Top 6 # Xem Nhiều Nhất Vị Trí Chức Năng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam kể từ khi ra đời đến nay, đã lập nên những chiến công oanh liệt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Quân đội ta đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, xứng đáng là “đội quân công tác” của Đảng.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” 1, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn dựa vào dân, sát cánh cùng nhân dân thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong các giai đoạn cách mạng của Đảng. Bởi vậy, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Quân đội luôn nhận được sự giúp đỡ của nhân dân để tạo nên nguồn sức mạnh to lớn đánh thắng kẻ thù xâm lược; thực sự là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng danh với tên gọi trìu mến, thân thương “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Để thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, các đơn vị Quân đội đã thường xuyên bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc điểm, tình hình và các quy định của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội làm cơ sở để xác định nội dung, hình thức công tác Dân vận (CTDV), nhất là trên những địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng dân tộc, tôn giáo. Thông qua thực tiễn bám nắm cơ sở, cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Quân đội đã “cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân”, thực hiện đúng phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tạo được niềm tin trong nhân dân, phát huy sức dân để hoàn thành nhiệm vụ. Với tinh thần tích cực, chủ động, 70 năm qua, CTDV trong Quân đội đã có bước đổi mới toàn diện cả về nội dung, hình thức, cách làm, nên đã đạt được những kết quả quan trọng 2. Hoạt động của hệ thống “Chiến sĩ dân vận”, “Tổ CTDV”; kết nghĩa; huấn luyện dã ngoại kết hợp làm CTDV; các chương trình phối hợp; cử cán bộ tăng cường cơ sở các xã biên giới của Bộ đội Biên phòng và CTDV của các binh đoàn, đoàn kinh tế – quốc phòng; Chương trình quân – dân y kết hợp… đã từng bước đi vào nền nếp, có hiệu quả tốt. Trước yêu cầu phát triển của các vùng chiến lược, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời quyết định thành lập và chỉ đạo tổ chức hoạt động của các đội công tác tăng cường cơ sở trên các địa bàn trọng điểm: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Quân khu 4 (Đội công tác 123); thể hiện vai trò nòng cốt góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết quả nổi bật trong thời gian qua là: CTDV của Quân đội đã góp phần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động cách mạng, các phong trào và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế – xã hội; tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời đã chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, tình đoàn kết các dân tộc, tình hữu nghị với các nước. Mặt khác, đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; công tác dân tộc, tôn giáo trên các địa bàn và chính sách dân tộc, tôn giáo trong Quân đội, v.v. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tăng cường tiềm lực chính trị – tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân”, hậu phương chiến lược vững chắc trong thế phòng thủ chung của cả nước. Thông qua thực tiễn hoạt động, CTDV đã trở thành một trong những phương thức chủ yếu để tăng cường mối quan hệ gắn kết chiến lược giữa Đảng, nhân dân và Quân đội; là điều kiện để giáo dục, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho CB,CS Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng, ở một số đơn vị việc thực hiện chức năng “đội quân công tác” chưa thực sự rõ nét; việc tham mưu, đề xuất phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành CTDV, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới có lúc chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các tổ chức, ban, ngành, các lực lượng trong giải quyết các vụ việc phức tạp hiệu quả chưa cao, chưa tạo sức mạnh tổng hợp trong tiến hành CTDV; phương thức hoạt động của đội công tác chưa mang tính đột phá, có thời điểm còn thiếu tính chủ động, chưa phù hợp với đối tượng và loại hình đơn vị, v.v.

Ngày nay, sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới với không ít khó khăn, phức tạp. Trong khi đó, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ sự đoàn kết gắn bó keo sơn giữa nhân dân với Đảng, nhân dân với Quân đội; tình trạng tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi, v.v. Tình hình đó, đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, là những cản trở không nhỏ chi phối đến việc thực hiện chức năng “đội quân công tác” của Đảng trong Quân đội.

Từ kinh nghiệm thực hiện chức năng “đội quân công tác” 70 năm qua vận dụng vào tình hình hiện nay cho thấy, để nâng cao hiệu quả hoạt động, toàn quân cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CB,CS về vị trí, vai trò “đội quân công tác” trong tình hình mới. Trước hết, cần nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện tốt CTDV chính là biện pháp quan trọng để Quân đội ta hoàn thành chức năng “đội quân công tác” của Đảng và là cơ sở để tăng cường đoàn kết quân – dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, Quân đội. Bởi vậy, các đơn vị cần làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CTDV trong tình hình mới; làm rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, nhiệm vụ đối với mặt công tác quan trọng này. Từ đó, đề cao trách nhiệm của mọi CB,CS trong tổ chức thực hiện; vận dụng cụ thể vào từng công việc, trên từng lĩnh vực, địa bàn, xây dựng mô hình dân vận phù hợp, hiệu quả. Việc làm này phải được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức, phương tiện, nhất là hệ thống thông tin đại chúng; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh hoạt động thực tiễn; nâng cao hiệu quả CTDV với khắc phục kịp thời tư tưởng lệch lạc, vi phạm kỷ luật dân vận, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đoàn kết quân – dân. Đồng thời, xây dựng lề lối, tác phong khoa học, bám sát cơ sở, địa bàn; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội phát động. Các đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, với tinh thần “ở đâu có bộ đội, ở đó có CTDV”; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” – “Bộ đội của dân” trong giai đoạn mới.

Trước tác động của tình hình kinh tế – xã hội đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của nhân dân, làm phân tâm đến các tầng lớp xã hội, thay đổi nếp sống ở các vùng, miền, nên CTDV cần tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức cho phù hợp với từng địa bàn và từng loại hình đơn vị. Từ thực tiễn tiến hành CTDV, cần tổng kết, rút kinh nghiệm, xác định mô hình sáng tạo, hiệu quả để phát huy; đồng thời, bám sát sự phát triển của tình hình trên các địa bàn để xác định mô hình, nội dung, biện pháp phù hợp. Trên cơ sở đó và căn cứ vào yêu cầu của CTDV hiện nay, các đơn vị cần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động kết nghĩa, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm CTDV; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của “Tổ CTDV’; phát huy vai trò của dân quân tự vệ làm CTDV, các tổ, đội công tác liên ngành ở các địa bàn và cán bộ tăng cường cơ sở, nhất là các đồng chí tham gia cấp ủy, chính quyền và Hội đồng nhân dân các cấp. Các đơn vị phải thường xuyên bám sát tình hình địa bàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu, đề xuất, hướng hoạt động CTDV về cơ sở; tích cực nghiên cứu, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tổ chức tốt các hoạt động bổ ích cho nhân dân trên địa bàn; giải quyết dứt điểm các vụ việc và các hủ tục, tệ nạn, không để tồn đọng kéo dài. Thông qua hoạt động thực tiễn, cần phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong tiến hành CTDV để nhân rộng cho các đơn vị và mọi CB,CS học tập, noi theo.

Một trong những nhân tố quyết định để việc thực hiện chức năng “đội quân công tác” mang lại hiệu quả thiết thực là phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp. Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải coi CTDV là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn kết quả CTDV với hoạt động của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và các tổ chức, lực lượng; khắc phục những nhận thức lệch lạc, coi CTDV là việc của cơ quan chính trị và cán bộ dân vận chuyên trách. Để làm được điều đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”; coi đây là cơ sở để xác định nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để đổi mới CTDV cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong việc tham mưu, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội và các lực lượng trên địa bàn trong thực hiện CTDV. Ngoài ra, các đơn vị cần tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống cơ quan dân vận theo Quy chế CTDV trong Quân đội; tập trung xây dựng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân vận và đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, bảo đảm thực hiện tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động CTDV và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở.

Để cho dân tin, dân yêu, dân làm theo và giúp đỡ bộ đội, các đơn vị cần giáo dục cho CB,CS làm CTDV phải thực sự là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị, phong cách quần chúng, gần cơ sở. Bên cạnh sự giáo dục, rèn luyện của tổ chức, mỗi người phải tự giác ghép mình vào các quy định, kỷ luật của đơn vị; tích cực khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là học tập Bác ở phong cách quần chúng. Trong quá trình làm CTDV, mọi CB,CS phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của địa phương, kỷ luật Quân đội và kỷ luật trong quan hệ với nhân dân; nói đi đôi với làm, luôn có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhân dân, chia ngọt sẻ bùi trước những khó khăn, vất vả của nhân dân. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, CB,CS Quân đội phải luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, từ lời nói đến hành động phải thể hiện sự khiêm tốn, lễ phép trước nhân dân; khắc phục mọi biểu hiện vô cảm, thiếu trách nhiệm với nhân dân.

Thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác” là bản chất, truyền thống của Quân đội ta, làm thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, tô thắm thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” – “Bộ đội của dân”. Đó là nhân tố quan trọng để Quân đội thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

1 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.

2 – Tổng kết 10 năm hoạt động công tác dân vận (2003 – 2013), toàn quân đã tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương được 44.230 lượt xã, phường; tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương 1.261 lượt cán bộ; đào tạo được hơn 1.000 y tá, y sĩ thôn bản; củng cố được 1.553 trạm y tế xã; khám, chữa bệnh cho hơn 4,3 triệu lượt người; mở 234 lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho 2.370 học sinh; xây dựng 3.730 Nhà Đại đoàn kết, Nhà Đồng đội trị giá hơn 200 tỷ đồng; tham gia giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn với 2.700.000 ngày công, di dời 275.600 người dân và 39.350 phương tiện.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trải qua suốt chiều dài lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi bước phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam đều gắn liền với quá trình phát triển chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Việc xác định đúng đắn chức năng, nhiệm vụ của quân đội và lãnh đạo quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; luôn giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; là lực lượng chính trị quan trọng của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cách mạng, của đất nước. Cuốn sách Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn sẽ góp phần không nhỏ trong việc làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua các thời kỳ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo các tác giả, chức năng, nhiệm vụ của quân đội là sự phản ánh bản chất chính trị – xã hội của quân đội kiểu mới, đồng thời phản ánh thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam là vấn đề có tính bản chất của một quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong cuốn sách đã viết: Là quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, sinh ra ở một nước nông nghiệp phương Đông, Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một quân đội nhiều chức năng: chức năng chiến đấu, chức năng công tác, chức năng lao động sản xuất. Trong đó chức năng cơ bản hàng đầu là chức năng chiến đấu. Đặc biệt, các chức năng, nhiệm vụ này của Quân đội nhân dân Việt Nam trong từng thời kỳ (kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa) không ngang bằng nhau nhưng thống nhất trong bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từng chức năng, nhiệm vụ này sẽ được phân tích khá cụ thể trong chương II, chương III, chương IV của cuốn sách.

Từ góc độ nghiên cứu tổng kết lý luận, phần cuối cuốn sách đã rút ra 4 bài học về xác định và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân hơn 67 năm xây dựng và trưởng thành. Những bài học đó có ý nghĩa như những vấn đề có tính quy luật của việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, các tác giả đã đưa ra một số dự báo về sự phát triển chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là những dự báo góp phần quan trọng trong việc định hướng quá trình phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với những thông tin và nội dung trong cuốn sách, đây sẽ là một kênh tri thức góp phần bổ sung, phát triển, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quân đội – một vấn đề có tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn quan trọng trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Tiếp cận khoa học về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chương II: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp

Chương III: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Chương IV: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Chương V: Bài học kinh nghiệm và dự báo sự phát triển chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới

Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Thực Hiện Chức Năng Đội Quân Công Tác Trong Tình Hình Hiện Nay

