Đề Xuất 3/2023 # Xây Dựng “Thế Trận Lòng Dân” Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc # Top 4 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Xây Dựng “Thế Trận Lòng Dân” Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Xây Dựng “Thế Trận Lòng Dân” Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

“THẾ TRẬN LÒNG DÂN” LÀ MỘT TRONG NHỮNG MẠCH NGUỒN SỨC MẠNH NỘI SINH CỦA QUỐC GIA – DÂN TỘC

Yếu tố “lòng dân” và “thế trận lòng dân” là hai mặt của một vấn đề có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ với nhau; trong đó, “lòng dân” bao giờ cũng tồn tại một cách khách quan và là cơ sở, nền tảng chủ yếu để tạo nên “thế trận lòng dân”. “Thế trận lòng dân” được xây dựng vững chắc sẽ có tác động tích cực, làm cho yếu tố “lòng dân” phát triển hài hòa, lành mạnh và hướng tới thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Song, trên thực tế, yếu tố “lòng dân” không tự nhiên trở thành “thế trận lòng dân” và “thế trận lòng dân” có thể vững ở thời điểm này, giai đoạn này nhưng cũng có thể không vững ở thời điểm khác, giai đoạn khác và không phải cứ xây dựng vững mạnh rồi là xong, mà phải thường xuyên được củng cố trong hoạt động thực tiễn thông qua đường lối, chủ trương, chính sách hợp lòng dân, phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Đồng thời, thế trận này phải được đặt vào trạng thái được triển khai thống nhất trong các tầng lớp dân cư, trong mọi lứa tuổi, mọi giai tầng xã hội. Ngoài ra, môi trường chính trị – xã hội cũng là một trong những điều kiện tiên quyết bảo đảm cho sự hình thành và phát triển của “thế trận lòng dân”.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước, không khó để nhận thấy việc “quy tụ lòng người” là bài học kinh nghiệm quý báu đóng vai trò quyết định đến thắng lợi trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc.

“Thế trận lòng dân” là loại hình thế trận đặc biệt, là một trong những mạch nguồn sức mạnh nội sinh của quốc gia – dân tộc và được biểu hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Đó là nền tảng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của quốc gia, dân tộc, là thành lũy kiên cố nhất, vững chắc nhất để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó còn là cội nguồn sức mạnh sâu xa xuất phát từ bản sắc văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc.

Ngay từ buổi đầu của lịch sử, lòng yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc luôn là chất kết dính muôn người và trở thành nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Đây chính là cơ sở, nền tảng và cội nguồn sâu xa để dân tộc ta huy động sức mạnh tiềm tàng, giành độc lập tự chủ sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Dưới thời nhà Trần, tư tưởng “chúng chí thành thành” và chủ trương “khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách giữ nước” là nhân tố quyết định trong 3 lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên – Mông, là nét nổi bật về nghệ thuật đánh giặc giữ nước mang đậm tính minh triết của dân tộc ta.

Trái lại, dưới thời nhà Hồ, lòng dân ly tán, trước họa xâm lăng mà trăm vạn người trăm vạn lòng thì dù có quân đông tướng giỏi, thành cao hào sâu, nhưng Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng vẫn phải thốt lên “thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”. Và đúng là “dân không theo” nên công cuộc giữ nước của nhà Hồ khi đó thất bại.

Bằng mưu lược và trí tuệ của mình, Nguyễn Trãi đã khái quát cô đọng về sức mạnh của nhân dân, “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”, “lật thuyền mới biết sức dân như nước”, có dân là có tất cả, không được lòng dân là mất tất cả, để rút ra vấn đề căn cốt nhất, đó là “việc nhân nghĩa cốt để yên dân”. Nhờ đó, khởi nghĩa Lam Sơn đã nhanh chóng phát triển thành biển lửa kháng chiến của cả dân tộc và giành thắng lợi.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm “lấy dân làm gốc”, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Người khẳng định: “Ở trong xã hội, muốn thành công phải có ba điều kiện là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Ba điều kiện ấy đều quan trọng cả. Nhưng thiên thời không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi không quan trọng bằng nhân hòa. Nhân hòa là thế nào? Nhân hòa là tất cả mọi người đều nhất trí”( . Nhân hòa ở đây thực chất là tinh thần hòa hợp, đồng lòng của toàn dân, biểu hiện tập trung ở lòng yêu nước, sự đoàn kết toàn dân “muôn người như một”, được ví như “bức thành đồng” vững chắc, vô địch mà không có đội quân xâm lăng nào có thể công phá được. Đó cũng chính là sức mạnh của cả nước đồng lòng, toàn dân một ý chí, quyết tâm đánh giặc giữ nước. Không chỉ vậy, Đảng ta còn chú trọng giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, sáng tạo nhiều hình thức tổ chức, tập hợp, thu hút đông đảo quần chúng tham gia sự nghiệp cách mạng, làm cho sự đoàn kết, đồng lòng ấy không ngừng được tăng cường vững chắc, được bổ sung những yếu tố mới, độc đáo, hiệu quả, góp phần quan trọng, quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến Đại hội lần thứ X, Đảng lần đầu tiên sử dụng cụm từ “thế trận lòng dân” và xác định: Xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân làm nòng cốt. Bổ sung và phát triển quan điểm này, Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc”. Để củng cố và tăng cường hơn nữa “thế trận lòng dân” đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới, Đại hội XII, Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân”( ( trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã tiến hành đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”; đã ban hành nhiều chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước. Đồng thời, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh và bền vững gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế là một bước cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo, ưu đãi đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng; tạo việc làm cho người lao động, miễn giảm thuế nông nghiệp nhằm “an dân”, “dưỡng dân”. Nhờ đó, diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân “thay da đổi thịt”, mọi người dân “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” như ước nguyện của Bác Hồ.

