Nâng Cao Trách Nhiệm Thực Hiện Nêu Gương Của Cán Bộ Quản Lý Chỉ Huy Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay

--- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Tinh Thần Nêu Gương, Tính Tiền Phong, Gương Mẫu Của Cán Bộ, Đảng Viên Trong Việc Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Của Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Ở Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An
 • Ứng Dụng Ocr Độ Chính Xác Cao Cho Ngân Hàng Tại Việt Nam
 • Ocr Là Gì ? Ocr Và Những Ứng Dụng Thực Tế Là Gì?
 • Giải Pháp Ocr Tốt Nhất, Đơn Giản Nhất Là Gì?
 • Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở là nhân tố quan trọng, nét đẹp truyền thống của quân đội ta, cội nguồn sức mạnh xây dựng sự đoàn kết, thống nhất hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Ngày 25-10-2018, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã ban hành Quy định 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Sự ra đời của Quy định 08-QĐ/TW nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Một lần nữa, Đảng ta khẳng định nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người cán bộ, đảng viên của Đảng trước nhân dân. Trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ.

  Những năm gần đây, việc chấp hành quy định về trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chất lượng công tác của nhiều cán bộ ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức trách, việc nêu gương của một số cán bộ còn hạn chế, nhất là cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở; năng lực, phương pháp, tác phong chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ; thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện…

  Nêu gương là phương thức giáo dục có sức thuyết phục tốt nhất, hiệu quả nhất, là cơ sở để tập hợp quần chúng, tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, nêu gương đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc, quân đội ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; “Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”, “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải mực thước cho mọi người bắt chước”. Vì vậy, Người rất coi trọng vấn đề nêu gương, làm gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ở những thời điểm khó khăn, thử thách của cách mạng.

  Cán bộ quản lý, chỉ huy là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện đường lối nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng ở các đơn vị cơ sở; có vai trò quyết định trong tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và các nhiệm vụ đột xuất khác trên giao; trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi lời nói và hành động nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ đối với toàn đơn vị, ảnh hưởng trực tiếp đến tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị cơ sở. Bởi vậy, cần phải thương yêu đội viên” và luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin của bộ đội và trở thành “lực hút” lôi cuốn, quy tụ lòng người, gắn kết cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thành một khối thống nhất về ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

  Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị tăng cường đẩy mạnh chống phá công tác cán bộ của Đảng trong Quân đội; dùng nhiều thủ đoạn để lôi kéo cán bộ, làm cho một số cán bộ Quân đội suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, đồng thời nhằm tạo ra lớp cán bộ “đỏ vỏ, xanh lòng” để chống lại Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

  Trước tình hình trên đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở.

  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải quán triệt, thực hiện gắn với các chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đây là nền tảng nhận thức tư tưởng và kim chỉ nam định hướng cho hành động của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở là một quá trình kiên trì, bền bỉ và lâu dài, không phải ngày một, ngày hai. Vì vậy, phải tiến hành thường xuyên, liên tục và trở thành việc làm tự giác hằng ngày, hằng giờ của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Yêu cầu này đòi hỏi mỗi cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải luôn luôn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, coi việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương là nhu cầu tự thân, ý thức tự giác của mỗi người. Theo đó, từng cán bộ quản lý, chỉ huy phải xác định rõ mình vừa là đối tượng của quá trình bồi dưỡng, vừa là chủ thể trong quá trình tự bồi dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương; phải tự xác định đúng trách nhiệm chính trị, thái độ, động cơ, xây dựng cho được tình cảm trong sáng, nghiêm khắc về trách nhiệm thực hiện nêu gương, tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng bản thân, nhận rõ ưu điểm để ra sức phát huy, thấy hết hạn chế, khuyết điểm để kiên quyết sửa chữa, khắc phục; tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp tự bồi dưỡng, rèn luyện… Đây là một quá trình tự đấu tranh giải quyết các mâu thuẫn nội tại trong bản thân mỗi con người giữa các yếu tố: Khả năng, nhu cầu, tiếp thu cái tốt, loại bỏ cái tiêu cực, lạc hậu. Thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được “lệch chuẩn”. Như thế mới thật sự là nêu gương, là người gương mẫu; làm cho tư cách của người cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở tỏa sáng và trở thành “lực hút” lôi cuốn, quy tụ lòng người, gắn kết cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thành một khối thống nhất về ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải kết hợp chặt chẽ với lấy tự phê bình làm nòng cốt là “chính”. Để tự phê bình tốt thì trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải “tự soi”, “tự sửa” thường xuyên trong công việc hằng ngày, thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, từ tư tưởng, nhận thức tới hành động, từ việc lớn đến việc nhỏ, người có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương làm trước, phải thật sự gương mẫu; phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều; lấy gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền, thuyết phục, cảm hóa, lôi cuốn bộ đội.

  Đặc biệt, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải làm quyết liệt, không nói suông và cần có cơ chế, quy định cụ thể nhằm ràng buộc trách nhiệm để mỗi người tự giác, gương mẫu thực hiện. Do đó, đi liền với tự phê bình phải kiên quyết đấu tranh phê bình mọi biểu hiện, hành vi thiếu gương mẫu trong lời nói, việc làm của cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị; phê phán những cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì không dám nói, không dám hành động, thụ động, ngồi chờ, sợ trách nhiệm. Đặc biệt, cần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị; hoặc lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm, lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân; nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo.

  Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Đây là một trong những hoạt động cơ bản của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, đơn vị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đối với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở nói riêng là giải pháp thực tiễn có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

  Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Tuyên truyền, giáo dục là biện pháp tổng hợp nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tư tưởng trách nhiệm, tình cảm của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Do đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, xây dựng cho cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phương pháp làm việc khoa học, luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm, nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, có tính tổ chức, tính kỷ luật cao và ý thức gương mẫu, tự giác chấp hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, nhận thức đúng sẽ tạo cơ sở cho hoạt động thực tiễn đạt kết quả tốt, đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn mà hoàn thiện, củng cố nhận thức ngày càng vững chắc. Nhận thức chỉ đạo, định hướng hành động, có nhận thức đúng mới có trách nhiệm cao và hành động có hiệu quả thiết thực. Chỉ trên cơ sở nâng cao nhận thức mới làm cho tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở có thái độ đúng và trách nhiệm cao đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm cũng như những khó khăn, vướng mắc bất cập.

  Phát huy tinh thần tích cực, chủ động, tự giác tu dưỡng, rèn luyện về trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Trước hết, mỗi cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải nhận thức rõ rằng, việc tự tu dưỡng, rèn luyện về trách nhiệm thực hiện nêu gương không thể là ngày một, ngày hai, mà là việc làm cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Vì vậy, từng người phải không ngừng chủ động, nêu cao ý thức tự giác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, xác định rõ động cơ và trách nhiệm thực hiện nêu gương. Các nội dung tự tu dưỡng, rèn luyện về trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở cần được đưa vào sinh hoạt trong các tổ chức đảng, sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt trong các tổ chức quần chúng và trở thành nền nếp hằng tháng, hằng quý, hằng năm theo kế hoạch của từng tổ chức đảng, đơn vị, tổ chức quần chúng và cá nhân cụ thể.

  Thường xuyên xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về trách nhiệm thực hiện nêu gương đối với cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến về trách nhiệm thực hiện nêu gương đối với cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở là giải pháp hành động thực tiễn nhằm tạo động lực, cổ vũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở ra sức thi đua học tập, tu dưỡng và rèn luyện, nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trên mọi lĩnh vực công tác. Qua đó, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho việc thực hiện trách nhiệm nêu gương mang lại hiệu quả, thiết thực.

