Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch Cải Cách Hành Chính Ở Cơ Sở

--- Bài mới hơn ---

 • Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Nhà Nước
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Kon Tum Năm 2022
 • Tiếp Tục Cải Cách Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Tinh Gọn, Hiệu Quả
 • Bài Dự Thi Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Lai Châu Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính”
 • Cải cách hành chính ở cơ sở – một trong những nội dung quan trọng của Khoa học hành chính là hoạt động cải cách hành chính nhà nước được tiến hành ở địa phương, cụ thể là ở các cấp xã, huyện, tỉnh dưới sự chỉ đạo của Đảng và các cơ quan nhà nước ở Trung ương.

  2. Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở?

  Hoạt động cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở đóng một vai trò vô cùng to lớn trong hoạt động quản lý của nhà nước có ý nghĩa không chỉ về mặt lý luận mà còn mang tính thực tiễn cao. Theo như sự chỉ đạo của Đảng và nhà nước, thì mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở bao gồm:

  – Xây dựng và ngày càng hoàn thiện các cơ quan hành chính nhà nước ở Địa phương với phương châm hoạt động trong sạch, lành mạnh, và đạt hiệu quả cao.

  – Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở có đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ, đáp ứng được yêu cầu quản lý xã hội và phục vụ nhân dân ở Địa phương.

  – Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội, duy trì trật tự phát triển kinh tế theo định hướng của nhà nước. Từ đó hiện thực hóa mục tiêu của Đảng và nhà nước, phục vụ lợi ích của toàn dân.

  3. Hướng dẫn viết bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở?

  Trước hết, ở trang đầu tiên, một điều không thể thiếu là cần phải có tên cơ quan chủ quản và tên cơ quan đào tạo học viên viết in hoa nằm ở bên trái góc trên của tờ giấy, ví dụ:

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  BÀI THU HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CƠ SỞ

  Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN A

  NIÊN KHÓA: 2022 – 2022

  Tiến vào phần nội dung, một Bài thu hoạch cải cách hành chính cần phải đáp ứng cấu trúc gồm ba phần: (mở đầu, thân bài và kết bài)

  – Ở phần mở đầu, các bạn cần nêu được khái quát về mục tiêu, nội dung và tính cấp thiết của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở.

  – Tiếp đến là phần thân bài, đây là phần thể hiện rõ nhất những kiến thức, hiểu biết mà bạn học được trong suốt một khóa học, chiếm điểm đánh giá cao nhất trong toàn bài. Ở phần này, bạn có thể phân tích ở hai khía cạnh lý luận và thực tiễn sau đó đưa ra kiến nghị và giải pháp phù hợp, cụ thể:

  + Về cơ sở lý luận: bạn cần phân tích một số nội dung như là khái niệm Cải cách hành chính là gì? Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính? Nội dung của chương trình Cải cách bao gồm những gì? (như là cải cách thể chế hành chính nhà nước; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; hoạt động xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; hoạt động Hiện đại hóa hành chính;…)

  + Về Thực trạng Cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở: ở mục này, bạn có thể lựa chọn một địa phương cụ thể để phân tích. Nội dung phân tích bao gồm: khái quát về đặc điểm, tình hình hành chính của địa phương đó; phân tích về ưu nhược điểm và nguyên nhân của những hạn chế về hành chính ở địa phương đó.

  + Về kiến nghị và giải pháp: bạn có thể căn cứ vào những hạn chế đã phân tích ở mục thực trạng để đưa ra những kiến nghị và giải pháp phù hợp, những kiến nghị này có thể là gửi cho lãnh đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn khác.

  – Cuối cùng là phần kết bài: chỉ cần đơn giản chốt lại nội dung và mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở là xong.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Điều Kiện Hiện Nay
 • Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng, Bài 3: Triển Khai Thực Hiện Nhiều Giải Pháp
 • Thi Đua Cao Điểm Về Các Giải Pháp, Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính Trong Đảng Tại Tphcm
 • Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng Hiện Nay
 • Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Trong Hoạt Động Của Cơ Quan Đảng
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Tập Trung Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Quận 12: Nhiều Mô Hình, Giải Pháp Hay Trong Cải Cách Hành Chính
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Nhiều Giải Pháp, Mô Hình Mới Về Cải Cách Hành Chính
 • Viettel Ra Mắt Tổng Công Ty Về Giải Pháp (Viettel Business Solutions) Cho Chính Phủ, Doanh Nghiệp
 • 1. Giới thiệu

  Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nội dung chủ yếu của khoa học hành chính, không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn mang tính thực tiễn cao.

  Bộ máy hành chính nhà nước là một bộ phận không tách rời khỏi bộ máy nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị của một quốc gia nói chung, nên nó chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các yếu tố chính trị, yếu tố kinh tế – xã hội, cũng như mang tính đặc trưng khác của mỗi quốc gia như truyền thống văn hóa, lịch sử hình thành và phát triển… CCHC ở các nước khác nhau nên cũng mang sắc thái riêng, được tiến hành trên những cấp độ khác nhau, ở nội dung khác nhau. Ở Việt Nam, CCHC được xác định là một bộ phận quan trọng của công cuộc đổi mới, là trọng tâm của tiến trình cải cách nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

  – Cải cách thể chế hành chính nhà nước.

  – Cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

  – Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

  – Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  – Cải cách tài chính công

  3. Kết quả và đánh giá 3.1 Kết quả đạt được 3.1.1 Cải cách thể chế hành chính nhà nước

  Triển khai thực hiện Hiến pháp 2013, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, hệ thống hóa trên 100.000 văn bản quy phạm pháp luật các loại, đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới trên 17.000 văn bản, nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII, Chính phủ đã xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 64 luật, 19 luật sửa đổi, bổ sung; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 01 pháp lệnh và 04 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung. Một loạt luật quan trọng được ban hành đã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thể chế về lĩnh vực kinh tế, dân sự, tổ chức bộ máy và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Thể chế về tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính; về mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân tiếp tục được hoàn thiện, đổi mới và quan tâm xây dựng, triển khai thực hiện. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của Nhân dân, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

  3.1.2 Cải cách thủ tục hành chính

  Năm 2022 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực trong đẩy mạnh cải cách TTHC của Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt là việc quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể quy định tại Nghị quyết theo thẩm quyền được giao.

  Giá trị trung bình của lĩnh vực cải cách TTHC năm 2022 của các bộ đạt 81,78%, cao hơn 5,48% so với năm 2022 (năm 2022 giá trị là 76,30%). Có 12 bộ đạt kết quả Chỉ số thành phần cải cách TTHC trên mức giá trị trung bình đạt được của 18 bộ, bao gồm: Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao; Thanh tra Chính phủ; Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Y tế tiếp tục đứng cuối Chỉ số thành phần cải cách TTHC, với kết quả là 49,12% (Năm 2022 kết quả là 49,78%).

  3.1.3 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

  Các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong những năm vừa qua đã tập trung cho việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phân định và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cũng như xác định rõ hơn việc thực hiện chức năng xây dựng, ban hành thể chế, kế hoạch, chính sách, quản lý vĩ mô đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài ra, việc phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng cũng là một trong những kết quả nổi bật của nội dung cải cách tổ chức bộ máy. Các bộ đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, bước đầu khắc phục những chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, đã chuyển cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoặc doanh nghiệp làm những công việc về dịch vụ không cần thiết phải do cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện.

  Nhìn chung, cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã được sắp xếp, góp phần xây dựng một bộ máy tinh gọn, hợp lý, tương xứng với chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của mỗi cơ quan; định rõ tính chất và các loại hình tổ chức trực thuộc để tham mưu và thực thi pháp luật.

  3.1.4 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương là một trong những trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2022. Trong giai đoạn 2012 – 2022, giá trị trung bình của Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức năm 2022 đạt cao nhất, với giá trị 65,99%. Điều này cho thấy, các nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của các bộ đã từng bước được cải thiện, đáp ứng bước đầu cho việc xây dựng và phát triển của bộ, ngành nói riêng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung.

  Giá trị trung bình của Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đạt 88,14%. Đây là Chỉ số thành phần cao nhất trong số 7 Chỉ số thành phần của Chỉ số CCHC năm 2022, và đạt giá trị cao nhất trong 7 năm triển khai xác định Chỉ số CCHC. Như vậy, 11 đơn vị có kết quả điểm số trên mức giá trị trung bình, trong đó, 08 bộ đạt Chỉ số thành phần trên 90%, bao gồm: Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao (năm 2022 chỉ có 05 đơn vị có Chỉ số thành phần trên 90%). Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường là 03 đơn vị đứng cuối Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức với giá trị thấp dưới 80%, lần lượt là 78,46%, 78,05% và 76,12%.

  Trong năm 2022, các bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó, tập trung triển khai thực hiện các thể chế về quản lý công chức, viên chức, tiếp tục triển khai thực hiện xác định vị trí việc làm, tập trung xây dựng và hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tạo cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và quản lý công chức. Bên cạnh đó, các bộ cũng tập trung triển khai thực hiện nghiêm quy định về quản lý công chức, viên chức do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân.

  Cụ thể, là thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp. Các bộ cũng đã tập trung triển khai thực hiện các quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức, tạo tiền đề cho việc tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Một số đơn vị triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo quy định tại Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị, trong năm 2022, theo đó, các đơn vị đã tổ chức thành công việc thi tuyển đối với một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, như là: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ…

  Nhìn chung, các bộ có xu hướng tăng điểm số qua các năm, tuy nhiên, tỷ lệ còn chưa đồng đều giữa các năm và giữa các bộ. Có 10 đơn vị có Chỉ số thành phần giảm hơn so với năm 2022, đó là các bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều này cho thấy, những kết quả và nỗ lực đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của các bộ, ngành Trung ương chưa thực sự được quan tâm một cách đầy đủ. Giá trị trung bình Chỉ số thành phần đạt được qua 7 năm xác định Chỉ số CCHC của các bộ chưa đạt đến 80%. Cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ, Cục, Tổng cục còn chưa hợp lý, vẫn còn tình trạng lãnh đạo nhiều hơn số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra, kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa nghiêm vẫn là những tồn tại, hạn chế trong thời gian vừa qua.

  3.1.5 Cải cách tài chính công

  Lĩnh vực cải cách tài chính công tại Chỉ số CCHC cấp bộ năm 2022, thay đổi tiêu chí “Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính” bằng tiêu chí “Tổ chức thực hiện công tác tài chính – ngân sách”, đồng thời, bổ sung thêm 01 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần, nâng tổng số tiêu chí và tiêu chí thành phần của lĩnh vực này là 04 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần.

  Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách và thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại bộ. Đối với tiêu chí bổ sung “Công tác quản lý, sử dụng tài sản công” được đánh giá trên 04 tiêu chí thành phần: Ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công.

  Giá trị trung bình các bộ đạt được ở lĩnh vực này là 82,94%. Có 10 bộ đạt Chỉ số thành phần cải cách tài chính công trên mức giá trị trung bình, bao gồm: Bộ Tài chính; Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tư pháp và Bộ Y Tế. Năm 2022 tiếp tục có 03 đơn vị có kết quả dưới 70%, bao gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với giá trị lần lượt là: 68,92%; 67,69% và 60,44%. Đây là 03 đơn vị đứng cuối của Chỉ số thành phần cải cách tài chính công.

  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chỉ thị để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước và đã tiếp tục có nhiều chỉ đạo yêu cầu làm rõ và xử lý các thông tin về vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức do cơ quan báo chí đăng tải.

  Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy được hiệu quả trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Với việc chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, công tác cải CCHC đã được triển khai một cách đồng bộ, hệ thống, kết quả CCHC đạt được toàn diện trên các lĩnh vực đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn vừa qua.

  Việc đánh giá kết quả CCHC thông qua Chỉ số CCHC đã được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trở thành công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Bộ Nội vụ với vai trò cơ quan thường trực CCHC của Chính phủ, chủ trì việc theo dõi, đánh giá CCHC đã thường xuyên nghiên cứu, cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp xác định Chỉ số CCHC hàng năm, để Chỉ số CCHC luôn được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế cải CCHC của các bộ, ngành, địa phương.

  Kết quả Chỉ số CCHC 2022 tiếp tục phản ánh tương đối sát tình hình triển khai cải CCHC tại các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương việc triển khai và kết quả đạt được trên những nội dung trọng tâm và 6 nhiệm vụ cải CCHC theo yêu cầu của Chính phủ. Đồng thời, kết quả Chỉ số CCHC 2022 tiếp tục có tính tổng hợp, đa chiều, gắn kết việc đánh giá bên trong nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước với đánh giá khách quan từ phía người dân, tổ chức và các đối tượng khác chịu tác động của cải CCHC; gắn kết giữa đánh giá kết quả cải CCHC hàng năm với đánh giá tác động của cải cách lên sự hài lòng của người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

  3.2.2 Hạn chế

  – Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, thiếu nguồn lực để triển khai, chưa thu hút được sự tham gia của các cá nhân, tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức xã hội khác.

  – Việc công khai quy định hành chính, TTHC trên Trang thông tin điện tử của một số bộ, ngành và của một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện tại một số địa phương chưa được thực hiện đầy đủ. TTHC trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần phải tiếp tục rà soát, đơn giản hóa. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm, như: đất đai, xây dựng, lao động – thương binh và xã hội. Nhiều địa phương còn vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phần mềm chuyên ngành, như các lĩnh vực: đất đai, công an, thuế…; dẫn đến khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu thông tin để theo dõi, đôn đốc tình hình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai một cấp tại địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập.

  – Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, như: Chưa đề xuất cơ chế tài chính phù hợp cho đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập các hệ thống thông tin nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới chỉ bước đầu được triển khai, kết quả đạt được còn hạn chế (ít người sử dụng, số hồ sơ được gửi/nhận trực tuyến không cao). Việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tại một số cơ quan, đơn vị đã quán triệt chỉ đạo, điều hành qua môi trường điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy, nâng cao hiệu lực quản lý, năng suất lao động và giảm chi phí hành chính. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại nhiều nơi chưa mang lại hiệu quả cao, chủ yếu chỉ sử dụng trong việc gửi, nhận văn bản, hỗ trợ công tác văn thư, mà chưa thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo, điều hành qua mạng.

  – Quá trình triển khai còn lúng túng. Nhiệm vụ đề ra nhiều nhưng chưa thực sự gắn với các biện pháp và điều kiện bảo đảm cần thiết. Việc tổ chức mô hình thí điểm còn có nơi làm chưa đồng bộ, thiếu tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời.

  – Nguồn lực và những điều kiện bảo đảm cần thiết cho cải CCHC còn nhiều haṇ chế.

  – Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính đối với cải CCHC tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Tình trạng cửa quyền, quan liêu, tham nhũng vẫn còn, tính công khai minh bạch của nền hành chính còn nhiều thách thức, một bộ phận cán bộ, công chức suy giảm lý tưởng, lối sống và vi phạm đạo đức công vụ, gây bất bình trong nhân dân.

  4. Bài học kinh nghiệm

  Nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong thời gian tới, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp trọng tâm sau:

  – Tiếp tục nâng cao nhận thức, coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải CCHC. Bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai cải CCHC của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

  – Nâng cao vai trò của cơ quan chủ trì tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác điều phối chung, tổng hợp, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ cải CCHC.

  – Các định các mục tiêu cải CCHC mang tính định lượng với mức độ phù hợp, thiết thực để bảo đảm tính khả thi; Coi trọng công tác thí điểm và kết quả của môṭ số mô hình trong triển khai cải CCHC.

  – Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác cải CCHC; Tăng cường, phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác cải CCHC. Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác cải CCHC; bố trí đủ nguồn lực tài chính cho cải CCHC.

  Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2022; Bộ Nội vụ (2018), Báo cáo chỉ số cải cách hành chính – PAR INDEX 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương; Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (2016), Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022-2020; Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị – hành chính (2018), Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước, NXB Lý luận chính trị; Nguyễn Xuân Thắng (2018), Tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý (đối tượng 4), NXB Lý luận chính trị.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 8 Nhóm Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tài Chính
 • Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Sức Khỏe Chính Mình Và Cộng Đồng
 • Bảo Vệ Môi Trường Là Trách Nhiệm Của Toàn Xã Hội
 • Những Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Mà Ai Cũng Nên Biết
 • Giới Thiệu Những Bức Tranh Vẽ Về Bảo Vệ Môi Trường Độc Đáo
 • 10 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế,…
 • Thực Hiện Quyết Liệt Các Giải Pháp Về Cải Cách Hành Chính
 • Luận Văn: Thực Trạng Và Giải Pháp Đổi Mới Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Hay
 • Tổng Công Ty Giải Pháp Doanh Nghiệp Viettel
 • Chiến Lược Mới Của “tân Binh” Tổng Công Ty Giải Pháp Doanh Nghiệp Viettel
 • (DĐDN) – Cùng với việc ban hành nhiều hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế năm 2022, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế cả nước triển khai nhiều giải pháp quyết liệt về đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà trọng tâm là cộng đồng DN.

  Một là, trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015 và Luật số 71/2013, làm cơ sở để cắt giảm nhiều thủ tục, đơn giản các mẫu tờ khai, giảm thời gian của DN trong khai, nộp thuế GTGT, thuế tài nguyên, xuất hoá đơn, kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. DN không phải nộp bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào/bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT… từ đó, tạo thuận lợi cho DN trong hạch toán, giảm thời gian khai thuế, thủ tục khấu trừ thuế đầu vào.

  Ba là, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử đối với các DN trên phạm vi toàn quốc với dự kiến số giờ sẽ giảm được trên 10 giờ. Để đạt được mức phấn đấu số DN kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90% trước 30/9/2015, Tổng cục thuế giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Cục Thuế và yêu cầu các Cục Thuế giao đến từng Chi cục Thuế nhiệm vụ nộp thuế điện tử. Ngày 18/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-BTC về việc triển khai mở rộng nộp thuế điện tử cho Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố nộp thuế điện tử để bảo đảm cho việc triển khai thuế điện tử được an toàn, thuận tiện, bảo đảm quyền lợi của DN.

  Năm là, trên cơ sở sơ kết, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) tại 27/63 Cục Thuế và triển khai mới tại tất cả các Cục Thuế địa phương còn lại. Thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của ngành, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thuế, quán triệt trong toàn ngành Thuế thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số TTHC thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục theo hướng giảm số chứng từ trong hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế trước 30/6/2015.

