Top 6 # Xem Nhiều Nhất Nhiệm Vụ Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

10 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Thuế

(DĐDN) – Cùng với việc ban hành nhiều hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế năm 2015, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế cả nước triển khai nhiều giải pháp quyết liệt về đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà trọng tâm là cộng đồng DN.

Một là, trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015 và Luật số 71/2013, làm cơ sở để cắt giảm nhiều thủ tục, đơn giản các mẫu tờ khai, giảm thời gian của DN trong khai, nộp thuế GTGT, thuế tài nguyên, xuất hoá đơn, kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. DN không phải nộp bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào/bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT… từ đó, tạo thuận lợi cho DN trong hạch toán, giảm thời gian khai thuế, thủ tục khấu trừ thuế đầu vào.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử đối với các DN trên phạm vi toàn quốc với dự kiến số giờ sẽ giảm được trên 10 giờ. Để đạt được mức phấn đấu số DN kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90% trước 30/9/2015, Tổng cục thuế giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Cục Thuế và yêu cầu các Cục Thuế giao đến từng Chi cục Thuế nhiệm vụ nộp thuế điện tử. Ngày 18/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-BTC về việc triển khai mở rộng nộp thuế điện tử cho Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố nộp thuế điện tử để bảo đảm cho việc triển khai thuế điện tử được an toàn, thuận tiện, bảo đảm quyền lợi của DN.

Năm là, trên cơ sở sơ kết, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) tại 27/63 Cục Thuế và triển khai mới tại tất cả các Cục Thuế địa phương còn lại. Thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của ngành, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thuế, quán triệt trong toàn ngành Thuế thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số TTHC thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục theo hướng giảm số chứng từ trong hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế trước 30/6/2015.

Sáu là, thực hiện ứng dụng CNTT ở cấp độ 4 đối với công tác hoàn thuế (tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế qua mạng và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng) tối thiểu đạt 60% số tờ khai và số tiền hoàn thuế trước 30/9/2015 và đạt 95% vào trước 30/9/2016. Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giải quyết hồ sơ hoàn thuế từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ra báo cáo kết quả hoàn thuế, hiện đang áp dụng thực hiện tại các cục thuế.

Bảy là, cùng với việc thực hiện công khai thông tin về TTHC thuế và quy trình giải quyết TTHC thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế và trên Trang thông tin điện tử cơ quan thuế, thực hiện xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế Tập trung thống nhất trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 4 (hoàn thành trước 31/12/2015).

Chín là, tiến hành nghiên cứu, xây dựng cơ chế đánh giá của các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề, duy trì hệ thống tiếp nhận thông tin phản hồi của người nộp thuế thông qua hòm thư góp ý, đường dây nóng, hội nghị đối thoại với người nộp thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong đó hướng đến những nội dung, lĩnh vực mới như kê khai, nộp thuế điện tử, quản lý thuế điện tử, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của NNT khi sử dụng các dịch vụ thuế điện tử.

Mười là, thường xuyên rà soát các vấn đề khó khăn trong cơ chế, chính sách để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sớm sửa đổi, bổ sung.

Nguyễn Văn Phụng

Chuyên gia cao cấp, Vụ trưởng quản lý thuế

DN lớn, Tổng cục thuế

Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Kon Tum Năm 2022

Tại Kế hoạch số 4514/KH-UBND, UBND tỉnh đã xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

Theo đó, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 gồm:

– Về cải cách thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp…

– Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện; rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính; tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã,…

– Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Về cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính; thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước tập trung, sử dụng hiệu quả. Tăng cường cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

– Về hiện đại hóa hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện mốt số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Những nhiệm vụ, giải pháp trên được xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu: 30% sở, ban ngành cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện được kiểm tra cải cách hành chính; 100% lãnh đạo cấp sở, cấp phòng thuộc, trực thuộc sở và cấp phòng thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định; 100% phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; 100% cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh thực hiện đúng việc bố trí công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đạt tối thiểu 90%; 100% chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội do HĐND tỉnh giao năm 2021 đều đạt hoặc vượt; phấn đấu đạt tối thiểu 50% dịch vụ công của tỉnh được cung cấp ở mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia,…

