Top 14 # Xem Nhiều Nhất Đề Xuất Giải Pháp Để Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Mang Lại Nhiều Hiệu Quả Hơn / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Để Đấu Tranh Phòng Và Chống Tham Nhũng Hiệu Quả / 2023

1. THAM NHŨNG VÀ HỆ LỤY

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi[1](nhưng bài viết này chỉ giới hạn ở những người có chức quyền, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức,v.v.. làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị). Đặc điểm chung của tham nhũng là người thực hiện hành vi có chức quyền, sử dụng chức quyền như một phương tiện để trục lợi cho mình, gia đình mình hoặc cho người thân về lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần.

Theo Bộ Luật hình sự, Luật PCTN (năm 2005) và Luật PCTN năm 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019), các hành vi tham nhũng bao gồm: “1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: a) Tham ô tài sản; b) Nhận hối lộ; c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: a) Tham ô tài sản; b) Nhận hối lộ; c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi”…

Tham nhũng không chỉ xảy ra trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai,v.v.. mà còn lan rộng sang các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao; trong các chương trình trợ cấp cho thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách; trong các chương trình cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai; trong quá trình xét duyệt công nhận di tích lịch sử, văn hoá, thi đua khen thưởng,v.v… Tham nhũng làm thay đổi mọi lĩnh vực trong trong đời sống xã hội như kinh tế, luật pháp, dân chủ, luân lý, giáo dục… đã xâm phạm, thậm chí làm xê dịch, thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực đạo đức trong hệ thống các cơ quan công quyền, làm tha hoá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Tham nhũng không chỉ làm xói mòn niềm tin của người dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn “tiếp tay” cho các thế lực thù địch, phản động trong việc bôi nhọ, hạ uy tín, vị thế của Đảng trong phạm vi quốc gia cũng như trên trường quốc tế.

Tham nhũng – những lợi ích bất chính đã hoặc sẽ có được đã khiến nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao “không giữ được mình”, không gương mẫu trong thực thi trọng trách được giao, nói một đằng, làm một nẻo, không còn xứng đáng với vai trò tiền phong. Họ đã bất chấp việc vi phạm pháp luật mà làm trái công vụ, trái lương tâm, đạo đức nghề nghiệp…để vụ lợi, trục lợi cho mình, người thân, cánh hẩu của mình, nhóm lợi ích của mình… dẫn đến làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gây bất bình, bức xúc, thậm chí phản ứng của nhân dân đối với các cơ quan công quyền. Vì vậy, bình sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ[2]; “là kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta… làm hỏng tinh thần trong sạch, ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”[3]. Tuy các tệ nạn này biểu hiện trong đời sống xã hội dưới nhiều dạng khác nhau, song các hành vi tham ô, tham nhũng dù là “lớn’ hay “vặt” cũng đều là “ăn cắp của công làm của tư”, “đục khoét của nhân dân”, “ăn bớt của bộ đội”, “tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình”, “ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”[4]…, cho nên theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải “- Chống nạn tham ô, – Chống nạn lãng phí, – Chống bệnh quan liêu”[5]. Đồng thời, Người cũng nhấn mạnh rằng, chừng nào và ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó ắt có tham ô, lãng phí và nơi nào bệnh quan liêu càng nặng, thì ở đó càng nhiều lãng phí, tham ô, càng nhiều hiện tượng tham nhũng từ nhỏ đến lớn. Tất cả những tệ nạn đó, các hành vi đó, dù xảy ra ở cấp Trung ương hay tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở cũng đều là con đẻ của chủ nghĩa cá nhân, chúng đều “xâm phạm đến lợi ích của nhân dân”, đều “là kẻ thù của nhân dân và của Chính phủ”. Do đó, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu cũng rất cần thiết, “quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”- mặt trận tư tưởng và chính trị. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện theo chỉ dẫn của Người, trong những năm tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là trong thời kỳ miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội để làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam, công tác phòng và chống tham ô, tham nhũng, quan liêu – chống thứ ” giặc ở trong lòng“, ” giặc nội xâm” đã được thực hiện, với quyết tâm chính trị cao. Từ Trung ương đến các địa phương đều thống nhất triển khai chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu với tinh thần: 1) “Phải kiên quyết chống nạn lãng phí ở các cơ quan và trong sự sinh hoạt của chúng ta. Chống cách tiêu dùng bừa bãi tiền của của nhân dân và vốn liếng của Chính phủ”[6]; 2) “Phải chấm dứt nạn phô trương, lãng phí” trong “những cuộc khai hội, những lễ kỷ niệm, những đám yến tiệc tốn hàng vạn, hàng chục vạn” và “không thể tha thứ cho những việc phô trương, lãng phí như vậy”[7]; 3) Chấm dứt cái thói vô Chính phủ như “xem thường phép luật, chính quyền”, “hy sinh lợi ích của nước nhà để lên mặt mình khảng khái” của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức quyền; 4) Phải chống nạn ăn cắp của công mà các cơ quan quen gọi trộm cắp “đường hoàng” vì “đó là một điều đáng chú ý, một điều đáng nguy hiểm”; đồng thời, cũng phải chống bọn “trộm cắp kín đáo”, “bọn trộm cắp tinh vi”, để chúng “không sống còn được” [8] …

