Top 11 # Xem Nhiều Nhất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Cán Bộ Đảng Viên / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Cán Bộ, Đảng Viên / 2023

Cùng với việc ban hành Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều văn bản quan trọng về giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã được Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành, như Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Nghị quyết về Công tác tư tưởng và lý luận trong tình hình mới; Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; về bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các nghị quyết về xây dựng Đảng; Quy định về chế độ cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn trao đổi, đối thoại với các cá nhân có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng; Kết luận về đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân…

Công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thường xuyên, nhất là trong các cơ quan truyền thông đại chúng, trong hệ thống các trường đào tạo, các cơ quan lý luận của Đảng, Nhà nước, hệ thống giáo dục quốc dân, các đoàn thể chính trị, xã hội…

Chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được nâng lên, ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên được đặc biệt coi trọng. Việc học tập các môn lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào giảng dạy ở tất cả các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội. Các chương trình được biên soạn phù hợp với từng đối tượng, như chương trình bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở thực hiện tại hơn 600 trung tâm bồi dưỡng cấp quận, huyện trong cả nước, chương trình bồi dưỡng dành cho 6 đoàn thể chính trị, xã hội. Chương trình cập nhật kiến thức cho cán bộ trung, cao cấp… Trong hệ thống giáo dục quốc dân, đây là môn thi bắt buộc trước khi kết thúc cấp học, bậc học. Đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đây là yêu cầu cơ bản để đánh giá nhận thức khi tuyển dụng, thi nâng ngạch bậc cán bộ, công chức. Cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý đều phải thực hiện chương trình cập nhật kiến thức, cán bộ thuộc diện quy hoạch sẽ học các lớp dự nguồn ở Trung ương hoặc do địa phương tổ chức. Tất cả cán bộ, đảng viên đang công tác trong hệ thống chính trị đều phải học tập, quán triệt là yêu cầu và là một tiêu chí quan trọng để đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trao giải tại Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018.

Một là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng cũng phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách sát hợp với thực tiễn đất nước; không ngừng bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, kiên quyết đấu tranh, phê phán giáo điều, cơ hội, xét lại; phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm đúng mức công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, lý luận; trực tiếp là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức học tập đi đôi với tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư cơ sở vật chất thích hợp.

Bốn là, coi trọng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đi đôi với hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định về quản lý cán bộ, đảng viên.

Năm là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải làm thường xuyên, liên tục; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Từ học tập chuyển sang làm theo, từ cuộc vận động chuyển sang làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu. Qua đó, kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc đề cao tự rèn luyện, nói đi đôi với làm, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, lấy việc giáo dục truyền thống, học tập và làm theo Bác để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới…

2. Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, sức mạnh tổng hợp, thế và lực của nước ta tăng lên rõ rệt, vị thế, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao; uy tín của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, tình hình trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, những yếu kém trong quản lý kinh tế, sự phân hóa giầu nghèo, tồn tại một số điểm nóng, bức xúc xã hội, khiếu kiện về đất đai, môi trường chậm được giải quyết, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là sử dụng mạng xã hội, facebook, tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, những diễn biến phức tạp về tình hình biển Đông… đòi hỏi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới phải được quan tâm hơn nữa, đổi mới cả về nội dung, phương thức thực hiện. Trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị, coi đó là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận, coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong từng nhiệm kỳ đại hội Đảng, cấp ủy đảng, chính quyền phải xây dựng kế hoạch hàng năm, căn cứ theo từng đối tượng cán bộ, đảng viên để xây dựng nội dung, chương trình, loại hình tổ chức học tập phù hợp. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, phát huy vai trò của tổ chức, chi bộ đảng trong giám sát, tổ chức thực hiện.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên

Thứ hai, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng. Đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, phù hợp với bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm công tác cán bộ của Đảng ta. Bên cạnh các định hướng nghiên cứu lớn, quan trọng đã được nêu trong Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, khóa XII về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, xác định những vấn đề trọng điểm cần nghiên cứu, làm rõ những nội dung căn bản, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển, nhất là dưới tác động của các yếu tố thời đại như toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Tổng kết thực tiễn những mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong và ngoài nước.