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở nhằm phát huy ưu điểm, phát hiện gương cán bộ quản lý, chỉ huy tiêu biểu, điển hình tiên tiến, những nhân tố tích cực, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về trách nhiệm thực hiện nêu gương để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời và để thực hiện tốt phương châm “xây trước, chống sau”; giáo dục và ngăn ngừa những vi phạm của cán bộ quản lý, chỉ huy, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả và tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, góp phần làm cho trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở đi vào nền nếp, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Thực tiễn cho thấy, đơn vị nào làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thì việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực. Ngược lại, ở đơn vị nào việc kiểm tra, giám sát, đánh giá làm qua loa, chiếu lệ, thiếu phương pháp, buông lỏng, xem nhẹ thì việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở đó sẽ có nhiều hạn chế, yếu kém.

  Thực hiện trách nhiệm nêu gương là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, là cam kết chính trị của cán bộ, đảng viên đối với chính mình và đối với đơn vị. Cần đồng thời thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương; đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và trở thành nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở hiện nay là yêu cầu khách quan cấp thiết mang ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng Quân đội nói chung và LLVT huyện nói riêng; là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở.

  Trong quá trình nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở, cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nêu gương ở đơn vị cơ sở; tích cực bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương cho đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở; tăng cường xây dựng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” hằng năm; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên, cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong lãnh đạo thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở

  Thực hiện tốt các quy định nêu gương không chỉ là tình cảm, trách nhiệm đối với Đảng, mà còn góp phần giáo dục, rèn luyện cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân lên nhiều việc làm tốt, tấm gương tốt ở mỗi cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Gương Là Một Trách Nhiệm Hàng Đầu
 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nêu Gương Và Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên
 • Phát Huy Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên Công An Nhân Dân
 • Quân Khu 7 Phát Huy Vai Trò Nêu Gương Của Cán Bộ Chủ Trì Ở Đơn Vị Cơ Sở
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Phát Huy Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên Công An Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nêu Gương Và Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên
 • Nêu Gương Là Một Trách Nhiệm Hàng Đầu
 • Nâng Cao Trách Nhiệm Thực Hiện Nêu Gương Của Cán Bộ Quản Lý Chỉ Huy Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Phát Huy Tinh Thần Nêu Gương, Tính Tiền Phong, Gương Mẫu Của Cán Bộ, Đảng Viên Trong Việc Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Của Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Ở Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An
 • Trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong hòa bình, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng vạn tấm gương cán bộ, đảng viên kiên trung, mẫu mực, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy, hy sinh tính mạng và lợi ích cá nhân để giành độc lập, tự do; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chính đáng và hạnh phúc của nhân dân, vì mục tiêu, lý tưởng và nhiệm vụ cao cả của Ðảng.

  Ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) ngày càng trong sạch, vững mạnh, Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong CAND. Trên cơ sở quy định của Ban Bí thư (khóa XI) và quy định của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng (khóa XII)(1), Ðảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND phù hợp đặc thù của lực lượng; đề cập cụ thể những điều cán bộ, đảng viên trong CAND phải gương mẫu, đi đầu thực hiện, những điều phải nghiêm khắc với bản thân và những biểu hiện thiếu gương mẫu phải kiên quyết chống.

  Qua thực hiện cán bộ, đảng viên CAND có chuyển biến rõ nét hơn trong nhận thức và hành động; phát huy tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tích cực đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách Người Công an cách mạng”; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp, ứng xử, đặc biệt là ứng xử với nhân dân.

  Lực lượng CAND đã gương mẫu đi đầu, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực mạnh mẽ trong tham mưu, triển khai thực hiện chủ trương của Ðảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung tăng cường cho cơ sở, các đơn vị trực tiếp chiến đấu; triển khai Công an xã chính quy. Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, coi trọng các hoạt động kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từng bước khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương ở từng cơ quan, đơn vị.

  Nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp đã thể hiện tinh thần quyết liệt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ trong các mặt công tác, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các điểm nóng, những vụ việc phức tạp, khám phá các vụ án nghiêm trọng. Trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ CAND “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh, các trường hợp nghi nhiễm; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ðảng, Chính phủ về giãn cách xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu cách ly tập trung; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng phòng, chống dịch để phạm tội; phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài… góp phần quan trọng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

  Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND cũng góp phần thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu với Ðảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; kỷ cương, phép nước được giữ vững; cuộc sống bình yên của nhân dân được bảo vệ. Ðã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ tận tụy, dũng cảm hy sinh, chịu thương tích trong công tác, chiến đấu; nhiều sáng kiến, cách làm mới trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học… thể hiện tinh thần trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên CAND và truyền thống quý báu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND.

  2. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt và quyết liệt của Ðảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ, thống nhất của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã và đang đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, tạo thế và lực cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp hơn trên tất cả các lĩnh vực. Ðể tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, phải tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, chỉ huy trong CAND.

  Trước hết, phải nhận thức sâu sắc, tư tưởng, đạo đức, phong cách và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về nêu gương, trong đó tấm gương đạo đức, phong cách của Người là sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục nâng cao nhận thức và thực hành nêu gương về đạo đức cách mạng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, là tấm gương mẫu mực cho mọi thế hệ người Việt Nam, trong đó có cán bộ, đảng viên CAND học tập và làm theo.

  Thứ hai, xác định rõ việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, giữ vững vai trò lãnh đạo qua các thời kỳ. Ðó không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nhu cầu tự hoàn thiện của Ðảng, là nghĩa vụ thiêng liêng của các thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước. Vì vậy, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên – trong đó có cán bộ, đảng viên công an – có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật, là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên CAND không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt mà còn phải làm gương trong công tác và lối sống, nói luôn đi đôi với làm; chức vụ càng cao càng phải chú trọng nêu gương thường xuyên, tự giác, nhất là trong rèn luyện về đạo đức, lối sống, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “mỗi cán bộ công an phải cố gắng, gương mẫu trong học tập, trong công tác, gương mẫu về đạo đức cách mạng”(2).

  Thứ ba, thực hành nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn là một phương thức lãnh đạo quan trọng của Ðảng, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng trong CAND. Thực tiễn chứng minh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ðảng, lực lượng CAND không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, có những cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc.

  Trong tình hình hiện nay, để phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng CAND và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, cán bộ, đảng viên CAND phải luôn gương mẫu về mọi mặt, thật sự vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, nhạy bén về chính trị, gương mẫu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng; tinh thông nghiệp vụ, nắm chắc và thượng tôn pháp luật, gắn bó máu thịt với nhân dân; gương mẫu trong giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, làm tổn hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc thực hiện “tự soi”, “tự sửa”; ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín của Ðảng, của lực lượng CAND, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

  Thứ tư, phải tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên CAND, gắn với thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần các Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII). Tập trung cụ thể hóa các quy định về nêu gương của T.Ư Ðảng, của Ðảng ủy Công an T.Ư thành nội dung nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, các điển hình tiên tiến; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quần chúng nhân dân; kiên quyết đấu tranh phê phán, xử lý nghiêm minh những biểu hiện thiếu gương mẫu, những hành vi, biểu hiện tiêu cực, suy thoái, vi phạm pháp luật theo đúng nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

  Phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

  (1) Quy định số 101 – QÐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QÐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII), về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quân Khu 7 Phát Huy Vai Trò Nêu Gương Của Cán Bộ Chủ Trì Ở Đơn Vị Cơ Sở
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Cả Hệ Thống Chính Trị Trong Bảo Vệ Chủ Quyền, An Ninh Biên Giới Quốc Gia
 • Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng
 • Yêu Cầu Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng
 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nêu Gương Và Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Nêu Gương Là Một Trách Nhiệm Hàng Đầu
 • Nâng Cao Trách Nhiệm Thực Hiện Nêu Gương Của Cán Bộ Quản Lý Chỉ Huy Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Phát Huy Tinh Thần Nêu Gương, Tính Tiền Phong, Gương Mẫu Của Cán Bộ, Đảng Viên Trong Việc Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Của Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Ở Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An
 • Ứng Dụng Ocr Độ Chính Xác Cao Cho Ngân Hàng Tại Việt Nam
 • Ngày đăng: 12/06/2020 04:06

  Tham dự Tọa đàm có chúng tôi Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; chúng tôi Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; chúng tôi Phạm Quang Thao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; chúng tôi Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; chúng tôi Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia khu vực I; TS Phạm Tuấn Khải, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; TS Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; … cùng nhiều nhà khoa học, quản lý trong và ngoài Bộ Nội vụ; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, viên chức, người lao động Tạp chí Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ).