  Sáu là, thực hiện ứng dụng CNTT ở cấp độ 4 đối với công tác hoàn thuế (tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế qua mạng và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng) tối thiểu đạt 60% số tờ khai và số tiền hoàn thuế trước 30/9/2015 và đạt 95% vào trước 30/9/2016. Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giải quyết hồ sơ hoàn thuế từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ra báo cáo kết quả hoàn thuế, hiện đang áp dụng thực hiện tại các cục thuế.

  Bảy là, cùng với việc thực hiện công khai thông tin về TTHC thuế và quy trình giải quyết TTHC thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế và trên Trang thông tin điện tử cơ quan thuế, thực hiện xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế Tập trung thống nhất trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 4 (hoàn thành trước 31/12/2015).

  Chín là, tiến hành nghiên cứu, xây dựng cơ chế đánh giá của các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề, duy trì hệ thống tiếp nhận thông tin phản hồi của người nộp thuế thông qua hòm thư góp ý, đường dây nóng, hội nghị đối thoại với người nộp thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong đó hướng đến những nội dung, lĩnh vực mới như kê khai, nộp thuế điện tử, quản lý thuế điện tử, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của NNT khi sử dụng các dịch vụ thuế điện tử.

  Mười là, thường xuyên rà soát các vấn đề khó khăn trong cơ chế, chính sách để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sớm sửa đổi, bổ sung.

  Nguyễn Văn Phụng

  Chuyên gia cao cấp, Vụ trưởng quản lý thuế

  DN lớn, Tổng cục thuế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đễ Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Một Số Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch
 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Long An: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính
 • Giải Pháp Nâng Cao Thứ Hạng Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Các Chỉ Số Về Cải Cách Hành Chính
 • Tăng Cường Các Giải Pháp Cải Thiện, Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Tỉnh Yên Bái
 • Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Của Thành Phố Cần Thơ Trong Thời Gian Tới
 • STO – Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những khâu đột phá thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển, thời gian qua, TX. Vĩnh Châu đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

  Theo đồng chí Trần Hoàng Thắng – Chủ tịch UBND TX. Vĩnh Châu, để nâng cao chất lượng hoạt động, cải thiện môi trường hành chính, tạo sự hài lòng của người dân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước, thời gian qua, UBND thị xã đã tập trung thực hiện tốt khâu tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa. Cùng với việc đầu tư mới trụ sở với đầy đủ các trang thiết bị, vật chất, bố trí 10 quầy tiếp nhận hồ sơ, công bố đường dây nóng và số điện thoại cố định để người dân liên hệ khi có nhu cầu giải quyết TTHC, bố trí chỗ ngồi, nước uống cho người dân, phân công công chức hướng dẫn trực tiếp cho người dân… địa phương còn trang bị phần mềm theo dõi kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; ứng dụng phần mềm nhắn tin thông báo cho người dân biết về tình trạng hồ sơ để tiện theo dõi. Thực hiện “thư xin lỗi” đến cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết TTHC theo quy định; tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Bộ phận một cửa thị xã cho các trường hợp có yếu tố nước ngoài với sự tham gia của lãnh đạo UBND và Trưởng Phòng Tư pháp thị xã. Đồng thời thực hiện phiếu khảo sát ý kiến nhân dân đánh giá, nhận xét đối với cách thức giải quyết công việc, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) hàng quý và có tổng kết đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ công để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh thái độ phục vụ.

  Bên cạnh đó, 100% TTHC được công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử thị xã; triển khai cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, nhất là mức độ 3, 4 – chiếm 22,88% TTHC cấp thị xã. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ hành chính qua đường bưu điện. Nghiên cứu và áp dụng sáng kiến, đưa nội dung cấp mới và cấp đổi giấy chứng minh nhân dân vào hoạt động của bộ phận một cửa của thị xã; cấp giấy khai sinh và bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế và gia đình… nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian nhất cho người dân.

  Chủ tịch UBND TX. Vĩnh Châu cho biết thêm, để công tác CCHC đạt hiệu quả thì việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là hết sức cần thiết trong công tác chỉ đạo, điều hành. Vì vậy, UBND thị xã xây dựng mô hình và tổ chức kiểm tra kỹ năng tin học và ứng dụng CNTT vào hoạt động điều hành của 45 CBCC, trong đó có 28 chủ tịch, phó chủ tịch UBND và 17 công chức văn phòng – thống kê UBND 10 xã, phường. Từ đó, kiện toàn lại đội ngũ CBCC cấp xã và phân công công chức có khả năng cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng văn bản trên hệ thống văn bản điện tử hợp lý hơn. Nhất là giúp CBCC nâng cao nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của CNTT trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hiện nay. Từ đó, chủ động trong việc học tập nâng cao trình độ tin học và kỹ năng vận dụng CNTT vào hoạt động công tác, xử lý công việc hàng ngày của đơn vị và bản thân, nhất là kỹ năng tra cứu, tìm kiếm, lưu hồ sơ văn bản; kỹ năng soạn thảo văn bản, phát hành văn bản… nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc so với cách xử lý theo phương pháp thủ công trước đây. Nếu trước tháng 10-2019 chỉ có khoảng 50% CBCC có cập nhật hệ thống văn bản điều hành thì nay 100% cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn của UBND xã, phường cập nhật, xử lý, trao đổi bằng văn bản điện tử ít nhất 1 lần/ngày. 100% chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường thực hiện chữ ký số đối với các văn bản theo quy định; 104/104 CBCC sử dụng thư công vụ để trao đổi công việc… Đặc biệt, mô hình này Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và được Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chọn để nhân rộng và tổ chức thi đua cùng điển hình tiên tiến trong CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2022.

  Có thể thấy TX. Vĩnh Châu đã từng bước xây dựng thành công mô hình “Chính quyền thân thiện”, chất lượng phục vụ ngày một nâng cao, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn; giúp thị xã dẫn đầu trên bảng xếp hạng Chỉ số CCHC cấp huyện năm 2022. Đây là tiền đề quan trọng để Vĩnh Châu tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng chất mô hình “Chính quyền thân thiện” trong thời gian tới.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công An Huyện Yên Thành:nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Cải Cách Thể Chế Thành Tựu Và Giải Pháp Khắc Phục Khiếm Khuyết
 • Cải Cách Thể Chế Là Cải Cách Cái Gì Và Như Thế Nào?
 • Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Phú Yên Năm 2022
 • Cuộc Thi “tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp, Mô Hình Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông” Năm 2022
 • 7 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cải Cách Hành Chính Trong Đảng Để Ai Hài Lòng?
 • Bài 3: Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng Ở Tỉnh Bến Tre
 • Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Trong Hoạt Động Của Cơ Quan Đảng
 • Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Đảng Hiện Nay
 • Thi Đua Cao Điểm Về Các Giải Pháp, Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính Trong Đảng Tại Tphcm
 • Nhiều cải cách trong tổ chức Đảng

  Trong đợt thi đua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM là một điển hình có nhiều CCHC. Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Đặng Minh Đạt chia sẻ, đơn vị thực hiện một số nội dung đăng ký thi đua, giúp nâng cao hiệu quả tham mưu thực hiện Quy định 1374 (quy trình giải quyết 4 nguồn tin phản ánh tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước). Ngoài ra, UBKT Thành ủy triển khai phần mềm theo dõi, quản lý công việc, phần mềm quản lý thông tin đội ngũ ngành kiểm tra Đảng… Việc này đã thúc đẩy cải tiến, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc.

  Trong khi đó, Quận ủy quận 4 đã xây dựng 12 mô hình, 2 sáng kiến CCHC. Bí thư Quận ủy quận 4 Trần Hoàng Danh cho biết, tiêu biểu trong đợt cao điểm này, Quận ủy đã có giải pháp hỗ trợ đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu trên địa bàn. Cụ thể, quận tổ chức tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tại nhà cho đảng viên cao tuổi; mô hình rút ngắn thời gian trình hồ sơ kết nạp Đảng nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục…

  Quận ủy Gò Vấp thực hiện chế độ báo cáo qua phần mềm theo dõi số liệu và mời họp qua tin nhắn… Đánh giá chung, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thế Thuận cho biết, trong đợt thi đua cao điểm có 78/79 đơn vị khối cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội TP đăng ký thi đua. Có 157/157 giải pháp sáng kiến đăng ký thi đua (tập trung vào các giải pháp, sáng kiến CCHC trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng; trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; trong xây dựng và ban hành văn kiện của các cấp ủy; trong lĩnh vực công nghệ thông tin) được thực hiện. Các giải pháp, sáng kiến đã giúp rút ngắn quy trình, thủ tục, hồ sơ, tiết kiệm được thời gian, chi phí và đẩy nhanh tiến độ công việc, giảm phiền hà cho cơ sở nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đợt phát động thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và tạo sự lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Quốc hội.

  Tuy nhiên, do đợt thi đua ngắn hạn nên một số cơ quan, đơn vị chưa chuẩn bị tốt. Các sáng kiến, giải pháp thực hiện còn trùng lắp với nội dung thi đua của khối chính quyền; nội dung đăng ký và kết quả thực hiện còn dàn trải, chung chung, chưa định lượng được hiệu quả cụ thể.

  Số hóa hồ sơ

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, trong đợt thi đua cao điểm CCHC trong Đảng có 157 giải pháp, sáng kiến đăng ký, thực hiện đạt được kết quả tích cực. CCHC ở khối chính quyền mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí lưu ý, 7 giải pháp CCHC trong Đảng cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Giải pháp kinh điển nhất là áp dụng công nghệ thông tin, trước hết là việc số hóa toàn bộ hồ sơ đảng đang lưu giữ; xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ quy hoạch, đương chức với các tiêu chí tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm, quản lý. Kế đến là việc hợp lý hóa, chuẩn hóa quy trình công việc của công tác đảng, từ quy trình kết nạp đảng đến các thủ tục thành lập, giải thể tổ chức đảng. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp để tối thiểu hóa các tờ trình và tiến hành không dùng thư mời giấy, văn bản giấy, báo cáo bằng giấy (kèm theo giải pháp bảo mật). Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh sử dụng các phần mềm để xây dựng, theo dõi công việc của cá nhân thực hiện, từ đó giúp theo dõi tiến độ, kiểm soát quá trình thực hiện kế hoạch qua phần mềm; tổ chức giám sát của Ban Thường vụ cấp ủy đối với chính quyền các cấp một cách hiệu quả.

  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu, phấn đấu hết tháng 3-2019 tổ chức đăng ký các giải pháp, sáng kiến CCHC khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội TP của năm 2022, thậm chí năm 2022. Đối với kiến nghị được tổ chức sinh hoạt chi bộ qua mạng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giao Văn phòng Thành ủy nghiên cứu về điều kiện trao đổi, sinh hoạt qua mạng bằng công cụ nào để đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin, để Thành ủy TPHCM báo cáo, kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương.

  Trong buổi tổng kết, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao tặng bằng khen 11 tập thể có giải pháp, sáng kiến tốt CCHC trong Đảng.

  Các quận – huyện và sở – ngành thông báo tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là trên 99%. Tuy nhiên, hiện nay việc ghi nhận sự hài lòng ở các nơi chưa đồng đều và chính xác. Quận 1 có bố trí phương tiện đánh giá sự hài lòng của người dân và thời gian đánh giá chỉ 20 giây. Thế nhưng, trong số 100 người đến làm thủ tục, chỉ có 4 người đánh giá, còn 96 không đánh giá. Điều này cho thấy, kết quả đánh giá sự hài lòng chưa chính xác nên yêu cầu đặt ra là phải ghi nhận được sự hài lòng của người dân.

  KIỀU PHONG – MẠNH HÒA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nỗ Lực Cải Cách Hành Chính Ngành Giáo Dục
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Gd
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Nghệ An Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An
 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta

  --- Bài mới hơn ---

 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch
 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Một Số Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đễ Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của nhiệm vụ nghiên cứu Công cuộc đổi mới ở nước ta bắt đầu từ năm 1986 đã làm thay đổi toàn diện đất nước, mang lại những kết quả to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, với mức tăng trưởng kinh tế trung bình 7% năm, chính trị – xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Quá trình đổi mới đã kéo theo những cải cách, chuyển đổi to lớn sâu sắc trong các lĩnh vực khác của đời sống Nhà nước và xã hội. Hệ thống hành chính Nhà nước cũng nằm trong quá trình chuyển đổi đó. Là một bộ phận căn bản của bộ máy Nhà nước, hệ thống hành chính Nhà nước nước có chức năng quản lý điều hành đất nước gắn liền với quá trình cách mạng và xây dựng Nhà nước. Bước chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã đặt nền hành chính nước ta trước yêu cầu cải cách không thể trì hòan. Cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính hiện đại đủ sức đảm đương những nhiệm vụ quản lý trong điều kiện mới là yêu cầu của đổi mới và là một nguồn lực thúc đẩy đổi mới, đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên. Nhận thức được đòi hỏi đó, Đảng và Nhà nước đã tổ chức triển khai mạnh mẽ công tác này từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Tiếp sau những đổi mới căn bản về bộ máy Nhà nước nói chung và bộ máy hành chính Nhà nước nói riêng được thể hiện tại Hiến pháp 1992 và các văn bản pháp luật khác về bộ máy hành chính Nhà nước như Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, các Nghị định của Chính phủ về các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác thuộc Chính phủ, v.v, trong những năm sau đó, Nhà nước ta đã tiến hành cải cách ngày càng sâu rộng nền hành chính nhà nước. Có một số mốc quan trọng đánh dấu các bước đi lớn của cải cách nền hành chính nhà nước. Tại kỳ họp thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 1992, Quốc hội khoá IX đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1993 đặt ra nhiệm vụ “từng bước cải cách hành chính”. Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (1/1995) đã ra Nghị quyết tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính. Trên nền tảng đó, Chính phủ đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách. Ngày 4/5/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38 – CP về cải cách một bước thủ tục hành chính giải quyết các công việc của công dân, tổ chức. Nghị quyết này là bước đi cải cách hành chính đầu tiên và việc cải cách thủ tục hành chính được coi như khâu đột phá của cải cách hành chính. Tiếp sau đó, Chính phủ đã cho xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/ QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình đề ra mục tiêu chung của cải cách hành chính là: xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triênr đất nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bốn nội dung cơ bản của cải cách hành chính được xác định gồm: – Cải cách thể chế hành chính; – Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; – Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; – Cải cách tài chính công. Cùng với các nội dung trên, Chương trình còn đề ra 7 chương trình hành động cụ thể để thực hiện Chương trình Tổng thể, đó là: – Đổi mới công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; – Xác định vai trò, chức năng và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; – Tinh giản biên chế; – Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; – Cải cách tiền lương; – Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính sự nghiệp; – Hiện đại hoá nền hành chính. Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng (2/2004) (Báo cáo kiểm điểm) vạch rõ: “Đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính Nhà nước, trong tâm trong hai năm tới là điều chỉnh để làm rõ và thực hiện đúng chức năng của các cơ quan quản lý Nhà nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đi sâu cải cách thể chế, đơn giản hoá các thủ tục hành chính và thực hiện tốt cơ chế “một cửa” . Đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thạo việc, chí công vô tư. áp dụng các cơ chế, biện pháp để ngăn chặn và xử lý, khắc phục các trường hợp cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ đề nhũng nhiễu, phiền hà gây bất bình cho nhân dân .”. Trong hơn 10 năm qua, việc cải cách hành chính đã được triển khai mạnh mẽ. Đó là quá trình được thực hiện tổng thể gồm các khâu nối tiếp nhau: đề xuất ý tưởng mới, thử nghiệm, nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng mô hình một cách thận trọng và đã thu được những thành quả nhất định, góp phần vào những thành công trong cải cách kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu đạt được, có thể nhận thấy quá trình cải cách hành chính còn nhiều hạn chế, nền hành chính vẫn nhiều trì trệ chưa đáp ứng được các đòi hỏi của sự phát triển xã hội. Nhiều khâu, nhiều lĩnh vực cải cách hành chính còn gặp nhiều trở ngại và chưa mang lại hiệu quả mong đợi. Việc đổi mới bộ máy hành chính Nhà nước các cấp còn nhiều lúng túng; bộ máy hành chính chưa thật thích ứng với điều kiện kinh tế thị trường, việc phân cấp quản lý còn chậm trễ và còn có những bất hợp lý. Nhiều thủ tục hành chính chưa được đổi mới; nhiều quy định mới ban hành mới một thời gian ngắn đã tỏ ra không phù hợp cần phải sửa đổi, bổ sung. Đội ngũ cán bộ, công chức vẫn còn yếu về chuyên môn, chưa thích ứng đầy đủ với yêu cầu mới; một bộ phận suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu ý thức phục vụ và trách nhiệm trước nhân dân. Việc cải cách tài chính công đang được tiến hành, nhưng còn những vấn đề chưa rõ ràngv.v .đúng như như Báo cáo kiểm điểm đẫ chỉ rõ: “Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, hiệu quả thấp. Tình trạng phân tán, cục bộ, “xin – cho”, thủ tục hành chính phức tạp, phiền hà chậm được khắc phục; chế độ thủ trưởng, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu chậm được xác định. Còn một bộ phận cán bộ, công chức thoái hoá, biến chất, tham ô buôn lậu, nhũng nhiễu dân, thiếu trách nhiệm đối với công việc được giao, gây bất bình trong nhân dân, làm nản lòng các nhà đầu tư”. Chính vì vậy, trước những đòi hỏi của công cuộc đổi mới hiện nay, việc nghiên cứu đánh giá chặng đường cải cách hành chính 10 năm qua để thấy được các mặt tích cực cũng như tiêu cực của cuộc cải cách, từ đó rút ra các kết luận và tìm kiếm các giải pháp phù hợp là hết sức cần thiết nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình cải cách hành chính. Việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu – điều tra này là một cố gắng đóng góp vào quá trình đó. 2. Tình hình nghiên cứu, đánh giá về cải cách hành chính thời gian qua Để có thể thực hiện được việc nghiên cứu, cần phải dựa vào những kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn cải cách hành chính Nhà nước của các cơ quan, các nhà nghiên cứu. Cho đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về cải cách hành chính như: Học viện hành chính quốc gia. Về nền hành chính nhà nơước Việt Nam: những kinh nghiệm xây dựng và phát triển. NXB Khoa học kỹ thuật. H. 1996; Mai Hữu Khuê và Nguyễn Văn Nhơn. Một số vấn đề về cải cách thủ tục hành chính. Nxb Chính trị quốc gia. H. 1995; Pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nơước ở địa phươơng: hiện trạng và giải pháp (Viện Nghiên cứu Nhà nươớc & Pháp luật- Đề tài cấp Bộ, 2000); Thang Văn Phúc (Chủ biên). Cải cách hành chính Nhà nươớc: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. NXB Chính trị quốc gia. H. 2001; Nguyễn Khánh. Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nươớc các cấp. NXB Lao động. H., 2003 v.v . Tuy nhiên, có thể thấy các công trình trên chỉ mới tập trung nghiên cứu về các khía cạnh khác nhau của cải cách hành chính hoặc nếu nghiên cứu có tính tổng kết về cải cách hành chính thì cũng mới chỉ là sự tổng kết thực tiễn cải cách hành chính theo từng năm hoặc một số năm hoặc theo một mục tiêu cải cách nào đó. Hiện nay, chưa có công trình nào nghiên cứu có tính chất tổng kết lý luận toàn bộ quá trình cải cách hành chính từ khi chúng ta tiến hành cải cách hành chính đến nay; chưa có các nghiên cứu, đánh giá về cơ sở lý luận của những cải cách, về tính hợp lý của mô hình nền hành chính mà cải cách hành chính đang hướng tới . Bên cạnh đó, việc điều tra, khảo sát kết quả thực hiện cải cách hành chính 10 năm qua cũng là vấn đề lớn để từ đó hiểu rõ được thực trạng nền hành chính, những thành công cũng như hạn chế. Công việc này đã được một số cơ quan tiến hành nghiên cứu, điều tra, phân tích, đánh giá thực tế, nhưng chỉ với mặt nào đó của cải cách hành chính và phục vụ cho mục tiêu cụ thể nhất định. Còn thiếu hẳn việc điều tra, khảo sát có tính chất tổng thể và cơ bản về thực tiễn thực hiện cải cách hành chính. Viện Nhà nước và pháp luật, với tư cách là một cơ quan nghiên cứu khoa học cơ bản, chuyên sâu của Nhà nước, trong nhiều năm qua đã tổ chức nghiên cứu phục vụ quá trình cải cách hệ thống chính trị trong đó có cải cách hành chính. Đã tổ chức nghiên cứu các đề tài, dự án về đổi mới bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chế độ công chức và tài chính công. Trong quá trình nghiên cứu đã chú trọng khía cạnh lý luận cũng như việc đánh giá thực tiễn của cải cách hành chính, phối hợp nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Với kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, khả năng nghiên cứu phân tích đánh giá lý luận và thực tiễn chuyên sâu, Viện Nhà nước và pháp luật mong muốn được chấp thuận thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra, phân tích, đánh giá một cách tổng quát về cải cách hành chính trong thời gian qua, vạch ra những thành tựu bước đầu cũng như những hạn chế, cản trở, đồng thời đề xuất những quan điểm, giải pháp đẩy mạnh. Nhiệm vụ nghiên cứu này sẽ là công trình đầu tiên thực hiện việc phân tích đánh giá một cách toàn diện các mặt lý luận và thực tiễn của hơn 10 năm cải cách hành chính, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục các hạn chế để đẩy mạnh công cuộc cải cách trong giai đoạn mới. 3. Mục đích nghiên cứu, đánh giá: Nhiệm vụ nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích, đánh giá những thành tựu của cải cách hành chính những năm qua, vạch rõ những hạn chế đang cản trở quá trình cải cách hành chính, nguyên nhân của những hạn chế đó, đồng thời đưa ra những phương hướng và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu cải cách kinh tế, tăng cường quản lý Nhà nước trong các điều kiện mới. Các mục tiêu cụ thể của công trình là: 3.1.1. Đánh giá về sự thích ứng giữa các chủ trương, chính sách và pháp luật về cải cách hành chính với các đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội; 3.1.2. Đánh giá các kết quả đã đạt được trong cải cách hành chính thời gian qua; 3.1.3. Chỉ rõ các mặt còn hạn chế, những yết tố cản trở cải cách và nguyên nhân của các hạn chế đó. 3.1.4. Đề xuất các phương hướng, giải pháp, lộ trình thúc đẩy một cách vững chắc và hiệu quả quá trình cải cách hành chính trong thời gian tới. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá: Để thực hiện mục tiêu đặt ra, công trình có các nhiệm vụ sau: – Tổ chức đánh giá cơ bản về thực trạng nền hành chính Nhà nước Việt Nam qua cải cách hành chính. – Tổng kết lý luận về thành công và hạn chế của cải cách hành chính. Vạch ra những nét cơ bản của nền hành chính Nhà nước Việt Nam cần hướng tới đến năm 2010 dưới tác động của phát triển kinh tế-xã hội. – Xác định các quan điểm, phương hướng, giải pháp chuyển đổi nền hành chính Nhà nước nhằm phục vụ yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 5. Nội dung nghiên cứu, đánh giá 5.1. Phân tích, đánh giá về thực trạng nền hành chính Nhà nước qua cải cách hành chính thời gian qua. Chuyên đề này thực hiện việc phân tích dánh giá vè thực trạng cải cách hành chính thời gian qua, tập trung vào 4 lĩnh vực sau: 5.1.1 Phân tích, đánh giá về cải cách thể chế hành chính. – Phân tích, đánh giá mục đích và quá trình cải cách thể chế hành chính; – Phân tích, đánh giá về tác động của thể chế hành chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội,; – Phân tích, đánh giá về sự đầy đủ, đồng bộ của thể chế quản lý; – Phân tích, đánh giá về hoạt động rà soát hệ thống văn bản quản lý hành chính; – Phân tích, đánh giá về cải cách thủ tục hành chính; – Tìm hiểu nguyên nhân của tình hình thể chế hành chính nhà nước còn có các bất cập; – Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cải cách thể chế. 5.1.2 Phân tích, đánh giá về cải cách tổ chức bộ máy hành chính – Phân tích, đánh giá mục tiêu, lộ trình cải cách bộ máy hành chính; – Phân tích, đánh giá kết quả cải cách Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; – Phân tích, đánh giá kết quả cải cách bộ máy hành chính địa phương về xác định lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; – Phân tích, đánh giá việc phân cấp quản lý trong bộ máy hành chính; – Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện việc phân định quản lý hành chính Nhà nước với sản xuất kinh doanh, sự nghiệp, dịch vụ công, v.v. – Xác định nguyên nhân của các hạn chế; – Đề xuất kiến nghị cải cách bộ máy hành chính nhà nước. 5.1.3 Phân tích đánh giá việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức. – Dặc điểm và yêu cầu của nền công vụ và mối quan hệ giữa chế độ công vụ và chế độ công chức; – Phân tích, đánh giá mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; – Phân tích, đánh giá về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ công chức; – Phân tích, đánh giá chế độ tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức – Phân tích, đánh giá về chế độ nâng ngạch bậc, tiền lương, khen thưởng, trợ cấp, bảo hiểm đối với cán bộ, công chức; – Phân tích, đánh giá chế độ quản lý, đánh gía cán bộ, công chức. – Phân tích, đánh giá về chế độ trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ, công chức; – Phân tích, đánh giá chế độ kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức; – Tìm và phân tích nguyên nhân của các bất cập trong chế độ cán bộ, công chức. – Đề xuất các giải pháp về cải cách chế độ công vụ, công chức. 5.1.4 Phân tích, đánh giá việc thực hiện cải cách tài chính công – Phân tích khái niệm, vai trò, nội dung và đặc điểm của tài chính công ở nước ta đối với hoạt động của hệ thống hành chính và mục tiêu của cải cách tài chính công; – Phân tích, đánh giá các quy định về phân cấp ngân sách theo Luật Ngân sách; – Phân tích, đánh giá cơ chế tài chính mới cho các đơn vị sự nghiệp có thu; – Phân tích, đánh giá về cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; – Phân tích, đánh giá vấn đề xã hội hoá dịch vụ công; – Phân tích, đánh giá cơ chế đấu thầu các công trình thuộc sở hữu nhà nước; – Phân tích, đánh giá cơ chế hợp đồng một số công việc của cơ quan Nhà nước; – Phân tích, đánh giá quy định về quản lý việc mua sắm hàng hoá và dịch vụ (mua sắm công). – Phân tích và đánh giá các nguyên nhân các bất cập trong cơ chế, chế độ về tài chính công; – Đề xuất kiến nghị tiếp tục cải cách nền tài chính công. 5.2. Tổng kết lý luận về thành công và hạn chế của cải cách hành chính. Các yêu cầu đối với nền hành chính Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn đổi mới hiện nay và trong thời gian tới Mục này khái quát các vấn đề lý luận về quá trình thực hiện cải cách hành chính đã nghiên cứu. Xác lập hệ thống lý luận về xây dựng mô hình nền hành chính hướng tới và yêu cầu cải cách tiếp tục nền hành chính đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với đất nước. 5.2.1. Tổng kết lý luận về thành công và hạn chế của cải cách hành chính – Cơ sở xác định và các tiêu chuẩn cơ bản đánh giá hiệu quả của nền hành chính và của cải cách hành chính. Làm rõ các cơ sở lý luận của việc cải cách nền hành chính nhà nước (khái quát về nền hành chính, vai trò của cải cách hành chính, các tiêu chí đánh giá về nền hành chính; nhu cầu cải cách – Đánh gía về các chủ trương, chính sách và pháp luật trong cải cách hành chính những năm qua. – Đánh giá toàn bộ quá trình tổ chức và thực hiện cải cách hành chính: kết quả, hạn chế; – Phân tích nguyên nhân của các hạn chế trong cải cách hành chính thời gian qua. 5.2.2. Các yêu cầu đối với nền hành chính cần hướng tới – Vị trí, vai trò của nền hành chính Nhà nước đối với việc xây dựng kinh tế thị trường, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hợp tác, hội nhập quốc tế .; – Các yêu cầu chuyển đổi nền hành chính trong điều kiện đổi mới (nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, dân chủ hoá, hội nhập khu vực, quốc tế, xu hướng cải cách hành chính trên thế giới, mối liên hệ cải cách hành chính trong tổng thể hoàn thiện bộ máy Nhà nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân .). – Những đặc trưng cơ bản của mô hình nền hành chính hướng tới. 5.3. Quan điểm, phương hướng, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế. Mục đích của chuyên đề là tổng hợp các đề xuất, kiến nghị về cải cách hành chính đã nghiên cứu ở các chuyên đề. Đề xuất phương hướng, giải pháp và lộ trình đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước trong thời gian tới. Chuyên đề này giải quyết các vấn đề chủ yếu sau: 1. Các quan điểm cơ bản về xây dựng một nền hành chính tương hợp với thời kỳ mơí của đất nước. – Nền hành chính chuyên nghiệp – Nền hành chính dân chủ – Nền hành chính công khai, minh bạch – Nền hành chính trong sạch – Nền hành chính hiện đại 2. Những yếu tố trọng tâm trong cải cách nền hành chính Nhà nước trong những năm trước mắt và phương hướng, giải pháp, lộ trình đẩy mạnh cải cách hành chính. – Vè xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN – Cải cách thể chế, thủ tục hành chính – Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức – Vấn đề đổi mới quản lý tài sản công. Tách biệt quản lý Nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý hoạt động của tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công