Cùng với đó, Nhà nước đã ban hành, sửa đổi, đồng bộ hệ thống pháp luật, Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; thực thi quyền con người, quyền công dân. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cải cách hành chính… được tăng cường và có bước chuyển biến tích cực. Việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thường xuyên được chú trọng, góp phần quan trọng vào việc quy tụ, tập hợp các tầng lớp nhân dân; trong đó, người Việt Nam ở nước ngoài cũng cùng chung tay, góp sức xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, cả khách quan, chủ quan, việc xây dựng “thế trận lòng dân” còn có mặt hạn chế. Lợi dụng những yếu kém trong quản lý, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, làm xuất hiện những sai lệch về chuẩn mực giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống, trái với truyền thống của dân tộc và giá trị con người Việt Nam, ảnh hưởng đến sự đồng thuận, gắn kết trong xã hội, làm cho một bộ phận nhân dân thiếu niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ, ảnh hưởng không nhỏ đến xây dựng “thế trận lòng dân”. Từ thực trạng và những vấn đề đặt ra cho thấy, xây dựng “thế trận lòng dân” để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần phải tăng cường đối với mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương.

TIẾP TỤC XÂY DỰNG “THẾ TRẬN LÒNG DÂN” VỮNG MẠNH

Trong tình hình hiện nay, để xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần phải thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp sau:

thường xuyên quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bằng hệ thống các chính sách cụ thể, để nhân dân được ấm no, yên tâm và tin tưởng vào con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương cần tham gia, phối hợp chặt chẽ để tập trung phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và mức sống để nhân dân ổn định cuộc sống, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn. Quá trình thực hiện, cần có các cơ chế, chính sách phù hợp, ưu tiên những vùng đặc biệt khó khăn bằng những chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh cụ thể, với khai thác tiềm năng, thế mạnh tại chỗ; đồng thời, tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân tiếp cận nguồn vốn và ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển con người.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài; chăm lo sức khỏe cho nhân dân; chú trọng giải quyết các vấn đề bất bình đẳng về lợi ích, phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, miền; thường xuyên quan tâm giải quyết tốt những bức xúc, những vấn đề nổi cộm trong đời sống của nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; có cơ chế phù hợp để nhân dân được tham gia bàn bạc, giám sát, phản biện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng và hành động của toàn dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của “thế trận lòng dân”; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có cả những thuận lợi và khó khăn, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, càng phải tăng cường giáo dục, tuyên truyền để nhân dân thấy rõ thời cơ và thách thức đang đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong củng cố “thế trận lòng dân” nói riêng. Phải làm cho “ý Đảng, lòng dân” về “thế trận lòng dân” thấm sâu vào mỗi người dân, trở thành tư tưởng chủ đạo trong xây dựng “thế trận lòng dân” thời kỳ mới.

Cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng các cấp cần thường xuyên nắm chắc tình hình, đặc điểm dân cư và yêu cầu xây dựng “thế trận lòng dân” trên từng địa bàn để có biện pháp tiến hành phù hợp, hiệu quả. Quá trình thực hiện, cần chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị của đất nước; phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, phương tiện thông tin, truyền thông và thiết chế văn hóa ở cơ sở. Đồng thời, cần đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm tạo ra các điển hình tiên tiến về xây dựng “thế trận lòng dân”; từ đó, tổ chức học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp theo hướng gần dân, chăm lo cho dân, tạo sức mạnh và uy tín để củng cố niềm tin trong nhân dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; làm cho từng tổ chức đảng và đảng viên thực sự trong sạch, vững mạnh, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo xây dựng “thế trận lòng dân” đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, thiết thực xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham ô, tham nhũng theo hướng tích cực phòng ngừa là chủ yếu, kết hợp với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cũng như các biểu hiện dung túng, bao che hoặc ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí dưới mọi hình thức. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên; với coi trọng công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình thực chất kết hợp với mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, công khai minh bạch mọi vấn đề đối với từng cá nhân, tổ chức, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như quản lý và sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, ngân hàng, tài chính, xây dựng cơ bản, mua sắm công,… đảm bảo đủ sức phòng ngừa, răn đe, trừng trị để các đối tượng không thể và không dám tham nhũng.

tăng cường hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống và làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của mọi tổ chức, mọi lực lượng, các cấp, các ngành, các địa phương, là giải pháp góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh. Theo đó, cần chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá và nhận diện đúng về “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; đồng thời, luôn kiên quyết đấu tranh, kiên trì quán triệt, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm, giải pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động và đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là vấn đề mang tính nguyên tắc, giữ vai trò quyết định trong xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”. Gắn nhiệm vụ này với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo điều kiện để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thiếu tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn ThếPhó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, H, 2011, t.5, tr.594.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, H, 2011, tr.224-235.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, H, 2016, tr.149.

Thiết Kế Xây Dựng Nhà Ở,Thiết Kế Xây Dựng

THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ Ở,THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Thiết kế xây dựng nhà ở,thiết kế xây dựng

THI CÔNG TẦNG HẦM

Thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom up

1. Các phương pháp thi công. 1.1. Phương pháp đào đất trước sau đó thi công nhà từ dưới lên : a.) Trình tự:

                 1) ĐÀO ĐẤT                                                                                  2) XÂY NHÀ

Đây là phương pháp cổ điển được áp dụng khi chiều sâu hố đào không lớn,thiết bị thi công đơn giản,mặt bằng rộng rãi.Toàn bộ hố đào được đào đến độ sâu thiết kế (Độ sâu đặt móng),có thể dùng phương pháp đào thủ công hay đào máy phụ thuộc vào chiều sâu hố đào,tình hình địa chất thuỷ văn,vào chiều sâu hố đào,tình hình địa chất thuỷ văn,vào khối lượng đất cần đào và nó còn phụ thuộc vào thiết bị máy móc, nhân lực của công trình.

Sau khi đào xong,người ta cho tiến hành xây nhà theo thứ tự bình thường từ dưới lên trên,nghĩa là từ móng lên mái.Để đảm bảo cho hệ hố đào không bị sụt lở trong quá trình thi công người ta dùng các biện pháp giữ vách đào theo các phương pháp truyền thống nghĩa là ta có thể đào theo mái dốc tự nhiên (Theo góc Ø của đất). Hoặc nếu khi mặt bằng chật hẹp không cho phép mở rộng ta luy mái dốc hố đào thì ta có thể dùng cừ để giữ tường hố đào

b.) Ưu điểm:  

Ưu điểm của phương pháp này là thi công đơn giản, độ chính xác cao,hơn nữa các giải pháp kiến trúc và kết cấu cho tầng hầm cũng đơn giản vì nó giống phần trên mặt đất.Việc xử lý chống thấm cho thành tầng hầm và việc lắp đặt hệ thống mạng lưới kỹ thuật cũng tương đối thuận tiện dễ dàng.Việc làm khô hố móng cũng đơn giản hơn, ta có thể dùng bơm hút nước từ đáy móng đi theo hố thu nước đã được tính toán sẵn

c) Nhược điểm:  

Nhược điểm của phương pháp này là : khi chiều sâu hố đào lớn sẽ rất khó thực hiện,đặc biệt khi lớp đất bề mặt yếu.Khi hố đào không dùng hệ cừ thì mặt bằng phải rộng đủ để mở taluy cho hố đào.Xét về mặt an toàn cho các công trình lân cận hay cho những công trình xây chen thì biện pháp này không khả thi, còn xét về chiều sâu hố đào khi quá lớn nếu dùng biện pháp này ta sẽ phải đào thành nhiều đợt,nhiều bậc và độ ổn định cũng như an toàn cho thi công ta phải bàn đến.

