Đề Xuất 5/2022 # Vai Trò Của Truyền Thông Đại Chúng Trong Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay # Top Like

Xem 12,870

Cập nhật nội dung chi tiết về Vai Trò Của Truyền Thông Đại Chúng Trong Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,870 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Truyền Thông Đại Chúng (Mass Communications) Là Gì? Đặc Điểm Và Vai Trò
 • Đối Tượng Nghiên Cứu, Đặc Trưng Và Chức Năng Của Đại Chúng? Các Hướng Nghiên Cứu Trong Xã
 • Sự Phát Triển Của Truyền Thông Xã Hội Tổng Quan Ngắn Gọn
 • Vai Trò Của Nhà Trường Đối Với Tiến Trình Xã Hội Hóa Cá Nhân Trong Bối Cảnh Hiện Nay
 • Vai Trò Của Giáo Dục Đối Với Tăng Trưởng Và Phát Triển Kinh Tế
 • TÔ THỊ OANH

  VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG TRONG

  KIẾM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

  Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  Chuyên ngành : Chính trị học

  Mã số

  : 60 31 20

  Người hướng dẫn khoa học: chúng tôi Lưu Văn An

  HÀ NỘI – 2012

  2

  MỤC LỤC

  Trang

  MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………. 5

  Chương 1. VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

  TRONG KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC – MỘT SỐ

  VẤN ĐỀ LÝ LUẬN ………………………………………………………………………… 14

  1.1. Một số vấn đề về truyền thông đại chúng trong chính trị ………………….. 14

  1.2. Một số vấn đề về kiểm soát quyền lực nhà nước……………………………… 25

  1.3. Vị trí, vai trò của truyền thông đại chúng trong kiểm soát quyền

  lực nhà nước ……………………………………………………………………………………. 33

  Chương 2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI

  TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG TRONG KIỂM

  SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM …………………………….. 41

  2.1. Đặc điểm truyền thông đại chúng và các cơ quan quyền lực nhà

  nước Việt Nam hiện nay ……………………………………………………………………. 41

  2.2. Thực trạng vai trò của truyền thông đại chúng trong kiểm soát

  quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay …………………………………………….. 50

  2.3. Một số giải pháp phát huy vai trò của truyền thông đại chúng

  trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam …………………………………… 76

  KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………. 96

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………. 100

  3

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

  TTĐC

  : Truyền thông đại chúng

  QLNN

  : Quyền lực nhà nước

  XHCN

  : Xã hội chủ nghĩa

  VH – TT

  : Văn hóa – Thông tin

  Nxb

  : Nhà xuất bản

  CTQG

  : Chính trị quốc gia

  4

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Từ xưa tới nay, quyền lực nhà nước (QLNN) và kiểm soát QLNN đã và

  đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà chính trị ở tất cả các quốc gia.

  Kiểm soát QLNN là việc thiết kế, tổ chức và thực thi QLNN sao cho đạt được

  mục đích chung và đạt được hiệu quả cao nhất. Để có thể kiểm soát được

  QLNN cần có cơ chế xác định và các điều kiện cần thiết cho sự vận hành của

  nó trên thực tế. Cơ chế đó bao gồm kiểm soát bên ngoài và kiểm soát bên

  trong các cơ quan nhà nước.

  Ở nước ta hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bộ máy nhà nước ngày

  càng được đổi mới, hoàn thiện theo hướng Nhà nước pháp quyền XHCN, tuy

  nhiên vấn đề kiểm soát QLNN vẫn còn nhiều bất cập. Ở một số nơi đã xuất

  hiện nguy cơ cán bộ, công chức nhà nước không thực hiện đúng chức trách

  của mình, quan liêu, tham nhũng, hạch sách nhân dân, đánh mất bản chất cách

  mạng chân chính của mình. Một số lượng lớn tài sản của quốc gia và của

  nhân dân bị những người có quyền lực chiếm đoạt. Có những đơn vị nhà nước

  làm thất thoát tài sản công lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Một số quan chức nhà

  nước đã và đang tiếp tục làm giàu bất chính, gây hậu quả xấu cho xã hội, làm

  suy yếu mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Niềm tin của một bộ

  phận không nhỏ quần chúng nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa

  (XHCN) có chiều hướng suy giảm. Đánh giá về vấn đề này, Đảng ta thẳng

  thắn chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống

  trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng,

  lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy

  lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp…” . Đến Đại hội XI,

  Đảng ta chỉ rõ: “Chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức

  năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện

  thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và đất nước…”

  Vì những lý do trên, tác giả chọn vấn đề “Vai trò của TTĐC trong

  kiểm soát QLNN ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên

  ngành Chính trị học.