Thứ tư, quy hoạch lại hệ thống các trường đào tạo, cơ sở nghiên cứu vừa đảm bảo tập trung, thống nhất, tránh phân tán, trùng lắp vừa tạo ra những trung tâm mạnh về từng lĩnh vực lý luận chính trị, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia đầu đàn, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế.

Thứ năm, phát huy vai trò của hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí. Thí điểm một số hình thức đấu thầu, giao nhiệm vụ các cơ quan báo chí, xuất bản về một số nội dung giáo dục tư tưởng, chính trị chuyên sâu, đặc thù, hiệu quả và phù hợp, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí. Thí điểm một số hình thức đấu thầu, giao nhiệm vụ các cơ quan báo chí, xuất bản về một số nội dung giáo dục tư tưởng, chính trị chuyên sâu, đặc thù, hiệu quả và phù hợp, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Thứ sáu, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội… chủ động cung cấp thông tin, kiện toàn lực lượng, đặc biệt là các bộ phận chuyên trách không gian mạng, đảm bảo nhanh nhạy, hiệu quả. Quán triệt quan điểm xây và chống trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung xử lý những điểm nóng, những bức xúc, nổi cộm./.

Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo in số 4/2019

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ, Đảng Viên ​ / 2023

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ: ” Nhận thức sai lệch về ý nghĩa tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước“. Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Minh Khuê/dangcongsan.vn

Vai trò của việc học tập lý luận đối với cán bộ, đảng viên

Đối với công tác xây dựng Đảng, đối với việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, vai trò của lý luận là vô cùng quan trọng. Trong tác phẩm “Làm gì”, V.I. Lênin nêu luận điểm nổi tiếng: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”(1), “Chỉ Đảng nào được một lý luận Tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”(2). Kế thừa và phát triển quan điểm đó, trong sự nghiệp cách mạng và trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặc biệt coi trong vai trò của lý luận.

Trong “Sửa đổi lối làm việc”, ngay ở phần đầu của tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu “Phải sửa đổi lề lối làm việc của Đảng”, thông qua việc mỗi đảng viên phải sửa chữa những khuyết điểm của mình và của đồng chí. Người khẳng định, khuyết điểm có nhiều thứ nhưng đầu tiên và nguy hiểm nhất là “Khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan”, “Nếu không chữa ngay, để nó lây ra, thì có hại vô cùng” vậy bệnh chủ quan do đâu mà có? Nguyên nhân gây ra bệnh chủ quan được chỉ rõ, đó là do “kém lý luận , hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông”(3).

Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao vai trò của lý luận. Theo Người, “lý luận là đem thực tế trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc đấu tranh, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng, rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi lại đem nó chứng minh với thực tế. Đó là lý luận chân chính”(4). Lý luận có vai trò đặc biệt quan trọng bởi nó soi đường cho thực tiễn. “lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”(5). Nếu không chú tâm nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không vững lý luận chính trị sẽ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị. Suy thoái đó diễn ra mà không ngăn chặn sẽ dẫn đến coi thường lý luận, không đủ sức bảo vệ chính mình và dễ tiếp thu tư tưởng trái chiều. Vì thế, việc học tập lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng; là công việc cần thiết, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên.

Khi phân tích những nguyên nhân dẫn đến bệnh chủ quan của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những hạn chế trong học tập và nghiên cứu lý luận trong việc gắn lý luận với thực tiễn. Những hạn chế đó được chia làm thành 3 nhóm:

– Thứ nhất, kém lý luận. Đây là bệnh thuộc về trình độ nhận thức, biểu hiện của sự thiếu học tập lý luận. Cán bộ, đảng viên kém lý luận thì trình độ nhận thức không đáp ứng được yêu cầu mới của cách mạng, do đó, bị lạc hậu so với sự phát triển. Những cán bộ, đảng viên này thiếu tính khoa học trong công tác; khi gặp khó khăn trở ngại thì học “lúng túng” không biết nên làm thế nào cho đúng.

