Top 3 # Xem Nhiều Nhất Giải Pháp Đẩy Mạnh Giáo Dục Đạo Đức Cho Cán Bộ Đảng Viên Hiện Nay Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Tuyên Truyền, Giáo Dục Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Đảng Viên

Một số cán bộ có tâm trạng thời bình, muốn nghỉ ngơi, sợ gian khổ, ngại việc khó, không ham học tập, thiếu cảnh giác, kém kỷ luật, muốn tiêu xài rộng rãi, thích phô trương, lãng phí, tham ô, hủ hóa, ghen tị địa vị, quan liêu, bao biện, không tin vào lực lượng quần chúng. Với tư duy và tầm nhìn vượt thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên liệu được tình hình trên. Tháng 12-1958, Người viết tác phẩm “Ðạo đức cách mạng” với bút danh Trần Lực đăng trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) số 12.

Trong tác phẩm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng gồm: (1) Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất; (2) Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng; (3) Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc; (4) Ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ.

Những nội dung cơ bản về đạo đức cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, cùng với những bài nói, bài viết của Người về tư cách và đạo đức người cách mạng trở thành kim chỉ nam đối với công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, tha hóa về phẩm chất, đạo đức. Những hạn chế, yếu kém và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Song, cần thẳng thắn thừa nhận rằng, có những thời điểm nhất định, Đảng ta chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Hội nghị T.Ư 5 khóa VIII của Đảng chỉ rõ: “Việc xử lý những phần tử thoái hóa biến chất trong Đảng và bộ máy Nhà nước chưa nghiêm. Tinh thần tự phê bình và phê bình sa sút ở nhiều cấp bộ đảng. Nội dung giáo dục tư tưởng, chính trị trong sinh hoạt đảng và các đoàn thể rất yếu…”.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, thiết nghĩ các cấp, các ngành, đoàn thể cần thống nhất nhận thức về những nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng hiện nay. Đạo đức cách mạng là một phẩm chất cao quý, thể hiện cốt cách của người cán bộ, đảng viên. Thực hiện sự chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, “Sửa đổi lối làm việc” và các bài viết, bài nói của Người, cùng với quan điểm của Đảng ta về đạo đức cách mạng gần 90 năm qua, có thể hiểu đạo đức cách mạng hiện nay thể hiện ở những nội dung cơ bản như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn phấn đấu, rèn luyện không ngừng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

2. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trung với nước, hiếu với dân, đặt lợi ích của tập thể, của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên; không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

3. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, xâm phạm tài sản của Nhà nước và nhân dân, không lãng phí; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, cương lĩnh, kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn những hành vi tham nhũng, lãng phí tài sản của Nhà nước và xã hội;

4. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi nâng cao trình độ, năng lực công tác; giữ gìn lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh; luôn đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp và luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân;

5. Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Do vậy, yêu cầu đầu tiên đặt ra là nội dung tuyên truyền, giáo dục phải luôn đổi mới, phong phú và sâu sắc; phải đặt ra những yêu cầu cụ thể, gắn với từng cấp, từng ngành, từng đơn vị theo cương vị, chức trách được giao.

Cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường giáo dục mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thường xuyên phổ biến, quán triệt, học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, coi trọng học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Bởi vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những tấm gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước. Hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể phải đổi mới, đa dạng hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường đăng tải những thông tin tích cực, tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp cái tốt, cái đúng trong hành vi đạo đức, biểu dương người tốt, việc tốt, lên án cái xấu, cái ác một cách cụ thể.

Các cấp ủy đảng cần thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Cần chỉ rõ thực trạng, những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng và bài học kinh nghiệm rút ra thời gian qua; chỉ rõ mối quan hệ giữa đạo đức trong Đảng và đạo đức xã hội; nội dung, giá trị đạo đức cách mạng và hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.

Hơn lúc nào hết, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi thiếu đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Mạnh dạn đưa ra khỏi tổ chức những người không đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Trong Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Đảng ta xác định phải: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”.

Đạo đức là cái gốc của người cách mạng, không có đạo đức cách mạng không lãnh đạo được nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải soi lại mình, không chỉ nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, mà còn phải có kế hoạch trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng đối với bản thân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Vận Dụng Giá Trị Tác Phẩm “Đạo Đức Cách Mạng” Vào Xây Dựng Đạo Đức Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay

Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng nói chung, vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) nói riêng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc là sự nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

60 năm sau khi Người viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12-1958), những chỉ dẫn của Người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực góp phần phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình “tự diễn biến” theo chiều hướng suy thoái ở một số CB, ĐV. Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, “tự diễn biến” đến một mức độ nào đó sẽ chuyển sang “tự chuyển hóa” từ một người đến cả một tổ chức.

Theo đó, “tự diễn biến” ở một bộ phận CB, ĐV là những biểu hiện trong nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng, niềm tin vào nền tảng tư tưởng, vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN)… Cụ thể là: Suy giảm về nhận thức, bản lĩnh chính trị, xa rời lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH), xa rời Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xa rời Cương lĩnh của Đảng, suy giảm về phẩm chất và năng lực của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Trong đó, sự suy giảm của CB, ĐV về phẩm chất đạo đức, lối sống, chuẩn mực đạo đức, lối sống XHCN; sa sút về năng lực, phương pháp công tác, không còn khả năng tập hợp quần chúng quán triệt và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Đây cũng là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng cầm quyền.

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” . Nguồn: chúng tôi

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những nguy cơ dẫn đến thoái hóa biến chất, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chỉ nêu ra những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nhận diện rõ “kẻ địch nội xâm” nguy hiểm mà còn chỉ ra một số nhiệm vụ cốt yếu:

1) “Phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng”.

2) Chú trọng các nguyên tắc xây dựng Đảng; theo đó “chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”.

3) Mỗi CB, ĐV phải “kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật”.

4) Trong mọi mặt công tác, “phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân”.

5) Luôn cầu thị, “cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”…

Theo đó, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố khối đoàn kết, kỷ luật của Đảng, chống nguy cơ suy thoái trong nội bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu CB, ĐV phải kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, gương mẫu trước quần chúng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và nhất là phải rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết phòng, chống chủ nghĩa cá nhân; phải thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trên cơ sở tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, chứ không phải là đấu nhau, “bới lông tìm vết”, “là ba phải”, “là trước mặt nói một đằng, phía sau làm một nẻo”…

Chỉ có nêu cao tinh thần rèn luyện đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của người cộng sản mới giúp nhau sửa chữa tốt khuyết điểm, phát triển ưu điểm, làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Như vậy, thì đoàn kết và thống nhất nội bộ trong Đảng mới được củng cố, tăng cường, góp phần nhân nguồn sức mạnh nội lực của Đảng.

Cũng theo lời Người, chỉ có làm được như vậy, mỗi CB, ĐV mới tự cải tạo mình, tự tiến bộ, “để khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước”; để họ thực sự là những người cộng sản gương mẫu đi đầu, luôn vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh cả lợi ích của cá nhân mình.

Cùng với thời gian, luận điểm Hồ Chí Minh nêu ra: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”, không chỉ phản ánh đúng thực tiễn mà còn luôn là lời cảnh tỉnh có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi CB, ĐV, với mỗi tổ chức cơ sở đảng.

Vì vậy, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo lời dặn và những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Ðạo đức cách mạng”, để phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mỗi CB, ĐV phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo những yêu cầu sau:

Một là, thường xuyên học tập, quán triệt sâu sắc lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, mỗi CB, ĐV phải tự mình rèn luyện về phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ, phương pháp và tác phong công tác, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Qua đó, tăng cường sức đề kháng, khả năng miễn dịch của mỗi người trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là sức đề kháng trước những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập, sự cám dỗ và lối sống thực dụng…

Hai là, trong mọi mặt công tác và cuộc sống đời thường, phải tự giác thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Những điều đảng viên không được làm”, các quy định của Ban Bí thư khóa XI và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc nêu gương của CB, ĐV… Qua đó, mỗi người hằng ngày đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân: Vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng, tư tưởng cánh hẩu, lợi ích nhóm…

Ba là, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, đi đầu trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Nội dung rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu gương đạo đức cách mạng của mỗi người tùy vị trí công tác và trách nhiệm được giao phải thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác, nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy thi đua, tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực khác.

Bốn là, khắc phục tình trạng “các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát… Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ; chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém” như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu.

Đồng thời, qua đó đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ CB, ĐV với 27 biểu hiện (9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của CB, ĐV và nhân dân vào Đảng và chế độ.

