Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh

--- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?
 • Bạn Có Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Mô Tả Công Việc Phòng Kinh Doanh
 • Chức năng của phòng kinh doanh

  Phòng Kinh doanh là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác bán các sản phẩm & dịch vụ của Công ty (cho vay, bảo lãnh, các hình thức cấp tín dụng khác, huy động vốn trên thị trường 1, dịch vụ tư vấn thanh toán quốc tế, dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết, chào bán sản phẩm kinh doanh ngoại tệ trừ trên thị trường liên ngân hàng); công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường; công tác xây dựng & phát triển mối quan hệ khách hàng. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

  Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  Nhiệm vụ chung

  Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của Phòng từng tháng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.

  Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành ngân sách năm, kế hoach công việc của phòng/ban đã được phê duyệt từng thời kỳ.

  Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban điều hành.

  Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của Công ty.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành phân công.

  Lĩnh vực Quan hệ khách hàng

  Tham mưu xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu & các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.

  Đề xuất chính sách cho khách hàng, nhóm khách hàng, trình Tổng giám đốc và thực hiện theo chính sách được phê duyệt.

  Lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng trình Tổng giám đốc phê duyệt định kỳ và thực hiện tổ chức triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhằm đạt mục tiêu đã được phê duyệt. Tuân thủ các quy định của Công ty trong công tác đề xuất các chính sách cho khác hàng khi cung cấp các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ.

  Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty.

  Tìm kiếm khách hàng thực hiện đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết theo kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

  Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty.

  Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định. Đầu mối về việc thu nhập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, thẩm định và tái thẩm định các hồ sơ khách hàng.

  Lĩnh vực Tư vấn Tài chính và Phát triển sản phẩm

  Định kỳ thu thập và phân tích thông tin ngành, nhu cầu của thị trường nhằm tham mưu cho Ban điều hành định hướng, định vị thị trường, định vị sản phẩm thỏa mãn nhu cầu thị trường.

  Định kỳ, đầu mối trong việc đánh giá hiệu quả của các sản phẩm & dịch vụ hiện tại, từ đó phân tích, nghiên cứu để thực hiện việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Công ty.

  Thực hiện việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

  Tham gia là thành viên thường trực của Ban Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm của Công ty. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả Ban đạt được mục tiêu đã được Tổng giám đốc phê duyệt.

  Thực hiện các dự án tư vấn tài chính cho khách hàng, bao gồm: Tư vấn dòng tiền, cấu trúc tài chính, kiểm soát chi phí, công nghệ thông tin, quản trị và các dịch vụ tư vấn tài chính khác.

  MỐI QUAN HỆ:

  Phòng Nguồn vốn phối hợp cung cấp các thông tin về thị trường tiền tệ, thông tin về tỷ giá ngoại tệ để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của Phòng.

  Mối quan hệ với phòng Thẩm định & Giám sát:

  Phối hợp với phòng Thẩm định & Giám sát thực hiện đánh giá, thẩm định khách hàng theo các quy trình, quy chế về các hoạt động cấp tín dụng, thẩm định dự án đầu tư, góp vốn, liên doanh liên kết.

  Mối quan hệ với phòng Hành chính – Nhân sự:

  Phối hợp xây dựng cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực của Phòng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

  Được yêu cầu phòng Hành chính – Nhân sự hỗ trợ về các hoạt động hành chính, nhân sự, truyền thông để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Phòng.

  Mối quan hệ với phòng Kế toán – Tổng hợp:

  Thực hiện các hướng dẫn của phòng Kế toán để đảm bảo đúng quy định về chế độ kế toán trong hoạt động chi tiêu của Phòng.

  Mối quan hệ với phòng Công nghệ thông tin:

  Được yêu cầu phòng Công nghệ thông tin hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động nghiệp vụ của Phòng.

  Mối quan hệ với Ban kiểm toán nội bộ:

  Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác kiểm toán nội bộ.

  Được hướng dẫn các quy trình kiểm toán nộ bộ phục vụ công tác kiểm toán nội bộ của Công ty.

  Mối quan hệ với các tổ chức Đảng, Đoàn thể:

  Tham gia các hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể theo quy định.

  Mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành:

  Chịu sự kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành theo các quy chế, quy định và Điều lệ của Công ty.

  Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  Admin Mr.Luân

  Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : [email protected] ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Kinh Doanh Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?
 • Chức Năng O/d Trên Xe Số Tự Động Được Sử Dụng Khi Nào?
 • Chức Năng O/d Trên Xe Ô Tô Số Tự Động: Rất Hữu Dụng Nhưng Ít Người Biết
 • Chức Năng O/d Trên Xe Số Tự Động: Cần Biết Để Sử Dụng Đúng Cách
 • 5 Cách Tắt Onedrive Trong Windows 10 Nhanh Và Đơn Giản
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Việc, Nhiệm Vụ, Mục Tiêu Của Một Trưởng Phòng Kinh Doanh
 • Vị Trí Và Vai Trò Của Văn Hóa Trong Đổi Mới
 • Chức Năng Của Văn Hóa Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Và Nội Dung Cơ Bản Của Văn Hóa Doanh Nghiệp
 • Đề Cương Chi Tiết Môn Văn Hóa Doanh Nghiệp
 • Trưởng phòng kinh doanh là gì

  Trưởng Phòng Kinh Doanh là người quản lý đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh các kế hoạch đó để đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao của Ban giám đốc.

  Trưởng phòng kinh doanh tiếng anh là gì

  Sales manager. Là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch phù hợp với chỉ định của các cấp trên.

  Ngoài ra trưởng phòng kinh doanh còn được định nghĩa bằng cụm từ head of sales department.