Thiết kế xây dựng nhà ở,thiết kế xây dựng

a) Đào đất theo mái dốc tự nhiên

                            a)                                                                                                       b)

b) Đào đất có cừ chống

c) Hố đào thành nhiều tầng có cừ chắn không không chống

                                     c)

d) Ván cừ giữ vách hố đào không chống khi các cột chống không ảnh hưởng đến thi công tầng hầm

                                                               d)

Thiết kế xây dựng nhà ở,thiết kế xây dựng

e) Ván cừ giữ vách có neo

Qua thực tế ta có thể đưa ra các phương án giữ vách hố đào theo phương pháp thi công cổ điển như :

Đào đất theo độ dốc tự nhiên,phương pháp này chỉ áp dụng khi hố đào không sâu,với đất dính,góc ma sát trong Ø lớn mặt bằng thi công rộng rãi đủ để mở taluy mái dốc hố đào và để thiết bị thi công cũng như chứa đất được đào lên.

– Dùng ván cừ đặt thành nhiều tầng (Không chống). Hố đào được đào thành nhiều bậc, mở rộng phía trên áp dụng cho trường hợp khi ván cừ không đủ dài để chống một lần hoặc khi hố đào quá sâu, thi công đào đất bằng phương pháp thủ công và khi có yêu cầu hố đào phải thông thoáng để thi công tầng hầm.  

– Dùng ván cừ có chống hoặc có neo, hố đào được đào thẳng đứng.Dùng cừ có chống khi cột chống không ảnh hưởng đến thi công tầng hầm, còn khi có sự đòi hỏi thoáng đãng trong hố đào để thi công tầng hầm ta phải dùng neo,neo này được neo trên mặt đất. Loại ván cừ có chống hoặc neo dùng khi áp lực đất lớn.

1.2. Thi công tường nhà làm tường chắn đất.  

1.2.1. Trình tự thi công :  

Theo phương pháp này, sau khi thi công xong cọc và tường vây, cọc vây hoặc hệ thống cừ bao xung quanh công trình, nhà thầu sẽ tiến hành đào đất tới những độ sâu nhất định sau đó tiến hành.  

Thiết kế xây dựng nhà ở,thiết kế xây dựng

Lắp đặt hệ thống chống bằng thép hình (Bracsing System) hoặc hệ thống neo để chống đỡ vách tường tầng hầm trong quá trình đào đất và thi công các tầng hầm. Tùy theo độ sâu đáy đài mà thiết kế có thể yêu cầu một hay nhiều hệ tầng chống khác nhau nhằm đảm bảo đủ khả năng chống lại áp lực đất và nước ngầm phía ngoài công trình tác động lên vách tường tầng hầm.

Sau khi lắp dựng xong hệ chống đỡ và đất được đào đến đáy móng,nhà thầu sẽ thi công hệ móng và các tầng hầm,tầng thân của công trình từ phía dưới lên theo đúng trình tự thi công thông thường.Hệ thống chống có thể được sử dụng như là lõi cứng cho các cấu kiện dầm/sàn của tầng hầm hoặc sẽ được dỡ bỏ sau khi các sàn tầng hầm đủ khả năng chịu lại các áp lực tác dụng lên vách tầng hầm.  

Phương pháp này có ưu điểm rất lớn là không cần dùng ván cừ để giữ vách hố đào.Trình tự thi công công trình vẫn theo thứ tự như xưa tức là xây từ dưới xây lên. Để áp dụng được phương pháp này thì tường bao của công trình phải được thiết kế bảo đảm chịu được tải trọng do áp lực đất gây ra với nó đồng thời có đủ điều kiện để thi công tường bao bằng phương pháp ”cọc barret”.

Nhược điểm của nó là thời gian thi công dài và phải thi công xong tường bao, cọc (nếu có) rồi mới đến đào đất và xây công trình. Nếu trường hợp tường bao không tự chịu áp lực thì ta phải có biện pháp chống tường bằng các hệ chống đỡ hoặc bằng neo bê tông.  

Trên hình 3 trình bày 3 giai đoạn thi công theo phương pháp tường trong đất từ dưới lên : Giai đoạn đầu (Hình 3a) ta tiến hành thi công tường trong đất từ dưới lên, giai đoạn 2 (Hình 3b) ta tiến hành đào đất trong lòng tường bao và giai đoạn 3 (Hình 3c) ta tiến hành thi công tầng hầm tự dưới lên.

Thiết kế xây dựng nhà ở,thiết kế xây dựng

Hình : Ba giai đoạn thi công tầng hầm

1.2.2 Thi công cọc và tường chắn.  

Quá trình thi công cọc và tường chắn được thực hiện cùng lúc trên mặt đất tự nhiên. Phương pháp này hầu hết móng cọc được dùng là móng cọc khoan nhồi. Cọc khoan nhồi được thi công trên mặt đất đến cao độ của tầng hầm thì dừng lại.

Sau đó dùng cát lấp phần trên lại để tiện cho việc thi công các công tác khác. Tường chắn được thi công ở quanh mặt bằng hố móng công trình có tác dụng giữ đất thành hố đào và giữ mực nước ngầm ở ngoài mặt bằng thi công tầng hầm.  

 Các giải pháp chống vách đất

Để cho hố đào được ổn định trong quá trình thi công, với giá thành hạ,ta phải chọn phương án đào và chống vách đất hợp lý theo các nguyên tắc sau :  

– Phải đảm bảo về cường độ cũng như độ ổn định dưới tác dụng của áp lực đất và các loại tải trọng do được cắm sâu vào đất, neo trong đất hoặc được chống đỡ từ trong lòng hố đào theo nhiều cấp khác nhau, an toàn trong quá trình thi công.  

