Top 4 # Xem Nhiều Nhất Giải Pháp Kỹ Thuật Thi Công Công Trình Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Giáo Trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 1

, Engineer at chúng tôi

Published on

Download tại http://share-connect.blogspot.com/2014/12/giao-trinh-ky-thuat-thi-cong-tap-1-do-dinh-duc.html

Tên Ebook: Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 1. Tác giả: Ts. Đỗ Đình Đức (Chủ biên), Pgs. Lê Kiều. Định dạng: PDF. Số trang: 253. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây Dựng. Năm phát hành: 2004

1. `:. 31° =l°Iu`l Il`x1V ralề-1.1 aầlíẩlñĩị °’C’.ì~`. .Ê Ể°ẫl=Ỉ ` I ** rrĩr Ì Ả V , fỸ.ÌnỊ’ I ÍI °, -Q `IrỳI`” ẨẨ‹lẪ ẵỈ^Il` :vif lỄỊl`lt

2. 47/cầ ừĨ/M2/a TS. Đố ĐINH ĐƯC (chu biên) ø ỵL,ỵ‹ M Mị/ / ẹzaừẫ PGS. LẺ KIỄU ỹ ” 11:8. CÔNG TÁC I-DIẤT THI CÔNG CỌC VÀ CỬ THI CÔNG BÊ TÔNG TOÀN KHỐI ờ THI CÔNG TÂNG HẪM NHÀ CAO TẨNG NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG HÀ NỘI – 2004

3. J . LỜI GIỚI THIỆU Trên thêígỉớí, sự xuâì hiện của nền hình têltrỉ thức tạ0_ra bưởè phát triêgrl nhẩy Uọt của lực lượng sản xuâồf. Tri thức trở nthhànhh”yêí& tỏμquỳẽì định cũa Ỉựè rảẩhn xuđì, là nguồn lực hàng đầu tạo nên Sự`făng htrưởng SCìĨL`hhx`Ú.ỈĨ`fÍ. XuìĩthêỸ”t0ởn`ỀCẫưĨ hoá kinh tẽ’đỏzhhhôi sự phát triẽềz nguổn` nhân lực có htrình độ trí tuệ Dà tuy “nghề cczọ; V Sự Jtuâẫt hiện của hình têitrỉ thức là cơ hội tĨê° nước ực Ẻận đụng đuồẫ hip các nước tiên tiên. Trang chiên lược phát triên, đầu tư phát triẽ_°n nguốn lực con người là quan trọng nhâì, trỗ thành yêít tôlquyêẵf đỉnh sự phát triên, là tiến để đ`ê° rút ngắn khoắng thời gian tiên hành ncông nghiệp Ỉlt)-tí, hiện đợi hoá. Tình hình đó đặt ra nhiệm Uụ phát trỉêẵz nguốn nhân lực là nhiệm Uụ hàng đầu Dà là hhâu đột phá của chiên lược phát triện kihnh tẽŕxă hội trong giai đoạn này. Khoa học côìtg nghệ xây dựng được hiện đại hoá, làm đòn hbẫy cho ngành xây dựng phát triển. Vể khảo sát, thỉẽì kê; tư Uôn, yêu cầu là phải có khả năng đăm nhận các công trình đặc biệt ‹Içzt`trinh độ quô’c têt vể thì công, có khả năng thực hiện được Công trình Uà tỏa hợp công trình phức tạp có công nghệ CGO, đòi hổi trcng`thỉêÌ ‘I bị hiện đại. Vể Dật liệu xây dựng, sản IMỀ ngang trình độ tiên tỉẽ1rL.thê,gỉớỉ, có thê xuâìt 7ehẫu Uà cạnh @tranh trên thương trường. Tin học hoá trong toàn ngành cùng ‘ Uởỉ Uỉệc hình thành Úà phát triên Công nghệ phần mếm, sản xuâì được phần mềm phục _Uụ các lĩnh Uực xây dựng đạt mức Jỏuâẵf hhà°u. Tự động hoá trong công Uiệcwhhcìo sát, thỉêĩ hêị sản xuâì Dật liệu xây dựrlg, Uà trong một sôŕcông tác thi công xây lắp. Trong bôì Cảnh đó, Chúng tôi thâỳ mình có trách nhiệm xây dựng lại giáo trình hỹ thuật thì công. Giáo trình này Uiêì theo quan đìêurn cơ bản Uà hiện đqỉ. Những thông tin được lựa chọn đê°đưu đên người Sử dụng sách là những thông tin Cập nhật, có phân tích trên Cơ Sở khoa học công nghệ mới. Giáo trình giúp người Sử dụng Sách những trang tÌê°hộỉ nhập nễn hình têhthị trường trong nước Uà hội nhập khu Uực. Gíáo trình gồm hai tập: Tập [gồm các phẩn.` – Công tắc đàẵt. ỳ – Thí công cọc Uà n – Thí Công bê tông CỖỈ thép toàn hhôĩ. – Thí Công tầng hầm nhà cao tầng. I

4. Tập II dự định hoàn thành trong nămi 2004 gồm. các p.hần.` – Kỷ thuật thỉ Công [ắp ghép, – Thí Công -Công trình bằng phương pháp bcin lắp ghép. r Thí Công Công trình bẳng phệương pháp hích nâng SC`lvìL. – Thí công công trình không gian nhịp lởn. – Kỹ thuật xây Uà hoàn thL°ện` công trinh. _ Vừa làm, Uừa rút hình nghiệm, tác giả mong nhận được sự góp ỷ của đông đảo bạn đọc Dà các đô`ng°Anghỉệp. _ Tác giá Jcỉn Chân thành cảm ơn tôq bộ môn Công nghệ Uà tô°chức thì công, phòng Quản lý khoa học, tập thẽ° Cán bộ giăng dạy khoa Xây dựng thuộc trường Đại thọc Kíên Trúc Hà Nội đã cộng tác, tạo nhiều Cĩỉểu hiện thuận lợi trong quá trình hoàn’ thành cuôn sách này.’ Các tác giả

6. share-connect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG Vụ, CƠ SỚ hạ tâng lìgày càng đạt trình dộ cao. Góp phẩn nâng Cao đời Sống Vật châit và` ‘ tinlì tlìãlì cho mọi llgười dálì trong Xã hội. 7 Xây’ dựng Cơ bản dóng góp đáng kể lợi nhuận cho nẽrì kinh tế quốc dâll. Hàng lìărlì Ngànlì xây dựng dóng góp cho ngân sách nhà nước hàng lìghìn tỷ dông. Giái quyệit cộrìg àn việc làm cho lực lượng lớn lao động. Tộm lại công nghiệp Xây dựng giữ Vai trò quan trọng trong nền kinh tê! quốc dân. Nó quyết định quy mò và trình độ kỹ thuật của xã hội, của dất nước nói chung và sụ nghiệp còng nghiệp hoá hiện đại hoả trong giai đoạn hiện nay nói riêng. Có thể kết luận rằng ngành công nghiệp xây dtmg là một cộng Cụ điểu chinh của nền kinh tế. II. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẨT XÂY DỤNG 1. Lao động trong xảy dựng là lao động nặng nhọc Ðể hoàn thành một phẩn hay một hạng mục công trình phải tiến .hành các công tác như thi Công cọc, đào dất, ghép ván khuôn, gia cóng lắp dựng cốtuthép, đổ bê tông, xảy trát v.v… Vặt liệu làm nện công trình là đá, cát, sỏi, xi mãng, gạch,- gổ, thép v.v… Có thể dễ dăng thấy rằng lao động trong xây dụng là lao động ụnặng nhọc. Ðiều này đòi hỏi người công nhân, cán bộ xây dụng phải có trình độ và sức khoẻ tốt. Các nhà quản lý cẩn có biện pháp khuyển khích tinh thẩn và Vật chẩt cho người lao động, đổng thời phải tăng Cường Sử dụng thi công cơ giới để giảm lao động ‘nặng nhọc cho công nhân vã tảng nãng Suất lao động. 2. Sản xuất xây dựng bao gôm nhiều Công việc đa dạng, nhiểu ngành nghể khác nhau Để hoàn thành một Cong trình phải tiển hành rất nhiều loại công việc khác nhau như: Đào dất, vận chuyển đất, san nển, gia công và lắp dựng cộppha, cốt thép, xây, trát, dổ bê tông và bao gốm rất nhiều ngành nghể khác nhau như Z nghể khai thác vật liệu, nổ mìn, nghể mộc, nghể thép, nghể cơ khí, nghể điện, nghể nề v.v… Đặc điểm này cho thấy người chi huy công trường phải có một kiến thức tổng hợp và đặc biệt một khả năng tổ chức sản xuâit giỏi để có thể chi dạo đơn vị hoàn thành kê’ hoạch sản xuất đã để ra. 3. Sản xuất xây dựng chịu nhiều ảnh hưỡng của thời tiết, khí hậu Ðổi với các công tác được thực hiện trong công xưởng, yếu tõ thời tiết, khĩ hậu ảnh hưởng không quá lớn đến quá trình sản xuất, nhưng dõi với các công tác được thưc hiện trên công trường thì thời tiẽit và khí hậu là các yếu tổ có ảnh hưởng rất lóri đến quá trình thì công công trình. Sự thay đổi bấtc thường của khí hậu, thời tiết ảnh huống đến kế hoạch sản xuất, dêin tiến độ thi công, chẩt luợng công trình và giá thành Xây dựng. Điểu này đặt ra cho người làm xây dl_J’l1g phải có kế ho,ạch cụ thể để chủ động trong quá trình chỉ đạo sản xuất, có kể hoạch dự trữ vật tu và tăng cường các công tác được thực hiện trong Công Xưởng. 6

7. share-connect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG III. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY DỤNG 1. Sản phấm xây dựng cơ bản chiếm diện rộng, chiếm không gian Iớn và gán liên vội mặt đất (hoặc mặt nước trên mặt đất) L Ngoài Văn để chịu sự ảnh hưỡng của thời tiêit và khí hậu như đã để Cập Ở phẩn II, từ đặc điểm này chúng ta thẩy quá trình tạo sản phẩm xảy dụng phải thực hiện một khối lượng Vận chuyển lởn (vận chuyển`vật liệu, cấu kiện, thiết bị từ nơi khai thác vă sản xuất v về công trường). Chi phí của công tác Vận chuyển chiếm một tỷ lệ lớn trong giá thành xảy dụng công trình. Ệ I ` Cũng từ đặc điếm này thẩy rằng các. yếu tố Vể địa chất công trình, dịa châitithuỷ Văn ảnh hưởng trực tiếp dêin quá trình tạo^ ra sẩn phẩrn xây dưng. Các công tác xứ lý nển đất, Chổng các sự CỔ lún, sụt v.v… phải được dự liệu trước khi thi công cóng trình. Các yếu tổ Vể con người, xã hội gây ra một Sổ tác động tiêu cục cho sản phẩm xây dựng cũng cẩn phải được để Cập đến trong giải pháp thi công công trình.: 2: Thời gian hoàn thành sản phấm xây dụng dài, sản phẫm xây do nhiều người làm ra ” Thời gian hoàn thành sản phẩm hay Cộng trình xảy dụng kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều nãm. Ệ _ Đặc điểm này cho thẩy Cấn đặc biệt quan tàm đến sự thay đối giá cả trong quá trình thì Cộng, sự thtạy dổi của công nghệ xây dựng và chủ trương đầu tư v.v… Sản phấm xây dụng được hoàn thành bao gôm sự tham gia của nhiều người (từ vài chục đến Vài ‘v”ạn người), chẩt lượng của sản phẩm xây dựng phụ thuộc vào chất lượng còng tác của nhiều người tham gia và sự hợp tác của `nhiều người t.r0ng quá trình sản Xuất. ` 3. Sản phẩm xây dụng không nhất định, không hoặc rất khó di chuyển, tuyệt đổi không được phép có tỷ lệ phế phấm D0 rất nhiều nguyên nhân khác nhau như Z sản phẩm Xây dựng được hoàn thành trong thời gian dài, được tạo bởi nhiều loại vật Iiệu, được kết hợp bởi lao động thủ cong và cơ ` giới với mức dộ khác nhau v.v… nện sản phấm xây dựng không thể giống nhau`h0àn `toàn. Sản phẩm xẩy dụng có kích thước Iớn, có trọng Iượng Iớn, thường gắn liền với đất nén ngoài một số công trình đặc biệt, sản phẩm xây dựng không thể di chuyển được. Công trình xãy dụng thường chiếm vốn đẩu tư Ióĩì hoặc vrất Iớn, nó là nơi làm việc, sinh hoạt, học tập của nhiều người, trong công trình còn được trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất, Sinh hoạt v.v… có giá trị Iớn. Vì vậy sản phẩm xây dụng không được phép có tỷ lệ phế phẩm.

8. share-connect.bl0gSpot.c0m ‘ TÀI LIỆU XÂY DỰNG 4. Sản` phẩm xây dụng chịu ảnh hưỉmg của nhiều sự thay đổi Bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm Xây’ dựng thlròĩlg rất nhiểtl và hay bị thay đổi, bổ xung. Điếu kiện sản xuất do nhiều yếu tố Chú quan và khách quan cũng hay bị thay. đổi. Số lượng, Chất lượng Cán bộ 7à Công nhâlì tham gia làm ra sản phẩln cũng thường thay đổi và không thuẩn nhảit. IV,”NHIỆM VỤ VÀ PHIJƠNG HIJỚNG PHÁT TRIỀN CỦA THI CÔNG XÂY LẮP I. Cơ giới hoả đống bộ và tụ động hoá các quá trình xảy láp Cơ giới hoá thi công là Sử dụng các máy móc thi công tiện tiển phục vụ quá trình Xây dụng công trình. Cơ giới hoả thi công tạo khả năng tăng nãng suất trong Iao động, đẩy nhanh tiển độ thi công công trình, tạo điểu kiện sởrn đưa công trình vào khai thác, nâng cao chẩt lượng công trình, hạ giá thành xãy dụng công trình và giảm Iao động nặng nhọc cho công nhân. Cơ giới hóa đổng bộ tiến tới tự động hoá các quá trình sản Xuất là Xu hướng tất yếu của sản xuất xãy dụng hiện dại. U 2. Sử dụng vật liệu mới, không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất Nghiện CỨU cản xuất, cho ra đời và ứng dụng nhiều loại vật liệu mới có khả năng chịu lực Iớn, có trọng lượng nhỏ, đáp ứng các yêu Cẩu kỹ, mỹ thuật Cao và tuổi thọ lớn cho phép ngành xây dụng có khẳ năng cạnh tranh thi công những công trình phức tạp có quy mô ngày căng lớn và chải! ‘lượng dòi hỏi ngày càng cao. Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ tiên tiéin đã làm thay đổi mạnh mẽ mọi mặt hoạt động của các ngành sản xuất, thậm chỉ sự phát triển của khoa học công nghệ còn làm thay đổi nhiều quan niệm vốn đã tổn tại từ rất làu. Trong sản xuất xảy dựng, nhiểu công nghệ thi công mới ra đời cho phép chúng ta thiẽit kế và thi công các Công .trình đáp ứng các yêu cẩu cao cũa cuộc sống hiện dại. Trong những năm qua các nhà xây dlnìg Việt Nam đã ứng dụng một số công nghệ mới như Z công nghệ bơm bệh tông, công nghệ thi công cọc khoan nhồi, thi công tường chắn bằng phương pháp tường trong đất, công nghệ thi công Ván khuộn trượt, thi công theo phưong pháp đúc hẫng, thi công ứng Iục trước v.v… 3. Công nghiệp hoá sản xuất xây dựng và sử dụng ngày càng nhiều kết cấu láp ghép – Công nghiệp hoá vă công xưởng hoá sản xuất xây dl_rrig cho khả nãng nàng cao chất lượng công trình, tăng năng xuất lao động, khắc phục những ảnh hưởng xấu của khi hậu, thời tiết. MỞ rộng khả năng sử dụng kêit câiu Iẳp ghép cho phép đẵý nhanh tiến dộ thi công, giảm Iao động thủ công, góp phấn hạ giá thành xây dưng công trình. 8 .