  2. Tình hình nghiên cứu đề tài

  Cho đến nay đã có khá nhiều công trình khoa học đề cập đến TTĐC,

  vai trò của TTĐC trong chính trị; về kiểm soát quyền lực chính trị nói chung,

  kiểm soát QLNN nói riêng. Có thể chia thành các nhóm công trình như sau:

  6

  7

  trong số sách nghiệp vụ báo chí được xuất bản nhằm đào tạo, bồi dưỡng

  những kiến thức cơ bản về báo chí. Nội dung công trình này đề cập đến các

  vấn đề: báo chí và xã hội, những xu hướng phát triển của báo chí trên thế giới,

  luật pháp và sự tự điều chỉnh của báo chí, những đặc điểm dân tộc trong sự

  phát triển của báo chí.

  + Lê Thanh Bình (2008), Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội,

  Nxb CTQG, Hà Nội. Cuốn sách tập trung làm rõ các vấn đề: Truyền thông đại

  chúng tham gia quản lý xã hội: các vấn đề chung và những lĩnh vực đặc thù

  trong thời đại khoa học- công nghệ phát triển, hội nhập quốc tế; vai trò ngành

  quan hệ công chúng; từ quan điểm truyền thông đại chúng phân tích các nhân

  vật, tác phẩm, sự kiện điển hình. Đồng thời cuốn sách cũng phân tích vai trò

  của truyền thông đại chúng trong chống tham nhũng trên thế giới…

  + Nguyễn Văn Dững (2011), Báo chí và dư luận xã hội, Nxb Lao động,

  Hà Nội. Công trình nghiên cứu khá sâu về mối quan hệ giữa báo chí và dư

  luận xã hội, phân tích bản chất dư luận xã hội, bản chất hoạt động báo chí, đặc

  điểm báo chí hiện đại; mối quan hệ tác động của báo chí và dư luận xã hội; cơ

  chế tác động của báo chí vào dư luận xã hội; vai trò của nhà báo trong quan

  hệ với dư luận xã hội.

  – Vũ Đình Hòe (chủ biên) (2000), Truyền thông đại chúng trong công

  tác lãnh đạo, quản lý, Nxb CTQG, Hà Nội. Cuốn sách giới thiệu những vấn

  đề lý luận cơ bản về truyền thông và truyền thông đại chúng, các phương

  tiện truyền thông đại chúng, những vấn đề về truyền thông đại chúng hiện

  đại. Điểm đáng lưu ý nhất là các tác giả đã phân tích vấn đề lãnh đạo, quản

  lý và ứng xử với các phương tiện truyền thông đại chúng: mục đích và

  nguyên tắc, mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà

  nước đối với các phương tiện truyền thông đại chúng, luật pháp với các

  phương tiện truyền thông đại chúng, hoạch định chính sách và chiến lược

  8

  9

  làm rõ các vấn đề: cơ sở lý luận về kiểm soát QLNN; thực tiễn kiểm soát

  QLNN ở một số quốc gia tiêu biểu; thực tiễn kiểm soát QLNN ở Việt Nam,

  những mâu thuẫn, bất cập trong kiểm soát QLNN mà Việt Nam đang và sẽ

  phải giải quyết trong tiến trình phát triển; Phương hướng và những giải pháp

  chủ yếu cho kiểm soát QLNN ở Việt Nam.

  + Lưu Văn An (2010), Quyền lực chính trị và hệ thống tổ chức quyền

  lực chính trị – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Báo cáo tổng hợp kết quả

  nghiên cứu đề tài cấp cơ sở, Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh). Đây là

  những công trình làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quyền lực, quyền lực

  chính trị, kiểm soát quyền lực chính trị; phân tích vị trí, vai trò và mối quan

  hệ của Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống tổ

  chức quyền lực chính trị nói chung, của Việt Nam nói riêng.