– Phải phù hợp với biện pháp đào đất và công nghệ thi công phần ngầm.  

– Thi công phải đơn giản, giá thành hạ.  

– Luôn chú ý đến khả năng sử dụng lại sau khi công trình hoàn thành.  

Thiết kế xây dựng nhà ở,thiết kế xây dựng

Thiết kế xây dựng nhà ở

,thiết kế xây dựng,giá xây nhà,báo giá xây nhà phần thô,sửa nhà

Cọc đóng: Đóng cọc thưa cách nhau một khoảng từ 0,8 ¸ 1,5m đào đến đâu thì ghép ván đến đó.Cọc đóng thường là cọc thép hình (I hay H), ván gỗ.Nó được áp dụng khi hố không sâu,áp lực đất nhỏ, không có nước ngầm chảy mạnh.  

Gỗ và cọc sau khi thi công được thu hồi để sử dụng lại.  

Tường cừ thép Tường cừ thép cho đến nay được sử dụng rộng rãi làm tường chắn tạm trong thi công tầng hầm nhà cao tầng. Nó có thể được ép bằng phương pháp búa rung gồm một cần trục bánh xích và cơ cấu rung ép hoặc máy ép  thuỷ lực dùng chính ván cừ đã ép làm đối trọng. Thông thường có hai phương pháp thi công sau:  

– Đóng ván cừ thép không chống làm việc dưới dạng công-xôn,áp dụng khi hố đào nông, có nước ngầm. Ván cừ thép sẽ được thu hồi bằng máy nhổ cọc hay cần trục tháp sau khi đã thi công xong tầng hầm.  

– Đóng cọc thép phun vữa bê tông giữ đất. Cọc thép được đóng xuống đất hết chiều sâu thiết kế. Đào đến đâu ta tạo mặt vòm giữa các cọc luôn bằng cách phun vữa bê tông lên vách đất tạo thành những vòm nhỏ, chân đạp vào các cọc giữ đất lở vào hố móng.  

– Phương án này được áp dụng khi đất rời, không có nước ngầm hay đất dẻo. Trường hợp này giống (a) nhưng tiết kiệm được gỗ, cọc có thể thu hồi được.Phương pháp này rất thích hợp khi thi công trong thành phố và trong đất dính

Giữ thành hố đào bằng tường cừ thép

(còn tiếp)                                                                        

Thiết kế xây dựng nhà ở,thiết kế xây dựng

Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa Gắn Với Xây Dựng Nông Thôn Mới

Trong lịch sử xã hội loài người, quan hệ nhân loại đã bắt đầu từ quan hệ trong gia đình. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Gia đình chính là cái nôi để tái tạo con người, duy trì truyền thống văn hoá dân tộc, nhà trường đầu tiên của trẻ em và cũng là trường học suốt đời cho các thế hệ, xây dựng gia đình là vấn đề lớn hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại, có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng con người, xây dựng xã hội văn minh hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước đang chung tay xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Do vậy, xây dựng nông thôn mới đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết, trong đó vấn đề cơ bản và lâu dài là phải xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh bởi vì hạt nhân của xã hội là gia đình, gia đình tốt thì xã hội mới tốt và nông thôn như là một xã hội thu nhỏ được tạo lập bởi nhiều gia đình. Điều này cho thấy tầm quan trọng to lớn của việc xây dựng gia đình văn hóa trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Văn hóa gia đình là một bộ phận, là cái “gốc” của văn hóa làng, văn hóa nước. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, muốn nước mạnh, việc đầu tiên là phải phát triển văn hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa bởi vì một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển đất nước, chính là sự vững mạnh từ bên trong của mỗi gia đình.

Nhận thức việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là cơ sở, nguồn lực để xây dựng và phát triển xã hội, Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng đến công tác xây dựng gia đình văn hoá, thường xuyên quan tâm củng cố gia đình bằng những quyết sách quan trọng.

Kể từ năm 1960, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được khởi nguồn từ thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trải qua hơn 5 thập kỷ, đến nay phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở khắp các địa phương trong cả nước vẫn tiếp tục được duy trì và mang lại hiệu quả thiết thực.

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đã nêu: “Giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nêu cao vai trò gương mẫu của các bậc cha mẹ. Coi trọng xây dựng gia đình văn hóa. Xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội.”

Nghị quyết Đại hội X của Đảng nhấn mạnh:”Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tại Đại hội XI của Đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ mới được Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh và làm sâu sắc hơn. Đảng ta đã chỉ rõ “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”, góp phần chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương IX (Khóa XI) đề ra nhiệm vụ: “thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau”.

Ngoài ra, Đảng và Nhà nước ta còn có nhiều văn bản quan trọng khác như: Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Hiện nay, nước ta đang thực hiện tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa. Sự giao lưu mở cửa hội nhập đã đem đến cho gia đình Việt Nam nhiều cơ hội phát triển kinh tế, giao lưu với các nền văn hóa tiên tiến, văn minh của các nước. Song, bên cạnh những mặt tích cực đó, mặt trái của cơ chế thị trường cũng nảy sinh nhiều vấn đề tác động đến đời sống gia đình Việt Nam, làm cho gia đình Việt Nam đang đứng trước những thử thách. Cuộc sống của xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế đã tác động đến đời sống gia đình, ở một góc độ nào đó đã phá vỡ nền nếp gia phong đạo đức của gia đình truyền thống Việt Nam. Tình trạng ly hôn, ly thân, sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn, quan hệ tình dục trước hôn nhân và việc nạo phá thai trong giới trẻ gia tăng, để lại những hậu quả nặng nề về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Xu hướng hôn nhân với người nước ngoài ngày càng nhiều và sau hôn nhân nhiều phụ nữ di cư theo chồng sinh sống ở nước ngoài cũng đặt ra mối quan tâm lo lắng của toàn xã hội. Các giá trị văn hóa gia đình truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam đang có biểu hiện xuống cấp, mai một. Nhiều tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè, mại dâm, HIV/AIDS đã và đang xâm nhập vào một bộ phận gia đình. Mâu thuẫn xung đột giữa các thế hệ về phép ứng xử, lối sống và vấn đề chăm sóc người cao tuổi đang đặt ra những thách thức mới. Tình trạng bạo lực trong gia đình có chiều hướng ngày càng gia tăng. Nhiều gia đình nếu không được hỗ trợ, không được chuẩn bị đầy đủ sẽ không đủ năng lực đối phó với những thay đổi nhanh chóng về kinh tế – xã hội và không làm tròn các chức năng vốn có của mình.

