Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

--- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Ủy Ban Dân Tộc Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Một Trong Những Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Công Tác Cải Cách Hành Chính Sở Nông Nghiệp Và Ptnt Quảng Trị
 • Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức
 • Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

  Đoàn cán bộ của tỉnh Quảng Ninh tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Công tác tuyên truyền của Đảng” tại Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Huế.

  Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã ban hành Quy chế số 02-QC/TU “Thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng”. Theo đó, việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc phân công cấp ủy đảm nhiệm các chức năng lãnh đạo quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ; luân chuyển điều động từ các vị trí chức danh lãnh đạo quản lý tới các vị trí, chức danh khác tương đương và bổ nhiệm mới từ vị trí cán bộ giữ chức danh thấp lên chức danh cao hơn phải thực hiện thông qua thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ. Trên cơ sở kết quả thi tuyển viên chức năm 2022, năm 2022, tỉnh đã ban hành Quyết định tuyển dụng đối với 404 trường hợp trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức năm 2022. Song song với đó, tỉnh cũng có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, tổ chức thí điểm thi tuyển công chức cấp xã tập trung cho 510 thí sinh dự tuyển vào 144 vị trí công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn hướng dẫn phương án bố trí số lượng, chức danh, quy định chế độ phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn.

  TP Uông Bí tổ chức tập huấn về ATTP cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã.

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được tỉnh quan tâm, chú trọng và thực hiện đa dạng hóa, với nhiều loại hình đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn, kết hợp giữa ngắn hạn với dài hạn, đào tạo theo chuyên đề, theo vị trí công tác… Trong đó, tập trung đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đào tạo cán bộ có trình độ tiến sĩ và tương đương từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời định hướng, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn, vị trí việc làm. Tỉnh cũng chỉ đạo các cấp ủy chủ động tạo nguồn cán bộ, chú trọng xây dựng và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; thu hút các chuyên gia, cán bộ có trình độ cao trên các lĩnh vực về tỉnh, đặc biệt là thu hút các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về địa phương công tác. Trong năm 2022, tỉnh đã ban hành các quyết định về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Đồng thời, triển khai chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc, trên cơ sở Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 về việc ban hành Quy chế xét chọn và quản lý học viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 về việc cử 21 học viên tham gia chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học tại các trường ở Quảng Tây, Trung Quốc năm 2022 (2 học viên tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ, 19 học viên tham gia đào tạo trình độ đại học).

  Với nhiều giải pháp tích cực, Quảng Ninh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  Hà Chi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Htct Cơ Sở Vững Mạnh Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh Hiện Nay
 • Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Đường Lối Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới
 • Yêu Cầu Đổi Mới Và Quan Điểm Xây Dựng Mô Hình Tổ Chức Hệ Thống Chính Trị Ở Việt Nam Trong Điều Kiện Mới
 • Xây Dựng Đảng, Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Từng Bước Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • 9 Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Đến Năm 2022
 • Nhiều Giải Pháp Sáng Tạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao
 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Giải Pháp Thực Hiện Xây Dựng Nông Thôn Mới Trong Thời Gian Tới Tại Vĩnh Phúc
 • Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Cấp Cơ Sở
 • Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và hiện nay là giai đoạn II (2016- 2022), cùng với việc quan tâm thực hiện hiệu quả các mặt công tác như: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính…, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở từng lĩnh vực, đơn vị cũng được tỉnh coi trọng.

  Bám sát các nội dung của Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách chế độ công vụ, công chức, tỉnh Ninh Bình đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức. Đồng thời, ban hành kế hoạch, quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Kể từ khi triển khai Quyết định 1557 đến nay, tỉnh ta đã thực hiện hiệu quả nhiều nội dung theo quy định. Sở Nội vụ đã hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời hiệu quả và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và cá nhân thì giao cho cấp đó thực hiện. Qua đó cũng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Song hành cùng việc thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức và xác định vị trí việc làm, việc cải cách tổ chức bộ máy được chú trọng để rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của từng cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện. Từ năm 2011 đến 2022, tỉnh đã ban hành lại quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của 7 đơn vị cấp sở, ngành, 6 chi cục và cơ quan tương đương, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của 3 đơn vị. Ngoài ra, tổ chức các cơ quan chuyên môn ở địa phương cũng được sắp xếp lại để khắc phục những chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Quan tâm thực hiện tốt việc cải cách tổ chức bộ máy đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức- nguồn nhân lực chính của công tác cải cách hành chính.

  Để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt yêu cầu, chất lượng, công tác quản lý cán bộ, công chức được đổi mới theo hướng chú trọng thu hút người có trình độ, năng lực vào bộ máy hành chính Nhà nước thông qua giải pháp thi tuyển cạnh tranh để đảm bảo công bằng, hiệu quả, thực hiện chính sách thu hút những người có trình độ tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư về công tác tại tỉnh. Từ năm 2013, tỉnh đã tổ chức thi tuyển công chức vào các cơ quan hành chính Nhà nước.

  Năm 2014, tỉnh đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên với 35 người đủ điều kiện dự thi, kết quả có 32 người đạt kết quả đủ điều kiện được nâng ngạch. Ninh Bình cũng là tỉnh thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương ở các cơ quan Đảng, đoàn thể, nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh theo Quyết định số 893/QĐ-TU ngày 14-3-2013 của Tỉnh ủy với 33 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tiếp tục phát huy tác dụng.

  Từ năm 2011- 2022, tỉnh đã thu hút được 573 công chức, viên chức vào các cơ quan, đơn vị ở địa phương. Bên cạnh đó, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh còn được quan tâm cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

  Từ năm 2011- 2022, tỉnh đã cử 338 cán bộ, công chức, viên chức đi học bác sỹ, dược sỹ đại học, bác sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II và đi đào tạo sau đại học. Cử 31 giảng viên tham dự các lớp bồi dưỡng giảng viên nguồn do Bộ Nội vụ tổ chức. Cử 12 công chức, viên chức đi bồi dưỡng tiếng Anh ở nước ngoài. Tại tỉnh đã mở 1 lớp trung cấp hành chính văn phòng cho cán bộ, công chức cấp xã, 2 lớp tin học văn phòng cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã thuộc thành phố Ninh Bình. Mở 2 lớp đại học cho cán bộ chủ chốt hoặc quy hoạch các chức danh chủ chốt cấp xã…

  Cũng trong 5 năm qua, tỉnh đã mở 203 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ với 15.223 lượt học viên. Từ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đã được củng cố, nâng cao kiến thức về mọi mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2022 theo Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ, kết quả: Phân loại, đánh giá đối với 1.631 công chức trong các cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên: có 32,25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 65,73% hoàn thành tốt nhiệm vụ; phân loại, đánh giá đối với 606 công tác lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập, có 78,8% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20,30% hoàn thành tốt nhiệm vụ; phân loại, đánh giá đối với 18.948 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, có 44,1% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 53,44% hoàn thành tốt nhiệm vụ; đối với 3.037 cán bộ, công chức cấp xã, có 17,12% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 73,9% hoàn thành tốt nhiệm vụ…

  Kết quả đánh giá, phân loại còn được xác định là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn phí, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức: Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Hiệu Quả
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức
 • Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Một Trong Những Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Công Tác Cải Cách Hành Chính Sở Nông Nghiệp Và Ptnt Quảng Trị
 • Ủy Ban Dân Tộc Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Gắn Với Tinh Giản Biên Chế
 • Chuyên Đề Nghiên Cứu Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
 • Trung Tam Nckh & Dt Chung Khoan
 • Cổng Điện Tử Đại Biểu Dân Cử Tỉnh Bắc Giang
 • Nghiên Cứu Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đánh Giá
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Chức Cấp Xã, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, – Chất Lượng Đội Ngũ Viên Chức, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Phiếu Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Viên Chức Năm 2022, Phiếu Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Viên Chức Năm 2022, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên, Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên, Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên , Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Thông Tư Hướng Dẫn Chuyển Từ Viên Chức Sang Công Chức, Mẫu Phiếu Thu Thập Thông Tin Cơ Sở Dữ Liệu Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Đơn Xin Chuyển Từ Viên Chức Thành Công Chức Cấp Xã Thành Công Chức Cấp Huyện, Trình Tự Đánh Giá Công Chức Viên Chức, Tiểu Luận Về Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Phần Mềm Quản Lý Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Bản Đánh Giá Xếp Loại Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tu Nhan Xet Danh Gia Can Bo Cong Chuc Vien Chuc, Văn Bản Hướng Dẫn Đánh Giá Công Chức Viên Chức, Cách Xếp Loại Chất Lương To Chúc Dang, Bản Chất Và Chức Năng Của Ngôn Ngữ, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Đơn Xin Xét Tuyển Công Chức Viên Chức, Văn Bản Đánh Giá Công Chức Viên Chức, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Hồ Sơ Lý Lịch Công Chức, Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Xét Tuyển Công Chức Viên Chức, Sổ Đăng Ký Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Tăng Cường Tính Chủ Động Và Chất Lượng Tham Mưu Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ, Mẫu Hồ Sơ Công Chức Viên Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức N, Báo Cáo Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức N, Nâng Cao Năng Lực Giáo Viên Trong Việc Tổ Chức Các Hpatj Động Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non Ph, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Đơn Xin Nghỉ Không Lương Của Viên Chức, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng, Dự Thảo Bảng Lương Viên Chức 2022, Tiểu Sửluận Về Chức Năng Tổ Chức Của Quản Lý, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiếp Tục Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, Nâng Cao Chất Lượng Nhân Lực Công Nghệ Thông Tin, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đoàn, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Quy Định Số Lượng Công Chức Cấp Xã, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Thủ Tục Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Mâuc Báo Cáo Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2022, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Luận Văn Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Đạo Đức Công Vụ Của Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức,

  Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Chức Cấp Xã, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, – Chất Lượng Đội Ngũ Viên Chức, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Phiếu Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Viên Chức Năm 2022, Phiếu Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Viên Chức Năm 2022, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên, Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên, Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên , Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Thông Tư Hướng Dẫn Chuyển Từ Viên Chức Sang Công Chức, Mẫu Phiếu Thu Thập Thông Tin Cơ Sở Dữ Liệu Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Đơn Xin Chuyển Từ Viên Chức Thành Công Chức Cấp Xã Thành Công Chức Cấp Huyện, Trình Tự Đánh Giá Công Chức Viên Chức, Tiểu Luận Về Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Phần Mềm Quản Lý Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Bản Đánh Giá Xếp Loại Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tu Nhan Xet Danh Gia Can Bo Cong Chuc Vien Chuc, Văn Bản Hướng Dẫn Đánh Giá Công Chức Viên Chức,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lv: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Ủy Ban Nhân Dân Huyện
 • Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Logistics Hàng Không
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Hàng Không Cùa Fedex Express Tại Tp.hcm
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Vận Tải Hkcc Bằng Xe Buýt Tại Hà Nội
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức: Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Hiệu Quả
 • Từng Bước Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức
 • 9 Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Đến Năm 2022
 • Nhiều Giải Pháp Sáng Tạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao
 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Giải Pháp Thực Hiện Xây Dựng Nông Thôn Mới Trong Thời Gian Tới Tại Vĩnh Phúc
 • Thời gian qua, Bắc Kạn luôn chú trọng quản lý, xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức tại cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu củasự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

  Việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượngđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nội dung cơ bản của công cuộc cảicách hành chính được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Bắc Kạn đã có nhiều đổi mới nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

  UBND tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giai đoạn, hàng năm; xây dựng Đề án vị trí việc làm và bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm để có cơ sở tuyển dụng, sử dụng bố trí và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức… Công tác tuyển dụng nhằm bổ sung lực lượng công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị đã được đổi mới về hình thức, phương pháp qua từng năm. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của từng đơn vị; các bước xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đồng bộ từ dưới lên, tạo nền tảng cho việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức một cách có hiệu quả. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được quan tâm.

  Công tác bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được đặc biệt chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức.Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác cán bộ, nhất là yêu cầu phải bảo đảm chính xác, công minh, khách quan, lựa chọnđược cán bộ thật sự có đức, có tâm, có tài để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, bắt đầu từ năm 2022, Bắc Kạn đã thực hiện đổi mới việc xem xét tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý để lựa chọn cán bộ có chất lượng bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý thông qua hình thức sát hạch lý luận và chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 26 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngànhthông qua hình thức sát hạch lý luận và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cán bộ, cơ bản khắc phục được các biểu hiện “chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm người nhà, người thân, cục bộ địa phương”.Việc bố trí, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ được thực hiện đúng quy trình, trong quy hoạch, đảm bảo cơ cấu, phù hợp với năng lực, sở trường, do đó chất lượng cán bộ được bổ nhiệm ngày càng cao.

  Việc khai thác, phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có trình độ cao công táctrong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh ra đời, được củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm tập hợp, phát huy sức mạnh của lực lượng trí thức trên lĩnh vực khoa học, kỹ thuật vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh cóhơn 4.000 công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.Trong đó, có 19 công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ (chiếm 0,5%); 472 công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ (chiếm 11,3%); 2.379 công chức, viên chức có trình độ đại học (chiếm 57%).

  Những cống hiến của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thời gian qua có thể kể đến tiêu biểu như, đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhiều kết quả nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh như: Đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh dong riềng tại Bắc Kạn”; dự án “Nghiên cứu thử nghiệm một số cây trồng trên đất sau trồng cam quýt và cải tạo vườn quả kém chất lượng tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông”; dự án “Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần tại tỉnh Bắc Kạn; dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi thử nghiệm cá chày tại tỉnh Bắc Kạn… Kết quả các đề tài, dự án khoa học được đưa vào chỉ đạo, hướng dẫn để người dân được áp dụng vào thực tiễn, góp phần tăng thu nhập, nâng cao kiến thức ứng dụng khoa học kỹ thuật, làm thay đổi tập quán canh tác của người dân và là cơ sở vững chắc để ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn nông dân về kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

  Đặc biệt, với đặc thù địa phương có trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua,đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của tỉnh nói chung. Hầu hết trí thức người dân tộc thiểu số có phẩm chất chính trị tốt, nhiệt tình công tác, gắn bó với nhân dân; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực công tác; phát huy tốt vai trò của người trí thức tại đơn vị, địa phương và là hạt nhân tập hợp sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc trong việc tổ chức thực hiện đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

  Là tỉnh miền núi, có vị trí khá thuận lợi cho việc giao thương và phát triển kinh tế, tuy nhiên Bắc Kạn vẫn còn nằm trong số các tỉnh nghèo trong cả nước.Bắc Kạn được tự nhiên ưu đãi nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xã hội với nhiều mỏ khoáng sản, nhiều tài nguyên rừng và các địa điểm du lịch hấp dẫn.Trên cơ sở đó, các ngành kinh tế chủ yếu của địa phương là nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng và dịch vụ du lịch.

  Mục tiêu của tỉnh trong thời gian tới là thực hiện các giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp, gắn với sản xuất hàng hóa và chế biến nông, lâm sản và xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng nông thôn; nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch. Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông của tỉnh. Quan tâm bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chú trọng giảm nghèo bền vững. Chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  Để đạt được các mục tiêu đề ra, việc quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao… là những ưu tiên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Bắc Kạn hiện nay./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Một Trong Những Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Công Tác Cải Cách Hành Chính Sở Nông Nghiệp Và Ptnt Quảng Trị
 • Ủy Ban Dân Tộc Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Ủy Ban Dân Tộc Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Một Trong Những Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Công Tác Cải Cách Hành Chính Sở Nông Nghiệp Và Ptnt Quảng Trị
 • Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức: Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Hiệu Quả
 • Từng Bước Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức
 • Uỷ ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của ngành theo quy định của pháp luật. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đủ tiêu chí thành lập Ban Dân tộc, Ban Dân tộc có chức năng tham mưu, theo dõi, quản lý công tác dân tộc tại địa phương. So với các ngành khác, ngành công tác dân tộc có một số tính đặc thù:

  Một là, công tác dân tộc là lĩnh vực đa ngành, đa lĩnh vực, cần có sự tham gia của nhiều ngành, do đó, đòi hỏi cán bộ phải hiểu biết chuyên môn đa ngành, nắm rõ đặc điểm dân tộc, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào, có kỹ năng vận động đồng bào các dân tộc.

  Hai là, đặc thù về địa bàn: Công tác dân tộc được thực hiện trên địa bàn rộng, chiếm ¾ diện tích cả nước, phần lớn là vùng phên giậu Tổ quốc. Do tính chất công việc nên cán bộ làm công tác dân tộc có tần suất đến địa bàn vùng dân tộc, miền núi cao so với các ngành khác.

  Ba là, đặc thù về đối tượng: Đối tượng của công tác dân tộc là cộng đồng 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, nước ta có trên 12,2 triệu người dân tộc thiểu số, chiếm gần 14,3% dân số cả nước, sinh sống rải rác ở 52 tỉnh, thành và tập trung chủ yếu ở 3 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Mỗi dân tộc có truyền thống văn hóa, ngôn ngữ riêng và phát triển không đều; cá biệt, có những dân tộc rất ít người hiện đang gặp nhiều khó khăn, đặt ra yêu cầu cần phải có chính sách đặc thù để bảo tồn và phát triển.

  Bốn là, đặc thù về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ: Hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương chưa hoàn chỉnh trên toàn quốc. Cả nước chỉ có 52/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Ban Dân tộc cấp tỉnh. Mặt khác, Ủy ban Dân tộc không phải là cơ quan chuyên ngành, công chức làm việc tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực nên việc đánh giá năng lực cán bộ theo trình độ, năng lực chuyên môn theo ngành lĩnh vực rất khó khăn. Điều đó cũng dẫn đến việc khó bố trí người làm việc phù hợp với năng lực, trình độ đào tạo. Bên cạnh đó, hai năm gần đây, đội ngũ cán bộ được đánh giá là có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với công tác dân tộc đều đã nghỉ chế độ. Đội ngũ công chức hiện nay cơ bản được trẻ hóa, tuy nhiên hầu hết chưa thực tế qua cơ sở, thiếu kinh nghiệm, năng lực hoạch định, xây dựng, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi.

  Trong bối cảnh công tác dân tộc có nhiều đặc thù như đề cập ở trên, cùng với yêu cầu cao của cải cách hành chính về việc cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống cơ quan công tác dân tộc theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi công vụ đòi hỏi công tác tổ chức cán bộ của ngành công tác dân tộc phải tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng.

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2012 – 2022, Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc đã chú trọng đổi mới công tác tổ chức cán bộ và chọn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công tác dân tộc làm khâu đột phá, là “mắt xích” quan trọng, là đòi hỏi tất yếu khách quan để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc vừa hồng, vừa chuyên, có tâm, có tầm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

  Ngày 25/4/2012, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã ký Quyết định số 86/QĐ-UBDT phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống cơ quan công tác dân tộc giai đoạn 2012-2020. Mục tiêu cụ thể của quy hoạch là: Tăng tỷ lệ đào tạo khối kinh tế từ 27% lên 40% và tăng tỷ lệ khối chính trị, lịch sử dân tộc, dân tộc học từ 20% lên 35%; từng bước điều chỉnh giảm tỷ trọng đào tạo khối văn hóa xã hội xuống mức hợp lý; phấn đấu đến năm 2022, cả nước có 20% cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc có trình độ từ Thạc sĩ trở lên và 4% có trình độ Tiến sĩ, người lao động được đào tạo chuyên môn theo yêu cầu công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tận tâm, thạo việc, có khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ở vùng dân tộc và miền núi; 90% cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức làm công tác dân tộc đều được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công tác dân tộc; 100% cán bộ chủ chốt của tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương đều được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân tộc và kiến thức về lĩnh vực dân tộc. Quy hoạch yêu cầu cán bộ là người dân tộc thiểu số đặc biệt với các vị trí lãnh đạo chủ chốt công tác trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc đến năm 2022 ở cả 3 cấp: Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc huyện phải chiếm tỷ lệ từ 60% trở lên.

  Thi hành Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở xã, phường, thị trấn.

  Nhằm đạt mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Giàng Seo Phử – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu toàn ngành công tác dân tộc cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

  Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức toàn ngành công tác dân tộc, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, các vụ, đơn vị về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Gắn đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đảng viên với việc thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình trong từng cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); nâng cao tính tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và lối sống, tinh thần đoàn kết, phát huy năng lực, trình độ cán bộ, đảm bảo tham mưu và thực hiện chính sách dân tộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  Thứ hai, đổi mới phương pháp tổ chức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự, cấp uỷ đảng đối với công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể. Chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch và bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác đi liền với việc sử dụng cán bộ công tác dân tộc, cụ thể :

  – Quy trình đánh giá cán bộ trong ngành công tác dân tộc bảo đảm công khai, minh bạch, trung thực, dân chủ, khách quan, toàn diện; lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo; chống các biểu hiện tiêu cực trong đánh giá cán bộ.

  – Nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn cán bộ. Xem xét, lựa chọn đưa vào quy hoạch cán bộ tốt, có triển vọng phát triển về năng lực lãnh đạo, quản lý, trong đó có cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ không đáp ứng được yêu cầu, điều kiện.

  – Chú trọng chất lượng tuyển dụng cán bộ, công chức vào cơ quan công tác dân tộc; phấn đấu từng bước đảm bảo tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số, tiến tới cơ cấu cán bộ toàn ngành có đủ đại diện người các dân tộc thiểu số.

  Thứ ba, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công tác dân tộc; chú trọng nâng cao trình độ, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn. Xây dựng đội ngũ cán bộ công tác dân tộc trong sạch, vững mạnh, thích ứng yêu cầu thực tiễn đang diễn ra ở vùng dân tộc và miền núi. Yêu cầu bắt buộc để chính sách dân tộc đi vào cuộc sống là phải xuất phát từ thực tiễn ở cơ sở. Muốn vậy, cán bộ ngành công tác dân tộc không thể ngồi nhà “vẽ” ra chính sách mà phải lăn lộn, gắn bó và trưởng thành từ thực tiễn, nắm bắt và tổng kết đòi hòi từ cuộc sống đồng bào vùng dân tộc và miền núi thành ý tưởng chính sách đề xuất với cấp có thẩm quyền. Tập trung làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại; công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác luân chuyển, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết với công tác dân tộc vào các vị trí lãnh đạo của các vụ, đơn vị theo nguyên tắc giao đúng người, đúng việc, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ có năng lực, trong quy hoạch tham gia công tác lãnh đạo, quản lý.

  Thứ tư, quan tâm thực hiện chính sách cán bộ, đảm bảo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi để cán bộ, công chức yên tâm công tác, tận tâm với công việc. Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển; đồng thời mỗi cán bộ trẻ, cán bộ nữ phải tự giác phấn đấu, khẳng định năng lực và uy tín của mình. Khen thưởng, động viên kịp thời và có biện pháp xử phạt nghiêm minh. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ khó khăn và đặt niềm tin vào cán bộ, công chức để họ cống hiến hết mình cho công tác dân tộc.

  Thứ năm, tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến cả trong tư duy và nội dung, hình thức tiến hành công tác cán bộ. Kiện toàn cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ vừa có tâm, vừa đủ tầm. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đảng và đảng viên; xử lý nghiêm các vi phạm về nguyên tắc, quy định, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Xây Dựng Htct Cơ Sở Vững Mạnh Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh Hiện Nay
 • Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Đường Lối Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tham Mưu, Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chính Trị Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Đáp Ứng Nhiệm Vụ Công Tác Trong Thời Kỳ Mới
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cán Bộ Đoàn Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Các Cấp
 • Trong suốt thời kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP), thường xuyên, trực tiếp là thủ trưởng TCCT và Đảng ủy Cơ quan TCCT; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, Cục Cán bộ đã hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

  Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động; xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; các doanh nghiệp quân đội thực hiện đề án đổi mới, cơ cấu lại… đặt ra cho công tác cán bộ (CTCB) và xây dựng ĐNCB những yêu cầu mới. Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược, Cục Cán bộ luôn quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chức năng giúp thủ trưởng TCCT tham mưu với QUTƯ, BQP đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp xây dựng ĐNCB (cả thường trực và dự bị) bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng, cải thiện cơ cấu, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2022 theo Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2022.

  Cán bộ cao cấp toàn quân tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 4-1974). Ảnh tư liệu.

  Đến nay, số lượng cán bộ cơ bản đáp ứng theo biên chế, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ phân đội ở các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Công tác nhận xét đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, chuyển cán bộ ra ngoài quân đội được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Cục Cán bộ hướng trọng tâm tham mưu nâng cao chất lượng tạo nguồn, tuyển chọn đào tạo bảo đảm đáp ứng mục tiêu sau khi học viên tốt nghiệp ra trường; đồng thời tích cực đề xuất mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cả trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội và hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện hiệu quả việc đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị theo Kết luận số 25-KL/TW của Ban Bí thư, đến nay cơ bản số cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định và số cán bộ dự kiến cơ cấu cấp ủy các cấp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị theo quy định…

  Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội nói chung, xây dựng ĐNCB nói riêng, đòi hỏi CTCB quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, QUTƯ, BQP; hướng dẫn của TCCT về CTCB và xây dựng ĐNCB. Cục Cán bộ tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng ĐNCB thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng ĐNCB; bảo đảm ĐNCB có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; quan tâm giải quyết số lượng cán bộ phân đội còn thiếu, cán bộ ở các đơn vị mới thành lập; đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa; đơn vị được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại. Thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới; nhân sự dự kiến tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2022-2026; quan tâm cán bộ qua chiến đấu, cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ; cán bộ nghiên cứu khoa học có nhiều sáng kiến, chuyên gia đầu ngành. Thực hiện nghiêm túc việc luân phiên cán bộ từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn, giữa cơ quan, nhà trường với đơn vị và ngược lại để cán bộ được rèn luyện toàn diện.

  Cục Cán bộ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung nâng cao chất lượng nguồn đào tạo, nhất là nguồn đào tạo cấp trung đoàn, sư đoàn, đào tạo sau đại học và đào tạo ở nước ngoài. Công tác đào tạo cán bộ phải bám sát quy hoạch, gắn đào tạo với sử dụng; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, chính sách nhà ở đối với cán bộ; chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, khu vực khó khăn, gian khổ… phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của quân đội và điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước.

  Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Cán bộ không ngừng xây đắp, phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, tận tụy, công tâm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo”; luôn kiên định vững vàng, giữ đúng nguyên tắc của Đảng, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, giữ vững phẩm chất đạo đức, phong cách của người làm CTCB. Với những thành tích xuất sắc, Cục Cán bộ vinh dự được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý.

  MINH ĐĂNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đáp Ứng Yêu Cầu Thời Kỳ Mới
 • Về Tập Trung Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp, Nhất Là Cấp Chiến Lược, Đủ Phẩm Chất, Năng Lực Và Uy Tín, Ngang Tầm Nhiệm Vụ
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Văn Hóa Cơ Sở
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ Đảng Viên Ở Cơ Sở
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp Đủ Phẩm Chất, Năng Lực, Uy Tín Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • 10 Sản Phẩm Đoạt Giải Cuộc Thi “y Tế Thông Minh Năm 2022”
 • Phần Mềm Quản Lý Bệnh Viện Được Bộ Y Tế Vinh Danh Ứng Dụng Y Tế Thông Minh Nhất
 • Hợp Tác Phát Triển Cntt Trong Y Tế: Từng Bước Xây Dựng Nền Y Tế Thông Minh Với 3 Trụ Cột Chính
 • CNQP&KT – 5 năm qua, Đảng ủy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ, hiệu quả các giải pháp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

  Trong công tác cán bộ đã đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; nâng cao số lượng, chất lượng và cải thiện được cơ cấu đội ngũ cán bộ; công tác xây dựng và quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp được triển khai tích cực tạo sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ. Đồng thời, tích cực cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trường trong và ngoài Quân đội để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ; gắn công tác đào tạo bồi dưỡng với quản lý, sử dụng cán bộ; gắn kiện toàn cán bộ chủ trì với kiện toàn cấp ủy; quan tâm và mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào các vị trí trọng yếu… Đại đa số cán bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và thực sự là lực lượng nòng cốt trong Tổng cục.

  Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở một số cấp ủy, đơn vị chưa cao; nhân sự giữ chức danh chủ tịch công ty đa số là cán bộ kỹ thuật, quản lý chưa được đào tạo, bồi dưỡng và chưa có nhiều kinh nghiệm về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Tỷ lệ cán bộ thừa, thiếu theo chức danh còn cao, cơ cấu ngành nghề chưa cân đối; đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao còn mỏng, thiếu cán bộ đầu ngành về kỹ thuật công nghệ…

  Để phát huy thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, tôi cho rằng, cần chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp và nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tích cực giải quyết số lượng cán bộ, nâng cao chất lượng, cải thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ, tăng tỷ lệ cán bộ ở các cơ sở sản xuất quốc phòng; đẩy mạnh công tác xây dựng và điều hành quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; tích cực cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với quản lý sử dụng cán bộ. Cùng với đó, cần nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ đầu ngành về sản xuất vũ khí; nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giữ gìn đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý giỏi phục vụ lâu dài trong Quân đội. Nhất thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ – Hóa chất 15

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quận 6: Đề Ra 6 Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Nâng Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đảng Viên Là Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ
 • Bình Liêu: Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Giáo Viên Tại Trường Mẫu Giáo Hoa Phượng Quận Thốt Nốt
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Bình Liêu: Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Nâng Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đảng Viên Là Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ
 • Quận 6: Đề Ra 6 Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ Đảng Viên Ở Cơ Sở
 • * Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo các đơn vị trong khối tư tưởng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua quá trình tổ chức thực hiện, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

  Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ trường đại học Thái Bình. Ảnh:tbu.edu.vn

  Mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch rèn luyện, giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất của cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định về “Những điều đảng viên không được làm”; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các biểu hiện tiêu cực khác…; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, phản động để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

  Cùng với đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết về chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2007 – 2022, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp cơ sở. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy đều xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ cho mỗi giai đoạn theo kế hoạch của tỉnh và ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức. Mỗi nhiệm kỳ, toàn tỉnh có trên 7.000 lượt cán bộ được cử đi đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phương, đơn vị; các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ các xã trong tỉnh. Cấp ủy cấp huyện phân công các đồng chí thường vụ huyện ủy phụ trách cụm, huyện ủy viên, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể và tương đương phụ trách xã. Cấp xã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ trực thuộc đảng ủy. Thông qua việc đi cơ sở giúp cán bộ kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở trong thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh, những kiến nghị chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân.

  Các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; quan tâm kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, để tạo nguồn kết nạp Đảng, hàng năm, cấp ủy các cấp đều giao chỉ tiêu cho các tổ chức cơ sở đảng phát hiện, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú và quần chúng tích cực để cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 10 năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp được gần 25.000 đảng viên. Đa số đảng viên mới kết nạp phát huy được vai trò, trách nhiệm, nhiều đồng chí đã trưởng thành, được bổ sung vào cấp ủy, đảm nhận các chức danh chủ chốt và cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

  * Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, nhận thức, hành động của nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực.

  Tỉnh uỷ Bến Tre tổ chức họp mặt biểu dương gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: TTXVN

  Đáng chú ý, nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã có sự quyết tâm đổi mới và chuyển biến tích cực; thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Ngoài ra, việc thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình” ngày càng phát huy hiệu quả. Hầu hết cán bộ được phân công nắm cơ sở đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn và có sự chuyển biến đáng kể.

  Tỉnh Bến Tre cũng đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cấp; chú trọng công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ đạt chuẩn theo quy định. Công tác kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ khá cao (toàn tỉnh kết nạp được 7.624 đảng viên/8.000-8.500 đảng viên so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2020). Đa số cán bộ, đảng viên gương mẫu, trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm được nâng lên.

  * Trong những năm qua, Tỉnh ủy Lai Châu và các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được gần 5 nghìn đảng viên, chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên. Cùng với phát triển Đảng, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; củng cố lòng tin của Nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ.

  Lai Châu tăng cường giáo dục, rèn luyện đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ. Ảnh:laichaudcs.vn

  Kế hoạch của Tỉnh ủy xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Theo đó, hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình thực tiễn của đảng bộ, chi bộ; kịp thời khắc phục ngay việc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên chạy theo số lượng, chưa thật sự chú trọng đến chất lượng, không sát với thực tiễn, thiếu tính khả thi hoặc biểu hiện thiếu quyết liệt, dễ làm, khó bỏ, quan tâm, chú trọng chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên ở nông thôn, ở chi bộ còn ít đảng viên. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; có động cơ vào Đảng đúng đắn; có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua ở cơ sở để phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao động có thành tích, gương mẫu trong các phong trào, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.

  Kế hoạch của Tỉnh ủy cũng xác định rõ nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công; các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; việc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm../.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Giáo Viên Tại Trường Mẫu Giáo Hoa Phượng Quận Thốt Nốt
 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Tại Thành Phố Đà Nẵng
 • Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Cấp Chiến Lược
 • Nhận Rõ Hơn Nữa Quan Điểm Và Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chiến Lược Của Đảng Ta
 • Thực Trạng Công Tác Cán Bộ Và Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức: Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Từng Bước Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức
 • 9 Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Đến Năm 2022
 • Nhiều Giải Pháp Sáng Tạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao
 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Giải Pháp Thực Hiện Xây Dựng Nông Thôn Mới Trong Thời Gian Tới Tại Vĩnh Phúc
 • Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Cấp Cơ Sở
 • Để có được kết quả nói trên, các sở, ban ngành, địa phương đã có nhiều đổi mới về phương thức tuyển dụng và tinh giản biên chế; xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những giải pháp hàng đầu, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh, gắn với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

  Quan tâm xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã

  Theo UBND tỉnh, thời gian qua đội ngũ CBCC cấp xã tiếp tục được quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đạt chuẩn. Tỉnh cũng tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, tiền lương cho CBCC và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đúng theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp quản lý của tỉnh; triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đạt 100%.

  Ông Nguyễn Trãi, Chủ tịch UBND xã Hòa Thành (TX Đông Hòa), cho biết: Việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC xã là một trong những nội dung cơ bản của công cuộc CCHC. Theo đó, xã Hòa Thành đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; áp dụng một số phần mềm về hộ tịch, quản lý lao động, dân số… giúp CBCC làm việc hiệu quả, hỗ trợ tốt hơn cho người dân. Hiện tất cả văn bản đến, đi của xã đều được đưa lên phần mềm quản lý. Mỗi ngày CBCC thường xuyên truy cập để xem và thực hiện.

  Còn theo ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, việc đơn giản hóa TTHC; các tổ chức, cá nhân thuận lợi khi liên hệ giải quyết TTHC và cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với tổ chức, cá nhân phụ thuộc rất lớn vào thái độ phục vụ của CBCC cấp xã. Do đó, Phú Hòa luôn quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ này.

  Đổi mới công tác quản lý

  Theo Sở Nội vụ, triển khai Kế hoạch 33 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng CBCC tỉnh năm 2022, trong 6 tháng đầu năm nay, sở này đã phối hợp với các cơ sở đào tạo mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức cấp xã. UBND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức, đồng thời thông báo đến các thí sinh trúng tuyển bổ sung, hoàn tất thủ tục, hồ sơ để được tuyển dụng công chức theo đúng quy định. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục và đáp ứng yêu cầu công tác.

  Để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, góp phần nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, vai trò người lãnh đạo, CBCCVC và người lao động là một trong những yếu tố quyết định. Chính vì vậy, Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, năng suất lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

  Mặt khác, để nâng cao chất lượng của đội ngũ CCVC làm việc tại bộ phận “một cửa” cấp tỉnh, huyện nhằm góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng quy định về cử CCVC luân phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận “một cửa” các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó nhằm tránh tình trạng CBCC nhũng nhiễu, thiếu sáng tạo trong giải quyết công việc. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC cũng được tỉnh quan tâm, chú trọng và thực hiện đa dạng với nhiều loại hình đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn, kết hợp giữa ngắn hạn với dài hạn, đào tạo theo chuyên đề, theo vị trí công tác… Đồng thời định hướng, khuyến khích CBCCVC tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn, vị trí việc làm.

  “Trong năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; duy trì và đổi mới đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quý đối với thủ trưởng các sở, ban ngành khối nhà nước; đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quý đối với chủ tịch UBND cấp huyện; đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đảm bảo việc đánh giá thường xuyên, liên tục, bằng sản phẩm cụ thể”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế thông tin.

  UBND tỉnh đang chỉ đạo xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quý đối với chủ tịch UBND cấp huyện; đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện để phù hợp với các quy định hiện hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức
 • Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Một Trong Những Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Công Tác Cải Cách Hành Chính Sở Nông Nghiệp Và Ptnt Quảng Trị
 • Ủy Ban Dân Tộc Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Gắn Với Tinh Giản Biên Chế

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyên Đề Nghiên Cứu Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
 • Trung Tam Nckh & Dt Chung Khoan
 • Cổng Điện Tử Đại Biểu Dân Cử Tỉnh Bắc Giang
 • Nghiên Cứu Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đánh Giá
 • 4 Giải Pháp In Tem Chống Hàng Giả Hiệu Quả
 • Ngày đăng: 01/07/2019 02:46

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

  Về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  Quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhận thức được vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra và thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chủ trương “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Việc triển khai đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

  Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý; kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ chưa nghiêm; vẫn nảy sinh những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà tới người dân, doanh nghiệp. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra ở nhiều nơi, nhiều chỗ. Tình trạng vi phạm pháp luật, quy chế, quy định trong hoạt động công vụ, có nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị truy tố, xét xử, bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức từ cơ sở cho tới cán bộ cao cấp ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau.

  Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội, ngày 27-12-2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Theo đó, Đề án tập trung thực hiện các nội dung về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

  Bên cạnh việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án văn hóa công vụ thì các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

  Thứ nhất, rà soát, hệ thống hóa để sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương.

  Thứ hai, tăng cường phân cấp, giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ; xác minh, xử lý công khai, minh bạch các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng hoặc nhân dân cung cấp.

  Thứ ba, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; tổ chức đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ tại các bộ, ngành, địa phương, tập trung vào nội dung chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ của công chức, viên chức; chú trọng đến văn hóa ứng xử của đội ngũ trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn xã hội, của hệ thống chính trị và bộ máy công quyền nhà nước; lên án các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, mê tín, dị đoan, chạy theo lối sống thực dụng, trục lợi, vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

  Thứ năm, công khai, minh bạch trình tự, thủ tục hành chính giải quyết các công việc tại trụ sở các cơ quan. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trong đó đặc biệt tập trung vào ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương; vận hành trục liên thông văn bản quốc gia để giảm bớt thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất công việc, giảm thời gian xử lý văn bản.

  Về tinh giản biên chế

  Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), Nghị quyết số 39/NQ-TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị: Tinh giản biên chế trong cả hệ thống chính trị đến năm 2022 phải đạt 10%; đồng thời thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đối với viên chức phải đạt tối thiểu 65% làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tinh giản biên chế và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

  Tại khối Chính phủ quản lý, tính đến năm 2022, biên chế công chức đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2022; biên chế viên chức giảm 3,87% so với năm 2022. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng 68 (chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) đã thực hiện tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP từ năm 2022 đến 31-12-2018 là 41.268 người (năm 2022 là 5.778 người; năm 2022 là 11.923 người; năm 2022 là 12.660 người; 10 tháng đầu năm 2022: 10.907 người). Tuy nhiên, thực tế mới thực hiện giảm số lượng đơn thuần (số lượng giảm hầu hết là nghỉ hưu trước tuổi), chưa gắn việc giảm số lượng với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Biên chế sự nghiệp y tế và giáo dục thừa, thiếu cục bộ.

  Trước những tồn tại như vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp:

  Quán triệt nghiêm túc các nghị quyết Trung ương và kết luận của Bộ Chính trị, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đã được phân công, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương tinh giản biên chế, chính sách tinh giản biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, trong đó chú trọng công tác hoàn thiện thể chế.

  Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trước mắt, Chính phủ sẽ bổ sung biên chế sự nghiệp y tế, giáo dục cho một số địa phương tăng dân số cơ học để bảo đảm nguyên tắc có học sinh có giáo viên đứng lớp, có người bệnh có cán bộ y tế theo Kết luận của Bộ Chính trị.

  Có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới bỏ chế độ “biên chế suốt đời”. Kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khoẻ, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu.

  Chú trọng công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm thực chất; tăng cường tự thanh tra, kiểm tra công vụ, phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm. Thực hiện nghiêm túc việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm để đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ phẩm chất, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  Theo: xaydungdang.org.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức
 • Lv: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Ủy Ban Nhân Dân Huyện
 • Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Logistics Hàng Không
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Hàng Không Cùa Fedex Express Tại Tp.hcm
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100