Top 5 # Xem Nhiều Nhất Giải Pháp Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Cải Cách Hành Chính Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Đẩy Mạnh Ứng Dụng CôNg Nghệ ThôNg Tin Trong Cải CáCh HàNh ChíNh

Thứ sáu, 13/11/2020 22:12

Đồng chí Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: Tỉnh đã xác định việc ứng dụng CNTT gắn với CCHC giải quyết được nhiều vấn đề, trong đó có ba vấn đề hết sức cấp bách. Một là, thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính. Hai là, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành, xử lý hồ sơ, các công việc hàng ngày của các cơ quan nhà nước. Ba là, phục vụ dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính theo các quy định của Chính phủ. Đến nay, việc ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa nền hành chính đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh Ninh Thuận.

Từ năm 2015 đến nay tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh kết nối từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến với 7 điểm cầu cấp huyện và kết nối mềm với 25 điểm cầu các sở, ban, ngành, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử vào hoạt động của các cơ quan nhà nước đã thay đổi được tư duy làm việc theo kiểu thủ công sang việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành của từng cán bộ, công chức, viên chức, giúp giải quyết công việc không bị giới hạn về thời gian, không gian; tiết kiệm giấy, mực, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm bớt thời gian hội họp bằng việc trao đổi ý kiến trên mạng, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác, từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Tổng số văn bản đã số hóa 251.654 văn bản đến và 74.520 văn bản đi. Tỉnh đã xây dựng trục LGSP để liên thông văn bản 4 cấp từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã.

Qua ứng dựng CNTT đã công khai, minh bạch hoạt động hành chính. Một trong những công cụ giám sát hiệu quả đó là hệ thống “một cửa điện tử” và “dịch vụ công”. Đây không chỉ đơn thuần là công cụ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, mà còn là mức đánh giá hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh đã triển khai “một cửa điện tử” tích hợp trong Cổng dịch vụ công và cung cấp: 1.879 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 đạt 100% kế hoạch đề ra. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và cập nhật trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 32.927 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng và trước hạn 88,45%. Đồng bộ trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 11.190 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,84%. Bên cạnh đó, một trong những công cụ minh bạch thông tin tốt nhất cho các cơ quan nhà nước đó là cổng và trang thông tin điện tử, tỉnh đã tích hợp 18 trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, 7 trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố và 21 trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, đoàn thể tạo môi trường giao tiếp, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Việc ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh đã có những đột phá mới, tạo chuyển biến lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; thay đổi phong cách, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng nền hành chính công thực sự minh bạch, hiệu quả; cách thức tiếp cận, giao dịch giữa tổ chức, người dân và chính quyền cũng đã được chuyển từ phương thức truyền thống sang các phương thức hiện đại. CNTT đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực của tỉnh phát triển, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025, một trong những giải pháp được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính các cấp”. Để đạt được mục tiêu trên, theo đồng chí Đào Xuân Kỳ, tỉnh cần tiếp tục ban hành một số văn bản bảo đảm môi trường pháp lý để thúc đẩy, triển khai ứng dụng CNTT. Đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT ở một số lĩnh vực có đủ điều kiện nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành, các cấp; đồng thời tiếp tục cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thông tin đồng bộ, hiện đại; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT nhằm bảo đảm cho sự phát triển ứng dụng CNTT trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ ứng dụng CNTT với cải cách quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Cùng với đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ CCHC. Quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác CCHC có năng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để thực hiện việc rà soát, công khai các thủ tục hành chính được đầy đủ và kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về tham gia các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Xuân Bính

Đẩy Mạnh Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Cải Cách Hành Chính

Đồng chí Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: Tỉnh đã xác định việc ứng dụng CNTT gắn với CCHC giải quyết được nhiều vấn đề, trong đó có ba vấn đề hết sức cấp bách. Một là, thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính. Hai là, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành, xử lý hồ sơ, các công việc hàng ngày của các cơ quan nhà nước. Ba là, phục vụ dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính theo các quy định của Chính phủ. Đến nay, việc ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa nền hành chính đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh Ninh Thuận.