– Thứ hai, khinh lý luận. Biểu hiện này thường gặp ở những người cán bộ, đảng viên cũ, làm được việc, có kinh nghiệm. Thực tế, đây là những cán bộ thường đã nhiều tuổi, có nhiều năm công tác, nhưng do ngại học hỏi, do coi thường lý luận, họ cho rằng giải quyết công việc chỉ cần trên kinh nghiệm là đủ. Người chỉ rõ: “Kinh nghiệm của họ tuy tốt nhưng cũng chẳng qua là từng bộ phận mà thôi… Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ”(6).

– Thứ ba, lý luận suông. Biểu hiện này thường xảy ra ở những người tri thức, những cán bộ trẻ, được đào tạo nhưng chưa có kinh nghiệm thực tiễn. Việc nghiên cứu lý luận chỉ dừng lại trên sách vở. Nó cũng nguy hiểm không khác gì kém lý luận. “Dù xem được hàng ngàn, hàng vạn quyển lý luận, nếu không biết đem ra thực hành, thì khác nào một cái hòm đựng sách. Xem nhiều sách để mà lòe, để làm ra ta đây thế không phải là biết lý luận”(7). Bởi “Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên”(8).

Nguyên nhân của việc chưa coi trọng học tập “lý luận chính trị”

Việc chưa coi trọng học tập “lý luận chính trị” bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, chủ yếu nhất là từ chính cá nhân người học, như: Người học không xác định được mục đích đúng đắn của việc học tập lý luận chính trị, học không vì mục đích tự thân mà vì lý do thăng tiến; học để lấy bằng cấp, để đáp ứng tiêu chuẩn được đề bạt, bổ nhiệm lên những vị trí cao hơn…

Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan từ phía người học nêu trên, một nguyên nhân quan trọng khác là do những hạn chế trong công tác giáo dục lý luận.

Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đã tổng kết: “Việc mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn liền với nâng cao chất lượng. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chậm được đổi mới, bổ sung, cập nhật, còn trùng lặp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách lãnh đạo, quản lý. Phương pháp giảng dạy, học tập chậm được đổi mới, nặng về truyền đạt kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học viên… Quản lý đào tạo còn có mặt yếu kém, nhất là quản lý tự học của học viên. Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo còn có mặt hạn chế”.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng chỉ rõ: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những hậu quả gây ra”.

Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay

Để nâng cao trình độ lý luận của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải có những giải pháp kiên quyết và đồng bộ, cả từ phía người học và từ công tác giáo dục lý luận chính trị. Tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

Một là, phải xác định đúng vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị.

Theo Hồ Chí Minh, yếu tố đầu tiên quyết định hiệu quả của công tác huấn luyện lý luận là phải xác định đúng vai trò của công tác huấn luyện. Người khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”(9). Huấn luyện cán bộ có nhiều nội dung: huấn luyện nghề nghiệp, huấn luyện lý luận, chính trị, huấn luyện văn hóa,… trong đó, huấn luyện lý luận, chính trị là căn bản của công tác tư tưởng.

Hai là, đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính trị theo hướng lý luận phải gắn liền với thực tiễn, phục vụ nhu cầu công tác của người học.

Trong “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm lý luận phải gắn liền với thực tiễn. Đánh giá về những hạn chế của công tác huấn luyện, Người nêu rõ: “dạy chính trị thì mênh mông mà không thiết thực, học rồi không dùng được,… lý luận và thực tế không ăn khớp với nhau”(10). Trong phần cuối tác phẩm, nói về việc chữa chứng bệnh ba hoa, Hồ Chí Minh đặc biệt phê phán bệnh “nói mênh mông”: “Nói mênh mông trời đất. Nói gì cũng có. Nhưng chỉ chừa một điều không nói đến là những việc thiết thực cho địa phương đó, những việc mà dân chúng ở đó cần biết, cần hiểu, cần làm, thì không nói đến”(11).

Đây cũng là hạn chế rất lớn trong giáo dục lý luận hiện nay. Nội dung chương trình học, các giáo trình thường nặng về lý luận và những kiến thức tổng quát, vĩ mô. Phần nói về tình hình địa phương, các kỹ năng giải quyết công việc thực tế thường chiếm dung lượng nhỏ, nội dung sơ sài, thậm chí cách giải quyết còn giáo điều, cứng nhắc, không phù họp với thực tiễn. Giảng viên vì hạn chế về kiến thức thực tiễn nên cũng chỉ giảng sâu phần lý luận (giảng cái mình có) mà không đi sâu phần áp dụng thực tiễn (cái học viên cần).