  Sales manager /seɪlz/ /ˈmæn.ɪ.dʒər/: Trưởng phòng kinh doanh.

  Assistant /ə’sistənt/: Trợ lí giám đốc.

  Manager /ˈmænɪdʒə/: Quản lý.

  Director /dəˈrektə(r)/: Giám đốc.

  Personnel manager /,pə:sə’nel ‘mænidʤə/: Trưởng phòng nhân sự.

  Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə/: Người giám sát.

  Team leader /ti:m /’li:də/: Trưởng nhóm.

  Secretary /’sekrətri/: Thư kí.

  Colleague /ˈkɒliːɡ/: Đồng nghiệp.

  Trainee /ˌtreɪˈniː/: Thực tập sinh.

  Mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh

  Mô tả công việc

  Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh hoạch và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh số.

  Các công việc chính

  • Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số
  • Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp
  • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
  • Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài
  • Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales
  • Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước ban quản trị
  • Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

  KPI công việc

  • Doanh thu theo đầu người: Doanh thu trung bình mà mỗi nhân viên kinh doanh trong phòng đạt được
  • Tỉ lệ tăng trưởng doanh số hàng tháng (của phòng)
  • Tỉ lệ chuyển đổi từ lead sang khách hàng (của phòng)
  • Thời gian chuyển đổi từ lead sang khách hàng (của phòng)
  • Tỉ lệ khách hàng mua sản phẩm khác/tiếp tục sử dụng sản phẩm (của phòng)
  • Quy mô hợp đồng trung bình (theo thời gian/theo giá trị) (của phòng)
  • Tỉ lệ hoàn thành mục tiêu kinh doanh (của phòng)

  Yêu cầu công việc

  • Knowledge – Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh
  • Knowledge – Hiểu về quy trình sales
  • Skill – Kỹ năng giao tiếp
  • Skill – Kỹ năng đàm phán và thuyết phục
  • Skill – Kỹ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định
  • Skill – Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
  • Skill – Kỹ năng xây dựng mối quan hệ (networking)
  • Skill – Kỹ năng quản trị xung đột
  • Skill – Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
  • Skill – Kỹ năng tạo ảnh hưởng
  • Skill – Kỹ năng đào tạo
  • Skill – Tư duy tập trung vào kết quả
  • Attitude – Bảo mật kinh doanh
  • Attitude – Nhạy bén
  • Attitude – Năng lực sáng tạo và đổi mới

  Bộ câu hỏi phỏng vấn

  • Hãy mô tả sản phẩm mà bạn từng chịu trách nhiệm kinh doanh trước đây. Lợi ích của sản phẩm đó là gì? Khách hàng của bạn là ai?
  • Tại sao khách hàng mua sản phẩm của bạn? Những lựa chọn thay thế mà họ có thể sử dụng là gì?
  • Mô tả quá trình đưa ra quyết định mua hàng của khách hàng. Ai có ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của họ? Bạn cần làm gì để chốt đơn hàng?
  • Hãy nhớ lại một lần bạn giải quyết mâu thuẫn giữa hai thành viên trong nhóm.
  • Tại thời điểm nào bạn sẽ khuyên một Nhân viên kinh doanh ngừng theo đuổi một khách hàng?
  • Bạn sẽ làm gì với một Nhân viên kinh doanh có hiệu quả làm việc không tốt?
  • Bạn đã bao giờ phải thay đổi quy trình cũ để để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí hoặc tăng doanh thu chưa?
  • Mô tả quy trình sales tại công ty trước đây của bạn. Theo bạn thì quy trình đó có điểm gì hiệu quả và chưa hiệu quả?
  • Bạn đã bao giờ tham gia đào tạo, hoặc biên soạn các nội dung đào tạo cho đội ngũ nhân viên kinh doanh chưa?
  • Mô tả bất kỳ kinh nghiệm nào bạn có trong dự báo hoặc tăng trưởng doanh số.

  tag: dịch truong phong tìm vật liệu tuyen đánh ô tô án quyền hạn jd vai trò thất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vùng Dưới Đồi Có Chức Năng Gì?
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Bộ Não
 • Câu 1, Câu 2, Câu 3, Câu 4, Câu 5 Trang 34 Sinh Học Lớp 10: Tế Bào Nhân Sơ…
 • Hội Đột Quỵ Việt Nam
 • Nhồi Máu Não Nhân Bèo Là Gì?
 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Khối Các Phòng Ban, Bộ Phận Kinh Doanh
 • Có Các Phòng Ban Trong Công Ty Nào? Nhiệm Vụ Của Mỗi Phòng Ban?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban Công Ty
 • Bảng Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Quản Lý Du Lịch
 • Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  Phòng kinh doanh sẽ cùng với các bộ phận phòng ban khác nhau như: tổ chức hành chính, kế toán doanh nghiệp,… là bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ một doanh nghiệp hay công ty nào. Có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản phẩm, phân phối hàng hóa và các dịch vụ thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các chức năng và nhiệm vụ sau:

  + Phòng kinh doanh có chức năng tham mưu, đưa ý kiến lên ban Giám đốc công ty về việc công tác phân phối sản phẩm cho thị trường về hàng hóa và dịch vụ đến các doanh nghiệp khác nhau.

  + Phụ trách chỉ đạo chính trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm hàng hóa, phát triển thị trường tiêu dùng sản phẩm.

  + Triển khai xây dựng và phát triển về mạng lưới khách hàng tiềm năng và lên báo cáo theo quy định của công ty về các hoạt động của công ty, doanh nghiệp gồm nhiệm vụ và quyền đã được giao.

  + Hỗ trợ cho Tổng giám đốc về việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của công ty, doanh nghiệp như việc huy động vốn trên thị trường, thanh toán quốc tế,…

  Nhiệm vụ chung

  + Nghiên cứu, thực hiện các công việc tiếp cận thị trường về khách hàng tiềm năng.