  + Đào Trí Úc (chủ biên) (2003), Giám sát và cơ chế giám sát việc thực

  hiện QLNN ở nước ta hiện nay, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, Cơ chế giám

  sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước – Một số

  vấn đề lý luận và thực tiễn (2010), Nxb CTQG, Hà Nội; Nguyễn Văn Thanh

  (2003), Thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với

  hoạt động của các cơ quan nhà nước ở nước ta hiện nay (Luận văn thạc sỹ)…

  Phạm Ngọc Kỳ (2001), Về quyền giám sát tối cao của Quốc hội, Nxb Chính

  trị quốc gia, Hà Nội,… là những công trình chú trọng nghiên cứu cơ chế và

  các hình thức kiểm tra, giám sát xã hội, kinh nghiệm phối hợp các cơ chế và

  hình thức này với các cơ chế và hình thức kiểm tra, giám sát của Nhà nước

  trong quá trình tổ chức thực hiện quyền lực chính trị, QLNN; nghiên cứu vấn

  đề kiểm tra, giám sát của của các cơ quan Nhà nước (như Quốc hội, Chính

  phủ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân) và các tổ chức ngoài Nhà

  nước như Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

  – Thứ ba, nhóm công trình về vai trò của TTĐC trong kiểm soát QLNN,

  tiêu biểu là:

  10

  + Trần Quang Nhiếp (chủ biên) (năm 2005), Nâng cao hiệu quả của

  báo chí trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng ở nước ta hiện

  nay, Nxb CTQG, Hà Nội. Công trình đã cung cấp cho chúng ta những nghiên

  cứu về báo chí với chống quan liêu, tham nhũng; thực trạng của việc nâng cao

  hiệu quả của báo chí trong đấu tranh cống quan liêu, tham nhũng ở nước ta

  hiện nay và những biện pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả của báo chí trong

  cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng ở nước ta hiện nay.

  + Trần Danh Lân (năm 2007), Báo chí trong công cuộc đấu tranh

  chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sỹ). Công trình nghiên

  cứu về lý luận và thực tiễn bảo chất, chức năng, vai trò và nhiệm vụ của báo

  chí Việt Nam hiện đại trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng; những thành

  tựu và hạn chế của báo chí và đội ngũ các nhà báo nước ta trong cuộc đấu

  tranh chống tham nhũng qua hơn 20 năm Đổi mới, nhất là trong những năm

  gần đây; phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan cùng những

  bài học kinh nghiệm đã tạo nên những thành tựu của báo chí và các nhà báo

  nước ta trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng; đưa ra các giải pháp nhằm

  tiếp tục nâng cao và phát huy tác dụng, hiệu quả của báo chí nước ta trong

  cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

  Như vậy, có thể khẳng định rằng, cho đến nay vẫn chưa có công trình

  chuyên sâu nào nghiên cứu về TTĐC trong kiểm soát QLNN ở Việt Nam một

  cách có hệ thống. Đây chính là “mảnh đất trống” để tác giả có thể tiếp tục

  nghiên cứu và bước đầu đưa ra những nhận định của cá nhân mình về vai trò

  của TTĐC trong kiểm soát QLNN ở Việt Nam hiện nay.

  3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài

  3.1. Mục đích

  Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và khảo sát thực trạng vai trò

  của TTĐC trong kiểm soát QLNN ở Việt Nam hiện nay, tác giả luận văn đề

  11

  xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của TTĐC trong kiểm soát

  QLNN ở nước ta trong thời gian tới.

  3.2. Nhiệm vụ

  Để thực hiện mục đích trên, tác giả tập trung giải quyết các nhiệm vụ

  cơ bản sau đây:

  – Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về TTĐC, kiểm soát

  QLNN, vai trò của TTĐC trong kiểm soát QLNN.

  – Khảo sát thực trạng TTĐC tham gia kiểm soát QLNN ở Việt Nam

  thời gian qua.

  – Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của TTĐC

  trong kiểm soát QLNN ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  4.1. Đối tượng nghiên cứu

  Để thực hiện đề tài này, tác giả xác định đối tượng nghiên cứu là vai trò

  của TTĐC trong kiểm soát QLNN với tư cách là một cơ chế kiểm soát quyền

  lực từ bên ngoài nhà nước.

  4.2. Phạm vi nghiên cứu

  – Đề tài tập trung nghiên cứu vai trò của TTĐC trong kiểm soát QLNN

  ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay, thông qua khảo sát ấn phẩm của một số cơ

  quan TTĐC: các đài: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền

  hình Hà Nội; các báo: Nhân dân, Lao động, Thanh niên, Tiền phong, Công an

  Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp luật và Đời sống; báo mạng điện tử: Đảng

  Cộng sản Việt Nam, chúng tôi Dantri; các tạp chí: Lý luận chính trị, Nhà

  nước và Pháp luật, Cộng sản, Quản lý Nhà nước.

  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

  5.1. Cơ sở lý luận

  Trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận văn dựa vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản

  12

  13

  Chương 1

  VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG TRONG KIỂM SOÁT

  QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

  1.1. Một số vấn đề về truyền thông đại chúng trong chính trị

  1.1.1. Khái niệm và chức năng của truyền thông đại chúng

  1.1.1.1. Khái niệm truyền thông đại chúng

  Trong thời đại ngày nay, dưới tác động của toàn cầu hóa, của cuộc cách

  mạng khoa học – công nghệ, TTĐC trở thành một hiện tượng đặc biệt phổ

  biến, tác động từng ngày, từng giờ vào các mối quan hệ xã hội, có ảnh hưởng

  tới từng địa phương, từng tổ chức, từng thành viên trong xã hội. Sự hội nhập,

  tương tác, liên thông giữa các lĩnh vực, các ngành, các mặt trong đời sống

  diễn ra rất đa dạng, phức tạp, nhanh chóng kéo theo nhu cầu mở rộng quy mô,

  phạm vi, hình thức hoạt động của các phương tiện truyền thông. Với những

  tiềm năng to lớn, các phương tiện TTĐC được sử dụng ngày càng nhiều vào

  các mục đích kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau. Có thể nói trong xã hội hiện

  đại không một tổ chức, lực lượng chính trị – xã hội nào lại không sử dụng

  TTĐC như một phương tiện để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của mình.

  TTĐC là một khái niệm có nội hàm rộng, hiện nay trong giới khoa học

  chưa có định nghĩa thống nhất. Từ nhiều góc độ, cách tiếp cận khác nhau (cơ

  chế tác động, chức năng, mục đích sử dụng…) mà TTĐC được hiểu khác nhau.

  Thông tin (danh từ) là những điều hiểu biết, tri thức thu được qua

  nghiên cứu, khảo sát hoặc trao đổi giữa các đối tượng với nhau. Thông tin

  (động từ) còn được hiểu là truyền tin cho nhau để biết

  Báo chí theo nghĩa rộng là TTĐC, nghĩa hẹp là một loại hình của

  TTĐC. Đó là cơ quan ngôn luận của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, tổ

  chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Nó có tính định kỳ, đáp ứng nhu cầu

  thông tin nhanh chóng, đa dạng, chính xác của quảng đại quần chúng.

  14

  Truyền thông theo tiếng Anh (communication) là sự truyền đạt, thông

  tin, thông báo, giao tiếp, trao đổi, liên lạc, giao thông… Đó là quá trình trao

  đổi thông điệp giữa các thành viên hay các nhóm người trong xã hội nhằm đạt

  được sự hiểu biết lẫn nhau, để từ đó chia sẻ ý tưởng hay hành động vì một

  mục đích nhất định. Theo nguyên nghĩa gốc Latinh, truyền thông (commune)

  có nghĩa là chung hay cộng đồng. Nội hàm của nó là nội dung, cách thức, con

  đường, phương tiện để đạt đến sự hiểu biết lẫn nhau, giữa cá nhân với cá

  nhân, cá nhân với cộng đồng, xã hội.

  Đại chúng (mass) là đông đảo quần chúng nhân dân trong phạm vi

  quốc gia, quốc tế.

