Top 9 # Xem Nhiều Nhất Viết Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh

Có môi trường sống trong lành là mong ước của rất nhiều người hiện nay khi môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng, thực phẩm bẩn ngày càng nhiều​ Vocabulary:

Dig (v): Đào, xới

Accessory : Phụ kiện

Toxic (adj): Độc hại

Waste : Chất thải

Recycle (v): Tái chế

Priority : Ưu tiên

The Earth is our home, but it seems that we do not do enough necessary things to protect it. People cut down the trees, kill thousands animals, and dig up the ground every day. All of our actions create only negative influences to the Earth, and I think we should do something to save it before it is too late. It is not hard for us to cut off products from animals. We do not need to use accessories which are made from animals’ skin and fur, and we should not use things that are made from toxic materials. The oceans now have more trash than living animals, and it is a terrible thing to imagine. We should reduce the amount of trash, especially plastic and toxic waste. Instead, we can use recycled things such as cloths, metal, or wood in our daily life. Everyone can join by doing such small things, and I think it is not very difficult. Environment is everything around us and what we need to maintain our life, so our priority should be keeping it clean and healthy.

Dịch: Trái đất là ngôi nhà của chúng ta, nhưng dường như chúng ta không làm đủ những điều cần thiết để bảo vệ nó. Người ta chặt cây, giết hàng ngàn động vật và xới tung mặt đất mỗi ngày. Tất cả các hành động của chúng ta chỉ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến Trái đất, và tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó để cứu nó trước khi quá muộn. Không khó để chúng ta cắt giảm những sản phẩm từ động vật. Chúng ta không cần sử dụng các loại phụ kiện được làm từ da và lông thú, và chúng ta không nên sử dụng những thứ được làm từ vật liệu độc hại. Các đại dương bây giờ có nhiều rác hơn động vật sống, và đó là một điều khủng khiếp để tưởng tượng. Chúng ta nên giảm lượng rác, đặc biệt là rác thải nhựa và độc hại. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng những thứ có thể tái chế như vải, kim loại hoặc gỗ trong cuộc sống hàng ngày. Mọi người đều có thể tham gia bằng cách làm những việc nhỏ như vậy và tôi nghĩ nó không quá khó. Môi trường là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta và những gì chúng ta cần để duy trì cuộc sống, vì vậy ưu tiên của chúng ta là giữ cho nó sạch sẽ và lành mạnh.

Bài luận 2: Viết đoạn văn bằng tiếng anh về những biện pháp bảo vệ môi trường Vocabulary:

Disease : Căn bệnh

Exhaust fumes : Khí thải

Inhale (v): Hít vào

Switch (v): Đổi

Nowadays, people have to face a lot of serious diseases, and pollution is one of the causes. The most serious problem is the air quality. We build too many factories and release too much exhaust fumes into the atmosphere, and it makes the air becomes worse and worse. We inhale all of the harmful chemicals directly, and I do not know why people are not taking it serious. A very easy thing that most of us can do to help improve the quality of air is switching to public transportations. 10 people may need 10 different motorbikes, but we can reduce the exhaust fumes from those motorbikes by using the bus or subway. We also depend too much on air conditioners which also create negative effects to the air, and it is better if we can use fans instead on the not too hot days. The air is very important to us, and we need to keep it clean in order to have a healthy life.

Dịch: Ngày nay, con người phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh nghiêm trọng, và ô nhiễm là một trong những nguyên nhân. Vấn đề nghiêm trọng nhất là chất lượng không khí. Chúng ta xây dựng quá nhiều nhà máy và thải ra quá nhiều khói thải vào khí quyển, và nó làm cho bầu không khí ngày càng tồi tệ hơn. Chúng ta hít trực tiếp tất cả các hóa chất độc hại và tôi không biết tại sao mọi người không thấy đây là một vấn đề nghiêm túc. Một điều rất dễ dàng mà hầu hết chúng ta có thể làm để giúp cải thiện chất lượng không khí là chuyển sang dùng giao thông công cộng. 10 người có thể cần 10 xe máy khác nhau, nhưng chúng ta có thể giảm khói thải từ những chiếc xe máy đó bằng cách sử dụng xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Chúng ta cũng phụ thuộc quá nhiều vào máy điều hòa, thứ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến không khí, và sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể sử dụng quạt thay vì máy điều hòa những ngày không quá nóng. Không khí rất quan trọng đối với chúng ta, và chúng ta cần giữ nó sạch sẽ để có một cuộc sống khỏe mạnh.

Bài luận 3: Viết đoạn văn về những biện pháp để bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh Vocabulary:

Awareness : Ý thức

Mild (adj): Ôn hòa

I usually hear in the everyday news about pollution, and that makes me have awareness in protecting and keeping the environment clean. We can help save the Earth by doing small things, and I am sure that everyone can do that. I always limit the amount of water that I use daily, and I try to reuse the water as much as I can. I also turn on electronics devices only when I am really in need, and I always remember to turn them off before I leave. I choose to use the fan instead of air conditioner in mild days, and I use the natural light to replace the bulb when it is not dark outside. I do not use plastic cups or dishes even if I have a party, and I have a bag to keep on the goods I buy at the markets instead of using plastic bags. They are just small easy habits that I can always do in my daily life, and there is no reason why people cannot do the same to have save the Earth.

Dịch: Tôi thường nghe thấy trong các tin tức hàng ngày về ô nhiễm, và điều đó khiến tôi có ý thức trong việc bảo vệ và giữ cho môi trường sạch sẽ. Chúng ta có thể giúp cứu Trái đất bằng cách làm những việc nhỏ, và tôi chắc chắn rằng mọi người đều có thể làm điều đó. Tôi luôn giới hạn lượng nước mà tôi sử dụng hàng ngày, và tôi cố gắng tái sử dụng nước nhiều nhất có thể. Tôi cũng chỉ bật các thiết bị điện tử khi tôi thực sự cần và tôi luôn nhớ tắt chúng trước khi rời đi. Tôi chọn sử dụng quạt thay vì điều hòa trong những ngày ôn hòa, và tôi sử dụng ánh sáng tự nhiên để thay thế bóng đèn khi trời bên ngoài chưa tối. Tôi không sử dụng các loại cốc nhựa hoặc bát đĩa nhựa ngay cả khi tôi có một bữa tiệc, và tôi có một chiếc túi để giữ hàng hóa tôi mua ở chợ thay vì sử dụng túi nhựa. Chúng chỉ là những thói quen nhỏ dễ dàng mà tôi luôn có thể làm trong cuộc sống hàng ngày, và không có lý do gì mà mọi người không thể làm điều tương tự để cứu lấy Trái đất.

Các Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh

Môi trường ngày càng ô nhiễm – không ai trong chúng ta không biết điều đó và cũng không ai trong số chúng ta không chịu tác động từ hiện tượng đang có xu hướng tăng dần này. Ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất…tất cả đang tạo nên một tổng thể chất độc vây quanh cuộc sống của chính con người. Tìm hiểu một trong những vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay, chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh với Các biện pháp bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh.

1. Các biện pháp bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh: Nhóm giải pháp bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh cụ thể.

Bằng những việc làm hằng ngày, chúng ta có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng rất nhiều cách khác nhau. Từ những việc nhỏ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ cải thiện môi trường. – Do not pour chemicals and waste oil on to the ground or into drains leading to bodies of water. Không đổ hóa chất và dầu thải ra đất hoặc vào các mạch nước đổ ra sông, biển. – Reduce emissions from cars by walking or cycling. Giảm lượng khí thải từ xe hơn bằng cách đi bộ hoặc đạp xe đạp. – Separate biodegradable and recyclable waste from non-biodegradable Phân loại rác hữu cơ, rác có thể tái chế và rác vô cơ Tiếp tục học tiếng Anh với các biện pháp bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh nào. – Try to reduce the amount of non-biodegradable or recyclable waste. Cố gắng để giảm lượng rác vô cơ và rác có thể tái chế. – Join as many tree planting trips and plant trees as more as you can. Trees absorb carbon dioxide – a greenhouse gas Tham gia nhiều hoạt động trồng cây và trồng nhiều cây nhất có thể. Cây sẽ giúp lọc khí thải và cung cấp oxi cho con người – Use compact fluorescent light bulbs: it may be more expensive, but it can be used longer, the more money you can save, the more money paid on the electric bill is reduced. Sử dụng bóng đèn huỳnh quang : Giá sẽ đắt hơn chút nhưng sẽ dùng được lâu hơn, tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiền điện hàng tháng phải trả. – Use rainwater for many different purposes.

Dùng nước mưa vào nhiều việc khác nhau.

Sử dụng giấy tái chế: một phương pháp bảo vệ môi trường

2. Các biện pháp bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh: Nhóm giải pháp bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh mang tính tổng thể.

Tài liệu trên website được xây dựng theo nền tảng từ cơ bản đến nâng cao giúp người học căn bản có thể có lộ trình học hiệu quả. Đây xứng đáng là phần mềm học tiếng anh tốt nhất hiện nay.

Bài Luận Tiếng Anh Về Bảo Vệ Môi Trường

Vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm vì những mối hiểm họa nó mang lại cho con người, không chỉ phá hủy cảnh quan, bầu không khí trong lành mà còn khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi đối mặt với không ít căn bệnh nguy hiểm phát sinh từ môi trường ô nhiễm. Hãy thử viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường và cùng chung tay đẩy lùi hệ lụy từ hiểm họa môi trường.

When people use something, ( something is glass bottles, paper – aluminum ) we have 2 choices: the first, throw them in the trash and the second , recycle them. which is the solution you choose ?

If you choose the first solution, it means that : the aluminum will go into the landfill. That landfills are toxic and may be dangerous to the environment, because they are very hard to decomposed. It’s worth nothing that, recycling these objects means that their materials will be used again, reducing the need for cutting down trees or mining for materials to make cans. In addition, programs exist that pay people to recycle many of the things that they use, including aluminum cans, glass bottles, cell phones, and some types of scrap metal.

We can choose our solution to protect environment and our life, even small actions also contribute the big goal of human. Let’s study some of ways to protect the environment and practice when you can, it’s just simple habit to implement in your everyday life which will make a difference.

Donate : You have tons of clothes or things you want to get rid of. If they are still usable, give them to someone who needs them.. Not only will you protect the environment, but you will also contribute to a good purpose. If you want to throw away somewhere, you will destroy that land.

Plant a tree. Trees absorb carbon dioxide – a greenhouse gas

We all want to protect our planet, but we’re mostly too busy or too lazy to put up big change that would improve our lifestyle and save the environment. Let’s change, we always have the chance to do it.

Phần dịch tiếng việt về bài viết tiếng anh về bảo vệ môi trường.

Khi bạn sử dụng một thứ gì đó ( như là chai sành, giấy, kim loại nhôm.. )chúng ta có hai lựa chọn : hoặc ném chúng vào bãi rác , hoặc tái sử dụng lại chúng. Bạn lựa chọn phương pháp nào ?

Nếu bạn chọn phương án thứ nhất, có nghĩa rằng : kim loại sẽ được ném vào bãi rác. Những bãi rác đó rất độc hại, thậm chí là gây nguy hiểm tới môi trường vì chúng khó có thể phân hủy được. Đáng chú ý là khi bạn chọn phương pháp tái chế, những vật bằng kim loại đó sẽ được sử dụng lại, giảm đi lượng cây bị chặt nhằm làm nên những sản phẩm kim loại đó. Hơn nữa, khi những dự án tái chế này thực hiện, đồng nghĩa với việc con người sẽ sử dụng lại nhiều thứ mà họ đã từng dùng, bao gồm cả đồ kim loại, chai sành, điện thoại và một số loại phế liệu bằng kim loại khác.

Trồng cây : sẽ giúp lọc khí thải và cung cấp oxi cho con người.

Chúng ta luôn muốn bảo vệ hành tinh này nhưng hầu hết lại quá bận rộn và lười biếng để lên kế hoạch thay đổi cuộc sống, bảo vệ môi trường. Hãy thay đổi ! Chúng ta vẫn luôn có cơ hội để làm điều đó.

Ô Nhiễm Môi Trường Nước Bằng Tiếng Anh

Ô nhiễm môi trường nước bằng tiếng anh là ‘‘Water pollution’’ đây là một từ chính xác được hiểu là ô nhiễm nguồn nước.

Water pollution được định nghĩa là gì?

Water pollution được định nghĩa là sự ô nhiễm của các vùng nước, thường là do các hoạt động của con người. Các vùng nước bao gồm ví dụ như hồ, sông, đại dương, tầng chứa nước và nước ngầm. Ô nhiễm nước là kết quả khi các chất gây ô nhiễm được đưa vào môi trường tự nhiên.

Từ water pollution cũng được sử dụng nhiều trong các báo cáo là từ có tính bao quát tổng thể về sự ô nhiễm của môi trường nước nói chung.

Các nước phát triển cũng đã từng như chúng ta đánh đổi tất cả để lấy kinh tế, sau đó họ nhìn lại và thấy rằng việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. 

Đặc biệt là môi trường nước dễ bị tổn thương.

Ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam thì sao

Cũng giống như định nghĩa trên Việt Nam coi những tác động của con người gây nên các sự biến đổi về thành phần tính chất của nước là ô nhiễm môi trường nước.

Và tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam thì rất đáng báo động, theo nhiều thống kê có tới 50-70% nước thải công nghiệp không qua xử lý được thải trực tiếp ra môi trường.

Còn gần nước thải sinh hoạt thì khoảng 40-50 % không được xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường.

Nhiều sự kiện về ô nhiễm môi trường nước đã xả ra như:

Ô nhiễm sông Thị Vải

Ô nhiễm nước ven biển miền trung Formosa

Như vậy, Ô nhiễm môi trường nước bằng tiếng anh hay tiếng việt đều mô tả sự ô nhiễm nguồn nước do con người gây ra.

0/5

(0 Reviews)