   Do đó, để phát triển văn hoá nông thôn, xây dựng nông thôn mới nhất thiết cần chăm lo xây dựng gia đình Việt Nam với tư cách là một thực thể văn hoá bền vững và phù hợp với sự vận động của xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vì vậy, việc xây dựng gia đình văn hóa hiện nay luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong đó có xây dựng nông thôn mới nhằm làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động của từng cá nhân, từng gia đình, từng tập thể, từng địa bàn dân cư và toàn thể cộng đồng, đồng thời cũng nhằm tạo ra cho xã hội chúng ta một đời sống tinh thần, mặt bằng trình độ dân trí và khoa học kỹ thuật phát triển cao, xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn mới. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Ba trụ cột của ý thức cộng đồng người Việt, đó là gia đình (nhà), làng và nước. Ngày nay, xây dựng một xã hội công bằng, văn minh đòi hỏi chúng ta phải trở lại với những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ gia đình.”

Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa và tiêu chí gia đình văn hóa hiện nay phải dựa trên những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Đồng thời trong quá trình xây dựng gia đình văn hóa phải biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là cơ sở xây dựng tư tưởng, đạo đức lối sống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh từ trong mỗi gia đình, lấy gia đình làm “pháo đài” chống lại sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội và những tác động xấu từ mặt trái của cơ chế thị trường. Xây dựng gia đình văn hóa là xây dựng mô hình gia đình Việt Nam hiện đại, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Mục tiêu chúng ta cần vươn tới và thực hiện là xây dựng gia đình văn hóa truyền thống – hiện đại, vừa phải kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vừa kết hợp với những giá trị tiên tiến của gia đình hiện đại để phù hợp với sự vận động phát triển tất yếu của xã hội. Tất cả nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu làm cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ năm 1987 Tiền Giang đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hóa mới, bảo đảm hạnh phúc gia đình” theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TU của Tỉnh ủy Tiền Giang, đến ngày 8/3/1996 Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Thông tri số 12-TT/TU về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về xây dựng Gia đình văn hóa mới, bảo đảm hạnh phúc gia đình”. Cuộc vận động đã đạt được một số thành tựu trong việc vận động nhân dân xây dựng Nếp sống văn minh – Gia đình văn hóa và bước đầu tạo chuyển biến tốt trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Tiền Giang.

Năm 1998 sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiển tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động và đề ra Kế hoạch vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Tiền Giang luôn tập trung triển khai và nâng chất cuộc vận động xây dựng Gia đình văn hoá để làm nền tảng vững chắc cho các cuộc vận động khác trong phong trào TDĐKXDĐSVH.

Xác định nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa là trọng tâm, cốt lõi của phong trào TDĐKXDĐSVH, từ khi phát động đến nay số lượng và chất lượng gia đình đạt GĐVH ngày càng tăng. Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng GĐVH thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng GĐVH để người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như tác động tích cực của phong trào xây dựng GĐVH đối với xã hội. Động viên các gia đình phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu thành đạt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, ngành cũng đã chú trọng đề cao việc xây dựng gia đình truyền thống, đoàn kết, biết yêu thương, đùm bọc, chia sẻ khó khăn, đồng thời có những cống hiến, đóng góp cho xã hội…Qua triển khai thực hiện, cuộc vận động xây dựng GĐVH đã  trở thành nề nếp và mục tiêu phấn đấu của hầu hết các gia đình trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, mỗi địa phương đều làm tốt việc vinh danh các GĐVH tiêu biểu nhân ngày hội Đoàn kết toàn dân (18-11) nhằm động viên các gia đình chung tay, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện và cơ sở cùng sự hưởng ứng thực hiện tích cực của nhân dân trong tỉnh, trong những năm qua phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển về số lượng: nếu như năm 1998 có 272/553/317.136 hộ trong toàn tỉnh đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kết quả có 181.280 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 57,16% thì đến năm 2013 có 429.088/429.159 hộ trong toàn tỉnh đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kết quả có 441.016 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,55%. Toàn tỉnh có trên 80% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền.

Ngoài việc tăng về số lượng, chất lượng cuộc vận động xây dựng GĐVH  hiện nay ở tỉnh Tiền Giang ngày càng được chú trọng. BCĐ tỉnh và BCĐ cấp huyện đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện đúng quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu GĐVH. Việc tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký, bình xét ngày càng đi vào nề nếp, đúng quy trình do tỉnh hướng dẫn, đảm bảo tính công khai, dân chủ và tạo niềm phấn khởi cho nhân dân khi được bình chọn. Hiện nay đã có 85% xã (phường, thị trấn) có tổ chức Liên hoan gia đình văn hóa hàng năm. Các huyện, TP, TX  trong tỉnh cũng tổ chức tốt Liên hoan GĐVH cấp huyện 3 năm 1 lần để biểu dương và nhân rộng phong trào. Đặc biệt từ năm 2006 đến nay nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 các huyện, thành phố Mỹ Tho, Thị xã Gò Công đều tổ chức các hoạt động gắn với cuộc vận động xây dựng GĐVH như Liên hoan Gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc, Liên hoan Gia đình văn hoá tài năng, Thi Kiến thức Gia đình văn hoá….

Từ năm 1998 đến nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho BCĐ tỉnh tổ chức 4 lần Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hoá cấp tỉnh vào năm 2000, năm 2003, năm 2007 và năm 2013. Qua các lần Đại hội nêu trên đã có trên 1500 hộ GĐVH tiêu biểu được UBND cấp huyện tặng giấy khen, 767 GĐVH tiêu biểu xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và có 23 GĐVH được cử dự Hội nghị biểu dương GĐVH tiêu biểu xuất sắc toàn quốc tổ chức tại Hà Nội năm 2007 và tháng 9 năm 2013; 01 GĐVH tiêu biểu dự Liên hoan Gia đình văn hoá các vùng miền do Bộ VHTT&DL phối họp cùng các ban ngành Trung ương tổ chức tại Hà Nội năm 2009; 01 GĐVH tiêu biểu dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở Hà Nội năm 2010; 10 GĐVH tiêu biểu xuất sắc dự Hội nghị Tuyên dương GĐVH tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II tại Thủ đô Hà Nội năm 2013.

