Top 5 # Xem Nhiều Nhất Vai Trò Chức Năng Của Tổ Chức Công Đoàn Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Vị Trí, Vai Trò Và Chức Năng Của Tổ Chức Công Đoàn.

“Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

(Trích: Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992) 1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam:

Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam

– Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng.

– Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động.

– Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động (thông qua các Nghị quyết liên tịch…)

2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam:

Vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng phát triển, mở rộng qua các thời kỳ. Ngày nay trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại, vai trò của Công đoàn Việt Nam tác động trên các lĩnh vực:

* Trong lĩnh vực chính trị: Công đoàn có vai trò to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị – xã hội xã hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.

* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đã đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai trò chủ đạo.

* Trong lĩnh vực văn hoá – tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

* Trong lĩnh vực xã hội: Công đoàn có vai trò trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhãn quan chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công – nông – trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.

3. Chức năng của Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam có ba chức năng.

1. Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2. Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vị chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

3. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm – mục tiêu hoạt động công đoàn. Từ các chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn.

Nâng Cao Vai Trò Giám Sát Của Tổ Chức Công Đoàn

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến khen thưởng các đơn vị có thành tích trong công tác phối hợp chỉ đạo hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động năm 2018

Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nề nếp

Vai trò giám sát của tổ chức công đoàn được thể hiện ở nhiều nội dung, trong đó có việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động.

Số liệu từ LĐLĐ Thành phố cho thấy, trong 5 năm qua, hàng năm đã có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 65,79% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 41,50% đơn vị xây dựng được Quy chế hội nghị người lao động; 36,71% đơn vị xây dựng được Quy chế đối thoại tại nơi làm việc; 97,09% cơ quan, đơn vị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký được Quy chế phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ với chính quyền đồng cấp… qua đó đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức của người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp.

Nhiều công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã làm tốt việc thực hiện quyền đại diện tập thể người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng nội quy lao động của doanh nghiệp, nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và hội nghị cán bộ Cán bộ công chức, viên chức hàng năm, các CĐCS đã thực hiện tốt hoạt động kiểm tra, giám sát đối với cơ quan, thủ trưởng cơ quan trong việc tuân thủ pháp luật về công tác thu chi tài chính, sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức…

Ở cấp thành phố, hàng năm, LĐLĐ Thành phố phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại 15 quận, huyện, thị xã; giám sát về thực hiện các chính sách pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm, PCCC…

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, thông qua hoạt động giám sát, các cấp công đoàn đã nắm tình hình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Quy chế dân chủ cơ sở, nắm thực tế đời sống, lao động, việc làm; việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật lao động, Luật công đoàn, luật BHXH, công tác ATVSLĐ đối với người lao động, từ đó có ý kiến, kiến nghị tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có biện pháp thực hiện ngày càng tốt hơn các quy định của Đảng và Nhà nước.

“Cũng từ công tác kiểm tra, giám sát, CNVCLĐ ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện Quy chế dân chủ và các nội quy, Quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc giải quyết chế độ chính sách cho CNVCLĐ được các cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động quan tâm; việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy định”- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cho biết.

Tuy nhiên, LĐLĐ Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của các cấp công đoàn Thủ đô trong những năm qua vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế.

Một trong số những tồn tại hạn chế đó là việc lựa chọn nội dung giám sát và phản biện chưa phù hợp, còn lúng túng; chưa xây dựng được kế hoạch giám sát, phản biện hàng năm; kết quả giám sát và phản biện xã hội một số nơi chưa cao, ý kiến phản biện còn ít; một số nơi làm hình thức, thụ động; còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; xuôi chiều, việc theo dõi đôn đốc thực hiện sau giám sát và phản biện có nơi làm chưa tốt.

Đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn trình độ chuyên môn, kiến thức am hiểu pháp luật, nắm về nội dung giám sát phản biện chưa sâu nên hiệu quả giám sát, phản biện xã hội một số nơi còn thấp. Công tác giám sát của tổ chức công đoàn mới thực hiện tập trung chủ yếu ở cơ sở các cơ quan, doanh nghiệp; hoạt động giám sát đối với chính quyền và các cơ quan chuyên môn đồng cấp về thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương còn ít.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cho biết, để hoạt động giám sát của tổ chức công đoàn hiệu quả hơn nữa, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn trong thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu rộng trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, về giám sát và phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Cùng đó, các cấp công đoàn Thành phố cũng sẽ đa dạng hóa hình thức giám sát, phản biện, góp ý của tổ chức Công đoàn, duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã.

Đặc biệt các cấp công đoàn Thành phố sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, CNVCLĐ, từ đó giám sát, phản biện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, tránh những bức xúc dẫn đến đình công, ngừng việc tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trên địa bàn Thành phố.

Phạm Diệp

Nguồn :

Khẳng Định Vai Trò Tổ Chức Công Đoàn Trong Các Nhà Trường

Đó là những đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác hoạt động CĐ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố năm học 2014-2015 do LĐLĐ thành phố tổ chức ngày 15/9.

Sát cánh với chuyên môn

Xác định nhiệm vụ số một của nhà trường là đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, năm học vừa qua, CĐ các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức thực hiện sôi nổi, rộng khắp các phong trào thi đua yêu nước với những nội dung phong phú, hình thức đa dạng như thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”; “Thi đua dạy tốt, ngày lao động kiểu mẫu”; “Giỏi việc trường- đảm việc nhà”; “Người tốt việc tốt”; động viên cán bộ, viên chức, giảng viên, NLĐ tích cực phát huy sáng kiến cải tiến, biên soạn chương trình, giáo trình; nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm v.v…

Ông Trần Văn Thuật trao cờ và bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Thông qua các phong trào thi đua, năm học vừa qua đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, với sinh viên. Cán bộ, viên chức, giảng viên các trường đã phát huy 529 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm các cấp được đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập. Có thể nói, phong trào thi đua của các trường đã động viên được đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy tiềm năng lao động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả các cuộc hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy và học, công tác nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

CĐ các trường còn làm tốt công tác tham gia quản lý, tích cực phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của BCH, UBKT, quy chế phối hợp giữa BCH CĐ và Ban giám hiệu nhà trường, xây dựng nội quy, quy chế đơn vị, hoàn thiện, bổ sung quy chế chỉ tiêu nội bộ…

Chăm lo đời sống người lao động

Không chỉ đẩy mạnh thi đua, làm tốt công tác tham gia quản lý, CĐ các trường còn đặc biệt coi trọng vai trò chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ. CĐ đã tham gia phân công lao động hợp lý, tổ chức các dịch vụ giáo dục, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phối hợp với chuyên môn tìm nhiều biện pháp để tăng thu nhập, đảm bảo đời sống chung cho nhà giáo và NLĐ trong đơn vị, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức, người lao động. Theo báo cáo của các trường, đã có 100% CBVC, NLĐ được đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định.

CĐ các trường cũng đã phối hợp với chính quyền làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỉ, trợ cấp, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, tổ chức sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ. Năm học vừa qua, đã có 4.437 người được đi tham quan du lịch với số tiền hơn 10 tỷ đồng; có 203 đoàn viên CĐ và con cán bộ viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau được trợ cấp với số tiền gần 289 triệu đồng; 5.511 người được khám sức khỏe định kỳ.

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân. LĐLĐ thành phố cũng tặng cờ cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ.

Bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, vai trò, vị thế của tổ chức CĐ trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã được Đảng uỷ, Ban giám hiệu các trường ghi nhận và đánh giá cao.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Thuật, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá cao các kết quả đạt được của CĐ các trường đại học, cao đẳng trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội đồng thời chỉ đạo, trong năm học tới, CĐ các trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sát cánh với chuyên môn đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tham gia quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đồng thời tiếp tục làm tốt việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức CĐ.