Khi cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, tình trạng tham nhũng bộc lộ ngày càng rõ nét, diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp và có nguy cơ lan rộng, làm giảm lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước. Mặc dù Đảng đã có Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về ” Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí“, song hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế. Số vụ việc về tham nhũng được phát hiện còn chưa cao so với tình hình thực tế. Một số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm; trong đó, có việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm PCTN của Đảng và Nhà nước. Đánh giá thực trạng và dự báo tình hình tham nhũng ở Việt Nam, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI xác định: “Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xẩy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành… gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước”[9]. Trước tình hình đó, Hội nghị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (Ban Chỉ đạo) trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo; lập lại Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy là cơ quan tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính và PCTN. Trong đó, Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PCTN, nhằm tạo bước chuyển mới, mạnh mẽ hơn trong công tác đấu tranh PCTN. Tiếp đó, ngày 7/12/2015, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 50-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng“; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, địa phương, đơn vị gắn tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác đấu tranh PCTN… Trong đó, nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, cơ quan, đơn vị “phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu”…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu… Trong khi đó, không chỉ các vụ “tham nhũng lớn” mà ngay cả “tham nhũng vặt” trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn còn nhiều, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, việc chưa có cơ chế đủ mạnh để kiểm soát chặt chẽ quyền lực; công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn chưa được quan tâm thực hiện nghiêm đã tạo “kẽ hở” cho việc lạm quyền để trục lợi của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu rèn luyện đạo đức, tham lợi, vụ lợi bất chính…

2. TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH PCTN – MỘT NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN

Để phòng ngừa và đẩy mạnh cuộc đấu tranh PCTN với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên diện rộng không chỉ cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội, gây bức xúc trong nhân dân mà còn là một trong những thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và mỗi người dân về quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với cuộc đấu tranh PCTN; đưa nội dung đấu tranh PCTN vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Trong đó, các tổ chức Đảng tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác giáo dục, phòng ngừa tham ô, tham nhũng; các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về PCTN. Đồng thời, nâng cao và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng trong thwucj thi trọng trách được giao gắn với đấu tranh PCTN theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về ” Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương “.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp và kịp thời cung cấp, công khai thông tin, định hướng tuyên truyền về PCTN, để một mặt tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị; mặt khác thông qua đó, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng PCTN để chống phá Đảng, Nhà nước. Chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm, bất kể là ai, giữ chức vụ gì; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong đấu tranh PCTN đi liền cùng với việc chủ động tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; bảo vệ, khen thưởng, động viên những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Thông qua tuyên truyền về kết quả đấu tranh PCTN, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần làm trong sạch bộ máy, tạo động lực, khí thế, sự thống nhất cao về ý chí và hành động để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Thứ ba, tiếp tục gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về ” Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và với các Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về ” Những điều đảng viên không được làm“, Quy định 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về ” Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp“, Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về ” Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên “… Qua đó, mỗi người hằng ngày đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân: vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; kiên quyết chống tư tưởng trực lợi và các biểu hiện cơ hội, thực dụng, lạm dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”,v.v.. Coi đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi cá nhân trong công tác giáo dục và tự giáo dục, vừa đấu tranh và tự đấu tranh để thiết thực phòng và chống 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nói chung, về đấu tranh PCTN nói riêng.

