Top 2 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Xã Hội Thể Hiện Trong Văn Bản Quản Trị Và Kinh Doanh Là Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Quản Trị Kinh Doanh Là Gì? Vai Trò Và Chức Năng Của Quản Trị Kinh Doanh

Quản trị kinh doanh là một phương thức điều hành mọi hoạt động để làm cho những hoạt động đó hoàn thành với hiệu quả cao và sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội, nhằm đạt được mục đích của doanh nghiệp, theo đúng luật định và thông lệ của xã hội. Hoạt động kinh doanh bao gồm những hoạt động cơ bản mà nhà quản trị phải sử dụng trong quá trình kinh doanh như: hoạch định, tổ chức, kiểm tra, điều khiển….

Vai trò của quản trị kinh doanh

Vai trò của hoạt động kinh doanh được thể hiện trên rất nhiều khía cạnh khác nhau:

Hoạt động quản trị kinh doanh giúp cho doanh nghiệp xác định được nên sản xuất cái gì? Số lượng bao nhiêu? Bằng cách nào? Sản xuất cho ai?. Việc trả lời những câu hỏi này là công việc của nhà quản trị, đặc biệt là nhà quản trị cấp cao.

Quản trị kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có và tận dụng mọi cơ hội tốt nhất trong kinh doanh. Nhờ vậy mà doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được lượng chi phí khá lớn trong quá trình sản xuất.

Các hoạt động như dự trù kinh phí trong quá trình sản xuất, khai thác có hiệu quả đồng vốn, xác định doanh thu, lợi nhuận, phân phối kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh…. Là những vai trò mà quản trị kinh doanh đang đáp ứng rất tốt.

Ngoài ra, hoạt động quản trị kinh doanh còn giúp cho các nhà quản trị phân tích một cách khoa học môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho tất cả các thành viên trong doanh nghiệp cả về vật chất và tinh thần để phát huy hết khả năng của mình.

Chức năng của quản trị kinh doanh

Chức năng hoạch định

Đây là quá trình đòi hỏi phải xác định mục tiêu của doanh nghiệp, đề ra các giải pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu ấy. Hoạch định là chức năng cơ bản và quan trọng của nhà quản trị. Để có được kết quả cao nhà quản trị phải tiên liệu những điều kiện xã hội, chính trị, kinh tế…mà doanh nghiệp hoạt động trong đó.

Chức năng tổ chức

Quản trị kinh doanh sẽ có chức năng thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp bao gồm: tổ chức cơ cấu bộ máy quản trị trong doanh nghiệp, tổ chức nhân sự và tổ chức công việc cho từng người, cho từng bộ phận trong công ty.

Chức năng điều khiển

Sau khi đã hoạch định và xác định cơ cấu của bộ máy, tiếp theo chức năng điều khiển của nhà quản trị sẽ được đề cao. Đây là quá trình tác động có chủ đích của nhà quản trị để các thành viên trong doanh nghiệp, làm sao để cho họ tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu hoàn thành công việc. Nhà quản trị phải thường xuyên đưa ra quyết định, chọn người thực hiện, động viên và khuyến khích mọi người thực hiện quyết định.

Chức năng kiểm tra

Chức năng này nhằm thực hiện theo dõi, giám sát các hoạt động với mục đích làm cho các hoạt động đạt kết quả tốt hơn, phát hiện kịp thời những sai sót để có biện pháp khắc phục sớm nhất, đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp diễn ra đúng hướng.

Các kỹ năng cần thiết của nhà quản trị

Kỹ năng kỹ thuật: bao hàm năng lực áp dụng các phương pháp, quy trình và kỹ thuật, thể hiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị ở một lĩnh vực chuyên môn nào đó.

Kỹ năng nhân sự: kỹ năng này đòi hỏi khả năng tổ chức động viên và điều khiển nhân sự của nhà quản trị. Kỹ năng nhân sự không phải ai cũng có được, đó là năng lực đặc biệt của nhà quản trị trong mối quan hệ với người khác.

Kỹ năng tư duy: đây là kỹ năng rất quan trọng đối với nhà quản trị cấp cao. Kỹ năng này giúp nhà quản trị đưa ra tư duy chiến lược tốt nhất, đường lối chính sách đúng đắn trước những mối đe dọa từ môi trường kinh doanh đến sự phát triển doanh nghiệp.