  Phát biểu khai mạc Tọa đàm, TS Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, qua 17 năm đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới (tính từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư); Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực và rất quan trọng. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa được chú trọng, còn hình thức và mờ nhạt.

  Để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung; cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ nói riêng, nhất là trong bối cảnh đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc Tọa đàm hôm nay để thêm một lần nữa, chúng ta không chỉ học lại tấm gương sáng ngời về nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mà còn tìm ra những giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

  Bên cạnh các tham luận rất đầy đủ, công phu và tâm huyết, trí tuệ của các tác giả đã gửi đến Tọa đàm, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tham dự Tọa đàm tập trung trao đổi, chia sẻ về những vấn đề trọng tâm như: 1) những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; 2)tình hình thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong những năm qua; 3)những giải pháp đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thời gian tới. Những điều kiện cần và đủ để thực hiện các giải pháp đó.

  Phát biểu tại Tọa đàm, chúng tôi Hoàng Chí Bảo cho rằng, nêu gương gắn liền với chủ thể và hành động của chủ thể, tạo ra ảnh hưởng tích cực tới các chủ thể khác, từ cá nhân tới xã hội, thúc đẩy sự noi gương, học tập và làm theo các tấm gương điển hình của các cá nhân, tập thể khác, làm cho người tốt lên, thực chất chứ không hình thức; thường xuyên, bền bỉ như một nhu cầu văn hóa chứ không nhất thời; thiết thực, hiệu quả chứ không phù phiếm, khoa trương.

  GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, nêu gương có nội dung nổi bật về đạo đức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh về bốn đức để làm người đó là cần, kiệm, liêm, chính. Cũng có khi Người đề cập tới nhân – trí – dũng – liêm – trung, nhất là khi nói tới nêu gương về đạo đức, lối sống và phẩm chất chính trị của người lãnh đạo, chỉ huy. Nêu gương đạo đức còn là nêu gương về lòng trung thực, sự chân thành, thành thực. Nó đối lập với thói giả dối, với những khuât tất, mờ ám, bất minh, bất chính.

  Bên cạnh đó, nêu gương phải thể hiện nhất quán trong việc làm, hành động và ứng xử cũng như tự ứng xử, sao cho nói đi đôi với làm, đã nói là làm, biết suy nghĩ kỹ lưỡng, thấu đáo và thường là nói ít, làm nhiều như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh.

  GS.TS Hoàng Chí Bảo cho rằng, nêu gương không chỉ có nội dung đạo đức mà con có nội dung chính trị, pháp lý, nói rộng ra còn là văn hóa mà học vấn là cơ sở, nền tảng. Đó là lòng trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng, niềm tin và sự kiên định về lập trường, quan điểm, tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật pháp, thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, trau dồi văn hóa chính trị, văn hóa ứng xử.

  Tham luận tại Tọa đàm, chúng tôi Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nêu ra một số giải pháp để phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: một là, tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự ý thức trách nhiệm nêu gương của mình, phải nhận thức rằng nếu cán bộ, đảng viên mà không nêu gương thì không còn xứng đáng là cán bộ, đảng viên nữa; hai là, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm nêu gương trước quần chúng nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước; ba là, nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với cộng đồng, gia đình, xã hội; bốn là, xác định rõ trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trên vị trí công tác; năm là, nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng.

  GS.TS Nguyễn Hữu Khiển nêu vấn đề nêu gương trong cán bộ, đảng viên thể hiện thông qua quá trình tinh giản biên chế, sắp xếp lại vị trí việc làm. Bởi vì cán bộ, công chức nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cần thể hiện trách nhiệm để cuộc cải cách chế động công vụ, công chức thành công. Qua đó có thể nhận biết người lãnh đạo, cán bộ, công chức theo thang bậc trách nhiệm và đạo đức.

  Nói về trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, chúng tôi Nguyễn Thế Thắng nêu rõ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ở bất kỳ đâu, bất kỳ làm việc gì và trong hoàn cảnh nào, cán bộ, đảng viên cũng: “… phải làm gương mẫu cho quần chúng. Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước làm theo“.

  PGS.TS Nguyễn Thế Thắng cho biết thêm, Chủ tịch Hồ Chí minh đã chỉ rõ: cán bộ là cái gốc của mọi công việc, cán bộ tốt thì mọi việc đều tốt. Trong công tác cán bộ, người đứng đầu gương mẫu làm đúng đường lối, chính sách, quy chế, quy định của Đảng thì cuốn hút mọi người làm theo đúng. Người đứng đầu chức vụ càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. Cán bộ bình thường nêu gương tốt có ảnh hưởng trong một phạm vi nhất định, song cán bộ lãnh đạo càng cao, thì ảnh hưởng và sức cuốn hút với quần chúng nhân dân trên phạm vi toàn xã hội và cả hệ thống chính trị càng lớn.

  Mạnh Quân – Hoài Nga

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Huy Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên Công An Nhân Dân
 • Quân Khu 7 Phát Huy Vai Trò Nêu Gương Của Cán Bộ Chủ Trì Ở Đơn Vị Cơ Sở
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Cả Hệ Thống Chính Trị Trong Bảo Vệ Chủ Quyền, An Ninh Biên Giới Quốc Gia
 • Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng
 • Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên Và Người Đứng Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Thảo “giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị”
 • Tìm Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Các Môn Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên
 • Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng, Phương Pháp Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị
 • Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Và Học Tập Lý Luận Chính Trị
 • Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy
 • Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã chỉ rõ: “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; “Muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình thì người đảng viên từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Thực hiện lời dạy của Người, nhiều cán bộ, đảng viên ở tỉnh ta bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác thường ngày là những hạt nhân nêu gương để nhân lên niềm tin, tạo động lực để nhân dân học tập, làm theo.

  Trên cơ sở Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, ngày 18.3.2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1506-QĐi/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh. Quy định nêu rõ, mỗi cán bộ, đảng viên trong Ðảng bộ tỉnh, nhất là cấp ủy viên các cấp phải nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong Ðảng, trong xã hội. Thực hiện quy định, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, nhất là người đứng đầu đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký cam kết thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, Thành ủy Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố. Đối với cán bộ, công chức, Thành ủy yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết kịp thời các công việc cho công dân, thực hiện phong cách ứng xử văn minh, lịch sự; thực hiện nghiêm việc ghi sổ đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố tiếp tục thực hiện phong trào “Chiều thứ 6: Vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch đẹp” tại các khu dân cư; duy trì trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trục chính, các khu vực công cộng, đông dân cư, nhất là khu vực các chợ; giải quyết dứt điểm các “điểm nóng” về vệ sinh môi trường ở các phường, xã, các khu vực tập kết rác thải. Công tác chỉnh trang đô thị như: Cải tạo vỉa hè, cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đường dây cấp điện và thông tin liên lạc trên các tuyến phố chính… được triển khai, góp phần làm cho bộ mặt cảnh quan của thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