Để khắc phục hạn chế này, Hồ Chí Minh yêu cầu: “học cốt để mà làm. Học mà không làm được, học mấy cũng vô ích. Vì vậy huấn luyện phải thiết thực, sao cho những người đến học, học rồi, về địa phương họ có thể thực hành ngay “(12).

Trên cơ sở quan điểm của Người, từ thực tiễn hiện nay, công tác giáo dục lý luận chính trị cần đổi mới về nội dung theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với trình độ và nhu cầu của người học. Cụ thể: Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cần tăng cường phần nội dung về tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương; tăng phần kiến thức về kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực công tác. Giảm những nội dung lý luận chung, trừu tượng, trùng lặp trong nhiều chương trình đào tạo.

Bốn là, đa dạng hóa các phương thức giáo dục lý luận chính trị, kết hợp giữa học ở trường, lớp với quá trình tự học của cán bộ.

Đối với học tập lý luận chính trị, việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng là hình thức cơ bản. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng các lớp huấn luyện phải được tổ chức thường xuyên; chương trình, giáo trình phải có tính hệ thống theo từng mức độ từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. “Sắp xếp thời gian và bài học phải cho khéo, phải có mạch lạc với nhau, mà không xung đột với nhau” (13). Bên cạnh việc học theo trường lớp, Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao quá trình tự học lý luận của cán bộ. Người yêu cầu: “ở các cơ quan, mỗi ngày ít nhất phải học tập một tiếng đồng hồ… Những giờ học tập đều tính như những giờ làm việc. Khi cất nhắc cán bộ, phải xem kết quả học tập cũng như kết quả công tác khác mà định” (14).

(1), (2) V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.6, tr.30, 32 (3), (4): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.273 (5), (7), (8): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 274 (6): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 307 10): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.309 (9), (13), (14): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 313 (11), (12): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 343

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền, Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Đảng Viên Trong Đảng Bộ Khối Cơ Sở Bộ Giao Thông Vận Tải / 2023

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải là đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, không có chính quyền cùng cấp, với nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng, đồng thời cũng có nhiều đơn vị phân tán khắp cả nước.

Với những đặc điểm trên, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trong Đảng bộ Khối cũng mang những nét riêng, khác với những tổ chức đảng ở khối quận huyện, phường xã, hay các tổ chức đảng ở khối chính quyền, khối mặt trận và các đoàn thể. Việc xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị. Làm tốt công tác tư tưởng là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải trong tình hình hiện nay lại càng cấp thiết, nhất là trong các đơn vị doanh nghiệp cổ phần, nhằm vừa tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng, vừa lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống, việc làm cho người lao động.

Trong cơ chế Đảng cầm quyền thì cán bộ, đảng viên là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Do đó, việc tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có vai trò to lớn góp phần quan trọng vào việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tình hình hiện nay, từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu : “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc …” cho đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) mới đây đã cho thấy yêu cầu của việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên càng trở nên cấp thiết, phải được quan tâm thường xuyên.

Trong công tác xây dựng Đảng, quan điểm của Đảng ta về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là thống nhất từ nhận thức đến hành động của đảng viên, cán bộ và quần chúng trong việc thực thi có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ ở cơ sở, cần phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị để cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức, người lao động hiểu đúng và chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị đề ra.

Đối với đảng viên, cần quan tâm học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên rèn luyện ý thức chính trị vững vàng, có tinh thần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là quan tâm và đẩy mạnh việc tuyên truyền về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, nâng cao sức đề kháng của cán bộ, đảng viên trước những quan điểm sai trái và sự chống phá của thế lực thù địch.

Trong những năm qua, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, sinh viên và công nhân viên, người lao động trong toàn đơn vị, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Thực tế công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng đã và đang được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối đặt lên hàng đầu, quan tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tuy nhiên, trong thực tế tại các đơn vị là doanh nghiệp, việc đạt được sự đồng thuận giữa cấp ủy đảng và hội đồng quản trị trên các mặt công tác xây dựng Đảng, không phải lúc nào cũng thuận lợi, dễ dàng.