Từ năm 2015 đến nay tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh kết nối từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến với 7 điểm cầu cấp huyện và kết nối mềm với 25 điểm cầu các sở, ban, ngành, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử vào hoạt động của các cơ quan nhà nước đã thay đổi được tư duy làm việc theo kiểu thủ công sang việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành của từng cán bộ, công chức, viên chức, giúp giải quyết công việc không bị giới hạn về thời gian, không gian; tiết kiệm giấy, mực, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm bớt thời gian hội họp bằng việc trao đổi ý kiến trên mạng, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác, từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Tổng số văn bản đã số hóa 251.654 văn bản đến và 74.520 văn bản đi. Tỉnh đã xây dựng trục LGSP để liên thông văn bản 4 cấp từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã.

Qua ứng dựng CNTT đã công khai, minh bạch hoạt động hành chính. Một trong những công cụ giám sát hiệu quả đó là hệ thống “một cửa điện tử” và “dịch vụ công”. Đây không chỉ đơn thuần là công cụ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, mà còn là mức đánh giá hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh đã triển khai “một cửa điện tử” tích hợp trong Cổng dịch vụ công và cung cấp: 1.879 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 đạt 100% kế hoạch đề ra. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và cập nhật trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 32.927 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng và trước hạn 88,45%. Đồng bộ trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 11.190 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,84%. Bên cạnh đó, một trong những công cụ minh bạch thông tin tốt nhất cho các cơ quan nhà nước đó là cổng và trang thông tin điện tử, tỉnh đã tích hợp 18 trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, 7 trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố và 21 trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, đoàn thể tạo môi trường giao tiếp, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Việc ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh đã có những đột phá mới, tạo chuyển biến lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; thay đổi phong cách, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng nền hành chính công thực sự minh bạch, hiệu quả; cách thức tiếp cận, giao dịch giữa tổ chức, người dân và chính quyền cũng đã được chuyển từ phương thức truyền thống sang các phương thức hiện đại. CNTT đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực của tỉnh phát triển, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025, một trong những giải pháp được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính các cấp”. Để đạt được mục tiêu trên, theo đồng chí Đào Xuân Kỳ, tỉnh cần tiếp tục ban hành một số văn bản bảo đảm môi trường pháp lý để thúc đẩy, triển khai ứng dụng CNTT. Đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT ở một số lĩnh vực có đủ điều kiện nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành, các cấp; đồng thời tiếp tục cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thông tin đồng bộ, hiện đại; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT nhằm bảo đảm cho sự phát triển ứng dụng CNTT trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ ứng dụng CNTT với cải cách quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Cùng với đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ CCHC. Quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác CCHC có năng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để thực hiện việc rà soát, công khai các thủ tục hành chính được đầy đủ và kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về tham gia các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Xuân Bính

Ứng Dụng Cntt Trong Cải Cách Hành Chính Tại Tiền Giang

Trong đó, tỉnh chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền về chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến; phát triển công nghệ thông tin truyền thông, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Quan tâm chất lượng nguồn nhân lực

Để thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nguồn nhân lực chính là điểm mấu chốt. Theo ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang: Để bảo đảm nguồn lực xây dựng chính quyền điện tử, trong giai đoạn từ 2019 – 2025, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về chính quyền điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và làm việc trên môi trường mạng.

Người dân nộp hồ sơ làm thủ tục tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Tỉnh Tiền Giang cũng tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ở các cơ quan nhà nước các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công nghệ thông tin; tăng cường năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chương trình công nghệ thông tin nâng cao cho cán bộ cấp xã.

Bên cạnh đó, Tiền Giang cũng duy trì việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn, sau đó là sát hạch nghiêm túc việc sử dụng công nghệ thông tin của cán bộ lãnh đạo các sở, ngành cho đến lãnh đạo cấp huyện, xã. Việc sát hạch về sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện trên cơ sở bộ ngân hàng câu hỏi phù hợp với vị trí việc làm, lĩnh vực quản lý mà cán bộ đó đảm nhận và đảm bảo nâng cao được trình độ, khả năng năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người sử dụng. Đơn cử, cán bộ lãnh đạo sở, ngành sẽ được hướng dẫn và sau đó kiểm tra ở các kỹ năng tìm kiếm, kỹ năng sử dụng thư điện tử trên internet, các kỹ năng đọc số liệu để phân tích, đánh giá, phục vụ việc chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị.

Một lãnh đạo cấp sở ở tỉnh Tiền Giang chia sẻ việc tập huấn, bồi dưỡng và cả sát hạch năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho công việc rất thiết thực. Với những cán bộ lãnh đạo, kỹ năng sử dụng phần mềm một cửa điện tử phải biết nó chậm ở khâu nào để đôn đốc cán bộ, chuyên viên thực hiện.

Đề cập đến tầm quan trọng của việc sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin gắn với giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, Phạm Thị Phi Lăng cho biết: xã Yên Luông đã thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Do đó, cán bộ và cả lãnh đạo xã sử dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin để nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thời gian là rất cần thiết. Nếu cán bộ “yếu” về ứng dụng công nghệ thông tin, việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính khó có thể nhanh, đảm bảo yêu cầu. Hiện nay đội ngũ cán bộ xã Yên Luông đã được tập huấn, bồi dưỡng việc sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ công việc được giao.

Bên cạnh việc quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một điểm nổi bật nữa ở Tiền Giang là từ năm 2017 đến nay, tỉnh thường xuyên tổ chức chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước” với các tiêu chí rất cụ thể, phù hợp với từng nhóm đơn vị ở cấp tỉnh, cấp huyện hay cấp xã như: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ trong hoạt động của cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức và công dân; đảm bảo an toàn thông tin, nguồn nhân lực công nghệ thông tin;… Việc thẩm định, đánh giá thi đua được thực hiện chặt chẽ, khách quan bởi một Hội đồng gồm đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; qua đó tạo sự quan tâm tích cực, nâng cao chất lượng công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các đơn vị, các địa phương, góp phần thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử của tỉnh.

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang là một trong những đơn vị cấp tỉnh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm 2020, việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận 6.889 hồ sơ và không có hồ sơ nào bị giải quyết quá hạn. Coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh, Sở Công thương Tiền Giang đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ. Việc thực hiện cơ chế Một cửa được duy trì ổn định, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang cho biết thêm, với mong muốn tạo sự lan tỏa, quan tâm tìm hiểu về chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải các hành chính, tỉnh cũng đang tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chính quyền điện tử, chính quyền số trên môi trường mạng. Đến thời điểm giữa tháng 7/2020 đã có khoảng 20.000 tài khoản người dùng vào thi trên cổng trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://thitructuyen.tiengiang.gov.vn. Thông qua việc tham dự cuộc thi, người dân có cơ hội tìm hiểu và nắm rõ về các bộ thủ tục hành chính, cách nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu, tương tác trực tuyến với chính quyền; còn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ nắm rõ hơn các thủ tục, quy trình thực hiện để phục vụ người dân tốt hơn.

Phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn, Tiền Giang cũng là một trong những địa phương rất chú trọng thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển ngành công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới cũng như toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập và sự phát triển mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Một trong những điểm nhấn về phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin là Đề án Công viên phần mềm Mekong đã được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt, có địa điểm triển khai xây dựng tại ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho trên cơ sở hạ tầng có sẵn của trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III (cũ) do Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của Đề án Công viên phần mềm Mekong là cung cấp hạ tầng cho phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, nhất là công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin tại tỉnh Tiền Giang và Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; cung cấp hạ tầng kỹ thuật, giải pháp cho triển khai chính quyền điện tử và thành phố thông minh của tỉnh Tiền Giang; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tạo môi trường thuận lợi nhằm thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tại Công viên phần mềm Mekong hiện có khoảng 200 kỹ sư làm việc thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc các bộ phận như: Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Viễn thông Tiền Giang; Trung tâm IT Khu vực 5 – Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam; Trung tâm Giải pháp chính phủ điện tử eGov và Trung tâm Giải pháp y tế điện tử eHealth của Công ty Công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam.

Ông Dương Văn Thái, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển hạ tầng Công viên phần mềm Mekong cho biết thêm, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để gia nhập chuỗi Công viên Phần mềm Quang Trung – công viên phần mềm đầu tiên và lớn nhất Việt Nam ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để thực hiện hiệu quả hơn việc liên kết chuỗi, thu hút và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, phát triển các sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chính quyền và người dân tỉnh Tiền Giang cũng như các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Lưu Trữ

1. Tầm quan trọng của công tác văn thu lưu trữ trong việc quản lý hành chính

Trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước, vai trò và vị trí của công tác văn thư, lưu trữ đã khẳng định được ý nghĩa hết sức quan trọng:

+ Góp phần đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý, cung cấp tài liệu đáng tin cậy cho mục đích chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời cung cấp những thông tin quá khứ , những căn cứ, những bằng chứng phục vụ cho hoạt động quản lý của các cơ quan

+ Giúp nâng cao hiệu suất làm việc và giải quyết nhanh chóng , đáp ứng các yêu cầu cá nhân, tổ chức. Hồ sơ tài liệu trở thành phương tiện theo dõi, kiểm tra công việc một cách hệ thống, qua đó góp phần thực hiện tốt các mục tiêu quản lý: năng suất, chất lượng, hiệu quả và đây cũng là những mục tiêu, yêu cầu của cải cách nên hành chính nhà nước ở nước ta trong thời buổi hiện nay.

Vai trò của công tác văn thư ngày càng được tăng cường trong xã hội thông tin hiện nay. Vì vậy , muốn phát huy được vai trò của công tác văn thư lưu trữ, các cơ quan, tổ chức cần quan tâm đến một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ trong các hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ 

Công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay đã được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và nó đem lại hiệu quả rất cao. Vì vậy ứng dụng CNTT vào công tác văn thư và lưu trữ là một vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, vì đây là lĩnh vực mang tính thời đại góp một phần không nhỏ vào quá trình hoạt động của một cơ quan, đơn vị.

Để ứng dụng thành công CNTT vào công tác văn thư lưu trữ thì yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị phải có những giái pháp như:

– Quan tâm hơn nữa cán bộ làm công văn thư trong cả hệ thống công đoàn, tăng cường tập huấn thông qua các lớp bồi dưỡng tin học ứng dụng CNTT.

phần mềm quản lý văn bản

– Phối hợp các cơ quan chức năng cài đặtđi, đến. Tăng cường hơn nữa khâu kết nối đồng bộ các hệ thống thông tin nhằm đảm bảo sự chính xác, kịp thời, an toàn trong điều hành tác nghiệp từ tỉnh đến cơ sở.

– Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức tạo lập thói quen tác nghiệp trên môi trường mạng cho cán bộ chuyên trách công đoàn nói chung và cán bộ làm công tác kiêm nhiệm văn thư nói riêng.

– Thường xuyên, tổ chức kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh

Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, văn bản điên tử sẽ được lưu hành, công việc văn thư, lưu trữ sẽ được giảm tải nhưng để tài liệu lưu trữ thực sự có ý nghĩa, phục vụ, sử dụng thông tin rộng rãi có độ chính xác cao và có giá trị đặc biệt luôn phải được quản lý thống nhất bởi bộ phận văn thư, lưu trữ.

3. Văn phòng điện tử Cloudoffice – giải pháp quản lý chuyên nghiệp cho công tác văn thư lưu trữ

Nhờ những tính năng đó mà hiện nay phần mềm Cloudoffice đã được rất nhiều các đơn vị cơ quan nhà nước như: Tổng cục Thuế, Hải quan, Công an, HĐNN, các đơn vị tập đoàn, doanh nghiệp lựa chọn triển khai áp dụng trong công tác văn thư lưu trữ tại đơn vị mình. Ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử để quản lý văn bản, tài liệu đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho các đơn vị.Đó là: Giảm tải áp lực công việc cho những người làm văn thư. Giải phóng không gian lưu trữ tài liệu. Đổi mới quy trình, cách thức làm việc với phong cách hiện đại, nâng cao năng lực xử lý công việc của nhân viên, hỗ trợ mạnh mẽ cho lãnh đạo ra quyết định cũng như trong điều hành công  việc cơ quan nói chung.