Thứ tư, phải công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,v.v.. nhà nước nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, công vụ theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp luật quy định. Việc công khai, minh bạch không chỉ góp phần để những người “có chức quyền” hiểu rằng mọi hành vi vi phạm, phiền hà, sách nhiễu hay lợi dụng chức trách để vụ lợi, trục lợi đều có thể bị phát hiện và xử lý mà còn để người dân nhận biết được các quyền và nghĩa vụ của mình để chủ động thực hiện theo các quy định của pháp luật cũng như đòi hỏi các cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức nhà nước thực hiện các quy định đó. Theo đó, cần công khai, minh bạch về kinh tế, tài chính, về cơ chế, chính sách, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm từ ngân sách nhà nước, huy động đóng góp của nhân dân, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định,v.v.. đó là “những chìa khóa then chốt” để bảo đảm đấu tranh PCTN hiệu quả, thành công.

Thứ năm, tham khảo kinh nghiệm PCTN của một số nước trên thế giới, để có thể vận dụng trong quá trình xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế, phân cấp, quy định rõ chức năng cho các ngành, các cấp trong đấu tranh PCTN. Bổ sung một số hành vi tham nhũng thuộc tội phạm tham nhũng; ban hành các quy định về bảo vệ, khen thưởng người có thành tích trong công tác PCTN, nhất là người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 28/2/2018. Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ PCTN; tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng đi liền cùng với đó là cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, chính sách nhà ở, bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức,v.v.. để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN. Đồng thời, cùng với quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước, trước mắt, phải xây dựng và hoàn thiện chế tài pháp lý để mỗi người, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chức quyền tại các cơ quan công quyền trong hệ thống chính trị “không thể tham nhũng” và “không dám tham nhũng”./.

Ths. Văn Thị Thanh Hương Trưởng ban Sách Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật

Giải Pháp Đấu Tranh Phòng, Chống Tệ “Tham Nhũng Vặt” / 2023

Theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để vụ lợi.

Hành vi tham nhũng có thể phân thành[1]: hành vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước thực hiện (Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lạm quyền trong khi thanh hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; Nhũng nhiễu vì vụ lợi; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi) và hành vi tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước (Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi) do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước thực hiện.

“Tham nhũng vặt” là hành vi của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan của hệ thống chính trị (hoặc người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ) lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ, giải quyết công việc, cung cấp dịch vụ công; bắt buộc hoặc gợi ý người dân, doanh nghiệp phải lo lót, “bôi trơn” nhằm vụ lợi, làm sai lệch chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhận diện về hành vi “tham nhũng vặt”, Đề án số 09-ĐA/TU ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông định nghĩa: “tham nhũng vặt” được hiểu là hành vi tham nhũng được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, mà tài sản tham nhũng có giá trị dưới 100 triệu đồng (mức tối đa của Khoản 1, các tội về tham nhũng theo quy định của Bộ Luật hình sự 2018).

“Tham nhũng vặt” không phải là một hành vi tham nhũng cụ thể mà nó được biểu hiện thông qua các hành vi tham nhũng được quy định tại Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Tình trạng tham nhũng vặt còn biểu hiện qua nạn hối lộ trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, nạn lót tay, chạy chọt để được việc khi giao dịch với các cơ quan công quyền. Tác hại của “tham nhũng vặt” để lại hậu quả nặng nề, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; làm tha hóa, biến chất đội ngũ công chức, viên chức khi mà giải quyết công việc chỉ biết vụ lợi. 