Vấn Đề Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng Cho Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Ở Nước Ta Hiện Nay

Nói về vai trò của đạo đức cách mạng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội tức là xây dựng đời sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân… Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người thấm nhuần đạo đức xã hội chủ nghĩa”(1) và “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”(2). Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa càng đi vào chiều sâu và triển khai trên diện rộng thì càng đòi hỏi phải phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên – bộ phận tiên tiến của xã hội trong việc nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách để giải quyết thành công những vấn đề mới mẻ do thực tiễn đặt ra. Chính vì vậy, cùng với việc nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, phải chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân cho cán bộ, đảng viên để những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cách mạng trở thành yếu tố chủ đạo trong việc định hướng hoạt động của họ. Đây là một trong những vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.

Trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những bước trưởng thành vượt bậc về nhiều mặt. Những thành tựu nổi bật của gần hai thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới gắn liền với tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể nói rằng, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò của mình trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; có bản lĩnh vững vàng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Là những hạt nhân gương mẫu trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện rõ ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ học vấn, năng lực tư duy lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hầu hết cán bộ, đảng viên tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, tập thể. Tác phong, lối sống lành mạnh, sinh hoạt giản dị, gần gũi và chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cổ vũ nhân dân góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình với thái độ trung thực, chân thành, công khai để khắc phục cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt; có ý thức tăng cường đoàn kết trong nội bộ và ngoài xã hội trên cơ sở quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình và do vậy, đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình đổi mới, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhất là phong trào phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, phong trào “xoá đói giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá mới”,… đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, có sức thuyết phục, động viên quần chúng noi theo. Trong điều kiện kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế và xu thế toàn cầu hoá kinh tế, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên trực tiếp đảm trách cương vị lãnh đạo và quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đã chủ động thúc đẩy sự hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế theo tinh thần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo vệ độc lập, tự chủ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được tôi luyện trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn giữ vững, phát huy phẩm chất đạo đức của mình. Sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của Đảng, trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, nhất là các tổ chức cơ sở đảng và chính quyền địa phương thông qua công tác giáo dục, tổ chức, kiểm tra cán bộ, đảng viên đã phát huy những mặt tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm pháp luật, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra của Đảng và hiệu quả pháp luật trong quản lý xã hội đã được tăng cường một bước đáng kể. Đó thực sự là công cụ có hiệu quả trong đấu tranh chống tham nhũng, bệnh quan liêu, lãng phí, vô tổ chức, vô kỷ luật và có tác dụng giáo dục, định hướng đúng đắn hoạt động của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, công tác giáo dục theo các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc và thông qua chương trình đào tạo trong hệ thống trường chính trị, trường ngành các cấp cũng được chú trọng. Điều đó góp phần nâng cao ý thức đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nước ta đã giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của mình, tỏ rõ bản lĩnh và xứng đáng với vai trò “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thực sự trung thành của nhân dân”, được tuyệt đại đa số nhân dân tin cậy.

Những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội đã tạo tiền đề vật chất, tinh thần để tiếp tục củng cố và nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên với tính cách là chủ thể năng động, tích cực của sự phát triển xã hội nói chung và lĩnh vực đạo đức nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cơ bản nêu trên, đã xuất hiện “… sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền”(3). Tình trạng đó được biểu hiện ở các mặt sau:

– Giảm sút ý chí phấn đấu, phai nhạt lý tưởng và lòng tin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– Tệ nạn tham nhũng, hối lộ, tiêu xài phung phí, chạy theo các cám dỗ thấp hèn dưới nhiều hình thức của một số cán bộ, đảng viên đã gây ra những mất mát lớn về tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

– Lối sống vị kỷ, thái độ gia trưởng trong lãnh đạo và quản lý cùng với tư tưởng cục bộ, bè phái, đố kỵ, địa phương chủ nghĩa, kèn cựa địa vị, “nói một đàng làm một nẻo”, “bằng mặt không bằng lòng”… của một số người, một số cấp uỷ và cơ quan lãnh đạo đã gây mất đoàn kết nội bộ, thậm chí có nơi còn nghiêm trọng và kéo dài.

– Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên còn kém do tư tưởng cầu an, ngại va chạm, muốn “hoà cả làng” để “tất cả cùng vui vẻ”.

– Không ít cán bộ, đảng viên đã lợi dụng địa vị, chức quyền của mình để làm giàu bất chính và bao che cho những hành vi làm ăn phi pháp (buôn lậu, làm hàng giả, hối lộ, tổ chức đánh bạc, cá độ, cho vay nặng lãi, kinh doanh các sản phẩm phản văn hoá…) để kiếm danh, kiếm lợi; sự chuyển hoá giữa quyền và tiền dưới hình thức dùng tiền để kiếm quyền và ngược lại diễn ra khá tinh vi và đang bào mòn những giá trị đích thực của nhân tính.

Tình trạng trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và Nhà nước, làm giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tình trạng trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là:

– Những tác động tiêu cực của quá trình thực hiện cơ chế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế đối với đạo đức.

– Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu cùng với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thông qua việc triển khai chiến lược “diễn biến hoà bình” đã gây tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức của một số cán bộ, đảng viên.

– Trong một thời gian khá dài, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

– Sự thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ của hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật đã tạo ra kẽ hở cho một số cán bộ, đảng viên kém phẩm chất lợi dụng để mưu cầu lợi ích cá nhân ích kỷ của mình. Sự lỏng lẻo trong công tác quản lý và những thiếu sót trong công tác cán bộ cũng ảnh hưởng đến việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, “Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống”(4).

– Ở nhiều nơi, cơ chế nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên chưa được ban hành bằng các văn bản cụ thể nên chưa phát huy được vai trò của nhân dân, của các tổ chức và đoàn thể chính trị – xã hội trong lĩnh vực này.

Nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài, có tác động trực tiếp và to lớn đến thành công của sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội. Trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, như Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ: “Trước hết, phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân“(5). Điều đó đòi hỏi phải có phương hướng, giải pháp đồng bộ và triển khai có hiệu quả trong thực tế. Về mặt này, chúng ta cần lưu ý một số điểm chủ yếu sau:

Một là, kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh hướng đến việc tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng. Đạo đức phản ánh và chịu sự quy định của đời sống kinh tế mà trực tiếp là quan hệ lợi ích của con người. Ph.Ăngghen đã từng khẳng định: “Lợi ích đúng đắn là nguyên tắc của toàn bộ đạo đức”(6). Thực tế cho thấy, ở đâu và lúc nào mà quan hệ lợi ích được giải quyết hài hoà thì những nhân tố tích cực của đạo đức cách mạng mới có cơ sở hình thành và phát triển. Việc giải quyết quan hệ này, ở tầm vĩ mô, tuỳ thuộc vào khả năng của các chủ thể lãnh đạo và quản lý (Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện một hệ thống chính sách kinh tế – xã hội phù hợp, cho phép vừa đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế, vừa tạo ra môi trường nhân văn cho sự hình thành và phát triển đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, việc “Xây dựng đồng bộ các chính sách kinh tế – xã hội đúng đắn, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân. Đổi mới và hoàn thiện các chính sách cụ thể đối với các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, đặc biệt là các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, phân phối, tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của công dân”(7) là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu để tạo dựng đời sống đạo đức lành mạnh, tốt đẹp trong xã hội.

Ở mỗi địa phương, đơn vị, điều này đòi hỏi những cán bộ, đảng viên giữ trọng trách trong bộ máy tổ chức phải thực sự khách quan, công tâm khi giải quyết các quan hệ lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế. Về mặt này, có thể nói rằng, đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền là ở chỗ biết điều phối một cách hợp lý quan hệ giữa lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội trên cơ sở coi lợi ích xã hội, tập thể là lợi ích chủ đạo trong hoạt động của cá nhân.

Trong điều kiện hiện nay, tuy chúng ta chưa thực hiện được bình đẳng xã hội về kinh tế, nhưng công bằng xã hội (tương đối) được đảm bảo thì cơ sở kinh tế – xã hội cho sự tồn tại và phát triển của đạo đức cách mạng vẫn được duy trì.

Hai là, tăng cường vai trò của các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể xã hội và tập thể lao động trong việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Bất kỳ tổ chức nào cũng đều do con người lập ra và đến lượt mình, nó lại quy định hành vi của các cá nhân (thành viên) theo những chuẩn mực nhất định. Cán bộ, đảng viên là những người hoạt động trong các tổ chức thuộc hệ thống kinh tế – chính trị, trong đó Đảng là hạt nhân lãnh đạo. Việc phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đảng, của các cấp uỷ đảng và các tổ chức khác trong hệ thống kinh tế – chính trị nhằm giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên có tác dụng to lớn đối với việc nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những biểu hiện tiêu cực khác về mặt đạo đức của lực lượng này.

Ba là, nâng cao chất lượng tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tự giáo dục là biện pháp quyết định, có ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tự giác hoá quá trình hình thành, phát triển đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh rằng, đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó được củng cố và phát triển chủ yếu do sự đấu tranh rèn luyện hàng ngày cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Vì vậy, cùng với sự quản lý, giáo dục thường xuyên của tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự mình trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi biểu hiện của nó. Thực tế lịch sử cho thấy, không ít cán bộ, đảng viên một thời lăn lộn, hy sinh trong kháng chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và có người đã từng giữ cương vị cao trong bộ máy Đảng, Nhà nước, nhưng khi trở về cuộc sống đời thường, vì không thường xuyên tu dưỡng đạo đức nên có biểu hiện công thần, tự cao, tự đại, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc bị sa ngã trước những cám dỗ tầm thường, thậm chí trở thành kẻ có tội với đất nước, nhân dân.

Chính từ sự kết hợp giữa giáo dục và tự giáo dục đạo đức cách mạng mà những yêu cầu khách quan của sự nghiệp đổi mới chuyển thành lý tưởng, niềm tin, động cơ hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên. Tự giáo dục đạo đức cách mạng gắn liền với việc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tổ chức, quản lý của cán bộ, đảng viên. Chất lượng, hiệu quả của giáo dục và tự giáo dục đạo đức phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Vì vậy, phải đa dạng hoá và kết hợp các hình thức, phương thức tác động đến sự hình thành những phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng kết hợp giữa nâng cao tri thức đạo đức học Mác – Lênin qua các kênh (trong nhà trường, trong sinh hoạt của tổ chức, qua các đợt thi tìm hiểu, qua các phương tiện thông tin đại chúng…) với rèn luyện đạo đức cách mạng qua các hoạt động thực tiễn.

Tự tu dưỡng đạo đức cách mạng phải được coi là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên càng giữ các trọng trách lớn lại càng phải chú tâm rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cổ vũ mọi người học tập.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp luật và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên.

Nâng cao đạo đức cách mạng gắn liền với việc củng cố các tổ chức của hệ thống chính trị các cấp, tiến hành thường xuyên và có hiệu quả các biện pháp kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện sai trái để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có vi phạm nghiêm trọng về đạo đức và pháp luật, dù ở bất cứ cương vị nào, sẽ có tác dụng to lớn đối với việc củng cố lòng tin, khơi dậy phong trào quần chúng rộng rãi, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái thiện, cái đẹp; đồng thời, phê phán cái sai, cái ác, cái xấu. Trong điều kiện “Nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài gây bất bình trong nhân dân và là một nguy cơ lớn đe doạ sự sống còn của chế độ ta”(8), việc tích cực đấu tranh, phòng chống quốc nạn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước mắt, cần sớm “Kiện toàn tổ chức và cán bộ ở những cơ quan, đơn vị để xảy ra những biểu hiện không chấp hành nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm việc trì trệ, độc đoán, chuyên quyền, kéo bè, kéo cánh, mất đoàn kết nội bộ”(9) để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên.

Đức và tài là hai mặt gắn bó chặt chẽ với nhau, trong đó đức là “gốc” của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(10). Đạo đức cách mạng chính là cái “gốc” của sự phát triển, vì sự phát triển, hướng đến sự phát triển của con người và xã hội Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Chăm lo vun trồng cái “gốc” này, trước hết là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đã xem: 21511 Thời gian đăng: Thứ tư – 17/06/2015 04:27Người đăng: Phạm Quang Duy

Giải Pháp Ngăn Chặn Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng, Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay

Là địa bàn có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng đây cũng điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, hoạt động truyền đạo trái phép, tranh chấp đất đai ở khu vực biên giới vẫn xảy ra, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Với đặc thù như vậy, ngay từ khi được thành lập, Chi bộ và lãnh đạo đơn vị VKSND huyện Vân Hồ đã xác định và thực hiện tốt công tác dân vận, với mục tiêu “Hướng về cơ sở” để thực hiện thắng lợi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thiết lập cơ chế bảo vệ người phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong thời gian qua, Chi bộ VKSND huyện Vân Hồ đã thực hiện một số giải pháp sau:

Tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị

Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng. Để làm việc này, chi bộ đã triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở gắn với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã xây dựng, cán bộ, đảng viên tiến hành kiểm điểm, báo cáo trước chi bộ về kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân; Chi bộ tham gia, góp ý để đảng viên tiếp tục thực hiện kế hoạch tốt hơn trong các tháng tiếp theo và coi đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ kiểm sát được cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đặc biệt chú trọng, do đó đã xây dựng và thực hiện được lề lối, phong cách làm việc khoa học, chính xác, thận trọng, khách quan, quan hệ phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trên địa bàn, gần gũi với các tầng lớp nhân dân, có tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, được nhân dân tin tưởng vào các cơ quan pháp luật. Qua triển khai, thực hiện kế hoạch này, chi bộ còn lựa chọn, nêu gương những người tốt, việc tốt làm tấm gương sáng cho các đảng viên trong chi bộ noi theo.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, việc xây dựng tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng Đảng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại chi bộ, thời gian qua chi bộ VKSND huyện Vân Hồ chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo quy hoạch cán bộ, gắn với việc xây dựng các tổ chức đoàn thể. Trong đó 100% cán bộ, đảng viên đã đạt chuẩn về trình độ đào tạo; có 01 đồng chí đạt trình độ Thạc sĩ; 01 đồng chí đạt trình độ Cao cấp Lý luận chính trị; 01 đồng chí đạt trình độ Trung cấp chính trị; 100% cán bộ được tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, các tổ chức đoàn thể của đơn vị dưới sự lãnh đạo của chi bộ không ngừng được củng cố và phát triển.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu người đứng đầu, tập trung hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh toàn diện trong quần chúng nhân dân

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Vì vậy, Chi bộ VKSND huyện Vân Hồ xác định để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, trước hết phải chăm lo củng cố, kiện toàn cấp uỷ cơ sở có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện và phù hợp chức năng, nhiệm vụ ngành. Cấp uỷ thường xuyên quan tâm đến công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy của cơ quan.

Để ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phục vụ tốt cho công tác phòng chống tội phạm. Chi bộ VKSND huyện Vân Hồ đặc biệt chú trọng đến công tác hướng về cơ sở. Địa bàn huyện có 14 xã thì có đến 10 xã đặc biệt khó khăn, 1 xã vùng biên. Đời sống của bà con nhân dân hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp với hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, đây là một trong số những điểm nóng nhất về tội phạm ma túy.

Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng quy chế, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện (Trưởng khối nội chính) để ban hành quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và Chủ tịch UBND 14 xã trong công tác tiếp nhận, chuyển giao tin báo tố giác tội phạm và các hoạt động tư pháp. Quy chế này là cẩm nang, cầu nối giữa VKS với chính quyền cấp xã, nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực tư pháp của cán bộ cấp xã. Mọi thông tin, diễn biến tình hình đời sống xã hội của xã được VKS nắm bắt và kịp thời xử lý, bảo đảm mọi hành vi phạm phạm tội đều bị phát hiện và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đây cũng là một giải pháp rất quan trọng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên hiện nay. Chi bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Giải quyết tốt mối quan hệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực sự dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, chi bộ và phát huy vai trò trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết khắc phục các biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, lợi dụng danh nghĩa tập thể để trục lợi hoặc tranh công, đổ lỗi…

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan. Chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm với công việc được phân công phụ trách; ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức cơ sở đảng

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát không những góp phần đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn, chính xác và được chấp hành triệt để, mà còn là biện pháp cơ bản, quan trọng để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời là biện pháp hữu hiệu để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cấp ủy chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý sinh hoạt ở các chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Chủ động kiểm tra, giám sát đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách và phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên. Bảo vệ, khuyến khích các cá nhân tích cực phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước để răn đe, giáo dục đảng viên.

Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội về chính trị

Cấp ủy chi bộ đã chủ động nắm vững tình hình, tăng cường công tác dự báo tư tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Định kỳ tổ chức thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Chủ động đấu tranh, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân bản chất phản động, phản khoa học, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, phê phán, lên án những nhận thức và hành vi biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu, không để cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Năm 2015, 2016, 2017 chi bộ liên tục được Ban thường vụ Huyện ủy Vân Hồ tặng Giấy khen công nhận Tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và chắc chắn trong thời gian tới chi bộ sẽ giữ vững danh hiệu dẫn đầu, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

VKSND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc: Biến quyết sách thành hành độngVai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát