Top 20 # Xem Nhiều Nhất Vai Trò Và Chức Năng Của Hội Đồng Nhân Dân / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Tiếp Tục Phát Huy Vai Trò, Chức Năng Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân / 2023

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương những đóng góp quan trọng của HĐND, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của đất nước trong năm 2017. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các tham luận của đại biểu đã tập trung và nhấn mạnh vào một số nhân tố có tính chất quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. HĐND, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác tổ chức chuẩn bị và kết thúc hoạt động giám sát thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị HĐND, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu dân cử, cơ quan đại diện quyền làm chủ của người dân, tiếp tục phát huy vai trò, chức năng giám sát của HĐND.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND các tỉnh, thành phố cần có chương trình cụ thể, lựa chọn nội dung, đối tượng, thời điểm giám sát, thành phần đoàn giám sát theo đúng quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, phù hợp với thực tiễn, tránh dàn trải, trùng lặp, chồng chéo. Hoạt động chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND phải rõ ràng, minh bạch, đúng trọng tâm, trọng điểm. Với hoạt động giám sát thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu cần thực hiện theo đúng quy trình, đánh giá đúng thực chất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị HĐND, Thường trực HĐND cần quan tâm, tăng cường hoạt động giám sát thông qua việc xem xét quyết định của UBND cùng cấp, Nghị quyết HĐND cấp dưới để kịp thời phát hiện những nội dung không phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo thẩm quyền, nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đồng thời huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân quan tâm đến hoạt động giám sát của HĐND, nhất là kiến nghị sau giám sát, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng giám sát văn bản quy phạm pháp luật cho đại biểu HĐND.

Vị Trí, Vai Trò, Trách Nhiệm, Quyền Hạn Của Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân / 2023

1. Vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân

Theo khoản 2 Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

2. Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân

a. Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc tiếp xúc cử tri

Theo Điều 94 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.

Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

Theo Điều 95 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Hội đồng nhân dân về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn do pháp luật quy định.

Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đúng pháp luật, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại; khi cần thiết, đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết.

Trách nhiệm tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của đại biểu Hội đồng nhân dân

Đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự các kỳ họp liên tục trong 01 năm mà không có lý do thì Thường trực Hội đồng nhân dân phải báo cáo Hội đồng nhân dân để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân đó.

2. Quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân

Với tư cách là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân có các quyền hạn sau đây:

a. Quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân

Theo Điều 96 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Người bị chất vấn phải trả lời về những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân chất vấn.

Trong thời gian Hội đồng nhân dân họp, đại biểu Hội đồng nhân dân gửi chất vấn đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đó. Trong trường hợp cần điều tra, xác minh thì Hội đồng nhân dân có thể quyết định cho trả lời tại kỳ họp sau của Hội đồng nhân dân hoặc cho trả lời bằng văn bản gửi đến đại biểu đã chất vấn và Thường trực Hội đồng nhân dân.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để chuyển đến người bị chất vấn và quyết định thời hạn trả lời chất vấn.

b. Quyền kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân

Theo quy định tại Điều 97 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp gửi của Hội đồng nhân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết.

Kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân được gửi bằng văn bản đến Thường trực Hội đồng nhân dân, trong đó nêu rõ lý do, nội dung kiến nghị.

Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tổng hợp, xử lý các kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân theo thẩm quyền và báo cáo Hội đồng nhân dân trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc trong trường hợp khác mà Thường trực Hội đồng nhân dân xét thấy cần thiết.

Trường hợp có từ một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân trở lên kiến nghị Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với một người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, kiến nghị Hội đồng nhân dân họp bất thường hoặc họp kín thì Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo để Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

c. Quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật

Theo quy định tại Điều 98 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của đại biểu Hội đồng nhân dân thì cơ quan, tổ chức phải giải quyết và thông báo bằng văn bản cho đại biểu Hội đồng nhân dân biết. Quá thời hạn này mà cơ quan, tổ chức không trả lời thì đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên xem xét, giải quyết.

d. Quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc yêu cầu cung cấp thông tin

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu theo quy định của pháp luật.

đ. Quyền miễn trừ của đại biểu Hội đồng nhân dân

Theo quy định tại điều 100 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu không có sự đồng ý của Hội đồng nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân.

Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

Ngoài việc quy định trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng quy định cụ thể các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân để đại biểu có thể hoàn thành trách nhiệm của mình.

Theo quy định tại Điều 103, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách được bố trí nơi làm việc, được trả lương, phụ cấp và hưởng các chế độ để hỗ trợ cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Thời gian làm việc trong năm mà đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách dành cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu được tính vào thời gian làm việc của đại biểu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mà đại biểu làm việc và được bảo đảm trả lương, phụ cấp, các chế độ khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị đó đài thọ. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc có trách nhiệm sắp xếp công việc, tạo điều kiện cần thiết cho đại biểu Hội đồng nhân dân làm nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân với Hội đồng nhân dân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân được cấp hoạt động phí hằng tháng và được hỗ trợ các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động đại biểu.

Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân./.

Vai Trò Đảng Đoàn Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Trong Hoạt Động Của Hđnd Tỉnh Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

   

Vai trò Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn HĐND tỉnh với Đảng đoàn Liên hiệp các hội KHKT tỉnh

Đảng đoàn HĐND tỉnh, với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phương hướng nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ trong hoạt động của HĐND, thời gian qua, Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh đạt hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Với cơ cấu Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh là Bí thư Đảng đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Phó Bí thư Đảng đoàn, các Uỷ viên gồm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nên thông qua hoạt động của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên nắm chắc và kịp thời lãnh đạo mọi hoạt động của HĐND tỉnh.  Để HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định, trước các kỳ họp HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND đã kịp thời định hướng những nội dung trọng tâm trình kỳ họp; kịp thời trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công 22 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 315 nghị quyết để tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành của UBND tỉnh và hoạt động của HĐND tỉnh. Các nghị quyết được ban hành đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế của tỉnh nên có tính khả thi cao.

Trong công tác giám sát, khảo sát, Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh và những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 49 cuộc giám sát, 12 cuộc khảo sát chuyên đề, tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực có nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm. Ngoài việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác giám sát, căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực, các ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giám sát theo luật định, chú trọng cả giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp. Đặc biệt, chương trình giám sát giữa hai kỳ họp của HĐND luôn được Đảng đoàn HĐND tỉnh quan tâm lãnh đạo thường xuyên. Trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm, nếu phát hiện có vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, Thường trực Tỉnh ủy giao cho Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề và báo cáo kết quả giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, cho ý kiến về những kết luận sau giám sát và đôn đốc giải quyết kịp thời; khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát hiện qua giám sát, hoặc đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, điển hình như giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; giám sát việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các huyện miền núi của tỉnh…

Trong giám sát, quy trình giám sát được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Hình thức giám sát đa dạng như: giám sát trực tiếp; giám sát qua xem xét văn bản tại kỳ họp HĐND; giám sát qua báo cáo và giám sát một số vụ việc cụ thể. Các Đoàn giám sát khi làm việc ở địa phương đã mời đại biểu HĐND tỉnh ứng cử ở địa phương đó tham gia, nắm bắt thêm thông tin để giám sát được sâu hơn. Sau giám sát, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã kiến nghị nhiều nội dung đối với Trung ương, UBND tỉnh, các sở, ngành. Việc theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát được thực hiện thường xuyên nên các kiến nghị sau giám sát được giải quyết, trả lời khá đầy đủ, kịp thời; hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao, các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát đã kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, điều hành thực thi nhiệm vụ.

Thực tiễn hoạt động cho thấy, để hoạt động của HĐND thực sự hiệu quả, cần đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp đối với hoạt động của HĐND tỉnh; Đảng đoàn HĐND tỉnh phải thực sự là cầu nối, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đến HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, cần phải phân định rõ ranh giới giữa Đảng lãnh đạo và chính quyền tổ chức thực hiện để tránh bao biện làm thay, dẫn đến thụ động, làm cho hoạt động của HĐND tỉnh mang tính hình thức.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ gắn với việc đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hằng năm. Đồng thời, cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị để nâng cao trình độ và kỹ năng hoạt động cho cán bộ và đại biểu dân cử.

Sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh thời gian qua đã giúp HĐND, Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; thể chế kịp thời nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, củng cố bộ máy chính quyền và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

                           

Ngọc Hải

HĐND tỉnh thông qua Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (8/9/2021)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Bình Sơn (5/9/2021)

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện Nghĩa Hành, Minh Long (30/8/2021)

Đồng chí Đặng Ngọc Huy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (13/8/2021)

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giai đoạn 2021 – 2025 (6/8/2021)

 Xem các tin khác Xem tin theo ngày tháng: Ngày Tháng Năm

   

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố / 2023

Các chức năng chính bao gồm:

1. Triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

2. Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

3. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương.

5. Tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

6. Phê chuẩn danh sách Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân và việc cho thôi làm Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân.

7. Trình Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

8. Quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

9. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm hai lần thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân.