Top 8 # Xem Nhiều Nhất Việc Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

Quý I năm 2020, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 6 lớp tuyên truyền pháp luật về PCTN với 827 lượt người tham gia. Việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật về PCTN tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Thanh Hóa tiếp tục được duy trì 01 tuần/1 lần, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực PCTN trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Quyết định số 5029/QĐ-UBND ngày 27/11/2019, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, giải quyểt khiếu nại, tố cáo và PCTN năm 2020; Kế Hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác PCTN năm 2020; tham gia góp ý kiến vào dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị… Trên cơ sở nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN; tổng hợp báo cáo việc tặng quà và nhận quà; góp ý kiến vào dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Mặt khác, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch quy hoạch, dự án ĐTXD, đầu thầu dự án, đầu giá quyền sử dụng đất… tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát.

Về xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, Quý 1, năm 2020, các đơn vị trong tỉnh đã ban hành mới 42 văn bản; sửa đổi, bổ sung 29 văn bản về chế độ, định mức tiêu chuẩn. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị nhà nước tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền, khoán định mức; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, phương tiện nhà nước và công tác tổ chức cán bộ. Nhiều đơn vị đã chủ động ban hành tiêu chí đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chể chi tiêu nội bộ nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn, tải sản nhà nước. Các cơ quan chức năng đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra, không phát hiện vụ việc vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh đã đáp ứng nhu cầu của tổ chức cá nhân đến giao dịch công việc đảm bảo công khai, thuận tiện; đến nay, Trung tâm đã ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong việc giải quyết TTHC. Đồng thời, bám sát thực tiễn để phát hiện, tháo gỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc giải quyết TTHC, tạo sự gần gũi, thân thiện, công khai, minh bạch, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Các cấp, các ngành, tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, nhằm phát hiện những điểm bất cập, chưa phù hợp để bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc; công bố kịp thời, công khai đúng quy định các thủ tục hành chính mới ban hành; tiểp tục đẩy mạnh, ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

Cũng trong Quý I, toàn tỉnh thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 55 người. Các sở, ngành, các huyện thị xã, thành phố đã chủ động chỉ đạo, thực hiện xây đựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật PCTN; tiến hành công khai kế hoạch trong cơ quan, đơn vị theo quy định, trước khi triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức;

Đồng thời, các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thời gian làm việc; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đã ban hành; chấp hành nguyên tắc trong thực thi công vụ; xây đựng hệ thống theo dõi, giám giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ. Qua kiểm tra, trong kỳ, không có cán bộ, công chức nào vi phạm về việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp phải xử lý.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, tổng số án thụ lý kiểm trát điều tra tại cơ quan điều tra là 13 vụ/ 45 bị can (tỉnh: 07 vụ/ 21 bị can; huyện 06 vụ/24 bị can), trong đó, số cũ là 12 vụ/40 bị can, số mới là 01 vụ/ 05 bị can; tổng số án thụ lý kiểm sát xét xử tại Tòa án là 06 vụ/ 29 bị can. Trong đó, số cũ là 01 vụ/ 01 bị can, số mới là 05 vụ/ 28 bị can.

Đặc biệt, thời gian qua, toàn tỉnh Thanh Hóa đã phát huy rất tốt vai trò của xã hội về PCTN. Các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong quản lý và hoạt động; định kỳ thông tin về tình hình của đơn vị, tạo điều kiện cho công đoàn, tổ chức đoàn thể, thanh tra nhân dân tại các cơ quan, phát huy vai trò giám sát, phát hiện tham nhũng tại đơn vị.

Lan Anh

Cao Bằng: Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, việc công khai minh bạch đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời. Trong kỳ, có 707 cuộc/1.061 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Qua kiểm tra chưa phát hiện cơ quan nào vi phạm phải xử lý trách nhiệm.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với các hoạt động của đơn vị mình theo đúng qui định, nâng cao hiệu quả công tác quản lý như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài chính, tài sản công, quy chế dân chủ, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị… Đồng thời, rà soát các văn bản quy định về chế độ, định mức có nội dung không còn phù hợp để sửa đổi, bổ sung theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng

Nhiều cơ quan, đơn vị đưa việc giao tiếp ứng xử có văn hóa trong quan hệ làm việc là một tiêu chí đánh giá đạo đức, lối sống và phong cách làm việc của mỗi cán bộ công chức; chú trọng tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp thông qua việc ban hành các quy định, quy chế, hòm thư góp ý hoặc các hình thức khác và được công khai niêm yết tại trụ sở, nơi làm việc. Trong kỳ, đã tiến hành 503 cuộc/663 cơ quan, đơn vị được kiểm tra về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ, phát hiện 22 đơn vị/44 người vi phạm, đã tiến hành xử lý kỷ luật xong 44 trường hợp vi phạm.

Các cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cán bộ, công chức nộp lại quà tặng; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 01/08/2006 của Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng công qũy làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định…

Ninh Thuận: Thực Hiện Các Nhóm Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

Tháng 10/2019, Lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; trong đó, chú trọng một số giải pháp như công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chế độ định mức, tiêu chuẩn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đoàn công của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

Ngành thanh tra tiếp tục tiến hành 03 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và ban hành kết luận theo quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác 04 công chức, viên chức.

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, nghiên cứu, tham mưu xây dựng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống “tham nhũng vặt”.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động, đổi mới công nghệ quản lý; thực hiện sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý, khắc phục những sơ hở gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp, tránh để người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

Qua công tác thanh tra, phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu sai phạm về tham nhũng, kinh tế, xảy ra tại Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận; chuyển vụ việc sang Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết theo quy định; trong tháng, điều tra, truy tố, xét xử 02 vụ/04 bị can về tham nhũng, kinh tế.

Bhxh Việt Nam Thực Hiện Hiệu Quả Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

Thực hiện Nghị quyết, Kết luận, chương trình, kế hoạch, pháp luật PCTN của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam đã chỉ đạo, đôn đốc BHXH các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với các biện pháp cụ thể. Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo ngành, các cấp ủy đảng, đơn vị trực thuộc đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị.

Cụ thể, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị của ngành BHXH được triển khai thực hiện trên tất cả các mặt công tác, như: Tài chính, tài sản, đấu thầu xây dựng, tổ chức cán bộ, quy trình, thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc,….

Cùng với đó, ngành BHXH triển khai thực hiện quy chế về dân chủ nhằm thực hiện công khai hơn nữa các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị, phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát, kiểm tra của công chức, viên chức, tham khảo, tiếp thu ý kiến đóng góp của công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, quy chế chi tiêu nội bộ được Tổng Giám đốc BHXH ký, áp dụng đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục xây dựng văn bản cụ thể để áp dụng phù hợp với thực tế tại địa phương, đơn vị. Quy chế đã quy định cụ thể, rõ ràng các chế độ, định mức trong hoạt động và chi tiêu của các đơn vị làm căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Ngành theo cơ chế quản lý tài chính mới.

Công tác đầu tư xây dựng cũng được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các hạng mục xây dựng được thẩm tra, đánh giá chính xác, hợp lý trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tặng quà, nhận quà không đúng quy định, toàn ngành BHXH đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận và giải quyết chính sách theo cơ chế “một cửa”, tiến tới “một cửa liên thông”, có sự quản lý, giám sát chặt chẽ, do vậy không phát sinh việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định.

Đồng thời, quán triệt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành; rà soát, xây dựng ban hành Quy tắc ứng xử mới cho phù hợp với tình hình, giai đoạn phát triển mới.

Đặc biệt, trên cơ sở quy định của Chính phủ, quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý theo đúng quy định.

Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập được các đơn vị trong ngành BHXH đều nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong năm 2017, tổng số đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai là 93 đơn vị, gồm 30 đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và 63 BHXH cấp tỉnh. Tổng số người phải kê khai và đã thực hiện kê khai là 8.115 người.

Đồng thời, công tác quy hoạch cán bộ được ngành BHXH nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngành BHXH đến tuổi nghỉ hưu hoặc luân chuyển, chuyển công tác, đều có phương án bổ sung, thay thế kịp thời. Công tác bổ nhiệm cán bộ được các đơn vị thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc; cán bộ được bổ nhiệm đều thuộc diện quy hoạch, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, được tín nhiệm cao.

Tiếp tục cải cách hành chính góp phần PCTN hiệu quả

Thời gian qua, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành.

Đồng thời, tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, các tổ chức và cá nhân được nhận kết quả giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành được cắt giảm chỉ còn 28 thủ tục hành chính, giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện…

Tất cả các thủ tục hành chính của ngành đều được công bố và cập nhật trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và tổ chức niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan BHXH địa phương.

BHXH Việt Nam đã duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận “một cửa” tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành BHXH cũng đã áp dụng triển khai việc nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng các hình thức khác, như: Nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính; thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH của 63 tỉnh, thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH tập trung của cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, giao dịch điện tử được đẩy mạnh với hơn 90% số doanh nghiệp thực hiện. Từ ngày 01/01/2017 BHXH Việt Nam đã đưa vào vận hành hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Mô hình Một cửa điện tử tập trung được coi là một trong những ứng dụng công nghệ thông tin vô cùng hữu ích, tạo thuận lợi trong việc giám sát chặt chẽ các thủ tục hành chính. Đồng thời, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người lao động và các đơn vị sử dụng lao động.

Có thể khẳng định, công tác PCTN, lãng phí trong toàn ngành BHXH đã cơ bản phát huy hiệu quả. Các biện pháp phòng ngừa được triển khai thực hiện quyết liệt, các vụ việc sai phạm đã giảm dần… Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT chưa được khắc phục triệt để./.

Minh Nguyệt