Đề Xuất 7/2022 # Xác Định Con Đường Tín Hiệu Protein Kinase Hoạt Hóa Phân Bào (Mapk) Trong Ung Thư Biểu Mô Tuyến Giáp # Top Like

Xem 6,930

Cập nhật nội dung chi tiết về Xác Định Con Đường Tín Hiệu Protein Kinase Hoạt Hóa Phân Bào (Mapk) Trong Ung Thư Biểu Mô Tuyến Giáp mới nhất ngày 06/07/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 6,930 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Sinh Học 10 Bài 5: Protein
 • Hai Chức Năng Của Prôtêin
 • Chức Năng Của Proteein Trong Tế Bào (2) Chucnangproteintrongtebao1 Ppt
 • Chức Năng Xúc Tác Của Protein: Ví Dụ. Các Chức Năng Chính Của Protein
 • Chức Năng Proteein Trong Tế Bào Chucnangproteintrongtebao Ppt
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  BỘ Y TẾ

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

  PHAN THỊ MINH PHƯƠNG

  XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG TÍN HIỆU PROTEIN

  KINASE HOẠT HÓA PHÂN BÀO (MAPK)

  TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC

  Chuyên ngành: Miễn Dịch

  Mã số: 62.72.04.20

  HÀ NỘI – 2010

  3.4. Tương quan giữa HIP và EGFR trong mô ung thư biểu mô tuyến giáp.. 74

  3.5. Kết quả sự hiện diện của các Protein ERK1 và ERK2 trên tế bào

  ung thư biểu mô nuôi cấy ………………………………………………………. 75

  Chương 4. BÀN LUẬN ……………………………………………………………………… 79

  4.1. Tách chiết RNA tổng số và tổng hợp cDNA …………………………….. 79

  4.2. Vai trò của Heparansulfate Interacting Protein (HIP) trong ung

  thư biểu mô tuyến giáp ………………………………………………………….. 80

  4.3. Vai trò của EGFR trong ung thư biểu mô tuyến giáp…………………………92

  4.4. Tương quan giữa HIP và EGFR trong mô ung thư biểu mô tuyến giáp.. 104

  4.5. Sự biểu lộ của các Protein ERK1 và ERK2 trên tế bào ung thư biểu

  mô nuôi cấy…………………………………………………………………………. 106

  KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………….. 110

  KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………………………………. 111

  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ

  Bảng 3.1.

  Độ tinh sạch và nồng độ của RNA tách chiết trên mẫu

  nghiên cứu………………………………………………………………………………… 54

  Bảng 3.2.

  Mức độ sao chép của HIP ở mô bướu giáp keo và mô UTBM

  tuyến giáp ………………………………………………………………………. 56

  Bảng 3.3.

  Mức độ sao chép của HIP và kích thước u………………………….. 60

  Bảng 3.4.

  Mức độ sao chép của HIP và tình trạng di căn hạch …………….. 60

  Bảng 3.5:

  So sánh mức độ sao chép của HIP theo giai đoạn ung thư ……. 61

  Bảng 3.6.

  Kết quả tách chiết protein và nồng độ protein …………………….. 62

  Bảng 3.7.

  Kết quả Western blot mức độ biểu lộ HIP ………………………….. 65

  Bảng 3.8.

  Mức độ sao chép của EGFR ở mô bướu giáp keo và mô

  UTBM tuyến giáp……………………………………………………………. 69

  Bảng 3.9.

  Mức độ sao chép của EGFR và kích thước u………………………. 71

  Bảng 3.10.

  So sánh mức độ sao chép của EGFR và tình trạng di căn hạch ……72

  Bảng 3.11.

  So sánh mức độ sao chép của EGFR theo giai đoạn ung thư ……. 73

  Biểu đồ 3.1: So sánh sự sao chép của HIP ở mô bướu giáp keo và mô

  ung thư tuyến giáp ………………………………………………………….. 57

  Biểu đồ 3.2. So sánh mức độ sao chép của HIP ở mô bướu giáp keo và

  mô ung thư biểu mô tuyến giáp bằng RT-PCR định lượng …… 59

  Biểu đồ 3.3. Mức độ biểu lộ HIP ở mô bướu giáp và mô ung thư theo

  loại mô học …………………………………………………………………….. 65

  Biểu đồ 3.4. Tương quan giữa mức độ sao chép và mức độ biểu lộ của

  HIP………………………………………………………………………………… 66

  Biểu đồ 3.5. So sánh sự sao chép của EGFR ở mô bướu giáp keo và mô

  ung thư tuyến giáp …………………………………………………………… 70

  Biểu đồ 3.6. Tương quan giữa HIP và EGFR trên mô ung thư biểu mô

  tuyến giáp nghiên cứu ……………………………………………………… 74

  Sơ đồ phương pháp hoá mô miễn dịch với phức hợp Avidin-Biotin ….49

  Ảnh 3.1.

