Thực Trạng Và Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay

--- Bài mới hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Ở Nông Thôn Tỉnh Ta
 • Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Tiểu Học Tân Hiệp Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Thái Sơn Đồng Bộ Các Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Mới
 • Đảng Bộ Đoàn Bay 919: Công Tác Phát Triển Đảng Viên Và Những Giải Pháp Hiệu Quả
 • Huyện Đà Bắc Đồng Bộ Các Giải Pháp Trong Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Trêng ®¹i häc s ph¹m hµ néi 2

  Khoa gi¸o dôc chÝnh trÞ

  ===== o0o =====

  tiÓu luËn

  TRIẾT HỌC

  ĐỀ TÀI:

  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG

  VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  Gi¶ng viªn :

  ……………

  Sinh viªn

  :

  Líp

  : K36 – GDCD

  Hµ Néi, 2013

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU.

  1. Lý do chọn đề tài

  2. Tình hình nghiên cứu vấn đề

  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN

  1.1. Quan điểm của MÁC-ĂNGGHEN về người đảng viên cộng sản.

  1.2. Quan điểm của LÊNIN về người đảng viên cộng sản.

  1.3. Quan điểm của HỒ CHÍ MINH về người đảng viên cộng sản.

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT

  LƯỢNG ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

  2.1. Đặc điểm tình hình của chi bộ trường THCS ĐÀO XÁ

  2.2. Giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

  KẾT LUẬN.

  DANH MỤC THAM KHẢO.

  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Chất lượng đảng viên là một trong những vấn đề cơ bản quyết định

  đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bởi đảng viên là những

  phần tử tạo thành các tổ chức cơ sở đảng và tạo thành Đảng. Chất lượng đảng

  viên có vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi thời kỳ phát triển của đất nược

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Mỗi đảng viên tốt, mỗi Chi bộ tốt là

  Đảng được mạnh thêm một phần, đảng viên kém, Chi bộ kém là những khâu

  yếu của Đảng”?.Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng

  trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nạm Đảng là sự liên kết của

  những người cùng lý tưởng, cùng mục đích phấn đấu xây dựng một nước Việt

  Nam: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững buớc

  tiến lên Chủ nghĩa xã hội”…

  Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X ,Đảng ta đã nhận định: “Một bộ

  phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu

  kém cả về phẩm chất và năng lực, thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ

  quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, giảm sút

  lòng tin, phai nhạt lý tưởng, một số ít có biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói

  và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức

  và hoạt động của Đảng, vi phạm Pháp luật của Nhà nước bệnh cơ hội, chủ

  nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng,

  vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, …, thoái hoá biến chất về

  chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,

  sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn diễn ra

  nghiêm trọng, kéo dài”`. (Nguồn: Văn kiện Đại hội X của Đảng, trang

  263,264).

  Nhận thức sâu sắc được những vấn đề về giáo dục, chất lượng giáo dục,

  xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ đảng viên nên tôi mạnh dạn chọn đề tài:

  “thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên của Chi bộ Trường

  THCS Đào Xá hiện nay”, để làm đề tài tiểu luận cuả mình.

  2. Tình hình nghiên cứu vấn đề.

  Do tầm quan trọng và sự đòi hỏi của tổ chức đảng thì vấn đề nâng cao

  chất lượng đảng viên là rất cần thiết.Nâng cao chất lượng đảng viên là vấn đề

  có ý nghĩa quyết định đối với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì vậy

  trong thời gian gần đây đã và đang có nhiều công trình nghiên cứu và nói về

  vấn đề này:

  – Bài viết: Để chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu của Điều lệ Đảng

  – Theo Tạp chí cộng sản

  – Bài viết:Nâng cao chất lượng Đảng viên là yếu tố then chốt nâng cao

  chất lượng Đảng, -Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI:

  – Bài viết :Nâng cao chất lượng đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí

  Minh,- Báo điện biên phủ online

  Nhìn chung những bài viết này đã nói khá rõ về việc nầng cao chất

  lương đảng viên tuy nhiên lại chưa đi vào cụ thể của từng chi bộ nào .Vì vậy

  trên cơ sở kế thừa các thành tựu đó tôi chọn đề tài này làm bài tiểu luận của

  mình.

  CHƯƠNG 1

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN

  1.1 Quan điểm của Mác, ăng ghen, Lênin về người đảng viên cộng sản:

  – Mác và ăng ghen đã khẳng định: Để lật đổ giai cấp tư sản và xã hội tư

  bản, xây dựng chủ nghĩa Cộng sản, giai cấp Vô sản nhất thiết phải thành lập

  chính Đảng của mình. Hai ông đã đưa ra những quan điểm, nguyên lý xây

  dựng chính Đảng cách mạng của giai cấp vô sản và trực tiếp thể hiện quan

  điểm đó trong quá trình xây dựng và lãnh đạo hoạt động của “Liên đoàn

  những người cộng sản”? – chính Đảng cách mạng đầu tiên trên thế giới của

  giai cấp vô sản, trong đó bộ phận rất quan trọng là những quan điểm cơ bản

  về người đảng viên cộng sản.Người đảng viên cộng sản về mặt thực tiễn là bộ

  phận kiên quyết nhất trong các Đảng công nhận ở tất cả các nước, là bộ phận

  cổ vũ tất cả các bộ phận khác . Về lý luận, họ hơn những bộ phận còn lại của

  giai cấp vô sản ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung

  của phong trào vô sản.

  Các Mác và ăng ghen là những người đầu tiên nêu lên những tư tưởng

  cơ bản về Đảng Cộng sản. Những tư tưởng đó bắt nguồn từ luận điểm khoa

  học về vai trò lịch sử thế giới của giai cấp công nhân…Theo hai ông: Đảng

  viên cộng sản là người được vũ trang bằng lý luận tiên tiến, có trình độ giác

  ngộ cao và trong hoạt động thực tiễn đảng viên là người kiên quyết biết lôi

  cuốn quần chúng hoạt đông. Đảng là một đội ngũ có tổ chức chặt chẹ Đảng

  phải là khối thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chực Như

  vậy về bản chất, Đảng là của giai cấp công nhân, nhưng Đảng đại diện cho

  toàn thể nhân dân lao động, bởi vì giai cấp công nhân chỉ có thể giải phóng

  cho mình khi nó đồng thời giải phóng các tầng lớp nhân dân lao động trong

  xã hôi. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, Đảng chỉ có thể làm tròn

  vai trò là đội tiên phong khi Đảng chỉ bao gồm những chiến sỹ tiên phong ,

  – Có trình độ văn hoá, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoàn

  thành nhiệm vụ được giạo

  – Có ý thức kỷ luật cao: “Chính đảng của giai cấp vô sản phải được

  thực hiện trong nội bộ của mình một chế độ tập trung chặt chẽ và một kỷ luật

  nghiêm ngặt

  – Gắn bó với quần chúng, giáo dục tổ chức quần chúng thực hiện thắng

  lợi đường lối, chính sách của Đảng, là tấm gương mẫu mực cho quần chúng

  noi theo

  – Đảng viên Cộng sản phải tiên tiến hơn quần chúng và khác so với các

  đảng viên khác, các phần tử cơ hôi.

  Tư cách đảng viên là những đặc trưng cơ bản của người đảng viên cần

  có, đó là yếu tố chủ yếu để phân biệt với người ngoài Đảng

  Qua những vấn đề nêu trên, chúng ta thấy rằng các nhà kinh điển của

  Chủ nghĩa Mác – Lenin rất quan tâm đến đảng viên và công tác đảng viên

  nhằm xây dựng một đội ngũ đảng viên có chất lượng xứng đáng là đội tiên

  phong của giai cấp công nhân đủ sức lãnh đạo cách mạng đến thắng lơi.

  1.1.3.Tư tưởng Hồ Chí Minh về người đảng viên cộng sản

  Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn

  quan tâm tới việc xay dung. Đảng vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong

  của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai

  cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tôc.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về người Đảng viên Cộng sản là sự kế thừa và

  phát triển tư tưởng, quan điểm của Mác – ăng ghen và Lenin, phù hợp với

  điều kiện nước ta.Nói chuyện tại phân hiệu II Trường Nguyễn ái Quốc vào

  tháng 07 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng không phải là nơi

  để thăng quan tiến chức, để phát tại Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục

  vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của tổ quốc, của giai

  cấp”.

  Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản Đảng chỉ kết nạp những

  người ưu tú trong giai cấp công nhân, nhân dân lao động vào Đảng Để đảm

  bảo vai trò tiên phong, vai trò lãnh đạo của Đảng Hồ Chí Minh rất quan tâm

  đến điều kiện để trở thành người đảng viên Cộng sản, hay nói cách khác đó là

  tư cách, tiêu chuẩn, hình mẫu của đảng viên cộng sản Điều lệ vắn tắt của

  Đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh soạn thảo được Hội nghị thành lập

  Đảng thông qua, ghi rõ: “Lễ vào Đảng: Ai tin theo chủ nghĩa Công sản,

  chương trình Đảng và Quốc tế cộng sản, hăng hái đấu tranh cẩn thận và giám

  hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng đảng phí, chịu phấn đấu trong

  một bộ phận Đảng, thời được vào Đang”?. Hồ Chí Minh còn chỉ rõ: “Người

  vào Đảng phải thừa nhận Đảng cương, phải tham gia công tác trong một tổ

  chức của Đảng, phải tuyệt đối trung thành Nghị quyết của Đảng, nộp đảng

  phi”‘.

  Ngay từ năm 1927, đặc biệt là từ khi thành lập Đảng đến lúc Người qua

  đời, Hồ Chí Minh đã có nhiều bài nói, bài viết về tư cách của người đảng viên

  cộng sản thể hiện ở những nội dung:

  – Trung thành với chủ nghĩa Mac- Lenin, kiên trì phấn đấu vì sự nghiệp

  cách mạng dân tộc và nhân loai.

  – Vừa có tài, vừa có đức, trong đó đức là gốc, tích cực nâng cao đạo

  đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhận

  – Gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn luôn lấy dân làm gốc, vừa là

  người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, thống nhất lời

  nói với việc làm, thực hiện “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”, đặt lợi

  ích của nhân dân lên trên hết và trước hết.

  – Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế

  – Kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng và hành động sai trái phản

  động trước hết là chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại và bệnh giáo điêu.

  – Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO

  CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ TRƯỜNG

  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NÀY

  2.1.Đặc điểm tình hình chi bộ trường THCS Đào Xá:

  Trường THCS Đào Xá-Thanh Thủy là trường công lập với nhiệm vụ

  chính là giáo dục và bồi dưỡng cho học sinh trong xã Đào Xá- H.Thanh Thủy

  – T. Phú Thọ

  *) Về cơ cấu tổ chức của nhà trường:

  – 01 Hiệu trưởng

  – 02 Phó hiệu trưởng

  – 02 tổ chuyên môn

  *) Các tổ chức chính trị:

  – Chi bộ nhà trường: 21 đảng viên; Chi uỷ có 03 đồng chí

  – Công đoàn nhà trường: 30 đoàn viên công đoàn; BCH có 03 đồng chí

  – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 102 đoàn viên; BCH gồm 4 đồng chí

  – Ban nữ công: 14 người

  – Cựu chiến binh: 2 người

  2.1.1. Những mặt đã đạt được:

  * Về đội ngũ đảng viên :

  – Đa số đảng viên có lập trường quan điểm vững vàng, có phẩm chất

  đạo đức tốt, có ý thức giác ngộ lý tưởng cộng sản, đường lối, chủ trương,

  chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước Tin tưởng tuyệt đối vào đường

  lối của Đảng, luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong

  thực hiện đường lối của Đảng, coi giáo dục – Đào tạo là quốc sách hàng đầu

  và có tín nhiệm đối với quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được

  giạo

  – 100% đảng viên có trình độ chuyên môn được đào tạo cơ bản, phù

  hợp với nhiệm vụ công tác Đa số có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững

  vạng Trrong công tác thể hiện sự trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, đặc biệt ở các

  đảng viên trẻ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách

  nhiệm

  – Đảng viên không chỉ là những người có nhận thức cao về chuyên môn

  nghiệp vụ mà còn tham gia hưởng ứng đăng ký các danh hiệu thi đua trong

  năm. Thực hiện tốt phong trào thi đua “hai tốt”‘ và các cuộc vận động lớn của

  ngành giáo dục, là những tấm gương tiêu biểu về nhận thức, chính trị, xã hôi.

  Mỗi đảng viên thực sự là cầu nối để đưa đường lối, chủ trương, chính sách

  của Đảng đến với quần chúng,

  – Chi bộ có số lượng đảng viên trẻ nhiều, nhưng đa số đảng viên luôn

  đầu tàu gương mẫu trong mọi công tác, phục tùng sự phân công của tổ chức.

  Có ý thức khả năng tổ chức vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính

  trị của nhà trường, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với quần chúng

  – Hầu hết đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh,

  trong sáng, không xa hoa, lãng phí, không có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng,

  có ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

  và có trách nhiệm vận động gia đình, đồng chí và quần chúng cùng thực hiện

  nghiêm chỉnh.

  – Đảng viên khi phân công nhiệm vụ đều sẵn sàng nhận và hoàn thành

  tột Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên đã được quy định trong

  Điều lệ Đảng

  – Về tư tưởng chính trị:

  + Mỗi đồng chí trong chi uỷ đều có phẩm chất chính trị tốt. Luôn luôn

  tin tưởng vào chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của

  nhà nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không dao động trong

  các tình huống và trong chiến lược diễn biến hoà bình cũng như toàn cầu hoá

  của các thế lực thù địch.

  + Luôn tự học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ nhận

  thức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  + Luôn có tư tưởng cầu tiến và mong muốn chỉ đạo đơn vị thực hiện

  xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện tốt các chủ trương chính

  sách, nghị quyết của cấp trện

  – Về đạo đức lối sống:

  + Thực hiện tốt quy định 115 của Bộ chính trị Khoá X về những điều

  cấm đảng viên không được lạm

  + Không vi phạm đạo đức nhà giáo, theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên

  về cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung”: Nói không với tiêu cực

  trong thi cử, nói không với bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi

  phạm đạo đức nhà giáo, nói không với học sinh ngồi nhầm lợp

  – Công tác thực hiện nhiệm vụ được giao

  + Các đảng viên trong chi bộ và cán bộ giáo viên, học sinh tin tưởng

  vào chủ trương, nghị quyết của chi uỷ đề ra mọi người tham gia thực hiện tốt

  các chủ trương, nghị quyết.

  + Hàng tháng chi bộ sinh hoạt để đánh giá kết quả hoạt động công tác

  của các đảng viên và việc thực hiện nghị quyết chi bộ tháng trược Phân tích

  những mặt mạnh, mặt yếu và việc thực hiện nhiệm vụ được giao nên đã tạo

  được không khí vui vẻ hoà thuận trong nhà trường, cùng nhau chung sức làm

  viêc.

  + Trong năm qua chi uỷ nhà trường rất quan tâm trong việc triển khai

  học tập , nghiên cứu để thực hiện các nội dung nghị quyết của đảng và các

  cấp uỷ chính quyền cấp trên để không ngừng nâng cao trình độ nhận thức

  chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên và quân chúng để

  mọi người yên tâm công tác xây dựng nhà trường, chi bộ nhà trường ngày

  càng vững manh.

  * Về công tác đảng viên:

  – Công tác đảng viên là khâu quan trọng trong toàn bộ công tác xây

  dựng Đảng Vì vậy, Chi bộ trường THCS Đào Xá đã thường xuyên quan tâm

  đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng

  cho đảng viên, trang bị những kiến thức về Chủ nghĩa Mac Lênin và tư tưởng

  Hồ Chí Minh, tổ chức học tập nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Pháp luật

  của Nhà nước một cách kịp thợi Chi bộ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho đảng

  viên được học tập nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ, năng lực tổ

  chức quản lý để mỗi đảng viên xứng đáng là chiến sỹ Cộng sản có lý thưởng

  cách mạng, giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu trong nhận thức và hành

  đông.

  + Chi bộ quan tâm công tác giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị,

  kiến thức năng lực thực tiễn cho đảng viên Chi bộ đã tạo điều kiện để mọi

  đảng viên được học tập tất cả các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà

  nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức

  Hồ Chí Minh”, đồng thời tổ chức học tập nghiên cứu để hiểu cụ hơn mỗi

  Nghị quyết tại Chi bộ qua các cuộc họp của các Chi bộ

  + Chi bộ đã không ngừng chỉ đạo các hoạt động trong Nhà trường, đặc

  biệt công tác chuyên môn, ngoài việc tạo điều kiện cho đảng viên được học

  tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Chi bộ còn chỉ đạo tăng cường

  đổi mới, cách cách hành chính trong nội bộ Nhà trường, tổ chức các hội thảo

  xây dựng khung chỉ đạo thống nhất từ lãnh đạo đến các phòng, khoa, giáo

  viên, nhân viên trong công tác hướng dẫn chỉ đạo, nhằm nâng cao trình độ

  chuyên môn, nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, năng

  lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên.

  – Về phân loại chất lượng đảng viên: Việc phân loại đảng viên hàng

  năm được Chi bộ tiến hành một cách chu đạo Mỗi đảng viên trong Chi bộ tự

  viết bản kiểm điểm và tự nhận loại cho mình. Dựa theo tiêu chí do Ban tổ

  chức TW và các hướng dẫn của cấp trên căn cứ vào hiệu quả công tác, kết quả

  rèn luyện nhiệm vụ và phẩm chất của người đảng viên để phân loại. Việc

  phân loại đã được Chi bộ làm đúng quy trình, đảng viên tự thông qua bản tự

  kiểm điểm cá nhân, tự nhận loại và sau đó Chi bộ đóng góp ý kiến xây dựng,

  phê bình hết sức thẳng thắn .

  – Về công tác phát triển Đảng: Chi bộ thực sự quan tâm đến công tác

  phát triển đảng viên Chi bộ luôn tạo điều kiện bồi dưỡng, giới thiệu những

  đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mịnh Đoàn viên công đoàn ưu tú để

  kết nạp họ vào Đảng, tăng cường lực lượng cho Đảng.

  – Công tác kiểm tra giám sát của Đảng: Trong công cuộc đổi mới đẩy

  mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, việc nâng cao vai trò, năng lực

  lãnh đạo và uy tín của các tổ chức cơ sở Đảng đang là yêu cầu cấp bạch Để

  làm tốt điều đó, một nhiệm vụ rất quan trọng là các tổ chức Đảng cần tăng

  cường công tác kiểm tra của mình và phải coi đây là công tác quan trọng,

  thường xuyên của mỗi cấp uỷ và từng đảng viên .

  2.2.2. Những hạn chế:

  * Về đội ngũ đảng viên:

  – Một số ít đảng viên ý thức giác ngộ về lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản

  còn yếu

  – Một số đảng viên ý thức đã biểu hiện trình độ một số mặt còn hạn

  chế: việc cập nhật tri thức mới, nhất là kiến thức về ứng dụng công nghệ

  thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, trong sinh hoạt chưa mạnh dạn đấu

  tranh tự phê bình và phê bình.

  – Vẫn còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, chưa lắng nghe ý

  kiến của quần chúng, chưa có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn

  nghiệp vụ

  * Về công tác đảng viên:

  – Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị cho

  đảng viên chưa sâu rộng, chưa cụ thể hoá trong từng nhiệm vụ của đảng viên

  trước Chi bộ.

  – Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên có khi còn chung chung,

  chưa căn cứ vào kết quả hoàn thành công việc (nhất là công tác kiêm nhiệm)

  để đánh giá phân loại cuối năm.

  – Nội dung sinh hoạt của Chi bộ có lúc còn nghèo nàn, chất lượng sinh

  hoạt chưa cao

  2.2. Giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên của nhà trường trong

  giai đoạn hiện nay

  – Một là, xây dựng những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể đối với đảng viên.