9. share-connect.bl0gSp0t.c0m _ TÀI LIỆU XÂY DỰNG 4. Áp dụng tổ chức Iao động khoa học và tổ chức thỉ công dây chuyển Không ngừngịnghiẽn cứu áp dvụngt các phương pháp tổ chức Iao động khoa học,. tố chức thi công dây chuyển. Tổ chức sản xuất xãy dụng mà trong đó, các quá trình sản xuất được tiến hành liện tục và nhịp nhăng với một năng Iực nhất định, đó là tiển để dẫn đến tốc độ sản xuất nhanh, nãng suất cao. 5. Sử dụng tin học trong quản lý và điêui hành sản xuất Chúng ta đang sổn`g và làm việc trong thời đại bùngt’nỗ của công nghệ thông tin. Sứ dụng các phẩn mềm tính toán, phân mềm quản lý cho lờiigiải tổi ưu với một tốc độ Cực nhanh vă hiệu quả Iớĩì. Phát triển thi công xây dụng không thể tách rời với việc sử dụng tin học”tr0ng quản lý và điểu hành sản xuất. 6. Bảo vệ môi trường Thiêit kế và Xây dụng công trình phải đảm bảo yêu cẩu của sự p/lát tI’ỉẻil be^`rl vữllg, Vì Vậy phương hướng phát triển thi công xây dL_n1g phải gắn Iiển với yêu cẩu bảo vệ trái đất, bảo vệ bẩu khi quyển, bảo vệ môi trường Sống của chúng ta.

10. share-connect.bl0gSpot.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG Phẩn 1 0ŨI^,ÌCể ‘i`iẵc *I Ế” Chương 1 ĐẨT VẦ CÔN’G TÁC ĐẨT TRONG XÂY DỤNG_ 1.1. KHÁI NIỆM Xây dụng các công trình trước hết phải Iăln các công tác đất như: San nển, dào móng, dấp. nền v.v… Nói chung khõi lượng công tác đất là Iớn, công việc nặng nhọc, quả trình thi công phụ thuộc nhiều vào khí hậu, thời tiêit v.v… Vì Vậy chọn phương án thi công đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến việc Iăm` giảrn giá thành xây dựng, nâng cao_ chẩt. lượng cong trình và dẫy nhanh tiển độ thi còng. 1.2. CÁC DẠNG CÔNG TRÌNH ĐẨT 1.2.1. Chia theo thời gian sử dụng `Theo thời gian sù dụng, cong trình đất được chia làm hai loại: Dạng Vĩnh cửu và dạng tạm thời. Dạng vĩnh cửu bao gốm: Nền đường, đệ, đập, kênh mương. Dạng tạm thời bao gôm: HỔ móng, dẽ quai. chúng tôi theo mặt bằng xảy dựng Theo mặt bằng xây dựng, công trình đất được chia Iărn hai loại: dạng chạy dãi và dạng tập trung. – Dạng chạy dài bao gôm: Nên đường, đe, kenh mương. – Dạng tập trung gốm: mặt .bằng san lấp xay dụng và hố móng công trình. ° Trong thi công đất thường gặp các Công tác chính như Sau: Ðào dất, đắp đất, Sạn đất, V -bóc dất và lấp đất. 1.3. PHÂN CẤP ĐẨT Trong thi còng, dất được phản cấp theo sự tieu hao Sức lao động vào quá trình thì cộng đất. I0

Quy Trình Thi Công Gạch Bông Gió Đúng Kỹ Thuật

Chọn gạch bông gió trang trí sao cho phù hợp ?

Gạch bông gió mỹ thuật hay còn gọi gạch bông gió trang trí, gạch ô thoáng xi măng, ô hoa gió là sản phẩm gạch bê tông xi măng không nung dùng để xây tường, vách ngăn trang trí trong các kiến trúc nội – ngoại thất nhằm tạo không gian thoáng đãng, lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài.

Ngoài ra gạch thông gió xi măng còn mang giá trị nghệ thuật cao, giúp tô điểm thêm cho các công trình kiến trúc nét mộc mạc, tinh tế nhưng không kém phần hiện đại cùng vẻ đẹp hoài cổ.

Do được sản xuất chủ yếu từ cát và xi măng nên gạch hoa gió rất thân thiện với môi trường, đặc biệt là an toàn cho người sử dụng nếu tiếp xúc lâu dài.

Hiện nay có rất nhiều nhà sản xuất và phân phối gạch bông thông gió với mẫu mã, hoa văn đa dạng, xuất xứ cũng như giá cả. tự hào là nhà sản xuất và cung cấp gạch bông gió xi măng trang trí, gạch block lát nền vỉa hè hàng đầu tại Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam, Quảng Ngãi…với giá cả tốt nhất.

Lựa chọn mẫu gạch ô thoáng trang trí và thi công gạch bông gió sao cho phù hợp với mỗi công trình là một việc làm không hề đơn giản, không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn phải tạo được dấu ấn, phong cách riêng của gia chủ.

Thông thường, gạch bông gió xi măng được chọn cho phòng ngủ thường có màu trầm, ấm thay vì màu tươi sáng như ở phòng khách, phòng ăn. Bạn cũng có thể chọn gạch có họa tiết, hoa văn cách điệu như hình bông hoa, chiếc lá, hình cánh bướm…để khi kết hợp với ánh sáng lung linh của đèn ngủ sẽ tạo nên không gian vô cùng độc đáo.

Có bao nhiêu loại gạch bông thông gió hiện nay ?

Gạch thông gió mỹ thuật do được làm chủ yếu từ cát và xi măng được nén ở cường độ cao nên có độ bền rất chắc chắn. Gạch thường có 2 màu chủ yếu là trắng sữa và xám ghi, ngoài ra còn có gạch bông gió đỏ, bông gió đất nung với màu đỏ, cam nhằm đáp ứng thị hiếu và đa dạng nhu cầu người sử dụng.

Về hoa văn, hình dáng

+ Gạch thông gió hình vuông: Nổi bật với những họa tiết như hình bông hoa 4 cánh, hình chiếc lá, hình cánh bướm…

+ Gạch bông gió bánh ú ( gạch thông gió chắn mưa): Được thiết kế tựa hình chiếc bánh ú dân gian quen thuộc, gạch được làm bằng xi măng hoặc đất nung. Loại gạch này thích hợp cho các nhu cầu cần thông gió, lấy sáng, chống tạt mưa nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư cho không gian sử dụng.

+ Gạch ô thoáng hình chữ nhật: Loại gạch này thường có những họa tiết hoa văn như hình bông hoa, hình chữ hỷ, hình đồng tiền…

+ Gạch hình hoa mai và cánh bướm: Đây là loại gạch không có viền, tổng thể mô phỏng một bông hoa mai 4 cánh hoặc hình ảnh loài bướm.

Ưu điểm vượt trội của gạch bông gió Dana Tiles

Tạo sự thông thoáng cho không gian sử dụng bên trong.

Có thêm nguồn ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài.

Tính thẩm mỹ cao, họa tiết hoa văn trang trí sáng tạo.

Đảm bảo chất lượng, sản phẩm bền chắc cùng năm tháng.

Bề mặt láng mịn, có gờ 2 mặt 3D sắc nét chi tiết đến từng góc cạnh.

Không sử dụng hóa chất trong sản xuất nên thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

Đặc biệt 4 cạnh bên có 2 rãnh hoặc 4 rãnh giúp dễ dàng gia cố thêm sắt Þ 6 hoặc Þ 8 đảm bảo độ chắc chắn cho bức tường xây cao hơn 3m đồng thời tăng độ kết dính của gạch với vữa xi măng.

Hướng dẫn chi tiết thi công gạch bông gió

Nguyên tắc khi xây gạch bông gió: “Đứng thẳng, mặt phẳng, vuông góc” và chọn đúng loại gạch thông gió, kích thước yêu cầu trong bản vẽ thiết kế kỹ thuật.

*Lưu ý: Để đảm bảo tốt nhất, nên sơn mảng tường khi thi công gạch bông gió ngoại thất bằng sơn ngoại thất. Sơn ngoại thất có tính năng kháng kiềm, chống rêu mốc, chống ẩm rất tốt.

VLXD Hưng Gia Bình – Nhà phân phối gạch bông gió xi măng mỹ thuật DANA TILES, gạch block xi măng lát nền vỉa hè, gạch con sâu, gạch terrazzo, đá tự nhiên ốp tường trang trí, gạch gốm trang trí nội – ngoại thất, ngói lợp nhà …hàng đầu tại Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An… Liên hệ: 0905.363.878 – 0935.090.252 – 0935.422.788 (Mr.Bình).

Trân trọng !

GẠCH BÔNG GIÓ MỸ THUẬT DANA TILES

Địa chỉ: Tổ 29, P. Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0935.118.797

Email: danatiles.hunggiabinh@gmail.com

Website: danatiles.com

Giải Pháp Kỹ Thuật Thi Công Vườn Trên Mái

Không gian đô thị chật hẹp hiện nay khiến mảng xanh ngày càng trở nên hiếm hoi, vì vậy giải pháp tạo vườn trên mái là lựa chọn hợp lý và đạt mấy yêu cầu:

Hiện nay tại Việt Nam, hầu hết hệ thống MÁI SÂN VƯỜN thoát nước bằng cách rải sỏi, đá cho nên không khí không thể đối lưu & trao đổi dưỡng khí, vì vậy kém phát triển. Mùa hè, đá giữ nhiệt độ làm nóng rễ cây. Mùa mưa, thoát nước kém, gây ngập úng cây sẽ chết. Rất nhiều vấn đề hóc búa, nan giải và bế tắc khi phát triển vườn trên mái. Do đó phải có một giải pháp tổng thể, có công nghệ mới để giải quyết các vấn đề trên.

Chúng tôi là một đối tác của hãngELMICH với Công nghệ phát triển mảng xanh đến từ Singapore, xin được giới thiệu Một giải pháp trồng cây trên mái bê tông mà chúng tôi đang thực hiện:

1. RC Floor slab: Lớp bê tông chính là sàn bê tông tầng thượng của nhà. 2. Waterproofing: Lớp chống thấm để nước không thấm xuống tầng dưới nhà. 3. Protection: Lớp vữa bảo vệ 4. VersiCell: Vỉ thoát nước & chống ngập úng mái sân vườn (2,5kg/m2). Được làm bằng nhựa cứng, chịu tải trọng cao, có ngàm âm dương theo cả hai chiều ngang và đứng nên dễ dàng lắp trên bề mặt sàn và tường. VersiCell được ứng dụng cho mái sân vườn có khu vui chơi, bồn hoa, sân thượng trồng cây, khu thể dục thể thao, tầng hầm, tường chắn đất và cả đường xá, vỉa hè, lối đi… 5. Geotextile: Lớp vải địa kỹ thuật là một loại chất liệu được chế tạo từ những sản phẩm phụ của dầu mỏ, có sức chịu kéo, độ dãn, độ bền cao, có tính thấm, khi sử dụng lót trong đất nó có khả năng phân cách, lọc, bảo vệ, gia cường và thoát nước, ngăn cho tầng đất, cát phía trên không rơi xuống các lỗ thoát nước của VersiCell gây nghẽn hệ thống thoát nước. 6. Sand: Lớp cát sông lọc lại phần đất sét, ngăn không cho đất sét bịt kín các lỗ thoát nước của vải địa giúp thoát nước tốt hơn. 7. Soil: Lớp đất trồng, tùy theo nhu cầu trồng loại cây gì thì lớp đất này sẽ dày hay mỏng. 8. Big trees: Lớp cây trồng tuỳ vào điều kiện khí hậu, ánh sáng và thiết kế sân vườn để sử dụng cây trồng phù hợp. 9. Drain pipe: Ống thoát nước.

Một số công trình đã sử dụng công nghệ GTC Singapore tại Việt Nam

Ưu điểm VersiCell:

Ưu điểm: – Bề mặt thoáng đến 62%, ruột bên trong thoáng đến 95%, cường độ nén rất cao (80 tấn/m2). – VersiCell giúp thoát nước nhanh (16,5 l/m.giây), trọng lượng cực nhẹ (2,5 kg/m2). – VersiCell được tích hợp ngàm âm (khóa ngầm), có khả năng bảo vệ lớp chống thấm. – Vỉ thoát nước VersiCell hiệu quả hơn nhiều so với dùng các lớp sỏi đá. Sử dụng vào mục đích: – Mái sân vườn có khu vui chơi. – Bồn hoa, sân thượng trồng cây… – Tầng hầm, tường chắn đất – Đường xá, vỉa hè & lối đi… – Khu thể dục, thể thao

Công ty chúng tôi đáp ứng được tất cả mọi yêu cầu từ thiết kế đến thi công vườn trên mái với mọi loại hình công trình kiến trúc. Đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ hài hòa với hình thức kiến trúc của công trình mà chủ đầu tư đề ra.

Hãy liên hệ với Greenmore Việt Nam theo hotline: để được tư vấn tận tình, chuyên nghiệp, thiết kế đẳng cấp và thi công sân vườn uy tín. Hãy thử tìm hiểu THIẾT KẾ SÂN VƯỜN, VƯỜN TRÊN MÁI của chúng tôi.

Greenmore[G+] – Mang lại cuộc sống an nhiên! Tạp chí greenmore

Kỹ Thuật Thi Công Sàn Deck

I. Ưu điểm của hệ sàn deck

1- Với hệ nhà xưởng, nhà cao tầng, đặc biệt là nhà cao tần khung thép thì việc ứng dụng hệ sàn deck là điều không thể thiếu trong giai đoạn hiện nay bởi những ưu việt mà nó mang lại:

2.Với việc thi công đổ sàn tầng bằng tấm tôn đổ sàn(thay thế cho cốt pha truyền thống) giúp chủ đầu tư:

+ Tiết kiệm về thời gian thi công do thi công lắp ghép các tấm tôn đổ sàn hay còn gọi là sàn deck nhanh hơn nhiều so với việc lắp ghép cốt pha. (các tấm cốt pha rất nhỏ và ngắn, ngoài ra còn phải đóng rất nhiều đinh để liên kết các tấm cốt pha với nhau).

3- Có thể tiến hành đổ sàn bê tông nhiều tầng cùng một thời điểm do không phải sử dụng cột chống đỡ (đối với cốt pha, ta phải chờ tâng bên dưới khô cứng bê tông mới có thể tiếp tục lắp cột chống để thi công tầng kế tiếp).

4- Giảm chi phí xây dựng móng do hệ sàn deck giúp giảm tới 30% trọng lượng của bê tông do những sóng dương của sàn deck lồi lên và phần bên dưới không chứa bê tông.

II. Nhược điểm của hệ sàn deck

Bên cạnh những ưu thế của hệ sàn decking mang lại khiến chủ đầu tư cũng như nhà thầu khó lòng cưỡng lại được công nghệ này thì hệ sàn decking cũng tồn tại một số nhược điểm lớn như sau:

1- Hiện nay tất cả các loại máy cán sóng sàn deck trên thị trường chỉ cắt được dạng phẳng, tấm sàn decking sau khi gia công sẽ có hình chữ nhật, vì vậy với những công trình có hệ dầm phức tạp như hình tam giác, hình vành khuyên thì chúng ta sẽ phải cắt bỏ một lượng tôn sàn decking nhất định gây lãng phí.

2- Máy cán decking chỉ cán được loại phôi dày nhất là 1.6mm dẫn đến khung giới hạn khẩu độ dầm <4m (khoảng cách giữa hai dầm liền kề tối đã là 4m thì không cần chống gia cố.

Trường Lộc JSC là đơn vị chuyên:

-Nhận tư vấn lựa chọn, sản xuất và phân phối tấm tôn đổ sàn decking (sàn deck) theo yêu cầu từng đơn hàng của quý khách.

-Thời gian giao hàng từ 1-3 ngày

– Giá xuất xưởng cạnh tranh

-Chứng chỉ CO/CQ theo tiêu chuẩn quốc tế

-Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các phụ kiện thi công sàn deck như Đinh Hàn, ke bo diềm

– Nhận thi công sàn deck với đội ngũ công nhân lành nghề, chuyên nghiệp được đào tạo bài bản.

Vui lòng liên hệ hotline: 0965.459.789 hoặc email: truonglocjsc789@gmail.com để được tư vấn lựa chọn sản phẩm

Trường Lộc JSC chuyên tư vấn lựa chọn và sản xuất sàn deck theo từng đơn hàng. Hiện nay các đơn vị chủ đầu tư sử dụng rất rộng rãi một số loại biên dạng sàn deck như sau:

– sàn deck biên dạng H50W1000

– sàn deck biên dạng H50W930

– sàn deck biên dạng H50W818

– sàn deck biên dạng H50W600

– sàn deck biên dạng H76W600