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết

Tập Trung Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính

Những năm gần đây, quận Thanh Khê nằm trong nhóm dẫn đầu về công tác cải cách hành chính (CCHC) ở khối quận, huyện. Để đạt được kết quả đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận luôn được tăng cường. Các phòng chuyên môn và UBND các phường đã có nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Quận Thanh Khê thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ hành chính cho nhân dân. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Khê – phường đứng đầu về công tác cải cách hành chính của quận Thanh Khê năm 2019. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND 10 phường đẩy mạnh công tác CCHC tại đơn vị, đi liền với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC.

Quận tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các cơ quan chuyên môn, UBND các phường trên địa bàn quận; qua đó đã kịp thời chấn chỉnh hạn chế trong công tác CCHC, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Trong năm 2018, UBND quận được thành phố xếp loại xuất sắc trong công tác CCHC, là đơn vị dẫn đầu trong khối quận, huyện.

Nhằm tạo chuyển biến thực chất hơn, quận Thanh Khê phát huy quy chế thẻ thưởng, phạt trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện nội dung “5 xây, 3 chống”… Công tác tuyên truyền CCHC được UBND quận tập trung đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như: đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử; tổ chức các buổi đối thoại, hội thi trực tuyến về tìm hiểu CCHC; đầu tư và duy trì một số phần mềm ứng dụng tuyên truyền như phần mềm sao lục hồ sơ giấy phép xây dựng, phần mềm tiện ích…

Năm 2019, phường Hòa Khê đứng thứ nhất về kết quả công tác CCHC toàn quận Thanh Khê, với 90 điểm, cao hơn phường đứng cuối bảng 15 điểm. Chủ tịch UBND phường Hòa Khê Đinh Viết Hồng Lễ cho biết, phường luôn chủ động nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức phường về công tác CCHC theo kế hoạch công tác hằng năm.

Theo đó, địa phương tiếp tục thực hiện cuộc vận động “3 hơn” (nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn) trong giải quyết thủ tục hành chính. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. “Đến nay, đa số hồ sơ của công dân được trả kết quả tại nhà. Tỷ lệ hồ sơ sớm hẹn và đúng hẹn cao. Tổ chức, công dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%”, ông Lễ cho biết.

Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trung Nguyễn Minh Trí, ngay từ đầu năm 2019, UBND phường đã chỉ đạo văn phòng UBND và Bộ phận một cửa rà soát tất cả các tiêu chí của phường điện tử loại 1 theo Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, phường và cấp quận, huyện. Đến nay, UBND phường đã đầu tư thực hiện cơ bản đáp ứng được theo Bộ tiêu chí đề ra.

Theo ông Trí, để thực hiện tốt công tác CCHC, phường tiếp tục áp dụng và duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý hành chính. “Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, tính đến ngày 31-10-2019, UBND phường tiếp nhận 12.349 hồ sơ, trong đó 1.748 hồ sơ được giải quyết sớm hạn và 10.601 hồ sơ đúng hạn. Không có hồ sơ trễ hạn trên phần mềm cũng như hồ sơ trễ hẹn thực tế. 100% hồ sơ được tiếp nhận và nhập trên phần mềm một cửa điện tử của thành phố”, ông Trí cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Tĩnh, các thủ tục triển khai thông qua dịch vụ bưu chính công ích trong năm 2019 ngày càng hiệu quả. Qua 2 năm thực hiện (2018 và 2019), việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của UBND quận đạt trên 40% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận. Qua đánh giá, công tác CCHC trên địa bàn quận Thanh Khê trong năm 2018, 2019 có nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế trong công tác CCHC cần được chấn chỉnh trong thời gian đến. Cụ thể, hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm vẫn còn xảy ra. Hồ sơ trực tuyến tuy đạt tỷ lệ cao nhưng số lượng hồ sơ do người dân tự thực hiện chưa cao, chủ yếu thông qua thí điểm đại lý dịch vụ công do nhân viên bưu điện thực hiện. Ông Tĩnh thông tin, hiện nay quận đẩy mạnh các giải pháp CCHC, tập trung tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là bảo đảm hiệu quả phòng, chống Covid-19.

TRỌNG HUY

10 Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế

(DĐDN) – Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia… là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế 6 tháng cuối năm 2014.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã khái quát về tình hình kinh tế thời gian qua và cho biết, sẽ vẫn còn những khó khăn mà toàn ngành Tài chính cần phải quyết tâm vượt qua. Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Thuế đặt ra trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Thuế cần phải tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp sau:

Một là, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Tổng cục Thuế, từng cơ quan Thuế trong năm 2014.

Ba là, Tổng cục chỉ đạo các Cục Thuế địa phương huy động các nguồn lực, tập trung đẩy nhanh, mạnh việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 (thanh tra đạt tối thiểu 1,65% số DN đang quản lý thuế và kiểm tra tại DN tối thiểu 13% số DN đang quản lý thuế). Chú trọng thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực: chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, DN giao dịch thanh toán qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ; thanh tra đối với các DN lớn, các DN có vốn đầu tư nước ngoài…

Bốn là, xây dựng và thực hiện quyết định về kế toán thuế nội địa theo dõi tình hình thực hiện hiện nghĩa vụ NSNN, tình hình nợ thuế của từng người nộp thuế để xác định chính xác tiền phạt chậm nộp của từng khoản nợ của người nộp thuế. Phải đẩy mạnh việc thực hiện đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cũng như tăng cường các biện pháp quản lý nợ đọng thuế, đây mạnh việc phối hợp với kho bạc nhà nước, sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng của Cục Thuế, Chi cục Thuế để khắc phục tình trạng tiền thuế đã nộp ngân sách nhưng đang chờ điều chỉnh.

20.983 DN, đạt 28% kế hoạch năm; tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Sáu là, phát động phong trào cải cách thủ tục hành chính trong toàn cơ quan thuế các cấp từ trung ương đến cơ sở, rà soát các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý, giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm phiền phức cho người nộp thuế. Đồng thời, tổ chức triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia. Trong đó có việc giảm thời gian thực hiện TTHC thuế của người nộp thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bảy là, tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành; Tổng cục Thuế cần tổ chức nhiều hơn nữa các buổi họp báo, công bố kết quả thực hiện và triển khai các biện pháp cho thời gian tiếp theo, gần gũi, đồng hành cùng cơ quan báo chí.

Tám là, thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch của Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh công tác kê khai thuuế qua mạng, theo hướng bên cạnh việc mở rộng về số lượng cần phải nâng cao về chất lượng. Phấn đấu, cuối năm 2014, có 90%

số DN kê khai thuế qua mạng. Mở rộng hình thức nộp thuế điện tử; thực hiện chữ ký số trên diện rộng đối với đề án kết nối thông tin 04 ngành (thuế, hải quan, kho bạc, tài chính); Duy trì, củng cố và vận hành ổn định ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý Thuế thu nhập cá nhân tại 63/63 Cục Thuế.

Chín là, triển khai sắp xếp bộ máy, kiện toàn hệ thống pháp chế, thanh tra thuế các cấp. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhận lực, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho cán bộ trẻ, có chuyên môn tốt, có năng lực phát triển.

Mười là, thực hiện quản lý chi tiêu ngân sách đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch và tiết kiệm. Đảm bảo quản lý chặt chẽ chi hoàn thuế GTGT theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ tại Thông tư số 150/TT-BTC.

20.983 DN, đạt 28% kế hoạch năm; tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.119,2 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ, giảm lỗ 6.479 tỷ đồng, tăng 250% so cùng kỳ. Riêng đối với thanh tra hoạt động chuyển giá, từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 557 DN nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá. Qua đó đã truy thu, truy hoàn và xử phạt là 579,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ 25,6 tỷ đồng, giảm lỗ 1.517,2 tỷ đồng.

Mai Hằng (ghi)