Top 5 # Xem Nhiều Nhất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Thủ Tục Hành Chính

Cải cách hành chính với 06 nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác động rất lớn đến đến 10 chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bởi lẽ, những thủ tục hành chính liên thông, tinh gọn được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm và năng động sẽ hình thành cơ chế đầu tư – kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch; tạo lập hình ảnh thân thiện, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của chính quyền và xây dựng niềm tin, sự đồng thuận từ phía các doanh nghiệp. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp sẽ đánh giá cao môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh.

Xuất phát từ nhận thức trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

– Về cải cách thể chế, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được HĐND tỉnh ban hành để kịp thời điều chỉnh các quan hệ kinh tế – xã hội cần thiết, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nhà nước, nhu cầu sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, như: Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh,Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, về Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2020, Quy định về một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh… Kết quả này thể hiện sự năng động, tinh thần trách nhiệm của tỉnh trong việc tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời minh bạch hóa các chủ trương, chính sách để doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện.

– Về cải cách thủ tục hành chính, các ngành, các cấp đã tiến hành nhiều giải pháp và đạt được một số kết quả như:

+ Công bố, công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tại bộ phận “một cửa”, trên Trang Thông tin kinh tế – xã hội của tỉnh và website của một số sở, ban ngành, UBND cấp huyện.

+ Tổ chức vận hành có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng…

+ Đã rà soát và đơn giản hóa đối với TTHC tại một số Sở, ngành, cụ thể: Sở Tài nguyên và môi trường đã đơn giản hóa giảm được 16 thủ tục trong số 100 thủ tục hành chính thuộc Sở, Sở Kế hoạch và đầu tư đã sửa đổi, bổ sung 34/67 thủ tục hành chính trong đó đã rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh bình quân là 3 ngày/1 hồ sơ.

+ Thí điểm triển khai việc xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên một số lĩnh vực với các tiêu chí: tiếp cận dịch vụ, quy định về TTHC, thái độ phục vụ của công chức, kết quả giải quyết TTHC.

– Song song với việc cải cách TTHC, tỉnh cũng đã đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức vì xác định yếu tố con người quyết định chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc cho doanh nghiệp. Nhiều giải pháp được triển khai như: tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho công chức phụ trách bộ phận một cửa và công chức chuyên môn giải quyết TTHC; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC tại các bộ phận tham gia giải quyết TTHC; thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, giờ giấc làm việc và văn hóa ứng xử nơi công sở.

Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Những kết quả trên đã đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; xóa bỏ rào cản về thời gian, giảm chi phí và rủi ro trong thực hiện TTHC; nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp, nhân dân về việc cung ứng các dịch vụ công… Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như:

– Mặc dù người đứng đầu cơ quan hành chính rất quan tâm và quyết liệt trong cải cách hành chính nhưng công chức thừa hành còn chưa tích cực trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Tính chuyên nghiệp, năng động, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, vẫn còn trường hợp phản ánh về việc trễ hẹn, phiền hà trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng… Phương pháp quản lý, cách thức làm việc, phối hợp thực hiện công việc trong các cơ quan hành chính chưa thực sự hợp lý.

– Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, số TTHC đề nghị đơn giản hóa chưa nhiều; chưa kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp. Mức độ hiện đại hóa nền hành chính còn hạn chế; mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại còn ít.

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế nêu trên, để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhằm góp phần duy trì và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là cải thiện các chỉ số thành phần,cần tập trungthực hiện một số giải pháp sau:

– Thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định hành chính , TTHC để kiếnnghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết ; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết , bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

– Định kỳ tổ chức thực hiện khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, đầu tư để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

-Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và các quy chế, quy định phối hợp; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở các quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính…để doanh nghiệp biết , thực hiện và giám sát; đồng thời phải cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

– Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm , sự năng động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, tận tâm phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức,nhất là cán bộ, công chức làm việc tạibộ phận một cửa.

– Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính: nâng cấp và tăng cường số dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3 và 4; mở rộng mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các huyện còn lại của tỉnh; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ; đẩy mạnh ứng dụng c ông nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính .

Để duy trì và nâng chỉ số năng lực cạnhtranhcủa tỉnh, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị vào công tác cải cách hành chính vì các giải pháp trên được triển khai đạt hiệu quả khi có sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo của người đứng đầu, sự cộng đồng trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan hành chính, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân./.

Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh

(QBĐT) – Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giảm phiền hà tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh là những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Y tế Quảng Bình đã và đang thực hiện.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, vào đầu giờ sáng hàng ngày, có khá đông người dân tới đăng ký khám bệnh nhưng không hề có cảnh chen lấn, mà thay vào đó là quy trình trật tự, nghiêm túc. Bệnh nhân lấy số thứ tự từ hệ thống tự động và ngồi chờ đến lượt gọi khám. Bình quân mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 450-500 bệnh nhân.

Cán bộ ngành Y tế chú trọng quy định đạo đức nghề nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Quy trình trên đã giúp hoạt động tại khu vực khám, chữa bệnh trật tự, nhanh chóng hơn. Bác sỹ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cho biết: “Nhiều năm trước đây, việc khám bệnh, kê đơn, quản lý thuốc, thanh toán viện phí… đều ghi chép bằng tay.

Vì vậy, việc quản lý, tìm kiếm thông tin điều trị, thanh quyết toán tại bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh nhân và người nhà phải thực hiện rất nhiều thủ tục giấy tờ và phải đi lại nhiều lần mới giải quyết xong. Còn hiện tại, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên các TTHC đã giảm nhiều, thời gian chờ đợi của bệnh nhân được rút ngắn, bảo đảm chính xác quyền lợi của người bệnh khi khám, chữa bệnh tại bệnh viện”.

Chị Võ Thị Thu Bồn, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết, ngành Y tế luôn xác định công tác cải cách TTHC là nội dung quan trọng, thường xuyên, cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm xóa bỏ các thủ tục rườm rà cho tổ chức và công dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh công bố mới 13 TTHC, sửa đổi, bổ sung 22 TTHC và bãi bỏ 23 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của sở. Hiện nay, hầu hết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đều được tiếp nhận và giải quyết trên phần mềm điện tử. Các thủ tục đã được công khai trên hệ thống mạng, tại các đơn vị và bộ phận một cửa về các loại giấy tờ, biểu mẫu, quy trình thủ tục đến khám, chữa bệnh, nhập viện, chuyển viện, thanh quyết toán phí và lệ phí.

Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo cán bộ chuyên sâu, ngành Y tế đã tập trung vào các giải pháp cải tiến quy trình và thủ tục khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho người bệnh.

Hầu hết các bệnh viện hiện nay đều bố trí hệ thống bấm số tự động hoặc phát sổ khám bệnh cho bệnh nhân, hạn chế tình trạng chờ đợi. Bên cạnh đó, sơ đồ quy trình khám, chữa bệnh, giá viện phí, quy định bệnh viện, quy tắc ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là hộp thư góp ý, thông tin đường dây nóng để nhận phản ánh được niêm yết công khai.

Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách TTHC, Sở Y tế đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, Sở Y tế cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang bị. Các phòng của sở đã triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng.

Trang thông tin điện tử của sở tiếp tục được duy trì và hoạt động hiệu quả. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý đã giúp các đơn vị làm việc khoa học hơn, kiểm soát được quá trình thực hiện các quy trình TTHC.