  Thực hiện quy định nêu gương, Huyện ủy Ân Thi đã chỉ đạo, căn cứ tình hình thực tế ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương mà bí thư cấp ủy, người đứng đầu lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề khó khăn, phức tạp để đăng ký làm nội dung đột phá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vốn là địa phương có xuất phát điểm thấp nhưng xã Bắc Sơn (Ân Thi) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, diện mạo của một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những con đường liên thôn, liên xóm, đường trục chính của xã được bê tông hóa sạch đẹp, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đạt được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Phạm Văn Cam, Bí thư Đảng ủy xã. “Tôi luôn tâm niệm rằng bản thân là một đảng viên phải luôn xác định, ngoài việc gương mẫu trong từng lời nói, phải gương mẫu trong việc làm, để góp phần vào sự phát triển của quê hương mình” – đó là chia sẻ của đồng chí Phạm Văn Cam khi nói về việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Khi Nhà nước có chủ trương vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, với suy nghĩ “đảng viên đi trước”, đồng chí Phạm Văn Cam đã vận động gia đình hiến hơn 100m2 đất để làm đường giao thông, bởi theo đồng chí “Không có sự vận động nào tích cực hơn là hành động, việc làm thực tế của mình”. Noi gương người đứng đầu cấp ủy, từ chỗ còn băn khoăn, các hộ dân khác đã đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ công trình để làm đường. Kết quả, có 234 hộ tự nguyện hiến 4.200m2 đất và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động. Đến nay, 100% các tuyến đường trong xã được mở rộng, bê tông hóa tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

  Có thể thấy từ thực tiễn, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên đổi mới phong cách, tác phong làm việc đã trở thành tấm gương sáng về lòng tận tụy, ý thức dấn thân, tinh thần xông pha vào những việc khó, miệt mài học tập, siêng năng rèn luyện, chăm chỉ lao động sáng tạo và giành được nhiều kết quả, thành tích cao trong công tác, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân yêu mến, tin tưởng… Họ thực sự phát huy vai trò là hạt nhân, là những đảng viên gương mẫu, tiên phong nòng cốt, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong các địa phương, cơ quan, đơn vị, xứng đáng với lời nhắc nhở của Bác Hồ “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Sinh Giỏi
 • Đề Tài Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Trường Thcs Cát Hiệp
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Mũi Nhọn Môn Toán Trường Thpt Hàn Thuyên Năm 2022
 • Để Nâng Cao Chất Lượng Môn Toán Ở Trường Phổ Thông
 • Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Toán 6
 • Nêu Cao Tinh Thần Trách Nhiệm, Nỗ Lực Tổ Chức Thực Hiện Đồng Bộ, Hiệu Quả Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Thực Hiện Chỉ Thị Số 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Cán Bộ, Đảng Viên Thực Hiện Chỉ Thị 05, Chuyên Đề Năm 2022
 • Sơ Kết 4 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 05 Và Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Hiệu Quả Từ Thực Hiện Nghị Quyết Số 18 Và 19 Về Tinh Gọn Bộ Máy Ở Đồng Nai
 • Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 18
 • Những Giải Pháp Cơ Bản Nhằm Thực Hiện Hiệu Quả Tinh Giản Biên Chế Trong Các Cơ Quan Công Quyền Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

  Thưa toàn thể các đồng chí!

  Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác. Trong buổi sáng, Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị của tỉnh diễn ra trong buổi chiều, các đồng chí đã nghe báo cáo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và ý kiến tham luận của các địa phương, đơn vị. Hội nghị cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và quán triệt tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương tại hội nghị trực tuyến buổi sáng và ý kiến tham luận của các đồng chí để hoàn thiện báo cáo của Tỉnh ủy.

  Thưa các đồng chí!

  Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị sơ kết 1 năm

  thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu bế mạc hội nghị.

  Sau 1 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu:

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) cũng vẫn còn một số hạn chế:

  – Một số cấp ủy đảng triển khai thực hiện chưa có chiều sâu, chưa tạo được phong trào lôi cuốn rộng rãi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia. Chưa xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; chưa có nhiều mô hình hoạt động thực tiễn trong cụ thể hóa việc làm theo tấm gương của Bác.

  – Việc xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức trong từng lĩnh vực công tác và đời sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn chậm.

  Thưa các đồng chí!

  Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và nhất là các đồng chí đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu kỹ, đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau:

  Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức sinh động, sáng tạo. Chú trọng tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiêu biểu, các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, trong thực hiện Chỉ thị số 05; đồng thời, phê bình những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

  Hai là, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, cụ thể thành nội dung, kế hoạch, chương trình công tác gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, bảo đảm hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời, phải gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Ba là, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, công việc cụ thể của từng cán bộ, đảng viên để xác định nội dung đăng ký việc làm theo cho phù hợp. Trong bản đăng ký cần nêu cụ thể công việc làm theo, thời gian hoàn thành… Hàng năm, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

  Năm là, thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU, Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hàng năm, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05 đối với các tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp mình. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đánh giá thực chất kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 trong tổng kết công tác hàng năm kết hợp với công tác thi đua, khen thưởng.

  Thưa các đồng chí!

  Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, vừa cấp bách, vừa lâu dài, góp phần chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Người, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của cơ quan, đơn vị.

  Xin kết thúc hội nghị! Chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe và thành công! Xin trân trọng cảm ơn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Triển Khai Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Thực Hiện Chỉ Thị 05
 • Nhiều Biện Pháp Sáng Tạo Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị
 • Những Giải Pháp Để Thực Hiện Chỉ Thị 05 Ct/tw
 • Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước Ở Nền Công Nghiệp 4.0
 • 9 Nhiệm Vụ Và 5 Nhóm Giải Pháp Cho Ngành Gd Năm Học 2022
 • Một Số Giải Pháp Nêu Cao Tính Tiên Phong, Gương Mẫu Của Cán Bộ, Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Đảng Viên, Ở Đâu Cũng Phải Làm Gương Mẫu Cho Quần Chúng
 • Phát Huy Vai Trò Tiên Phong, Gương Mẫu Của Đảng Viên Trẻ
 • Phát Huy Vai Trò Tiên Phong Gương Mẫu Của Đội Ngũ Đảng Viên Trong Thời Kỳ Mới
 • Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2022 Của Đảng Viên
 • Tọa Đàm Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Tình Hình Mới
 • Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “Cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”1. Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính; mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên chẳng những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, mà còn phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

  Trong mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn phát huy vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Đảng, của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình. Đây là một yêu cầu rất quan trọng đối với người cán bộ, đảng viên, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của mình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Người đảng viên không sợ khó, không sợ khổ mà phải đi tiên phong trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn; về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm. Trong đó, chủ yếu trên ba mối quan hệ: đối với mình, đối với người, đối với việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông giàu tình cảm, và đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người đòi hỏi: “Cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, phải cải tiến phương pháp công tác phải ra sức phát huy trí tuệ và tinh thần sáng tạo của quần chúng công nhân. Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phải thắt chặt tình đoàn kết nhất trí giữa Đảng và quần chúng, phải đẩy mạnh thi đua yêu nước, thực hiện sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ”2. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

  Không chỉ nhắc nhở, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức và tác phong công tác, trong cả lời nói lẫn hành động. Các nguyên tắc đạo đức, phong cách công tác Hồ Chí Minh đề ra trước hết cho mình thực hiện, sau đó mới để giáo dục người khác. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng viết: “Mọi lời nói, việc làm của Hồ Chí Minh đều thiết thực và cụ thể. Nói là làm, thường là làm nhiều hơn nói, có khi làm mà không cần nói, tư tưởng hiện ra trong hành động”3. Người trở thành tấm gương mẫu mực về “người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân”, người đảng viên cộng sản chân chính nhất, có sức lôi cuốn, ảnh hưởng mãnh liệt không chỉ đối với toàn thể dân tộc, mà trên cả thế giới.

  Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay

  1. Trong hơn 30 năm đổi mới, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta không ngừng nâng cao và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng, thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, của dân tộc. Về số lượng, nếu như năm 1986, toàn Đảng chỉ có 1,9 triệu đảng viên, thì đến năm 2022, là 4.769.325 đảng viên. Đa số đảng viên được đào tạo bài bản về chuyên môn.

  Đa số cán bộ, đảng viên giữ vững được tư cách người đảng viên cộng sản trong điều kiện mới, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm.

  Đại hội VI, chúng ta bắt đầu thực hiện đổi mới, thì đến Đại hội VII, đã có “một số cán bộ có chức, có quyền có chuyển hóa, biến chất”. Đến Đại hội VIII thì văn kiện xác định, không phải “một số cán bộ nữa” mà là “một bộ phận cán bộ đảng viên có chức, có quyền thoái hóa, biến chất”. Đến Đại hội IX thì không phải là “một bộ phận nữa” mà là “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thoái hóa biến chất”. Đại hội X tiếp tục nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực… Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi…”4.

  Nghị quyết Hội nghị số 12-NQ/TW, ngày 16/1/2012, Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đánh giá: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”5.

  Tuy nhiên, đến Đại hội XII của Đảng: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”6. Tình trạng này, cần kịp thời ngăn chặn.

  Những hạn chế, khuyết điểm trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp chưa được thường xuyên, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế, ảnh hưởng đến kỷ cương, kỷ luật của Đảng…

  2. Xây dựng Đảng về đạo đức là toàn bộ các hoạt động, các mặt công tác, từ đề ra chủ trương đến tổ chức và kiểm tra, giám sát thực hiện, nhằm tạo nên những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Đảng về đạo đức là trách nhiệm của toàn Đảng, từ trung ương đến cơ sở, mà bắt đầu và trước hết từ mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, từ sự tự giác rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, sự tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Trong điều kiện cách mạng hiện nay, tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên thể hiện ở:

  Thứ nhất, tiên phong, gương mẫu về nhận thức lý luận, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  Mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay phải nhận thức đúng mô hình, những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng; những phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa,…

  Thứ hai, tiên phong, gương mẫu về bản lĩnh, phẩm chất chính trị.

  Trong tình hình hiện nay, phải rất coi trọng việc nâng cao bản lĩnh, phẩm chất chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tỏ rõ lập trường tuyệt đối trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước; không dao động, mất niềm tin; kiên định công cuộc đổi mới toàn diện, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; dũng cảm vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới; kiên quyết đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, cơ hội, bảo thủ, “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,…

  Thứ ba, tiên phong, gương mẫu về phẩm chất đạo đức cách mạng.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong công việc”. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, cán bộ, đảng viên luôn phải đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân, đặc biệt kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức không chỉ ở nơi công tác, mà còn trong các mối quan hệ xã hội và ở nơi cư trú, của cả bản thân và gia đình.

  Thứ tư, tiên phong, gương mẫu về trình độ, năng lực công tác.

  Cán bộ, đảng viên hiện nay phải có kiến thức văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, pháp luật đủ khả năng tham gia với tổ chức đảng trong hoạt động lãnh đạo, với cơ quan nhà nước trong hoạt động quản lý và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của bản thân. Năng lực công tác của đảng viên bao gồm cả năng lực quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chủ trương, kế hoạch công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị, năng lực đề xuất ý kiến góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; năng lực vận động, tổ chức, hướng dẫn nhân dân; năng lực đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng và trong xã hội.

  Thứ năm, tiên phong, gương mẫu về phong cách công tác, quan hệ mật thiết với nhân dân.

  Trong điều kiện hiện nay, cán bộ, đảng viên phải có phong cách làm việc thật sự khoa học, dân chủ, thiết thực, sáng tạo, coi trọng chất lượng và hiệu quả, gần gũi với nhân dân. Trong cơ chế thị trường, không còn bao cấp, đảng viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải hết sức nhạy bén, năng động; đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, cùng với cách đơn vị, doanh nghiệp và người dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế phát triển, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

  3. Trong thời gian tới, để tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, “chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam” (Điều lệ Đảng khóa XI), từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải tự giác, gương mẫu tự kiểm điểm, soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình. Đạo đức của Đảng phải thể hiện ở chỗ đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín.

  Theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012, của Ban Bí thư, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, yêu cầu cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Một trong những nội dung phải gương mẫu là: tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

  Mỗi cán bộ, đảng viên hằng ngày đều tự xem xét lại mình, xem xét cái gì đúng, cái gì sai, nguyên nhân vì đâu và suy nghĩ, tìm cách sửa chữa để làm việc tốt hơn, sống đẹp hơn. Người cán bộ, đảng viên cần khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí, của quần chúng, của cấp dưới từ đó chuyển thành nhận thức và hành động tự giác. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với việc rèn luyện phong cách người cán bộ cách mạng. Chính phong cách đó là cơ sở để cho hoạt động của người cán bộ ngày càng hiệu quả, và là tấm gương đối với quần chúng nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công, vô tư. Mình đã chí công, vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ít…”7. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, đặc biệt là người đứng đầu, cần nêu cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên cộng sản, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

  Phạm Thị Hạnh Thạc sĩ, Tạp chí Cộng sản Chú thích:

  1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.1995, t. 5, tr. 614 – 615.

  2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, t. 9, tr. 820

  3. Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh – Một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1990, tr. 64-65