Vai Trò Của Mttq, Các Đoàn Thể Nhân Dân Và Tổ Chức Xã Hội Trong Quản Trị Địa Phương Hiện Nay

Việc tăng cường vai trò của MTTQ, các ĐTND, các tổ chức xã hội trong QTĐP có ý nghĩa rất quan trọng. Đổi mới phương thức hoạt động của CQĐP, nhất là đổi mới cơ chế vận hành của các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) đang đặt ra những yêu cầu mới đối với việc thực hiện chức năng của MTTQ, các ĐTND và các tổ chức xã hội ở địa phương.

Nhận thức chung về vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội trong quản trị địa phương

Từ phương diện kết cấu chủ thể quản trị, có thể cho rằng, QTĐP được cấu thành bởi ba thành tố chủ yếu: Một là, hệ thống chính quyền lấy đội ngũ cán bộ, công chức làm đại diện và lấy các cơ quan nhà nước ở địa phương làm cơ sở; Hai là, hệ thống thị trường (doanh nghiệp) lấy đội ngũ doanh nhân làm đại diện và lấy tổ chức doanh nghiệp làm cơ sở; Ba là, hệ thống xã hội lấy công dân làm đại diện và lấy tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp làm cơ sở.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội trong QTĐP hiện nay

Trong công cuộc đổi mới, dưới sự tác động của nhiều nhân tố, các tổ chức xã hội ở nước ta phát triển rất mạnh mẽ. Đến năm 2015, ngoài MTTQ và 5 ĐTND, cả nước có 52.580 hội (498 hội hoạt động phạm vi cả nước và 52.082 hội hoạt động phạm vi địa phương), trong đó có 8.792 hội có tính chất đặc thù (28 hội hoạt động phạm vi cả nước và 8.764 hội hoạt động phạm vi địa phương). Sự phát triển của các tổ chức xã hội tạo cơ sở để thúc đẩy việc chuyển đổi mô hình QTĐP, tạo điều kiện để các tổ chức xã hội tham gia có hiệu quả hơn vào quá trình QTĐP. Thực tiễn cho thấy, trong thời gian qua, MTTQ, các ĐTND và các tổ chức xã hội đã tham gia tích cực vào QTĐP. MTTQ và các ĐTND tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động của MTTQ, các ĐTND và các tổ chức xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Sự tham gia của các tổ chức này vào QTĐP với các nội dung như phát triển chính sách (như nêu sáng kiến chính sách, tư vấn chính sách, phản biện chính sách), đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan HCNN, giám sát và tham gia cung ứng dịch vụ công… vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn. Trước yêu cầu và nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của CQĐP và thúc đẩy chuyển đổi mô hình QTĐP hiện nay, đòi hỏi cần phát huy tốt hơn vai trò MTTQ, các ĐTND và các tổ chức xã hội trong QTĐP, cần quan tâm đến một số phương diện sau:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng năng lực của các tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách của MTTQ và các ĐTND cũng như nâng cao năng lực tư vấn và giám định chính sách của các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Trong lĩnh vực chính sách công, vai trò và chức năng của tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách thể hiện ở một số phương diện như: 1) Nghiên cứu và đề xuất chủ trương chính sách mới; 2) Phân tích vấn đề chính sách và tư vấn phương án chính sách; 3) phản biện đối với ý tưởng chính sách và phương án chính sách; 4) Đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách; 5) Xây dựng mạng lưới chính sách, để góp phần nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, nhất là hoạt động phản biện xã hội của các tổ chức này, MTTQ, các ĐTND cũng như chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng năng lực cho các tổ chức nghiên cứu; hoàn thiện cơ chế để các tổ chức nghiên cứu tham gia có hiệu quả hơn vào hoạt động tư vấn, giám định và phản biện chính sách.

Thứ ba, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội. Phản biện xã hội của MTTQ, các ĐTND và các tổ chức xã hội có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chính sách, dự án do CQĐP xây dựng, góp phần làm cho chính sách, dự án công thể hiện và duy trì tốt lợi ích công. Thực hiện tốt công khai thông tin và phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách góp phần ngăn ngừa hiện tượng “lợi ích đặc thù”, “lợi ích nhóm”. Để MTTQ, các ĐTND và các tổ chức xã hội thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội cần quan tâm đến một số vấn đề sau: 1) Các cơ quan công quyền với tư cách chủ thể nhận sự phản biện phải thật sự mong muốn sự phản biện của MTTQ, các ĐTND, các tổ chức xã hội và báo chí; 2) Đảm bảo tính công khai, minh bạch của quá trình xây dựng chính sách cũng như công khai, minh bạch của quá trình phản biện; 3) Quy định rõ quyền và trách nhiệm của chủ thể và khách thể phản biện trong quá trình phản biện, cũng như quy định rõ trình tự, hình thức phản biện; 4) Với tư cách chủ thể phản biện, MTTQ, các ĐTND và các tổ chức xã hội phải có đủ năng lực, trình độ và tinh thần dũng cảm, táo bạo trong phản biện.

Thứ năm, thực hiện hợp tác quản trị giữa chính quyền và MTTQ, các ĐTND và các tổ chức xã hội. Như đã đề cập ở trên, tính hiệu quả của QTĐP được thực hiện dựa trên cơ sở mối quan hệ phối hợp và tương tác có hiệu quả giữa ba khu vực: chính quyền, doanh nghiệp và xã hội. Quan hệ phối hợp và đối tác giữa ba thành tố này có mục đích tối đa hóa việc huy động và sử dụng nguồn lực của toàn xã hội, từ đó bảo đảm việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tăng cường lợi ích công. Để tăng cường hợp tác quản trị, vấn đề quan trọng đầu tiên, đó là xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa chính quyền, doanh nghiệp và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường. Từ nhận thức này, cần chuyển đổi chức năng của CQĐP theo hướng CQĐP chỉ thực hiện những chức năng quan trọng mà xã hội và thị trường (doanh nghiệp) không thể thực hiện, không muốn thực hiện; “thực hiện xã hội hoá tối đa các dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp hàng hoá, dịch vụ công theo cơ chế thị trường”5; tăng cường hợp tác công – tư, phát huy đầy đủ sự tham gia của MTTQ, các ĐTND, các tổ chức xã hội trong việc giải quyết các vấn đề xã hội cũng như tham gia cung ứng dịch vụ công. Các vấn đề xã hội ngày nay đều rất phức tạp, trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, tuy CQĐP giữ vai trò rất quan trọng; nhưng nếu chỉ dựa vào vai trò và sức mạnh của chính quyền thì rất khó giải quyết một cách có hiệu quả. Trước các vấn đề như đói nghèo, ô nhiễm môi trường, vệ sinh và an toàn thực phẩm, trật tự và an toàn xã hội, biến đổi khí hậu, tham nhũng… , đòi hỏi MTTQ, các ĐTND và các tổ chức xã hội cần hợp tác với chính quyền cũng như đề cao năng lực tự chủ của mình để tham gia giải quyết các vấn đề nói trên. Đặc biệt, MTTQ, các ĐTND và các tổ chức xã hội ở địa phương cần quan tâm hơn đến việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của các nhóm yếu thế nhằm hướng tới mục tiêu công bằng xã hội của QTĐP. Chủ trương “đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức” theo tinh thần Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi hơn để phát huy vai trò của MTTQ, các ĐTND, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp vào hoạt động cung ứng dịch vụ công.

Thứ sáu, tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của các cơ quan HCNN. Xây dựng một nền hành chính phục vụ, trong đó sự hài lòng của công dân là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động. Để có thể biết được sự phục vụ của các cơ quan HCNN có làm hài lòng công dân hay không, đòi hỏi phải coi trọng việc đánh giá đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan HCNN. Thời gian qua, MTTQ, các ĐTND và một số tổ chức xã hội đã độc lập hoặc phối hợp để tiến hành đánh giá đối với hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của các cơ quan HCNN. Hoạt động này đã có tác dụng quan trọng, góp phần cải thiện hiệu quả và chất lượng phục vụ của các cơ quan HCNN ở địa phương. Trong thời gian tới, MTTQ, các ĐTND, các tổ chức xã hội cần coi trọng hơn hoạt động này. Cụ thể, từ mục tiêu của QTĐP cần thiết kế nên các chỉ tiêu đánh giá toàn diện và cụ thể. Theo đó, tiêu chí đánh giá quản trị địa phương bao gồm: các tiêu chí về dịch vụ công, về bảo vệ và thực hiện quyền con người, quyền công dân, về sự tham gia của công dân, về mức độ công khai và minh bạch trong hoạt động của chính quyền, về trách nhiệm công vụ, về tuân thủ và chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ, về thực trạng niềm tin của người dân đối với các cơ quan công quyền, về công bằng xã hội, về hiệu quả hành chính và liêm chính. Hoạt động đánh giá quản trị cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan khác nhau, trong đó xác định tổ chức chịu trách nhiệm chính và cần được bố trí nguồn lực đủ mức. Đặc biệt, các cơ quan công quyền ở địa phương cần tạo điều kiện để các tổ chức bên ngoài tham gia đánh giá cũng như coi trọng việc sử dụng kết quả đánh giá quản trị để điều chỉnh và đổi mới hoạt động của mình.