Ngành Y tế cũng đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành, sử dụng thông suốt phần mềm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và phần mềm quản lý hành nghề khám, chữa bệnh của Bộ Y tế trong công tác cấp chứng chỉ hành nghề. Việc đẩy mạnh triển khai cải cách TTHC đã từng bước tạo được sự hài lòng của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các bệnh viện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh cho người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Y tế đã tiếp nhận 11.924 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 11.886 hồ sơ, đang giải quyết 38 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Công tác tiếp đón, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người bệnh về quy trình khám, chữa bệnh, địa điểm cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh hoặc các TTHC, chế độ chính sách về khám, chữa bệnh… đã được các bệnh viện thực hiện tận tình, chu đáo hơn so với trước.

Chị Võ Thị Thu Bồn cho hay: “Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của ngành Y tế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thường xuyên thay đổi, cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại các đơn vị còn kiêm nhiệm, một số đơn vị thực hiện chưa kịp thời công tác chỉ đạo thực hiện CCHC, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ở một số đơn vị chưa đạt hiệu quả cao…”.

Để nâng cao hiệu quả CCHC trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục cải cách bộ máy hành chính, bảo đảm tinh gọn và hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức; từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Lan Chi

Nhiều Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế

Trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã cụ thể hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) khi thực hiện thủ tục hành chính thuế. Hỗ trợ tối đa cho NNT

Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế là một trong những nhiệm vụ mà ngành thuế đã và đang triển khai từ nhiều năm nay. Đây không phải là yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ, mà còn là yêu cầu của Nghị quyết 36a trong việc đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử.

Hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp giúp ngành thuế nắm bắt những vướng mắc, khó khăn và cắt giảm các thủ tục hành chính thuế. Ảnh: THANH HỒNG

Theo ông Huỳnh Đình Trí, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh, tại Bình Dương, nhằm rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với các ngành hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh triển khai hình thức thu thuế qua ngân hàng. Đây là điều kiện giúp cho các doanh nghiệp có nhiều thuận lợi trong việc nộp ngân sách ở các nơi qua kênh điện tử, từ đó tạo điều kiện cho cơ quan thuế mở rộng mạng lưới thu, đồng thời thực hiện luân chuyển chứng từ, cập nhật kịp thời thông tin trong công tác thu ngân sách.

Về phía doanh nghiệp, chị Đặng Thị Thanh Lan, Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MHI Engine System Vietnam (Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, TX.Thuận An) cho biết, hình thức nộp thuế và phí qua ngân hàng giúp công ty của chị tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian cho nộp và kê khai thuế. Nếu như trước đây, chị phải chờ nhận tờ khai, khai đối chiếu số liệu mất hơn một giờ đồng hồ hoặc phải qua nhiều kênh như hải quan, thuế, nhưng hiện nay chị chỉ cần thực hiện thủ tục giao dịch qua ngân hàng để làm thủ tục nộp thuế xuất nhập khẩu là có thể thực hiện được ngay việc nộp thuế. Việc các cơ quan quản lý nhà nước có định hướng triển khai thông tin điện tử đã hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện tốt thủ tục hành chính về thuế, an tâm sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện hoàn, nộp thuế điện tử

Thời gian qua, triển khai hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin ngành thuế, Cục Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nhằm hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai và nộp thuế. Về nộp thuế điện tử, ngành thuế hoàn thành kết nối triển khai nộp thuế điện tử với 41 NHTM; về khai thuế qua mạng, đã có 24.060 đơn vị tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng, đạt 100% trên số đơn vị thuộc diện phải khai thuế.

Bên cạnh đó, ngoài việc triển khai thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, Cục Thuế tỉnh đã triển khai các ứng dụng điện tử, dịch vụ hỗ trợ khác hoàn thuế bằng phương thức điện tử cho doanh nghiệp thuộc diện hoàn thuế xuất khẩu, hoàn thuế dự án đầu tư có số thuế đủ điều kiện hoàn thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng; triển khai kết nối thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên – môi trường trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai… Bắt đầu từ 1-8-2017, Cục Thuế tỉnh sẽ triển khai hoàn thuế cho tất cả doanh nghiệp trên địa bàn thuộc diện hoàn thuế xuất khẩu, hoàn thuế dự án đầu tư tăng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, đánh dấu một bước tiến mới trong hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế. Theo ông Trí, trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử, Cục Thuế tỉnh đang chuẩn bị triển khai ứng dụng quản lý lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải, tiến tới năm 2018 thực hiện khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải bằng phương thức điện tử…