Để triển khai thực hiện một cách đồng bộ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Khối và cấp ủy Đảng cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cho đảng viên, quần chúng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác đảng, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; gắn việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt là việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng về đạo đức, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số mặt hạn chế như :

+ Một số cấp ủy ở các chi bộ chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên dẫn đến việc triển khai công tác không đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là khi tình hình hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức chống phá Đảng, Nhà nước ta, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng.

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nhất là về chính trị tư tưởng chưa toàn diện, chưa tạo chuyển biến thực sự trong việc chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

+ Công tác quản lý đảng viên, việc đấu tranh tự phê bình và phê bình đối với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng.

+ Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một vài cơ sở đảng còn hình thức, hiệu quả chưa cao; công tác triển khai, quán triệt chưa thật sự sâu rộng trong mọi đối tượng, nhất là tại các doanh nghiệp cổ phần. Việc phổ biến nội dung các tài liệu tuyên truyền học tập chưa được thực hiện nền nếp trong sinh hoạt chi bộ của đơn vị. Tất cả những điều đó đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối thời gian qua.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối thời gian tới, đề nghị tập trung một số giải pháp cụ thể như sau :

+ Một là, c ác cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lãnh đạo đoàn thể cần xác định sâu sắc hơn trách nhiệm lãnh đạo, phối hợp tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, đưa vào chương trình công tác định kỳ của cấp ủy và cá nhân, nhất là lãnh đạo chủ chốt. Thường xuyên thông tin tuyên truyền đến các cấp ủy đảng cơ sở, chi bộ trực thuộc; thông qua công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, chi bộ; ngay từ những tháng đầu năm, phối hợp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình công tác xây dựng đảng, trong đó coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng;duy trì và nhấn mạnh việc tích cực nâng cao nhận thức vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên.

+ Hai là, gắn chặt hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và các phong trào thi đua của đơn vị, doanh nghiệp; đưa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nề nếp của cấp ủy. Mỗi đảng viên, trên mỗi cương vị công tác, đều phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, ý thức trách nhiệm trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hàng ngày, thể hiện vai trò hạt nhân của đảng viên trong đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ vào việc xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ngày phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế.

+ Ba là, quan tâm lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp trong thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền; trong đó bí thư cấp ủy và người đứng đầu đơn vị là người quyết định hiệu quả thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền. Do đó, cần tăng cường các biện pháp thiết thực, linh hoạt, thực thi có hiệu quả, quan tâm tuyên truyền trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các đoàn thể.

+ Bốn là, để giữ vững và phát huy vai trò của tổ chức đảng trong công tác tuyên truyền tại Đảng bộ Khối, trước hết hoạt động của tổ chức đảng cần thay đổi cho phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là hoạt động của các đơn vị doanh nghiệp, cần chuyển đổi phương thức từ lãnh đạo toàn diện sang tham gia, phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp về xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở đó, xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức đoàn thể; phân công từng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách lĩnh vực cụ thể, chú trọng công tác rèn luyện đội ngũ, để mỗi đảng viên đều là một thành viên gương mẫu trên cương vị công tác của mỗi người.

Một số suy nghĩ về các giải pháp, cách làm có hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải, mong sao có thêm nhiều ý kiến cùng đóng góp để giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có những kế hoạch định hướng, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả thời gian tới đối với việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nói riêng trong toàn Đảng bộ Khối./.

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ GTVT

Gò Vấp: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Trong Sinh Hoạt Chi Bộ / 2023

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 31/10, Quận ủy quận Gò Vấp đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề với các đồng chí Bí thư đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở năm 2019 với nội dung “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, phòng ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đến dự có các đồng chí: Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Ngô Thanh Sơn, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp Sử Ngọc Anh yêu cầu các đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở trong thời gian tới cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Đặc biệt là cần tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là nội dung giáo dục quan trọng hàng đầu về tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, đảng viên, là cơ sở của sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Đồng chí Sử Ngọc Anh cũng đề nghị cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị coi trọng việc tổ chức sinh hoạt chi bộ là biện pháp quan trọng để tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó, cầnnâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó có những nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp. Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục những yêu cầu, chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và đề ra biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.