  4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 263-264

  5. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr. 22

  6. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2022, tr. 185

  7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2000, t. 5, tr. 251

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Tinh Thần Tiên Phong Gương Mẫu Của Đảng Viên Trong Thực Hiện Nhiệm Vụ Và Tham Gia Xây Dựng Đảng
 • Đánh Giá 10 Nhiệm Vụ Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Tăng Cường Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Thực Hiện Mười Trọng Tâm Công Tác Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Năm 2022, Tỉnh Ủy Chọn Chủ Đề “bứt Phá Về Đích” Với Mục Tiêu Là Tập Trung Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhìn Lại Một Năm Thực Hiện Pháp Luật Về An Ninh Mạng
 • Toàn Văn Luật An Ninh Mạng 2022
 • Luật An Ninh Mạng 2022, Luật Số 24/2018/qh14 2022
 • Toàn Văn Luật An Ninh Mạng Có Hiệu Lực Từ 1/1/2019
 • Giải Pháp Đảm Bảo An Toàn Mạng Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Yêu Cầu Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Lien He Nhan Thuc, Trach Nhiem Cua Quan Nhan Ve Nhiem Vu Bao Ve An Toan, An Ninh Mang Trong Quan Doi, Liên Hệ Nhận Thức, Trách Nhiệm Cuả Quân Nhân Về Nhiệm Vụ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Yêu Cầu Thứ Nhất Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh M, Yêu Cầu Thứ Nhất Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh M, Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong An Toàn An Ninh Mạng, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Yêu Cầu, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Trách Nhiệm Quân Nhân Trong Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Nhận Thức, Trách Nhiệm Về An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Liên Hệ Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Mạng, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Bảo Vệ An Ninh Mạng, Liên Hệ Nhận Thức, Trách Nhiệm Cuả Quân Nhân Về Nhiệm Vụ An Toàn, Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp – Hộ Tịch Tại ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã, Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân … Trên Cơ Sở Đó Xây Dựng ý Thức Trách Nhiệm, Tự, Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân … Trên Cơ Sở Đó Xây Dựng ý Thức Trách Nhiệm, Tự, Uyển Dụng Và Bổ Nhiệm Chính Bạn Làm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp – Hộ Tịch Tại ủy Ban Nhân Dân C, Uyển Dụng Và Bổ Nhiệm Chính Bạn Làm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp – Hộ Tịch Tại ủy Ban Nhân Dân C, Trách Nhiệm Của Cấp ủy Trong Việc Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Trách Nhiệm Trong Việc Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân, Liên Hệ Trách Nhiệm Sinh Viên Trong Việc Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân An Ninh Nhân Dân , Trách Nhiệm Bản Thân Về An Ninh Mạng, Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Liên Hệ Trách Nhiệm Bản Thân Về Mối Quan Hệ Xã Hội Quân Nhân Trong Tình Hình Mới, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Nghiên Cứu Trách Nhiệm Xã Hội Của Streamer ảnh Hưởng Đến Nhận Thức Của Giới Trẻ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Vị Trí ý Nghĩa Tầm Quan Trọng Của Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Nâng Cao ý Thức Trách Nhiệm, Yeu Cau Giai Phap Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Mang Cua Quan Nhan, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân, Bản Nhận Xét Dự Báo Về Khả Năng Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Của Hạng Ii, Bản Nhận Xét Khả Năng Thực Hiện Nhiệm Vụ Của Hạng Iii, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Nhiệm Vụ Giải Pháp Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Nhân Lực Công Ty, Bài Thu Hoạch Trách Nhiệm Bản Thân Trong Đấu Tranh Sinh Họcống Quan Điểm Sai Trái Trên Mạng Internet, Nâng Cao Vai Trò Trách Nhiệm Của Hội Nông Dân Về Thực Hiện Kết Luật 61, Yêu Cầu Sự Cần Thiết, Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Yeu Cầu , Sự Cần Thiết,giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân , Sự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, ự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu, Sự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu, ự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu , Sự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu, Nêu Yêu Cầu Và Giải Pháp Đẩy Mạnh Học Tập Và Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân Phấn Đấu Xứng, Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Tinh Bay Nhiem Vu Giai Phap Chu Yeu Trong Linh Vuc Quoc Phong An Ninh, Biên Bản Xác Nhận Trách Nhiệm, Chức Trách Nhiệm Vụ Nhân Viên Thống Kê, Quyền Và Trách Nhiệm Của Quý Vị Với Tư Cách Là Bệnh Nhân, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng Trách Nhiệm Sinh Vi, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2022, Biên Bản Kiểm Tra Xác Nhận Hoàn Thành Trách Nhiệm Bảo Hành, Giải Pháp Nâng Cao ý Thức Chấp Hành Điều Lệnh Công An Nhân Dân, Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Trách Nhiệm Học Sinh Đối Với Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Mạng, Người Lái Xe Và Nhân Viên Phục Vụ Trên Xe ôtô Vận Tải Hành Khách Phải Có Những Trách Nhiệm Gì, Người Hành Nghề Lái Xe Khi Thực Hiện Tốt Việc Rèn Luyện Nâng Cao Trách Nhiệm Đạo Đức Nghề Nghiệp, Quan Điểm Và Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Thực Hiện Đường Lối Quốc Phòng, An Ninh, Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị , Bai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Nhiệm Vụ Giải Pháp Đấu Tranh Với Các Quan Điểm Sai Trái Thù Địch Hiện Nay, Nâng Cao Văn Hóa Chính Trị Của Cán Bộ Lãnh Đạo Gắn Với Nêu Cao Tinh Thần Trách Nhiệm, Bài Thu Hoạch Nhiệm Vụ Giải Pháp Đấu Tranh Với Các Quan Điểm Sai Trái Thù Địch Hiện Nay, Nâng Cao Trách Nhiệm Và Tính Tiên Phong Gương Mẫu, Tiểu Luận Thực Trạng Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Khóa Xvi, Nhiệm Kỳ 2011-2016, Nang Cao Van Hoa Chinh Tri Cua Can Bo Lanh Dao Gan Voi Neu Cao Tinh Than Trach Nhiem, Phong Cach Guo, Nang Cao Van Hoa Chinh Tri Cua Can Bo Lanh Dao Gan Voi Neu Cao Tinh Than Trach Nhiem, Phong Cach Guo, Giải Quyết Trách Nhiệm Dân Sự Trong Vụ án Hình Sự, Cac Bien Phap Nen Quoc Phong Toan Dan Va An Ninh Nhan Dan, Trách Nhiệm Quyền Hạn An Toàn, Trách Nhiệm Quyền Hạn Của Ban An Toàn, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Quản Lý Bếp ăn, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng ,

  Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Yêu Cầu Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Lien He Nhan Thuc, Trach Nhiem Cua Quan Nhan Ve Nhiem Vu Bao Ve An Toan, An Ninh Mang Trong Quan Doi, Liên Hệ Nhận Thức, Trách Nhiệm Cuả Quân Nhân Về Nhiệm Vụ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Yêu Cầu Thứ Nhất Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh M, Yêu Cầu Thứ Nhất Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh M, Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong An Toàn An Ninh Mạng, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Yêu Cầu, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Trách Nhiệm Quân Nhân Trong Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Nhận Thức, Trách Nhiệm Về An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Liên Hệ Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Mạng, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Bảo Vệ An Ninh Mạng, Liên Hệ Nhận Thức, Trách Nhiệm Cuả Quân Nhân Về Nhiệm Vụ An Toàn, Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp – Hộ Tịch Tại ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã, Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân … Trên Cơ Sở Đó Xây Dựng ý Thức Trách Nhiệm, Tự, Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân … Trên Cơ Sở Đó Xây Dựng ý Thức Trách Nhiệm, Tự, Uyển Dụng Và Bổ Nhiệm Chính Bạn Làm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp – Hộ Tịch Tại ủy Ban Nhân Dân C, Uyển Dụng Và Bổ Nhiệm Chính Bạn Làm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp – Hộ Tịch Tại ủy Ban Nhân Dân C, Trách Nhiệm Của Cấp ủy Trong Việc Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Trách Nhiệm Trong Việc Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân, Liên Hệ Trách Nhiệm Sinh Viên Trong Việc Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân An Ninh Nhân Dân , Trách Nhiệm Bản Thân Về An Ninh Mạng, Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Liên Hệ Trách Nhiệm Bản Thân Về Mối Quan Hệ Xã Hội Quân Nhân Trong Tình Hình Mới, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Nghiên Cứu Trách Nhiệm Xã Hội Của Streamer ảnh Hưởng Đến Nhận Thức Của Giới Trẻ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Vị Trí ý Nghĩa Tầm Quan Trọng Của Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Nâng Cao ý Thức Trách Nhiệm, Yeu Cau Giai Phap Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Mang Cua Quan Nhan, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân, Bản Nhận Xét Dự Báo Về Khả Năng Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Của Hạng Ii, Bản Nhận Xét Khả Năng Thực Hiện Nhiệm Vụ Của Hạng Iii, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Liên Hệ Bảo Vệ An Ninh Mạng Trong Quân Đội
 • Theo Luật An Ninh Mạng, Công Dân Được Bảo Vệ Như Thế Nào?
 • Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội
 • Giải Pháp Bảo Mật Cho Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Bảo Mật Hệ Thống Mạng Cho Doanh Nghiệp Thời Đại Công Nghệ Số
 • Nâng Cao Trách Nhiệm Thực Thi Công Vụ Của Cán Bộ, Công Chức Ở Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Yêu Cầu Cấp Thiết Đối Với Cán Bộ, Công Chức Thời Kỳ Phát Triển Mới
 • Về Phát Triển Thị Trường Khoa Học Và Công Nghệ Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Khoa Học Và Công Nghệ
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giải Pháp Thi Thiên
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thị Trường Mới
 • Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách và quy định pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

  1. Yêu cầu khách quan của việc nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ, coi đó là nền móng của mọi thành công: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”(1). Thực hiện tư tưởng đó của Người, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiều văn bản quy định về cán bộ, công chức, trong đó có các quy định về nâng cao trách nhiêm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Năm 2008, Quốc hội đã thông qua Luật Cán bộ, công chức (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức năm 2022) để phù hợp với yêu cầu mới.

  Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2022 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ) đã xác định: “Thực hiện cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với trách nhiệm và có chế tài nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức…”(2).

  Tại Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức (ban hành theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ) đã yêu cầu phải có các quy định cụ thể về việc đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức; gắn chế độ trách nhiệm và kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ.

  Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ nêu rõ: “Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm”(3).

  Quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển và đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Điều này được thể hiện rõ thông qua sự gia tăng liên tục chỉ số hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức qua từng năm, từ 81,81% năm 2022 lên 85,1% năm 2022 và 85,62% năm 2022(4).

  Tuy nhiên, trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Điều này một phần xuất phát từ: “Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường;… Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm”(5).

  2. Tiêu chí xác định trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong cải cách nền hành chính nhà nước, đổi mới chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này trong giai đoạn hiện nay, cần phải xây dựng được những tiêu chí cơ bản để xác định trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

  Thứ nhất, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực thi công vụ.

  Đây  là một trong những nghĩa vụ của cán bộ, công chức, được quy định cụ thể tại Điều 8 Luật Cán bộ, công chức: “Cán bộ, công chức có nghĩa vụ phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước”(6). Điều 34 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định, mỗi cán bộ, công chức đều có trách nhiệm “tích cực tìm hiểu, học tập pháp luật; tham gia các khóa học, lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về pháp luật; gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật. Chủ động, tích cực kết hợp thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn, thực thi nhiệm vụ”(7).

  Thứ hai, thực hiện đúng bổn phận, trách nhiệm của cán bộ, công chức.

  Bổn phận, trách nhiệm của cán bộ, công chức đã được quy định tương đối cụ thể trong Luật Cán bộ, công chức với các nội dung: nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân (Điều 8); nghĩa vụ trong thi hành công vụ (Điều 9); những điều cán bộ, công chức không được làm (Mục 4). Thực hiện đúng bổn phận, trách nhiệm của cán bộ, công chức có mối liên hệ mật thiết với kết quả hoạt động công vụ. Trách nhiệm, bổn phận thực thi công vụ của cán bộ, công chức là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, kết quả hoạt động công vụ. Trong quá trình thực thi công vụ, nếu cán bộ, công chức không thực hiện đúng bổn phận, trách nhiệm của mình thì không những hiệu quả của hoạt động công vụ không đạt được, mà còn có thể gây tác động tiêu cực đến cơ quan và của cả nền công vụ.

  Vì vậy, cán bộ, công chức cần nhận thức và hiểu rõ được quyền, nghĩa vụ, những điều được phép hoặc không được phép làm trong quá trình thực thi công vụ, thực hiện đúng chức trách của mình trong các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, với tổ chức, công dân.

  Thứ ba, tuân thủ các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao đạo đức của cán bộ, công chức. Người cho rằng: người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Có thể nêu ra những chuẩn mực cụ thể trong đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; luôn chấp hành nghiêm kỷ luật và có tinh thần sáng tạo trong thi hành công vụ; có tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc.

  Việc tuân thủ đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp cho cán bộ, công chức ý thức rõ  trách nhiệm của mình, tránh tình trạng lạm quyền, đảm bảo sự công tâm, minh bạch, không vụ lợi trong quá trình thực thi công vụ.

  Thứ tư, tôn trọng tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết công việc.

  Việc tôn trọng tổ chức, công dân trong quá trình thực thi công vụ thể hiện ở các khía cạnh: phải lắng nghe ý kiến của tổ chức, công dân; trong quá trình giao tiếp, làm việc với tổ chức, công dân phải thể hiện thái độ đúng mực, có tinh thần cầu thị; sẵn sàng chịu sự giám sát của tổ chức, công dân.

  Thái độ đúng mực của cán bộ, công chức trong quá trình làm việc sẽ góp phần tạo dựng uy tín, hình ảnh của cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức; tôn trọng công dân và tổ chức trong quá trình thực thi công vụ là biểu hiện cụ thể của mục tiêu cuối cùng của nền công vụ là phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

  3. Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam

  Để nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, cần thực hiện các giải pháp sau:

  Một là, tăng cường hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, có biện pháp khuyến khích công chức tự học tập và tự rèn luyện.

  Quá trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm kịp thời cập nhật chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; những phương thức quản lý, điều hành và tổ chức thực thi công vụ hiện đại, trang bị phương pháp tư duy lý luận… cho đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó mỗi cán bộ, công chức xác định cách thức thực thi công vụ cho phù hợp. Để việc đào tạo, bồi dưỡng đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập và phục vụ tốt cho việc bổ sung kiến thức, kỹ năng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, cần thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải dựa trên nhu cầu thực tiễn của cán bộ, công chức theo từng vị trí việc làm.

  Bên cạnh đó, cần xây dựng ý thức tự học tập, tự rèn luyện cho cán bộ, công chức. Cần có biện pháp phù hợp và đủ sức thuyết phục để công chức ý thức rằng việc tự giác học tập không chỉ là sự khát khao, thôi thúc tự bản thân, mà còn là động lực để có thể thực hiện nhiệm vụ một cách bài bản và chuyên nghiệp. V.I.Lênin từng nói: “Học, học nữa, học mãi”, không học thì không có tri thức.

  Hai là, tăng cường bố trí cán bộ, công chức đi khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế.

  Nắm bắt được thực tế sinh động của đời sống xã hội và thấu hiểu hơn, nhận thức rõ được những khó khăn, thuận lợi, những nhu cầu, mong muốn của người dân và doanh nghiệp… là việc làm cần thiết, đặc biệt đối với những cán bộ, công chức trẻ. Để việc đi trải nghiệm thực tế thật sự đạt hiệu quả trong việc rèn luyện cán bộ, công chức, mỗi cơ quan, đơn vị cần đánh giá đúng vai trò của công tác này, có quy chế, quy định và cơ chế cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời, cần xây dựng kế hoạch rõ ràng, cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn.

  Ba là, đổi mới chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức.

  Đổi mới chính sách tiền lương để tiền lương thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động và gia đình người hưởng lương; từ đó cán bộ, công chức có thể thực sự tâm huyết, cống hiến, yên tâm công tác, là động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Tuy nhiên trên thực tế, mặt bằng lương hiện nay vẫn còn khá thấp, dẫn đến tình trạng cán bộ, công chức không yên tâm và không chuyên tâm công tác, một bộ phận công chức phải tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập khác ngoài lương để duy trì cuộc sống.

  Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã xác định mục tiêu: “Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”(8).

  Đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng ta, thực hiện tốt vấn đề này sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm cống hiến, tận tụy với công việc, tạo động lực phấn đấu cho công chức. Trong bối cảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đồng thời cần có những giải pháp mang tính đồng bộ của các cấp, ban, ngành từ Trung ương đến cơ sở.

  Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức là một trong những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ. Vì vậy, cần tạo động lực để cán bộ, công chức được làm việc trong một môi trường công bằng, minh bạch; phát huy được năng lực, sở trường, qua đó có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

  Ghi chú:

  (1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, Nxb CTQG- ST, H.2011, tr.27. 

  (2) Chính phủ, Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

  (3),(8) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2018, tr.54-55, tr.107.

  (4) Bộ Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022.

  (5) Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  (6) Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

  (7) Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

   

   

  Th.S, NCS Vũ Thị Hương Thảo – Học viện Hành chính Quốc gia

  Theo: https://tcnn.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thảm Bê Tông Nhựa Nóng
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Sát Việc Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Sát Các Quyết Định Thi Hành Án Dân Sự Tại Huyện Đầm Hà
 • Biện Pháp Thi Công Móng Công Trình Tòa Nhà Chung Cư Cao Tầng
 • Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm – Thai Son Construction
 • Nêu Gương Để Nâng Cao Ý Thức Đội Mũ Bảo Hiểm

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Ý Thức Đội Mũ Bảo Hiểm Đối Với Người Tham Gia Giao Thông
 • Nên Đặt Vòng Tránh Thai Hay Cấy Que Tránh Thai Tốt Hơn?
 • #1 Cấy Que Tránh Thai Bao Lâu Thì Quan Hệ Được?
 • Que Cấy Tránh Thai: Biện Pháp Tránh Thai Hiệu Quả Lên Đến 99.95%
 • Que Cấy Tránh Thai: Một Biện Pháp Tuyệt Vời?
 • (LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ và Luật Giao thông đường bộ, sau hơn 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức của người dân. Trên địa bàn Hà Nội, công tác phối hợp tuyên truyền trong các trường học nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên cũng được đẩy mạnh…

  Hiện nay, tình trạng không đội mũ bảo hiểm theo quy định khi tham gia giao thông trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để góp phần nâng cao ý thức thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông, thời gian qua Hà Nội và các ngành chức năng đã có nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác thực hiện.

  Tham gia giao thông “quên” đội mũ bảo hiểm cho trẻ một phần bắt nguồn từ ý thức phụ huynh. Ảnh: Đinh Luyện

  Những nội dung tuyên truyền thời gian qua Hà Nội thực hiện chủ yếu xoay quanh quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm của người điều khiển xe gắn máy, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, quy định về tốc độ xe và quy định đội mũ bảo hiểm, đội đúng cách và các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chuyển tải tới người dân và các em học sinh, sinh viên…

  Nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nhất là đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện, xe máy, ngay những tuần đầu của năm học mới, các cơ quan đơn vị chuyên môn đã tích cực vào cuộc. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội là ví dụ.

  Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức cho học sinh học tập các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, nhiều trường học đã có những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

  Trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ – hoạt động ý nghĩa, giàu tính nhân văn được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai thời gian gần đây. Ảnh: Đinh Luyện

  Đơn cử, Trường Tiểu học Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây) ngay sau lễ khai giảng năm học mới, nhà trường tổ chức phát động “Tháng An toàn giao thông” tới giáo viên, học sinh toàn trường, trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1. Ngoài ra, hằng ngày nhà trường ghi tên học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy đến trường làm căn cứ đánh giá thi đua của lớp; trao đổi với phụ huynh biết để cùng giáo dục con…

  Được biết, thời gian tới, lực lượng công an trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, các nhà trường để giáo dục, xử lý nghiêm những trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Tuy vậy, để bảo đảm hiệu quả đồng bộ, cùng với việc giáo dục con em mình, các bậc phụ huynh cần nêu gương trong việc chấp hành pháp luật giao thông, đặc biệt là phải thực hiện nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe máy.

  Đinh Luyện

  Nguồn :

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Nâng Cao Ý Thức Đội Mũ Bảo Hiểm Cho Trẻ Em Khi Tham Gia Giao Thông
 • Tuyên Truyền, Vận Động Nâng Cao Hiệu Quả Đội Mũ Bảo Hiểm Ở Trẻ Em
 • Nâng Cao Ý Thức Đội Mũ Bảo Hiểm Cho Trẻ Nhỏ: Phụ Huynh Phải Gương Mẫu
 • Nêu Tác Dụng Của Biện Pháp Ước Lệ Trong Câu Thơ Sau Trong Bài Chí Khí Anh Hùng : “nửa Năm Hương Lửa Đương Nồng” Câu Hỏi 853994
 • Đề Đọc Hiểu Đoạn Nỗi Thương Mình Trích Truyện Kiều Nguyễn Du
 • Nêu Gương Là Một Trách Nhiệm Hàng Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Trách Nhiệm Thực Hiện Nêu Gương Của Cán Bộ Quản Lý Chỉ Huy Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Phát Huy Tinh Thần Nêu Gương, Tính Tiền Phong, Gương Mẫu Của Cán Bộ, Đảng Viên Trong Việc Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Của Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Ở Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An
 • Ứng Dụng Ocr Độ Chính Xác Cao Cho Ngân Hàng Tại Việt Nam
 • Ocr Là Gì ? Ocr Và Những Ứng Dụng Thực Tế Là Gì?
 • Về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ qua, dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá: “Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên được triển khai tương đối đồng bộ ở các cấp”, “lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp đã quán triệt và gương mẫu, tự giác thực hiện tốt nội dung nêu gương, đề cao tinh thần trách nhiệm; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, tự giác học tập, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị”.

  Có thể thấy, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cấp, đã thể hiện rõ vai trò nêu gương qua việc thực hiện các quy định của Đảng về việc nêu gương và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đánh giá khái quát về những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua, dự thảo Báo cáo chính trị đã khẳng định: “Thực hiện có hiệu quả công tác tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt đảng, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”.

  Ở phần thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra một số giải pháp quan trọng về việc nêu gương. Chẳng hạn, “100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương” (chỉ tiêu thứ 22); “thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp” (nhiệm vụ, giải pháp về công tác tư tưởng, chính trị); “cần đặc biệt quan tâm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu trong thực hiện công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền” (nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận)…

  Để thực hiện tốt công tác nêu gương, trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố cần quan tâm một số vấn đề sau:

  Thứ nhất, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, trong đó cần xây dựng các chương trình hành động, các kế hoạch, chuẩn mực cụ thể để thực hiện các quy định, các chỉ đạo của cấp trên. Từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải xem việc nêu gương là một yêu cầu hàng đầu trong công tác, lối sống, sinh hoạt. Đặc biệt, khi tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, cần có một phần quan trọng về việc thực hiện vấn đề nêu gương (thành một chương trình hành động riêng hoặc có một phần riêng với dung lượng phù hợp ở phần xây dựng Đảng).

  Thứ hai, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm các quy định, các yêu cầu về nêu gương được thực hiện đầy đủ và phù hợp trên thực tế. Trong đó, cần phát huy vai trò tự giám sát của tổ chức đảng và vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cả ở nơi làm việc lẫn nơi cư trú. Cần quan tâm các kênh nắm bắt thông tin, dư luận, phản hồi của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua mạng xã hội. Các trường hợp chưa nêu gương cần được báo cáo kịp thời với cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền.

  Thứ ba, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên chưa nêu gương (cả trong công tác lẫn sinh hoạt) hoặc không tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương trong phạm vi, quyền hạn của mình. Đặc biệt, cần có nhiều biện pháp để nắm bắt sự nêu gương trong lối sống, trong sinh hoạt, nhất là trong việc cưới, việc tang, thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật, gắn bó với cấp ủy và nhân dân nơi cư trú… Khi có dư luận không tốt về cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cần có biện pháp kiểm tra và xử lý kịp thời.

  Lâu nay, yêu cầu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” luôn được đặt ra một cách không chính thức nhưng vẫn có giá trị định hướng lớn lao. Nay trong văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, vấn đề này đã được đề cao rất rõ nét, thể hiện một quan điểm rất tích cực và có trách nhiệm. Do đó, vấn đề này cần được triển khai thực hiện một cách đầy đủ, chặt chẽ để góp phần xây dựng Đảng thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nêu Gương Và Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên
 • Phát Huy Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên Công An Nhân Dân
 • Quân Khu 7 Phát Huy Vai Trò Nêu Gương Của Cán Bộ Chủ Trì Ở Đơn Vị Cơ Sở
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Cả Hệ Thống Chính Trị Trong Bảo Vệ Chủ Quyền, An Ninh Biên Giới Quốc Gia
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100