  Trên cơ sở những tiêu chuẩn đảng viên mà Điều lệ Đảng quy định, các cấp ủy

  đảng ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng cần cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên

  một cách phù hợp. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng đến các yếu tố cụ

  thể, như: sự giác ngộ, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị; đạo đức, lối

  sống; thái độ và cách ứng xử trong các mối quan hệ xã hội, công tác, quan hệ

  lợi ích; tính tiền phong gương mẫu; ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật;

  năng lực thực hiện nhiệm vụ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình;

  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chấp hành Quy

  định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được

  làm.

  – Hai là, thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ và quản lý, kiểm tra,

  giám sát đảng viên.

  Các chi bộ cần bảo đảm tất cả các đảng viên đều được phân công

  nhiệm vụ cụ thể. Tất cả đảng viên đều phải chịu sự quản lý của tổ chức đảng

  về các mặt: hồ sơ lý lịch, tư tưởng, đạo đức, lối sống, hoạt động, các mối quan

  hệ xã hội, quan hệ công tác. Ngoài những nội dung quản lý đó, hiện nay, các

  cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm quản lý số đảng viên đi làm ăn xa và số

  đảng viên làm việc ở những cơ quan quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhất

  là đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở những cơ quan công quyền và đảng

  viên ở những cơ quan thuộc diện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị

  định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết địnhsố 05/2008/QĐ-BNV

  của Bộ Nội vụ.

  Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về lập trường tư tưởng,

  quan điểm chính trị, ý thức chấp hành chỉ thị, nghị quyết, chấp hành các

  nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; về hiệu quả thực hiện chức trách,

  nhiệm vụ được phân công, mối quan hệ giữa đảng viên với quần chúng, tính

  tiền phong gương mẫu và giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người

  đảng viên. Bên cạnh đó, hiện nay, các cấp ủy cần căn cứ vào Quy định số 47QĐ/TW, ngày 1-11-2011, của Ban Chấp hành Trung ương về những điều

  đảng viên không được làm để kiểm tra, giám sát đảng viên cho tốt.

  – Ba là, tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao

  trình độ mọi mặt cho đội ngũ đảng viên.

  Thực tế cho thấy, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa

  phương ngày càng nhiều và khó khăn, phức tạp. Không phải cứ đứng trong

  hàng ngũ của Đảng, là mọi đảng viên đều có đủ khả năng hoàn thành tốt mọi

  nhiệm vụ ở mọi lúc, mọi nơi. Vì thế, việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội

  ngũ đảng viên không chỉ là yêu cầu thường xuyên, lâu dài, mà còn là đòi hỏi

  cấp bách. Để công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên có hiệu

  quả, cần thực hiện tốt những việc sau:

  Tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý luận chính trị

  tại các chi bộ, đảng bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

  chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và những kỹ năng cơ bản để xử lý công

  việc. Định kỳ hằng năm, cấp ủy cơ sở cần đánh giá trình độ, năng lực thực tế

  của đảng viên, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và nhu

  cầu, nguyện vọng học tập, bồi dưỡng của đảng viên để xác định nội dung,

  hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng một cách thiết thực, phù hợp.

  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên

  KẾT LUẬN

  Thực tiễn và kinh nghiệm lịch sử của những năm qua đã khẳng định

  Đảng cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách

  mạng nước ta Đảng có vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức mới có

  khả năng tạo lập, giữ vững và nâng cao sức mạnh của Đảng tạo thành sự vững

  mạnh của mỗi tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, Mặt khác sức mạnh của

  Đảng cũng được tạo ra và nhân lên từ cơ sở xã hội của Đảng là quần chúng

  nhân dân và mối liên hệ mật thiết hàng ngày giữa Đảng với nhân dân,Quần

  chúng tín nhiệm và tin tưởng Đảng không chỉ căn cứ vào đường lối, chủ

  trương của Đảng mà còn thông qua tổ chức Đảng và các đảng viên.

  Là một Đảng chiến đấu, một Đảng hành động, Đảng ta coi công tác

  đảng viên là một trong những vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu Chất lượng

  tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phản ánh trực tiếp và cụ thể chất lượng của

  Đảng Trong điều kiện hiện nay vấn đề này càng trở nên quan trọng, đòi hỏi

  phải được giải quyết một cách khẩn trương, nhưng cũng là nhiệm vụ lâu dài

  bởi lẽ, suy cho cùng toàn bộ sức mạnh của Đảng, năng lực lãnh đạo và sức

  chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên, đều phụ

  thuộc vào số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

  Trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất

  nước, đòi hỏi ngưởi đảng viên không những nâng cao năng lực về trình độ

  chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn đòi hỏi phải có đủ phẩm chất đạo đức cách

  mạng, có tính tiên phong gương mẫu có trách nhiệm cao trongthực hiện

  nhiệm vụ, suốt đời phấn đấu vì mục đích lý tưởng của Đảng, của giai cấp, của

  dân tôc. Bởi vậy nâng cao chất lượng đảng viên là một yêu cầu cấp bách,

  nâng cao chất lượng đảng viên phải tiến hành đồng bộ với việc kiện toàn và

  nâng cao năng lực của bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền và các Đoàn thể

  trong nội bộ nhà trượng

  Nâng cao chất lượng đảng viên đòi hỏi các tổ chức cơ sở Đảng phải

  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tự phê bình và phê bình

  trong toàn Đảng, nhằm nâng cao chất lượng đảng viên góp phần xây dựng

  Đảng trong sạch vững mạnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Trong Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số
 • Khó Nhưng Vẫn Có Giải Pháp
 • Khó Khăn Trong Phát Triển Đảng Viên Tại Các Khu Dân Cư
 • Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Ở Khu Dân Cư
 • Loạt Bài: Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Mới Ở Địa Bàn Khu Dân Cư (Phần 1)
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Ngăn Chặn Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng, Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay
 • Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên
 • Nâng Cao Hiệu Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Thể, Cá Nhân Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đánh Giá Xếp Loại Tổ Chức Đảng Đảng Viên Cuối Năm
 • Tiếp Tục Thực Hiện Quyết Liệt Các Giải Pháp Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Ta Hiện Nay, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên , Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Hướng Dẫn 07 Về Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Báo Cáo Tình Hình Chất Lượng Đảng Viên, Báo Cáo Tổng Hợp Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Mẫu Bản Kiểm Điểm Chất Lượng Đảng Viên, Mẫu 5 Phân Tích Chất Lượng Đảng Viên, 4 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Hướng Dẫn Về Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Hương Dẫn Số 1031 Của Tổng Cực Chính Trị Về Nàng Cao Chất Lương Sinh Hoạt Dang, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, 4 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chủ Trương Đường Lối Thoát, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Đề án Số 04-Đa/tu Ngày 21/11/2016 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Giai Đoàn 2021 – 2021, Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Hướng Dẫn 87của Tổng Cục Chính Trị Ngày 25/2/2025 Về Danh Gia Xếp Chat Luong Đang Viên , Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Đề Tài Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Thương Mại, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Phương Pháp Tự Nghiên Cứu Học Tập Để Không Ngừng Nâng Cao Trình Độ Kiến Thức Cho Cán Bộ Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Tự Học, Nâng Cao Chất Lượng Hội Họp, Nang Cao Chat Luong Mon Hoa, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp, Chất Lượng Sản Phẩm Hiện Tại Của Công Ty , Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Mat Tran, Khoa Học 4 ôn Tập Vật Chất Và Năng Lượng,

  Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Ta Hiện Nay, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Sinh Hoạt Chi Bộ Trường Tiểu Học Ea Bông
 • Giải Pháp Phát Triển Mạnh Các Thành Phần Kinh Tế
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Vốn Cho Các Thành Phần Kinh Tế Triệt Để
 • Xây Dựng Giải Pháp Cho Thanh Toán Số
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Số Tuyển Dụng
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên Theo Tinh Thần Chỉ Thị Số 28
 • Một Số Giải Pháp Để Sàng Lọc, Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên Mới: Kiểm Soát Chắc “đầu Vào”
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Sát Các Vụ Án Hình Sự Tạm Đình Chỉ Điều Tra
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên, Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên , Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Báo Cáo Tổng Hợp Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Mẫu Bản Kiểm Điểm Chất Lượng Đảng Viên, 4 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Hướng Dẫn 07 Về Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Hướng Dẫn Về Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Mẫu 5 Phân Tích Chất Lượng Đảng Viên, Báo Cáo Tình Hình Chất Lượng Đảng Viên, Hương Dẫn Số 1031 Của Tổng Cực Chính Trị Về Nàng Cao Chất Lương Sinh Hoạt Dang, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, 4 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Đề án Số 04-Đa/tu Ngày 21/11/2016 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Giai Đoàn 2021 – 2021, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Hướng Dẫn 87của Tổng Cục Chính Trị Ngày 25/2/2025 Về Danh Gia Xếp Chat Luong Đang Viên , Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Đề Tài Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Thương Mại, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Phương Pháp Tự Nghiên Cứu Học Tập Để Không Ngừng Nâng Cao Trình Độ Kiến Thức Cho Cán Bộ Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Tự Học, Nang Cao Chat Luong Mon Hoa, Nâng Cao Chất Lượng Hội Họp, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp , Luận án Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Mat Tran, Khoa Học 4 ôn Tập Vật Chất Và Năng Lượng, Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Dự án Năng Lượng Từ Chất Thải Tại Tp. Hcm, Tiểu Luận Thực Trạng Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Báo Cáo Sơ Kết Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Chỉ Thị Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chỉ Thị Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Tieu Luan Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Y Te, Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ ,

  Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Đối Với Những Vụ Án Viện Kiểm Sát Cấp Trên Ủy Quyền Viện Kiểm Sát Cấp Dưới Thực Hành Quyền Công Tố Và Kiểm Sát Xét Xử Sơ Thẩm Hình Sự
 • Ngành Kiểm Sát Triển Khai Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Tòa
 • Tổ Chức Phiên Tòa Hình Sự Rút Kinh Nghiệm: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tố, Kiểm Sát Xét Xử
 • Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Tại Phiên Tòa Phải Được Xác Định Là…
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Tòa Hình Sự Sơ Thẩm Hiện Nay
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Đảng Ủy Khối Ccq&dn Tỉnh: Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Làm Tốt Công Tác Tạo Nguồn, Phát Triển Đảng Viên
 • Nhiều Giải Pháp Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên
 • Hội Thảo Thực Trạng, Giải Pháp Tạo Nguồn Và Phát Triển Đảng Viên Ở Các Thôn, Buôn Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề án Phát Triển Trường Cao Đẳng Chất Lượng Cao Đến Năm 2025, Mô Đun 2 “sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Và Giáo Dục Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Cong Tac Phat Trien Đoan Vien , Nhiem Vu ,giai Phap, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ, Công Viên Chức ở Cơ Quan, Giai Phap Day Manh Phat Trien Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Quan Sát Sự Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Đề án Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao, Tiềm Năng Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo ở Việt Nam, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng Trong Trường Đại Học, Tác Động Của Chất Lượng Đến Phát Triển Thương Hiệu, Luận án Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Chất Lượng Cuộc Sống Hay Mức Độ Phát Triển, Quy Hoạch Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Tiểu Luận Tác Động Của Chất Lượng Sản Phẩm Đến Việc Phát Triển Thương Hiệu, Kỹ Năng Hướng Dẫn Tư Vấn Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Cho Giáo Viên Mầm , Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nâng Cao Năng Lực Giáo Viên Trong Việc Tổ Chức Các Hpatj Động Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non Ph, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55-nq/tw Đột Phá Trong Phát Triển Năng Lượng, Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Trên Địa Bàn Tỉnh, Giai Bài Tập Phát Triến Năng Lực Lớp 4 Tập 1, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Phuc Vu Chieu Sang, Năng Lượng Tái Tạo Trên Biển Và Định Hướng Phát Triển Tại Việt Nam, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Toán Lớp 4 Tập 2, Giải Vở Bài Tập Phát Triển Năng Lực Toán Lớp 5 Tập 1, Giải Toán Phát Triển Năng Lực Lớp 5, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Tiếng Anh Lớp 4 Tập 1, Giải Vở Phát Triển Năng Lực Toán Lớp 5, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Đề Tài Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh Violet, Module 4 Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 2, Giai Bai Tap Phat Trien Nang Luc Tieng Viet Lop 4, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Tiếng Việt, Bài Thu Hoạch Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Giải Bài Tập Phat Triển Năng Lực Tiếng Việt 3 Tuần 13, Giải Toán Lớp 5 Đề Kiểm Tra Phát Triển Năng Lực Cuối Học Kì 1, Giải Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tập1, Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Cho Học Sinh Phổ Thoing, Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Thực Trạng Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Cac Giai Phap Phat Trien Kinh Te Tinh Bac Giang, Bài Thu Hoạch Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội ở Địa Phương, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ ở Đia Phương, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ ở Cơ Quan, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động Việt Nam, Giải Pháp Phát Triển Sản Phâm Vietinbank Ipay, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội,

  Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề án Phát Triển Trường Cao Đẳng Chất Lượng Cao Đến Năm 2025, Mô Đun 2 “sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Và Giáo Dục Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Cong Tac Phat Trien Đoan Vien , Nhiem Vu ,giai Phap, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ, Công Viên Chức ở Cơ Quan, Giai Phap Day Manh Phat Trien Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Quan Sát Sự Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Đề án Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao, Tiềm Năng Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo ở Việt Nam, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng Trong Trường Đại Học, Tác Động Của Chất Lượng Đến Phát Triển Thương Hiệu, Luận án Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Chất Lượng Cuộc Sống Hay Mức Độ Phát Triển, Quy Hoạch Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Huyện Đà Bắc Đồng Bộ Các Giải Pháp Trong Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Đảng Bộ Đoàn Bay 919: Công Tác Phát Triển Đảng Viên Và Những Giải Pháp Hiệu Quả
 • Thái Sơn Đồng Bộ Các Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Mới
 • Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Tiểu Học Tân Hiệp Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn Và Đoàn Viên: Thực Trạng Và Giải Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Huyện Đoàn Cao Phong: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Hội Phụ Nữ
 • Bài Thuyết Trình Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tại Chi Hội
 • Chương Trình Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội Giai Đoạn 2021
 • Hoạt Động Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội
 • Bởi chi đoàn là tế bào của Đoàn là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thanh thiếu nhi. Hiện nay, chất lượng sinh hoạt chi đoàn và công tác đoàn viên trong ngành đường sắt đã phần nào đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức thu hút được ĐVTN tham gia. Các hoạt động tại chi đoàn đã góp phần tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, của ngành đến ĐVTN, giải quyết nhu cầu chính đáng về văn hóa, thể thao, giải trí, giao lưu, kết bạn…của ĐVTN tại các đơn vị.

  Tuy nhiên thực tế hiện nay tại các Chi đoàn đã bộc lộ một số những yếu kém nhất định đó là: Trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ Bí thư chi đoàn còn yếu, phương pháp tiếp cận nắm bắt tâm lý thanh niên còn hạn chế. Việc luân chuyển, thay đổi nhanh cán bộ cấp chi đoàn diễn ra thường xuyên do đó công tác tổ chức phong trào bị ảnh hưởng; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ cấp chi đoàn chưa được quan tâm. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn còn nghèo nàn về nội dung, ít đổi mới, thiếu tính sáng tạo còn nặng về ” họp đoàn ” do đó chưa thu hút được đông đảo ĐVTN nhiệt tình tham gia. Tỷ lệ đánh giá xếp loại chi đoàn, chất lượng đoàn viên còn sai số, chưa phản ánh đúng thực chất của hoạt động tại chi đoàn.

  Trước thực trạng trên cho thấy cần có những giải pháp cụ thể cho chi đoàn, để làm sao mỗi chi đoàn là cầu nối của thanh niên với Đoàn và ngược lại chi đoàn phải thực sự là môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và đoàn viên hiện nay các cấp bộ Đoàn cần quan tâm những vấn đề sau:

  * Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn về trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng điều hành, tổ chức hoạt động chi đoàn. Bổ sung nguồn cán bộ có phẩm chất chính trị, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công tác Đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hàng năm các cơ sở Đoàn phải dành một phần kinh phí thỏa đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi đoàn. Đội ngũ bí thư chi đoàn đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc theo hướng tôn trọng, gần gũi, phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng và có trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự ” nói đi đôi với làm “.

  * Nâng cao chất lượng đoàn viên, thực hiện nghiêm quy trình bồi dưỡng kết nạp đoàn viên. Mỗi thanh niên đến với Đoàn phải được trang bị những kiến thức, hiểu biết cơ bản về Đoàn, là thanh niên tiêu biểu của tập thể thanh niên, được chi đoàn tín nhiệm. Kết nạp đoàn phải hướng đến chất lượng không theo số lượng. Việc quản lý đoàn viên phải chặt chẽ thông qua sổ quản lý đoàn viên, việc thu nộp đoàn phí,…

  * Đặc biệt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn phải theo hướng đồng hành, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên về các vấn đề như: học tập, thu nhập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhu cầu công hiến cho đơn vị, tổ chức. Nội dung hoạt động của Đoàn phải thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, định hướng của Đoàn cấp trên. Hình thức tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, các phong trào phải linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn để thu hút ĐVTN.

  * Cuối cùng là công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện của chuyên môn, sự phối hợp của công đoàn nhằm tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động của Đoàn.

  Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của chi Đoàn vào việc tham gia thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng tổ chức Đoàn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Thể Lực
 • Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Nông Nghiệp, Nông Thôn Tỉnh Bạc Liêu
 • Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Đô Thị Hải Phòng, 9 Điểm!
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quản Lý Dự Án Tại Đơn Vị Tư Vấn Quản Lý Dự Án Công Trình Xây Dựng Trụ Sở Vietcombank Tây Ninh
 • Đề Tài Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Hồ Sơ Sổ Sách Trong Trường Thcs
 • Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Thể, Cá Nhân Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đánh Giá Xếp Loại Tổ Chức Đảng Đảng Viên Cuối Năm
 • Tiếp Tục Thực Hiện Quyết Liệt Các Giải Pháp Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Triển Khai Các Giải Pháp Cấp Bách Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Chủ Động Các Giải Pháp Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông Ngay Từ Đầu Năm
 • Giải pháp hàng đầu được huyện Yên Thủy thực hiện để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Ảnh: Một buổi sinh hoạt chi bộ của chi bộ trường THPT Yên Thủy A.

  (HBĐT) – Tính đến đầu tháng 3, Đảng bộ huyện Yên Thủy có 4.555 đảng viên (trong đó chính thức 4.325 đồng chí, dự bị 230 đồng chí) tham gia sinh hoạt tại 46 chi, Đảng bộ cơ sở và 253 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm túc công tác phê bình, tự phê bình; xác định chính xác vị trí việc làm để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và luân chuyển cán bộ… là những giải pháp đồng bộ được huyện Yên Thủy triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng đảng viên.

  Đồng chí Bùi Thị Thu – Phó Bí thư TT Huyện ủy khẳng định: “Những năm qua, các tổ chức Đảng trên địa bàn huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, kiên định lập trường cách mạng, có năng lực công tác, được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn và được nhân dân tín nhiệm. Để tiếp tục duy trì những kết quả đó, BTV Huyện ủy luôn đặc biệt chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên.”