  Các phương tiện thông tin đại chúng là các phương tiện truyền tải thông

  tin đến công chúng, bao gồm: báo, tạp chí, đài truyền hình, đài phát thanh,

  internet… Theo nghĩa rộng, các phương tiện thông tin đại chúng là các thiết

  chế xã hội đặc thù với sự trợ giúp của các công cụ kỹ thuật đặc biệt nhằm

  chuyển tải thông tin đến đông đảo công chúng. Các phương tiện thông tin đại

  chúng như truyền hình, đài phát thanh, báo chí và gần đây là máy vi tính tạo ra

  những mắt xích quan trọng nối người này với người khác. Những phương tiện

  này có một đặc tính quan trọng là có khả năng truyền đạt nhiều thông điệp từ

  một nguồn đơn lẻ đến rất nhiều người khác nhau trong cùng một lúc.

  TTĐC là hoạt động chuyển giao các thông tin có tính phổ biến trong xã

  hội một cách rộng rãi và công khai thông qua các phương tiện thông tin đại

  chúng. Lĩnh vực hoạt động giao tiếp của TTĐC rất rộng, bao trùm các lĩnh

  vực của đời sống xã hội. Bản thân thuật ngữ TTĐC gợi mở cho thấy quá trình

  và hoạt động, quy mô và phạm vi truyền thông: đại chúng về nguồn phát (nhà

  báo, chính khách, doanh nghiệp, chuyên gia, công chúng…); đại chúng về

  phương tiện truyền tải, kênh truyền tin và công nghệ thông tin (sách, báo, tạp

  chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, internet, truyền thông đa phương tiện,

  15

  kỹ thuật truyền sóng, kỹ thuật số…); đại chúng về đối tượng tiếp nhận thông

  tin (là các nhóm, cộng đồng xã hội đủ mọi giới, nam, nữ, nghề nghiệp, dân

  tộc, tôn giáo…); đại chúng về hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng (không chỉ bó hẹp

  trong vùng, khuôn khổ một quốc gia dân tộc mà còn vượt ra cả khu vực, thậm

  chí toàn cầu).

  TTĐC gồm hai yếu tố cấu thành là chủ thể và đối tượng. Chủ thể

  TTĐC lại bao gồm chủ thể quản lý và chủ thể thực hiện. Chủ thể quản lý là cơ

  quan nhà nước, tổ chức đảng, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế… Các chủ thể

  này thiết lập cơ quan quản lý, định hướng hoạt động, định hướng tư tưởng,

  quản lý hành chính. Chủ thể trực tiếp thực hiện việc phát tin là cơ quan báo

  chí, hãng thông tấn, các đài truyền hình, các đài phát thanh… với đội ngũ cán

  bộ quản lý và đội ngũ nhà báo, kỹ thuật. Bên cạnh tính độc lập tương đối, các

  cơ quan báo chí luôn chịu áp lực và sự chi phối của chủ thể sáng lập ra nó.

  Đối tượng tác động của TTĐC là công chúng, là số đông- một bộ phận dân cư

  hay cả cộng đồng xã hội, trong quốc gia và trên toàn thế giới. Đây là đối

  tượng chủ yếu mà các chủ thể quyền lực luôn có tham vọng chiếm lĩnh và áp

  đặt ý chí của mình. Đối tượng thứ hai chính là các cơ quan nhà nước, các

  đảng phái, tổ chức chính trị – xã hội, kinh tế. Đây là tác động ngược của

  TTĐC và qua đó nó khẳng định tính độc lập tương đối của mình.

  TTĐC có hai loại hình chủ yếu: ấn phẩm truyền thông và truyền thông

  điện tử. Ấn phẩm truyền thông bao gồm sách, báo, tạp chí, áp phích, tờ rơi;

  truyền thông điện tử bao gồm truyền hình, phát thanh, phim, băng đĩa…

  Tính chất của TTĐC thể hiện ở: tính khuynh hướng – phản ánh tư tưởng

  giai cấp, mà giai cấp thống trị thường nắm quyền chủ đạo; tính đảng – TTĐC

  là cơ quan ngôn luận của đảng chính trị, thể hiện lập trường chính trị, chiến

  lược, sách lược, mục tiêu khẩu hiệu của đảng; tính nhân dân – từ đặc trưng

  phổ cập, báo chí hướng đến đại chúng, đông đảo các tầng lớp nhân dân.