“Tham nhũng vặt” còn làm sai lệch, vô hiệu hóa các quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, điều hành, phá vỡ chuẩn mực của pháp luật trong quan hệ của người dân, doanh nghiệp với cơ quan công quyền. Hành vi “tham nhũng vặt” bị nghiêm cấm đối với đảng viên, CBCCVC, chiến sỹ trong quân đội, công an, biên phòng. Chế tài xử lý “tham nhũng vặt” tùy theo tính chất, mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính, đồng thời còn bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Thời gian qua chúng ta chú trọng xử lý các vụ án tham nhũng có giá trị lớn, việc phòng, chống “tham nhũng vặt” chưa được quan tâm đúng mức. Trong thực tế, tham nhũng vặt xuất hiện khắp mọi nơi; một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa xóa bỏ được tâm lý đưa quà cáp, biếu xén, thậm chí là hối lộ để được giải quyết công việc (là “lót tay”, “bôi trơn”). Nguyên nhân từ việc ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành vẫn còn tình trạng CBCCVC còn gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu vì động cơ vụ lợi, đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân, doanh nghiệp để sách nhiễu, gây phiền hà, nhằm mục đích cá nhân; kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định; làm cho người dân, doanh nghiệp muốn được việc phải chấp nhận tiêu cực, “có quan hệ”, biết “luồn, cúi” ngay cả việc kém về năng lực, phẩm chất nhưng lại muốn leo cao, luồn sâu để có “ô dù” che chắn, nâng đỡ; gây bức xúc đối với xã hội, làm sai lệch giá trị chuẩn mực trong hệ thống các cơ quan công quyền, giảm sút niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng môi trường kinh doanh, đầu tư…

Đấu tranh phòng, chống tệ “tham nhũng vặt”, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 473/KH-UBND, ngày 11/9/2019 về thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông”.

Theo đó, ngoài việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của CBCCVC và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; Phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện các quy định về phòng, ngừa tham nhũng: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (các thủ tục hành chính, lĩnh vực quản lý ngân sách, mua sắm, đầu tư công, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tổ chức cán bộ…); xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chấp hành nghiêm các quy định về chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC; Thực hiện việc minh bạch tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai và xác minh theo quy định; triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để người dân giám sát thực hiện; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò công tác truyền thông.

Bên cạnh đó, Kế hoạch số 473/KH-UBND cũng đưa 3 giải pháp phát hiện và xử lý hành vi “tham nhũng vặt” là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng; Thực hiện có hiệu quả công tác rà soát các kết luận thanh tra kinh tế – xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước hàng năm và Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng với phương châm “tích cực, khẩn trương; làm đến đâu xử lý đến đó; bất kể người có hành vi tham nhũng, lãng phí là ai, có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, điều tra; đã có kết luận hành vi phạm tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật”.

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bám sát định hướng chủ trương của Đảng là việc làm thường xuyên và liên tục; mọi cấp, mọi ngành, đặc biệt là người dân cần được nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật; phát huy vai trò giám sát hoạt động, phản biện đấu tranh chống tệ tham nhũng nói chung, tệ “tham nhũng vặt” nói riêng đối với các cơ quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên và tố giác các hành vi tham nhũng với cơ quan có thẩm quyền; biểu dương, khuyến khích kịp thời đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng./.

[1] Quy định tại Điều 2 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

 

Nhiều Giải Pháp Hiệu Quả Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm / 2023

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh

(Congannghean.vn)-

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) đã làm tốt công tác nắm, dự báo, xử lý tình hình, chủ động tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết cũng như đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, ban, ngành tập trung triển khai nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Đặc biệt, chỉ đạo giải quyết tốt các tụ điểm, địa bàn phức tạp, nổi cộm về môi trường ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”, ảnh hưởng đến tình hình ANTT. 

Cán bộ Phòng CSMT lấy lời khai đối tượng (X) phạm tội

Bên cạnh đó, đơn vị đã tăng cường tham mưu, chỉ đạo triển khai các biện pháp xã hội hóa trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng. Ngoài ra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc báo chí phản ảnh về xâm phạm tài nguyên thiên nhiên, các tụ điểm gây ô nhiễm môi trường, vi phạm về ATTP, ảnh hưởng đến ANTT và sức khỏe của nhân dân.

Trong 10 tháng đầu năm, Phòng CSMT đã bắt, xử lý 203 vụ, 215 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP và các lĩnh vực khác; thu giữ số lượng lớn tang vật gồm: Pháo, thuốc nổ, động vật hoang dã, gia súc, gia cầm, thực phẩm bẩn, sản phẩm đồ chơi trẻ em nguy hiểm bị cấm, khoáng sản… Trong đó, chuyển cơ quan điều tra các cấp khởi tố 17 vụ, 22 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 176 vụ, 180 đối tượng; đồng thời bán đấu giá nhiều tang vật thu giữ, với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng. 

Bên cạnh tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị còn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới” giai đoạn 2020 – 2025. Cùng với đó, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm ATTP, góp phần vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về môi trường. 10 tháng đầu năm, đơn vị đã tiếp nhận 21 tin báo tố giác do quần chúng nhân dân cung cấp, giúp phát hiện 16 vụ vi phạm. 

Những kết quả nổi bật của Phòng CSMT trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong nỗ lực bảo đảm ANTT của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt là thu hút hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

.

Nâng Cao Hơn Nữa Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Thời Gian Tới / 2023

    Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trực tiếp, thường xuyên là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

    Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay vào ngày 12/12/2020. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo về những kết quả nổi bật của công tác phòng, chống tham nhũng; giải pháp sắp tới của Ban Chỉ đạo.

Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua?

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương (Ảnh Đặng Phước)

    Có thể khẳng định, phòng, chống tham nhũng là một lĩnh vực công tác luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của xã hội, thể hiện sự tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ nóng bỏng này. Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản và đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân, được các cấp, các ngành, các tổ chức quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và đồng tình, hưởng ứng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

    Những nội dung ấy được thể hiện trên những kết quả chủ yếu sau đây: Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và Nhà nước được siết chặt, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Nhất là, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra làm rõ, kết luận nhiều vi phạm nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cả cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị cả đương chức và nghỉ hưu; công tác thanh tra, kiểm toán được triển khai thường xuyên liên tục, tập trung vào các lĩnh vực, dự án có nguy cơ và dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; qua đó đã phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm sai phạm tại nhiều dự án, vụ việc gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm.

    Công tác điều tra, truy tố, xét xử được lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt, được đẩy nhanh tiến độ, phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước, các vụ án xảy ra trong các ngành, các lĩnh vực lâu nay được cho là “vùng cấm, nhạy cảm” đã được tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, đúng pháp luật; kiên quyết xử lý hình sự nhiều cán bộ có sai phạm, trong đó có cả cán bộ cao cấp, cả tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, với các mức án rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng có sự chuyển biến tích cực qua các năm; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã có sự chuyển biến tích cực. Đây là điểm sáng, bước đột phá quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng và cũng là ý chí, nguyện vọng và mong mỏi của Nhân dân.

    Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; việc ban hành và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ngày càng đồng bộ, toàn diện, nhất là công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý được đẩy mạnh; công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng có nhiều đổi mới, vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong phòng, chống tham nhũng ngày càng được khẳng định và phát huy. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng ngày càng tích cực và hiệu quả; chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng; hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, đạt kết quả tích cực…

    Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo đã có những quyết sách như thế nào trong quá trình chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng trong thời gian qua thưa đồng chí?

    Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm minh, chắc chắn, công khai, khẩn trương, đúng người, đúng tội…, qua đó tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích cực trong phát hiện và xử lý tham nhũng; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước đã được tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm, đúng pháp luật; xử lý nghiêm cả cán bộ cao cấp, cả đương chức và đã nghỉ hưu có vi phạm, thể hiện rõ quan điểm: “Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong phòng, chống tham nhũng.

    Để chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Ban Chỉ đạo đã đề ra cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng theo 05 cấp độ; chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giám định, định giá tài sản, giúp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; yêu cầu người đứng đầu các cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án theo kế hoạch; cùng với chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án, Ban Chỉ đạo còn quan tâm chỉ đạo việc mở rộng điều tra, tập trung xác minh, đi sâu làm rõ bản chất tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc kinh tế. Chính vì vậy, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, trở thành điểm sáng, bước đột phá quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua.

    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng cũng còn có những tồn tại, hạn chế. Do vậy, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, mà phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, với tinh thần ngày càng quyết liệt, bài bản, đồng bộ, hiệu quả hơn, không dừng, không nghỉ, không chùng xuống. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây: Phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, không có ngoại lệ; lấy phòng ngừa là chính; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

    Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

    Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; cơ chế bảo vệ, khuyến khích mạnh mẽ người đứng đầu kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng và cơ chế bảo vệ, khuyến khích người tố cáo, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; kịp thời xử lý, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng và các cơ quan tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập và có chính sách nhà ở, bảo đảm cuộc sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

    Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

                                                             Quỳnh Hoa

(TTXVN)