Top 14 # Xem Nhiều Nhất Hình Ảnh Giải Pháp Tài Chính / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Đề Tài Phân Tích Tài Chính Và Tìm Giải Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Netnam / 2023

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 3

1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 4

1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp: 4

1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp: 5

1.4. Khái niệm phân tích tài chính: 5

1.5. Mục tiêu phân tích tài chính: 6

1.6. Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính: 6

1.7. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp: 7

1.8. Khái quát về nội dung phân tích tài chính 7

1.9. Quy trình phân tích và đề xuất các biện pháp cải thiện 8

1.10. Tài liệu cơ sở dùng trong trong phân tích 8

1.11. Nội dung và phương pháp phân tích tài chính: 9

PHẦN II : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY NETNAM VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG 2 NĂM 2004 – 2005 19

2.1. Giới thiệu chung về công ty NetNam – Viện Công nghệ thông tin 19

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 19

Chi nhánh công ty Net Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh 19

Văn phòng đại diện và hỗ trợ khách hàng 19

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 20

2.1.3. Các sản phẩm và dịch vụ hiện tại: 20

2.1.4. Công nghệ sản xuất và cung cấp dịch vụ quan trọng: 22

2.1.5. Hình thức tổ chức và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 22

2.1.6. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: 24

2.2. Phân tích thực trạng tài chính công ty NetNam – Viện Công nghệ Thông Tin 26

2.2.1. Phân tích khái quát 26

2.2.2. Phân tích hiệu quả tài chính: Khả năng quản lý tài sản và khả năng sinh lời 41

2.2.3. Phân tích rủi ro tài chính: 50

2.2.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính: 55

Qua sơ đồ Dupont, ta có thể thấy ROE của công ty thấp là do lợi nhuận ròng thấp (lợi nhuận ròng chỉ đạt 343.23 triệu trên tổng số doanh thu 25512 triệu làm cho ROS thấp dẫn tới ROE cũng thấp theo. Công ty cần phải cải thiện chỉ tiêu này trong năm tới.PHẦN III: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NETNAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN 59

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NETNAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN 60

3.1 Đánh giá chung 60

3.2 Đề xuất một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính: 63

3.2.1 Giải pháp 1: “Nâng cao hiệu quả quản trị tiền mặt và chứng khoán thanh khoản cao” 63

3.2.2. Giải pháp 2: Đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản phải thu khách hàng: 65

3.2.3 Giải pháp 3:Hoàn thiện bộ máy tổ chức thông qua việc thành lập phòng tài chính 67

Đề Xuất Một Số Giải Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Doanh Nghiệp / 2023

Phân tích tài chính giúp cho các nhà quản trị thấy rõ thực trạng của doanh nghiệp mình: Tình trạng tăng giảm; những mặt tốt và không tốt về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình vốn, công nợ…, từ đó vạch ra các biện pháp, chiến lược kịp thời và hữu hiệu nhằm ổn định tình hình tài chính hợp lý và vững mạnh, tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu.

Việc phân tích báo cáo tài chính không chỉ cung cấp thông tin tài chính rõ ràng nhất cho nhà quản trị, mà còn mang lại sự hữu ích đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhà cho vay, người lao động trong doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, bài viết đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp.

Từ khóa: Phân tích tài chính doanh nghiệp, vốn lưu động, vốn cố định.

1. Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp

“Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép thu thập, xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiêp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng tiềm lực của doanh nghiêp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.”

Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Mỗi đối tượng lại để ý theo các góc độ và mục tiêu khác nhau. Phân tích tài chính cung cấp những thông tin hữu ích giúp kiểm tra phân tích một cách tổng hợp, toàn diện, có hệ thống về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD), tình hình thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Những người quản lý tài chính khi phân tích cần cân nhắc, tính toán tới mức độ rủi ro và tác động của nó tới doanh nghiệp mà biểu hiện chính là khả năng thanh toán, đánh giá khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lời.

Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các dự đoán về kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD) nói chung, mức doanh lợi riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, phân tích tài chính còn cung cấp những thông tin số liệu để kiểm tra giám sát tình hình hoạch toán kinh doanh, tình hình chấp hành các chính sách chế độ kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

Một là, Nâng cao tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn.

Cùng với sự phát triển của xã hội thì việc phân tích tài chính càng trở nên quan trọng, bởi chúng ngày càng cho thấy sự cần thiết của mình đối với sự phát triển doanh nghiệp. Phân tích tài chính cho thấy khả năng và tiềm năng kinh tế của doanh nghiệp, từ đó giúp ích cho công tác dự báo, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, dễ dàng đưa ra các chính sách tạo điều kiện cho công ty hoạt động.

2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp

Nhằm cải thiện hơn nữa tình hình hoạt động kinh doanh, nâng cao uy tín với khách hàng và quản lý tốt hàng tồn kho, doanh nghiệp cần có những biện pháp thật sự hữu hiệu.

* Về nâng cao tính thanh khoản các khoản phải thu:

– Cần xây dựng quy trình quản lý và thu hồi công nợ, có sự phân loại khách hàng và áp dụng chiết khấu thanh toán cũng như thời gian trả nợ khác nhau.

– Thực hiện theo dõi chi tiết các khoản phải thu, phân loại chi tiết các khoản nợ theo quy mô nợ và thời gian nợ.

– Thường xuyên cập nhật tình hình thanh toán và đối chiếu công nợ với khách hàng, đôn đốc thu hồi đối với nợ dây dưa, kéo dài.

– Gắn kết trách nhiệm thu hồi nợ đối với nhân viên kinh doanh và kế toán công nợ.

* Về nâng cao tính thanh khoản hàng tồn kho:

– Tổ chức tốt công tác nhập khẩu, mua hàng, vận chuyển và dự trữ hàng hóa có cân nhắc, phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế nhằm làm giảm số hàng tồn kho tối thiểu. Phát hiện kịp thời và xử lý ngay những ứ đọng quá lâu để tránh tình trạng ứ đọng vốn.

– Khả năng thanh toán: Là năng lực trả nợ đáo hạn của doanh nghiệp. Đây được xem là một tiêu chí quan trọng phản ánh tình hình tài chính và năng lực kinh doanh, giúp đánh giá về hiệu quả tài chính cũng như thấy rõ những rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Đây là chỉ tiêu mà các nhà đầu tư, cho vay thông qua đó để đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn của công ty. Do đó, các doanh nghiệp cần một cơ chế quản lý hợp lý:

Ba là, Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

– Đảm bảo lượng tiền mặt nhất định để thanh toán các khoản vay gần đến hạn. Kể cả khoản nợ chưa đến hạn cũng cần đề phòng rủi ro từ phía chủ nợ cần thanh toán gấp, doanh nghiệp cũng cần dự trữ tiền mặt để thanh toán.

Dự trữ chứng khoán có tính thanh khoản cao để có thể chuyển đổi thành tiền nhanh chóng khi cần thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản:

Tổ chức quản lý quá trình sản xuất kinh doanh thông suốt, nhịp nhàng, hạn chế tối đa tình trạng thời gian nhàn rỗi của máy móc thiết bị, ví dụ như thời gian ngừng hoạt động do lỗi sản xuất. Khi quá trình này được thực hiện đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa công suất của máy móc, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, từ đó dẫn đến tăng lợi nhuận. Để đạt được điều này, phòng cung ứng vật tư kỹ thuật và các phân xưởng nhà máy phải phối hợp một cách có hiệu quả trong việc lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch sửa chữa và kịp thời thay đổi về sản lượng sản xuất do biến động của thị trường.