Thực hiện chức năng đội quân công tác, toàn quân thường xuyên đẩy mạnh công tác dân vận với nhiều nội dung, hình thức đa dạng và phong phú; chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Chỉ trong 5 năm (2013 – 2018), Quân đội đã tham gia củng cố hơn 4.000 chi bộ Đảng, 5.300 tổ chức chính quyền, 23.000 tổ chức chính trị – xã hội, xóa tình trạng “trắng” đảng viên ở 107 thôn, bản; phối hợp tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 20 triệu lượt người; đào tạo nghề cho 525 y tá, y sĩ thôn, bản. Các đơn vị đã giúp đỡ nhân dân hơn 2 triệu ngày công lao động xây dựng nông thôn mới, tặng Nhà Tình nghĩa; tổ chức hơn 2.000 đợt khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2,5 triệu lượt người với tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng. Ngoài ra, Quân đội còn tích cực, chủ động tham gia duy trì, bảo tồn và phát triển bền vững các tộc người, dân tộc rất ít người, như: tộc người thiểu số Đan Lai ở Nghệ An; dân tộc La Hủ ở Lai Châu; dân tộc Chứt ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, v.v. Cùng với đó, các đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục; tham mưu xây dựng nhiều mô hình phát triển văn hóa, điểm sinh hoạt tín ngưỡng phù hợp với điều kiện địa lý, tình hình kinh tế – xã hội của mỗi dân tộc. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã cử 332 cán bộ tham gia chính quyền cấp xã; trong đó, 260 người giữ chức vụ trong cấp ủy.

Với quan điểm tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, những năm qua, Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ này. Trong 5 năm (2013 – 2018), Quân đội đã huy động hơn 1,3 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 30.000 lượt phương tiện giúp dân phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; cứu hộ, cứu nạn được hơn 10.000 phương tiện và gần 18.000 người dân. Qua đó, thiết thực tăng cường quan hệ máu thịt giữa Quân đội với nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội lăn lộn trong gian khó, sáng tạo trong tổ chức giải cứu 12 công nhân bị sập hầm ở thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng); dầm mình trong bão, lũ để di chuyển, cứu tính mạng và tài sản của nhân dân trong những năm qua, có khi còn hy sinh cả tính mạng của mình, đã để lại trong lòng nhân dân nhiều tình cảm tốt đẹp./.

Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Thực Hiện Tốt Chức Năng Đội Quân Công Tác Trong Phòng, Chống Dịch Covid

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết liệt, nỗ lực chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ QĐND đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy cơ lây nhiễm, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, cùng các cấp, các ngành tích cực phòng, chống dịch bệnh. Một lần nữa, chức năng đội quân công tác của QĐND lại được thể hiện rõ nét, góp phần làm tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra từ tháng 12-2019 đến nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, trở thành đại dịch lớn, lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống xã hội của các quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Nhận thức rõ tính cấp bách, tác hại của dịch Covid-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ đã có các chủ trương, biện pháp quyết liệt, đồng bộ, coi nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”. Nhờ có chủ trương đúng đắn và sự vào cuộc tích cực, có trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống dịch Covid-19 bước đầu đã thu được những kết quả tích cực, kịp thời ngăn chặn, khống chế, hạn chế dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với chủ trương, giải pháp và quyết tâm phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; được Tổ chức Y tế thế giới và dư luận các nước đánh giá cao.

Kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Ảnh: DƯƠNG NINH

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ, dù bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng hành với nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong tham gia giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ-cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống… Đây vừa là chức năng, nhiệm vụ cao cả, nhưng cũng là trách nhiệm, tình cảm sâu nặng, động lực để thôi thúc cán bộ, chiến sĩ quân đội chung tay hành động, tích cực tham gia chia sẻ, giúp đỡ nhân dân trong cơn hoạn nạn. Trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, toàn quân đã có nhiều tấm gương tiêu biểu vì nhân dân hy sinh quên mình. Tiếp nối truyền thống đó, cán bộ, chiến sĩ quân đội đang ngày đêm lăn lộn, chia sẻ cùng người dân khu vực Nam Trung Bộ, miền Tây, Tây Nam Bộ từng ca nước ngọt, vượt qua hạn hán, xâm nhập mặn… Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ quân đội tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xung kích, đi đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng quân y toàn quân đã tích cực vào cuộc chống dịch, triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp quyết liệt, hữu hiệu, với quan điểm chỉ đạo “trong bất luận tình huống nào, quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu phòng, chống dịch Covid-19”. Bộ Quốc phòng đã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; ban hành các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, phương án, chủ động nghiên cứu và tham gia sản xuất, cung ứng trang thiết bị y tế, chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng, tổ chức diễn tập thực tế với các tình huống phòng, chống dịch bệnh; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ cùng cả nước ngăn chặn, khống chế, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng. Tại những điểm cách ly của quân đội, các đơn vị đã chủ động nhường doanh trại, cơ sở vật chất, huy động lực lượng phục vụ, chăm sóc chu đáo, tận tình, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công dân Việt Nam và người nước ngoài.

Lực lượng quân y Quân khu 1 tiến hành đo kiểm tra thân nhiệt đối với các quân nhân ra vào cổng doanh trại. Ảnh: qdnd.vn

Ngành quân y-cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân quán triệt, thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của ngành quân y đã nêu tấm gương sáng, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”, kết hợp chặt chẽ giữa y học hiện đại với y học cổ truyền, tận tụy làm việc, thường xuyên theo dõi, thăm khám, điều trị, giám sát y tế cho hàng vạn người cách ly và nhân dân, với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần tốt nhất, hết lòng phục vụ nhân dân. Học viện Quân y đã chủ động nghiên cứu, kịp thời chế tạo thành công bộ sinh phẩm (bộ kít) real-time RT-PCR phát hiện virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) và nhiều sản phẩm khác, với độ nhạy, đặc hiệu, tính ổn định cao, bảo đảm chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế…; đây là công cụ quan trọng và cần thiết, góp phần phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác kiểm soát, phát hiện dịch Covid-19. Bộ đội Biên phòng đã và đang ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập nội địa nước ta. Lực lượng Bộ đội Hóa học toàn quân đã triển khai thực hiện tốt việc tiêu tẩy, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng cho khu dân cư cách ly ở phố Trúc Bạch, Bệnh viện Bạch Mai, TP Hải Phòng… góp phần thiết thực phòng, chống dịch bệnh. Đến ngày 2-4-2020, quân đội đã tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế đối với người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 vào Việt Nam tại 137 điểm, với tổng số 64.449 người, trong đó có 31.103 người đã hoàn thành cách ly, bảo đảm không để lây nhiễm chéo ở các khu vực cách ly và lây nhiễm chéo sang người phục vụ. Kiện toàn và sẵn sàng triển khai 154 tổ cơ động phòng, chống dịch từ các bệnh xá quân y và đội y học dự phòng của các quân khu, quân đoàn; 14 tổ chuyên khoa tăng cường và 20 đội cơ động phòng, chống dịch của các bệnh viện quân y (tham gia vào 45 đội phản ứng nhanh của Chính phủ); 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, với 2.800 giường bệnh; sẵn sàng huy động học viên bác sĩ năm thứ ba trở lên, học viên sau đại học của Học viện Quân y và học viên năm thứ hai trở lên của các trường cao đẳng quân y tham gia phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời sử dụng 3 đội cơ động, 512 lượt tổ cơ động phòng, chống dịch và tổ quân y tăng cường cho các điểm cách ly, các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Toàn quân tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cho bộ đội, không để dịch Covid-19 lây nhiễm vào các cơ quan, đơn vị; duy trì nghiêm các chế độ nền nếp, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của trên, kỷ luật quân đội, vượt mọi khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm để hoàn thành sứ mệnh cao cả. Điều đó đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân phục vụ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, xứng đáng là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc của nhân dân cả nước trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19, tô thắm bản chất, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng thời kỳ mới.