  Trước tiên là việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng được nâng cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được tăng cường cả về chất lượng và số lượng góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN. Nhận thức của các đồng chí cấp ủy viên đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, đã cụ thể hóa được các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; qua đó giáo dục, giúp đỡ để cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy vai trò, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Ngoài ra, các cấp ủy Đảng cũng đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy về quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực phòng ngừa vi phạm, nhất là những lệch lạc về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Kịp thời kiểm tra, phát hiện, kết luận và xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cơ sở, nâng cao trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ. Qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên tiêu biêu, gương mẫu, có thành tích xuất sắc. Và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để giúp đỡ những đảng viên vi phạm phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, những năm qua, chất lượng đảng viên của huyện đã có những bước tiến rõ rệt. Kết thúc năm 2013, kết quả phân loại đảng viên cho thấy toàn huyện có 76% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 12,3% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ có 0,28% đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Đã có 120 đồng chí đảng viên được BTV Huyện ủy khen thưởng là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Ngăn Chặn Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng, Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay
 • Đề Tài Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Sinh Hoạt Chi Bộ Trường Tiểu Học Ea Bông
 • Giải Pháp Phát Triển Mạnh Các Thành Phần Kinh Tế
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Vốn Cho Các Thành Phần Kinh Tế Triệt Để
 • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên: 6 Giải Pháp Căn Cơ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Các Đảng Bộ
 • Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Thcs Mai Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Thực Hiện Các Giải Pháp Trọng Tâm Đảm Bảo An Toàn Giao Thông
 • Nâng cao chất lượng đảng viên: 6 giải pháp căn cơ

  Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập và rèn luyện Ðảng ta, đã từng chỉ giáo: Nhiều đảng viên tốt làm cho nhiều chi bộ tốt, nhiều chi bộ tốt làm cho đảng bộ tốt, nhiều đảng bộ tốt làm cho toàn đảng mạnh mẽ. Ðể nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, theo tôi có 6 giải pháp căn cơ.

  Mỗi cán bộ, ĐV phải luôn tự trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  – Trong ảnh: Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

  Thứ nhất, là tăng cường giáo dục ý thức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên (ĐV). Bản lĩnh của cán bộ, ĐV được hình thành, tôi luyện qua quá trình hoạt động thực tiễn và qua giáo dục. Trong quá trình hoạt động, người ĐV, các cấp ủy đảng phải thường xuyên có kế hoạch giáo dục ĐV thì bản lĩnh chính trị sẽ được củng cố và nâng cao; khi đối mặt với khó khăn, thách thức sẽ vững vàng vượt qua. Bên cạnh đó, phát huy tính tự giác rèn luyện của mỗi là phương thức quan trọng và trực tiếp để mỗi ĐV tự hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất chính trị, nâng cao ý thức cách mạng. Do đó, mỗi cán bộ, ĐV phải luôn tự trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng các phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Thứ hai, là nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ ĐV. Muốn vậy, phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, ĐV toàn diện về mọi mặt, trong đó chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác. Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, ĐV tham gia học tập. Công tác thi đua, khen thưởng, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ cũng phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính. Nâng cao chất lượng ĐV là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

  Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là một biện pháp giáo dục, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của ĐV. Chính vì thế công tác kiểm tra, giám sát ĐV có ý nghĩa hết sức quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên, công tâm, khách quan gắn với thi hành kỷ luật Đảng.

  Thứ tư, là tăng cường lãnh đạo, quản lý ĐV. Đây là công tác quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Đảng. Do đó, quản lý ĐV phải tiến hành thường xuyên, chặt chẽ và toàn diện; phải quản lý về mọi mặt, từ phẩm chất đạo đức, chính trị, tư tưởng, lối sống đến năng lực, sức khỏe của ĐV… Quản lý là cơ sở để giáo dục, rèn luyện ĐV, sàng lọc ĐV, từ đó phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng. Tuy nhiên, việc quản lý phải bám sát các nguyên tắc, quy định về quản lý ĐV của Đảng, đó là kết hợp chặt chẽ giữa việc quản lý của tổ chức đảng với việc tự quản lý của ĐV, giữa quản lý của chi bộ với quản lý của tổ chức đảng cấp trên, giữa quản lý trong nội bộ Đảng với quản lý giám sát của quần chúng.

  Thứ năm, là thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, sự giám sát của quần chúng nhân dân đối với ĐV là không thể thiếu. Bản chất và bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn của mỗi ĐV đều được thể hiện trong quá trình công tác, trong giải quyết các vấn đề cụ thể và trong sinh hoạt hàng ngày ở cơ quan và nơi cư trú. Do vậy, để làm tốt công tác quản lý ĐV ở cả nơi làm việc và nơi cư trú phải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định số 76 của Bộ Chính trị về “ĐV đang công tác ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy ở cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Chi bộ là nơi ĐV công tác nên phải thường xuyên giáo dục, kiểm tra về đạo đức, điều đó được thể hiện trong mối quan hệ giữa ĐV với gia đình, với nhân dân nơi cư trú, với việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  Thứ sáu, tư duy đánh giá, xếp loại cán bộ, ĐV cần được đổi mới theo hướng vận dụng và phát triển sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác –

  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐV và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng. Trước hết, để phù hợp với tình hình hiện nay, cần xây dựng các tiêu chí cụ thể, sát hợp để đánh giá, xếp loại ĐV, trong đó coi trọng việc đánh giá bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn của ĐV. Bên cạnh đó, khắc phục cách đánh giá ĐV thiên về tích cực, ưu điểm, né tránh các hạn chế, khuyết điểm hoặc đánh giá chung chung mang tính hình thức.

  NGUYỄN BÁ TRÀ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Tại Khu Phố
 • Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Tổ Chức Đảng Cơ Sở Ở Kon Tum
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn (Kỳ 1)
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Các Đảng Bộ
 • Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Thcs Mai Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Thực Hiện Các Giải Pháp Trọng Tâm Đảm Bảo An Toàn Giao Thông
 • Hội Nghị Trực Tuyến Toàn Quốc Tăng Cường Các Giải Pháp Trọng Tâm Đảm Bảo Trật Tự Atgt
 • TP Móng Cái khen thưởng cho các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố tiêu biểu có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh Hữu Việt

  Đặc biệt, để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy còn chỉ đạo xây dựng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, củng cố các cơ sở yếu kém. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã từng bước hiệu quả, thực chất hơn, xây dựng cụ thể hóa tiêu chí và phương pháp đánh giá. Việc giao nhiệm vụ, đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh được chú trọng, gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng hằng năm. Công tác xét duyệt các hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, gắn với kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký…Theo đánh giá từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, đa số các đảng bộ đã tích cực nghiên cứu, tham mưu kiện toàn, sắp xếp và từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng tạo sự đồng bộ, thống nhất, giảm đầu mối, tránh cồng kềnh, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

  Cùng với việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới tiếp tục được quan tâm chú trọng. Đặc biệt, một số đảng bộ đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án tạo nguồn phát triển đảng viên; tiến hành khảo sát, đánh giá tham mưu cho cấp ủy nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; chú trọng, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong các thành phần kinh tế để tạo nguồn, nhất là ở khu vực thôn, bản, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, quan tâm kết nạp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản khu phố. Với các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ thực tế, công tác tạo nguồn cho Đảng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, số lượng đảng viên nói chung và đảng viên ở lứa tuổi thanh niên, đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên trong các tôn giáo đều tăng qua các năm; tuổi đời bình quân của đảng viên trong toàn Đảng bộ có xu hướng giảm. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.968 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên trên 99.000 người.

  Đi đôi với nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, các cấp uỷ, tổ chức Đảng còn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường rèn luyện, quản lý nâng cao chất lượng đảng viên. Hàng năm tỉnh và các cấp uỷ đã cân đối bố trí ngân sách cho đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ, nhất là phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách địa bàn, theo chuyên đề; giới thiệu đảng viên có năng lực, phẩm chất tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên, đại đa số đội ngũ đảng viên trong tỉnh luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác và cuộc sống; có tinh thần học tập nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng công tác; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Có thể khẳng định, với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng chính quyền, cơ quan, đoàn thể vững mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

  Hoài Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên: 6 Giải Pháp Căn Cơ
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Tại Khu Phố
 • Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Tổ Chức Đảng Cơ Sở Ở Kon Tum
 • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Mới Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Thảo “Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng”
 • Thực Hiện Các Giải Pháp Về Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Đấu Tranh Với Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng Chống Tội Phạm, Giữ Gìn Trật Tự Xã Hội
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tội Phạm Giết Người Trên Địa Bàn Tỉnh Bạc Liêu
 • Đảm bảo chỉ tiêu về số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm, đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng, là vấn đề đặt ra đòi hỏi các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh phải có những giải pháp phù hợp, khắc phục được những khó khăn trong thực tiễn để thực hiện có kết quả.

  Trong nhiệm kỳ 2021 – 2021, Đảng bộ tỉnh đã chú trọng công tác phát triển đảng viên theo hướng xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân đi đôi với việc tăng cường công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên. Kết quả, trong nhiệm kỳ toàn tỉnh đã kết nạp được 6.981 đảng viên, trong đó 33,15% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 59,59 % là đoàn viên, 49,73% là nữ. Qua rà soát đã phát hiện 706 đảng viên vi phạm tư cách đảng viên. Có thể thấy rằng chất lượng đảng viên mới kết nạp nói riêng, chất lượng đảng viên trọng tâm Đảng bộ tỉnh nói chung đã được nâng lên khi Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 – CT/TW ngày 20/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

  Hiện nay ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực nông thôn, công tác phát triển đảng viên mới đang đứng trước không ít khó khăn. Mặc dù các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đã rất nỗ lực trong phát hiện, bồi dưỡng quần chúng để giới thiệu cho tổ chức đảng. Thế nhưng, thực tế không như mong muốn. Người trẻ ở địa phương cơ bản thoát ly khỏi địa bàn để đi học, làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoặc đi xuất khẩu lao động, số còn lại ở địa phương nhiều người dù nhiệt tình trong các phong trào của địa phương nhưng với lý do “bận làm ăn, phát triển kinh tế gia đình” không có nguyện vọng, mục tiêu phấn đấu vào Đảng – Do vậy, nghị quyết của nhiều Đại hội Đảng bộ cơ sở trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 không đặt ra mục tiêu kết nạp đảng viên mới hoặc đặt ra chỉ tiêu thấp hơn kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  Thực tiễn cho thấy, việc xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ phải được các cấp ủy, các tổ chức đảng phải quan tâm, chú trọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục với những giải pháp cụ thể phù hợp với từng giai đoạn, từng địa phương, đơn vị.

  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định “Chú trọng phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, Đảng bộ tỉnh vẫn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, tuy nhiên bên cạnh việc thực hiện chỉ tiêu về số lượng, phải đặc biệt chú trọng yêu cầu nâng cao về chất lượng. Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi các đảng bộ phải có sự khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng năm và cho cả nhiệm kỳ, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, lĩnh vực. Trong công tác phát triển đảng viên mới yêu cầu đặt ra hàng đầu là nâng cao chất lượng đảng viên mới bởi đây là nhân tố quyết định việc nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.                             

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Ở Xã, Thị Trấn Hiện Nay
 • Gỡ Khó Trong Phát Triển Đảng Viên Ở Khu Dân Cư
 • Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Ở Chi Bộ Nông Thôn
 • Gỡ Khó Trong Phát Triển Đảng Viên Nông Thôn
 • Những Giải Pháp Hay Trong Phát Triển Đảng Viên Của Đảng Bộ Huyện Vĩnh Lộc
 • Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên Theo Tinh Thần Chỉ Thị Số 28
 • Một Số Giải Pháp Để Sàng Lọc, Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên Mới: Kiểm Soát Chắc “đầu Vào”
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Sát Các Vụ Án Hình Sự Tạm Đình Chỉ Điều Tra
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Sát Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm
 • CỦA BAN BÍ THƯ

  Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng. Còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng; một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

  Những khuyết điểm, yếu kém nói trên có nguyên nhân cơ bản là: Không ít cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên còn hình thức, thậm chí bị buông lỏng. Các quy định, hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thiếu cụ thể, chưa đồng bộ.

  Để nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

  1. Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng.

  2. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.

  – Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

  – Các cấp ủy, chi bộ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, qua đó phát hiện nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao động có thành tích, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.

  Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, hành vi tiêu cực trong tổ chức thực hiện.

  – Thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng. Cấp ủy và người được giao thẩm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch, người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội phải chịu trách nhiệm về nhận xét của mình đối với đối tượng đảng.

  3. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

  – Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên. Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa.

  – Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực.

  – Chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt đảng và công tác theo đúng quy định.

  – Cấp ủy đảng bộ cơ sở và cấp ủy có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng, cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến.

  – Cấp ủy đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải tiến hành kiểm tra các chi bộ việc thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên; thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

  – Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng. Sớm hoàn thành việc nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên. Trong năm 2021 tiến hành tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên.

  4. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

  – Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

  – Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Trước mắt, từ nay đến ngày 19/5/2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

  5. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phát huy trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. Tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng; đồng thời, giám sát đảng viên, phát hiện cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  6. Các cấp ủy, tổ chức đảng có kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng đảng viên. Kết quả thực hiện Chỉ thị là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy.

  Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Đối Với Những Vụ Án Viện Kiểm Sát Cấp Trên Ủy Quyền Viện Kiểm Sát Cấp Dưới Thực Hành Quyền Công Tố Và Kiểm Sát Xét Xử Sơ Thẩm Hình Sự
 • Ngành Kiểm Sát Triển Khai Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Tòa
 • Tổ Chức Phiên Tòa Hình Sự Rút Kinh Nghiệm: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tố, Kiểm Sát Xét Xử
 • Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Tại Phiên Tòa Phải Được Xác Định Là…
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100