Nâng cao khả năng sinh lời:

Để tăng doanh thu, Công ty có thể thực hiện các biện pháp sau:

Cố gắng khai thác thị trường hơn nữa, đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng, áp dụng các hình thức ưu đãi như giảm giá cho các công trình có quy mô vừa và lớn. Thực hiện tốt các dịch vụ hậu mãi với các khách hàng để củng cố mối quan hệ thêm bền lâu với công ty. Thực hiện chính sách linh hoạt đối với từng đối tượng khách hàng riêng biệt, đặc biệt là những khách hàng tiềm năng để tạo ấn tượng tốt ban đầu.

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

Giảm bớt tỷ trọng vốn cố định (VCĐ) không dùng trong sản xuất kinh doanh khiến cho VCĐ hiện có phát huy hết tác dụng: Điều chỉnh VCĐ giữa các đơn vị thành viên để phục vụ kinh doanh có hiệu quả hơn. Chủ động nhượng bán hết VCĐ không dùng để thu hồi vốn. Chủ động thanh lý VCĐ hư hỏng, lạc hậu mà không thể nhượng bán hoặc không có khả năng phục hồi. Đối với VCĐ tạm thời chưa dùng đến thì nên cho thuê, cầm cố, thế chấp để huy động vốn đầu tư vào lĩnh vực khác.

Muốn cải tiến tình hình sử dụng thiết bị cần chú ý:

Thứ nhất: Tăng thời gian sử dụng thiết bị sản xuất bằng cách tăng thêm thời gian làm việc thực tế của máy móc phù hợp với định mức thiết kế, nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác sửa chữa, thực hiện chế độ làm việc hai hoặc ba ca trong ngày, khắc phục tính thời vụ trong sản xuất, đảm bảo thiết bị sản xuất làm việc đều đặn trong cả năm.

Thứ hai: Nâng cao năng lực sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất bằng cách áp dụng những biện pháp kỹ thuật mới, cải tiến quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất theo lối dây chuyền và chuyên môn hóa, cải tiến chất lượng nguyên – vật liệu… Ngoài ra, nâng cao trình độ của công nhân và áp dụng phổ biến những kinh nghiệm thao tác tiên tiến cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tiến tình hình thiết bị sản xuất. Lựa chọn phương pháp khấu hao và mức khấu hao thích hợp nhằm phản ánh đúng mức độ hao mòn thực tế của TSCĐ vào giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp có vốn mỏng nên cân nhắc sử dụng TSCĐ thuê tài chính trong ngắn hạn khi chưa thể huy động đủ vốn cần thiết. Khi kết thúc thời hạn thuê, doanh nghiệp có thể lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính tuy có sự tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhưng khi thuê số tiền này được trả thành nhiều kỳ nên doanh nghiệp ít chịu gánh nặng thanh toán hơn so với việc đi mua. Phương pháp này ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam và được nhiều doanh nghiệp áp dụng.

3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ

Để huy động đầy đủ kịp thời và chủ động vốn trong kinh doanh, doanh nghiệp cần phải thực hiện các biện pháp sau:

Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực trạng thị trường và môi trường kinh doanh của từng thời kỳ. Để có một chiến lược rõ ràng và tạo uy tín thì đầu tiên cần phải có một kế hoạch kinh doanh rõ ràng, được trình bày ngắn gọn, súc tích, bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau và cung cấp đầy đủ chi tiết có thể thỏa mãn tất cả các câu hỏi của nhà đầu tư về khả năng hoàn thành các mục tiêu đề ra.

– Tạo niềm tin cho các nơi cung ứng vốn bằng cách nâng cao uy tín của doanh nghiệp, ổn định và hợp lý hóa các chỉ tiêu tài chính, thanh toán các khoản nợ đúng hạn…

– Chứng minh được mục đích sử dụng vốn bằng cách đưa ra kết quả kinh doanh và hiệu quả vòng quay vốn trong năm qua và triển vọng trong năm tới.

Đối với công tác sử dụng vốn: Khi thực hiện, doanh nghiệp phải căn cứ vào kế hoạch huy động và sử dụng vốn kinh doanh đã lập làm cơ sở để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

– Việc quản lý các khoản tiền và tương đương tiền cần được tính toán và dự trữ hợp lý quỹ tiền mặt. Vì vậy, doanh nghiệp cần:

+ Lập dự báo ngân quỹ và dự báo các khoản phải thu – chi tiền một cách khoa học để có thể chủ động trong quá trình thanh toán trong kỳ.

+ Xây dựng định mức dự trữ vốn bằng tiền mặt một cách hợp lý, vừa đảm bảo khả năng thanh toán bằng tiền mặt cần thiết trong kỳ để giữ uy tín, vừa đảm bảo khả năng sinh lợi của số vốn tiền mặt nhàn rỗi.

– Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý:

Cơ cấu vốn được coi là hợp lý khi chúng phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được mục tiêu tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn. Theo đó, doanh nghiệp cần xác định được nhu cầu về vốn tối thiểu cần thiết đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn.

3.4. Công tác quản lý

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Hoàn thiện công tác quản lý, sắp xếp và tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực điều hành của cán bộ quản lý thông qua tiêu chuẩn hóa trách nhiệm và nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ, công – nhân viên trẻ có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, nhạy bén với tình hình thị trường, năng động trong kinh doanh, biết kết hợp hài hòa giữa yêu cầu đào tạo trường lớp và thực tiễn trong hoạt động kinh doanh, kịp thời bổ sung nguồn cán bộ đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong phương thức kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguyễn Văn Công (2009), Giáo trình Phân tích Kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

Phạm Văn Dược (2008), Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phan Đức Dũng (2009), Phân tích Báo cáo tài chính và định giá trị doanh nghiệp, NXB Thống kê, TP. Hồ Chí Minh.

Lê Thị Xuân (2010), Phân tích và sử dụng báo cáo tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

Some solutions to improve the Master Hoang Minh Tuancorporate financial situation

Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development

ABSTRACT:

Branch of Dong Da District, Hanoi

Financial analysis helps managers clearly understand their business performance, current situation of capital and debt to have timely and effective measures and strategies to stabilize their financial situations. The analysis of financial statements does not only provide clear financial information for managers but also help investors, suppliers, lenders, employees and state management agencies gain useful insights. This paper is presents some solutions to improve the corporate financial situation.

Keywords: Corporate financial analysis, working capital, fixed capital.

[Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 22, tháng 9 năm 2020]

5 Giải Pháp Để Xóa Hình Ảnh Từ Iphone / 2023

Với máy ảnh chất lượng cao duy nhất có tính năng iPhone, ảnh chụp sẽ trở thành một sở thích trọn đời. Một nhấp chuột đi máy ảnh và một hình ảnh tuyệt vời được thực hiện. Như thường là trường hợp, hình ảnh cung cấp những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống của người dân đáng ghi nhớ, và iPhone đã trở thành điện thoại của sự lựa chọn do việc giải quyết với máy ảnh họ cung cấp và các tính năng đáng chú ý khác.

Tuy nhiên, trong khóa học do, những hình ảnh có xu hướng để tích lũy và mất rất nhiều không gian trong điện thoại kể từ khi chúng được lưu trong kích cỡ lớn. Đôi khi các bức ảnh tích lũy đến một điểm theo đó không gian mà có thể được sử dụng cho ứng dụng hoặc các chức năng được sử dụng hết. Nó do đó trở nên cần thiết rằng sau một thời gian nhất định bạn xóa bộ nhớ điện thoại của bạn bằng cách loại bỏ các hình ảnh.

1. xoá hình ảnh một.

Đây là một trong những phương pháp dễ nhất được sử dụng để xóa hình ảnh. Đô thị này có các phương pháp phổ biến nhất và bao gồm các bước sau:

Khởi động ứng dụng ảnh bằng cách bấm vào nó trên màn hình.

Nhấp vào ảnh bạn muốn xóa.

Nhấp vào biểu tượng thùng rác trên màn hình góc bên phải của bạn.

Điện thoại sẽ hỏi xem bạn muốn xóa ảnh, nếu như vậy nhấn xóa và hình ảnh sẽ bị xóa bỏ.

2. xóa nhiều hình ảnh.

Thay vì xóa một hình ảnh tại một thời điểm bạn chỉ đơn giản là có thể chọn xoá nhiều ảnh cùng một lúc. Xóa nhiều hình ảnh cùng một lúc không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn cung cấp thêm không gian trong iPhone của bạn ở tốc độ đầu tiên. Có hai cách để làm điều này. Phương pháp đầu tiên bao gồm các bước sau:

Khởi động ứng dụng hình ảnh.

Đi đến máy ảnh cuộn.

Nhấp vào nút “Chọn” trên góc trên bên phải của màn hình.

Đánh dấu tất cả các bức ảnh mà bạn muốn xóa.

Tap vào thùng rác có thể trên góc dưới bên phải của màn hình và các bức ảnh được đánh dấu sẽ được di chuyển vào thùng rác.

Xác nhận rằng bạn muốn xóa các bức ảnh mà bạn đã chọn và nhấn delete.

3. xoá nhiều hình ảnh trong những khoảnh khắc

Bấm vào tab ảnh ứng dụng trên màn hình của bạn.

Xác định vị trí các tab ảnh ở dưới cùng của màn hình của bạn và khai thác nó.

Các bức ảnh sẽ được sắp xếp theo một thứ tự nhất định như xuất hiện trong các thiết lập.

Trên góc trên bên phải, xác định vị trí và chọn xem thời điểm.

Mỗi thời điểm này có một chú thích chọn nhỏ mà khi chọn nhãn hiệu tất cả các bức ảnh của thời điểm nhất định đó.

Trên dưới cùng của màn hình của bạn, xác định vị trí và bấm vào biểu tượng thùng rác và tất cả những khoảnh khắc sẽ bị xóa sau khi xác nhận của bạn.

4. xóa hình ảnh từ máy Mac của bạn

Kết nối iPhone của bạn với máy Mac của bạn bằng cáp đồng bộ hóa.

Khởi động chụp ảnh.

Xác định vị trí và chọn thiết bị quay hình ảnh từ iPhone của bạn.

Chọn một điểm đến cho nhập khẩu hình ảnh của bạn từ việc nhập khẩu cửa sổ pop up menu.

Chọn mục khác từ các lựa chọn được đưa ra và nhập khẩu tất cả các hình ảnh của bạn vào một thư mục.

Bấm ‘Ctrl + A’ từ máy Mac của bạn để chọn tất cả hình ảnh.

Nhấp vào nút Xóa.

5. xóa hình ảnh vĩnh viễn với Wondershare SafeEraser

Wondershare SafeEraser là một ứng dụng điện thoại di động có thể được sử dụng để loại bỏ vĩnh viễn xóa các tập tin từ điện thoại. Các dữ liệu bị xóa trong các trường hợp được mô tả ở trên không vĩnh viễn xoá mờ và dễ dàng có thể được phục hồi kể từ khi họ được đặt trong một thư mục mới được sử dụng. Nếu iPhone của bạn chứa thông tin nhạy cảm mà bạn muốn được giữ kín và bạn cho là đã xóa nó, nó có thể được lấy ra dẫn đến đánh cắp nhận dạng bởi một người sử dụng trái phép.

Khi quét xong các kết quả sau được cho hiển thị mỗi thành phần riêng lẻ. Trong trang kết quả của quét đã xoá tập tin bấm vào “Hình ảnh” và chọn “Xóa bây giờ”

Gõ từ “xóa” trong hộp thoại. Điều này sẽ xác nhận rằng bạn muốn xóa các tập tin. Sau đó bạn có thể nhấp vào “xóa bây giờ” bỏ thành công các bức ảnh bạn muốn xóa.

Một khi điều này được thực hiện, một thông báo sẽ bật lên xác nhận rằng các tập tin đã được xóa thành công.

Giải Pháp Lưu Trữ Hình Ảnh Không Lo Hết Dung Lượng / 2023

Nếu bạn là một người rất thích “sống ảo” hay đơn giản chỉ là thích lưu trữ nhiều bức hình đẹp, hay cả những meme thú vị thì có lẽ bộ nhớ của điện thoại sẽ không đủ để giúp bạn chứa hết một lượng lớn hình ảnh như vậy. Đây cũng chính là điều khiến không ít người phải đau đầu khi tìm kiếm các giải pháp khác để giải quyết vấn đề này. 

Thực ra có rất nhiều cách để bạn lưu trữ hình ảnh mà không lo tốn dung lượng của máy, thế nhưng có lẽ việc lưu trữ hình ảnh trên không gian mạng, bằng cách tận dụng dịch vụ đám mây sẽ rất hữu ích cho nhiều người. Bạn vừa có thể lưu trữ hình ảnh mà lại không lo mất phí.

Google Photos

Một ứng dụng khác của Google cũng được sử dụng rất nhiều để lưu trữ hình ảnh và video đó là Google Photos. Đây được xem là nền tảng lưu trữ ảnh và video phổ biến nhất, đặc biệt là trên các dòng điện thoại Android. Ứng dụng này cho phép bạn lưu trữ hình ảnh và video miễn phí ở trong mức cho phép, và ở các dòng điện thoại Android hầu hết đều đã cài đặt sẵn ứng dụng này.

Bởi vì là một ứng dụng lưu trữ hình ảnh miễn phí, vì vậy mà Google Photos cũng có một số nhược điểm như bạn chỉ có thể lưu trữ những hình ảnh có độ phân giải dưới 16 megapixel, còn video thì phải thuộc định dạng HD trở xuống.

FShare 

Fshare là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến tốc độ cao, được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing), với hệ thống lưu trữ tốt nhất tại các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế của FPT Telecom. Với ưu điểm vượt trội; gửi file lớn lên đến 20GB, tốc độ truyền tải nhanh, dung lượng lưu trữ khủng, bảo mật dữ liệu tốt. FShare tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây tại Việt Nam

Bên cạnh đó với nhiều tính năng tiện lợi như lọc hình ảnh và kho nội dung lớn với nhiều lĩnh vực khác nhau. Tốc độ truyền tải nhanh và ổn định. Downdload và upload tốc độ cao sẽ làm thỏa mãn nhu cầu của bạn.

Hiện tại, Fshare có 5 gói dịch vụ chính:

Gói VIP dành cho người có nhu cầu tải và lưu trữ đến 300 GB

Gói Storage dành cho người có nhu cầu lưu trữ lớn từ 1 TB – 100 TB

Gói Traffic dành cho người chuyên upload như các công ty game hay người có dữ liệu lớn cần chia sẻ

Gói mua sỉ dành cho các doanh nghiệp và đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn các gói dịch vụ Fshare

Gói dịch vụ Fcode dành cho người có nhu cầu download file dung lượng lớn nhanh chóng mà không cần tạo tài khoản

Các trang mạng xã hội 

Ngoài những nền tảng chuyên sử dụng để lưu trữ thông tin hình ảnh, thì mạng xã hội cũng được xem là nơi lưu trữ hình ảnh và video một cách miễn phí. Đa số các trang mạng xã hội đều cho phép điều này và nếu bạn chỉ muốn lưu trữ hình ảnh thì chỉ cần điều chỉnh về chế độ riêng tư là xong.

Đây là một phương thức lưu trữ hình ảnh vô cùng nhanh chóng và tiện lợi với việc lưu trữ không giới hạn, không những vậy mà độ bảo mật cũng rất cao. Bên cạnh đó, thì việc lưu ảnh trên các trang mạng xã hội cũng gặp một số bất cập như họ sẽ có những thuật toán nén ảnh, vì vậy mà các bức ảnh không thể giữ được dung lượng gốc như ban đầu, rất dễ bị mờ và vỡ ảnh.

Võ Đăng