Thời gian tới, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng và mức độ nguy hiểm đối với toàn xã hội ngày càng gia tăng; đòi hỏi có biện pháp phòng, chống tích cực, hiệu quả, sự nỗ lực cao của các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị. Để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân quyết tâm ngăn chặn, chiến thắng đại dịch Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, toàn quân cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19… Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tính chất nguy hiểm, tác hại và ảnh hưởng của đại dịch đối với sức khỏe, cuộc sống của người dân, sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói riêng; không chủ quan, song cũng không hoang mang, lo lắng. Xác định rõ nhiệm vụ phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hiện nay, phải “coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu” trong thời bình. Dù tình huống nào, quân đội cũng luôn xung kích, đi đầu, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời giáo dục cho bộ đội phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tình cảm quân dân cá-nước, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, khắc phục khó khăn, gian khổ, nguy cơ lây nhiễm, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt nhân lực, vật tư, trang bị sẵn sàng ứng phó các tình huống theo từng cấp độ phòng, chống dịch bệnh.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện, với tinh thần chủ động, tích cực, “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, tất cả vì hạnh phúc, vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và cơ quan chức năng phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện theo đúng kế hoạch, phương án đã xác định. Chống tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, lơ là, giản đơn hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về tình hình và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị quân đội tiếp tục chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất; tập trung rà soát, kiện toàn, bổ sung nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế theo phương châm “4 tại chỗ”(2). Tổ chức huấn luyện bổ sung, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống theo từng cấp độ dịch bệnh. Rà soát, kiểm tra doanh trại để tiếp tục củng cố, bổ sung thêm các điểm cách ly mới, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Ngành quân y đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế, quy trình phòng, chống dịch hiệu quả, góp phần chăm sóc, bảo vệ an toàn sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Ba là, tổ chức tốt việc tiếp nhận cách ly, giám sát sức khỏe cho nhân dân và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, các đơn vị quân đội tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về tổ chức cách ly, nêu cao tinh thần phục vụ, đón tiếp chu đáo, bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh hoạt cho người cách ly. Các quân khu chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp các khu cách ly trong và ngoài quân đội; hình thành các khung tổ chức cách ly, điểm cách ly ngoài quân đội, do quân đội cùng với y tế địa phương và lực lượng công an chỉ huy điều phối; sử dụng bộ đội của các cơ quan quân sự quận, huyện, dân quân tự vệ và địa phương là lực lượng phục vụ.

Quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống, không để dịch lây chéo trong điểm cách ly. Các cơ sở điều trị, bệnh viện, phân đội quân y cơ động vừa thực hiện tốt việc khám, điều trị cho bộ đội và nhân dân, vừa chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống, không để dịch lây nhiễm, lây chéo trong các cơ sở điều trị.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, lực lượng, địa phương và hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch bệnh.

Với tinh thần quân với dân một ý chí, cùng chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nơi đóng quân tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn, khoanh vùng, khống chế, góp phần sớm dập dịch trên từng địa bàn và phạm vi cả nước. Chủ động tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án huy động nguồn lực, cơ chế trao đổi thông tin, quy chế phối hợp hiệu quả trong phòng, chống, khắc phục dịch bệnh.

Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương nghiên cứu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế hoạt động trong lĩnh vực ứng phó thiên tai, dịch bệnh; tập trung rà soát, tham mưu đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện nghiêm túc Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23-7-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm, bảo đảm phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, phòng ngừa, xử lý dịch bệnh.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các quân khu chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các nước láng giềng và cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa, phương tiện qua lại khu vực biên giới tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở theo Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25-6-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhập cảnh Việt Nam đối với người đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch, bảo đảm lưu thông hàng hóa nhưng hạn chế, ngăn chặn dịch lây lan vào nội địa nước ta.

Năm là, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong quân đội; thực hiện tốt việc rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch do Nhà nước giao, toàn quân triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng, chống, không để dịch Covid-19 lây nhiễm vào cơ quan, đơn vị quân đội; bảo đảm tốt đời sống, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe học tập, công tác theo quy định; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua và cuộc vận động của các cấp, ngành; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo phong trào hành động cách mạng, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ thi đua phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ QĐND nguyện đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vì nhân dân phục vụ, tiếp tục xung kích, nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, xứng danh là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 14, Nxb CTQG, H.2011, tr. 435.

(2) “4 tại chỗ”: 1. Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; 2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; 3. Kinh phí tại chỗ; 4. Nhân lực tại chỗ.

Kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo.