Top 11 # Xem Nhiều Nhất Viết Đoạn Văn Về Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Viết Đoạn Văn Về Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh.

Viết đoạn văn nêu các biện pháp bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Bài viết bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh lớp 9

Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường

Viết đoạn văn ngắn về ô nhiễm không khí bằng tiếng Anh

Bài viết bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh lớp 8

Viết đoạn văn về biện pháp bảo vệ môi trường

Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường lớp 8

Bài thuyết trình về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Vietnam is one of many countries that have to face the consequences of environmental pollution, and this can be considered as the responsibility of everybody. The development of societies has direct impacts on the environment such as emissions from factories, waste being dumped in rivers and seas, illegal logging, etc. The media has been propagating a lot about protecting the environment, and the awareness of each person is very important in maintaining a healthy habitat. We can start from simple things like putting waste in the right place, not smoking in public area or do not destroy trees. Garbage is always a big problem for any city, and we can make it easier to handle garbage if we follow the rules of waste sorting and dumping sites. Exhaust emissions from motor vehicles are one of the leading causes of air pollution, so we should choose to use bio-fuel, turn off the engine when we stop at the red light and often use public transport instead of a motorcycle. We can also contribute to protect the environment by using source of energy in a proper way, turning off electrical appliances such as TVs, bulbs, fans, etc immediately after using and locking the faucet when it is not necessary. We are living with environmental pollution, and everyone has been exposed to negative effects at least once in their life. If we are more aware of protecting the environment, our lives and those around us will become much easier.

Viết đoạn văn nêu các biện pháp bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh.

Việt Nam là một trong những nước đang phải đối mặt với những hậu quả của việc ô nhiễm môi trường, và đây không phải là trách nhiệm của riêng ai. Xã hội phát triển kéo theo những tác động trực tiếp lên môi trường như khí thải từ các nhà máy, các chất thải ra những con sông và biển, nạn khai thác rừng trái phép…v…v. Truyền thông đã và đang tuyên truyền rất nhiều về việc bảo vệ môi trường, và ý thức của mỗi người rất quan trọng trong việc giữ gìn một môi trường sống trong lành. Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như bỏ rác đúng nơi quy định, không hút thuốc ở nơi công cộng hoặc không phá hoại cây xanh. Rác thải luôn là vấn đề lớn đối với bất kì thành phố nào, và chúng ta hoàn toàn có thể khiến việc xử lý rác trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta tuân thủ quy định về phân loại rác và địa điểm vứt rác. Khí thải từ động cơ xe cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm không khí, vậy nên chúng ta nên chọn sử dụng xăng sinh học, tắt máy động cơ khi dừng đèn đỏ và thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng thay cho xe gắn máy. Chúng ta còn có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý, tắt các thiết bị điện như TV, bóng đèn, quạt…v…v ngay sau khi sử dụng và khóa vòi nước khi không cần thiết. Chúng ta đang sống cùng với việc ô nhiễm môi trường, và hẳn ai cũng từng một lần chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ nó. Nếu chúng ta có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống, cuộc sống của chúng ta và những người xung quanh sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Các Bài Luận Tiếng Anh Hay:

Tag tìm kiếm:

Viết đoạn văn nêu các biện pháp bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Bài viết bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh lớp 9

Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường

Viết đoạn văn ngắn về ô nhiễm không khí bằng tiếng Anh

Bài viết bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh lớp 8

Viết đoạn văn về biện pháp bảo vệ môi trường

Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường lớp 8

Bài thuyết trình về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Hướng Dẫn Viết Bài Viết Tiếng Anh Về Bảo Vệ Môi Trường

acid deposition/rain /ˈæsɪdˌdepəˈzɪʃ(ə)n/reɪn/: mưa axit

activated carbon /ˈæktɪveɪtɪd ˈkɑː(r)bən/: than hoạt tính

activated sludge /ˈæktɪveɪtɪd slʌdʒ/: bùn hoạt tính

air/water/soil pollution /eə(r)/ˈwɔːtə(r)/sɔɪl pəˈluːʃ(ə)n/: ô nhiễm không khí/nguồn nước/đất

carbon dioxide /ˌkɑː(r)bən daɪˈɒksaɪd/: khí CO2

climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/: biến đổi khí hậu

contamination /kənˌtæmɪnˈneɪʃ(ə)n/: sự nhiễm độc

deforestation /diːˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/: phá rừng

ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/: hệ sinh thái

environmental pollution /ɪnˌvaɪrənˈment(ə)l pəˈluːʃ(ə)n/: ô nhiễm môi trường

fossil fuel /ˈfɒsəl ˌfjuːəl/: nhiên liệu hóa thạch

gas exhaust/emission /ɡæs ɪɡˈzɔːst/ɪˈmɪʃ(ə)n/: khí thải

global warming /ˈɡləʊb(ə)l ˈwɔː(r)mɪŋ/: nóng lên toàn cầu

greenhouse gas emissions /ˈɡriːnˌhaʊs ɡæs ɪˈmɪʃ(ə)n/: khí thải nhà kính

greenhouse /ˈɡriːnˌhaʊs/: hiệu ứng nhà kính

ground water /ɡraʊnd ˈwɔːtə(r)/: nguồn nước ngầm

man-made disaster /mæn-/meɪd dɪˈzɑːstə(r)/: thảm họa do con người gây ra

marine ecosystem /məˈriːn iːkəʊˌsɪstəm//: hệ sinh thái dưới nước

natural resource /ˈnætʃ(ə)rəl rɪˈzɔː(r)s/: tài nguyên thiên nhiên

pollutant /pəˈluːt(ə)nt/: chất ô nhiễm

polluter /pəˈluːtə(r)/: tác nhân gây ô nhiễm

pollution /pəˈluːʃ(ə)n/: sự ô nhiễm

protection/preservation/conservation /prəˈtekʃ(ə)n/ˌprezə(r)ˈveɪʃ(ə)n/ˌkɒnsə(r)ˈveɪʃ(ə)n/: sự bảo vệ/sự bảo tồn

the ozone layer /ði ˈəʊzəʊn ˈleɪə(r)/: tầng ozon

wind/solar energy /wɪnd/ˈsəʊlə(r) ˈenə(r)dʒi/: năng lượng gió/Mặt Trời

avalanche /ˈævəˌlɑːntʃ/: tuyết lở

drought /draʊt/: hạn hán

earthquake /ˈɜː(r)θˌkweɪk/: động đất

eruption /ɪˈrʌpʃ(ə)n/: phun trào

flood /flʌd/: lũ lụt

hurricane /ˈhʌrɪkən/: bão lớn, siêu bão

landslide /ˈlæn(d)ˌslaɪd/: sạt lở

tornado /tɔː(r)ˈneɪdəʊ/: lốc xoáy

tsunami /tsuːˈnɑːmi/: sóng thần

woodland/forest fire /ˈwʊdlənd ˈfɒrɪstˈfaɪə(r)/: cháy rừng

cope/deal/tackle with: đối mặt với

deplete natural resources: làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên

destroy/degrade/harm/threaten environment: phá hủy/ làm suy thoái/ làm hại/ đe dọa môi trường

endangered species: các loài có nguy cơ tuyệt chủng

environmentally friendly: thân thiện với môi trường (để chỉ các hành vi hoặc sản phẩm)

exhaust fumes: khí thải gây ô nhiễm môi trường từ các phương tiện giao thông

impact on: ảnh hưởng tới

loss of habitat: mất nơi cư trú (thường của động vật hoang dã)

make use of: tận dụng

poaching: săn bắn bất hợp pháp

pollution levels: các cấp độ ô nhiễm

preserve biodiversity: bảo tồn đa dạng sinh học

raise awareness of: nâng cao nhận thức về…

shortage/ the lack of: sự thiếu hụt

to be under threat: có nguy cơ tuyệt chủng

to become extinct: tuyệt chủng

wildlife conservation: bảo tồn động vật hoang dã

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc & nhận những phần quà hấp dẫn!

Đón xem series phim hoạt hình học tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học, tham gia trả lời các câu hỏi đơn giản, giành ngay những phần quà giá trị!

Môi Trường Là Gì, Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường

Biệt quan trọng hơn nếu trẻ em được tìm hiểu về môi trường, vì đây là thế hệ sẽ tạo ra các thay đổi trong tương lai, có thể ngăn chặn hoặc đẩy lùi các vấn đề như hâm nóng toàn cầu hay nạn chặt phá rừng.

Tại Sao Phải Bảo Vệ Môi Trường?

Câu hỏi tiếp theo con bạn có thể hỏi là “Tại sao phải bảo vệ môi trường?”. Câu hỏi này thực ra lại dễ trả lời và giải thích hơn. Chỉ với một vài thay đổi và đóng góp trong biện pháp bảo vệ môi trường tại nhà, chúng ta có thể đóng góp cải tạo môi trường, giúp đảm bảo rằng con cái chúng ta và cả thế hệ tương lai, được sống trong một thế giới hạnh phúc và lành mạnh. Dù bạn có tin hay không, nhưng mỗi người đều có thể tạo ra sự khác biệt!

Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường

Tái chế:

Nhiều người không quan trọng việc tái chế rác. Nhưng bằng việc phân loại các đồ tái chế như nhựa, bìa và giấy, chúng ta có thể làm giảm sự phân huỷ rác đồng thời ngăn chặn tác hại của nạn chặt phá rừng. Thay vì sử dụng túi nilon để đựng thức ăn trưa mang đi làm, bạn có thể đầu tư mua các loại hộp tái sử dụng để có thể rửa và dùng cho lần sau.

Ở trường học, con bạn cũng có thể hỏi các thầy cô giáo nơi đựng rác tái chế hoặc sử dụng giấy tái chế thay vì giấy mới.

Bảo Vệ Nước:

Bạn có để nước chảy lãng phí khi đánh răng không? Đó thực sự rất phí phạm, đặc biệt ở một số nơi nguồn nước đó có thể dùng làm nước uống. Khi đánh răng, bạn hãy tắt vòi nước nếu không dùng đến. Bạn cũng có thể tiết kiệm nước khi giặt giũ bằng cách cho đầy một mẻ giặt vào trong máy giặt (điều này còn giúp tiết kiệm năng lượng nữa!).

Các bé lớn hơn có thể giúp tiết kiệm nước trong gia đình bằng cách tìm hiểu về loại vòi hoa sen tiết kiệm nước, hoặc đo thời gian mỗi lần tắm – bằng cách này con bạn có thể thấy được lượng nước mà chúng tiết kiệm được mỗi lần.

Đi bộ và Đạp xe:

Khuyến khích bé đi bộ hoặc tự đạp xe thay vì chở bé đi học là một cách tốt nếu như có thể, điều này không chỉ tốt cho môi trường mà còn giúp ích cho chính cháu nữa. Có thể bạn đã biết rằng, khói xăng dầu rất gây hại đến môi trường, vì thế khuyến khích con sử dụng các phương tiện di chuyển khác mà không gây ra “khói cacbon” là tốt nhất. Hơn nữa, việc này cũng giúp con hoạt động để luôn giữ được sức khoẻ và sự năng động.

Viết Đoạn Văn Về An Toàn Giao Thông

Viết đoạn văn về an toàn giao thông

Viết đoạn văn về an toàn giao thông bao gồm các bài văn mẫu hay, chọn lọc cho các bạn tham khảo, chuẩn bị cho các bài viết văn trên lớp, các bài dự thi về an toàn giao thông. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hiện nay an toàn giao thông đang là một trong những vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. Những khẩu ngữ như: “An toàn là bạn, tai nạn là thù”, “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà”… được giăng lên ở khắp các nẻo đường. Nó như một lời nhắc nhở cũng là lời cảnh báo những người đang tham gia giao thông hãy chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình. Thế nhưng số vụ tai nạn giao thông hằng năm vẫn không hề suy giảm, ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Cứ mỗi năm Việt Nam có tới gần một ngàn vụ tai nạn giao thông. Trong vòng một0 năm qua, số vụ tai nạn giao thông đã tăng gấp 4 lần. Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về Luật Giao thông. Đã đến lúc chúng ta cần đưa ra những biện pháp hữu hiệu và sáng tạo hơn, chủ động và tích cực hơn để giáo dục lớp trẻ ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Trách nhiệm này thuộc về nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó nhưng có tài mà không có đức thì cũng vô dụng”. Chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên, mà trước hết là giáo dục ý thức công dân. Chấn chỉnh giao thông học đường không chỉ góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông, mà quan trọng hơn là giáo dục ý thức pháp luật cho thế hệ tương lai. Tuổi trẻ chúng ta mầm sống của đất nước , là nguồn nhân lực dồi dào phát triển đất nước . Các bạn trẻ hãy ý thức rằng : ” Tử thần không ở đâu xa , mà ở cạnh bên bạn trên từng cây số ” Hãy quý trọng mạng sống bản thân cũng như tôn trọng sinh mạng người khác .

Viết đoạn văn về an toàn giao thông số 2

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các câu đố vui về an toàn giao thông, về luật lệ giao thông chuẩn bị cho các Hội thi An toàn giao thông thường xuyên được diễn ra để giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết về an toàn giao thông và chấp hành đúng luật giao thông.