Top #10 Xem Nhiều Nhất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Chi Bộ Mới Nhất 8/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Trên Địa Bàn Thành Phố

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non
 • Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường Mẫu Giáo Quách Phẩm Bắc
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Bồi Dưỡng Chuyên Môn Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên
 • Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và các Chi bộ dưới cơ sở (trực thuộc Đảng ủy) trên địa bàn Thành phố (gọi chung là các Chi bộ) đã có sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động. Công tác kiểm tra, giám sát đã có sự đổi mới; hình thức và phương pháp kiểm tra, giám sát được vận dụng phù hợp với đặc điểm tình hình của Chi bộ. Do đó, đã góp phần nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ vẫn còn hạn chế, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Cụ thể:

  – Một số chi bộ chưa xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm. Có chi bộ chưa phân công chi ủy viên làm công tác kiểm tra của chi bộ.

  – Chưa coi trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

  – Việc thực hiện nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, phương pháp, quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát ở nhiều chi bộ chưa đúng, nhất là về quy trình, thủ tục. Kết luận kiểm tra, giám sát chất lượng chưa cao, chưa chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, yêu cầu đối với đảng viên được kiểm tra, giám sát. Việc lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát chưa theo quy định.

  Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trên là do:

  – Nhận thức của một số chi ủy, bí thư chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ có lúc chưa đúng mức, còn đơn giản, nhất là đối với các chi bộ có số lượng đảng viên ít.

  – Các đồng chí chi ủy viên là kiêm nhiệm, bận công việc chuyên môn, có ảnh hưởng và khó khăn nhất định về thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát. Chưa thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nên kiến thức, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy Chi bộ cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát. Lấy việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, nâng cao tính tự phê bình, phê bình, tính tiền phong, gương mẫu, tính tự giác, thúc đẩy và giáo dục nâng cao trách nhiệm của người đảng viên làm mục tiêu, phương hướng kiểm tra, giám sát. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để từ đó thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, đó là:

  Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

  Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng viên, chi ủy, nhất bí thư chi bộ cần thường xuyên, tự giác học tập, nghiên cứu để năm vững đường lối, quan điểm, chủ trương nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. Chi ủy, đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc quan điểm, nguyên tắc, thẩm quyền, phương hướng, phương châm, phương pháp, quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí bí thư chi bộ và người được chi bộ phân công làm công tác kiểm tra phải tăng cường năng lực, trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất với chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát.

  Hằng năm, đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm của chi bộ. Đảng viên thực hiện tốt kiểm tra, giám sát khi được chi bộ phân công. Đề cao việc tự quản lý, tự kiểm tra (tự phê bình) của chi bộ, của đảng viên. Lấy kết quả thực hiện, kết quả kiểm tra, giám sát để đánh giá phân xếp loại cán bộ, chi ủy viên, đảng viên hằng năm theo quy định.

  Thực hiện tốt việc xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, việc thẩm tra xác minh, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát của chi bộ

  Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên; chi bộ phải tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên; từ đó xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, thời điểm, thời gian kiểm tra, giám sát cho phù hợp.

  Chi bộ kiểm tra mọi đảng viên trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ do chi bộ phân công (trừ nhiệm vụ cấp trên giao). Chi bộ giám sát đối với tất cả đảng viên về thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

  Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra của chi bộ đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc cấp ủy cấp trên quản lý về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

  Tăng cường và nâng cao chất lượng giám sát đối với cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc cấp uỷ cấp trên quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên và nhiệm vụ đảng viên; việc kê khai tài sản và thu nhập; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; việc giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, thống nhất. Cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình. Làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, qua đó, kết luận chính xác về những nội dung kiểm tra, giám sát. Phát huy những tích cực, khắc phục những hạn chế của yếu tố tâm lý – xã hội trong kiểm tra, giám sát. Lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định.

  Cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải thường xuyên, tự giác học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

  Tăng cường công tác lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kiểm tra, giám sát

  Đảng ủy mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra ở chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

  Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát.

  Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng Ủy Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Đề Tài: Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện Bình Điền, Hay
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bệnh Viện
 • Bắc Ninh: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bệnh Viện Tuyến Huyện
 • Đề Án Nâng Cao Chất Lượng Bệnh Viện Công Tại Bệnh Viện Mắt Tỉnh Bà Rịa
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra Giám Sát

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra, Giám Sát Cán Bộ Giai Đoạn Hiện Nay
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Tòa Hình Sự Sơ Thẩm Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Tại Phiên Tòa Phải Được Xác Định Là…
 • Tổ Chức Phiên Tòa Hình Sự Rút Kinh Nghiệm: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tố, Kiểm Sát Xét Xử
 • Ngành Kiểm Sát Triển Khai Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Tòa
 • Ngay sau đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng đến công tác KTGS của Đảng, coi đây là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Bên cạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ tỉnh. Qua đó, công tác KTGS của các cấp ủy, UBKT các cấp từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm song vẫn đảm bảo tính toàn diện.

  Đồng chí Chẩu Thanh Tùng (ngoài cùng bên phải), Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa)

  giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về phát triển cây lạc gắn với quy hoạch

  vùng sản xuất hàng hóa.

  Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Giám sát để giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết. Nội dung tập trung giám sát vào các lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu chủ yếu, các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng quý báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  Đối với một số mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đề ra, Ban Giám sát đã tổ chức giám sát trực tiếp đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng về tiến độ, kết quả thực hiện. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy định phân công và ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ trực thuộc và Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện nghiêm chế độ thường xuyên nắm bắt, theo dõi lĩnh vực, địa bàn được phân công, hàng tháng, quý báo cáo kết quả nắm tình hình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

  Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.286 tổ chức đảng và 1.227 đảng viên, giám sát chuyên đề 1.838 tổ chức đảng và 880 đảng viên. Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 208 tổ chức đảng, giám sát 77 tổ chức đảng. Qua KTGS đã yêu cầu 114 tổ chức đảng và 10 đảng viên có khuyết điểm kiểm điểm, khắc phục; thi hành kỷ luật 4 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. UBKT các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác KTGS các tổ chức, cá nhân theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Qua KTGS đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định.

  Theo đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, việc thực hiện tốt công tác KTGS tại địa phương đã có tác động quan trọng để các cấp ủy nhanh chóng đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt đối với 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra đã được các cấp ủy đảng ở các đơn vị, địa phương triển khai một cách mạnh mẽ và sớm đạt được những kết quả khả quan.

  Đối với phát triển nông nghiệp, việc triển khai nghị quyết đã nhanh chóng làm thay đổi nhận thức của người nông dân sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với những loại cây, con thế mạnh như chè, mía, cam, bưởi, lạc, cá đặc sản, trâu… Trong công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hiện nay, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm ở nhóm khá trong cả nước…

  Các thành viên UBKT Đảng ủy xã Trung Môn (Yên Sơn) giám sát công trình xây dựng trụ sở xã.

  Kịp thời khắc phục sửa chữa

  Công tác KTGS là phương thức để bảo đảm chức năng lãnh đạo của Đảng, kịp thời phát hiện được những bất cập trong hệ thống quản lý để góp ý xây dựng, với mục đích lấy phòng ngừa làm chính. Qua công tác KTGS của các cấp ủy, UBKT các cấp của tỉnh đã phát huy được các nhân tố tích cực, kịp thời ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, sai trái, từ đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, làm chuyển biến mạnh mẽ việc chấp hành kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

  Thời gian qua, công tác KTGS của huyện Sơn Dương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp của huyện đã kiểm tra và giám sát 129 tổ chức đảng về các nội dung thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Qua kiểm tra đã chỉ ra 31 tổ chức thực hiện chưa tốt, đề nghị chấn chỉnh kịp thời. Trong giám sát tổ chức đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các lĩnh vực công tác và theo dõi các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện.

  Qua giám sát thường xuyên đã giúp cấp ủy nắm chắc hơn tình hình mọi mặt ở địa phương, cơ sở phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Tú Thịnh cho biết, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã tiếp nhận một số cuộc KTGS của tỉnh và huyện. Qua các cuộc KTGS của cấp trên đã chỉ ra một số sai sót của Đảng ủy xã cũng như ở các chi bộ thôn. Đảng ủy xã đã tiếp thu những ý kiến góp ý của các đoàn và nhanh chóng khắc phục không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng.

  Đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, thời gian qua, công tác KTGS ở các chi, đảng bộ doanh nghiệp được thực hiện nghiêm. Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy khối cho biết, khối doanh nghiệp có đặc thù riêng, nên việc KTGS tập trung chủ yếu vào việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác phát triển đảng viên… Quá trình KTGS cố gắng rút ngắn thời gian, tránh làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.

  Để làm tốt việc này thì Đảng ủy, UBKT Đảng ủy khối tăng cường công tác giám sát thường xuyên. Đây là giải pháp nhanh gọn mà vẫn đảm bảo việc phát hiện những hạn chế, sai phạm và uốn nắn kịp thời. Từ năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy khối đã tổ chức 17 cuộc KTGS chuyên đề đối với 74 tổ chức đảng, 207 lượt đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện một số hạn chế, sai phạm, trong đó đã xử lý kỷ luật 22 đảng viên đảm bảo đúng nguyên tắc.

  Đồng chí Ngô Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Xăng dầu Tuyên Quang cho biết, qua việc KTGS của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đối với công ty, đặc biệt là giám sát thường xuyên đã góp phần quan trọng để Đảng bộ công ty kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Đảng ủy công ty cũng thường xuyên KTGS, chấn chỉnh việc các chi bộ tổ chức sinh hoạt lồng ghép với họp triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

  Qua các buổi sinh hoạt, các chi bộ luôn chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thể hiện văn minh trong giao tiếp với khách hàng… Đây chính là điểm mấu chốt để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay.

  Đồng chí Phùng Khắc Hùng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

  Xác định rõ nội dung, thời điểm phù hợp

  Ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí cấp ủy viên 100% là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, áp lực kinh doanh lớn, có ảnh hưởng và khó khăn nhất định về thời gian dành cho công tác KTGS. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, UBKT ở khối doanh nghiệp phải xác định rõ nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, thời điểm, thời gian KTGS cho phù hợp. Hiệu quả tốt nhất là tăng cường giám sát thường xuyên đối với người đứng đầu cấp ủy và doanh nghiệp. Có những việc thông qua KTGS thường xuyên chỉ mất 2 – 3 tiếng là hoàn thành hiệu quả lại không mất nhiều thời gian cho doanh nghiệp.

  Đồng chí Nguyễn Tiến Lực, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Sơn Dương

  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm

  Để nâng cao chất lượng công tác KTGS, huyện sẽ tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ chốt, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động đối với công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời tăng cường phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện.

  Đồng chí Mai Bảo Đăng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Trung Môn (Yên Sơn)

  Tăng cường giám sát thường xuyên

  Thời gian qua, công tác KTGS của Đảng ủy xã tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã về hoàn thành xây dựng nông thôn mới, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý các dự án đầu tư hạ tầng nông thôn. Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định tăng cường công tác giám sát thường xuyên bằng việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên tham gia sinh hoạt trực tiếp tại các chi bộ. Qua đó giúp cấp ủy nắm chắc hơn mọi mặt của các thôn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Có Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh Ở Trạm Y Tế
 • Nâng Chất Lượng Khám Chữa Bệnh Của Các Trạm Y Tế
 • Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh Tại Trạm Y Tế
 • Hđnd Huyện Vĩnh Lộc: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động
 • Thực Trạng, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Các Phiên Họp Của Thường Trực Hđnd Tỉnh Thanh Hóa
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước
 • Các Giải Pháp Cơ Bản Để Tiến Hành Công Nghiệp Hóa
 • Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Gắn Với Phát Triển Kinh Tế Tri Thức
 • Cnh Nhiệm Vụ Trung Tâm Cua Thơi Ky Quá Độ…
 • Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa (Cnh, Hđh) Nông Nghiệp, Nông Thôn Góp Phần Bảo Đảm An Sinh Xã Hội Trên Địa Bàn Tỉnh Hưng Yên Hiện Nay
 • Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có những chuyển biến tích cực, đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong từng thời kỳ.

  Với chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; đã triển khai kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực công tác đảm bảo tính toàn diện, trong đó đã tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên…

  Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh về chấp hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, gắn với đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TƯ, ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Kết luận số 72-KL/TƯ, ngày 3-12-2011 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2022”. Trước mắt, sẽ tập trung quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTƯ, ngày 4-9-2014 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; Hướng dẫn về công tác nhân sự UBKT phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2022- 2022.

  Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục xây dựng và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, nhất là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án trong nhiệm kỳ, giúp cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá đúng tình hình, dự báo và xây dựng kế hoạch 5 năm tới đảm bảo khả thi, sát tình hình thực tế.

  Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác chính sách, công tác cán bộ..; về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý về tình hình chấp hành nguyên tắc Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tình hình chấp hành chỉ thị, nghị quyết; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; việc thực hiện quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao tính chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng; kiểm tra mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, kỷ luật phát ngôn, việc chấp hành Quy định số 47-QĐ/TƯ, ngày 1-11-2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; chú ý kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên; việc cải cách hành chính, cải cách tư pháp gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ về “Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua mỗi cuộc kiểm tra phải có đánh giá, rút kinh nghiệm để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

  Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, UBKT Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm Trường Mầm non Hoa Sen, TP Cẩm Phả.

  Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; là năm tiến hành tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, bởi vậy yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, đòi hỏi hệ thống chính trị phải tích cực vào cuộc. Trong đó vẫn phải luôn xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt” và phải đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Thường trực cấp ủy và UBKT các cấp phải sâu sát, xây dựng kiểm tra giám sát theo hướng tăng cường kiểm tra đột xuất, phản ánh đánh giá đúng tình hình, khách quan; kiểm tra có trọng tâm trọng điểm ngay từ cơ sở, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, nhất là những vấn đề nổi lên để khi bước vào đại hội đảm bảo ổn định. Đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật trong Đảng phải xử lý nghiêm minh, có sức răn đe trên cơ sở hợp tình, hợp lý…

  Có thể nói, nhiệm vụ trước mắt của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh còn rất nặng nề, đòi hỏi ngành Kiểm tra Đảng khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu để đưa công tác kiểm tra, giám sát lên tầm cao mới, luôn xứng đáng với vị trí là một khâu trọng tâm, không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triển Khai Nhiệm Vụ Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Năm 2022
 • Đổi Mới Để Không Ngừng Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng
 • Quân Đội Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Quy Chế Công Tác Dân Vận Của Hệ Thống Chính Trị, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Trong Tình Hình Mới
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Của Lực Lượng Công An Nhân Dân, Góp Phần Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn Huyện Quảng Trạch
 • Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Dân Vận Của Hệ Thống Chính Trị Từ Quận Đến Cơ Sở Trong Giai Đọan 2001
 • Chú Trọng Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Hiệu Quả Cho Trẻ Suy Dinh Dưỡng Thấp Còi
 • Giải Pháp Ưu Việt Cho Trẻ Suy Dinh Dưỡng Thấp Còi
 • Bật Mí Giải Pháp Tốt Nhất Cho Trẻ Suy Dinh Dưỡng, Thấp Còi Nhẹ Cân
 • Giải Pháp Nào Cho Trẻ Bị Bệnh Còi Xương
 • Giải Pháp Cho Trẻ Còi Xương, Chậm Lớn
 • Đảng bộ huyện Thăng Bình (Quảng Nam) có 70 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 5.240 đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2022 – 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã tập trung triển khai quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) thi hành kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện kịp thời chỉ đạo kiện toàn, bầu bổ sung ủy viên Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ KT,GS của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng, nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức Đảng và đảng viên; tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ KT,GS thi hành kỷ luật đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp ủy cấp huyện và cơ sở.

  Hiện nay, UBKT Huyện ủy Thăng Bình có 5 đồng chí; có 27 UBKT cơ sở, gồm 135 đồng chí và 44 cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, hầu hết được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với phương châm cụ thể, sâu sát, để nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời từ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công từng thành viên trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và lãnh đạo, chuyên viên khối Đảng trực tiếp phụ trách, theo dõi đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Hàng tháng, từng đồng chí được phân công phụ trách đảng bộ xã, thị trấn báo cáo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình chi, đảng bộ mà mình trực tiếp theo dõi biết và có hướng chỉ đạo.

  Từ đầu nhiệm kỳ 2022 – 2022 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Thăng Bình đã thực hiện kiểm tra 248 tổ chức đảng, 400 đảng viên; giám sát 152 tổ chức đảng, 233 đảng viên. Giải quyết tố cáo 1 trường hợp và khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp. Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giám sát 3 tổ chức đảng, 6 đảng viên; chỉ đạo UBKT Huyện ủy giám sát 2 tổ chức đảng, 4 đảng viên. UBKT các cấp đã chủ động phát hiện, kiểm tra 42 tổ chức đảng, 129 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 50 đảng viên. UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 521 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 152 tổ chức đảng, 187 đảng viên, phát hiện 1 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo 17 đảng viên, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 5 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 1 và xóa hình thức kỷ luật 1 trường hợp.

  Với những kết quả nói trên, liên tục trong nhiều năm qua, UBKT Huyện ủy Thăng Bình đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua, Bằng khen. Trong 2 năm 2022, 2022, UBKT Huyện ủy Thăng Bình là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Ngành Kiểm tra Đảng các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng của tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua.

  Theo đồng chí Phan Công Vỹ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai tốt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, nội dung kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp… Cùng với đó, Huyện ủy cũng sẽ chú trọng chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch KT,GS năm 2022 bảo đảm chất lượng, tiến độ; thực hiện hiệu quả các nghị quyết T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Góp Phần Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Luận Văn Khóa Luận Giải Pháp Tăng Cường Huy Động Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại
 • Free Video Conferencing & Online Meetings
 • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Của Cisco_Sx 20 Telepresence
 • Giải Pháp Video Conference Cho 2 Điểm Cầu Với Thiết Bị Cisco Sx20
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra, Giám Sát Cán Bộ Giai Đoạn Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Tòa Hình Sự Sơ Thẩm Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Tại Phiên Tòa Phải Được Xác Định Là…
 • Tổ Chức Phiên Tòa Hình Sự Rút Kinh Nghiệm: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tố, Kiểm Sát Xét Xử
 • Ngành Kiểm Sát Triển Khai Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Tòa
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Đối Với Những Vụ Án Viện Kiểm Sát Cấp Trên Ủy Quyền Viện Kiểm Sát Cấp Dưới Thực Hành Quyền Công Tố Và Kiểm Sát Xét Xử Sơ Thẩm Hình Sự
 • Tác giả: TS. Lê Văn Giảng (Chủ biên)

  Số trang: 184

  Giá tiền: 28.000 đồng

  Trong công tác kiểm tra, giám sát, một nội dung quan trọng là kiểm tra, giám sát cán bộ, để giúp cho cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và phòng ngừa những vi phạm phát sinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Hiện nay, trong sự nghiệp đổi mới, đội ngũ cán bộ, đảng viên đóng vai trò là rường cột của hệ thống chính trị, phần lớn phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất đạo đức, lối sống, đủ khả năng và điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ đã và đang có những đóng góp rất lớn cho xã hội.

  Đảng ta chỉ rõ, cụ thể nguyên nhân về công tác kiểm tra, giám sát là: “Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thi hành Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phòng ngừa tiêu cực và phát huy nhân tố tích cực. Nhiều sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức. lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên…”.

  Thực tế cho thấy, việc thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, cả về nhận thức, hành động; cả về cơ chế, chính sách, các quy định về công tác cán bộ và quy định về kiểm tra, giám sát cán bộ; cả về biện pháp và các điều kiện bảo đảm việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ. Vì vậy, cần phải làm rõ cả lý luận và thực tiễn về kiểm tra, giám sát cán bộ trong thời gian qua, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân; từ đó, đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát để bảo đảm mục tiêu Đảng ta đã đề ra là: “Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…; kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”; “Xử lý nghiêm mọi cán bộ, đảng viên vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức, lối sống”. Từ đó, xây dựng được đội ngũ “Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Vì vậy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay của tập thể tác giả cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương do TS. Lê Văn Giảng làm chủ biên.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Một số vấn đề lý luận về kiểm tra, giám sát cán bộ của Đảng.

  Chương II: Thực trạng kiểm tra, giám sát cán bộ

  Chương III: Mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra Giám Sát
 • Cần Có Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh Ở Trạm Y Tế
 • Nâng Chất Lượng Khám Chữa Bệnh Của Các Trạm Y Tế
 • Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh Tại Trạm Y Tế
 • Hđnd Huyện Vĩnh Lộc: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng
 • 5 Giải Pháp Để Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra Đảng Trong Đảng Bộ Công An Tư
 • Đảng Bộ Công An Tỉnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): Thực Hiện Tốt Giải Pháp Kiểm Tra, Giám Sát
 • Cổng Điện Tử Kh&cn Quảng Trị
 • Đoàn Kết Tôn Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Thứ hai, 24 Tháng 8 2022 09:50

  (LLCT) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã luôn coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; hệ thống các văn bản về công tác xây dựng đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng nói riêng được ban hành khá đồng bộ, giúp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật; thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ này.

  Cấp uỷ các cấp đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chương trình, kế hoạch và thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả; khắc phục dần tình trạng cấp uỷ khoán trắng cho uỷ ban kiểm tra thực hiện. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp, tăng cường đội ngũ cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra chuyên trách.

  Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

  Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những quy định, chính sách không còn phù hợp; đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp kịp thời bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các quy định mới phù hợp với thực tiễn.

  Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; kịp thời thanh lọc ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất, vi phạm kỷ luật đảng.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập:

  Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, nên tình trạng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn diễn ra khá trầm trọng, có lĩnh vực còn gia tăng.

  Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, một số cấp uỷ vẫn còn khoán trắng cho uỷ ban kiểm tra thực hiện; chưa phát huy được vai trò tham mưu của các ban tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Các ban của cấp uỷ mới chỉ thực hiện chức năng tham mưu cho cấp uỷ, còn ít thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định.

  Một số uỷ ban kiểm tra thực hiện chưa hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, việc thực hiện giám sát thường xuyên còn hình thức, thực hiện giám sát chuyên đề còn hạn chế, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt kết quả chưa cao. Còn một số nơi chưa tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Việc phát hiện, nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, mô hình hay qua công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

  Tổ chức bộ máy cơ quan uỷ ban kiểm tra chưa thống nhất, đồng bộ ở các cấp; năng lực trình độ, bản lĩnh, tính chiến đấu, phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ kiểm tra còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Điều kiện, phương tiện làm việc còn hạn chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra chưa mang tính đột phá để thu hút cán bộ có năng lực, trình độ về làm công tác kiểm tra.

  Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, như nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chậm được cụ thể hoá thành quy chế, quy định của Đảng, một số nơi còn bị vi phạm nghiêm trọng; kỷ luật, kỷ cương ở nhiềucấp uỷ, tổ chức đảng không nghiêm; sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp uỷ, tổ chức đảng và nhiều chi bộ chưa tốt, ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

  Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, cần thực hiện có hiệu quả một số giải pháp sau:

  Một là, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng, chức trách nhiệm vụ của đảng viên và chấp hành nghiêm chỉnh khi được kiểm tra, giám sát.

  Hai là, xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

  Ban hành mới các quy chế, quy định: Quy chế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; Quy chế về chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; Quy chế miễn nhiệm, thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất và năng lực, để công việc trì trệ, mất uy tín; Quy chế kiểm tra trong Đảng; Quy định về giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng; Quy chế về trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

  Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Thanh tra, Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Đấu thầu một cách đồng bộ và thống nhất. Cần nghiên cứu xây dựng, ban hành Luật tiếp cận thông tin, Luật Bảo vệ nhân chứng, Luật Đầu tư công.

  Ba là, đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp và của chi bộ.

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền bảo đảm hoạt động có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về công tác tổ chức và cán bộ; về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, không để người thân trong gia đình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trong lĩnh vực hành chính và tư pháp; trong quản lý sử dụng tài chính, ngân sách, vốn ODA; về đầu tư và xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

  Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức kinh tế của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm kiểm soát chặt chẽ việc trao và thực thi quyền lực. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ ở các cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy chế làm việc. Coi trọng kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về hiệu quả lãnh đạo, quản lý sản xuất kinh doanh. Uỷ ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, để giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, không chờ vụ việc xảy ra nghiêm trọng mới kiểm tra, xử lý. Đổi mới, tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử và công tác giám sát của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

  Thông qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập của các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bổ sung, sửa đổi hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện; đồng thời giáo dục, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời các khuyết điểm, xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

  Bốn là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để đề xuất bổ sung, hoàn thiện phương pháp, quy trình, kỹ năng về công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao khả năng dự báo về tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những vi phạm mới do tác động của toàn cầu hoá, cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.

  Coi trọng nghiên cứu các chủ trương, cơ chế, chính sách để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng nghiên cứu ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng có chất lượng, hiệu quả.

  Năm là, kiện toàn uỷ ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan uỷ ban kiểm tra ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, tăng cường cơ

  sở vật chất, phương tiện làm việc để đủ

  khả năng, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao:

  Nghiên cứu cơ cấu, số lượng thành viên uỷ ban kiểm tra các cấp hợp lý; xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan uỷ ban kiểm tra các cấp bảo đảm thống nhất mô hình các đơn vị giúp việc từ cấp tỉnh trở lên. Tăng cường cán bộ kiểm tra chuyên trách cho uỷ ban kiểm tra các xã, phường thị, trấn, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên.

  Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có cơ cấu hợp lý ở các cấp, đủ phẩm chất năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ kiểm tra các cấp, trong đó có chế độ phụ cấp đối với cán bộ kiểm tra kiêm chức.

  Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, điều kiện làm việc, bảo đảm nguồn lực cho hoạt động của uỷ ban kiểm tra.

  Sáu là,tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế thành lập uỷ ban kiểm tra các cấp để tăng vị thế, tính độc lập và tăng thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng: Uỷ ban kiểm tra các cấp do đại hội đảng cùng cấp bầu. Đồng thời, nghiên cứu tăng thêm bốn thẩm quyền cho uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên trong Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17-5-2010 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2022. Nghiên cứu đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, trong đó được sử dụng phương pháp điều tra hành vi vi phạm của đảng viên, nhất là những vi phạm về tham nhũng; được yêu cầu các cơ quan điều tra phối hợp sử dụng các biện pháp điều tra để phục vụ công tác kiểm tra trong một số vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

  Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là những chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, công khai và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng.

  Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm từ khi còn manh nha. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm để răn đe và giáo dục.

  Đề cao ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2014

  Cao Văn Thống

  TS Trần Duy Hưng

  Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đột Phá Khâu Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Và Thi Hành Kỷ Luật Đảng Trong Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa
 • Một Số Giải Pháp Về Chính Sách Tỷ Giá Hối Đoái Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Tế Và Doanh Nghiệp
 • An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa Là Gì ? Cần Làm Gì Để Bảo Vệ An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa ?
 • Đẩy Mạnh Công Tác Chính Trị, Tư Tưởng, Tự Phê Bình Và Phê Bình
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Kiểm Tra, Giám Sát Và Kỷ Luật Của Đảng Bộ Catư

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảng Ủy, Ubkt Đảng Ủy Phường Phúc Đồng Làm Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Chi Bộ Năm 2022
 • Kỹ Năng Lãnh Đạo, Quản Lý Đơn Vị Sự Nghiêp Công Lập
 • M1 Tiểu Luận Kỹ Năng Lãnh Đạo, Quản Lý Câp Phòng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Thuộc Ban
 • Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Quản Lý Thị Trường
 • Đảng xác định: Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo.

  Hơn 70 năm qua, cùng với sự phát triển lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân, tổ chức đảng trong Công an nhân dân luôn được quan tâm củng cố, giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo, quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, từ một chi bộ trực thuộc Đảng ủy dân, chính, đảng Trung ương, đến nay, Đảng bộ Công an Trung ương là Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức Đảng trong Công an nhân dân được xây dựng thành hệ thống ở từng cấp Công an, đủ sức lãnh đạo mọi mặt công tác ngành.

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND năm 2022, tại TP Cần Thơ.

  Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo lực lượng Công an luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Đảng bộ Công an Trung ương đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, qua đó góp phần tích cực xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, chỉ biết còn Đảng là còn mình; cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

  Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân luôn đi đầu, bám sát và phục vụ việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian qua được tạo nên bởi nhiều nhân tố, trong đó công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng.

  Thực hiện phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, xem xét xử lý kỷ luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, với tinh thần quyết liệt, chủ động, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng và Đảng bộ Công an Trung ương đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm nguyên tắc, quy trình quy định. Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình công tác của nhiệm kỳ, hằng năm quyết định ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc; kịp thời ban hành quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương (Từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành 1 nghị quyết, 4 chương trình công tác; 5 quy định, 2 hướng dẫn để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương).

  Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng về công tác kiểm tra, giám sát và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác này; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.Từ năm 2022 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức 24 kế hoạch kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật; thực hiện 60 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề; 40 kế hoạch xem xét thi hành kỷ luật theo Điều 32, Điều lệ Đảng; Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện 120 kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; thực hiện 170 kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo Điều 32, Điều lệ Đảng.

  Nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề chủ yếu tập trung vào lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chấp hành quy chế làm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hiện Quy định 19 điều đảng viên không được làm; thực hiện nghị quyết của đảng trên lĩnh vực an ninh, trật tự; về trách nhiệm nêu gương; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với các đảng viên và tổ chức đảng vi phạm. Nội dung vi phạm của đảng viên chủ yếu là vi phạm nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, vi phạm quy định 19 điều đảng viên không được làm; vi phạm trong điều tra; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vi phạm quy chế, quy trình công tác…

  Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nên trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra, giám sát luôn được đổi mới nhằm phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng.

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND năm 2022, tại TP Cần Thơ.

  Hiện nay, bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các mối đe dọa, thách thức an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống tác động đan xen, chuyển hóa lẫn nhau; hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh và sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp. Tình hình chính trị – xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định…

  Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ Công an Trung ương cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

  Một là, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Đảng bộ phải luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các chương trình kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thực hiện đồng bộ, tránh nơi làm, nơi không làm hoặc có làm nhưng hiệu quả không cao.

  Hai là, nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra trong toàn Đảng bộ là yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết hiện nay. Có nhận thức đúng thì mới thực hiện đúng, đầy đủ, sát hợp và có kết quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

  Ba là, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong Ðảng bộ Công an Trung ương đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, mô hình thống nhất từ Trung ương đến cấp quận, huyện và tương đương, bảo đảm hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, ngang tầm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao …

  Bốn là, đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

  Thời gian tới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ cần tập trung vào công tác tổ chức và cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

  Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Công an nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phối hợp, trao đổi, cập nhật dữ liệu, thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên mạng diện rộng của Ðảng, của Bộ Công an.

  Năm là, quan tâm làm tốt công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đảng trong Công an nhân dân có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

  Thượng tướng, chúng tôi Nguyễn Văn Thành Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng Làm Cho Đảng Ngày Càng Trong Sạch Vững Mạnh
 • Kiểm Tra, Giám Sát Góp Phần Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Của Đảng
 • Esflg: Khẩn Cấp Hỗ Trợ Chức Năng Lãnh Đạo Nhóm
 • Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý Cấp Phòng 2022
 • Yếu Tố Cần Và Đủ Của Một Nhà Lãnh Đạo? Mục Tiêu Hướng Đến Của Một Nhà Lãnh Đạo Thực Thụ
 • Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra

  --- Bài mới hơn ---

 • Khắc Phục Khó Khăn Trong Quản Lý Đảng Viên
 • Luận Văn: Quản Lý Đảng Viên Của Đảng Bộ Phường Tại Tphcm, Hay
 • Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thanh, Quyết Toán Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Sử Dụng Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ, Công Chức Tại Phòng Nội Vụ Lục Ngạn
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Địa Chính Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa
 • Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Khai Quát Chung Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đầu Tư Công, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý GdĐh, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Lãnh Đạo Quản Lý, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác , Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác, Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực , Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nang Cao Trinh Độ Năng Lực Phương Phap Tac Phong Quân Nhân Phân Đấu Xưng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thờ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Nâng Cao Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Quân Nhân, Nâng Cao Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Chuyen Đề Nâng Cao Trinh Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Bài Thu Hoạch Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Liên Hệ Bản Thân Về Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Nhân Lực Công Ty, Nâng Cao Trình Độn Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Độ, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội, Nâng Cao Trình Độn Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Độ, Nâng Cao Trình Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân; Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đ, Nâng Cao Trình Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân; Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đ, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội, Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị, Nâng Cao Chât Lượng Quản Lý Cấp Phòng, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Marketing Mix, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Kỹ Năng Yếu Kỹ Năng Đang Luyện Tập Kỹ Năng Đã Hoàn Thànhbài Kiểm Tra Thử, Tổng Quan Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ, Tình Huống Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Xây Dựng, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới, Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng, Tổng Quan Nghiên Cứu Về Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Sạn, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chủ Trương Đường Lối Thoát, Nâng Cao Hiệu Năng Chuyển Giao Trong Mạng Mobile Ip, 2013, Phương Pháp 5s Trong Quản Lý Chất Lượng, Tiếp Tục Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng, Phương Pháp Quản Lí,nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Chức Cấp Xã, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đoàn, Nâng Cao Chất Lượng Nhân Lực Công Nghệ Thông Tin, Mẫu Bản Kiểm Điểm Chất Lượng Đảng Viên, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th,

  Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Khai Quát Chung Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đầu Tư Công, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý GdĐh, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Lãnh Đạo Quản Lý, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác , Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác, Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực , Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bvpl: Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Ban Hành Quyết Định Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai
 • Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Lập Hồ Sơ Hiện Hành Ở Các Cở Quan, Tổ Chức Địa Phương
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quản Lý, Khai Thác Hồ Sơ Cán Bộ Tại Vksnd Tỉnh Nghệ An
 • Hoàn Thiện Cơ Chế Thực Hiện Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Để Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Của Đại Biểu Quốc Hội
 • Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Lực, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát, Thi Hành Kỷ Luật Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Thcs
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Quân Khí Phục Vụ Huấn Luyện, Diễn Tập Có Bắn Đạn Thật Ở Học Viện Lục Quân
 • Quân Khu 2 – Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Cho Thực Hiện Nhiệm Vụ
 • Tập Trung Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ
 •     Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng trong nhiệm kỳ Ðại hội XII đã có bước tiến mạnh với nhiều chuyển biến rõ rệt và đạt kết quả quan trọng toàn diện.

   

   

  Kỳ họp 48 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

      Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng đã góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình trạng tham nhũng, “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”, tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, hành động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng nhằm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   

      Ðồng bộ, chủ động và quyết liệt

   

      Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã nghiêm túc tổ chức thực hiện nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận để triển khai thực hiện. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng lên.

   

      UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã tăng cường thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; giám sát “mở rộng”, kiểm tra “có trọng tâm, trọng điểm”; không chờ kết quả của công tác điều tra, thanh tra; có lúc, có việc, công tác kiểm tra của UBKT đi trước làm cơ sở, “mở đường” cho công tác thanh tra, điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, làm rõ đến đâu, kết luận và xử lý đến đó, làm vụ nào ra vụ ấy, làm bài bản, khoa học, làm đến nơi, đến chốn.

   

      Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII, các nghị quyết của Ðảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng của các địa phương, đơn vị. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng với công tác giám sát, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

   

      Công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được UBKT Trung ương và UBKT các cấp quan tâm, thực hiện có nhiều đề tài, đề án chất lượng cao, đóng góp chung cho công tác lý luận của Ðảng và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành các chủ trương, nghị quyết, chính sách, quy định cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Ðảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

   

      Ðạt được kết quả nêu trên có một số nguyên nhân và kinh nghiệm như sau:

   

      Một là: Có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, vừa khẩn trương, tích cực, vừa bài bản, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhất là sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, cụ thể, kiên quyết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngay từ đầu nhiệm kỳ.

   

      Hai là: Kế thừa kinh nghiệm, truyền thống của ngành, UBKT Trung ương đã tập trung tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng làm cơ sở, căn cứ thực hiện thống nhất trong toàn Ðảng, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, UBKT các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

   

      Ba là: UBKT Trung ương đã chủ động, tập trung cho việc tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên cơ sở thông tin từ nguồn tin cậy, có căn cứ và kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề; làm bài bản, chặt chẽ, khoa học, đến đâu chắc đến đó.

   

      Bốn là: Chú trọng công tác giám sát để phát hiện sớm, ngăn ngừa, kịp thời, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

   

      Năm là: Phải chú trọng vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng và nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

   

      Sáu là: Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới, nhất là trong các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng và xử lý vi phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

   

      Bảy là: Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng của Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý và công khai kết quả xử lý tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

   

      Những hạn chế cần khắc phục

   

      Bên cạnh những kết quả, nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, địa phương và UBKT các cấp, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần được thẳng thắn đánh giá và tập trung khắc phục trong giai đoạn tiếp theo. Ðó là, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều, chưa toàn diện, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả còn hạn chế, có nơi chuyển biến chậm, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu.

   

   

      Bên cạnh đó, cơ cấu ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp chưa thống nhất, một số quy định chậm được triển khai trên thực tế. Việc thực hiện thí điểm sắp xếp, hợp nhất cơ quan kiểm tra của Ðảng và thanh tra của Nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII bước đầu có gặp một số khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Năng lực, trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm và phương pháp công tác của một bộ phận cán bộ kiểm tra còn hạn chế.

   

      Kiên định, kiên quyết, kiên trì hơn nữa

   

      Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn nhấn mạnh quan điểm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm về quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, ngành và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, từ đó nâng cao đạo đức, danh dự, tinh thần trách nhiệm để mọi người “không còn muốn tham nhũng”.

   

   

   

      Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong hoạt động kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cùng cấp sửa đổi, bổ sung, xây dựng ban hành mới quy chế phối hợp giữa UBKT với cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán, viện kiểm sát, tòa án nhân dân và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo hướng UBKT chủ trì phối hợp và điều phối thực hiện việc phối hợp…

   

      Yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng đặt ra nhiệm vụ đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành đầy đủ, kịp thời các quy định của Ðảng về xây dựng Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong thực tế. UBKT các cấp chủ động nắm tình hình để kịp thời phòng ngừa, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để kiểm tra; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, chú trọng giám sát cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, cán bộ tham mưu chiến lược, trước hết là người đứng đầu, tập trung vào những nội dung trọng yếu, những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm, suy thoái, tham nhũng, “lợi ích nhóm”.

   

      Ðổi mới, kiện toàn UBKT, tổ chức bộ máy và cơ quan UBKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu cao, có kinh nghiệm công tác xây dựng Ðảng, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ; nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục, cơ chế, chính sách, quy định của Ðảng và Nhà nước nhằm xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trục lợi.

   

      Trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng, cần quan tâm đầu tư nghiên cứu cả ở tầm vĩ mô và vi mô; nâng cao khả năng dự báo về tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những vi phạm mới do tác động của toàn cầu hóa, cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ mới… Tăng cường nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng với các đảng cộng sản và về giám sát, phản biện xã hội của một số nước trên thế giới.

                                                                          Cao Văn Thống

                                                          (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mô Hình Câu Lạc Bộ Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư
 • Hưng Yên Đưa Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư Vào Thực Tiễn Công Tác Đoàn
 • Nhiều Chuyển Biến Tích Cực Qua Thực Hiện Đề Án Công An Xã Chính Quy
 • Nâng Cao Vai Trò Của Công An Xã Ở Địa Bàn Nông Thôn .công An Tra Vinh
 • Tìm Hiểu Hệ Thống Quản Lý Tòa Nhà Thông Minh
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng Ủy Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Trên Địa Bàn Thành Phố
 • Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non
 • Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường Mẫu Giáo Quách Phẩm Bắc
 • Tình hình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng trong Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân thành 3 cấp: Đảng ủy Bộ là đảng ủy cấp trên cơ sở; các đảng ủy cơ sở và các chi bộ. Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định số 215-QĐ/TW. Nhiệm kỳ 2022-2020, Đại hội đại biểu bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành; Ủy viên Ban Thường vụ có 9 đồng chí; cơ cấu thường trực có Bí thư, 2 Phó Bí thư, trong đó có 1 Phó Bí thư trường trực chuyên trách. Từ khi Đại hội đến nay, số lượng cấp ủy viên có sự biến động nhất định do một số đồng chí chuyển công tác, tuy nhiên, Đảng ủy Bộ luôn nhanh chóng kiện toàn, đảm bảo đầy đủ số lượng.

  Đảng bộ hiện có 7 đảng bộ cơ sở, trong đó: 3 đảng bộ thuộc cơ quan hành chính nhà nước, gồm: Đảng bộ Văn phòng Bộ, Đảng bộ Cục Hợp tác quốc tế và Đảng bộ Cục Quản lý chất lượng; 3 đảng bộ thuộc đơn vị sự nghiệp, gồm Đảng bộ Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục và Đảng bộ Viện Nghiên cứu, Thiết kế trường học; 1 đảng bộ là doanh nghiệp có vốn nhà nước là Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trong 7 đảng bộ trên, có 3 đảng bộ nằm trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đảng bộ khác nằm phân bố trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nhiệm kỳ 2022 – 2022, tổng số lượng ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ cơ sở là 45 đồng chí; tất cả có trình độ chuyên môn đều đạt từ đại học trở lên. Tính đến tháng 1/2018, trực thuộc 7 đảng bộ cơ sở có 65 chi bộ.

  Trong thời gian qua, ý thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp của Đảng bộ Bộ đã dành sự quan tâm nhất định đến việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy Bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 491-NQ/ĐUB ngày 14/7/2017 về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; ban hành Quyết định số 671-QĐ/ĐUB ngày 18/1/2018 về các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ”; tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát” trong đó có phần thi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính dựa trên phần mềm Kiemtradangtest; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; cấp ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát được hơn 60 lượt đối với các tổ chức đảng và hơn 200 lượt đảng viên từ đầu nhiệm kỳ 2022-2020 đến nay…

  Trong khuôn khổ đề tài khoa học “Nghiên cứu phát triển năng lực kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo”, đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. Áp dụng bộ tiêu chí vào thực tiễn có thể thấy, năng lực kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng đa số ở mức đạt yêu cầu đề ra.

  Những vấn đề đặt ra qua thực tế công tác kiểm tra, giám sát

  Từ kết quả khảo sát thực trạng cho thấy, thực tế công tác kiểm tra của cấp ủy thuộc Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo còn những hạn chế sau:

  + Các chi bộ có phân công một đồng chí trong chi ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Không nằm ngoài tình trạng trên, các đảng ủy cơ sở cũng phân công đảng ủy viên phụ trách các đơn vị. Tuy nhiên, với đặc thù cơ quan hành chính nhà nước, 100% cấp ủy làm công tác kiêm nhiệm, không ai được đào tạo chính quy chuyên ngành kiểm tra, giám sát, trong khi công việc chuyên môn đòi hỏi tần suất làm việc cao, dẫn đến việc đầu tư cho công tác kiểm tra, giám sát không nhiều, việc tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hoặc nếu có cũng chỉ được tập huấn 1 buổi/nhiệm kỳ. Việc bồi dưỡng, tập huấn chủ yếu là phổ biến văn bản, hướng dẫn của cấp trên, chưa đi sâu phân tích văn bản, vận dụng xử lý các tình huống thiết thực, không đem lại hiệu quả cao.

  + Về xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát: Một số chi bộ, đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát chi ủy tham mưu giúp chi bộ chưa sát với tình hình thực tiễn của đơn vị; chưa tập trung nhiều vào nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện nhiệm vụ do chi bộ phân công đôi chỗ còn thực hiện kiểm tra, giám sát không đầy đủ chương trình đã đề ra; thực hiện mang tính hình thức.

  + Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát: Về trình tự, thủ tục, nhiều chi bộ chưa nắm chắc các bước tiến hành kiểm tra, giám sát vẫn còn tình trạng làm theo kinh nghiệm, không tuân thủ quy trình, thủ tục.

  + Sự nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo Điều 30 Điều lệ Đảng còn lúng túng về nhận thức, nội dung, cũng như phương pháp tiến hành. Có đảng ủy báo cáo số lượng cả tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát nhiều, nhưng trên báo cáo thống kê thể hiện sự lúng túng trong xác định đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát, không phân định được đâu là nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, đâu là nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra.

  + Điều 30 Điều lệ Đảng đã chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng là phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, nhưng kết quả kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy còn hạn chế, mang tính hình thức, thiếu chiều sâu cả về phương hướng chỉ đạo, cũng như quá trình tổ chức thực hiện. Có nơi, có năm cấp ủy chỉ dừng lại ở việc xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, mà không tiến hành kiểm tra, giám sát, có cấp ủy còn coi đó là nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra.

  Từ nay đến năm 2022 và những năm tiếp theo, Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng hơn, sẽ tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi; đồng thời, cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ngày càng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cần phải tập trung thực hiện quyết liệt hơn, tạo sự chuyển biến rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Do đó, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Đảng bộ để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao là một nhiệm vụ cấp bách.

  Kiến nghị một số giải pháp

  Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khẳng định: Kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, cần khắc phục những hạn chế và cần thiết phải có các giải pháp. Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thực trạng năng lực kiểm tra, giám sát của đảng ủy viên, cần có các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, những hạn chế về nghiệp vụ. Tuy nhiên, các giải pháp này không chỉ dành riêng cho từng hạn chế mà nó còn dành cho phát triển cả các năng lực thành phần khác.

  Để khắc phục những hạn chế trên, cấp ủy các cấp cần thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo:

  Một là, nâng cao nhận thức cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Để giải pháp này có hiệu quả cao, tránh hình thức thì cấp ủy cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị lựa chọn hoạt động. Nâng cao nhận thức của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát có thể thực hiện qua nhiều hoạt động như: Cấp ủy tổ chức chuyên đề cập nhật thông tin mới; thông tin những vụ việc điển hình về kiểm tra, giám sát có tính chất thời sự, người thật việc thật, có tiếng vang lớn của Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hay những vụ việc điển hình về kiểm tra, giám sát của cấp ủy bất kỳ (kinh nghiệm cho thấy hoạt động này thường được cấp ủy quan tâm, lắng nghe vì tính hấp dẫn và bổ ích, có tính giáo dục cao).

  Hai là, lựa chọn nội dung về công tác kiểm tra, giám sát làm nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó yêu cầu “Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Thực tế cho thấy, nhiều cấp ủy viên chưa hiểu hết chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; chưa nắm vững nhiệm vụ, thẩm quyền của chi bộ hay nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Lựa chọn nội dung về công tác kiểm tra, giám sát như tìm hiểu về thẩm quyền của chi bộ trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng… làm nội dung sinh hoạt chuyên đề là hoạt động cần thiết, hữu ích… Để đưa nội dung về công tác kiểm tra, giám sát thành chuyên đề sinh hoạt, đảng ủy cấp trên có thể ban hành kế hoạch, trong đó xác định nội dung cụ thể, chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thực hiện hoặc cấp ủy các cấp chủ động lựa chọn nội dung, chuẩn bị kế hoạch, lựa chọn hình thức sinh hoạt chuyên đề phù hợp, hấp dẫn để thực hiện.

  Ba là, đổi mới công tác tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và tổ chức tập huấn cho từng cấp ủy thành các lớp riêng. Thay đổi nội dung tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát chính là khảo sát, căn cứ trên nhu cầu thực tế của đối tượng được tập huấn, xem xét cấp ủy các cấp của Đảng bộ Bộ thiếu, yếu về hoạt động nào, cần tập huấn nội dung gì, trọng tâm là vấn đề gì, từ đó cấp ủy tổ chức hội nghị đặt nội dung cụ thể cho báo cáo viên chuẩn bị.

  Bên cạnh việc đổi mới về nội dung, cần thiết phải có sự thay đổi về hình thức tập huấn. Thông thường, cách tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy là mời báo cáo viên cấp trên về truyền thụ kiến thức, đa số là truyền thụ một chiều. Sự thụ động trong lĩnh hội kiến thức cũng là một lý do khiến không hấp dẫn được các học viên. Để đổi mới hình thức tập huấn, nên tăng sự tương tác hai chiều giữa báo cáo viên và người được tập huấn, thay vì chỉ có một chiều người giảng – người nghe; tăng các bài tập tình huống, gắn với thực tế của cơ quan, đơn vị…

  Ngoài ra, tổ chức lớp tập huấn riêng cho cấp ủy từng cấp cũng là cần thiết, do nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi ủy và đảng ủy có nhiều điểm khác nhau về nội dung thẩm quyền, đối tượng… Căn cứ vào nhiệm vụ, cấp ủy tổ chức tập huấn định hướng nội dung giúp cấp ủy có thêm kiến thức, kỹ năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát là hoạt động cần thiết nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp ủy các cấp, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi yêu cầu xã hội đặt tổ chức đảng phải thực hiện nhiệm vụ chính trị to lớn của mình. Trong điều kiện cấp ủy kiêm nhiệm tuyệt đối, việc hiểu và thực hiện tốt nghiệp vụ kiểm tra, giám sát là cần thiết hơn bao giờ hết.

  Bốn là, cụ thể hóa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại, xếp thi đua – khen thưởng đối với các tổ chức đảng và cấp ủy định kỳ hàng năm. Tiêu chí cần cụ thể, mang tính định lượng, trong đó lấy tỷ lệ hoàn thành khối lượng, tiến độ và hiệu quả công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát… làm thước đo đánh giá cấp ủy viên và tổ chức đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nên xây dựng và ban hành tiêu chí đánh giá thi đua từ đầu năm, coi đó là cơ sở để theo dõi, đánh giá cả quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  Năm là, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ. Trong thực tế, cấp ủy thường là lãnh đạo đơn vị, vừa bận rộn, vừa có tâm lý ngại tham gia các cuộc thi, nên thường cử đảng viên trong chi bộ tham gia. Để khắc phục được hạn chế này, khi xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi thì tổ chức đảng tổ chức cuộc thi, cần xác định rõ đối tượng chính tham gia thi là cấp ủy. Việc tổ chức các cuộc thi cũng cần đa dạng về nội dung, hấp dẫn về hình thức. Thay vì hình thức viết bài dự thi, Đảng ủy Bộ tiếp tục tổ chức hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát theo hình thức trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính và thi giải quyết tình huống thực tế của cơ quan, đơn vị. Tổ chức hội thi tìm hiểu cũng là giải pháp hữu ích, thiết thực, hấp dẫn để nâng cao được năng lực kiểm tra, giám sát cho cấp ủy.

  Sáu là, cấp ủy tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện các quy trình, văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ, đúng thẩm quyền.

  Vũ Thị Hạnh

  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài: Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện Bình Điền, Hay
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bệnh Viện
 • Bắc Ninh: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bệnh Viện Tuyến Huyện
 • Đề Án Nâng Cao Chất Lượng Bệnh Viện Công Tại Bệnh Viện Mắt Tỉnh Bà Rịa
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100