Phạm Diệp

Nguồn :

Vị Trí, Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Công Đoàn Cơ Sở

* Công đoàn là gì?

– Năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về Tổ chức Công hội là tiền thân của tổ chức Công đoàn là: “Tổ chức công hội trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có tình cảm, hai để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang sinh hoạt của công nhân khá hơn bây giờ, bốn là để giúp quốc dân, giúp cho thế giới“.

– Luật công đoàn và Điều lệ công đoàn khẳng định: là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ tri thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; có tính chất của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

* Tính chất của Công đoàn

Tính chất của một tổ chức là “đặc điểm riêng” tương đối ổn định của tổ chức, để từ đó phân biệt tổ chức đó với tổ chức khác. Công đoàn có 2 tính chất:

– Tính chất của giai cấp công nhân:

Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chính trị của Đảng đề ra và thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ bóc lột; thống nhất hành động của giai cấp công nhân Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Công đoàn quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, đây là nguyên tắc của giai cấp công nhân, của Đảng cộng sản Việt Nam.

– Tính chất quần chúng:

Mọi công nhân viên chức và người lao động đều có quyền tự nguyện gia nhập và ra khỏi tổ chức Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn; cơ quan lãnh đạo của Công đoàn được quần chúng bầu nên, đại diện cho tiếng nói của công nhân viên chức và lao động; nội dung hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của công nhân viên chức và lao động; cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trao công nhân viên chức, từ phong trào của quần chúng cơ sở.

* Vị trí của Công đoàn

– Lênin chỉ rõ: Công đoàn đứng giữa “Đảng và chính quyền nhà nước”. ” Đứng giữa” nghĩa là công đoàn không phải là tổ chức mang tính chất Đảng, Nhà nước mà công đoàn là một tổ chức độc lập, Công đoàn không tách rời khỏi Đảng và Nhà nước mà có mối quan hệ chặt chẽ với Đảng và Nhà nước.

– Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng giai cấp công nhân lao động. Công đoàn Việt Nam là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là “sợi dây chuyền” nối liền Đảng và quần chúng. Công đoàn Việt Nam là người cộng tác đắc lực của Nhà nước.

* Vai trò của Công đoàn Việt Nam

Nói đến vai trò của một tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng. Lênin chỉ rõ: ” Công đoàn có vai trò trường học quản lý, trường học kinh tế, trường học chủ nghĩa cộng sản”.

– Là trường học quản lý: Công đoàn giúp đoàn viên và người lao động biết quản lý mà trước mắt tham gia quản lý đơn vị, tham gia quản lý xã hội.

– Là trường học kinh tế: Công đoàn vận động đoàn viên và lao động tham gia tích cực vào đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hoàn thiện các chính sách kinh tế, nâng cao năng suất lao động.

– Là trường học Chủ nghĩa cộng sản: giáo dục đoàn viên và lao động có thái độ lao động mới, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, văn hóa, lối sống, giáo dục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hình thành nhân sinh quan, thế giới quan khoa học cho đoàn viên và lao động.

* Chức năng của công đoàn

Chức năng của một tổ chức là sự phân công tất yếu, sự quy định chức trách một cách tương đối ổn định và hợp lý trong điều kiện lịch sử xã hội nhất định của tổ chức để phân biệt tổ chức này với tổ chức khác. Công đoàn cơ sở có 3 chức năng:

– Chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động. – Chức năng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế. – Chức năng giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong cơ quan Nhà nước

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

– Kiểm tra, giám sát việc thi hành chế độ, chính sách, pháp luật đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

– Phối hợp với thủ trưởng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống công nhân, viên chức, người lao động, tổ chức hoạt động xã hội, từ thiện trong công nhân, viên chức, người lao động.

– Tổ chức vận động công nhân, viên chức, người lao động trong cơ quan thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ công chức, viên chức tham gia quản lý cơ quan, đơn vị cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

– Phát triển quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.