  Hình ảnh điện di kiểm tra RNA tách chiết từ mô tuyến giáp

  trên gel agarose 0,8%, điện thế 100V trong 10 phút……………….. 53

  Ảnh 3.2.

  Kết quả phản ứng RT-PCR của gen HIP và GAPDH trên mô

  bướu giáp keo và mô ung thư biểu mô tuyến giáp. ………………… 55

  Ảnh 3.3.

  Kết quả phản ứng RT-PCR của gen HIP và GAPDH trên mô

  bướu giáp keo và mô ung thư………………………………………………. 55

  Ảnh 3.4.

  Kết quả RT-PCR định lượng đánh giá mức độ sao chép HIP ở

  mô bướu giáp keo và mô UTBM tuyến giáp sử dụng kỹ thuật

  điện di mao quản…………………………………………………………………………58

  Ảnh 3.5.

  Kết quả sao chép mRNA của HIP theo giai đoạn ung thư……….. 61

  Ảnh 3.6.

  Hình ảnh nhuộm Coomasie blue sau điện di SDS-PAGE

  protein tổng số tách chiết từ mô ung thư và bướu giáp keo……… 63

  Ảnh 3.7.

  Kết quả Western blot đánh giá mức độ biểu lộ HIP ở mô ung thư

  và bướu giáp keo lành tính ………………………………………………………….. 64

  Ảnh 3.8.

  Kết quả Western blot đánh giá mức độ biểu lộ HIP ở mô ung

  thư và mô bướu giáp keo lành tính ………………………………………. 64

  Ảnh 3.9.

  Kết quả phản ứng RT – PCR của gen EGFR và GAPDH trên

  mô bướu giáp keo và mô ung thư biểu mô tuyến giáp…………….. 67

  Ảnh 3.10. Kết quả phản ứng RT – PCR của gen EGFR và GAPDH trên

  mô bướu giáp keo và mô ung thư biểu mô tuyến giáp…………….. 68

  Ảnh 3.11. Kết quả phản ứng RT – PCR của gen EGFR và GAPDH trên

  mô bướu giáp keo và mô UTBM tuyến giáp …………………………. 68

  Ảnh 3.12. Tế bào ung thư biểu mô nuôi cấy trong môi trường FBS sau 24h. ….. 75

  Ảnh 3.13. Tế bào ung thư biểu mô nuôi cấy trong môi trường FBS ………… 76

  Ảnh 3.14. Nhuộm Coomasie blue sau điện di SDS-PAGE protein tổng

  số tách chiết từ tế bào nuôi cấy. …………………………………………… 77

  Ảnh 3.15. Kết quả Western blot xác định sự biểu lộ hai protein ERK1 và

  ERK2 ở dòng tế bào ung thư biểu mô nuôi cấy …………………….. 77

  Ảnh 4.1.

  Hình ảnh các loại mô học của khối u tuyến giáp………………..99

  C¸c ch÷ viÕt t¾t

  bFGF

  Basic Fibroblast Growth Factor

  (yếu tố phát triển nguyên bào sợi kiềm tính)

  bp

  base pair (®¬n vÞ ®o số lượng c¸c acid nucleic)

  CDK

  Cyclin- dependent kinase (kinase phụ thuộc cyclin)

  cDNA

  Complementary Deoxyribonucleic Acid

  (ADN bæ sung)

  DNA

  Deoxyribonucleic Acid

  EGF

  Epidermal growth factor (yÕu tè ph¸t triÓn biÓu m”)

  EGFR

  Epidermal growth factor Receptor

  (thô thÓ cña yÕu tè ph¸t triÓn biÓu m”)

  ERK

  Extracellular signal regulated kinase

  (Kinase ®−îc ®iÒu hßa bëi tÝn hiÖu ngo¹i bµo)

  FBS

  Fetal Bovine Serum ( huyÕt thanh ph”i bß)

  GAPDH

  Glyceraldehyd phosphate dehydrogenase

  GF

  Growth Factor (yếu tố phát triển)

  GFR

  Growth Factor Receptor (thụ thể yếu tố phát triển )

  HIP

  Heparansulfate Interacting Protein

  (protein tương tác với Heparansulfate)

  HMDM

  Hoá miễn dịch mô

  HP/HS

  Heparin và Heparansulfate

  kD

  Kilo Dalton (®¬n vÞ ®o träng l−îng protein)

  MAPK

  Mitogen Activated Protein kinase

  (Protein kinase ho¹t hãa ph©n bµo)

  MEK

  Mitogen Activated Protein kinase kinase

  (Kinase cña protein kinase ho¹t hãa ph©n bµo)

  mRNA

  Message Ribonucleic Acid (ARN thông tin)

  RNA

  Ribonucleic Acid

  PCR

  Polymerase Chain Reaction

  (Phản ứng khuếch đại chuỗi)

  PI3K

  Phosphoinositide 3-Kinase

  PTC

  Papillary Thyroid Carcinoma

  (ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú)

  RAF

  Protein RAF

  RAS

  Protein RAS

  RTK

  Receptor Tyrosin kinase

  RT-PCR

  Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction

  (Phản ứng khuếch đại chuỗi với enzyme sao chép ngược)

  TF

  Transcription factor (yếu tố sao chép)

  TGF

  Transforming Growth factor

  (yÕu tè ph¸t triÓn chuyển dạng)

  UTBM

  Ung thư biểu mô

  WNT

  Protein WNT

  1

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Bệnh ung thư ngày càng có xu hướng gia tăng trong những thập niên

  gần đây. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm trên toàn cầu

  có khoảng trên 10 triệu người mắc bệnh ung thư và khoảng trên 6 triệu

  người chết do căn bệnh này. Ở nước ta, theo ghi nhận sơ bộ ở Hà Nội,

  thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, ước tính mỗi năm có

  khoảng 150.000 trường hợp mới mắc và khoảng 75.000 người chết vì ung

  thư. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư vẫn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện

  sớm và điều trị kịp thời; người mắc bệnh ung thư có thể kéo dài thời gian

  sống, nâng cao chất lượng cuộc sống nếu có được phương pháp điều trị phù

  hợp và tận gốc , . Đồng thời nghiên cứu con đường dẫn truyền tín hiệu

  trong ung thư sẽ kích hoạt khả năng chọn lựa liệu pháp điều trị mới- liệu pháp

  3

  ngăn cản con đường dẫn truyền tín hiệu- giúp kiểm soát ung thư trong tầm

  với của y học. Vì vậy đề tài: “Xác định con đường tín hiệu protein kinase

  hoạt hóa phân bào (MAPK) trong ung thư biểu mô tuyến giáp” được tiến

  hành với các mục tiêu sau:

  1. Xác định sự sao chép và biểu lộ của protein tương tác với heparan

  sulfate (HIP) và thụ thể yếu tố phát triển biểu mô (EGFR) ở mô ung thư

  biểu mô tuyến giáp.

  2. Xác định mối tương quan của HIP và EGFR ở mô ung thư biểu

  mô tuyến giáp.

  3. Xác định sự biểu lộ của protein ERK1 và ERK2 ở tế bào ung thư biểu

  mô nuôi cấy.

  4

  Chương 1

  TỔNG QUAN TÀI LIỆU

  1.1. TỔNG QUAN VỀ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP

  1.1.1. Cấu trúc tuyến giáp

  Tuyến giáp

  Nhìn thẳng

  Nhìn

  nghiêng

  Tuyến cận giáp trên

  Hình 1.1. Tuyến giáp và cấu trúc nang giáp .

  6

  không biệt hóa (Anaplastic carcinoma). Trong đó thể nhú hay gặp nhất, chiếm

  khoảng 80% tổng số ung thư tuyến giáp, thể nang chiếm 12% và thể tuỷ

  khoảng 6%. Các thể ung thư khác như sarcom nguyên phát, u lympho ác tính

  hay ung thư tuyến giáp thứ phát do di căn từ nơi khác đến thì hiếm gặp. Tỷ lệ

  sống sau 5 năm của ung thư giáp thể nhú là 80-90%, thể nang là 50-70% và

  thể tủy là 30-40%. Trong khi đó tỷ lệ này ở thể không biệt hóa chỉ dưới 5% và

  đa số các bệnh nhân thuộc thể này chết trong vòng một năm ,

  1.1.4. Các phương pháp phát hiện ung thư tuyến giáp

  Trong một số trường hợp ung thư tuyến giáp có các triệu chứng như:

  khàn giọng, đau cổ và tuyến giáp to. Ung thư tuyến giáp thường ở dạng những

  nhân cứng, do bệnh nhân tự phát hiện ra hoặc do người thân hay bạn bè phát

  hiện. Điều quan trọng là phải chẩn đoán phân biệt giữa nhân giáp lành và

  nhân ung thư. Các xét nghiệm cận lâm sàng định kỳ như xét nghiệm hóa sinh,

  siêu âm, xạ đồ giúp cung cấp các thông tin để theo dõi sự tiến triển của khối

  nhân giáp cứng.

  7

  Xét nghiệm hormon tuyến giáp thường ít có giá trị và không giúp cho

  việc chẩn đoán phân biệt giữa phì đại tuyến giáp lành tính và ung thư giáp.

  Tuy nhiên khi có triệu chứng cường giáp hoặc suy giáp thì thiên về u giáp

  lành tính. Nồng độ thyroglobulin có giá trị một khi chẩn đoán ung thư giáp đã

  được khẳng định và không có giá trị trong việc chẩn đoán phân biệt giữa u

  giáp lành tính và ung thư. Siêu âm giúp xác định thể tích tuyến giáp, số lượng

  và kích thước của các nhân và giúp định hướng cho kỹ thuật chọc hút bằng

  kim nhỏ hoặc sinh thiết. Một số hình ảnh siêu âm điển hình có thể giúp thầy

  thuốc lâm sàng nghĩ đến nhân giáp lành tính hoặc nhân ung thư. Tuy nhiên

  chỉ một kỹ thuật siêu âm không cho phép chẩn đoán phân biệt hai thể loại

  bệnh lý trên. Xạ đồ tuyến giáp giúp phân biệt nhân lạnh, nóng hay nhân ấm

  thông qua việc xác định độ tập trung iod trên film. Khoảng 85% nhân giáp là

  nhân lạnh, 10% là nhân ấm và chỉ 5% thuộc nhân nóng. Cần phải lưu ý rằng

  trong số trên thì 85% nhân lạnh, 90% nhân ấm và 95% nhân nóng đều là lành

  tính. Mặc dù xạ đồ tuyến giáp có thể định hướng người thầy thuốc nghĩ đến

  nhân giáp lành tính hay ung thư, song chỉ một kỹ thuật này không thể đưa ra

  một chẩn đoán xác định cho bệnh nhân.

  Cho đến nay, chỉ có một xét nghiệm duy nhất giúp chẩn đoán phân biệt

  nhân giáp ung thư và nhân giáp lành là chẩn đoán tế bào học nhờ sinh thiết.

  Nhân giáp thường dễ dàng chọc hút bởi kỹ thuật sử dụng kim nhỏ (fine needle

  aspiration biopsy: FNA). Có thể nói kỹ thuật sử dụng kim nhỏ là công cụ chẩn

  đoán hữu hiệu trong việc đánh giá tình trạng lâm sàng của các nhân tuyến

  giáp. Tuy nhiên khoảng chừng 15-30% kết quả của phương pháp cho trả lời là

  “nghi ngờ” hay “chưa xác định” , .

  1.2. CÁC CON ĐƯỜNG TÍN HIỆU VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH,

  PHÁT TRIỂN UNG THƯ

  Sự phát triển, biệt hóa và sống còn của các tế bào bình thường được điều

  hoà bởi một số lượng giới hạn các con đường tín hiệu mà trong đó phần nào

  liên kết với nhau. Các con đường tín hiệu truyền và kết hợp các tín hiệu từ

  ngoại bào như: các yếu tố phát triển, hormon, các liên kết tế bào-tế bào, tế

  bào-khoảng gian bào thông qua các thụ thể trên màng tế bào đi vào bên trong

  9

  tế bào, rồi tiếp tục qua các protein dẫn truyền trong bào tương để đi vào nhân

  tế bào. Ở đây, chúng hoạt hóa các gen sao chép dẫn đến sự tăng sinh và biệt

  hóa tế bào. Các loại protein tín hiệu, các protein màng, protein bào tương và

  protein nhân đều là sản phẩm của c-oncogen (proto-oncogen) trong điều kiện

  bình thường. Khi có sự mất điều hoà hoạt động của chúng, các c-oncogen đột

  biến trở thành oncogen có thể làm xuất hiện ung thư và trong những tình

  huống này con đường tín hiệu sẽ trở thành “con đường tín hiệu sinh ung thư”.

  Sự hoạt động không phù hợp hoặc là sự bất hoạt của các con đường tín

  hiệu là yếu tố quyết định đối với sự tiến triển ung thư ở người. Nhiều gen sinh

  ung thư và nhiều gen ức chế ung thư cũng hoạt động trong khuôn khổ “con

  đường tín hiệu sinh ung thư” này .

  Các con đường tín hiệu có thể được khái quát như sau:

  – Các tín hiệu ngoại bào (GF, cytokin, hormon…)

  – Các tín hiệu ở màng tế bào (thụ thể màng tế bào)

  – Các tín hiệu ở bào tương (RAS, RAF, ERK của con đường MAPK;

  PDK và AKT của con đường PI3K; con đường WNT…)

  – Các tín hiệu trong nhân tế bào (Jun, Myc…)

  Trong khuôn khổ của đề tài này, con đường tín hiệu protein kinase hoạt

  hóa phân bào (MAPK) được nhấn mạnh.

  1.2.1. Con đường tín hiệu MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase)

  1.2.1.1. Các thành viên của con đường tín hiệu MAPK

  MAPK là một gia đình lớn của các protein kinase serine/threonine liên

  quan với nhiều hoạt động của tế bào như là tăng sinh, biệt hóa, chết tế bào.

  Các protein tín hiệu ở bào tương qua con đường MAPK gồm có RAF, MEK

  và protein ERK. Ở tế bào bình thường, nó tiếp nhận các tín hiệu từ sự hoạt

  hóa các thụ thể tyrosin kinase (Receptor Tyrosine Kinase: RTKs) bởi yếu tố

  phát triển (Growth Factor: GF), rồi đi vào nhân tế bào hoạt hóa sự biểu lộ của

  gen. Ngoài ra, MAPK cũng có thể được hoạt hóa bởi các kích thích nội bào và

  11

  thư. Trong số các tác dụng khác nhau này, sự hoạt hóa con đường ERK

  MAPK là quyết định nhất đối với sự kích thích tăng sinh tế bào ung thư cùng

  với sự biến đổi của RAS. Một trong các lý luận của nguyên lý này chính là sự

  biến đổi loại trừ lẫn nhau của gen RAS và BRAF trong một số ung thư, nổi

  bật là trong u hắc tố và chính RAF là yếu tố hiệu ứng đầu tiên được xác định của

  dòng tín hiệu được hoạt hóa từ RAS .

  Hoạt hóa RAF được khởi đầu bởi sự kết hợp RAS-GTP với vùng gắn

  RAS (RBD: RAS binding domain) nằm trong khu vực điều hoà N tận của

  kinase. Sự thay đổi thích ứng và sự kết tập lên màng tế bào làm khởi động

  những biến đổi phosphoryl hóa RAF, điều đó kết hợp với việc kích thích

  hoạt tính serine/threonine kinase của RAF gây phosphoryl hóa liên tục và

  gây hoạt hóa MEK và ERK . Ba protein RAF có chức năng ở

  người là A-RAF, B-RAF và C-RAF hoạt động phụ thuộc vào sự phosphoryl

  hóa của đoạn mang hoạt tính . Mối thông tin liên lạc giữa RAF,

  MEK và ERK cần có protein kết nối, đó là một đồng dạng của RAF không

  có hoạt tính kinase [91].

  MAPK tạo tín hiệu qua bào tương vào nhân và ở nhân nó kích thích các

  yếu tố điều khiển các tế bào ở trạng thái nghỉ trở thành tế bào ở trạng thái

  phân chia. Trong nhân tế bào, hai phân tử rất quan trọng để điều khiển sự phát

  triển tế bào qua các giai đoạn phân chia tế bào là các cyclin và các enzym

  hoạt hóa phụ thuộc cyclin (cdks: cyclin dependent kinases). Nếu không có các

  cyclin thì các cdks không hoạt động được. Tuy nhiên, cần phải có các cdks thì

  các cyclin mới làm cho các tế bào từ trạng thái nghỉ trở nên hoạt động và vì

  thế hoạt hóa quá trình phân chia tế bào. Một trong những cyclin rất quan trọng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tyrosine Kinase, Chức Năng Sinh Học Và Vai Trò Trong Bệnh Ung Thư
 • Protein Dạng Sợi Là Gì? Phân Loại, Tính Chất Và Cấu Trúc Của Protein
 • Kiến Thức Tổng Hợp Về Protein
 • Vai Trò Của Huyết Tương Là Gì Đối Với Cơ Thể?
 • Thành Phần Và Chức Năng Huyết Tương
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Xác Định Con Đường Tín Hiệu Protein Kinase Hoạt Hóa Phân Bào (Mapk) Trong Ung Thư Biểu Mô Tuyến Giáp trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×