Top 2 # Xem Nhiều Nhất Giải Pháp Thực Hiện Cải Cách Hành Chính Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính

GD&TĐ – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; tăng cường công tác chỉ đạo; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp về kết quả CCHC…

Trong năm 2015, công tác CCHC đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Các lĩnh vực cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính, công vụ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đạt được kết quả rõ rệt, thiết thực, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 của cả nước.

Tuy nhiên, công tác CCHC còn một số hạn chế: Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, quy trình còn phức tạp…. Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp về kết quả CCHC.

Cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Không thành lập phòng trong Vụ

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiêm túc thực hiện quy định không thành lập phòng trong Vụ hoặc thành lập phòng mới trong Cục; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; nghiên cứu đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển công chức, viên chức đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, chất lượng trong công tác tuyển dụng.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai xã hội hóa dịch vụ công, đổi mới tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng đổi mới cơ chế hoạt động gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công; đẩy mạnh việc chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng…

Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện CCHC.

Việc ban hành và thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chưa đảm bảo; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cũng như tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 thấp. Chưa triển khai xây dựng chính quyền điện tử, cũng như chưa thực hiện trao đổi văn bản điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO thấp (đạt 60%). Mặt khác, việc thực hiện quy trình cải tiến ISO của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện chưa đảm bảo. Tỷ lệ đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã còn thấp (công chức đạt 90%, cán bộ đạt 70%). Mặt khác, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã (so với tổng số cán bộ, công chức cấp xã) được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm còn thấp (đạt 70%).

Nhằm nâng cao Chỉ số CCHC trước mắt Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác CCHC. Gắn kết quả chỉ số CCHC của tỉnh hàng năm với việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của người đứng đầu và tập thể đơn vị (đặc biệt là trách nhiệm tham mưu chính của các sở được giao nhiệm vụ thường trực trong kế hoạch CCHC hàng năm). Tập trung rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở, cấp huyện, cấp xã để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, quyết định đưa trên 90% TTHC ra giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các sở, địa phương. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng thực hiện ngay việc công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; đồng thời rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin “dichvucongtructuyen.gov. vn” và trang “motcualaichau.gov.vn” của tỉnh.

Trong các giải pháp để cải thiện chỉ số CCHC, tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng việc sớm đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động một cách hiệu quả; xây dựng Đề án Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Lai Châu và Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số vào năm 2008. Từ đó kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ cấp tỉnh đến cấp xã) và nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản đi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (đảm bảo từ 50% trở lên). Triển khai xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (đặc biệt là các đơn vị cấp xã). Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gắn với Chỉ số CCHC; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư cho doanh nghiệp, cải cách TTHC; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp trong khâu giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm…

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực đã đề ra, tỉnh Lai Châu đã và đang nỗ lực x ây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

6 Giải Pháp Chủ Yếu Thực Hiện Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế Năm 2022

những ý kiến bổ sung, đề xuất và đặc biệt là các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nghiêm túc tiếp thu và cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động, các giải pháp cụ thể để triển khai trong toàn hệ thống thuế.

Một là, trong việc giải quyết TTHC, Tổng cục Thuế đề nghị các cục trưởng quán triệt, chỉ đạo các công chức không được yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm hồ sơ, thủ tục. Chấp hành đúng quy định về thời gian, thời hạn khi giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế (NNT). Chấp hành đúng kỷ cương, kỷ luật nội ngành, những tiêu chuẩn cần xây, những điều cần chống…

Hai là, nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp thay đổi nhận thức, tư duy, làm sao để mỗi công chức thuế phải thấm nhuần và ý thức được khí thế, quyết tâm của cải cách, của đổi mới đang là một trong những nội dung rất quan trọng của Chính phủ, của Bộ Tài chính và của ngành Thuế. Các cục trưởng cục thuế phải quán triệt kết quả cải cách, kết quả đánh giá sự hài lòng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố đến từng cán bộ thuế.

Ba là, trên cơ sở 8 nhóm nhiệm vụ, 32 giải pháp các vụ, đơn vị và các cục thuế cần bắt tay thực hiện ngay, đặc biệt là các giải pháp đã có thời gian hoàn thành được ghi cụ thể.

Bốn là, tăng cường công tác luân phiên, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác, nội dung này năm 2016 đã làm tốt (đã thực hiện đối với hơn 21,9% lượt công chức), năm nay tiếp tục làm tốt. Sắp xếp, bố trí những cán bộ có năng lực, đạo đức tốt phục vụ người nộp thuế, những cán bộ yếu kém thì bố trí làm việc khác.

Như tinh thần Bộ trưởng đã quán triệt trước đây là quyết tâm đưa ra khỏi hệ thống những cán bộ không đáp ứng được những yêu cầu công việc; xử lý nghiêm minh những cán bộ có thái độ gây nhũng nhiễu, hạch sách, ảnh hưởng và cản trở quá trình cải cách TTHC của ngành, cơ quan đơn vị.

Sáu là, ban hành Chỉ thị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực chất trong toàn hệ thống. Duy trì có hiệu quả đường dây nóng của Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn hệ thống. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đối với công tác cải cách TTHC đối với lĩnh vực thuế. Biểu dương những địa phương, cơ quan làm tốt, đồng thời tuyên truyền thúc đẩy những địa phương, cơ quan khác thực hiện tốt hơn./.

Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế

Để đo lường mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với dịch vụ của cơ quan thuế, năm 2016, Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp (DN) đối với cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế theo 5 khía cạnh, đó là: (i)Tiếp cận thông tin chính sách, pháp luật và TTHC thuế; (ii) Thực hiện các TTHC thuế; (iii) Thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại thuế; (iv) Sự phục vụ của công chức thuế; (v) Kết quả giải quyết công việc.

Đối tượng tham gia khảo sát là các DN đang hoạt động ở 63 tỉnh, thành phố, được lựa chọn ngẫu nhiên phân tầng theo các tiêu chí là loại hình DN, thời gian thành lập DN và lĩnh vực hoạt động… Đánh giá cho thấy, sự hài lòng của DN năm 2016 là 75%. So với cuộc khảo sát năm 2014, tất các các chỉ số thành phần đều tăng. Điển hình như:

– Về chỉ số tiếp cận thông tin quy định về thuế và TTHC thuế: Điểm số chung về chỉ số tiếp cận thông tin năm 2016 là 7,73 điểm, tăng so với năm 2014 (là 7,45 điểm). Phần lớn các DN hài lòng với những thông tin quy định thuế và TTHC thuế mà họ đã tiếp cận. So sánh với kết quả cuộc khảo sát năm 2014, có thể thấy cơ quan thuế đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc công khai, minh bạch thông tin về chính sách, quy trình, TTHC, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng hơn cho DN.

– Về chỉ số thực hiện TTHC thuế: Điểm số chung về chỉ số thực hiện TTHC thuế năm 2016 là 7,9 điểm tăng so với cuộc khảo sát năm 2014 (là 7,73 điểm). DN được khảo sát cung cấp thông tin về việc thực hiện 7 nhóm TTHC thuế thông thường, từ đăng ký thuế/đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, mua/báo cáo sử dụng hóa đơn, báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Trong các TTHC thuế mà DN phải thực hiện, hai loại thủ tục có tỷ lệ DN đánh giá cao là thủ tục miễn giảm thuế (69%) và hoàn thuế (60%).

– Về chỉ số thanh tra, kiểm tra thuế: Điểm số chung về chỉ số thanh tra, kiểm tra thuế năm 2016 là 7,73 điểm, tăng so với cuộc khảo sát năm 2014 (là 7,49 điểm).

– Về chỉ số đánh giá Sự phục vụ của cán bộ, công chức thuế: Điểm số chung về chỉ số sự phục vụ của cán bộ thuế năm 2016 là 6,36 điểm, tăng so với năm 2014 (là 5,36 điểm). Sự phục vụ của cán bộ công chức thuế được đánh giá theo 3 nhóm chỉ tiêu thành phần là: Chất lượng công chức, sự am hiểu chuyên môn và sự thành thạo kỹ năng làm việc. Theo đó, có 53% DN đánh giá tốt/rất tốt cán bộ thuế hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu và tuân thủ đúng quy trình giải quyết công việc (tăng 9% so với 2014); Tỷ lệ cán bộ thuế am hiểu chuyên môn nghiệp vụ cũng được DN đánh giá cao ở các bộ phận như Kê khai kế toán thuế (67%); Thanh tra, kiểm tra thuế (65%); Quản lý nợ và cưỡng chế cũng đạt (60%).

– Về chỉ số đánh giá về kết quả giải quyết công việc của cơ quan thuế: Việc đánh giá kết quả giải quyết công việc của cơ quan thuế được thực hiện thông qua các chỉ số đánh giá trực tiếp và chỉ số tổng hợp. Khảo sát năm 2016 tiếp tục đề nghị các DN cho biết về tình trạng chi trả chi phí không chính thức khi tiếp xúc với cán bộ thuế. Theo kết quả khảo sát, có 34% DN cho biết có hiện tượng chi trả chi phí không chính thức. Điểm số chung về chỉ số Kết quả giải quyết công việc của cơ quan thuế năm 2016 là 7,78 điểm, tăng so với năm 2014 (là 7,53 điểm).

Mặc dù, sự hài lòng của NNT đã tăng lên đáng kể, song tiến trình cải cách TTHC thuế vẫn tồn tại một số hạn chế như: Văn bản hướng dẫn về thuế còn “ôm đồm” các chính sách xã hội, quản lý kinh tế… cũng như tập trung quá nhiều vào việc “đóng” các kẽ hở nhỏ, ngăn chặn các DN lợi dụng sự thông thoáng của việc thành lập DN để gian lận thuế.

Bên cạnh đó, một bộ phận NNT chưa nghiêm túc chấp hành chính sách pháp luật thuế, lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách quản lý, sử dụng hóa đơn, thành lập DN để trốn thuế, trục lợi tiền thuế (từ năm 2011- 2013, đã có 10.373 vụ vi phạm pháp luật về thuế bị xử lý). Hiện nay, cơ quan Thuế vẫn chưa có chức năng thanh tra hành chính, nên hoạt động kiểm tra, phát hiện, răn đe đối với các hành vi vi phạm của công chức trong thực thi công vụ chưa hiệu quả…

Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính thuế

Mục tiêu của cải cách quản lý thuế đến năm 2020 là hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, TTHC theo định hướng chuẩn mực quốc tế; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; Kiện toàn, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế;

Nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược trên, cần tập trung xử lý đồng bộ những vấn đề sau:

Thứ nhất, về thể chế. Nguồn gốc của hệ thống TTHC cùng các biểu mẫu kê khai bắt nguồn từ quy định tại các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện. Do vậy, trước hết phải rà soát các nội dung, chính sách bất cập, thiếu rõ ràng, minh bạch, đồng bộ thuộc thẩm quyền các các cấp ban hành, để đề xuất kiến nghị phương án xử lý…

Thứ hai, về TTHC thuế. Song song với hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế, TTHC cũng cần theo hướng chuẩn mực quốc tế. Cụ thể, ngành Thuế không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; Kiện toàn, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế; Nâng cao năng lực hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật của người nộp thuế… Áp dụng đồng bộ cả việc nộp tờ khai thuế và nộp thuế điện tử. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phân loại rủi ro, đồng thời chuyển đổi cơ chế từ tiền kiểm sang hậu kiểm để tạo điều kiện thuận lợi và giảm phiền hà cho người nộp thuế…

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển đại lý thuế. Cần thực hiện giải pháp thực hiện các thủ tục về thuế như: Tính thuế, kê khai, quyết toán thuế thông qua đại lý thuế là hợp lý nhất.

Thứ tư, về nguồn nhân lực cán bộ công chức thuế. Trên thực tế, đội ngũ cán bộ thuế có trình độ về nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ để đảm nhiệm công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là vấn đề chống chuyển giá còn yếu và thiếu nghiêm trọng. Để khắc phục được tình trạng này, cần có bước đột phá trong cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức thuế để thu hút nhân tài, hạn chế tình trạng tiêu cực.