  16

  Nét đặc trưng của TTĐC là: tính thời sự – thông tin nhanh, thường

  xuyên cập nhật, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng; tính định kỳ ổn định cao, theo ngày, tuần, tháng…; chuyên đề, chuyên mục của phát thanh,

  truyền hình cũng theo định kỳ; tính phổ cập (đại chúng) – in nhiều, phát hành

  rộng rãi, càng đưa đến nhiều người càng tốt, thông tin không hạn chế, không

  bị kiểm duyệt đối với người tiếp nhận; tính thống nhất – in hàng vạn bản

  giống nhau.

  Trong những năm gần đây, TTĐC đã thay đổi nhanh chóng với sự xuất

  hiện các kỹ thuật thông tin từ vệ tinh, internet, truyền hình cáp, các hệ thống

  máy móc điện tử (video, máy chiếu), thậm chí cả các dụng cụ thu – phát thông

  tin của cá nhân như catset, đĩa, băng tiếng, băng hình… Khả năng và sức mạnh

  của TTĐC phụ thuộc trước hết vào năng lực tiếp nhận thông tin của đối

  tượng, trong đó phương tiện có tác động mạnh mẽ, rộng khắp hơn cả là các

  phương tiện nghe nhìn, trước hết là truyền hình và đài phát thanh.

  Ngày nay, khi đề cập đến TTĐC trước hết đề cập đến báo chí, nghĩa là

  báo và tạp chí. Hiện nay có các loại báo: báo in, báo truyền hình, báo phát

  thanh, báo ảnh, báo điện tử. Tạp chí cũng rất đa dạng về thể loại: tạp chí đưa

  tin tức, tạp chí nghiên cứu. Vì vậy trong nhiều trường hợp nói đến báo chí tức

  là nói đến TTĐC theo nghĩa hẹp. Đó là các yếu tố cơ bản nhất, tiêu biểu cho

  sức mạnh, bản chất, xu hướng vận động của TTĐC.

  1.1.1.2. Chức năng của TTĐC

  Trong xã hội hiện đại, TTĐC có các chức năng cơ bản sau đây:

  – Chức năng thông tin: Đây là chức năng đầu tiên của TTĐC. Đó là

  việc thu nhận và phổ biến những tin tức, sự kiện, quá trình… của đời sống xã

  hội đến các cơ quan công quyền và đông đảo người dân. TTĐC phản ánh,

  cung cấp những thông tin về các lĩnh vực của đời sống xã hội trong nước và

  thế giới, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

  17

  18

  quan trọng tham gia trực tiếp vào quá trình chính trị. Nó mang đến cho các

  nhà lãnh đạo, quản lý những thông tin thời sự, những ý kiến phản ánh của dân

  chúng để từ đó đưa ra các chính sách, đồng thời TTĐC cũng là kênh thông tin

  lý tưởng để tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích và tổ chức thực hiện các chính

  sách đó; vừa mang chính sách đến người dân vừa giúp họ thực hiện.

  – Chức năng giám sát và phản biện xã hội: TTĐC tiến hành giám sát và

  phản biện chủ yếu đối với hoạt động của các cơ quan QLNN. TTĐC tiến hành

  theo dõi, phát hiện và cảnh báo đối với những quyết sách của các cơ quan công

  quyền, từ đó góp phần điều chỉnh và hoàn thiện dần hoạt động của hệ thống

  chính trị. Bên cạnh đó, TTĐC còn thực hiện chức năng của “tòa án công luận”

  nhằm tố giác những hoạt động sai trái của các quan chức, những tác động tiêu

  cực của các chính sách do các cơ quan quyền lực đưa ra, thông qua đó TTĐC

  trở thành phương tiện thực hiện quyền lực của nhân dân. Cơ sở chủ yếu của

  hoạt động giám sát và phản biện xã hội của TTĐC là dựa vào sức mạnh của dư

  luận xã hội – tức là các chuẩn mực giá trị của toàn xã hội. Tuy nhiên, trong một

  xã hội dân chủ thì hoạt động giám sát và phản biện của TTĐC còn phải dựa

  vào pháp luật – cơ sở pháp lý của xã hội – chính điều này làm cho hiệu quả của

  việc giám sát và phản biện xã hội ngày càng được nâng cao.

