Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch

--- Bài mới hơn ---

 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch
 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Một Số Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đễ Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • 10 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Thuế
 • Mẫu 02/BC-XDSK

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Đầm Dơi, ngày 25 tháng 11 năm 2013

  BÁO CÁO

  NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN

  Tên sáng kiến: “Một số giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp-hộ tịch”.

  Tên người thực hiện: Trương Kim Hương.

  Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày:01/01/2013 đến ngày: 31/12/2013.

  1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:

  Trong phương diện khoa học quản lý nhà nước về quản lý hộ tịch có vị trí trung tâm của

  hoạt động quản lý dân cư. Đây là một lĩnh vực quan trọng mà mọi quốc gia đương đại, không phân

  biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển, đều phải quan tâm. Sự vững mạnh của một Quốc gia liên

  quan mật thiết với hiệu quả của hoạt động quản lý dân cư nói chung và quản lý hộ tịch nói riêng.

  Có thể khẳng định rằng các vấn đề pháp lý về hộ tịch có tầm quan trọng tương tự như các vấn đề

  pháp lý Quốc tịch, về biên giới quốc gia, về tổ chức bộ máy nhà nước. Vì vậy, quản lý hộ tịch phải

  được điều chỉnh bằng một đạo luật do Quốc hội ban hành. Quản lý hộ tịch hiện nay được thực hiện

  theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch. Trong thời gian

  qua, các cấp chính quyền đã có nhiều cố gắng, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch. Vì

  vậy, quản lý hộ tịch đã dần đi vào nề nếp, đạt được những kết quả nhất định, số trẻ em được đăng

  ký khai sinh đạt tỷ lệ cao, đăng ký kết hôn đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt

  được trong công tác quản lý hộ tịch còn có nhiều hạn chế như: thủ tục quản lý hộ tịch chưa khoa

  học, chưa phù hợp thực tế, trình độ, năng lực của đội ngũ công chức làm công tác quản lý hộ tịch

  nhất là ở cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu;

  Từ những lý do trên, bản thân cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để

  nghiên cứu đề tài sáng kiến về giảm bớt thủ tục hành chính trong việc “Đăng ký quản lý và Cải

  chính hộ tịch”.

  Sáng kiến ra đời nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện công

  việc hành chính. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ công việc đỡ phải

  tốn công sức, thời gian, tiền của và ngày công lao động mà vẫn đảm bảo trình tự thủ tục theo quy

  định pháp luật.

  2. Phạm vi triển khai thực hiện:

  Do đây là sáng kiến còn đang trong quá trình nghiên cứu nên chỉ áp dụng triển khai thực

  hiện trên địa bàn huyện Đầm Dơi (Trong lĩnh vực Đăng ký, quản lý hộ tịch và cải chính hộ tịch).

  3. Mô tả sáng kiến:

  Trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bản thân phối hợp thủ trưởng đơn vị làm tham

  mưu cho UBND huyện, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện đúng quy trình cải cách hành

  chính, cụ thể: Cải chính hộ tịch về năm sinh; thay đổi họ, tên, chữ đệm, xác định lại dân tộc, Điều

  chỉnh hộ tịch; bổ sung hộ tịch; Cấp lại bản chính Giấy khai sinh .. . Trong thực hiện nhiệm vụ

  2

  Với những chỉ đạo như trên. Muốn làm được thì đòi hỏi phải có đầy đủ thủ tục mới có thể

  thực hiện được, cho nên vẫn còn bất cập trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về hộ tịch nói

  chung, về cải chính hộ tịch nói riêng, cũng còn gặp nhiều khó khăn nhưng với trách nhiệm của

  mình quản lý, bản thân có giải pháp như sau:

  Ví dụ: Trường hợp cải chính hộ tịch: Bà Nguyễn Thị Hai sinh năm 1968, đến phòng Tư

  pháp xin cải chính năm sinh trong giấy khai sinh từ 1969 thành 1968. Theo bộ thủ tục niêm yết thì

  cần có những thủ tục như :

  1. Bản chính giấy khai sinh;

  3

  4

  Sau khi nghiên cứu và áp dụng thực tiễn, kết quả giải quyết thủ tục đăng ký, quản lý hộ

  tịch cũng như cải chính năm sinh trong năm 2013 được 6621 trường hợp. Trong đó: Cấp huyện

  Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, điều chỉnh năm sinh, cấp lại bản chính khai sinh,

  bổ sung ngày tháng sinh cho 535 trường hợp; Cấp xã đăng ký hộ tịch 6053 trường hợp; Thay đổi,

  bổ sung hộ tịch cho 33 trường hợp. Cuối năm 2013 kiểm tra có 16/16 đơn vị xã, thị trấn đều đạt số

  điểm khá trở lên. Trong đó: Có 05 đơn vị mạnh đó là, Tân Dân, Thị trấn Đầm Dơi, Tạ An Khương,

  Tân Tiến, Thanh Tùng. Cuối năm phòng đã xét thi đua khen thưởng và đề nghị UBND tỉnh tặng

  bằng khen cho tập thể phòng “Tập thể lao động xuất sắc”.

  5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:

  Qua triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả cao trong đăng ký, quản lý hộ tịch. Sắp tới sẽ

  mạnh dạn áp dụng trên toàn địa bàn huyện và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa để có thể đề

  xuất áp dụng rộng rãi đến các huyện bạn.

  6. Kiến nghị, đề xuất:

  Cùng với quá trình hội nhập, tình hình phát triển đất nước, Sắp tới mong rằng hệ thống Tư

  pháp sẽ có bước phát triển mới về đào tạo con người và trang bị hệ thống phần mềm để lưu trữ hồ

  sơ hộ tịch một cách khoa học từ Trung ương đến địa phương. Bởi giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch

  gốc của mỗi cá nhân, là căn cứ pháp lý và nó có thể khẳng định chứng thư pháp lý đầu đời của một

  con người khi sinh ra. Vì vậy, cần phải có biện pháp quản lý hộ tịch phù hợp khi cần tra cứu có thể

  xử lý nhanh, chính xác, hiệu quả. Làm giảm thiểu rũi ro hồ sơ, tài liệu lưu trữ nhiều năm màu mực

  phai nhạt, mối mọt đục khoét, thiên tai, thất lạc không còn nguyên vẹn.V.V…

  Kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ cơ sở vật chất như: máy vi tính, máy photo copy,

  máy Scan để các đơn vị nghiên cứu sáng kiến và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.

  Để đảm bảo quản lý hộ tịch bằng công nghệ hiện đại thông qua mạng internet cần có sự

  đầu tư để thiết lập hệ thống phần mềm quản lý trong thời gian tới.

  5

  Sắp tới đề nghị cơ quan chức năng có chủ trương đào tạo kỹ năng giao, tiếp ứng xử cho đội

  ngũ cán bộ hành chính, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa. Đó

  không chỉ đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà còn là nâng cao ý thức, khả

  năng giao tiếp tạo mối quan hệ hài hòa, gần gũi giữa cán bộ và nhân dân. Giúp người dân không

  còn cảm giác ngán ngại khi đến các cơ quan hành chính nhà nước. Tạo điều kiện thuân lợi để

  người dân được nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Mặt khác, giúp họ đảm bảo về

  quyền lợi và thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân như: Đăng ký Khai sinh, khai tử, kết hôn đúng

  hạn, đúng theo quy định của pháp luật… . Có như vậy mới có thể mang lại hiệu quả cao trong

  công tác đăng ký và quản lý hộ tịch./.

  Ý KIẾN XÁC NHẬN

  Ngày 25 tháng 11 năm 2013

  CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  NGƯỜI BÁO CÁO

  Phạm Phước Tống

  Trương Kim Hương

  6

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Thể Lệ Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Hưng Yên: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Một Số Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đễ Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • 10 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Thuế
 • Kinh Nghiệm Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế,…
 • Trong những năm qua, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên Phòng Tư pháp quận Sơn Trà đã có những sáng tạo trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt, bà đã cùng các lãnh đạo, chuyên viên của phòng có những sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, áp dụng hiệu quả trong công tác và được quận, thành phố công nhận.

  Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Trần Thị Thanh Tâm (phải) tuyên dương và trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố cho bà Nguyễn Thị Thanh Huyền. Ảnh: NAM TRÂN

  Từ thực tế đó, bà Huyền cùng lãnh đạo Phòng Tư pháp quận Sơn Trà đã có sáng kiến giải pháp kết hợp làm 3 thủ tục hành chính này và áp dụng vào thực hiện từ tháng 9-2016. Công dân chỉ còn đi lại 2 lần để đăng ký làm thủ tục, nhận kết quả làm 3 thủ tục và thời gian giải quyết tối đa chỉ còn 10 ngày làm việc…

  Hiện nay, theo bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 5-9-2019 của Chủ tịch UBND thành phố, tổng cộng thời hạn tối đa để giải quyết 3 thủ tục nói trên là 17 ngày làm việc. Tuy nhiên, khi tiếp nhận giải quyết kết hợp 3 thủ tục hành chính nói trên, Phòng Tư pháp quận Sơn Trà hẹn trả kết quả theo thời hạn 9 ngày làm việc, nhưng thông thường trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc. Từ năm 2022 đến 2022, quận Sơn Trà đã giải quyết 13 hồ sơ theo cách thức kết hợp này.

  Như vậy, việc kết hợp 3 thủ tục hành chính nói trên đã làm giảm được rất nhiều thời gian giải quyết hồ sơ, hạn chế số lần đi lại và tiết kiệm được nhiều thời gian, kinh phí của công dân cùng những hiệu quả, lợi ích khác đối với người nước ngoài hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn. Giải pháp này không những được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà công nhận sáng kiến cấp cơ sở, mà còn được Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.

  Bà Huyền còn cùng chuyên viên của Phòng Tư pháp quận Sơn Trà có sáng kiến kết hợp cấp bản chính hộ tịch và bản sao các loại, giảm ít nhất 1 ngày làm việc giải quyết thủ tục, giảm số lần đi lại của công dân từ 4 lần xuống còn 2 lần, giảm ít nhất 1 tờ khai cho công dân. Sáng kiến này được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà công nhận là sáng kiến cấp cơ sở. Ngoài ra, bà Huyền cùng lãnh đạo Phòng Tư pháp quận Sơn Trà có sáng kiến đổi mới công tác tập huấn hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận và được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà có quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

  Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác và có các sáng kiến, giải pháp trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền vừa được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2022 đến năm 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Thể Lệ Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tài Chính Thực Trạng Và Giải Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Viettel Business Solutions Tuyển Dụng Việc Làm It Mới Và Tốt Nhất
 • Tuyển Dụng Viettel Vĩnh Phúc Tuyển Dụng Nv Giải Pháp Doanh Nghiệp Tại Vĩnh Phúc
 • Có Nên Làm Việc Ở Khối Giải Pháp Doanh Nghiệp
 • Chiến Lược Mới Của “Tân Binh” Tổng Công Ty Giải Pháp Doanh Nghiệp Viettel
 • Tổng Công Ty Giải Pháp Doanh Nghiệp Viettel Và Samsung Chính Thức Ký Kết Hợp Tác Chiến Lược
 • Cải cách hành chính là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong lĩnh vực tài chính, cải cách hành chính cũng là nội dung vô cùng quan trọng. Những năm qua, nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính đã được ngành Tài chính xây dựng nhằm cải thiện vị trí xếp hạng về Chỉ số cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền tài chính vững mạnh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

  Thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, những năm qua, Sở Tài chính luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này theo phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Qua đó góp phần thiết thực vào việc tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

  Để triển khai hiệu quả công tác CCHC, Sở Tài chính đã thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực như: cải cách về thể chế hành chính nhà nước, Cải cách thủ tục hành chínhnhà nước,  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, Cải cách tài chính công.

  Thứ nhất cải cách thể chế luôn được gắn với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, trên cơ sở đó, hệ thống pháp luật tài chính đã có bước hoàn thiện quan trọng với số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, giúp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo cơ sở pháp lý để đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hiện đại hoá quản lý. Việc nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính không chỉ đáp ứng yêu cầu tiến độ và nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà còn kịp thời giải quyết những vấn đề lớn phát sinh trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế.

   Trong năm 2022 Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và công bố 03 thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính; Năm 2022 ban hành 05 văn bản QPPL trong tháng 12 tiếp tục trình kỳ họp HĐND 01 Nghị quyết và 06 quyết định; theo lộ trình và theo quy định trong năm nâng cấp dịch vụ công mức độ 2 lên mức độ 3 đối với 02 TTHC tại Sở Tài chính Thái Nguyên (Điều chuyển tài sản, Thanh lý tài sản công mức độ 3 phục vụ cho công tác tin học hóa các khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính về giá và tài sản tại Sở Tài chính cho phép cơ quan, tổ chức có thể nộp hồ sơ điều chuyển và thanh lý tài sản công trực tuyến thông qua Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Thái Nguyên).

  Xây dựng 02 vidieo mẫu hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính và phát trên kênh truyền hình Thái Nguyên. Tính đến tháng 12/2020, bộ TTHC lĩnh vực tài chính 29 TTHC.

  Thứ ba hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy: Căn cứ Nghị quyết TW 6 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV Ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Liên bộ Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”; Quyết định số 4291/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Thời gian qua, Sở đã quán triệt và tổ chức thực hiện một số giải pháp đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả để phù hợp với yêu cầu quản lý. Sở đã sáp nhập 02 Phòng thuộc sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  được giao.

  Thứ tư, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC): Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở tiếp tục hoàn thiện và đi vào ổn định. Chất lượng đội ngũ CBCC ngày càng được nâng cao. Công tác bổ nhiệm mới CBCC theo quy định; công tác đánh giá, luân chuyển đội ngũ CBCC ngày càng được đổi mới.

  Thứ năm, cải cách tài chính công: đã có nhiều cải cách trong việc huy động và phân bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính được bảo đảm. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tập trung nguồn lực tài chính để giải quyết các nhiệm vụ quan trọng, đúng với chức năng quản lý nhà nước; sử dụng tập trung nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược với chính sách nhất quán, thống nhất và thực tế; nâng cao được tính chủ động, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước…

  Hiện đại hóa hành chính luôn được coi trọng, từng bước đầu tư trang bị, nâng cấp hiện đại hóa trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa trong giải quyết TTHC và quản lý. Tính đến nay, 29 TTHC đã được cập nhật đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính, trong đó 03 TTHC được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 02 TTHC được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm “Một cửa điện tử” của Sở Tài chính là 1.996 hồ sơ trong đó có 1896 bộ hồ sơ đề nghị cấp mã số có quan hệ với ngân sách mức độ 4  hồ sơ TTHC chiếm 94,98% số hồ sơ TTHC thực hiện tại Sở.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trong lĩnh vực tài chính vẫn còn một số hạn chế, như: tính ổn định của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài chính còn chưa cao, một số văn bản phải liên tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự biến động và phát triển của xã hội…

  Số lượng TTHC trong lĩnh vực tài chính lớn, việc công bố, công khai TTHC còn chậm. Việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập kết quả đạt được chưa cao. Công tác hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử trong quản lý hành chính chưa đáp ứng yêu cầu cải cách đặt ra…

  Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do việc tổ chức thi hành các nhiệm vụ CCHC còn thiếu sự đồng bộ, toàn diện; trong phối hợp triển khai công việc còn thiếu sự kết nối, bổ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị…

  Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính,  khắc phục những hạn chế trên và đẩy mạnh triển khai công tác CCHC trong lĩnh vực tài chính cần tập trung vào những nội dung sau:

  Một là, công tác CCHC phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các đơn vị. Tiếp tục nâng cao nhận thức, coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải CCHC. Bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai cải CCHC. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC được giao tại chương trình, kế hoạch hằng năm của đơn vị. Xác định rõ kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, lãnh đạo đơn vị và công chức được giao nhiệm vụ.

  Hai là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, chính sách, công tác dự báo, phân tích xu hướng và yêu cầu cải cách để tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi các chính sách, pháp luật tài chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước thông qua các cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm. Nhiệm vụ cải cách thể chế, xây dựng các văn bản chính sách phải được triển khai đồng bộ, gắn bó mật thiết với yêu cầu cải cách TTHC, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính, hiện đại hóa hành chính.

  Ba là, tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC để tạo thuận lợi cho người dân và Doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kiểm soát việc ban hành các TTHC mới, thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, TTHC, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt việc công bố, công khai các quy trình, TTHC trong lĩnh vực tài chính. Xác định cụ thể những TTHC có thể xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới cách thức giải quyết TTHC, bảo đảm thực hiện việc giải quyết TTHC đúng thời hạn…

  Bốn là, nghiên cứu để kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm sự thống nhất trong triển khai các chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế theo hướng thực chất, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tổ chức, sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm trình độ chuyên môn cao, nâng cao chất lượng, năng lực cho CBCC, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo quá trình, bảo đảm tính liên tục, đa chiều theo nhiều tiêu chí và mức độ hoàn thành công việc được giao.

  Năm là, nghiên cứu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện mục tiêu cải cách tài chính công nhằm nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực tài chính, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính gắn với quá trình tái cơ cấu nền tài chính, thực hiện cân đối ngân sách tích cực, bảo đảm tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển, bảo đảm an toàn nợ công. Tiếp tục nghiên cứu, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công; ưu tiên dành nguồn lực cho con người, nhất là cải cách chính sách tiền lương và an sinh xã hội; phấn đấu giảm dần bội chi ngân sách; cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng an toàn và bền vững.

  Một số hình ảnh tại hội nghị Rà soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính và quy trình thực hiện ISO 9001-2015:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Sáng Kiến, Giải Pháp Tốt Trong Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Cuộc Thi “Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp, Mô Hình Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông” Năm 2022
 • Cổng Điện Tử Tỉnh Bà Rịa
 • Cải Cách Hành Chính: Những Sáng Kiến, Cách Làm Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • 8 Nhóm Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tài Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Việt Nam
 • Tập Trung Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Quận 12: Nhiều Mô Hình, Giải Pháp Hay Trong Cải Cách Hành Chính
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Nhiều Giải Pháp, Mô Hình Mới Về Cải Cách Hành Chính
 • 8 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính được đề ra nhằm cải thiện vị trí xếp hạng về Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính. Nguồn: Internet

  Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã quyết liệt triển khai CCHC đồng bộ từ công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật cho đến việc tổ chức thực hiện và toàn diện trên các lĩnh vực tài chính, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, hải quan, thu được nhiều kết quả tích cực.

  Tuy nhiên, với một khối lượng công việc rất lớn và phức tạp, nên trong quá trình thực hiện cũng đã xuất hiện một số mặt hạn chế. Nhằm khắc phục vấn đề đó và đẩy mạnh triển khai công tác CCHC trong thời gian tới, Bộ Tài chính đã đề xuất 8 nhóm giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, cụ thể:

  Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

  Công tác CCHC phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Theo đó, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC được giao tại chương trình, kế hoạch hàng năm của Bộ và của đơn vị.

  Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo chất lượng, cần được đầu tư nghiên cứu có tầm chiến lược; Xác định rõ kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, lãnh đạo đơn vị và công chức được giao nhiệm vụ; Trên cơ sở đó thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện để chấn chỉnh kịp thời hạn chế, thiếu sót.

  Thứ hai, phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, chính sách, công tác dự báo, phân tích xu hướng và yêu cầu cải cách để tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi các chính sách pháp luật tài chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính phải gắn với nhiệm vụ cải cách nhằm phát huy mọi nguồn lực, giải phóng sức sản xuất, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Cải cách thể chế hướng tới tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đồng thời cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước thông qua các cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm.

  Nhiệm vụ cải cách thể chế, xây dựng các văn bản chính sách phải được triển khai đồng bộ, gắn bó mật thiết với yêu cầu cải cách TTHC, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính, hiện đại hóa hành chính. Về đề xuất, lập các chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải theo đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và tính khả thi…

  Thứ ba, cải cách TTHC cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

  Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kiểm soát việc ban hành các TTHC mới, thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt việc công bố, công khai các quy trình, TTHC trong lĩnh vực tài chính.

  Trọng tâm là phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong tổng số 961 TTHC, trong đó xác định cụ thể những TTHC có thể xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Tập trung phấn đấu giảm thời gian thực hiện TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan bằng hoặc vượt mức trung bình của các nước ASEAN-4 và hướng tới mục tiêu các nước OECD. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới cách thức giải quyết TTHC, đảm bảo thực hiện việc giải quyết TTHC đúng thời hạn…

  Thứ tư, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả

  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị của Bộ Tài chính đảm bảo sự thống nhất trong triển khai các chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính trong việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

  Thực hiện tinh giản biên chế theo hướng thực chất, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tổ chức, sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền.

  Thứ năm, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ

  Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo trình độ chuyên môn cao, nâng cao chất lượng, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, theo đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả công tác cán bộ; Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo quá trình, đảm bảo tính liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí và mức độ hoàn thành công việc được giao.

  Nghiên cứu cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác cán bộ về quản lý công chức, viên chức; Công tác luân phiên, luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cấp ủy trong công tác cán bộ, về tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định. Đẩy mạnh công tác tổ chức thi tuyển cạnh tranh vào các vị trí lãnh đạo tại các đơn vị…

  Thứ sáu, cải cách tài chính công theo hướng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực góp phần đảm bảo an ninh tài chính

  Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện mục tiêu cải cách tài chính công nhằm nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực tài chính quốc gia, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính gắn với quá trình tái cơ cấu nền tài chính, thực hiện cân đối ngân sách tích cực đảm bảo tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển, đảm bảo an toàn nợ công. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công; ưu tiên dành nguồn lực cho con người, nhất là cải cách chính sách tiền lương và an sinh xã hội; Phấn đấu giảm dần bội chi ngân sách; Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng an toàn và bền vững theo chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Tài chính…

  Thứ bảy, chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0

  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các đơn vị; Chú trọng việc xử lý công việc, công tác báo cáo và giải quyết TTHC được thực hiện trên môi trường mạng qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

  Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá cải cách hành chính, bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan và công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính tại đơn vị thuộc Bộ. Tổ chức triển khai công tác chấm điểm vào thời điểm ngay khi kết thúc năm công tác để đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị và kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai công tác CCHC. Nâng cao tính chủ động trong theo dõi, đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện, khắc phục những hạn chế của những năm trước tại các đơn vị đối với công tác chấm điểm Chỉ số CCHC.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Sức Khỏe Chính Mình Và Cộng Đồng
 • Bảo Vệ Môi Trường Là Trách Nhiệm Của Toàn Xã Hội
 • Những Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Mà Ai Cũng Nên Biết
 • Giới Thiệu Những Bức Tranh Vẽ Về Bảo Vệ Môi Trường Độc Đáo
 • Hoạch Định Chính Sách Dân Số Thích Ứng Với Già Hóa Dân Số Ở Việt Nam
 • Một Số Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đễ Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • 10 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Thuế
 • Kinh Nghiệm Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế,…
 • Thực Hiện Quyết Liệt Các Giải Pháp Về Cải Cách Hành Chính
 • Luận Văn: Thực Trạng Và Giải Pháp Đổi Mới Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Hay
 • (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của

  Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  STT

  Định hướng phương án cải

  cách

  Ví dụ thực tế

  1 Cắt giảm việc hành chính

  hóa các quan hệ dân sự, kinh

  tế; giảm sự can thiệp của cơ

  quan hành chính nhà nước

  vào hoạt động sản xuất, kinh

  doanh và đời sống của cá

  nhân, tổ chức

  – Chuyển từ việc mua hóa đơn VAT do Bộ

  Tài chính phát hành sang sử dụng hóa đơn

  tự in

  – Bãi bỏ yêu cầu công chứng bắt buộc các

  hợp đồng, giao dịch về bất động sản

  – Bãi bỏ việc đăng ký thang lương, bảng

  lương; đăng ký thỏa ước lao động tập thể

  2 Quản lý trên cơ sở rủi ro – Hoàn thuế trước, kiểm tra sau (đối với

  NNT có độ rủi ro thấp)

  – Kiểm tra trước, hoàn thuế sau (đối với

  NNT có độ rủi ro cao)

  – Thông quan trước, kiểm tra sau đối với

  các lô hàng luồng xanh

  – Kiểm tra trước, thông quan sau đối với các

  lô hàng luồng đỏ

  3 Áp dụng cơ chế liên thông

  để tăng cường sự phối hợp

  của các cơ quan nhà nước,

  giảm chi phí không cần thiết

  cho cá nhân, tổ chức

  – Thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký mã

  số thuế và đăng ký dấu

  4 Phân cấp thực hiện khoa

  học, tránh quá tải tại các đầu

  mối giải quyết thủ tục hành

  chính

  – Thủ tục cấp chứng minh nhân dân

  – Thủ tục hoàn thuế

  5 Áp dụng các hình thức giải

  quyết thủ tục qua mạng khi

  cơ sở hạ tầng cho phép

  – Thủ tục khai thuế

  – Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

  – Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

  6 Tăng cường việc chia sẻ dữ

  liệu, dùng chung CSDL giữa

  các cơ quan hành chính

  – Thủ tục thông quan hàng hóa khi áp dụng

  cơ chế 1 cửa quốc gia ASEAN

  7 Áp dụng nguyên tắc tự chịu

  trách nhiệm, tăng cường hậu

  kiểm

  – Việc tự khai, tự nộp trong ngành thuế

  8 Giảm tần suất thực hiện thủ

  tục, giảm số lượng đối tượng

  tuân thủ

  – Bãi bỏ thủ tục nộp báo cáo đánh giá tác

  động môi trường đối với đa số các

  – Giảm tần suất kê khai thuế đối với đối

  tượng DN nhỏ và vừa

  – Tăng thời hạn có hiệu lực của các loại giấy

  phép, chứng chỉ, bằng như việc tăng thời

  hạn có hiệu lực của giấy phép lái xe từ 5

  năm lên 10 năm;

  9 Áp dụng các hình thức “nhẹ”

  hơn

  – Chuyển từ hình thức đăng ký sang thông

  báo

  10 Bãi bỏ các hồ sơ giấy tờ

  mang tính chất hình thức

  – Loại bỏ sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa

  phương

  11 Cắt giảm việc cấp giấy phép,

  chứng chỉ hành nghề

  – Đối với những chứng chỉ/giấy phép hành

  nghề chỉ yêu cầu điều kiện chuyên môn thì

  có thể được loại bỏ và thay bằng điều kiện

  hành nghề là các bằng cấp chuyên môn

  tương ứng

  12 Kéo dài tối đa thời hạn có

  hiệu lực của các loại giấy

  phép, giấy chứng nhận,

  chứng chỉ…là kết quả của

  – Cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

  thủ tục hành chính nhằm

  giảm tần xuất thực hiện và

  giảm chi phí thực hiện cho

  cá nhân, tổ chức

  13 Giảm thiểu tối đa các yêu

  cầu công chứng, chứng thực

  14 Không yêu cầu cung cấp các

  hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà

  cơ quan hành chính đã có

  trong hồ sơ lưu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch
 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Thi Đua Cao Điểm Về Các Giải Pháp, Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính Trong Đảng Tại Tphcm
 • Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng, Bài 3: Triển Khai Thực Hiện Nhiều Giải Pháp
 • Một Số Giải Pháp Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Điều Kiện Hiện Nay
 • Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch Cải Cách Hành Chính Ở Cơ Sở
 • Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Nhà Nước
 • TNV – Cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng là nội dung quan trọng, là quá trình liên tục đặt trong tổng thể cải cải cách hành chính của hệ thống chính trị nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội cũng như bản thân công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới”[1].

  Trọng tâm của cải cách thủ tục hành chính trong Đảng là cải cách thủ tục trong công tác xây dựng và ban hành văn kiện của cấp ủy các cấp; trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền nhà nước; trong công tác cán bộ của các cấp uỷ; trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; trong ứng dụng công nghệ thông tin.

  Thực tế, trong những năm qua công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng đã được các cấp ủy tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định: công tác xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo của Đảng từng bước được chuẩn hóa góp phần cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng; các thủ tục hành chính ngày càng đầy đủ, chặt chẽ, được công khai, minh bạch; thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho cán bộ, đảng viên.

  Tuy nhiên, công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng còn nhiều tồn tại hạn chế, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra: Quy trình, thủ tục ban hành văn bản ở một số lĩnh vực chưa bảo đảm tính khoa học, chưa có sự thống nhất; Tiến độ rà soát xây dựng thủ tục hành chính của các cơ quan khối Đảng còn chậm; Các thủ tục hành chính trong việc xin ý kiến của cấp ủy chưa rõ, việc hiểu và thực hiện không nhất quán; chưa xác định rõ nội dung, yêu cầu của từng loại thủ tục hành chính trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy trong việc quyết định các vấn đề quan trọng. Việc cụ thể hóa những quy định, hướng dẫn của Trung ương vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cấp ủy còn chậm. Công tác quản lý và khai thác hồ sơ đảng viên, tổ chức đảng trong nhiều tổ chức đảng chưa được quan tâm đầu tư xây dựng, cập nhật, bổ sung.

  Thứ nhất, tăng cường công tác rà soát và hoàn thiện các văn bản quy định về thủ tục hành chính

  Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, cần thực hiện đồng bộ một số biện pháp sau:

  Thời gian qua, một số cơ quan, tổ chức Đảng và cấp ủy các cấp đã tích cực rà soát các văn bản về thủ tục hành chính. Song nhìn chung công tác này tiến hành còn chậm. Để thực hiện có hiệu quả công tác này các cơ quan, tổ chức Đảng và cấp ủy các cấp cần phải căn cứ vào sự phân định thẩm quyền của các cơ quan hành chính Đảng để tiến hành rà soát, phát hiện những quy định trái với chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ban hành không đúng thẩm quyền cần bãi bỏ, xử lý những thể chế hành chính Đảng nằm rải rác, tản mạn để đưa vào một văn bản thống nhất. Trung ương Đảng có thể xây dựng đề án soạn thảo văn bản khung về thủ tục hành chính nhằm thống nhất khái niệm thủ tục hành chính trong Đảng và điều chỉnh chung các quan hệ phát sinh trong quá trình cơ quan Đảng có thẩm quyền tiến hành các thủ tục hành chính.

  Các cơ quan hành chính từ Trung ương đến cơ sở theo thẩm quyền của mình phải rà soát lại tất cả các quy định về thể chế hành chính đang áp dụng trong quản lý hành chính Đảng, cũng như trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức. Trước mắt cần tập trung soát xét các thủ tục đã được Trung ương Đảng nêu trong Kết luận số 82-KL/TW ngày 16-8-2010 của Bộ Chính trị Về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng, đó là: xây dựng và ban hành văn kiện của cấp ủy các cấp; hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội và Chính phủ; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; hoạt động lãnh đạo, quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng.

  Việc xem xét bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, hoặc giữ nguyên các văn bản của cấp ủy các cấp cần được cân nhắc kỹ, thận trọng, lấy ý kiến dân chủ, bao gồm ý kiến của tổ chức và cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm giải quyết công việc và ý kiến của cá nhân, tổ chức bị tác động bởi các văn bản đó. Việc lấy ý kiến được tiến hành qua các hình thức như: Trao đổi trực tiếp, góp ý kiến qua thư, điều tra xã hội học hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng, công bố rộng rãi trên báo chí một số thủ tục dự kiến bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc sắp ban hành.

  Cải cách hành chính trong Đảng không chỉ đơn giản chỉ là cắt bỏ, lược bớt những khâu, những thủ tục, quy trình phức tạp, rườm rà không cần thiết, mà còn phải bổ sung, phát triển, hoàn thiện những quy chế, quy định, quy trình làm việc để thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong Đảng, bảo đảm sự thông suốt trong hoạt động của hệ thống tổ chức đảng. Chính yêu cầu này đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình tiến hành các hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng một cách khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

  Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức Đảng và bố trí đúng cán bộ thực hiện các thủ tục hành chính trong Đảng

  Bên cạnh đó, phải quy định rõ ràng hơn về thẩm quyền của các cơ quan ban hành thủ tục hành chính. Cơ quan có thẩm quyền ban hành các thủ tục hành chính để giải quyết công việc trong quản lý hành chính, cũng như việc giải quyết công việc của đảng viên trên nguyên tắc phải phù hợp với chức năng được giao theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng và các văn kiện của Đảng quy định. Đồng thời, các cơ quan Đảng cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các thể chế đã được công bố.

  Các cơ quan Đảng tùy theo chức năng quyền hạn của mình, cần bố trí tăng cường cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, hiểu biết quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, liêm khiết, có tác phong, thái độ nghiêm chỉnh và có năng lực giúp cấp ủy và thủ trưởng cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết có hiệu quả công việc của con người. Cán bộ tiến hành thủ tục hành chính có trách nhiệm hướng dẫn tỷ mỉ, rõ ràng về hồ sơ, điều kiện, thủ tục hành chính cho người có nhu cầu giải quyết công việc.

  Thứ tư, tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị làm việc của các cơ quan đảng từ Trung ương đến cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo của Đảng và hoạt động xây dựng nội bộ Đảng

  Về trách nhiệm cụ thể, Trung ương Đảng phải quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, công chức trong việc tiếp nhận giải quyết các yêu cầu, các đơn thư khiếu tố của quần chúng và đảng viên để đảm bảo yêu cầu không bị đùn đẩy từ cơ quan này sang cơ quan khác. Bên cạnh đó các cơ quan Đảng cấp trên phải theo dõi sát sao, giám sát, kiểm tra chặt chẽ các cơ quan cấp dưới trong việc quy định và thực hiện các thủ tục hành chính. Việc theo dõi, kiểm tra, giám sát này có thể là trực tiếp hay theo chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan cấp dưới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Trong Hoạt Động Của Cơ Quan Đảng
 • Bài 3: Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng Ở Tỉnh Bến Tre
 • Cải Cách Hành Chính Trong Đảng Để Ai Hài Lòng?
 • 7 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Đảng
 • Nỗ Lực Cải Cách Hành Chính Ngành Giáo Dục
 • Một Số Giải Pháp Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Điều Kiện Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch Cải Cách Hành Chính Ở Cơ Sở
 • Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Nhà Nước
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Kon Tum Năm 2022
 • Tiếp Tục Cải Cách Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Tinh Gọn, Hiệu Quả
 • Bài Dự Thi Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Thứ năm, 05/07/2012 21:16

  Để thực hiện tốt việc CCTTHC, nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao nhận thức về công tác CCTTHC cho toàn thể cán bộ, nhân dân để tạo hiệu ứng chung trong toàn xã hội cùng chung tay tham gia thực hiện, bởi đây là công việc mà không thể một cá nhân, một cơ quan, tổ chức làm được, mà là công việc chung của toàn xã hội. Trong quá trình CCTTHC, việc tìm ra các sáng kiến, các giải pháp một cách thiết thực, hiệu quả nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước và hạn chế tối đa những gánh nặng về các trình tự TTHC để tiết kiệm thời gian, công sức của cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện các TTHC sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

  Cán bộ Phòng Công chứng số 1 hướng dẫn công dân làm thủ tục chứng thực giấy tờ. Ảnh: Văn Miên

  Thời gian qua, hoạt động CCTTHC của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp được cải thiện đáng kể, thông qua một loạt các biện pháp như CCTTHC gắn với thực hiện cơ chế “một cửa”; công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về TTHC; TTHC được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

  Bên cạnh những kết quả và chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực quản lý, TTHC vẫn có những tồn tại, hạn chế làm chậm tiến trình đổi mới. Cụ thể là: Về hình thức, các TTHC còn mang nặng tính hành chính, gây phiền hà cho dân. Về thẩm quyền giải quyết, các TTHC còn nặng nề, nhiều cửa và khâu trung gian, chưa rõ ràng trong một số các quy định về thẩm quyền của các cơ quan trong quản lý một số lĩnh vực. Về phương thức thực hiện các TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước còn trì trệ, chưa phù hợp với nhu cầu trong điều kiện hội nhập, còn mang tính kinh nghiệm và thói quen lạc hậu mà chưa áp dụng những tiến bộ công nghệ tin học trong thực hiện các TTHC. Về quy trình của các TTHC chưa thống nhất, tính công khai trong nhiều TTHC còn mang tính hình thức. Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, đó là:

  Nhận thức, tư duy về quản lý hành chính nhà nước trong một bộ phận không nhỏ CB-CC, chậm được đổi mới, chưa thấy được hết ý nghĩa, tầm quan trọng và đòi hỏi cấp bách của việc tháo gỡ những cản trở, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về TTHC để phát huy mạnh mẽ tiềm năng sức mạnh vật chất, tinh thần của nhân dân cho mục tiêu phát triển. Biểu hiện của tư duy này là muốn quản lý chặt, ôm đồm, áp đặt vẫn còn khá phổ biến ở các ngành, các cấp. Chính vì vậy mà chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt và dành ưu tiên các nguồn lực cho hoạt động CCTTHC.

  Chính vì vậy, cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ CCTTHC trong giai đoạn hiện nay, nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

  Để thực hiện được những mục tiêu nêu trên, trong công tác CCTTHC của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cần thực hiện đồng bộ những giải pháp sau:

  Tiếp tục cải cách TTHC hướng tới bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong giải quyết công việc đi đôi với việc phát hiện để loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo gây khó khăn cho công dân. Xây dựng, sửa đổi các TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

  Mở rộng CCTTHC trong tất cả các lĩnh vực, xoá bỏ kịp thời những quy định không cần thiết, mẫu hoá thống nhất trong cả nước các loại giấy tờ, thủ tục có nhu cầu trong giải quyết công việc, từng bước hiện đại hóa trong việc xây dựng và thực hiện các TTHC.

  Ban hành cơ chế kiểm tra CB-CC, tiếp nhận và giải quyết công việc, xử lý nghiêm người vi phạm, khen thưởng kịp thời nhưng người thi hành xuất sắc nhiệm vụ nhằm tiếp tục tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong giải quyết và thực hiện các TTHC. Có cơ chế pháp lý hữu hiệu đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, TTHC không còn phù hợp.

  Trương Tiến Hưng

  Phó Giám đốc Sở Tư pháp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng, Bài 3: Triển Khai Thực Hiện Nhiều Giải Pháp
 • Thi Đua Cao Điểm Về Các Giải Pháp, Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính Trong Đảng Tại Tphcm
 • Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng Hiện Nay
 • Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Trong Hoạt Động Của Cơ Quan Đảng
 • Bài 3: Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng Ở Tỉnh Bến Tre
 • 6 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Thuế Đối Với Hộ Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế
 • Nhiều Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế, Hải Quan Năm 2022
 • Công An Huyện Quỳnh Lưu:nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • 6 Giải Pháp Chủ Yếu Thực Hiện Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế Năm 2022
 • Nhiều Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế
 • (DĐDN) – Đơn giản về chính sách thuế, thủ tục khai nộp thuế, minh bạch việc xác định doanh thu khoán và số thuế khoán phải nộp… là những giải pháp nhằm cải cách hành chính thuế đối với hộ kinh doanh.

  Ngành thuế cần có sự phối hợp của các Bộ ngành, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người nộp thuế

  Trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt là hộ kinh doanh (gồm cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh và hộ gia đình) đã thể hiện vai trò đối với nền kinh tế về số lượng tham gia, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực ngành nghề và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Đặc điểm chung về kinh doanh của lĩnh vực này là trình độ kinh doanh, tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật về thuế chưa cao do hầu hết các hộ kinh doanh (HKD) kinh doanh ở quy mô nhỏ, phát triển kinh tế gia đình nhằm tăng thu nhập, kinh doanh theo kinh nghiệm, không thực hiện chế độ số sách kế toán, không thực hiện khai và nộp thuế theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí) mà chủ yếu nộp thuế theo phương pháp khoán (nộp theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu)…

  Khu vực hộ kinh doanh đóng góp cho ngân sách chiếm tỷ trọng không cao trong tổng thu NSNN (khoảng 2%). Việc quản lý thuế tốn nhiều chi phí do số lượng HKD nhiều, gồm HKD chưa đến mức phải nộp thuế giá trị gia tăng chỉ phải thu thuế môn bài, HKD đến mức phải nộp thuế, HKD ngừng nghỉ không nộp thuế, hộ không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo mùa vụ, không thường xuyên, không có địa điểm kinh doanh cố định… Số cán bộ thuế trực tiếp quản lý thuế chiếm khoảng 21%, ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện các ban, ngành chính quyền địa phương (Hội đồng tư vấn thuế xã, phường) và người dân trong việc xác định doanh thu khoán và mức thuế khoán đảm bảo sát với thực tế phát sinh.

  Theo các chuyên gia, để việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đảm bảo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao cạnh tranh quốc gia trong 2 năm 2022-2016, ngành thuế đã, đang và cần phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện:

  Một là, đơn giản về chính sách thuế, thủ tục khai nộp thuế

  để người nộp thuế tự tính tự khai và tự nộp được thuế (đã được quy định tại Luật số 71/2014/QH13), hạn chế tình trạng cán bộ thuế phải khai thuế, tính thuế,”giúp” HKD, đó là: tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu (nếu

  trên 100 triệu/năm), thực hiện khai thuế 1 năm/lần là chủ yếu, tách bạch giữa doanh thu khoán và doanh thu theo hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ, cá nhân cho thuê tài sản không phải cung cấp hóa đơn cho người thuê.

  Hai là, minh bạch việc xác định doanh thu khoán và số thuế khoán phải nộp với sự tham gia của các cấp, ngành trong Hội đồng tư vấn thuế xã phường và sự tham gia giám sát của người dân, từ đó giảm thiểu tối đa tình trạng “thông đồng, thỏa thuận” về mức thuế phải nộp bằng cách

  hoàn thiện quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo hướng xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về doanh thu khoán và mức thuế khoán trên địa bàn theo các chỉ tiêu kinh doanh như: ngành nghề, diện tích, thời gian, số lượng lao động, số lượng hóa đơn sử dụng, theo địa bàn đường phố, phường/quận, thôn, xã/ huyện… Từ đó xây dựng bộ tiêu chí quản lý thuế theo rủi ro đối với hộ kinh doanh, tăng cường sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế cấp trên khi lập, duyệt Sổ bộ thuế, tăng cường trách nhiệm quản lý thuế của cán bộ thuế (Tổng cục thuế đã ban hành bản mô tả vị trí công việc của cán bộ thuế ở cấp chi cục thuế). Thực hiện công khai thông tin hộ khoán hàng năm, cập nhật sự thay đổi hàng tháng; công khai đường dây nóng nhận phản ánh của người dân; triển khai đề án đánh giá hiệu lực hiệu quả của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường để tăng cường, nâng cao vài trò và sự giám sát của các các cấp các ngành.

  Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh phù hợp với mô hình, hình thức kinh doanh của lĩnh vực này; tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp của các ban ngành tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn trong việc tuyên truyền khi niêm yết công khai lấy ý kiến về doanh thu, mức thuế khoán, điều tra doanh thu khoán, rà soát đối tượng quản lý thuế; tuyên truyền, tuyên dương khen thưởng người nộp thuế tự giác chấp hành pháp luật về thuế đúng quy định, tố cáo các trường hợp cán bộ thuế có các hành vi vi phạm quy định của Luật quản lý thuế, Luật công chức.

  Bốn là, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, áp dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các khâu quản lý để giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế và giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thuế, đó là: triển khai thí điểm khai, nộp thuế điện tử đối với 1 số lĩnh vực như cá nhân cho thuê tài sản, chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; thủ tục cấp mã số thuế đơn giản để đảm bảo 100% cá nhân kinh doanh phải được cấp mã số thuế; 100% các chi cục thuế thực hiện lập, duyệt sổ bộ thuế, công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán bằng ứng dụng công nghệ thông tin của ngành thuế

  Sáu là, phối hợp với cơ quan kế hoạch và đầu tư yêu cầu các hộ kinh doanh đủ điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, chuyển thành doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế theo cơ chế tự khai tự nộp thuế, không nộp thuế theo phương pháp khoán như hiện nay, tiến tới sự minh bạch, bình đằng trong thực hiện pháp luật về kinh doanh và pháp luật về thuế của các hộ kinh doanh.

  Các chuyên gia cũng cho rằng, để các giải pháp cải cách hành chính đối với HKD thực sự đi vào cuộc sống, ngoài sự nỗ lực của ngành thuế cần có sự phối hợp của các Bộ ngành, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người nộp thuế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Và Hành Chính Công Tỉnh An Giang
 • Cải Cách Hành Chính Thành Phố Đà Nẵng Giai Đoạn 2011
 • Sơn Dương Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Của Sở Công Thương Tiền Giang Năm 2022
 • 7 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cải Cách Hành Chính Trong Đảng Để Ai Hài Lòng?
 • Bài 3: Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng Ở Tỉnh Bến Tre
 • Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Trong Hoạt Động Của Cơ Quan Đảng
 • Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng Hiện Nay
 • Thi Đua Cao Điểm Về Các Giải Pháp, Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính Trong Đảng Tại Tphcm
 • Nhiều cải cách trong tổ chức Đảng

  Trong đợt thi đua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM là một điển hình có nhiều CCHC. Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Đặng Minh Đạt chia sẻ, đơn vị thực hiện một số nội dung đăng ký thi đua, giúp nâng cao hiệu quả tham mưu thực hiện Quy định 1374 (quy trình giải quyết 4 nguồn tin phản ánh tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước). Ngoài ra, UBKT Thành ủy triển khai phần mềm theo dõi, quản lý công việc, phần mềm quản lý thông tin đội ngũ ngành kiểm tra Đảng… Việc này đã thúc đẩy cải tiến, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc.

  Trong khi đó, Quận ủy quận 4 đã xây dựng 12 mô hình, 2 sáng kiến CCHC. Bí thư Quận ủy quận 4 Trần Hoàng Danh cho biết, tiêu biểu trong đợt cao điểm này, Quận ủy đã có giải pháp hỗ trợ đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu trên địa bàn. Cụ thể, quận tổ chức tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tại nhà cho đảng viên cao tuổi; mô hình rút ngắn thời gian trình hồ sơ kết nạp Đảng nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục…

  Quận ủy Gò Vấp thực hiện chế độ báo cáo qua phần mềm theo dõi số liệu và mời họp qua tin nhắn… Đánh giá chung, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thế Thuận cho biết, trong đợt thi đua cao điểm có 78/79 đơn vị khối cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội TP đăng ký thi đua. Có 157/157 giải pháp sáng kiến đăng ký thi đua (tập trung vào các giải pháp, sáng kiến CCHC trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng; trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; trong xây dựng và ban hành văn kiện của các cấp ủy; trong lĩnh vực công nghệ thông tin) được thực hiện. Các giải pháp, sáng kiến đã giúp rút ngắn quy trình, thủ tục, hồ sơ, tiết kiệm được thời gian, chi phí và đẩy nhanh tiến độ công việc, giảm phiền hà cho cơ sở nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đợt phát động thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và tạo sự lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Quốc hội.

  Tuy nhiên, do đợt thi đua ngắn hạn nên một số cơ quan, đơn vị chưa chuẩn bị tốt. Các sáng kiến, giải pháp thực hiện còn trùng lắp với nội dung thi đua của khối chính quyền; nội dung đăng ký và kết quả thực hiện còn dàn trải, chung chung, chưa định lượng được hiệu quả cụ thể.

  Số hóa hồ sơ

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, trong đợt thi đua cao điểm CCHC trong Đảng có 157 giải pháp, sáng kiến đăng ký, thực hiện đạt được kết quả tích cực. CCHC ở khối chính quyền mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí lưu ý, 7 giải pháp CCHC trong Đảng cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Giải pháp kinh điển nhất là áp dụng công nghệ thông tin, trước hết là việc số hóa toàn bộ hồ sơ đảng đang lưu giữ; xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ quy hoạch, đương chức với các tiêu chí tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm, quản lý. Kế đến là việc hợp lý hóa, chuẩn hóa quy trình công việc của công tác đảng, từ quy trình kết nạp đảng đến các thủ tục thành lập, giải thể tổ chức đảng. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp để tối thiểu hóa các tờ trình và tiến hành không dùng thư mời giấy, văn bản giấy, báo cáo bằng giấy (kèm theo giải pháp bảo mật). Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh sử dụng các phần mềm để xây dựng, theo dõi công việc của cá nhân thực hiện, từ đó giúp theo dõi tiến độ, kiểm soát quá trình thực hiện kế hoạch qua phần mềm; tổ chức giám sát của Ban Thường vụ cấp ủy đối với chính quyền các cấp một cách hiệu quả.

  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu, phấn đấu hết tháng 3-2019 tổ chức đăng ký các giải pháp, sáng kiến CCHC khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội TP của năm 2022, thậm chí năm 2022. Đối với kiến nghị được tổ chức sinh hoạt chi bộ qua mạng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giao Văn phòng Thành ủy nghiên cứu về điều kiện trao đổi, sinh hoạt qua mạng bằng công cụ nào để đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin, để Thành ủy TPHCM báo cáo, kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương.

  Trong buổi tổng kết, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao tặng bằng khen 11 tập thể có giải pháp, sáng kiến tốt CCHC trong Đảng.

  Các quận – huyện và sở – ngành thông báo tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là trên 99%. Tuy nhiên, hiện nay việc ghi nhận sự hài lòng ở các nơi chưa đồng đều và chính xác. Quận 1 có bố trí phương tiện đánh giá sự hài lòng của người dân và thời gian đánh giá chỉ 20 giây. Thế nhưng, trong số 100 người đến làm thủ tục, chỉ có 4 người đánh giá, còn 96 không đánh giá. Điều này cho thấy, kết quả đánh giá sự hài lòng chưa chính xác nên yêu cầu đặt ra là phải ghi nhận được sự hài lòng của người dân.

  KIỀU PHONG – MẠNH HÒA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nỗ Lực Cải Cách Hành Chính Ngành Giáo Dục
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Gd
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Nghệ An Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Yêu Cầu Về Công Khai, Minh Bạch Trong Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Hiện Nay
 • Nhiều Mô Hình, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Hiệu Quả Tại Quận 12
 • Nhiều Mô Hình, Giải Pháp, Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính Hiệu Quả
 • Huyện Mỹ Xuyên Thực Hiện Nhiều Giải Pháp, Mô Hình Mới Về Cải Cách Hành Chính
 • Thông Báo Cuộc Thi “tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính” Năm 2022
 • Thời gian qua, Trung ương và địa phương đã ban hành nhiều văn bản thực hiện công tác cải cách hành chính như:Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2022; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2022;Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2022; Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 18/10/2015 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2022…

  Để thực hiện tốt các văn bản trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 – 2022. Trong đó, xác định các mục tiêu cụ thể như sau: “Đẩy mạnh thực hiện CCHC toàn diện trên tất cả 06 nhiệm vụ chung, đặc biệt tập trung cao thực hiện có hiệu quả 04 nhiệm vụ đột phá của giai đoạn 2022 – 2022 là: Cải cách tổ chức bộ máy; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính nhằm đảm bảo xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước các cấp hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước; hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp được cải cách cơ bản; xây dựng nguồn nhân lực có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC”.

  Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.Công tác CCHC phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, thủ trưởng các đơn vị cần tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC được giao tại chương trình, kế hoạch hàng năm. Theo đó, việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo chất lượng. Xác định rõ kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, lãnh đạo đơn vị và công chức được giao nhiệm vụ. Trên cơ sở đó thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện để chấn chỉnh kịp thời hạn chế, thiếu sót.

  Hai là, phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).Hệ thống văn bản QPPL của tỉnh phải đảm bảo tính hơp Hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi. Muốn vậy phải thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mặt khác, các sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế hướng tới tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đồng thời cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước thông qua các cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm.

  Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

  Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Kiểm soát việc ban hành các TTHC mới, thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp. Thực hiện tốt việc công bố, công khai các quy trình, TTHC trong từng lĩnh vực.

  Năm là, tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo đó, Tỉnh đã có chủ trươngtập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo trình độ chuyên môn cao, nâng cao chất lượng, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, theo đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả công tác cán bộ; Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo quá trình, đảm bảo tính liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí và mức độ hoàn thành công việc được giao.

  Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong công tác cán bộ về quản lý công chức, viên chức; Công tác luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cấp ủy trong công tác cán bộ, về tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định…

  Sáu là, chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các đơn vị; Chú trọng việc xử lý công việc, công tác báo cáo và giải quyết TTHC được thực hiện trên môi trường mạng qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo quy định.

  Bảy là, tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh hàng năm.Tổ chức triển khai công tác chấm điểm công khai, minh bạch và chính xác nhằm đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị và kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai công tác CCHC.

  Để góp phần hoàn thành các mục tiêu về công tác cải cách hành chính theo các văn bản, các kế hoạch của tỉnh thì cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp. Với góc độ là một cán bộ tham mưu công tác pháp luật, chúng tôi mạnh dạn kiến nghị một số giải pháp như trên nhằm góp phần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh nhà, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước./.

  Thạc sỹ Nguyễn Thị Hoa Phượng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính ” Tin Tuc Onlie
 • Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Của Thành Phố Cần Thơ Trong Thời Gian Tới
 • Tăng Cường Các Giải Pháp Cải Thiện, Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Tỉnh Yên Bái
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Các Chỉ Số Về Cải Cách Hành Chính
 • Giải Pháp Nâng Cao Thứ Hạng Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100