 Hàng năm, các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như hội thi, hội diễn văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho mọi người, nhất là lớp trẻ, hướng mọi người vào việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phòng chống tội phạm; yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, nhiều ngành có cách làm sáng tạo nhằm chung tay nâng cao chất lượng phong trào gia đình văn hóa như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” ‘5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào “Gia đình nông dân hạnh phúc”; Hội CCB hình thành phong trào “Gia đình hội viên gương mẫu”; Hội Người cao tuổi thực hiện “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… Các Phong trào đã khơi dậy và phát huy khả năng sáng tạo của nhân dân, làm cho mọi người, mọi gia đình ngày càng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức và nếp sống văn hoá gia đình trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.

 Từ những kết quả vừa nêu trên đã làm nền tảng vững chắc cho việc triển khai thực hiện thắng lợi các cuộc vận động khác trong phong trào TDĐKXDĐSVH như Ấp (khu phố) văn hóa, xã (phường, thị trấn) văn hóa, nếp sống văn hoá nơi công cộng, đặc biệt là tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thành công nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 956/1018 ấp, khu phố văn hoá, tỷ lệ 93,90%; 18 xã (phường, thị trấn) văn hoá, 39  xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 15 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 32 chợ văn hoá, 11 công viên văn hoá, 260 con đường văn hoá, 327 cơ sở thờ tự văn hoá.

Gia đình phát triển bền vững không chỉ là niềm hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhà mà còn là nhân tố quan trọng góp phần giữ gìn sự phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững của xã hội. Từ phong trào xây dựng Gia đình văn hoá của tỉnh đã xuất hiện nhiều điển hình gia đình văn hoá tiêu biểu trên các lĩnh vực: xoá đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền… được tuyên dương, khen thưởng trong Họp mặt Ngày Gia đình Việt Nam và Tuyên dương khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Tiền Giang. Họ xứng đáng là những tấm gương sáng, những hạt nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu thành đạt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, giữ gìn truyền thống văn hoá gia đình, đoàn kết, biết yêu thương, đùm bọc, chia sẻ khó khăn, đồng thời có những cống hiến, đóng góp cho xã hội… góp phần thiết thực chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thời gian qua.

Tuy nhiên, phong trào xây dựng gia đình văn hóa của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế cần phải nhanh chóng khắc phục như: Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chưa được thường xuyên, sâu rộng, nội dung và hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng; Một số ít địa phương và cơ sở còn có biểu hiện chạy theo thành tích, triển khai thực hiện phong trào còn mang tính hình thức, chưa chú trọng chất lượng, chiều sâu của phong trào; chưa thực hiện đúng qui trình vận động nhân dân đăng ký và bình xét công nhận theo qui định, tạo dư luận không tốt về chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa. Kinh phí dành cho cuộc vận động còn rất hạn chế, hầu hết ở cơ sở không có nguồn chi cho phong trào nên việc động viên khen thưởng còn chưa kịp thời, thường xuyên; cán bộ cơ sở lại kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa tập trung cao cho cuộc vận động.

Qua thực tiễn tổ chức thực hiện Công tác xây dựng Gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

1. Phải có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền gắn với kiểm tra, giám sát kịp thời. Hàng năm, phải có chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với lộ trình thực hiện cụ thể.

2. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của Ban Chỉ đạo trong tham mưu, đề xuất cũng như xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với việc kiểm tra giám sát, duy trì đảm bảo giao ban định kỳ và kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo (nếu có thay đổi)

3. Thường xuyên sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện để đề ra nhiệm vụ giải pháp thiết thực hiệu quả cho thời gian tới.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Phòng VHTT cấp huyện phải thường xuyên phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của cơ sở để kịp thời chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, đề ra các biện pháp khắc phục hiệu quả, thiết thực.

5. Phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị các cấp và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong những năm tới, để nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì cần phải đề cao giá trị văn hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa là mục tiêu vừa có tính chiến lược, vừa có tính cấp bách trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng nông thôn mới, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc và quy luật phát triển tất yếu của xã hội. Do đó, việc xây dựng văn hóa gia đình và công tác xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới cần tập trung vào một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa gia đình và công tác xây dựng gia đình văn hóa; coi đây là một trong những động lực quan trọng quyết định thành công sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy và chính quyền các cấp phải đưa nội dung công tác xây dựng văn hóa gia đình và gia đình văn hóa vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và chương trình kế hoạch công tác hằng năm của các sở, ngành, địa phương. Trước hết, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng gia đình văn hóa gắn với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo những tiêu chí đã đề ra. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ cấu lao động nâng cao năng suất và chất lượng cuộc sống trên cơ sở đó từng bước nâng cao chất lượng gia đình văn hóa.

Thứ hai, tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình. Cung cấp tới từng gia đình các kiến thức, kỹ năng sống như: kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng. Giáo dục và vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh. Vận động các gia đình tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, quy chế dân chủ cơ sở; phát triển các hình thức tổ hòa giải, các câu lạc bộ gia đình tại cộng đồng; giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong giáo dục, phải kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. Giáo dục văn hóa gia đình là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong đó trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc… theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương IX (Khóa XI).

Thứ ba, chú trọng các biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình văn hóa và nội dung các tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tránh xu hướng chạy theo thành tích, phản ánh không đúng thực chất và chất lượng gia đình văn hóa. Các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa phải phù hợp và có ý nghĩa thiết thực với đời sống của nhân dân, công tác bình xét danh hiệu gia đình văn hóa phải được tiến hành theo tiêu chí thống nhất, trên nguyên tắc công bằng, dân chủ, đáp ứng được nguyện vọng, tâm tư, tình cảm, tạo được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, làm cho phong trào thực sự thấm sâu vào mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa gia đình, tiêu chuẩn công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong việc xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác xây dựng gia đình văn hóa kết hợp với phương châm xã hội hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Thường xuyên tổng kết, sơ kết phong trào, đánh giá kết quả xây dựng gia đình văn hóa từng giai đoạn kết hợp với các phong trào khác để đạt được hiệu quả thiết thực, đưa hoạt động này thành định kỳ thường xuyên của các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Thứ năm, phải thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức văn hóa gia đình và nội dung công tác xây dựng gia đình văn hóa cho cán bộ chỉ đạo hướng dẫn phong trào xây dựng gia đình văn hóa các cấp, nhằm trang bị kiến thức xây dựng gia đình văn hóa trong đời sống xã hội hiện đại để cập nhật trước yêu cầu đổi mới của thời đại và có định hướng hướng dẫn nhân dân thực hiện lâu dài.

Thứ sáu, tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình gia đình văn hóa trong phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức xây dựng gia đình phát triển bền vững, phòng chống bạo lực gia đình ở cộng đồng dân cư. Coi trọng việc giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, phổ biến nhân rộng mô hình gia đình văn hóa ở nông thôn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn; Xây dựng gia đình văn hóa điển hình, mẫu mực ở nông thôn: no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, kỷ cương, nề nếp, có đời sống kinh tế ổn định và phát triển, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, có tinh thần tương thân, tương ái, tính tự quản, dân chủ và năng lực làm chủ trong sinh hoạt cộng đồng.

 Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa hàng năm để kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế trong việc nâng cao chất lượng PTTDĐKXDĐSVH nói chung, công tác xây dựng Gia đình văn hóa nói riêng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng thực chất.

Xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới là sự vun bồi cho những giá trị tốt đẹp đã và đang tồn tại, làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, khơi gợi được tinh thần, ý thức tự giác tham gia của người dân. Đây là một quá trình lâu dài, xuất phát từ nhận thức cá nhân đồng thời với việc quan tâm của các ngành, đoàn thể, hướng đến lợi ích của từng gia đình gắn với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Sự quyết tâm, đồng thuận ấy sẽ giúp phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, làm nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới./.

                                               NGUYỄN MINH PHÚC

An Toàn Xây Dựng Là Gì? Các Biện Pháp Đảm Bảo An Toàn Trong Xây Dựng

Vấn đề an toàn trong xây dựng đang được rất nhiều người quan tâm. Bởi hiện nay, những người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chiếm 28,6% tổng dân số cả nước. Việc nắm rõ các vấn đề trong thi công sẽ giúp bạn tránh khỏi những rủi ro đáng tiếc. Để đảm bảo công trình luôn đạt chuẩn và diễn ra đúng tiến độ.

An toàn trong xây dựng là gì?

An toàn trong xây dựng được hiểu đơn thuần là những giải pháp phòng chống các tác động cũng như yếu tố có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BXD về việc quản lý an toàn lao động trong xây dựng do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành quy định như sau: “An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình”.

Theo đó, người lao động làm trong lĩnh vực xây dựng luôn phải trang bị đầy đủ kiến thức và đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho mình. Và người sử dụng lao động cũng cần phải lưu ý những biện pháp để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động.

Các biện pháp đảm bảo an toàn xây dựng

Kiểm định độ an toàn của các thiết bị máy móc

Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động

Trước khi bắt tay vào thực hiện công việc, người lao động phải trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ. Nhất là khi bạn làm ở trên cao. Những thiết bị bảo đảm an toàn trong xây dựng gồm có những đồ cơ bản như giầy bảo hộ, kính, áo, dây đeo, dây căng an toàn…Việc này vừa đảm bảo an toàn cho bản thân vừa tránh ảnh hưởng đến công ty. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng những thiết bị robot hiện đại có chức năng điều khiển từ xa làm những việc con người dễ gặp rủi ro nhất.

Tuân thủ đúng khoảng cách an toàn

Khi tiến hành làm việc, bạn phải đảm bảo tuân thủ các khoảng cách an toàn trong xây dựng đã được quy định. Nhất là không được vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho người lao động. Bên cạnh đó, để yên tâm hơn bạn cần thường xuyên, sửa chữa, bảo dưỡng những thiết bị, máy móc cần thiết mình hay sử dụng.

Vệ sinh an toàn nơi làm việc

Mỗi người lao động phải luôn có ý thức vệ sinh sạch sẽ nhà xưởng, công trình xây dựng. Đừng vì một chút cẩu thả của mình mà ảnh hưởng đến cả tập thể, cả công ty. Ví như bạn hút thuốc gần nơi dễ cháy nổ, hãy tưởng tượng ngọn lửa lan ra ảnh hưởng to lớn như thế nào đối với cả tập thể. Ngoài ra, cần đảm bảo những trang bị bảo hộ của mình phải luôn sạch sẽ để thoải mái hơn khi làm việc.

Tổ chức huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng

Như đã nói ở trên, lĩnh vực xây dựng luôn ẩn chứa nhiều rủi ro. Vì vậy, các đơn vị xây dựng thường xuyên bớt chút thời gian tập huấn an toàn lao động cho công nhân. Việc làm này sẽ giúp người lao động nâng cao được ý thức bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của công ty.

Những quy định về chi phí an toàn trong xây dựng

Để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động và tài sản của công ty, chủ đầu tư cần phải bỏ ra nhiều khoản chi phí. Theo đó, quy định cho các khoản chi phí để thực hiện đảm bảo an toàn xây dựng bao gồm:

Chi phí về thực hiện các biện pháp, kỹ thuật an toàn trong xây dựng

Chi phí tuyên truyền, huấn luyện cho công nhân về an toàn trong xây dựng

Chi phí về cung cấp trang bị, phương tiện bảo hộ lao động

Chi phí cho công tác phòng chống cháy nổ

Chi phí để phòng chống những yếu tố nguy hiểm và cải thiện tốt điều kiện lao động cho công nhân

Chi phí để xử lý những tình trạng mất an toàn trong trường hợp khẩn cấp

Chi phí cho việc kiểm soát, kiểm tra công tác an toàn xây dựng từ những người có chuyên môn cao

Nguồn: Thiết kế nội thất KFA

Xây Dựng Phòng Marketing Từ A

Marketing là một triết lý dẫn dắt toàn bộ hoạt động Doanh nghiệp. Giúp phát hiện, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Đó là lí do bạn nên xây dựng phòng Marketing chuyên nghiệp, chất lượng ngay từ đầu. Để duy trì và phát triển hơn nữa Doanh nghiệp, cạnh tranh trên thị trường.

Tư vấn khởi tạo phòng Marketing là gói dịch vụ được PA Marketing thiết kế dành riêng cho các Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh. Giúp xây dựng và phát triển kênh bán hàng online. Tạo doanh số bùng nổ cho doanh nghiệp khi gia nhập vào mảnh đất kinh doanh trên Internet đầy màu mỡ hiện nay.

1.Tại sao Doanh nghiệp nên xây dựng phòng Marketing?

Nếu như đến nay mà bạn vẫn chưa làm Digital Marketing. Thì đây thực sự là một thiếu sót lớn khiến bạn tụt hậu so với việc kinh doanh của xã hội.

Có tới 70 triệu người ở Việt Nam sử dụng Internet thì có tới 75% số người đó có hoạt động mua hàng trực tuyến thường xuyên.

Việc của Marketing là tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tiếp cận họ. Vậy con số 70 triệu người đó là tất cả số người có khả năng mua hàng Online. Và họ đều đang sử dụng Internet. Số còn lại là trẻ em và người già. Vậy bạn có nghĩ là mình cần phải lên kế hoạch Marketing nhắm đến tập đối tượng này?

Khi mà cuộc sống ngày càng “internet hóa” như hiện nay. Khách hàng chẳng còn chạy xe vòng vòng đến cửa hàng để mua nữa. Có 99% khách hàng tìm kiếm và mua hàng thông qua Facebook, Google, Instagram…

Vậy đã đủ để bạn đầu tư khởi tạo phòng Digital Marketin g cho Doanh nghiệp mình chưa?

2.Làm sao để xây dựng phòng Marketing hiệu quả?

Khi đã quyết định thiết lập phòng Marketing, hay đã có những chưa hoạt động hiệu quả. Thì đây chắc chắn là câu hỏi tiếp theo cần tìm lời giải.

Thiếu chiến lược Marketing.

Thiếu quy trình làm việc chuẩn cho bộ phận Marketing.

Thiếu các tiêu chuẩn để đo lường và đánh giá hiệu quả Marketing.

Không có KPI rõ ràng cho phòng Marketing.

Vậy làm sao để phòng Marketing hoạt động hiệu quả hơn? Để hoạt động và phát huy hết chức năng và nhiệm vụ của phòng Marketing. Trước hết cần phải:

Xây dựng chiến lược Marketing cho doanh nghiệp:

Trong thực tế kinh doanh có thể thấy. Phòng Marketing đang dẫn dắt mọi hoạt động của Doanh nghiệp.

Marketing nghiên cứu thị trường, tìm ra nhu cầu của khách hàng. Rồi từ đó lên chiến lược chọn chọn ngành hàng, sản phẩm cho Doanh nghiệp.

Tiếp đó, bộ phận sản xuất hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu. Bộ phận kinh doanh cũng sẽ dựa vào nhu cầu thị trường đưa ra kế hoạch, mục tiêu kinh doanh cho cả Doanh nghiệp.

Nên có thể nói rằng: Việc đầu tiên để phòng Marketing hoạt động hiệu quả là cần xây dựng phòng Marketing và có một chiến lược Marketing đúng đắn. Mang tính thực tế trên nguồn lực mà Doanh nghiệp hiện có.

Xây dựng quy trình làm việc phù hợp:

Việc xây dựng quy trình phù hợp sẽ giúp phòng Marketing tự vận hành trơn tru. Và cũng mang lại hiệu quả cao trong công việc. Cụ thể:

Việc tương tác giữa các công việc, các cá nhân trong bộ phận Marketing sẽ diễn ra theo quy trình. Phòng Marketing sẽ vận hành theomột hệ thống được quản lý. Giúp tăng hiệu quả hoạt động của phòng.

Thông tin được truyền đi một cách đầy đủ và chính xác hơn.

Sự phối hợp làm việc với các phòng ban khác sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Đầu mục các công việc, mục tiêu công việc rõ ràng và đúng với định hướng của công ty.

Xây dựng bộ tiêu chuẩn:

Bất kì công việc nào dù là nhỏ từ cấp trên giao xuống đều cần có một tiêu chuẩn đánh giá phù hợp.

Từ đó nhân viên có thể tự đánh giá được chất lượng hoàn thành công việc của mình. Họ cũng sẽ tự giác và có ý thức hơn đối với nhiệm vụ của mình. Đưa ra các phương pháp làm, hoàn thành công việc nhanh chóng nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao.

Xây dựng hệ thống KPI:

Khi triển khai Marketing, các chiến lược, kế hoạch lớn nhỏ. Cần đặt ra KPI cụ thể, chi tiết cho từng công việc, nhân sự.

Xây dựng hệ thống KPI

Để xây dựng KPI hiệu quả, đầu tiên Doanh nghiệp cần phải có bảng mô tả công việc cụ thể cho từng nhân sự. Căn cứ vào kế hoạch Marketing và mục tiêu của phòng Marketing. Doanh nghiệp sẽ chia nhỏ thành từng mục tiêu nhỏ cho từng cá nhân. Từ đó hình thành nên KPI của từng nhân sự.

KPI sẽ giúp Doanh nghiệp kiểm soát, đo lường và đánh giá chính xác hiệu quả của phòng Marketing.

3.Giải pháp nào cho Doanh nghiệp khi xây dựng phòng Marketing.

Nếu đặt vấn đề: Bạn là một Doanh nghiệp mới, chưa có kiến thức về Digital Marketing. Bạn không biết làm sao để xây dựng phòng Marketing hiệu quả. Thì đó cũng là lúc bạn cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài. Một gói dịch vụ tư vấn khởi tạo phòng Marketing cho Doanh nghiệp từ A- Z thì sao nhỉ?

Nắm bắt nhu cầu và khó khăn của Doanh nghiệp khi bắt đầu xây dựng phòng Marketing. PA Marketing giới thiệu tới khách hàng gói dịch vụ ” Tư vấn khởi tạo phòng Marketing”.

Bạn cần có một đội ngũ nhân viên Marketing chuyên nghiệp? Chúng tôi sẽ giúp bạn tuyển dụng và đào tạo. Để đem đến cho bạn “đội quân tinh nhuệ” nhất.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ giúp bạn xây dựng quy trình làm việc; Lập kế hoạch, chiến lược Marketing; Thâm nhập, phát triển thị trường trong thời gian đầu phòng Marketing đi vào hoạt động. Cho đến khi phòng đã đi vào hoạt động ổn định.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Xây Dựng “Thế Trận Lòng Dân” Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!