  – Chức năng tổng hợp, liên kết và huy động lực lượng: TTĐC không

  chỉ phê phán những nhược điểm trong chính trị – xã hội, mà thực hiện chức

  năng tổng hợp các lợi ích xã hội khác nhau, tập hợp và liên kết các chủ thể

  chính trị. Nó là diễn đàn để các đại diện của các nhóm lợi ích khác nhau trong

  xã hội bày tỏ quan điểm, thông qua đó tìm được mối liên kết những người

  cùng chính kiến, tư tưởng; từ đó hình thành và thể hiện quan điểm, lợi ích của

  mình. Trong thế giới hiện đại, tiếp cận và sử dụng TTĐC là điều kiện cần

  thiết để hình thành các phe đối lập có uy tín trong xã hội. Ngược lại, nếu phe

  đối lập không tiếp cận TTĐC, đặc biệt là truyền hình, đài phát thanh, họ sẽ bị

  19

  20

  1.1.2. Chức năng của truyền thông đại chúng trong chính trị

  1.1.2.1. Chức năng định hướng tư tưởng chính trị

  Đây là một trong những chức năng quan trọng và đặc thù của TTĐC

  trong hoạt động chính trị. Trong xã hội, bất kỳ giai cấp nào khi nắm quyền

  thống trị đều cần phải tiến hành công tác tư tưởng. Đó là hoạt động tác động

  vào ý thức con người nhằm hình thành và củng cố hệ tư tưởng chính trị đang

  lãnh đạo xã hội. Mỗi giai cấp cầm quyền đại diện cho một hệ tư tưởng và tìm

  mọi biện pháp để hệ tư tưởng đó “hướng dẫn” ý thức của toàn xã hội thông

  qua nhiều kênh, nhưng quan trọng nhất là qua TTĐC. Các nhà nghiên cứu cho

  rằng, “báo chí có khả năng tác động thường xuyên có hệ thống và tính đến

  những thay đổi trong cuộc sống…, chính báo chí có khả năng bắt kịp được

  tình hình đang thay đổi từng ngày và chính vì vậy trong trường hợp cần thiết

  có khả năng thay đổi định hướng công chúng…” [30, tr.69].

  Vai trò định hướng tư tưởng chính trị của TTĐC được thể hiện thành

  hai hướng:

  – Thứ nhất, thông qua tạo dựng dư luận xã hội. Bằng sức mạnh của

  thông tin, TTĐC tác động trực tiếp vào nhận thức của người dân, từ đó tạo ra

  dư luận xã hội và thông điệp được chuyển tải. Cũng thông qua các luồng

  thông tin từ TTĐC, người dân không những làm quen với các sự kiện, hiện

  tượng trong xã hội mà còn thu nhận định hướng của những thông tin đó.

  Những định hướng mà công chúng thu nhận được là những tư tưởng chính trị

  của chủ thể sở hữu, những quan điểm, đường lối của đảng cầm quyền và nhà

  nước. Dư luận xã hội trở thành công cụ để giải quyết các vấn đề chính trị – xã

  hội và TTĐC đã góp phần định hướng sự vận động của các tiến trình chính trị

  – xã hội.

  – Thứ hai, thông qua giáo dục tư tưởng chính trị và xã hội hóa chính trị.

  Trong quá trình định hướng tư tưởng chính trị cho công chúng, TTĐC không

  21

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Truyền Thông Đại Chúng
 • Khái Niệm Chức Năng Của Chính Sách Xã Hội Tại Luận Văn Việt
 • Chức Năng Nhiệm Vụ, Bộ Máy Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Họ Nguyễn
 • Quy Chế Hội Khuyến Học Cơ Sở Quy Che Chi Hoi Kh Truong Thpt Muong Bu Doc
 • Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Hội Khuyến Học
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Vai Trò Của Truyền Thông Đại Chúng Trong Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100