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cũng cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm, những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vốn tiềm ẩn từ các năm trước đã tác động không nhỏ đến doanh nghiệp và NNT. Điều đó đòi hỏi công tác quản lý thuế phải đi sâu, bám sát vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tận tình hướng dẫn và nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính cho NNT. Đồng thời, việc công khai số điện thoại đường dây tiếp nhận thông tin, phản ánh về các hành vi tiêu cực của cán bộ thanh, kiểm tra thuế, cùng với việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh, kiểm tra thuế là bước tiếp theo trong việc điện tử hóa các quy trình thủ tục thuế, hiện đại hóa ngành thuế giai đoạn tới, cũng như đáp ứng yêu cầu của Nghị Quyết 19 của Chính phủ về tiếp tục giảm giờ nộp thuế xuống còn 110 giờ/năm vào năm 2020. Đây là một trong những nhiệm vụ góp phần phát huy hiệu quả gói giải pháp hỗ trợ về thuế của Nhà nước, để doanh nghiệp cùng chung tay, chung sức với Nhà nước vượt qua những khó khăn hiện nay.

THANH HỒNG

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Hành Chính Cấp Xã

Với 146 thủ tục hành chính được triển khai, tạo khối lượng công việc lớn cho đội ngũ cán bộ xã Bảo Hà. Tuy nhiên, khó khăn này đã phần nào được giải quyết khi áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng. Trong hệ thống tài liệu ISO đã có sẵn các biểu mẫu, hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng thủ tục hành chính, quy định rõ nhiệm vụ từng công chức. Do vậy, công chức nắm rõ được công việc của mình, tránh hiện tượng chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Từ đó, từng bước tạo được lòng tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước. Anh Nguyễn Văn Thuấn, cán bộ lao động, thương binh và xã hội, UBND xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên chia sẻ: “Người dân đến giao dịch rất đông nên rất phức tạp khi giải quyết các thủ tục hành chính. Việc áp dụng các tiêu chuẩn mới đã tạo thuận lợi giải quyết nhanh chóng các thủ tục ấy. Ví dụ như người dân đến làm thủ tục về bảo hiểm y tế, khi dân đến làm thẻ sẽ có phiếu tiếp nhận, hẹn ngày đến lấy. Trước kia người dân không biết được chính xác thời gian nên nhiều khi quên không đến lấy”.

Áp dụng ISO mang lại hiệu quả cao trong cải cách hành chính, tạo môi trường hành chính khoa học, thông thoáng, thuận lợi cho cán bộ hành chính và người dân khi đến bộ phận một cửa làm việc. Không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian, từng bước cải tiến phương thức làm việc khi giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, công dân, việc áp dụng ISO trong hoạt động hành chính còn giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị dễ dàng giám sát, kiểm tra và định hướng chỉ đạo kịp thời khi phát sinh vướng mắc. Ông Bùi Trịnh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên cho biết: “Ngay sau khi được tập huấn chúng tôi tham mưu cho UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của xã, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai, duy trì và áp dụng. Trước hết, chúng tôi quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức phải nghiêm túc áp dụng hệ thống trong xử lý thủ tục hành chính dựa trên các quy trình đã được phê duyệt”.

Cấp xã – cấp cuối cùng của hệ thống hành chính Nhà nước nên có rất nhiều giao dịch hành chính trực tiếp, gần với người dân nhất. Do vậy, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO góp phần quan trọng làm thay đổi cách nghĩ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó thay đổi cách nhìn của người dân về dịch vụ công. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị hành chính.

Thu Hường – Vũ Giang