  ùc hiÖn mét c”ng viÖc th­êng xuyªn trong nÒn hµnh chÝnh c”ng. Kh¸i niÖm c”ng chøc trong tiÕng Anh ®­îc thÓ hiÖn b”ng c¸c thuËt ng÷: civil servant – public servant (c”ng chøc d©n sù), govemment offlcial (c”ng chøc chÝnh phñ), government employee (ng­êi phôc vô cho chÝnh phñ) vµ cã nghÜa lµ mét ng­êi gi÷ hoÆc ®­îc trao cho mét c”ng vô. Do ho¹t ®éng c”ng vô theo quan niÖm ë n­íc ta võa ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c c¬ quan nhµ n­íc võa ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c tæ chøc chÝnh trÞ vµ chÝnh trÞ – x· héi (thËm chÝ trong c¶ doanh nghiÖp nhµ n­íc) nªn cã mét bé phËn kh”ng nhá c”ng chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan tæ chøc phi nhµ n­íc. V× vËy kh¸i niÖm c”ng chøc ë ViÖt Nam cã nghÜa réng h¬n kh¸i niÖm c”ng chøc ë n­íc ngoµi. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh c”ng chøc ®­îc hiÓu lµ c”ng d©n ViÖt Nam, ®­îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm vµo ng¹ch hoÆc ®­îc giao gi÷ mét c”ng vô (®­îc giao nhiÖm vô th­êng xuyªn), ®­îc ph©n lo¹i theo tr×nh ®é ®µo t¹o, ngµnh chuyªn m”n, vÞ trÝ c”ng t¸c trong c¸c c¬ quan tæ chøc cña nhµ n­íc, bé m¸y gióp viÖc cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi, mçi ng¹ch thÓ hiÖn chøc vµ cÊp vÒ chuyªn m”n nghiÖp vô, trong biªn chÕ vµ h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. Tuy nhiªn, ®Þnh nghÜa c”ng chøc nh­ trªn ®©y ®· kh”ng ®­îc thÓ hiÖn trong Ph¸p lÖnh c¸n bé, c”ng chøc 1998, söa ®æi n¨m 2003. Ph¸p lÖnh nµy chØ quy ®Þnh: 1 . C¸n bé, c”ng chøc trong ph¸p lÖnh nµy bao gåm: a) Nh÷ng ng­êi do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm c¸c chøc vô theo nhiÖm kú trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi ë trung ­¬ng; ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng; ë quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh; b) Nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm hoÆc ®­îc giao nhiÖm vô th­êng xuyªn trong tæ chøc chÝnh trÞ , trong tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi ë trung ­¬ng vµ cÊp tØnh, cÊp huyÖn; c) Nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm vµo mét ng¹ch viªn chøc, hoÆc ®­îc giao gi÷ mét nhiÖm vô th­êng xuyªn trong ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ , tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi d) ThÈm ph¸n toµ ¸n nh©n d©n ,kiÓm s¸t viªn viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n; e) Nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm hoÆc ®­îc giao nhiÖm vô th­êng xuyªn trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n mµ kh”ng ph¶i lµ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c”ng nh©n quèc phßng; lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc c”ng an nh©n d©n mµ kh”ng ph¶i lµ sÜ quan vµ h¹ sÜ quan chuyªn nghiÖp; f) Nh÷ng ng­êi do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm c¸c chøc vô theo nhiÖm kú trong Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n, BÝ th­, Phã bÝ th­ §¶ng uû, ng­êi ®øng ®Çu c¸c tæ chøc chÝnh t¶ x· héi x·, ph­êng, thÞ trÊn, g) Nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn dông, giao gi÷ mét chøc danh chuyªn m”n nghiÖp vô thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp x·. 2. C¸n bé , c”ng chøc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a,b,c,d,e,f,g kho¶n 1 ®iÒu nµy ®­îc h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc; c¸n bé, c”ng chøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 ®iÒu nµy ®­îc h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ c¸c nguån thu sù nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy Ph¸p lÖnh c¸n bé, c”ng chøc 1998, söa ®æi 2003 ch­a ph©n biÖt ®­îc c¸n bé vµ c”ng chøc. Trªn thùc tÕ,chóng ta thÊy kh¸i niÖm c¸n bé cã nghÜa rÊt réng v× nã bao gåm kh”ng chØ nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o vµ c¸c nhµ chuyªn m”n lµm viÖc trong bé m¸y nhµ n­íc mµ cßn lµm viÖc trong c¸c hîp t¸c x·, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ , c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, c¸c tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp. Theo Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt cña ViÖn ng”n ng÷ häc do Hoµng Phª chñ biªn th× thuËt ng÷ c¸n bé cã hai nghÜa: 1 . Ng­êi lµm c”ng t¸c nghiÖp vô cã chuyªn m”n trong c¬ quan nhµ n­íc 2. Ng­êi lµm c”ng t¸c cã chøc vô trong mét c¬ quan, mét tæ chøc, ph©n biÖt víi ng­êi th­êng. Tõ ®iÓn gi¶i nghÜa tiÕng Anh (Oxford Advanced Leamers Dictionary) ®Þnh nghÜa Cadre (c¸n bé) còng cã hai nghÜa: 1 . Mét nhãm nhá ng­êi ®­îc lùa chän hoÆc ®µo t¹o v× mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh, 2. Thµnh viªn cña c¸c nhãm ng­êi nãi trªn. Nh­ vËy,cã thÓ thÊy kh¸i niÖm c¸n bé vµ kh¸i niÖm c”ng chøc kh”ng ®ång nhÊt víi nhau, bëi cã mét sè c¸n bé kh”ng ph¶i lµ c”ng chøc vµ mét sè c”ng chøc còng kh”ng ph¶i lµ c¸n bé. Víi kh¸i niÖm c¸n bé, c”ng chøc nh­ ®· ph©n tÝch trªn ta thÊy Ph¸p lÖnh c¸n bé c”ng chøc 1998, söa ®æi 2003 vµ NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP ban hµnh ngµy 10/10/2003 vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c”ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc, NghÞ ®Þnh sè 114/2003/ N§ ngµy 10/10/ 2003 cña ChÝnh phñ vÒ c¸n bé, c”ng chøc x·, ph­êng, thÞ trÊn cã c¸c b­íc ph¸t triÓn míi, ®ång thêi vÉn cßn nh÷ng bÊt cËp cÇn ph¶i kh¾c phôc sau ®©y: – VÒ b­íc ph¸t triÓn míi, cÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh r”ng viÖc NghÞ ®Þnh 117/2003/ N§-CP vµ NghÞ ®Þnh 114/2003/N§- CP ngµy 10/10/ 2003 quy ®Þnh bæ sung thªm nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong bé m¸y gióp viÖc thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi ë trung ­¬ng, cÊp tØnh, cÊp huyÖn, nh÷ng ng­êi gi÷ c¸c chøc danh chuyªn m”n, nghiÖp vô thuéc Uû ban nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn nh­ tr­ëng c”ng an (n¬i ch­a bè trÝ lùc l­îng c”ng an chÝnh quy), chØ huy tr­ëng qu©n sù, v¨n phßng thèng kª, ®Þa chÝnh x©y dùng, tµi chÝnh kÕ to¸n, t­ ph¸p – hé tÞch, v¨n ho¸ – x· héi vµo ng¹ch c”ng chøc lµ hoµn toµn phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam v× nh÷ng ng­êi nµy ®Òu thùc thi c”ng vô, trong biªn chÕ vµ h­ëng l­¬ng th­êng xuyªn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. – VÒ h¹n chÕ cÇn ph¶i nãi r”ng viÖc Ph¸p lÖnh c¸n bé c”ng chøc n¨m 1998 vµ Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh c¸n bé c”ng chøc sè 11/2003/ PL-UBTVQH ngµy 29/4/2003, NghÞ ®Þnh 117/2003/N§-CP ngµy 10/10/2003 khi quy ®Þnh vÒ c”ng chøc ®· kh”ng kÓ ®Õn sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c¸c sÜ quan, h¹ sÜ quan lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc c”ng an nh©n d©n lµ mét khiÕm khuyÕt ®¸ng tiÕc. XÐt vÒ c¸c tiªu chÝ cña c”ng chøc c¸c sÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c”ng an nh©n d©n cã ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu, ®iÒu kiÖn cña c”ng chøc. §ã lµ thùc hiÖn c”ng vô, trong biªn chÕ nhµ n­íc, tÝnh nghiÖp vô l©u dµi vµ h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc theo cÊp bËc, chøc vô. §èi chiÕu víi chÕ ®é c”ng vô ë n­íc ngoµi, ta thÊy c”ng chøc th­êng ®­îc chia thµnh c”ng chøc d©n sù vµ c”ng chøc qu©n sù. C¸c sÜ quan, h¹ sÜ quan vµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp trong c¸c lùc l­îng vò trang thuéc vµo hµng c¸c c”ng chøc qu©n sù. Nh×n l¹i qu¸ khø,ta thÊy ph¸p luËt phong kiÕn ViÖt Nam còng cã mét chÕ ®é c”ng chøc kh¸ r¹ch rßi. §ã lµ viÖc xÕp ®éi ngò quan l¹i vµo 9 bËc tõ cao nhÊt lµ nhÊt phÈm ®Õn thÊp nhÊt lµ cöu phÈm, mçi bËc cã hai tr¹ch: ch¸nh vµ tßng. Quan l¹i l¹i ®­îc chia lµm hai hµng v¨n giai vµ vâ giai. Trõ thêi chiÕn khi mµ quan vâ ®­îc ®¸nh gi¸ cao, cßn trong thêi b×nh quan v¨n ®­îc ®¸nh gi¸ cao h¬n quan vâ mét tr¹ch. VÝ dô, tßng nhÞ phÈm bªn hµng quan v¨n ®­îc ®¸nh gi¸ nh­ ch¸nh nhÞ phÈm bªn quan vâ. Tuú theo bËc vµ tr¹ch mµ s¾p xÕp chøc vô. Quan l¹i cã phÈm hµm cao h¬n tÊt yÕu ph¶i gi÷ chøc vô cao h¬n.8 ë ®©y,cã mét ®iÓm cÇn ph¶i häc tËp nhµ n­íc phong kiÕn ViÖt Nam lµ sù s¾p xÕp chøc vô kh”ng tïy tiÖn mµ ph¶i theo trËt tù phÈm hµm. TrËt tù phÈm hµm ®· t¹o ra sù uy nghiªm vµ tr¸nh ®­îc sù tuú tiÖn trong s¾p xÕp chøc vô. ViÖc xÕp ng¹ch quan vâ bªn c¹nh ng¹ch quan v¨n chøng tá kh”ng nh÷ng nhµ n­íc phong kiÕn coi sÜ quan chuyªn nghiÖp lµ c”ng chøc mµ cßn coi c”ng chøc qu©n sù lµ mét trong hai ng¹ch quan träng vµ chñ yÕu cña ®éi ngò c”ng chøc. ViÖc lo¹i bá hµng ngò c¸n bé, nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp khái ®éi ngò c”ng chøc còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i bµn l¹i. §éi ngò gi¸o viªn lµm viÖc trong c¸c tr­êng c”ng lËp, ®éi ngò y t¸, b¸c sÜ, nh©n viªn kü thuËt lµm viÖc trong c¸c bÖnh viÖn c”ng lµ nh÷ng ng­êi thùc hiÖn mét trong nh÷ng c”ng vô quan träng nhÊt cña nhµ n­íc vµ x· héi. Ph¸p luËt cña Ph¸p, §øc, Hoa kú vµ hÇu hÕt c¸c n­íc trªn thÕ giíi coi ®éi ngò gi¸o viªn lµm viÖc trong c¸c tr­êng c”ng lËp vµ c¸c c¸n bé y tÕ bao gåm y t¸, b¸c sÜ, nh©n viªn kü thuËt lµm viÖc trong c¸c bÖnh viÖn vµ c¸c c¬ së dÞch vô y tÕ c”ng lµ c”ng chøc vµ hä chiÕm mét tû lÖ ¸p ®¶o trong ®éi ngò c”ng chøc nhµ n­íc. Ph¶i ch¨ng quy ®Þnh nµy trong NghÞ ®Þnh 117/2003 N§-CP ®· m©u thuÉn víi HiÕn ph¸p 1992 (söa ®æi 2001) hiÖn hµnh, n¬i ®· quy ®Þnh gi¸o dôc ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. Gi¸o dôc, ®µo t¹o kh”ng nh÷ng lµ mét c”ng vô mµ cßn lµ c”ng vô thuéc quèc s¸ch hµng ®Çu, vËy mµ ®éi ngò gi¸o s­, phã gi¸o s­, gi¶ng viªn cao cÊp, gi¶ng viªn chÝnh víi c¸c cÊp bËc häc vÞ tiÕn sÜ khoa häc, tiÕn sÜ, th¹c sÜ, cö nh©n l¹i kh”ng thuéc vµo mét ng¹ch c”ng chøc ph¶i ch¨ng HiÕn ph¸p vµ thùc tiÔn ®· qu¸ c¸ch xa nhau. Ph¶i ch¨ng ph¶i nh×n nhËn mét c¸ch nghiªm tóc lµ Ph¸p lÖnh vÒ c¸n bé c”ng chøc 1998, söa ®æi 2003 vµ NghÞ ®Þnh 117/2003 N§-CP ngµy 10/10/2003 lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt vi hiÕn. Nh­ vËy, trong hÖ thèng ph¸p luËt hiÖn hµnh ch­a t¹o ®­îc mét quan niÖm thèng nhÊt vµ khoa häc vÒ c”ng vô vµ c”ng chøc. D­êng nh­ ph¸p luËt coi ho¹t ®éng c”ng vô chØ lµ nh÷ng ho¹t ®éng cña nh÷ng nh©n viªn, c¸n bé thuéc “biªn chÕ” cña c¸c c¬ quan c”ng quyÒn. Chóng t”i cho r”ng, quan niÖm nh­ vËy lµ ch­a ®ñ v× trªn th­c tÕ, nhiÒu ho¹t ®éng nh©n danh Nhµ n­íc, nh©n danh c”ng quyÒn (vµ ®ù¬c ®iÒu chØnh b”ng luËt c”ng) cßn cã thÓ ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc t­ nh©n (ngoµi nhµ n­íc). Bªn c¹nh ®ã, kh¸i niÖm c”ng chøc l¹i qu¸ réng, nã bao hµm c¶ nh÷ng c¸n bé thuéc c¬ quan, tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi; thËm chÝ c¶ trong doanh nghiÖp nhµ n­íc. C”ng chøc lµ nh÷ng ng­êi thùc hiÖn c”ng vô mµ hµnh vi cña hä mang dÊu hiÖu quyÒn lùc c”ng, quyÒn lùc nhµ n­íc – lµ nh÷ng ng­êi thùc hiÖn c¸c hµnh vi hµnh chÝnh, qu¶n lý c”ng. V× vËy, kh”ng ph¶i mäi con ng­êi lµm viÖc trong nÒn c”ng vô ®Òu ph¶i trë thµnh c”ng chøc. Nh÷ng nh©n viªn l¸i xe c”ng hay nh÷ng ng­êi lµm vÖ sinh, nh÷ng th­ ký ®¸nh m¸y… trong mét c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc kh”ng cã nh÷ng ho¹t ®éng nghiÖp vô thÓ hiÖn quyÒn lùc c”ng. Hµnh vi cña hä kh”ng ph¶i lµ hµnh vi hµnh chÝnh. Trong khi ®ã, tÊt c¶ c¸n bé thuéc mäi cÊp vµ ng¹ch qu¶n lý thuéc c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp cña Nhµ n­íc l¹i bÞ lo¹i ra khái kh¸i niÖm c”ng chøc theo NghÞ ®Þnh 116/N§-CP cña ChÝnh phñ. Tãm l¹i, quan niÖm vÒ c”ng vô vµ c”ng chøc theo ph¸p luËt ViÖt Nam cã nh÷ng néi hµm võa thõa l¹i võa thiÕu vµ nãi chung lµ kh”ng râ rµng vµ minh b¹ch. Bªn c¹nh nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n trªn ®©y, khi ®i s©u vµo tõng lÜnh vùc cô thÓ cã thÓ thÊy, ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ c”ng vô vµ c”ng chøc hiÖn hµnh cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt hîp lý vµ nh×n chung cßn mang tÝnh h×nh thøc, khã ¸p dông trong thùc tiÔn. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ nÐt trong hai v¨n b¶n quan träng lµ NghÞ ®Þnh 116/N§-CP vµ NghÞ ®Þnh 117/N§-CP cña ChÝnh phñ khi quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tuyÓn dông, tiªu chuÈn, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé c”ng viªn chøc trong hÖ thèng c”ng vô. 2. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn ho¹t ®éng c”ng vô vµ c”ng chøc 2.1. Hoµn thiÖn chÕ ®é ho¹t ®éng c”ng vô vµ chøc tr¸ch c”ng chøc Tõ chç phñ nhËn quan liªu, nÒn hµnh chÝnh n­íc ta thêi gian qua ®· ¸p dông réng r·i chÕ ®é bÇu cö, trùc thuéc hai chiÒu vµ x· héi ho¸ qu¶n lý, coi nhÑ tÝnh nghiÖp vô, thiÕu c¸c quy t¾c, thÓ chÕ, kh”ng ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, chøc tr¸ch trong ho¹t ®éng qu¶n lý vµ gi÷a c¸c chøc danh. Ho¹t ®éng c”ng vô vµ c”ng chøc, v× vËy cßn mang nÆng c¶m tÝnh, thÝch hîp víi nÒn hµnh chÝnh “phôc dÞch”, kh”ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña mét nÒn hµnh chÝnh phôc vô ®ang x©y dùng. X©y dùng míi mét chÕ ®é c”ng vô vµ c”ng chøc lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Ho¹t ®éng c”ng vô thÓ hiÖn trong viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c¸c chøc vô. Chøc vô lµ bé phËn c¬ cÊu c¬ së (nÒn t¶ng) cña c¬ quan, c”ng së Nhµ n­íc, mçi mét chøc vô lµ mét phÇn thÈm quyÒn cña c¬ quan Nhµ n­íc. C”ng vô, nÕu nh×n tõ gãc ®é tæ chøc Nhµ n­íc ®­îc b¾t ®Çu tõ lóc x¸c lËp c¸c chøc vô Nhµ n­íc tøc x¸c lËp c¸c quy t¾c tuyÓn dông, bæ nhiÖm, kû luËt, chøc tr¸ch cña mçi chøc vô. Ho¹t ®éng c”ng vô liªn quan ®Õn nhiÒu mÆt ho¹t ®éng x· héi, ®ßi hái nhiÒu lÜnh vùc khoa häc vµ nghÒ nghiÖp trong ®ã nghÒ nghiÖp c¬ b¶n nhÊt cña c”ng chøc lµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc. ChÕ ®é c”ng vô g¾n liÒn víi chÕ ®é c”ng chøc. Nh÷ng n¨m qua, Nhµ n­íc ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n vÒ c”ng vô, c”ng chøc nh­: Ph¸p lÖnh c¸n bé, c”ng chøc (26/2/1998, söa ®æi, bæ sung n¨m 2003), NghÞ ®Þnh sè 95/CP ngµy 17-11-1998 vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c”ng chøc, NghÞ ®Þnh sè 96/CP ngµy 17/11/1998 vÒ chÕ ®é th”i viÖc ®èi víi c¸n bé, c”ng chøc, NghÞ ®Þnh 97/CP ngµy 17/11/1998 vÒ xö lý kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi c”ng chøc vµ mét lo¹t nghÞ ®Þnh vÒ c¸c chÕ ®é c”ng chøc thÕ hÖ míi ban hµnh gÇn ®©y thay thÕ cho c¸c nghÞ ®Þnh kÓ trªn nh­ NghÞ ®Þnh sè 115, 116, 117/2003/N§-CP vµ nghÞ ®Þnh míi vÒ c¸n bé c”ng chøc x·, ph­êng, thÞ trÊn (NghÞ ®Þnh sè 114/2003/N§-CP). C¸c v¨n b¶n trªn ®· b­íc ®Çu t¹o lËp c¬ së ph¸p lý cña ho¹t ®éng c”ng vô vµ c”ng chøc, ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ liªn quan ®Õn: – ViÖc x¸c ®Þnh c”ng chøc, x¸c lËp c¸c chøc vô – §iÒu kiÖn tuyÓn dông vµ thuyªn chuyÓn c¸c chøc vô – §µo t¹o, ph©n bæ c”ng chøc Nhµ n­íc. – Ho¹t ®éng cña c”ng chøc (chøc tr¸ch, chøc nghiÖp) t¹i n¬i lµm viÖc – Ho¹t ®éng cña c”ng chøc ngoµi ph¹m vi n¬i lµm viÖc. – Tr¸ch nhiÖm, kû luËt, khen th­ëng ®èi víi c”ng chøc. Nh÷ng quy ®Þnh kh”ng l¹ song lÇn ®Çu tiªn ®­îc x¸c lËp trë l¹i nh­ vÒ tuyÓn dông c”ng chøc (ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tuyÓn dông, tr¶i qua thi tuyÓn, tËp sù råi míi ®­îc bæ nhiÖm vµo c¸c chøc vô t­¬ng øng), vÒ n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch (ph¶i qua c¸c kú thi n©ng ng¹ch), vÒ chÊm døt ho¹t ®éng c”ng vô, vÒ tr¸ch nhiÖm c”ng vô (tr¸ch nhiÖm tÝch cùc) (nh­: gi÷ g×n kû luËt c¬ quan, kû luËt Nhµ n­íc, t”n träng vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt ; hoµn thµnh c”ng viÖc ®­îc giao; b¶o vÖ tµi s¶n Nhµ n­íc, tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ; gi÷ g×n bÝ mËt c”ng vô, bÝ mËt Nhµ n­íc; ®Êu tranh chèng tÖ quan liªu, cöa quyÒn, v” tr¸ch nhiÖm; kh”ng ®­îc thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng mµ ph¸p luËt cÊm), vÒ khen th­ëng vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc cã ý nghÜa lín lao trong qu¸ tr×nh thiÕt lËp mét chÕ ®é c”ng vô vµ c”ng chøc míi theo h­íng Nhµ n­ãc ph¸p quyÒn. 2.2. Hoµn thiÖn chÕ ®é tr¸ch nhiÖm cña c”ng chøc. Kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cã thÓ hiÓu theo nghÜa réng d­íi hai gi¸c ®é tÝch cùc vµ tiªu cùc. D­íi gi¸c ®é tÝch cùc ®ã lµ viÖc thùc hiÖn chøc tr¸ch, c”ng viÖc ®­îc giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. D­íi gi¸c ®é tiªu cùc, ®ã lµ hËu qu¶ bÊt lîi mµ c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc ph¶i g¸nh chÞu khi vi ph¹m ph¸p luËt. Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc theo nghÜa hÑp ®­îc hiÓu d­íi gi¸c ®é tiªu cùc cã c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y: – C”ng chøc lµ chñ thÓ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý. C¬ së tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc lµ vi ph¹m ph¸p luËt trong ho¹t ®éng c”ng vô. – B×nh ®¼ng trong c¸c quan hÖ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý víi c”ng d©n. C”ng chøc vi ph¹m ph¸p luËt kh”ng cã ®Æc quyÒn ®Æc lîi, h¬n thÕ trong nhiÒu tr­êng hîp hä ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý nÆng h¬n so víi c”ng d©n kh”ng ph¶i lµ c”ng chøc. – C”ng chøc l·nh ®¹o ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña c”ng chøc thuéc quyÒn qu¶n lý. Vi ph¹m ph¸p luËt cña c”ng chøc th­êng g¾n víi lîi dông hoÆc l¹m dông chøc vô quyÒn h¹n. Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi tr¸ch nhiÖm chÝnh trÞ , tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc cña c”ng chøc. Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc th”ng th­êng bao gåm bèn h×nh thøc: tr¸ch nhiÖm kû luËt, tr¸ch nhiÖm h×nh sù, tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh, tr¸ch nhiÖm vËt chÊt: – Tr¸ch nhiÖm kû luËt lµ h×nh thøc tr¸ch nhiÖm c¬ b¶n nhÊt cña c”ng chøc trong ho¹t ®éng c”ng vô. C¬ së tr¸ch nhiÖm kû luËt cña c”ng chøc lµ vi ph¹m kû luËt. Chñ thÓ ¸p dông tr¸ch nhiÖm kû luËt lµ thñ tr­ëng c¬ quan, ®¬n vÞ n¬i cã c”ng chøc vi ph¹m. Gi÷a chñ thÓ ¸p dông vµ ng­êi vi ph¹m cã quan hÖ trùc thuéc vÒ tæ chøc. – Tr¸ch nhiÖm h×nh sù lµ tr¸ch nhiÖm nghiªm kh¾c nhÊt trong c¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lý. C¬ së cña tr¸ch nhiÖm h×nh sù cña c”ng chøc lµ viÖc thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi trong khi thi hµnh c”ng vô hoÆc ®· bÞ xö lý kü luËt, hoÆc xö ph¹t hµnh chÝnh mµ cßn vi ph¹m. Chñ thÓ ¸p dông tr¸ch nhiÖm h×nh sù lµ toµ ¸n. Gi÷a c¬ quan ¸p dông ph¸p luËt vµ c”ng chøc vi ph¹m kh”ng cã quan hÖ trùc thuéc. – C¬ së cña tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh lµ vi ph¹m hµnh chÝnh trong qu¸ tr×nh thi hµnh c”ng vô. Còng nh­ tr¸ch nhiÖm h×nh sù, tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh lµ qu¸ tr×nh c­ìng chÕ bªn ngoµi, nghÜa lµ gi÷a ng­êi ¸p dông tr¸ch nhiÖm ph¸p lý víi ng­êi bÞ ¸p dông kh”ng ê trong cïng quan hÖ trùc thuéc lÉn nhau. – C¬ së cña tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña c”ng chøc lµ sù thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, vi ph¹m nghÜa vô c”ng vô trong ho¹t ®éng c”ng vô, g©y thiÖt h¹i tµi s¶n cho nhµ n­íc hoÆc c”ng d©n. Còng nh­ tr¸ch nhiÖm kû luËt, chñ thÓ ¸p dông tr¸ch nhiÖm vËt chÊt lµ thñ tr­ëng c¬ quan nhµ n­íc qu¶n lý c”ng chøc vi ph¹m ph¸p luËt. Chñ thÓ ¸p dông tr¸ch nhiÖm vËt chÊt còng cã thÓ lµ toµ ¸n. ViÖc x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn ®Æt ra c¸c yªu cÇu nhÊt ®Þnh ®èi víi ph¸p luËt vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc: – Ph¸p luËt vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc ph¶i thÓ hiÖn ®­îc b¶n chÊt nhµ n­íc cña d©n do d©n v× d©n, ph¶i thÓ hiÖn c”ng chøc lµ c”ng béc cña nh©n d©n. Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc ph¶i ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt gi÷a c”ng chøc vµ c”ng d©n kh”ng ph¶i lµ c”ng chøc khi vi ph¹m ph¸p luËt – Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc ph¶i b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c”ng d©n vµ ®Êu tranh kh”ng khoan nh­îng víi nh÷ng biÓu hiÖn ®éc ®o¸n, chuyªn quyÒn, quan liªu, h¸ch dÞch, cöa quyÒn, tham nhòng vµ s¸ch nhiÔu cña ®éi ngò c”ng chøc nhµ n­íc. – Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc ph¶i mang tÝnh kh¶ thi vµ ®­îc ®¶m b¶o thùc hiÖn trªn thùc tÕ. – Ph¸p luËt vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc ph¶i lµ c”ng cô ®¾c lùc ®Ó x©y dùng mét bé m¸y nhµ n­íc trong s¹ch vµ lµnh m¹nh. – ViÖc x©y dùng chÕ ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc cÇn ®­îc sù tham gia, ®ãng gãp ý kiÕn réng r·i cña nh©n d©n. – Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c”ng khai, minh b¹ch, dÔ tiÕp cËn. Nh×n mét c¸ch tæng qu¸t cã thÓ nhËn thÊy chÕ ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý – cña c”ng chøc ë ViÖt Nam hiÖn nay cã nh÷ng h¹n chÕ c¬ b¶n sau ®©y: Kh¸ch thÓ vi ph¹m kü luËt quy ®Þnh cßn chung chung; – Ch­a lµm râ thÕ nµo lµ vi ph¹m kû luËt ë møc ®é nhÑ, nÆng – YÕu tè lçi, ®éng c¬, môc ®Ých ch­a ®­îc quy ®Þnh râ; – Ch­a quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý liªn ®íi cña c”ng chøc l·nh ®¹o khi c”ng chøc thuéc quyÒn vi ph¹m; – Ph¸p luËt vÒ tr¸ch nhiÖm kü luËt trong hÇu hÕt c¸c v¨n b¶n ch­a l­îng ho¸ ®­îc c¸c hµnh vi vi ph¹m. – VÒ tr¸ch nhiÖm h×nh sù cña c”ng chøc mÆc dï ®· ®­îc quan t©m hoµn thiÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tuy nhiªn nh÷ng quy ®Þnh nh­ : “®· bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh”, “®· bÞ xö lý kû luËt”, hoÆc “g©y hËu qu¶ nghiªm träng” trong phÇn téi ph¹m cã chøc vô ch­a ®­îc cô thÓ ho¸. – ChÝnh s¸ch xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh cña c”ng chøc ch­a ®Çy ®ñ vµ ch­a ®Æt ngang tÇm víi t×nh tr¹ng vi ph¹m hµnh chÝnh hiÖn nay. HÖ thèng c¸c biÖn ph¸p tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh ch­a ®a d¹ng vµ cßn nhiÒu bÊt cËp. C”ng t¸c x©y dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt trªn c¸c lÜnh vùc qu¶n lý hµnh chÝnh cßn ch­a kÞp thêi, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng vi ph¹m cña c”ng chøc trong ho¹t ®éng c”ng vô. – Trong lÜnh vùc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña c”ng chøc ch­a quy ®Þnh râ viÖc båi th­êng trong tr­êng hîp c”ng chøc cè ý lîi dông chøc vô ®Ó trôc lîi, tr­êng hîp vi ph¹m do hoµn c¶nh kh¸ch quan kh”ng kh¾c phôc ®­îc; tr¸ch nhiÖm liªn ®íi cña c¬ quan qu¶n lý c”ng chøc trong tr­êng hîp c”ng chøc g©y thiÖt h¹i do lçi v” ý vµ trong tr­êng hîp g©y thiÖt h¹i cho c”ng d©n bëi nh÷ng hµnh vi hµnh chÝnh hîp ph¸p ( t×nh thÕ cÊp thiÕt, sù kiÖn bÊt ngê); tr­êng hîp båi th­êng vµ hoµn tr¶ toµn bé, mét phÇn vµ miÒn; Tr­êng hîp c”ng chøc g©y thiÖt h¹i cho chÝnh c¬ quan, tæ chøc nhµ n­íc, c¶ khi hµnh vi ®ã lµ hîp ph¸p hay lµ bÊt hîp ph¸p; viÖc c”ng chøc ph¶i hoµn tr¶ nh÷ng kho¶n h­ëng kh”ng ®óng chÕ ®é. – Ph¸p luËt chØ quy ®Þnh mang tÝnh nguyªn t¾c vÒ tr­êng hîp nhµ n­íc båi th­êng cho c¸n bé c”ng chøc khi g©y thiÖt h¹i cho hä vÒ danh dù, tµi s¶n søc khoÎ V× vËy trªn thùc tÕ ¸p dông nh÷ng quy ®Þnh nµy rÊt khã. HiÖn t­îng vi ph¹m ph¸p luËt cña c”ng chøc ë ViÖt Nam hiÖn nay cßn kh¸ phæ biÕn nhÊt lµ tham nhòng, tiªu cùc, suy tho¸i vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lµ t­¬ng ®èi nghiªm träng. C¸c vi ph¹m ph¸p luËt kh”ng giíi h¹n ë mét lÜnh vùc, mét ngµnh, mét ®Þa ph­¬ng, mµ x¶y ra trªn ph¹m vi réng, x¶y ra ngay trong bé m¸y c¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt. C¸c h×nh thøc vi ph¹m rÊt ®a d¹ng, xÈy ra trªn nhiÒu lÜnh vùc qu¶n lý, tõ nh÷ng vi ph¹m nhá ®Õn nh÷ng vi ph¹m g©y hËu qu¶ nghiªm träng. MÆc dï viÖc ¸p dông tr¸ch nhiÖm ph¸p lý trong thêi gian qua ®èi víi c”ng chøc ®· cã nhiÒu tiÕn bé nh­ng vÉn ch­a ng¨n chÆn ®­îc n¹n quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ. TÖ tham “, bßn rót tµi s¶n c”ng, s¸ch nhiÔu, l·ng phÝ vÉn tån t¹i kh¸ phæ biÕn ë møc ®é vµ h×nh thøc kh¸c nhau trong ®éi ngò c¸n bé, bé m¸y l·nh ®¹o vµ qu¶n lý nhÊt lµ trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ ®Êt, x©y dùng c¬ b¶n, doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ chi tiªu ng©n s¸ch. ViÖc kiÓm tra vµ xö lý c¸c sai ph¹m ch­a nghiªm, xö lý kh”ng kÞp thêi vµ thiÕu kiªn quyÕt xö lý ®èi víi ng­êi ®øng ®Çu ®¬n vÞ, c¬ quan, tæ chøc ®Ó xÈy ra n¹n tham nhòng. T×nh h×nh trªn ®©y cã thÓ cã nh÷ng nguyªn nh©n nh­ sau: – Theo truyÒn thèng, c”ng chøc ViÖt nam th­êng cã chÕ ®é tiÒn l­¬ng rÊt thÊp, ®Ó bï l¹i hä cã chÕ ®é bæng léc. Theo sù ®iÒu tra cña mét linh môc vµo truyÒn ®¹o c¬ ®èc ë ViÖt Nam b¸o c¸o cho ChÝnh phñ b¶o hé Ph¸p, l­¬ng cña mét vÞ quan Th­îng th­ d­íi triÒu NguyÔn trong mét th¸ng chØ b”ng l­¬ng cña vÞ Bé tr­ëng Ph¸p trong mét ngµy. Tuy nhiªn, vÞ linh môc nµy ®· nhËn xÐt mÆc dï chÕ ®é l­¬ng thÊp nh­ vËy nh­ng ®êi sèng cña c¸c vÞ quan Th­îng th­ bªn An Nam còng ch¼ng kh¸c g× ®êi sèng cña c¸c vÞ Bé tr­ëng ë bªn Ph¸p. Tõ nhËn xÐt kh¸ kh¸ch quan ®ã cã thÓ thÊy ë ViÖt Nam tõ xa x­a ®· tån t¹i vµ ®­îc duy tr× tõ thÕ hÖ nµy qua thÕ hÖ kh¸c mét chÕ ®é bæng léc. ChÕ ®é l­¬ng th­êng ®­îc quy ®Þnh theo ph¸p luËt, cßn chÕ ®é bæng léc ®ã lµ vÊn ®Ò tÕ nhÞ cña chèn quan tr­êng. Ranh giíi gi÷a bæng léc vµ tham nhòng rÊt máng manh vµ chØ ®­îc ®iÒu chØnh chñ yÕu bëi ®¹o ®øc cña ng­êi lµm quan. ChØ vÞ quan nµo qu¸ tham lam míi ph¶i chÞu ®ßn cña ph¸p luËt. Do thùc tiÔn ph¸p luËt nh­ vËy nªn chØ triÒu ®¹i nµo ng­êi ®øng ®Çu nhµ n­íc liªm khiÕt míi duy tr× ®­îc mét bé m¸y nhµ n­íc lµnh m¹nh vµ Ýt tham nhòng. – Do n­íc ta bÞ n­íc ngoµi ®” hé trong nhiÒu thÕ kû vµ thËp kû nªn ng­êi ViÖt Nam nãi chung cã tÝnh nhÉn nhôc cao ®é. Ch÷ ” NhÉn” lµ ch÷ mµ ng­êi ViÖt nam ph¶i t”n sïng trong nhiÒu thÕ hÖ vµ hiÖn nay vÉn cßn ®­îc t”n sïng nh­ mét phong c¸ch sèng phæ biÕn cña ng­êi ViÖt Nam. Ng­êi ViÖt Nam h×nh nh­ ch­a cã thãi quen ®Êu tranh víi c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc nh­ h¸ch dÞch, cöa quyÒn vµ tham nhòng trong bé m¸y nhµ n­íc. C¸c quyÒn vµ tù do cña c”ng d©n ®­îc quy ®Þnh trong hiÕn ph¸p nh­ng muèn cã c¸c quyÒn nµy c”ng d©n ViÖt Nam ph¶i hÕt søc nhón nh­êng vµ ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c lÖ lµng h×nh thµnh trong c¸c c¬ quan c”ng quyÒn míi cã thÓ cã ®­îc. Tõ ®ã t¹o cho ng­êi cã quyÒn lùc mét thãi quen ban ph¸t quyÒn ®Ó thu lîi bÊt chÝnh – t­ t­ëng vÒ m”t xa héi thÇn d©n, ®èi lËp víi x· héi c”ng d©n. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n cña thêi hiÖn ®¹i dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c”ng chøc vi ph¹m ph¸p luËt. Chóng ta cã thÓ liÖt kª mét sè nguyªn nh©n sau ®©y: – C”ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc cßn bÞ bu”ng láng vµ nhiÒu s¬ hë; chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cßn chång chÐo, kh”ng râ rµng; thñ tôc hµnh chÝnh cßn r­êm rµ; hÖ thèng ph¸p luËt ch­a ®ång bé. C¬ chÕ chÝnh s¸ch, chÕ ®é tiÒn l­¬ng vµ ®·i ngé cña Nhµ n­íc cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp. – Ph¸p luËt vÒ c¸n bé c”ng chøc ch­a ®Çy ®ñ, cßn nhiÒu lç hæng. – ViÖc quy ®Þnh vÒ quan hÖ tr¸ch nhiÖm,chøc tr¸ch vµ thÈm quyÒn xö lý c”ng chøc vi ph¹m ch­a râ rµng. – Ch­a quan t©m nghiªn cøu vÒ lÜnh vùc khoa häc tæ chøc vµ c¸n bé. – Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mét sè c¸n bé c”ng chøc ch­a cao. – C”ng t¸c thanh tra, kiÓm tra ch­a chÆt chÏ, th­êng xuyªn vµ kÐm hiÖu qu¶. – Sù phèi hîp gi÷a c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ -x· héi trong viÖc xö lý c”ng chøc vi ph¹m cßn nhiÒu bÊt cËp. – C”ng t¸c tuyªn truyÒn n©ng cao ý thøc ph¸p luËt cho ®éi ngò c”ng chøc, còng nh­ viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së cßn h×nh thøc. – C”ng t¸c bè trÝ, sö dông, ®Ò b¹t c¸n bé cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt, chËm ®­îc ®æi míi, nhiÒu c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé l·nh ®¹o kh”ng ®ñ n¨ng lùc, phÈm chÊt thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. . . Trong bèi c¶nh nh­ vËy, chóng t”i xin nªu mét sè kiÕn nghÞ nh­ sau: – §æi míi tiªu chuÈn bæ nhiÖm c”ng chøc ®Æc biÖt lµ c”ng chøc cao cÊp trong bé m¸y nhµ n­íc theo h­íng t¨ng c­êng n¨ng lùc chuyªn m”n, ngo¹i ng÷ vµ tin häc nh”m x©y ®ùng mét chÝnh phñ ®iÖn tö vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ tri thøc, xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸. – T¨ng c­êng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cho c¸c c¬ quan nhµ n­íc trong ho¹t ®éng thanh tra vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt, x¸c lËp kû luËt, kû c­¬ng hµnh chÝnh, xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. – N©ng cao ý thøc ph¸p luËt cho ®éi ngò c¸n bé c”ng chøc, t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc g¾n víi viÖc söa ®æi bæ sung hÖ thèng ng¹ch, bËc, hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ nghiÖp vô, chøc danh c¸n bé, c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch vÒ ®éi ngò c¸n bé, c”ng chøc, quy chÕ ho¸ quy tr×nh gi¶i quyÕt c”ng viÖc cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc, x¸c lËp c¬ chÕ qu¶n lý c¸n bé phï hîp víi hÖ thèng ph©n lo¹i c¸n bé, c”ng chøc. – KhÈn tr­¬ng ban hµnh luËt c”ng vô vµ c”ng chøc thay cho ph¸p lÖnh c¸n bé vµ c”ng chøc hiÖn hµnh. LuËt c”ng vô vµ c”ng chøc ph¶i kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ ®· ph©n tÝch ë phÇn trªn, ph¶i cã kh¸i niÖm tæng qu¸t vÒ c”ng chøc dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ chung. Ph¶i cã quy ®Þnh bæ sung vÒ ®éi ngò c”ng chøc qu©n sù bao gåm c¶ sÜ quan, h¹ sÜ quan vµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc c¸c lùc l­îng vò trang vµ c”ng chøc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc lÜnh vùc gi¸o dôc c”ng lËp, bÖnh viÖn vµ dÞch vô y tÕ c”ng lËp – Hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c”ng chøc bao gåm tr¸ch nhiÖm kü luËt, tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh, tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. §èi víi tr¸ch nhiÖm kû luËt cña c”ng chøc, ChÝnh phñ cÇn sím söa ®æi NghÞ ®Þnh sè 97/1998/N§-CP vÒ xö lý kü luËt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña c”ng chøc phï hîp víi ph¸p lÖnh c¸n bé, c”ng chøc (söa ®æi n¨m 2003). – ChÝnh phñ cÇn sím x©y dùng vµ ban hµnh nghÞ ®Þnh quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm liªn ®íi cña thñ tr­ëng c¬ quan, tæ chøc n¬i cã c”ng chøc vi ph¹m ph¸p luËt. – §èi víi tr¸ch nhiÖm h×nh sù ph¶i quy ®Þnh râ thÕ nµo lµ “g©y hËu qu¶ nghiªm träng, rÊt nghiªm träng vµ ®Æc biÖt nghiªm träng”. §ång thêi, tham kh¶o kinh nghiÖm n­íc ngoµi ®Ó bæ sung h×nh thøc tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi c”ng chøc. – Trªn c¬ së Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh 2002, khÈn tr­¬ng söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh trªn c¸c lÜnh vùc. §ång thêi, quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm t¨ng nÆng ®èi víi c”ng chøc khi thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trªn tõng lÜnh vùc. §ñ c¬ chÕ qu¶n lý, ®Ò b¹t, bæ nhiÖm, xö lý kû luËt c”ng chøc l·nh ®¹o cßn nhiÒu tån t¹i, ®Ó chÊn chØnh kü luËt, kû c­¬ng hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng qu¶n lý. ChÝnh phñ cÇn cã v¨n b¶n ph¸p luËt riªng, quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh cña c”ng chøc nhÊt lµ c”ng chøc cÊp cao. – §Ó t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña c”ng chøc ChÝnh phñ cÇn söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè217-CP ngµy 8/6/ 1979 cña Héi ®ång chÝnh phñ vÒ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm, chÕ ®é kû luËt, chÕ ®é b¶o vÖ cña c”ng, chÕ ®é phôc vô nh©n d©n cña c¸n bé nh©n viªn nhµ n­íc v× nhiÒu quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy kh”ng phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn hiÖn nay. 2.3. X©y dùng chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c”ng vô SÏ lµ thiÕu nÕu nãi ®Õn c”ng vô vµ tr¸ch nhiÖm c”ng chøc mµ kh”ng ®Ò cËp tr¸ch nhiÖm c”ng vô – mét chÕ ®Þnh ph¸p luËt ®ang cã nhu cÇu vµ dÊu hiÖu h×nh thµnh trong bèi c¶nh x©y d­ng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn vµ x· héi c”ng d©n. Tr¸ch nhiÖm c”ng vô thùc chÊt lµ tr¸ch nhiÖm (d©n sù) cña Nhµ n­íc – ng­êi khëi x­íng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng c”ng vô th”ng qua c¸c c”ng, viªn chøc nhµ n­íc vµ c¸c chñ thÓ ho¹t ®éng c”ng vô kh¸c khi nh÷ng hµnh vi nµy g©y hËu qu¶ bÊt lîi hoÆc g©y thiÖt h¹i cho ng­êi d©n. Cho ®Õn nay, ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ vÊn ®Ò nµy míi chØ dõng l¹i ë viÖc xem xÐt hËu qu¶ bÊt lîi g©y cho ng­êi d©n khi Nhµ n­íc thùc hiÖn c¸c hµnh vi tè tông, chñ yÕu l¹i ¸p dông trong h×nh sù. Râ rµng lµ ®©y lµ mét sù phiÕn diÖn qu¸ cì, bëi lÏ, ho¹t ®éng c”ng vô kh”ng dõng l¹i ë nh÷ng hµnh vi tè tông, l¹i cµng kh”ng ë tè tông h×nh sù. TiÒn ®Ò cña tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc trong nh÷ng tr­êng hîp nµy ®Òu xuÊt ph¸t tõ mét triÕt lý ®¬n gi¶n lµ: Nh÷ng ng­êi thõa hµnh c”ng vô lu”n ho¹t ®éng theo ý chÝ, nguyÖn väng vµ nh©n danh Nhµ n­íc. Hä ®­îc vµ ph¶i lµm nh÷ng g× mµ ph¸p luËt vµ quy chÕ céng vô quy ®Þnh (ph­¬ng ph¸p luËt c”ng). V× vËy, khi nh÷ng hµnh vi hµnh chÝnh mang tÝnh can thiÖp mµ t¸c ®éng tiªu cùc vµ c¸c ®èi t­îng vµ lîi Ých mµ ®­îc HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt b¶o vÖ th× Nhµ n­íc – chñ nh©n cña nÒn c”ng vô, ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. Kh¶ n¨ng chÞu tr¸ch nhiÖm tõ ho¹t ®éng c”ng vô cña Nhµ n­íc cã thÓ ®a d¹ng. §iÒu ®ã thÓ hiÖn ë chç, mét hµnh vi hµnh chÝnh sÏ cã thÓ lµ tiÒn ®Ò ph¸n xÐt cña c¸c lo¹i tµi ph¸n (tr¸ch nhiÖm) nh­ kû luËt, hµnh chÝnh hay thËm chÝ h×nh sù. Tuy nhiªn, lo¹i tr¸ch nhiÖm mµ chóng t”i ®Ò cËp ë ®©y lµ tr¸ch nhiÖm cña c¶ “phÝa Nhµ n­íc” víi nh÷ng sù g¸nh chÞu vÒ vËt chÊt do c¸c hµnh vi c”ng vô cô thÓ g©y ra. D­íi ®©y lµ mét sè d¹ng biÓu hiÖn tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña Nhµ n­íc, ph¸i sinh tõ nh÷ng ho¹t ®éng c”ng vô: 1. Båi hoµn theo ph¸p luËt c”ng. §©y lµ mét d¹ng biÓu hiÖn cña tr¸ch nhiÖm Nhµ n­íc. Môc ®Ých cña h×nh thøc nµy lµ kh¾c phôc nh÷ng bÊt hîp lý cña nh÷ng chuyÓn dÞch tµi s¶n ®· thùc hiÖn. ThÝ dô, truy thu l­¬ng cña c”ng chøc ®· tr¶ nhiÒu h¬n møc ®­îc nhËn, hoµn tr¶ c¸c kho¶n trî cÊp bÊt hîp lý, thu nép c¸c kho¶n ®ãng gãp cho Nhµ n­íc qu¸ nhiÒu, cã thÓ lµ yªu cÇu cña c”ng d©n ®èi víi Nhµ n­íc hoÆc Nhµ ®èi víi c”ng d©n hoÆc cña nhµ n­íc ®èi víi Nhµ n­íc. QuyÒn yªu cÇu chung vÒ båi hoµn ®­îc ¸p dông bæ sung, mang tÝnh bæ trî subsidarity . §iÒu ®ã cã nghÜa lµ, ®iÒu nµy chØ x¶y ra khi ®· tËn dông hÕt nh÷ng biÖn ph¸p vµ kh¶ n¨ng kh¸c. Yªu cÇu båi hoµn nµy lµ mét chÕ ®Þnh chung cã tÝnh nguyªn thuû vµ rÊt c¸ biÖt trong ph¸p luËt hµnh chÝnh ®¹i c­¬ng. 2. Båi th­êng thiÖt h¹i tõ quan hÖ tr¸i vô theo ph¸p luËt c”ng. Còng nh­ ph¸p luËt d©n sù, ph¸p luËt hµnh chÝnh còng c”ng nhËn quyÒn yªu cÇu båi th­êng thiÖt h¹i do cã vi ph¹m mét quan hÖ tr¸i vô theo ph¸p luËt c”ng. §©y lµ nh÷ng quyÒn yªu cÇu xuÊt hiÖn do kh”ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn lao vô, chËm thùc hiÖn lao vô, thùc hiÖn kh”ng ®óng tho¶ thuËn hîp ®ång hoÆc vi ph¹m nghÜa vô tr­íc khi cã hîp ®ång. Kh¸c víi luËt d©n sù, ë ®©y lu”n ®ßi hái ph¶i cã sù vi ph¹m quan hÖ tr¸i vô theo ph¸p luËt c”ng. Trong tr­êng hîp nµy, bªn c¹nh c¸c ®iÒu kiÖn cÊu thµnh ®­îc quy ®Þnh trong tõng tr­êng hîp, ph¶i cã sù tån t¹i mét quan hÖ tr¸i vô theo ph¸p luËt c”ng. §ã lµ tr­êng hîp, nÕu gi÷a c”ng d©n víi c¬ quan hµnh chÝnh h×nh thµnh quan hÖ ®Æc biÖt chÆt chÏ vµ cã nhu cÇu ph¶i cã sù ph©n bæ mét c¸ch t­¬ng xøng tr¸ch nhiÖm trong luËt c”ng. Trªn thùc tÕ, nh÷ng tr­êng hîp ®iÓn h×nh cña quan hÖ tr¸i vô theo luËt c”ng lµ: – Hîp ®ång theo ph¸p luËt c”ng – Tr”ng gi÷ theo ph¸p luËt c”ng (thÝ dô: tr”ng gi÷ ph­¬ng tiÖn giao th”ng bÞ t¹m gi÷, tr”ng gi÷ ®å ®¹c bÞ tÞch thu) – Thùc hiÖn c”ng viÖc cho ng­êi kh¸c mµ kh”ng cã sù uû th¸c theo ph¸p luËt c”ng (vÝ dô: C”ng d©n dËp t¾t ®¸m ch¸y- viÖc lÏ ra lµ nhiÖm vô cña c”ng an cøu ho¶); – C¸c quan hÖ sö dông c¬ së cña nhµ n­íc vµ c¸c quan hÖ lao vô theo ph¸p luËt c”ng (vÝ dô, cung cÊp ®iÖn, n­íc th”ng qua chÝnh quyÒn cÊp c¬ së, sö dông lß mæ do Nhµ n­íc tæ chøc) – C¸c quan hÖ cÊp ph¸t theo chÕ ®é cho c”ng chøc 3. Båi th­êng thiÖt h¹i g©y ra trong ho¹t ®éng c”ng vô (tr¸ch nhiÖm c”ng vô). Tr¸ch nhiÖm c”ng vô lµ d¹ng tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc phæ biÕn vµ quan trong nhÊt trong mét x· héi c”ng d©n. §iÒu kiÖn ®Çu tiªn cho viÖc chÞu tr¸ch nhiÖm (båi th­êng thiÖt h¹i) lµ mét c”ng chøc ®· hµnh ®éng theo nghÜa cña ph¸p luËt vÒ tr¸ch nhiÖm båi th­êng thiÖt h¹i. Thuéc vµo nhãm nµy gåm ng­êi nµy lµ c”ng chøc, viªn chøc, ng­êi lµm c”ng ¨n l­¬ng trong nÒn c”ng vô- lÜnh vùc thùc thi c¸c nhiÖm vô thuéc quyÒn lùc Nhµ n­íc- vµ c¶ thÓ nh©n vµ ph¸p nh©n theo ph¸p luËt t­, nh÷ng ng­êi, tæ chøc ®­îc giao ®¶m nhiÖm c¸c nhiÖm vô thuéc nhiÖm vô cña Nhµ n­íc (ng­êi hç trî hµnh chÝnh). TÊt c¶ nh÷ng lo¹i chñ thÓ nµy ®­îc coi lµ ng­êi thi hµnh c”ng vô. C”ng chøc ph¶i ®· hµnh ®éng khi thi hµnh mét c”ng vô. §iÒu nµy xuÊt hiÖn khi cã hµnh vi quyÒn lùc vµ qu¶n lý hµnh chÝnh ®¬n thuÇn, chø kh”ng ph¶i lµ hµnh vi cã tÝnh chÊt ng©n khè hoÆc hµnh chÝnh t­. Ngoµi ra, ph¶i cã sù vi ph¹m mét nghÜa vô c”ng chøc ®èi víi ng­êi thø ba. NghÜa vô c”ng chøc lµ nghÜa vô c­ xö khi thi hµnh c”ng vô cña mét ng­êi gi÷ mét chøc danh c”ng vô ®èi víi c¬ quan Nhµ n­íc (thÝ dô: nghÜa vô hµnh ®éng ®óng ph¸p luËt, nghÜa vô b¶o ®¶m an toµn giao th”ng theo ph¸p luËt c”ng). NghÜa vô nµy lµ nghÜa vô ®èi víi ng­êi thø ba, nÕu nã nh”m môc ®Ých b¶o vÖ c¸ nh©n vµ kÓ c¶ ng­êi bÞ h¹i lÉn ®èi t­îng ph¸p luËt b¶o hé cã liªn quan ®Òu thuéc ph¹m vi b¶o hé. §iÒu ®¸ng l­u ý lµ, ph¹m vi cña nghÜa vô c”ng chøc kh”ng chØ giíi h¹n trong khu”n khæ cña c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt mµ cßn bao gåm c¶ nh÷ng quy t¾c xö sù n”m ngoµi quy ph¹m ph¸p luËt nh­ c¸c quy ph¹m hµnh chÝnh, c¸c thÓ lÖ vµ thñ tôc hµnh chÝnh, quy chÕ lµm viÖc hay néi quy c¬ quan… YÕu tè chñ quan trong lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lý nµy còng lµ lçi cña nh÷ng ng­êi thi hµnh c”ng vô. Tuy nhiªn, theo nhËn thøc chung, lçi trong tr­êng hîp nµy ®­îc x¸c lËp ph¶i lµ lçi cè ý hay v” ý tr¾ng trîn. Nh÷ng tr­êng hîp cÈu th¶ kh”ng bÞ coi lµ lçi. Bªn c¹nh chÕ ®é tr¸ch nhiÖm phô thuéc vµo lçi, còng cã thÓ cã quyÒn yªu cÇu xuÊt ph¸t tõ chÕ ®é tr¸ch nhiªm ®èi víi nguån nguy hiÓm theo ph¸p luËt c”ng, quyÒn yªu cÇu nµy kh”ng ®ßi hái ph¶i cã yÕu tè lçi (vÝ dô: tai n¹n do c¸c ®Ìn ®­êng ®ång thêi b¸o hiÖu xanh). Båi th­êng thiÖt h¹i ph¶i lµ båi th­êng b”ng tiÒn, kh”ng thÓ lµ båi th­êng b”ng viÖc thùc hiÖn mét hµnh vi c”ng vô. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ sù thiÕt kÕ chÕ ®é båi th­êng c”ng vô dùa trªn chÕ ®é båi th­êng thiÖt h¹i cña c”ng chøc. C”ng chøc víi t­ c¸ch lµ mét c¸ nh©n kh”ng thÓ thùc hiÖn ®­îc hµnh vi c”ng vô. §èi víi yªu cÇu chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng thiÖt h¹i do c”ng vô g©y ra sÏ ®­îc thùc hiÖn bëi thñ tôc tè tông d©n sù. Ng­êi ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu, vÒ nguyªn t¾c, lµ Nhµ n­íc hoÆc c¬ quan Nhµ n­íc, n¬i c”ng chøc phôc vô. 4. §Òn bï do quèc h÷u ho¸. Trong khi viÖc båi th­êng thiÖt h¹i nh”m môc ®Ých lµm cho ng­êi bÞ h¹i trë l¹i t×nh tr¹ng nh­ kh”ng cã sù kiÖn g©y h¹i x¶y ra, th× viÖc ®Òn bï nh”m môc ®Ých t¹o ra mét sù bï ®¾p t­¬ng ®èi cho mÊt m¸t mµ ng­êi bÞ h¹i ph¶i chÞu. ViÖc can thiÖp vµo nh÷ng ®èi t­îng ®­îc ph¸p luËt b¶o hé cã gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc xem xÐt theo c¸c nguyªn t¾c quèc h÷u ho¸. §èi víi c¸c ®èi t­îng b¶o hé ph¸p luËt phi tµi s¶n th× ¸p dông gièng nh­ viÖc ®Òn bï n¹n nh©n. Sù can thiÖp tr¸i ph¸p luËt vµ cã lçi kh”ng ph¶i lµ yÕu tè b¾t buéc. Cã thÓ tån t¹i ®ång thêi viÖc båi th­êng thiÖt h¹i vµ c¸c quyÒn yªu cÇu ®Òn bï. Quèc h÷u ho¸ lµ mét sù can thiÖp cã tÝnh quyÒn lùc vµ cã môc ®Ých vµo së h÷u nh”m t­íc toµn bé hoÆc mét phÇn quyÒn së h÷u. Bªn c¹nh c¨n cø ph¸p luËt viÖc quèc h÷u ®ßi hái viÖc quèc h÷u hãa ph¶i nh”m phôc vô lîi Ých c”ng céng. §iÒu nµy xuÊt hiÖn, nÕu theo ®uæi mét môc ®Ých cô thÓ th× mét sè l­îng nhiÒu ng­êi kh”ng x¸c ®Þnh sÏ cã lîi lín. §iÒu nµy kh”ng lo¹i trõ kh¶ n¨ng quèc h÷u ho¸ cã lîi cho c¸ nh©n. VÊn ®Ò c¬ b¶n lµ môc ®Ých cña viÖc quèc h÷u ho¸ chø kh”ng ph¶i lµ ng­êi h­ëng lîi. TiÕp theo, viÖc quèc h÷u ho¸ ph¶i l­u ý tíi nguyªn t¾c t­¬ng xøng. ChØ ®­îc phÐp quèc h÷u ho¸, nÕu nh­ kh”ng cã gi¶i ph¸p ph¸p lý, kinh tÕ nµo cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. Cuèi cïng, chØ ®­îc quèc h÷u ho¸ theo mét §¹o luËt hoÆc trªn c¬ së mét §¹o luËt nÕu §¹o luËt ®ã cã quy ®Þnh c¸ch thøc vµ møc ®Òn bï. III. ®Èy m¹nh c¶i c¸ch nÒn tµi chÝnh c”ng Tµi chÝnh tiÒn tÖ lµ mét trong nh÷ng kh©u träng yÕu, cã ¶nh h­ëng ®Õn nhiÒu mÆt, nhiÒu lÜnh vùc trong ®êi s”ng kinh tÕ, x· héi còng nh­ trong c”ng cuéc ®æi míi nãi chung vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nãi riªng. Trong viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc trong giai ®o¹n 2001-2010, theo chóng t”i cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh c¶i c¸ch tµi chÝnh c”ng theo nh÷ng néi dung vµ ph­¬ng h­íng chñ yÕu sau ®©y: Mét lµ: VÒ ph­¬ng diÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m” cña Nhµ n­íc b”ng c¸c c”ng cô tµi chÝnh, tiÒn tÖ (c”ng cô thuÕ, ng©n s¸ch vµ c¸c c”ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ kh¸c), khai th¸c c¸c nguån néi lùc, coi träng thùc hµnh tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ trong viÖc ph©n bæ vµ sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh cña ®Êt n­íc trong chi tiªu ng©n s¸ch nhµ n­íc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ chi th­êng xuyªn cña bé m¸y nhµ n­íc. Hai lµ: §Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc tiÕp tôc ®æi míi, c¶i c¸ch vµ hoµn thiÖn trªn lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n s¸ch nhµ n­íc, tiÕp tôc ®æi míi chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc; thùc hiÖn thµnh c”ng c¶i c¸ch thuÕ vµ ph¸p luËt vÒ thuÕ giai ®oan 2. Ba lµ: TiÕp tôc cñng cè vµ kiÖn toµn hÖ thèng kÕ to¸n tµi chÝnh th”ng nhÊt, ph¶n ¸nh trung thùc, kÞp thêi thùc trang c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi, nh”m qua ®ã cã ®­îc c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ®¶m b¶o sù lµnh m¹nh trong nÒn tµi chÝnh quèc gia; t¨ng c­êng c”ng t¸c kiÓm to¸n, kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®”ng tµi chÝnh, tiÒn tÖ, xö lý nghiªm kh¾c c¸c vi ph¹m ph¸p luËt kÕ to¸n tµi chÝnh vµ ng©n s¸ch nhµ n­íc. Bèn lµ: tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ thùc hiÖn nghiªm LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. VÒ ph­¬ng diÖn nµy, cã mét sè vÊn ®Ò cÇn l­u ý sau ®©y: Thø nhÊt, thùc thi cã hiÖu qu¶ quyÒn quyÕt ®Þnh cña Quèc héi vÒ dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Quèc héi th”ng qua tæng sã thu, chi ng©n s¸ch nhµ n­íc c¶ 4 cÊp vµ chi tiÕt theo lÜnh vùc, quyÕt ®Þnh chi tÕt dù to¸n ng©n s¸ch trung ­¬ng vµ ph©n bæ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng. Ph©n cÊp râ rµng h¬n vÒ qu¶n lý ng©n s¸ch, b¶o ®¶m cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cã sù chñ ®éng lín h¬n vÒ nguån thu vµ chi ng©n s¸ch, trªn c¬ së ®ã chñ ®éng bè trÝ vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. CÇn tiÕn tíi ph©n cÊp cho tõng cÊp chÝnh quyÒn cã nguån thu ®éc lËp vµ æn ®Þnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh theo khu vùc qu¶n lý cña m×nh ®Ó mçi cÊp cã thÓ tÝch cùc vµ chñ ®éng h¬n trong viÖc båi d­ìng vµ khai th¸c nguån thu, gióp cho chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng chñ ®éng bè trÝ c¸c kho¶n chi tiªu cè ®Þnh cña m×nh, kh”ng bÞ lÖ thuéc qu¸ nhiÒu vµo cÊp trªn. ViÖc ph©n bæ tØ lÖ ®iÒu tiÕt theo tõng s¾c thuÕ gi÷a Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng lµm cho viÖc tÝnh to¸n trë nªn kh¸ phøc t¹p vµ kh”ng khuyÕn khÝch ®Þa ph­¬ng thu c¸c s¾c thuÕ do Trung ­¬ng ®­îc h­ëng hoÆc cã tØ lÖ ph©n bæ cho ®Þa ph­¬ng thÊp. V× vËy, cã thÓ sö dông mét tØ lÖ ph©n bæ cho ®Þa ph­¬ng theo h­íng cã thÓ sö dông mét tØ lÖ ®iÒu tiÕt chung gi÷a Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng tÝnh trªn tæng sè thu tõ tÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ. TØ lÖ nµy cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh theo tõng vïng ®Ó t¹o ra sù ph©n bæ ng©n s¸ch hîp lý gi÷a c¸c vïng phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña vïng ®ã. TØ lÖ thu cã thÓ ®­îc quyÕt ®Þnh ba n¨m mét lÇn ®Ó t¹o ra sù chñ ®éng cho ®Þa ph­¬ng trong bè trÝ c¸c kho¶n chi. Thø hai, tiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ chu tr×nh ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ t¨ng c­êng qu¶n lý chu tr×nh ng©n s¸ch nhµ n­íc. T¨ng c­êng qu¶n lý tèt h¬n chu tr×nh ng©n s¸ch nhµ n­íc sÏ gióp cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ khíp gi÷a kÕ ho¹ch ho¹t ®éng víi kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tõ ®ã cã ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c nguån lùc tµi chÝnh ®Ó chñ ®éng thùc thi c¸c nhiÖm vô. §æi míi c¸c ho¹t ®éng tõ lËp dù to¸n ng©n s¸ch, cho ®Õn chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch cã tÝnh khoa häc vµ phï hîp h¬n víi thùc tÕ. Cô thÓ lµ cÇn tiÕp tôc ®æi míi c¸c c¨n cø vµ quy tr×nh lËp c¸c dù to¸n ng©n s¸ch, hoµn thiÖn thñ tôc vµ c¬ chÕ chÊp hµnh ng©n s¸ch, còng nh­ ®æi míi ph­¬ng thøc quyÕt to¸n ng©n s¸ch. §Æc biÖt, cÇn chuyÓn c¸c ®Þnh møc ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c lÜnh vùc tõ dùa trªn ®Çu vµo sang c¨n cø vµo ®Çu ra. Thø ba, hoµn thiÖn hÖ thèng chÕ ®é, ®Þnh møc chi tiªu ng©n s¸ch nhµ n­íc. Thay hÖthèng chØ tiªu ng©n sach nhµ n­íc phï hîp víi tiªu chuÈn quèc tÕ (hÖ thèng GFS – Government Financial System cña IMF). C¸c ®Þnh møc chi tiªu hîp lý gióp c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ tÝnh to¸n chÝnh x¸c h¬n c¸c nguån lùc tµi chÝnh cÇn thiÕt còng nh­ cã c¨n cø khoa häc ®Ó chi tiªu kinh phÝ mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ thÝch hîp. CÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c ®Þnh møc chi tiªu cô thÓ – ®Æc biÖt trong lÜnh vùc hµnh chÝnh – trªn c¬ së kh¸ch quan vµ s¸t hîp h¬n víi thùc tÕ, theo h­íng t¹o ra sù chñ ®éng cho c¬ quan, ®¬n vÞ vµ khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm. Thø t­, t¨ng c­êng tÝnh chñ ®éng vÒ tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp trªn c¬ së g¾n chi tiªu tµi chÝnh víi viÖc c¶i tiÕn c¬ chÕ qu¶n lý cña c¸c ®¬n vÞ nµy. ViÖc kho¸n biªn chÕ vµ chi phÝ hµnh chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu cÇn ®­îc hoµn chØnh h¬n n÷a tr­íc khi më réng ¸p dông ®¹i trµ trong thêi gian tíi. Thø n¨m, t¨ng c­êng sö dông ng©n s¸ch cã hiÖu qu¶, trªn c¬ së dµnh mét kho¶n chi tho¶ ®¸ng cho tiÒn l­¬ng trªn c¬ së tiÕp tôc c¶i c¸ch chÕ ®é tiÒn l­¬ng cho c¸n bé, c”ng chøc nhµ n­íc g¾n víi kÕt qu¶ thùc thi nhiÖm vô. Yªu cÇu quan träng trong c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng lµ x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng thang b¶ng l­¬ng vµ c¬ chÕ n©ng l­¬ng hîp lý cã t¸c dông khuyÕn khÝch nh÷ng ng­êi lµm viÖc cã hiÖu qu¶. Thø s¸u, Bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ c¬ chÕ qu¶n lý chi v­ît vµ ngoµi dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc còng nh­ c¸c quy ®Þnh vÒ c¬ chÕ qu¶n lý c¸c quü ngoµi ng©n s¸ch nhµ n­íc. Thø b¶y, Më réng vµ hoµn thiÖn viÖc kiÓm to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc, gãp phÇn chÊn chØnh kû luËt tµi chÝnh c”ng, ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn t×nh tr¹ng l·ng phÝ, tham nhòng. T¨ng c­êng c¶ kiÓm to¸n néi bé vµ kiÓm to¸n cña c¬ quan nhµ n­íc, lµm cho kiÓm to¸n trë thµnh mét ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sö dông kinh phÝ tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. Ho¹t ®éng kiÓm to¸n ph¶i gãp phÇn ®¸nh gi¸ tÝnh kinh tÕ, hiÖu qu¶ trong sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh cña Nhµ n­íc, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn c¸c hµnh vi l·ng phÝ, tham nhòng, tõ ®ã chÊn chØnh kû luËt tµi chÝnh trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ. VÒ ph­¬ng diÖn nµy, chóng t”i thÊy cÇn lµm râ thªm mét sè ®iÓm sau ®©y: Tr­íc hÕt, viÖc x©y dùng, so¹n th¶o vµ ban hµnh LuËt KiÓm to¸n nhµ n­íc ®­îc dùa trªn c¬ së cña viÖc qu¸n triÖt ®Çy ®ñ quan ®iÓm, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng thÓ hiÖn qua NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 3 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ VIII lµ: “§Ò cao vai trß cña c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc trong viÖc kiÓm to¸n mäi c¬ quan, tæ chøc cã sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc. C¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm to¸n cho Quèc héi, ChÝnh phñ vµ c”ng bè c”ng khai cho d©n biÕt”. VÒ mÆt nhËn thøc cÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh mét c¸ch râ rµng lµ: Ho¹t ®éng kiÓm to¸n nhµ n­íc vµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n lµ nh”m phôc vô cho c”ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ®Êt n­íc cña Quèc héi vµ ChÝnh phñ. ViÖc c”ng bè c”ng khai cho d©n biÕt lµ cÇn thiÕt vµ viÖc c”ng bè c”ng khai nµy thuéc thÈm quyÒn vµ ph¶i do Quèc héi, ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. VÒ vÞ trÝ cña c¬ quan kiÓm to¸n nhµ n­íc: XuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt, chøc n¨ng cña tæ chøc kiÓm to¸n lµ tæ chøc cã ®éi ngò c¸n bé cã “tay nghÒ”, tr×nh ®é chuyªn m”n cao, cã uy tÝn vµ chuyªn tiÕn hµnh lµm c¸c c”ng viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ cho ý kiÕn x¸c nhËn tÝnh ®óng ®¾n, trung thùc, hîp ph¸p , hîp lÖ cña c¸c th”ng tin, sè liÖu thÓ hiÖn trªn sæ s¸ch, chøng tõ, hå s¬, b¸o c¸o tµi chÝnh, còng nh­ tÝnh kinh tÕ, tÝnh tu©n thñ ph¸p luËt trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, qu¶n lý, sö dông tµi chÝnh vµ tµi s¶n cña ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n, th× KiÓm to¸n nhµ n­íc lµ c¬ quan chuyªn m”n thùc hiÖn kiÓm to¸n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ cã sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm to¸n cho Quèc héi, ChÝnh phñ. MÆc dï KiÓm to¸n nhµ n­íc lµ c¬ quan chuyªn m”n thuéc Quèc héi. C¬ quan nµy còng cã thÓ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng tiÕn hµnh cung cÊp c¸c dÞch vô kiÓm to¸n vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, khi cã yªu cÇu hoÆc ®¬n ®Æt hµng. KiÓm to¸n nhµ n­íc lµ c¬ quan kiÓm tra tµi chÝnh c”ng, cho nªn tr­íc hÕt, ®èi t­îng kiÓm to¸n chÝnh cña KiÓm to¸n nhµ n­íc lµ c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh nhµ n­íc vµ tµi s¶n nhµ n­íc. C¸cTæ chøc qu¶n lý c¸c quü cã nguån thu tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n còng rÊt cÇn cã sù kiÓm tra gi¸m s¸t, kÓ c¶ viÖc kiÓm to¸n vµ c”ng khai viÖc thu chi cña c¸c quü nµy. ViÖc kiÓm to¸n c¸c ®èi t­îng nµy cã thÓ do Tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp ®¶m nhËn, kh”ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ vµ chØ lµ ®èi t­îng cña riªng KiÓm to¸n nhµ n­íc. VÊn ®Ò chÝnh lµ ë chç: Trong c¸c Quy chÕ ph¸p lý vÒ viÖc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i Quü nµy ph¶i cã qui ®Þnh b¾t buéc vÒ kiÓm to¸n. ViÖc kiÓm to¸n nµy cã thÓ do Tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp ®¶m nhËn, nh­ng còng kh”ng nªn lo¹i trõ tr­êng hîp mét khi KiÓm to¸n nhµ n­íc ®­îc yªu cÇu vµ KiÓm to¸n nhµ n­íc cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu ®ã th× rÊt khi ®ã, KiÓm to¸n nhµ n­íc thùc hiÖn c”ng viÖc nµy nh­ lµ tr­êng hîp kiÓm to¸n ®éc lËp cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n th”ng th­êng. §iÒu nµy phï hîp víi th”ng lÖ quèc tÕ. VÒ gi¸ trÞ cña b¸o c¸o kiÓm to¸n: B¸o c¸o kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n nhµ n­íc sÏ ®­îc sö dông lµm c¨n cø cho viÖc quyÕt to¸n hoÆc phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc, cã nghÜa lµ tÝnh ®óng ®¾n, trung thùc, hîp ph¸p , hîp lÖ cña c¸c th”ng tin, sè liÖu thÓ hiÖn trªn sæ s¸ch, chøng tõ, hå s¬, b¸o c¸o tµi chÝnh , còng nh­ tÝnh kinh tÕ, tÝnh tu©n thñ ph¸p luËt trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, qu¶n lý, sö dông tµi chÝnh vµ tµi s¶n cña ®¬n vÞ ®· ®­îc kiÓm to¸n vµ b¸o c¸o kiÓm to¸n nµy sÏ kh”ng thÓ bÞ nghi ngê hay b·i bá hoÆc kh”ng sö dông, chõng nµo kh”ng cã nh÷ng b”ng chøng râ rµng chøng minh cã nh÷ng sai sãt hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt trong B¸o c¸o kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n nhµ n­íc. MÆt kh¸c, chóng t”i thÊy cÇn nhÊn m¹nh viÖc ph©n ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ sù phèi hîp gi÷a c¬ quan KiÓm to¸n nhµ n­íc víi c¸c c¬ quan thanh tra, kiÓm tra kh¸c còng nh­ gi¸ trÞ ph¸p lý cña b¸o c¸o kiÓm to¸n vµ tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c kÕt luËn, kiÕn nghÞ kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n nhµ n­íc. VÊn ®Ò nµy, cÇn ®­îc kh¼ng ®Þnh vµ qui ®Þnh thËt râ rµng h¬n, rµnh m¹ch h¬n theo h­íng: Trong ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cã thÓ tr­ng cÇu KiÓm to¸n nhµ n­íc vµ trong tr­êng hîp ®· ®­îc kiÓm to¸n bëi KiÓm to¸n nhµ n­íc th× b¸o c¸o kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n nhµ n­íc sÏ ®­îc sö dông lµm c¨n cø cho viÖc thanh tra, kiÓm tra, trõ tr­êng hîp b¸o c¸o kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n nhµ n­íc bÞ c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn kÕt luËn lµ cã sai sãt hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt. Thø t¸m: Trªn lÜnh vùc thuÕ còng cÇn cã nh÷ng ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ thuÕ, trong ®ã cã c¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (®­îc gäi lµ thuÕ gi¸n thu), thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ thu nhËp c¸ nh©n (®­îc gäi lµ thuÕ trùc thu). CÇn cã sù c¶i tiÕn, ®æi míi c¶ vÒ tr×nh tù thñ tôc, c¬ chÕ vµ tæ chøc thu nép thuÕ tinh gi¶n vµ h÷u hiÖu, ®¸p øng c¸c yªu cÇu c¶i c¸ch hµnh chÝnh nh”m ph¸t triÓn kinh tÕ, thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, hîp t¸c vµ héi nhËp quèc tÕ. Theo ®ã, c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vÒ thuÕ ë n­íc ta cÇn ®­îc tiÕp tôc söa ®æi, bæ sung vµ hoµn thiÖn theo h­íng x¸c ®Þnh mét c¸ch ®Çy ®ñ, râ rµng vµ minh b¹ch: + Khi nµo, trong tr­êng hîp nµo, ph¹m vi nµo c¸c chñ thÓ cã nghÜa vô thuÕ ®èi víi Nhµ n­íc; + Tr×nh tù, thñ tôc ®¬n gi¶n, râ rµng vµ hîp lý cho viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vÒ thuÕ vµ + C¸c chÕ tµi t­¬ng xøng, thÝch ®¸ng ®èi víi c¸c tr­êng hîp vi ph¹m nghÜa vô vÒ thuÕ. Héi nhËp quèc tÕ ®ßi hái vÒ sù c”ng khai ho¸ chÝnh s¸ch thuÕ, ®¶m b¶o tÝnh c”ng b”ng, kh”ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c chñ thÓ trªn lÜnh vùc thuÕ. Nguyªn t¾c c”ng b”ng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn vµ tu©n thñ trong c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ trong thñ tôc hµnh chÝnh cã liªn quan vÒ thuÕ. Nguyªn t¾c nµy còng ph¶i ®­îc thùc hiÖn ngay c¶ ®èi víi c¸c tr­êng hîp ®­îc h­ëng ­u ®·i, miÔn hoÆc gi¶m thuÕ. Do ®ã c¸c tr­êng hîp ­u ®·i, miÔn hoÆc gi¶m thuÕ còng cÇn ®­îc qui ®Þnh mét c¸ch chÆt chÏ, nhÊt qu¸t minh b¹ch, râ rµng h¬n n÷a c¶ vÒ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ còng nh­ tr×nh tù thñ tôc cña viÖc xem xÐt, quyÕt ®Þnh cho h­ëng c¸c ­u ®·i miÔn hoÆc gi¶m thuÕ còng cÇn ph¶i ®­îc c¶i tiÕn ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, ®¬n gi¶n, râ rµng vµ dÔ thùc thi cho c¸c chñ thÓ. Ngay trong thñ tôc hµnh chÝnh thuÕ còng cÇn cã nh÷ng c¶i c¸ch ë c¸c ph­¬ng diÖn sau: + C¶i c¸ch tr×nh tù, thñ tôc thu, nép thuÕ; + C¶i c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh thuÕ, bao gåm: C¶i c¸ch m” h×nh tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh thuÕ; c¶i c¸ch sù ph©n cÊp qu¶n lý gi÷a c¸c c¬ quan thuÕ vµ sù ph©n c”ng trong néi bé cña tõng c¬ quan thuÕ; C¶i tiÕn ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña TCT, Côc thuÕ, Chi côc thuÕ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng ®¸p øng nh÷ng biÕn ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ nh÷ng th¸ch thøc cña qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ; + X©y dùng, kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé c”ng chøc thuÕ g¾n liÒn víi viÖc hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ chÕ ®é c”ng chøc vµ t¨ng c­êng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho ngµnh thuÕ; Nãi tãm l¹i, nh÷ng c¶i c¸ch vÒ tµi chÝnh c”ng sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn sinh ho¹t cña bé m¸y hµnh chÝnh Nhµ n­íc, lµm t¨ng tÝnh tù chñ cña c¸c ®¬n vÞ g¾n víi sù chñ ®éng vÒ tµi chÝnh; t¹o ra c¬ chÕ tµi chÝnh khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ chi tiªu cã hiÖu qu¶, h­íng vµo kÕt qu¶ ®Çu ra vµ tiÕt kiÖm ng©n s¸ch, trªn c¬ së ®ã t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. §ã chÝnh lµ nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy c¸c c¬ quan trong bé m¸y Nhµ n­íc ®æi míi vÒ tæ chøc, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng vµ n©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé, c”ng chøc, lµm cho bé m¸y Nhµ n­íc ho¹t ®éng cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ h¬n, ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®ang ®Æt ra cña c”ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë n­íc ta. KÕt qu¶ c¶i c¸ch tµi chÝnh c”ng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn râ qua hiÖu qu¶ cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh. HiÖu qu¶ cña c¸c cuéc c¶i c¸ch nµy cßn ®­îc thÓ hiÖn ë mèi t­¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®­îc tèi ®a víi chi phÝ thùc hiÖn kÕt qu¶ ®ã ë møc tèi thiÓu. Chi phÝ thùc hiÖn kÕt qu¶ ®­îc biÓu hiÖn b”ng chi phÝ vÒ nh©n lùc, vËt lùc, vËt chÊt, tµi chÝnh vµ thêi gian. Hay nãi c¸ch kh¸c, hiÖu qu¶ hµnh chÝnh thuÕ lµ sù so s¸nh kÕt qu¶ víi chi phÝ mµ ®iÒu kiÖn lµ n¨ng suÊt, chÊt l­îng ®¹t tèi ®a vµ chi phÝ ë møc tèi thiÓu. HiÖu qu¶ ®ã thÓ hiÖn ë c¸c møc ®é kh¸c nhau: 1. KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ gi¶m; 2. KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ gi÷ nguyªn; 3. KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ t¨ng chËm h¬n; 4. KÕt qu¶ gi÷ nguyªn, chi phÝ gi¶m; 5. KÕt qu¶ gi¶m, chi phÝ gi¶m nhanh h¬n. §©y còng lµ mét ph­¬ng diÖn cÇn ®­îc xÐt tíi ngay trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh nãi chung vµ c¶i c¸ch tµi chÝnh c”ng nãi riªng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Thể Lệ Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Hưng Yên: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Hưng Yên Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Hưng Yên Năm 2022”
 • Tập Trung Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Quận 12: Nhiều Mô Hình, Giải Pháp Hay Trong Cải Cách Hành Chính
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Nhiều Giải Pháp, Mô Hình Mới Về Cải Cách Hành Chính
 • Viettel Ra Mắt Tổng Công Ty Về Giải Pháp (Viettel Business Solutions) Cho Chính Phủ, Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Dlp Mcafee: Chống Thất Thoát Dữ Liệu Triệt Để
 • Những năm gần đây, quận Thanh Khê nằm trong nhóm dẫn đầu về công tác cải cách hành chính (CCHC) ở khối quận, huyện. Để đạt được kết quả đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận luôn được tăng cường. Các phòng chuyên môn và UBND các phường đã có nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

  Quận Thanh Khê thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ hành chính cho nhân dân. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Khê – phường đứng đầu về công tác cải cách hành chính của quận Thanh Khê năm 2022. Ảnh: TRỌNG HUY

  Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND 10 phường đẩy mạnh công tác CCHC tại đơn vị, đi liền với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC.

  Quận tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các cơ quan chuyên môn, UBND các phường trên địa bàn quận; qua đó đã kịp thời chấn chỉnh hạn chế trong công tác CCHC, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Trong năm 2022, UBND quận được thành phố xếp loại xuất sắc trong công tác CCHC, là đơn vị dẫn đầu trong khối quận, huyện.

  Nhằm tạo chuyển biến thực chất hơn, quận Thanh Khê phát huy quy chế thẻ thưởng, phạt trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện nội dung “5 xây, 3 chống”… Công tác tuyên truyền CCHC được UBND quận tập trung đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như: đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử; tổ chức các buổi đối thoại, hội thi trực tuyến về tìm hiểu CCHC; đầu tư và duy trì một số phần mềm ứng dụng tuyên truyền như phần mềm sao lục hồ sơ giấy phép xây dựng, phần mềm tiện ích…

  Năm 2022, phường Hòa Khê đứng thứ nhất về kết quả công tác CCHC toàn quận Thanh Khê, với 90 điểm, cao hơn phường đứng cuối bảng 15 điểm. Chủ tịch UBND phường Hòa Khê Đinh Viết Hồng Lễ cho biết, phường luôn chủ động nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức phường về công tác CCHC theo kế hoạch công tác hằng năm.

  Theo đó, địa phương tiếp tục thực hiện cuộc vận động “3 hơn” (nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn) trong giải quyết thủ tục hành chính. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. “Đến nay, đa số hồ sơ của công dân được trả kết quả tại nhà. Tỷ lệ hồ sơ sớm hẹn và đúng hẹn cao. Tổ chức, công dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%”, ông Lễ cho biết.

  Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trung Nguyễn Minh Trí, ngay từ đầu năm 2022, UBND phường đã chỉ đạo văn phòng UBND và Bộ phận một cửa rà soát tất cả các tiêu chí của phường điện tử loại 1 theo Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, phường và cấp quận, huyện. Đến nay, UBND phường đã đầu tư thực hiện cơ bản đáp ứng được theo Bộ tiêu chí đề ra.

  Theo ông Trí, để thực hiện tốt công tác CCHC, phường tiếp tục áp dụng và duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý hành chính. “Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, tính đến ngày 31-10-2019, UBND phường tiếp nhận 12.349 hồ sơ, trong đó 1.748 hồ sơ được giải quyết sớm hạn và 10.601 hồ sơ đúng hạn. Không có hồ sơ trễ hạn trên phần mềm cũng như hồ sơ trễ hẹn thực tế. 100% hồ sơ được tiếp nhận và nhập trên phần mềm một cửa điện tử của thành phố”, ông Trí cho hay.

  Theo ông Nguyễn Văn Tĩnh, các thủ tục triển khai thông qua dịch vụ bưu chính công ích trong năm 2022 ngày càng hiệu quả. Qua 2 năm thực hiện (2018 và 2022), việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của UBND quận đạt trên 40% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận. Qua đánh giá, công tác CCHC trên địa bàn quận Thanh Khê trong năm 2022, 2022 có nhiều kết quả tích cực.

  Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế trong công tác CCHC cần được chấn chỉnh trong thời gian đến. Cụ thể, hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm vẫn còn xảy ra. Hồ sơ trực tuyến tuy đạt tỷ lệ cao nhưng số lượng hồ sơ do người dân tự thực hiện chưa cao, chủ yếu thông qua thí điểm đại lý dịch vụ công do nhân viên bưu điện thực hiện. Ông Tĩnh thông tin, hiện nay quận đẩy mạnh các giải pháp CCHC, tập trung tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là bảo đảm hiệu quả phòng, chống Covid-19.

  TRỌNG HUY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Việt Nam
 • 8 Nhóm Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tài Chính
 • Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Sức Khỏe Chính Mình Và Cộng Đồng
 • Bảo Vệ Môi Trường Là Trách Nhiệm Của Toàn Xã Hội
 • Những Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Mà Ai Cũng Nên Biết
 • Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính (Par Index) Của Sở Xây Dựng, Góp Phần Nâng Hạng Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Của Tỉnh Quảng Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Và Chỉ Số Hài Lòng Của Người Dân
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Để Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính
 • Bộ Tư Pháp: Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính, Chỉ Số Hài Lòng Về Sự Phục Vụ Hành Chính
 • Nâng Cao Chất Lượng Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Cải Cách Hành Chính: Những Sáng Kiến, Cách Làm Mới
 •            I. Khái quát về chỉ số cải cách hành chính (PAR Index):

            Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức…) nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.

           PAR Index (viết tắt tiếng Anh: Public Administration Reform Index) là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính (CCHC) được Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” với mục tiêu: Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khác quan, công bằng kết quả CCHC hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần để xác định PAR INDEX được thực hiện theo ba nhóm phương pháp. Thứ nhất là tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh theo thang điểm đã quy định. Thứ hai là Bộ Nội vụ thẩm định điểm các bộ, tỉnh tự đánh giá, chấm điểm với sự tư vấn của Hội đồng thẩm định. Thứ ba là điểm đánh giá qua điều tra xã hội học từ việc lấy ý kiến người dân, DN hay còn gọi là đối tượng thụ hưởng cải cách hành chính.

             II. Thực trạng vấn đề cần giải quyết

            Trong những năm vừa qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm công tác CCHC và đã có sự chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội được đề ra từ đầu năm, đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của tỉnh nhà.

  Nhằm chủ động tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Quảng Trị đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo kết quả công bố tại báo cáo của Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Trị xếp thứ 28 với số điểm đạt được là 80,32 điểm, tăng 2 bậc so với năm 2022.

            Theo công bố của UBND tỉnh, năm 2022 có 17/20 sở, ban, ngành được xếp loại tốt về chỉ số CCHC. Trong đó có một số đơn vị đạt được điểm cao như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 94,8 điểm; Sở Giao thông vận tải 90,62 điểm; Sở Nội vụ 88,6 điểm; Sở Công thương 88,14 điểm; Sở Giáo dục và Đào tạo 86,91 điểm; Sở Tài chính 86,87 điểm. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông…đều được xếp loại tốt. 3 đơn vị được xếp loại khá là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Thanh tra tỉnh. Đối với cấp huyện, các đơn vị Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà được xếp loại tốt, còn lại được xếp loại khá.

  Riêng đối với Sở Xây dựng, trong những năm qua, chỉ số cải cách hành chính của Sở Xây dựng đã có những chuyển biến tích cực và rõ rệt, từ xếp loại trung bình năm 2022 (68/100 điểm), tăng 12,02 điểm năm 2022 và xếp loại tốt..

              Có được kết quả như vậy, là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Cấp ủy và Lãnh đạo Sở Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành và các địa phương, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức của Sở.

             Tuy nhiên, kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của Sở, mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể nhưng so với chỉ số của một số sở, ban, ngành trong tỉnh vẫn còn thấp hơn và còn một số tồn tại, hạn chế đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn trong thời gian tới. Nguyên nhân chủ yếu là do Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thấp tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích thấp; Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến ở mức độ 3, 4 chưa cao; Tỷ lệ giải quyết TTHC quá hạn vẫn chưa đạt 100%. Công tác tuyên truyền CCHC mặc dù đã cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu của UBND tỉnh; Chưa có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong công tác CCHC mang tính đột phá.

           III. Các giải pháp cần nghiên cứu:

           Nhằm khắc phục vấn đề nêu trên và đẩy mạnh triển khai công tác CCHC, cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Sở Xây dựng trong thời gian tới, Nhóm đề xuất các giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

           Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

          Công tác CCHC phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Theo đó, Lãnh đạo Sở  chịu trách nhiệm tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC được giao tại chương trình, kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh.

          Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo chất lượng, cần được đầu tư nghiên cứu có tầm chiến lược; Xác định rõ kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ; Trên cơ sở đó thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện để chấn chỉnh kịp thời hạn chế, thiếu sót.

           Thứ hai, phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

           Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, chính sách, công tác dự báo, phân tích xu hướng và yêu cầu cải cách để tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi các chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành xây dựng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính phải gắn với nhiệm vụ cải cách nhằm phát huy mọi nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch. Cải cách thể chế hướng tới tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đồng thời cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

          Nhiệm vụ cải cách thể chế, xây dựng các văn bản chính sách phải được triển khai đồng bộ, gắn bó mật thiết với yêu cầu cải cách TTHC, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính, hiện đại hóa hành chính. Về đề xuất, lập các chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải theo đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và tính khả thi…

           Thứ ba, cải cách TTHC cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

         Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kiểm soát, cập nhật, bổ sung kịp thời việc ban hành các TTHC mới. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các tục hành chính, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt việc công bố, công khai các quy trình, TTHC trong lĩnh vực xây dựng

           Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính của Sở. Tập trung phấn đấu giảm thời gian thực hiện TTHC trong lĩnh vực thuộc Sở Xây dựng quản lý. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới cách thức giải quyết TTHC, đảm bảo thực hiện việc giải quyết TTHC đúng thời hạn…

           Thứ tư, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả

           Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị của Sở Xây dựng đảm bảo sự thống nhất trong triển khai các chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách theo  Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quyết định 1322/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

            Thực hiện tinh giản biên chế theo hướng thực chất, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

           Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

           Thứ năm, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ

           Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo trình độ chuyên môn cao, nâng cao chất lượng, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, theo đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả công tác cán bộ; Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo quá trình, đảm bảo tính liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí và mức độ hoàn thành công việc được giao.

           Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác cán bộ về quản lý công chức, viên chức; Công tác luân phiên, luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cấp ủy trong công tác cán bộ, về tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định.

           Thứ sáu, chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0

           Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các đơn vị; Chú trọng việc xử lý công việc, công tác báo cáo và giải quyết TTHC được thực hiện trên môi trường mạng qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong hoạt động của đơn vị.

            Khai thác có hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tổ chức tuyên truyền để người dân biết khai thác thông tin và tiện ích từ nhiều nguồn, kênh khác nhau, nhất là qua mạng lưới internet, phát huy được hiệu quả của chính quyền điện tử đến người dân và tổ chức; tổ chức tuyên truyền, linh hoạt trong việc vận động người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích để đỡ tốn thời gian, công sức khi thực hiện TTHC.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiệu Quả Trong Công Tác Cải Cách Thể Chế
 • Cải Cách Thể Chế Hành Chính
 • Ý Nghĩa Của Việc Bảo Vệ Môi Trường
 • Áp Dụng Ngay 6 Tuyệt Chiêu Này Giúp Trẻ Hết Lười Ăn Rau Không Phải Mẹ Nào Cũng Biết
 • Mẹ Phải Làm Sao Để Khắc Phục Chứng Biếng Ăn Lâu Ngày Cho Trẻ
 • Một Số Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đễ Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • 10 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Thuế
 • Kinh Nghiệm Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế,…
 • Thực Hiện Quyết Liệt Các Giải Pháp Về Cải Cách Hành Chính
 • Luận Văn: Thực Trạng Và Giải Pháp Đổi Mới Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Hay
 • (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của

  Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  STT

  Định hướng phương án cải

  cách

  Ví dụ thực tế

  1 Cắt giảm việc hành chính

  hóa các quan hệ dân sự, kinh

  tế; giảm sự can thiệp của cơ

  quan hành chính nhà nước

  vào hoạt động sản xuất, kinh

  doanh và đời sống của cá

  nhân, tổ chức

  – Chuyển từ việc mua hóa đơn VAT do Bộ

  Tài chính phát hành sang sử dụng hóa đơn

  tự in

  – Bãi bỏ yêu cầu công chứng bắt buộc các

  hợp đồng, giao dịch về bất động sản

  – Bãi bỏ việc đăng ký thang lương, bảng

  lương; đăng ký thỏa ước lao động tập thể

  2 Quản lý trên cơ sở rủi ro – Hoàn thuế trước, kiểm tra sau (đối với

  NNT có độ rủi ro thấp)

  – Kiểm tra trước, hoàn thuế sau (đối với

  NNT có độ rủi ro cao)

  – Thông quan trước, kiểm tra sau đối với

  các lô hàng luồng xanh

  – Kiểm tra trước, thông quan sau đối với các

  lô hàng luồng đỏ

  3 Áp dụng cơ chế liên thông

  để tăng cường sự phối hợp

  của các cơ quan nhà nước,

  giảm chi phí không cần thiết

  cho cá nhân, tổ chức

  – Thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký mã

  số thuế và đăng ký dấu

  4 Phân cấp thực hiện khoa

  học, tránh quá tải tại các đầu

  mối giải quyết thủ tục hành

  chính

  – Thủ tục cấp chứng minh nhân dân

  – Thủ tục hoàn thuế

  5 Áp dụng các hình thức giải

  quyết thủ tục qua mạng khi

  cơ sở hạ tầng cho phép

  – Thủ tục khai thuế

  – Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

  – Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

  6 Tăng cường việc chia sẻ dữ

  liệu, dùng chung CSDL giữa

  các cơ quan hành chính

  – Thủ tục thông quan hàng hóa khi áp dụng

  cơ chế 1 cửa quốc gia ASEAN

  7 Áp dụng nguyên tắc tự chịu

  trách nhiệm, tăng cường hậu

  kiểm

  – Việc tự khai, tự nộp trong ngành thuế

  8 Giảm tần suất thực hiện thủ

  tục, giảm số lượng đối tượng

  tuân thủ

  – Bãi bỏ thủ tục nộp báo cáo đánh giá tác

  động môi trường đối với đa số các

  – Giảm tần suất kê khai thuế đối với đối

  tượng DN nhỏ và vừa

  – Tăng thời hạn có hiệu lực của các loại giấy

  phép, chứng chỉ, bằng như việc tăng thời

  hạn có hiệu lực của giấy phép lái xe từ 5

  năm lên 10 năm;

  9 Áp dụng các hình thức “nhẹ”

  hơn

  – Chuyển từ hình thức đăng ký sang thông

  báo

  10 Bãi bỏ các hồ sơ giấy tờ

  mang tính chất hình thức

  – Loại bỏ sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa

  phương

  11 Cắt giảm việc cấp giấy phép,

  chứng chỉ hành nghề

  – Đối với những chứng chỉ/giấy phép hành

  nghề chỉ yêu cầu điều kiện chuyên môn thì

  có thể được loại bỏ và thay bằng điều kiện

  hành nghề là các bằng cấp chuyên môn

  tương ứng

  12 Kéo dài tối đa thời hạn có

  hiệu lực của các loại giấy

  phép, giấy chứng nhận,

  chứng chỉ…là kết quả của

  – Cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

  thủ tục hành chính nhằm

  giảm tần xuất thực hiện và

  giảm chi phí thực hiện cho

  cá nhân, tổ chức

  13 Giảm thiểu tối đa các yêu

  cầu công chứng, chứng thực

  14 Không yêu cầu cung cấp các

  hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà

  cơ quan hành chính đã có

  trong hồ sơ lưu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch
 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghệ An Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Gd
 • Nỗ Lực Cải Cách Hành Chính Ngành Giáo Dục
 • 7 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Đảng
 • Thực hiện chủ trương của Ban tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022 tại Kế hoạch số 391 ngày 14/7/2020. Sau hơn 3 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận gần 450 bài dự thi của các cơ quan, địa phương, đơn vị, cá nhân trong tỉnh. Trong đó nhiều đơn vị có số lượng người tham gia dự thi nhiều như: Công an tỉnh, huyện Anh Sơn, huyện Thanh Chương, Sở Giáo dục và Đào tạo,…

  Các giải pháp, sáng kiến dự thi tập trung vào một số nội dung chính như: Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra cải cách hành chính. Các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.

  Một số bài thi nêu giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)…

  Việc đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính; cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước… cũng được các bài thi đề cập.

  Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

  Ban Tổ chức sẽ trao 6 giải thưởng tập thể; 10 giải cá nhân. Dự kiến lễ công bố và trao giải sẽ tổ chức vào cuối tháng 11/2020.

  Thanh Lê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghệ An: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cchc Tỉnh Năm 2022
 • Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’
 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Thông Báo Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100