1. Nguyễn Trọng Bình: Phát huy vai trò của tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực chính sách công, Tạp chí Lý luận chính trị, số 4/2016.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2016.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 2016.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

5. Nguyễn Thị Tố Uyên: Vai trò của các tổ chức xã hội và thực trạng quy định pháp luật về tổ chức xã hội ở Việt Nam, Tạp chí Lý luận chính trị điện tử, ngày 17/10/2016.

Quản Trị Doanh Nghiệp Là Gì? Chức Năng Của Quản Trị Doanh Nghiệp

Monday, 26/08/2019

1. Các bạn đã biết quản trị doanh nghiệp là gì chưa?

Dựa trên các nguyên tắc để có thể quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả và đạt được những mục tiêu mà công ty, tổ chức đã đề ra; bao gồm từ quy trình kiểm soát nội bộ đến đo lường hiệu quả cũng như việc công bố thông tin công ty.

2. Các chức năng không thể bỏ qua của ngành quản trị doanh nghiệp

Hiện nay, ngành quản trị doanh nghiệp cần phải đảm bảo được 4 chức năng lớn và các chức năng này cũng cần phải có mối quan hệ chặt chẽ trong một hệ thống quản lý nhất quán, thống nhất.Tại các doanh nghiệp những chức năng này sẽ thực hiện một cách đồng bộ cũng như phù hợp với sự cộng hưởng để đảm bảo được hoạt động bộ máy kinh doanh được diễn ra suôn sẻ và không ngừng phát triển rồi vươn lên vị trí đỉnh cao mang tầm quốc tế.

2.1. Chức năng kế hoạch và dự báo

2.2. Chức năng tổ chức thực hiện

Tại chức năng này thì sẽ bao gồm cả tổ chức bộ máy và con người từ việc xây dựng cơ cấu tổ chức cho đến công đoạn phân công công việc cho từng nhân lực ( công tác, nhiệm vụ làm việc,…); phân bổ nguồn nhân lực theo nhóm hoặc cá nhân; bộ phận chức năng trong một doanh nghiệp. Ngoài ra các nhà quản trị doanh nghiệp cũng tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh (xây dựng, ban hành chính sách, cơ chế hoạt động) để đảm bảo được bộ máy doanh nghiệp thực hiện được một cách hiệu quả nhất.

2.3. Chức năng lãnh đạo, chỉ đạo

Có thể nói đây là chức năng vô cùng quan trọng đối với chuyên gia ngành quản trị doang nghiệp, vì mỗi người có một phong cách cũng như phương thức điều hành bộ máy khác nhau, và mỗi cách cũng có thế mạnh và kết quả khác nhau. Nhưng thực chất đều là việc điều hành bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các cơ chế hoạt động cũng với các chính sách hành vi để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.4. Chức năng kiểm tra kiểm soát và ra các quyết định

Sau khi các bạn tham khảo những nội dung trên và đã hiểu được quản trị doanh nghiệp là gì? Thì các bạn cũng có thể thấy được trong quá trình vận hành bộ máy hoạt động của bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào cũng không thể tránh được những sai sót cũng như tình huống không mong muốn xảy ra. Chính vì vậy mà kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp là một yếu tố không thể bỏ qua; cần phải thiết lập được hệ thống thông tin có vai trò thu thập dữ liệu cũng quản lý các thông tin cần thiết nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất có thể. Đồng thời cũng đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch nhờ vào sự phát hiện kịp thời những sát sót để điều chỉnh khi cần thiết và sát với thực tế nhất có thể.

3. Các tìm việc làm thuộc ngành quản trị doanh nghiệp

Như các bạn đã biết sức nóng của ngành quản trị doanh nghiệp đang thu hút được lượng lớn các thí sinh, bởi cơ hội ra trường việc làm của các bạn khá là đa dạng và phong phú lĩnh vực. Tuy nhiên thì với cơ chế thị trường cạnh tranh, “thật giả” lẫn lộn như hiện nay thì các bạn cũng cần phải có phương pháp để có thể lựa chọn được vị trí công việc phù hợp với bản thân mình.

Tại đây các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng các tính năng hoàn toàn miễn phí, các thông tin tuyển dụng đều đã được xác minh và thông tin ứng viên hoàn toàn được bảo mật. Ngoài ra các bạn nên đăng ký tài khoản ứng viên để có thể sử dụng thêm nhiều tính năng hữu ích khác của site để phục vụ cho việc tìm việc làm.

Vô cùng tiện lợi và nhanh chóng! Dựa vào những thông tin chúng tôi đã cung cấp về quản trị doanh nghiệp là gì? Đã mang lại hữu ích cho các bạn!

Các Chức Năng Cơ Bản Của Quản Trị Doanh Nghiệp

5 chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp là: hoạch định, tổ chức, chỉ đạo, điều phối và kiểm soát.

Quản trị nói chung, dù ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác, cũng là một phần không thể thiếu của đời sống và đặc biệt cần thiết khi chúng ta cần thực hiện một loạt những hành động nhằm đạt được một mục tiêu nào đó. Những thành phần cơ bản của quản trị luôn hiện diện, dù là khi chúng ta quản trị cuộc đời hay quản lý doanh nghiệp.

Quản trị là rất cần thiết cả trong quản lý đời sống thường ngày lẫn trong việc điều hành các hoạt động của doanh nghiệp. Quản trị cuộc đời có nghĩa là nỗ lực để đạt được mục tiêu cá nhân của bạn. Còn quản trị một tổ chức là phối hợp cùng với một đội ngũ và thông qua họ, hoàn thành một loạt các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu chung của tập thể.

Quản trị nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng gồm có 5 chức năng cơ bản là:

1. Hoạch định

Hoạch định nghĩa là định hướng, xác định hướng đi cho doanh nghiệp trong tương lai. Xây dựng một bản kế hoạch hành động chi tiết và hợp lý thực sự là phần khó nhất trong ca5 5 chức năng của quản trị doanh nghiệp. Chức năng này đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả công ty.

Kế hoạch đề ra cũng phải tận dụng tối ưu nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp và sự linh hoạt của nhân sự để đảm bảo việc thực hiện, triển khai diễn ra thuận lợi.

Một doanh nghiệp chỉ có thể vận hành trơn tru nếu nó có một cơ cấu tổ chức tốt. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp cần có đủ lượng vốn, nhân sự và nguyên vật liệu sản xuất cần thiết để có thể hoạt động liên tục, đồng thời xây dựng một cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Cơ cấu tổ chức tốt cùng với việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ đúng với tầm nhìn là điều tối quan trọng đối với doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp phát triển, mở rộng quy mô, số lượng các phòng ban và nhân sự tăng lên, doanh nghiệp sẽ mở rộng theo cả chiều ngang và chiều dọc. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong phương thức lãnh đạo. Chức năng tổ chức do đó cũng là một chức năng rất quan trọng của quản trị doanh nghiệp.

Khi tất cả các hoạt động được phối thực hiện một cách ăn ý và nhuần nhuyền, doanh nghiệp cũng sẽ vận hành hiệu quả hơn. Ảnh hưởng tích cực từ thái độ và cách ứng xử của nhân viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp giữa các phòng ban. Vì vậy mục tiêu của chức năng điều phối trong quản trị doanh nghiệp là khuyến khích, tạo động lực, vừa duy trì kỷ luật công ty, vừa tạo không khí thoải mái trong các phòng ban.

Để thực hiện tốt chức năng điều phối đòi hỏi khả năng lãnh đạo cũng như sự trung thực, cởi mở trong giao tiếp, liên lạc nội bộ. Thông qua quản trị cách ứng xử và phối hợp hoạt động của nhân sự, doanh nghiệp mới có thể đạt được mục tiêu đặt ra.

Bằng cách thường xuyên theo dõi và tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhà quản trị mới có thể biết được liệu công ty có đang vận hành đúng theo kế hoạch và mục tiêu đề ra hay không.

Chức năng kiểm soát trong quản trị doanh nghiệp là một quy trình gồm 4 bước: 1. Thiết lập tiêu chuẩn hoạt động, KPI dựa trên mục tiêu của công ty 2. Đo lường và lập báo cáo về hoạt động thực tế 3. So sánh kết quả báo cáo thực tế với chỉ tiêu kế hoạch 4. Thực hiện thay đổi hoặc các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Quản trị doanh nghiệp là một công việc phức tạp đòi hỏi các CEO luôn phải được cung cấp báo cáo, số liệu phân tích đúng nhất theo thời gian thực. Mà điều này, nếu làm thủ công thì tốn rất nhiều thời gian mà không đem lại hiệu quả mong muốn.

Anh/ Chị có thể để lại email để nhận thêm các thông tin, kinh nghiệm hữu ích khác về marketing, chiến lược, quản trị doanh nghiệp!