  + Đưa ra các chiến lược hoạt động kinh doanh về việc giới thiệu sản phẩm và mở rộng phát triển thị trường để thu hút lượng khách hàng.

  + Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh cũng như việc tính toán để báo cáo giá thành và tạo hợp đồng cho khách hàng.

  + Cung cấp thông tin và thực hiện những hoạt động phiên dịch, dịch thuật các tài liệu giúp lãnh đạo công ty, doanh nghiệp.

  + Thực hiện theo dõi, thúc đẩy tiến độ thực hiện các chiến lược kinh doanh của các phòng ban, phân xưởng của công ty để đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình và tiến độ sản xuất sản phẩm và hoàn thành tốt hợp đồng của khách hàng.

  + Đảm bảo việc sản xuất và duy trì sản phẩm cho các phân xưởng, các doanh nghiệp nhỏ lẻ để nâng cao các nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường doanh nghiệp hiện nay.

  + Lên chiến lược marketing, đồng thời đưa ra biện pháp nâng cao tính hiệu quả kinh doanh trong thời điểm cụ thể nhất.

  + Lên kế hoạch thực hiện công tác phát triển thị trường và công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

  + Chịu trách nhiệm trước mọi bộ phận giám đốc về việc phát triển của doanh nghiệp theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.

  Nhiệm vụ trong quan hệ với khách hàng

  + Tham mưu xây dựng chính sách bán hàng gồm những chính sách về giá thành, chương trình khuyến mãi, chiết khấu cùng với các chương trình quảng bá, tiếp thị để tiếp cận đến lượng khách hàng tiềm năng đẻ Tổng giám đốc phê duyệt.

  + Thực hiện các đề xuất các chính sách cho khách hàng, sau đó trình lên Tổng giám đốc và nghiêm chỉnh thực hiện theo các chính sách được phê duyệt.

  + Lên kế hoạch, mục tiêu về việc bán hàng để trình lên Tổng giám đốc phê duyệt. Thực hiện tổ chức và triển khai sản phẩm nhằm đạt được những mục tiêu đã được phê duyệt.

  + Định hướng tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu mà công ty đề ra.

  + Duy trì và phát triển các mối quan hệ chăm sóc khách hàng theo quy định và chính sách của công ty.

  + Thu thập thông tin và quản lý khách hàng, hồ sơ theo quy định để phục vụ cho việc đánh giá xếp hạng khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cập Nhật Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh
 • 4.8.1 Bảng Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Bán Hàng
 • Nhiệm Vụ, Chức Năng Và Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Chức Năng Của Phòng Xuất Nhập Khẩu Là Gì?
 • Những Rủi Ro Trong Hoạt Động Kinh Doanh Ngoại Hối Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Và Các Biện Pháp Phòng Ngừa
 • Phòng Kinh Doanh Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?
 • Bạn Có Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Phòng kinh doanh là một trong những bộ phận phòng ban có nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong một công ty, hay tổ chức doanh nghiệp lớn nhỏ. Bởi nó góp vai trò thúc đẩy, quảng bá và phân phối sản phẩm và dịch vụ qua các hình thức khác nhau để phát triển công ty. Phòng kinh doanh hay còn được biết đến là bộ phận tham mưu cùng với các phòng ban khác trong công ty, doanh nghiệp như phòng hành chính, kế toán để đưa ra những chiến lược cho công ty.

  • Phòng kinh doanh có chức năng tham mưu, đưa ra ý kiến lên ban Giám đốc công ty về công tác phân phối sản phẩm cho các thị trường về hàng hóa và dịch vụ đến các doanh nghiệp
  • Ngoài ra, phòng kinh doanh còn có chức năng phụ trách chỉ đạo chính trong công tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hàng hóa, phát triển thị trường tiêu dùng sản phẩm.
  • Triển khai công tác xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng, cũng như lên báo cáo theo quy định của công ty về các hoạt động của công ty, doanh nghiệp bao gồm cả những nhiệm vụ và quyền đã được giao.
  • Hỗ trợ cho tổng giám đốc về công tác tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của công ty như huy động vốn trên thị trường,thanh toán quốc tế,…

  1. Chức năng của phòng kinh doanh

  Phòng kinh doanh sẽ bao gồm những chức năng cụ thể như sau:

  • Nghiên cứu và thực hiện các công việc tiếp cận thị trường về khách hàng
  • Đưa ra các chiến lược về công tác giới thiệu sản phẩm và việc mở rộng phát triển thị trường để thu hút được khách hàng
  • Lên kế hoạch tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh cũng như việc tính toán báo cáo về giá thành để tạo hợp đồng với khách hàng.
  • Cung cấp thông tin và thực hiện các hoạt động phiên dịch và dịch thuật tài liệu giúp ban lãnh đạo công ty, doanh nghiệp.
  • Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các chiến lược kinh doanh của các phòng ban trong công ty, phân xưởng, doanh nghiệp để có thể đảm bảo được việc thực hiện được đúng quy trình và tiến độ sản xuất sản phẩm cũng như hoàn thành đúng so với các hợp đồng với khách hàng.
  • Tạo kế hoạch thực hiện và phân bổ thời gian sản xuất và kinh doanh thường niên cho các phân xưởng sản xuất, cho doanh nghiệp công ty.
  • Thực hiện các lệnh về sản xuất để đảm bảo và duy trì sản phẩm cho các phân xưởng, doanh nghiệp nhỏ để nâng cao nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường doanh nghiệp
  • Đưa ra các chiến lược về marketing, đồng thời đưa ra các biện pháp nâng cao tính hiệu quả kinh doanh trong các thời điểm cụ thể.
  • Lên kế hoạch thực hiện công tác phát triển thị trường và các công tác về nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng.
  • Chịu trách nhiệm trước các bộ phận giám đốc về các hoạt động phát triển của doanh nghiệp theo thẩm quyền và nhiệm vụ đã được giao.

  2. Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  • Tham mưu xây dựng các chính sách bán hàng, bao gồm các chính sách về giá thành, khuyến mãi, chiết khấu cùng các chương trình quảng bá, tiếp thị nhằm tiếp cận đến khách hàng tốt nhất để trình bày với Tổng giám đốc phê duyệt.
  • Thực hiện việc đề xuất các chính sách cho khách hàng và nhóm khách hàng, trình Tổng giám đốc và nghiêm chỉnh thực hiện theo các chính sách được phê duyệt.
  • Lên kế hoạch và mục tiêu cho việc bán hàng để trình lên Tổng giám đốc phê duyệt định kỳ. Ngoài ra thực hiện tổ chức và triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhằm đạt mục tiêu đã được phê duyệt. Tuân thủ các quy định của Công ty trong công tác đề xuất các chính sách cho khách hàng khi cung cấp các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của mình.
  • Định hướng tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty.
  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho việc thực hiện đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết theo kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.
  • Tạo mục tiêu tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ và chăm sóc khách hàng theo các quy định, chính sách của công ty.
  • Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, thẩm định và tái thẩm định cho các hồ sơ khách hàng.

  Cũng giống như những phòng ban khác trong một công ty, phòng kinh doanh cũng có những nhiệm vụ được giao cụ thể như:

  2.1. Về nhiệm vụ chung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng O/d Trên Xe Số Tự Động Được Sử Dụng Khi Nào?
 • Chức Năng O/d Trên Xe Ô Tô Số Tự Động: Rất Hữu Dụng Nhưng Ít Người Biết
 • Chức Năng O/d Trên Xe Số Tự Động: Cần Biết Để Sử Dụng Đúng Cách
 • 5 Cách Tắt Onedrive Trong Windows 10 Nhanh Và Đơn Giản
 • Tất Tần Tật Về Onedrive Cho Người Mới Sử Dụng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Phòng Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?
 • Bạn Có Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Mô Tả Công Việc Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính
 • Vai trò của phòng kinh doanh

  Chức năng của phòng kinh doanh

  Phòng kinh doanh của các công ty có các chức năng sau đây:

  1. Chức năng tham mưu

  2. Chức năng hướng dẫn, chỉ đạo

  Phòng kinh doanh có chức năng hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu và phát triển các loại sản phẩm, dịch vụ mới hoặc là nghiên cứu cải tiến các sản phẩm, dịch vụ đã có để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Các hoạt động này sẽ góp phần mở rộng và phát triển thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp.

  3. Chức năng xây dựng và phát triển nguồn khách hàng

  Để công ty phát triển thì phòng kinh doanh cần có phương án phát triển nguồn khách hàng tiềm năng mới cho doanh nghiệp. Đồng thời duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có.

  4. Chức năng theo dõi, kiểm soát và báo cáo

  Định kỳ phòng kinh doanh cần lập báo cáo theo đúng quy định của doanh nghiệp. Báo cáo cần thể hiện tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty cũng như thể hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao của phòng kinh doanh.

  5. Chức năng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

  Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  Nhiệm vụ của phòng kinh doanh được thể hiện qua 3 khía cạnh cụ thể sau đây:

  1. Nhiệm vụ tổng quát

  Nghiên cứu và triển khai thực hiện việc tiếp cận thị trường mục tiêu và khách hàng.

  Xây dựng các chiến lược về việc giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

  Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh cũng như tính toán và lập báo cáo về giá thành sản phẩm, dịch vụ, để có căn cứ ký hợp đồng với khách hàng.

  Cung cấp thông tin, tài liệu và đảm nhận việc biên phiên dịch các tài liệu cho Ban Giám đốc.

  Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các kế hoạch, chiến lược kinh doanh của các bộ phận khác. Đảm bảo việc thực hiện kế hoạch diễn ra đúng quy trình và tiến độ sản xuất sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu trong hợp đồng với khách hàng.

  Xây dựng kế hoạch thực hiện và phân bổ một cách hợp lý thời gian sản xuất kinh doanh cho các phân xưởng sản xuất và cho toàn bộ doanh nghiệp.

  Thực hiện các lệnh sản xuất, để đảm bảo lượng sản phẩm cần thiết và có biện pháp gia tăng nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

  Đề xuất các chiến lược marketing cũng như các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo từng giai đoạn cụ thể.

  Lập kế hoạch triển khai hoạt động phát triển thị trường và việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

  Xây dựng và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ và mở rộng mối quan hệ với khách hàng mới.

  Nghiên cứu, xây dựng chính sách bán hàng (bao gồm chính sách giá, khuyến mãi, chiết khấu và quảng bá, tiếp thị).

  Xây dựng các chính sách riêng theo từng nhóm khách hàng, trình Ban Giám đốc phê duyệt và thực hiện theo đúng chính sách đã được duyệt.

  Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bán hàng cụ thể theo từng giai đoạn, trình Ban Giám đốc phê duyệt và thực hiện việc bán các sản phẩm, dịch vụ theo đúng kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

  Tìm kiếm, kết nối và phát triển mạng lưới khách hàng mục tiêu cho công ty. Duy trì và chăm sóc các khách hàng hiện tại của công ty theo đúng chính sách đã đặt ra.

  Tìm kiếm đối tác thích hợp để kêu gọi đầu tư, góp vốn hoặc là tiến hành liên doanh, liên kết để thực hiện theo kế hoạch và chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.

  3. Nhiệm vụ của phòng kinh doanh về việc tư vấn tài chính và phát triển sản phẩm

  Đối với việc tư vấn tài chính:

  Tiến hành các hoạt động tư vấn tài chính, bao gồm dòng tiền, cấu trúc tài chính, kiểm soát chi phí, công nghệ thông tin, quản trị cũng như các vấn đề tài chính khác.

  Đối với việc phát triển sản phẩm:

  • Định kỳ cần thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin ngành, nhu cầu thị trường để tư vấn cho Ban Giám đốc định hướng phát triển, xác định vị thế trên thị trường, định vị sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

  • Định kỳ thực hiện việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm, dịch vụ hiện có. Từ đó tìm ra biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

  • Tiến hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

  • Tham gia vào nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty. Có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả đạt được.

  HRchannels – Great Solution. Great People!

  HRchannels – Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

  Hotline: 08. 3636. 1080

  Email: [email protected] / [email protected]

  Website: www.hrchannels.com

  Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

  Nguồn ảnh: internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh
 • Phòng Kinh Doanh Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?
 • Chức Năng O/d Trên Xe Số Tự Động Được Sử Dụng Khi Nào?
 • Chức Năng O/d Trên Xe Ô Tô Số Tự Động: Rất Hữu Dụng Nhưng Ít Người Biết
 • Chức Năng O/d Trên Xe Số Tự Động: Cần Biết Để Sử Dụng Đúng Cách
 • Cập Nhật Thông Tin Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh
 • Khối Các Phòng Ban, Bộ Phận Kinh Doanh
 • Có Các Phòng Ban Trong Công Ty Nào? Nhiệm Vụ Của Mỗi Phòng Ban?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban Công Ty
 • Bảng Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Kinh Doanh
 • Saturday, 21/03/2020

  Trên thực tế thì phòng kinh doanh chịu trách nhiệm tham mưu, đưa ra những ý kiến cũng như đề xuất về giải pháp để cải thiện, nâng cao được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, phòng kinh doanh còn là đơn vị trực tiếp nghiên cứu thị trường, xu hướng của khách hàng để sản phẩm/ dịch vụ của công ty tiếp cận cũng như phát triển trên thị trường và đặc biệt nhân viên kinh doanh cũng sẽ có trách nhiệm trong công tác xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác, khách hàng của doanh nghiệp để đạt được những mục tiêu được đề ra đối với công tác bán hàng của tổ chức.

  Bộ phận kinh doanh sẽ phối hợp với bộ phận marketing để lên chiến lược quảng bá sản phẩm sau theo đúng với ngân sách đã được giới hạn của doanh nghiệp theo từng tháng.

  Thực hiện tổ chức bộ máy kinh doanh sao cho đảm bảo được cả chất lượng lẫn số lượng; trưởng phòng sẽ phân công nhiệm vụ cho nhân viên kinh doanh để đảm được ai cũng có thể phát huy được hết thế mạnh của mình. Đồng thời lên kế hoạch nhiệm vụ của phòng ban theo từng thời kỳ để đạt được hiệu suất công việc nhất.

  Chủ động trong việc báo cáo tình hình kinh doanh của từng cá nhân, những vấn đề được yêu cầu của ban lãnh đạo.

  Chịu trách nhiệm đưa ra những quy trình cũng như quy định về nghiệp vụ kinh doanh của mình để cấp trên đưa ra những đánh giá hiệu quả của hoạt động, rồi đưa ra những ý kiến để cải thiện hoặc phát huy hoạt động.

  Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh dường như không chỉ đơn giản là vậy, bởi những nội dung chia sẻ ở trên chưa nói lên được những đặc thù riêng của từng lĩnh vực mà phòng kinh doanh cần thực hiện. Vậy thực chất ở mỗi lĩnh vực bộ phận kinh doanh có nhiệm vụ thế nào?

  Lên kế hoạch, chiến lược để đẩy mạnh công tác bán hàng cho doanh nghiệp, đưa ra những ý kiến xây dựng chương trình, chính sách: giá, chiết khấu, ưu đãi, tặng quà, quảng bá… để tiếp cận được với thị trường dễ dàng hơn. Bởi bất cứ người tiêu dùng nào cũng sẽ bị cuốn hút bởi những chương trình đặc biệt này, nhất là đối tượng khách hàng là những bà mẹ bỉm sữa, phụ nữ nội trợ.

  Chủ động trong việc lên mục tiêu và kế hoạch để cấp trên duyệt và phân công phù hợp với từng nhân viên kinh doanh trong phòng ban thực hiện. Với nhiệm vụ này thì các trưởng phòng kinh doanh cũng cần phải xác định được điểm mạnh yếu của từng nhân viên để việc phân công được hiệu quả hơn.

  Luôn tuân thủ theo những quy định cũng như chính sách của công ty đối với các sản phẩm, dịch vụ bán ra thị trường, để đảm bảo được những quyền lợi cũng như nghĩa vụ của khách hàng để xây dựng mối quan hệ với khách hàng vững bền hơn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu công ty tốt hơn.

  Nghiên cứu, phân tích xu hướng của khách hàng để đưa ra được hướng tiếp cận và tìm kiếm khách hàng theo đúng với tệp khách hàng đã nghiên cứu được. Tìm kiếm đối tác sẵn sàng đầu tư, góp vốn cũng như định hướng phát triển công ty. Ngoài ra, bộ phận kinh doanh thuộc lĩnh vực này cũng sẽ phải biết cách duy trì, phát huy mối quan hệ với khách hàng.

  Ngoài ra, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với bộ phận phòng kinh doanh, đó chính là thu thập và quản lý thông tin khách hàng để từ đó có những cơ sở để bộ phận chăm sóc khách hàng sử dụng.

  2.2.2. Lĩnh vực tư vấn tài chính và phát triển sản phẩm

  Khác với những lĩnh vực trên hoàn toàn. Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh hoạt động lĩnh vực tư vấn tài chính và phát triển sản phẩm sẽ phải thực hiện nhiệm vụ:

  Thu thập, xử lý thông tin của ngành để biết được nhu cầu cũng như xu hướng của thị trường để đưa ra kế hoạch, chiến lược tham mưu với ban lãnh đạo về việc định hướng thị trường sao cho thỏa mãn nhu cầu đó.

  Chịu trách nhiệm trong vấn đề đưa ra những đánh giá sản phẩm, dịch vụ của đối thủ để từ đó đưa ra những ý kiến tham mưu cho cách phát triển của sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp mình.

  Nắm giữ vai trò là đầu mối của quá trình xây dựng, phát triển thị trường hoạt động của doanh nghiệp thì nhân viên kinh doanh của lĩnh vực này cũng chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng với quy định và quy chế được đưa ra để đạt được mức doanh thu về cao nhất cho doanh nghiệp.

  Là người chịu trách nhiệm thực hiện việc tư vấn những vấn đề về tài chính với đối tác khách hàng theo đúng với bẩn chất của lĩnh vực.

  3. Phòng kinh doanh có mối quan hệ như thế nào với các phòng ban khác?

  Với những chia sẻ ở trên thì các bạn cũng thấy có những nhiệm vụ mà phòng kế toán cần phải hợp tác với những phòng ban khác. Vậy nên, để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất thì các nhân viên phòng kinh doanh cũng cần có những mối liên kết cụ thể.

  Sau khi đã có đầy đủ các thông tin cụ thể của đối tác, nhà đầu tư… thì sẽ bàn giao lại với phòng nguồn vốn để họ lưu trữ, trong trường hợp mà cần đến huy động vốn. Bên cạnh đó những thông tin về khoản tín dụng cũng như đầu tư vốn thì họ cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc điều hòa vốn để hoạt động của công ty không gặp vấn đề.

  Vốn là một trong những vị trí việc làm có vai trò quan trọng trong bộ máy, nên cũng không ngừng đưa ra những ý kiến về việc đánh giá khách hàng theo đúng với quy định về việc thẩm định các dự án và hoạt động tín dụng của doanh nghiệp.

  Là việc nhân viên kinh doanh sẽ kết hợp với bên nhân sự mỗi khi có nhu cầu cần tuyển dụng, điều chuyển nhân sự. Hay nói một cách dễ hiểu hơn thì hai bộ phận sẽ phối hợp với nhau để cải thiện, tái cơ cấu tổ chức nhân sự để đảm bảo được cả về số lượng lẫn chất lượng của nguồn nhân lực sao cho phù hợp với định hướng được lãnh đạo đề ra.

  Bên cạnh đó phòng kinh doanh cũng có thể đưa ra những yêu cầu về việc hỗ trợ hoạt động hành chính để đảm bảo được hoạt động kinh doanh bộ máy được diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể.

  Với nhiệm vụ chính của kế toán chính là đảm bảo các vấn đề về tình hình thu chi, báo cáo tài chính nên không thể không có mối quan hệ với phòng kinh doanh, là bộ phận kinh doanh sẽ phải đáp ứng được những hoạt động chi tiêu của phòng theo đúng với đề xuất phù hợp của phòng kế toán.

  Thực ra thì bản chất công việc cũng không có nhiều mối liên hệ, tuy nhiên trong trường hợp cần được hỗ trợ về kỹ thuật, hệ thống phần mềm thì phòng kinh doanh có thể yêu cầu phòng kỹ thuật khắc phục và sửa chữa để việc kinh doanh không bị gián đoạn.

  Thực ra dùng từ bộ phận kinh doanh sẽ phải chịu sự quản lý cũng như kiểm soát của Ban điều hành, Hội đồng quản trị… Mối quan hệ này giữa phòng kinh doanh với ban Điều hành thì có lẽ các bạn cũng đã quá rõ rồi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4.8.1 Bảng Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Bán Hàng
 • Nhiệm Vụ, Chức Năng Và Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Chức Năng Của Phòng Xuất Nhập Khẩu Là Gì?
 • Những Rủi Ro Trong Hoạt Động Kinh Doanh Ngoại Hối Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Và Các Biện Pháp Phòng Ngừa
 • Quy Chế Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban Công Ty
 • Bạn Có Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Mô Tả Công Việc Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • 2. Bạn có biết chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  2.1. Chức năng phòng kinh doanh

  – Phòng kinh doanh có chức năng chính là nơi đưa ra những ý kiến tham mưu, những chiến lược về vấn đề phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

  – Bên cạnh việc tham mưu và đưa ra chiến lược thì phòng còn là nơi chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu và phát triển những hàng hóa dịch vụ trong công ty. Tìm ra những thị trường tiềm năng cho hàng hóa dịch vụ của công ty.

  – Ngoài ra thì nhân viên phòng kinh doanh còn có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới, xây dựng phễu thu hút khách hàng, triển khai và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

  – Phòng kinh doanh hỗ trợ giám đốc và phối kết hợp với các phòng ban khác về công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Là phòng có chức năng huy động vốn trên thị trường và thanh toán quốc tế…

  – Và một vài chức năng khác tùy thuộc vào từng công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào.

  2.2. Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  Nhiệm vụ chính của phòng kinh doanh là nơi thực hiện việc nghiên cứu thị trường khách hàng.

  – Nghiên cứu những chiến lược để mở rộng thị trường, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm dịch vụ của công ty.

  – Là nơi cung cấp thông tin và phối kết hợp với các phòng ban khác để mang đến lợi nhuận lớn nhất cho doanh nghiệp.

  – Thực hiện lập kế hoạch và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên những nghiên cứu của thị trường.

  – Đề xuất ra những chiến lược kinh doanh, các giải pháp năng giúp mang đến hiệu quả cao. Và một số công việc khác mà phòng kinh doanh cần phải thực hiện. Như chúng ta đã biết bộ phận kinh doanh có rất nhiều nhiệm vụ và chức năng quan trọng. Những làm thế nào để có được một phòng kinh doanh chất lượng là tùy thuộc rất nhiều vào mô hình tổ chức phòng kinh doanh của công ty đó. Nội dung bên dưới sẽ đưa ra một số mô hình phòng kinh doanh bạn có thể tham khảo.

  3. Mô hình tổ chức phòng kinh doanh

  3.1. Phòng kinh doanh hoạt động dưới mô hình hòn đảo

  Với mô hình hòn đảo sẽ tạo ra môi trường phòng kinh doanh mà tại đó nhân viên kinh doanh bán được các nhiều sản phẩm, dịch vụ càng tốt. Với mô hình này đội nhóm của bạn sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng, những kỹ năng mềm và một số thông tin về sản phẩm, thông tin về hoa hồng bạn nhận được đây là toàn bộ những gì bạn có ở phòng kinh doanh mô hình hòn đảo. Thường xuất hiện nhiều ở những phòng kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh thực phẩm chức năng…Nhưng trên thực tế thì mô hình này lại không được sử dụng nhiều vì những nhược điểm sau.

  – Khi tham gia phòng kinh doanh hòn đảo này sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt, môi trường làm việc đồng nghiệp sẽ quan tâm đến lợi ích cá nhân hơn là tập thể.

  – Với mô hình này thì công ty khó kiểm soát và ít quyền kiểm soát vì mỗi nhân viên sẽ có cách bán hàng và tiếp thị khác nhau.

  – Khó kiểm soát tệp khách hàng mà ứng viên sử dụng và những thông tin dữ liệu mà ứng viên cung cấp cho khách.

  Bên cạnh những nhược điểm thì phương pháp phòng kinh doanh hòn đảo cũng có những ưu điểm.

  – Số lượng nhân sự giám sát không cần nhiều, dễ áp dụng quy trình bán hàng đơn giản. Nhân viên kinh doanh hưởng lương theo năng lực.

  3.2. Mô hình phòng kinh doanh dây chuyền

  Mô hình kinh doanh dây chuyền là một mô hình khá nổi tiếng, mô hình này được áp dụng cho rất nhiều công ty với mô hình này sẽ tổ chức phòng kinh doanh thành 4 chức năng như sau.

  Sales Development Repsentatives: nhóm này có nhiệm vụ là tiếp cận và xác định đối tượng có đủ điều kiện

  Account Executives: Đây là nhóm quan trọng nhất có trách nhiệm là chốt đơn

  Customer Success team: Sau khi khách hàng đã chốt đơn thì sẽ chuyển cho nhóm này để tiếp tục thực hiện các công việc chăm sóc khách để khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ và sản phẩm.

  Mô hình hoạt động phòng kinh doanh này mang lại rất nhiều hiệu quả, giúp có các thành viên trong nhóm được gắn kết với nhau. Làm việc theo đội nhóm cùng nhau hợp tác và phát triển.

  Điểm mạnh của mô hình này là mình bạch bằng chỉ tiêU KPI, đẽ dang kiểm soát phiếu bán hàng ở từng khâu, khâu nào gặp vấn đề sẽ giải quyết. Làm việc theo mô hình này sẽ thể hiện được tính chuyên nghiệp và chuyên môn hóa. Dễ quản lý nhân sự hơn.

  Khó khăn: Bên cạnh những ưu điểm thì cũng có khó khăn đó chính là không phù hợp với những phòng kinh doanh ít nhân lực.

  – Có những trường hợp không phân rõ công việc dẫn đến gặp trục trặc trong khâu tiếp nhận. Và một số khó khăn khác.

  3.3. Mô hình phòng kinh doanh theo nhóm

  Mô hình này cũng tương tự như mô hình dây chuyền những khác nhau ở chỗ sẽ thành lập nhóm đa chức năng, Mô hình này tập trung vào khách hàng, lấy khách hàng là trùng tâm, khách hàng là thượng đế.

  Ở mô hình này cũng có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Nhưng mô hình này nhìn chung có nhiều điểm mạnh hơn và được nhiều công ty doanh nghiệp sử dụng hơn.

  Ưu điểm của mô hình này là: có sự công tác và gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm. Quan tâm đến khách hàng, đến những mục tiêu của cả công ty.

  – Giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau hơn, đồng cảm với nhau hơn, việc chia nhỏ nhóm ra sẽ linh hoạt hơn trong các khâu.

  Điểm yếu: Dù là mô hình được nhiều công ty doanh nghiệp áp dụng những mô hình này vẫn có những điểm yếu của nó mà chưa thể khắc phục được đó chính là cá nhân ít cơ hội để cạnh tranh thể hiện tài năng, việc này làm giảm tích cạnh tranh giữa các thành viên. Có ít sự chuyên môn hóa với từng vai trò.

  4. Mô tả công việc của phòng kinh doanh

  Tùy theo từng công ty mà có thể lựa chọn một mô hình phòng kinh doanh phù hợp, nhưng dù là hoạt động dưới mô hình nào đi nữa thì khối lượng công việc chung của nhân viên phòng kinh doanh thường là những công việc sau đây. Bạn có thể tham khảo bảng mô tả công việc của phòng kinh doanh để hiểu hơn về điều này.

  – Là nhân viên kinh doanh bạn có nhiệm vụ tìm kiếm và nghiên cứu về các sản phẩm của công ty, giới thiệu và tư vấn đến khách hàng những sản phẩm và dịch vụ trong công ty.

  – Là người trực tiếp đàm phán và thương lượng với khách hàng về những hàng hóa dịch vụ của công ty, đi ký kết hợp đồng với khách, chốt đơn với khác.

  – Bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng mới thì chăm sóc khách hàng cũ cũng là một công việc rất quan trọng.

  – Những người gạo cội trong phòng kinh doanh là những người đưa ra những phương hướng, kế hoạch, tham mưu và phối kết hợp với sếp và các phòng ban để đưa ra những chiến lược phát triển tốt nhất.

  – Ngoài ra còn thực hiện một số công việc khác khi cấp trên yêu cầu.

  5. Tìm việc làm nhân viên phòng kinh doanh ở đâu?

  Với những thông tin trên đã giúp bạn hiểu hơn về phòng kinh doanh là gì? Biết được chức năng và nhiệm vụ của phòng kinh doanh. Từ đó có được những hiểu biết về công việc của nhân viên kinh doanh. Có thể nói nhân viên kinh doanh hiện nay là công việc khá “hot” không yêu cầu quá nhiều về bằng cấp chỉ cần bạn có kỹ năng tốt đã có thể ứng tuyển và làm việc tốt ở vị trí nhân viên kinh doanh. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm sao không thử sức với vị trí nhân viên kinh doanh. Biết đâu ở vị trí này lại mang đến cho bạn cơ hội vàng để phát triển bản thân. Hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để có nhiều cơ hội việc làm.

  Các công ty, doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng trên trang chúng tôi đều đã được kiểm duyết nên nguồn tin tuyển dụng rất chất lượng. Ứng viên chỉ cần lựa chọn cho mình một tin tuyển dụng phù hợp và nộp CV xin việc. Để chắc chắn về cơ hội ứng trúng tuyển thì ứng viên nên cẩn thận trong khâu chuẩn bị hồ sơ. Hãy lựa chọn CV xin việc của vị trí nhân viên kinh doanh và tải về sử dụng. Ghi điểm với nhà tuyển dụng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh
 • Phòng Kinh Doanh Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?
 • Chức Năng O/d Trên Xe Số Tự Động Được Sử Dụng Khi Nào?
 • Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Có Chức Năng, Nhiệm Vụ Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Vị Trí, Chức Năng Và Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai
 • Cổng Điện Tử Tỉnh Kiên Giang
 • ​phó Phòng Kinh Doanh Làm Gì? Lương Cao Không?
 • Mô Tả Công Việc Phó Phòng Kinh Doanh
 • Mô Tả Công Việc Của Phó Phòng Kinh Doanh
 • 1. Chức năng của phòng đăng ký kinh doanh:

  Phòng đăng ký kinh doanh là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng thực hiện đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định của Chính phủ về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

  Phòng đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ như sau:

  Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”. Đây chính nhiệm vụ chính mà Phòng đăng ký kinh doanh đảm nhận.

  Có trách nhiệm phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định.

  Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

  Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định.

  Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định của Luật và đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

  Chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách trong công tác đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp sau Đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp tình hình đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hàng tháng, quý, năm và các báo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

  Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

  Ngoài ra, Phòng đăng ký kinh doanh còn phụ trách đảm nhiệm các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở Kế hoạch đầu tư giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Có Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Gì?
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Thuộc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
 • Văn Phòng Đại Diện Có Được Kinh Doanh Không ?
 • Thuế Môn Bài Đối Với Văn Phòng Đại Diện, Vp Giao Dịch
 • Anh/chị Cho Em Hỏi Văn Phòng Đại Diện Của Em Khác Tỉnh Thì Có Chức Năng Kinh Doanh Không Ạ? Nếu Không Phát Sinh Thu Chi?
 • Tổng Hợp Đầy Đủ Nhất Các Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 7 Cách Phản Chiếu Màn Hình Iphone Bạn Nên Biết
 • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Môi Trường Đô Thi Hải Phòng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Marketing Là Gì? Mỗi Vị Trí Có Công Việc Gì?
 • Tìm Hiểu 6 Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Marketing Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Trong Tổ Chức, Doanh Nghiệp – Vinatrain Việt Nam
 • Phòng kinh doanh trong một công ty giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy, tiếp thị và phân phối sản phẩm ra thị trường. Phòng kinh doanh cũng là đầu mối giữa khách hàng và các bộ phận khác trong công ty như Kế toán, Tài chính, Marketing,… nhằm thiết lập chiến lược gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  2. Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  2.1. Chức năng của phòng kinh doanh

  2.2. Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  Tổng quát

  • Nghiên cứu và xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường, thu hút khách hàng, duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng.
  • Lên kế hoạch chi tiết về các hoạt động kinh doanh, bao gồm quy trình, tiến độ sản xuất, chất lượng và số lượng nguồn hàng, phân bổ đội nhóm, xưởng sản xuất,…
  • Thiết lập thông tin, tài liệu, báo giá sản phẩm để làm việc với khách hàng.
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho phù hợp với xu thế và nhu cầu thị trường.
  • Đề xuất với phòng marketing các chiến lược và giải pháp giúp tăng cường hiệu quả kinh doanh.
  • Cung cấp các tài liệu về sản phẩm cho Ban Giám đốc.
  • Chịu toàn bộ trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của công ty trước Ban Giám đốc.

  Nhiệm vụ quan hệ khách hàng

  • Xây dựng chi tiết các chính sách bán hàng như báo giá, chiết khấu, khuyến mãi, tiếp thị để gửi đến khách hàng.
  • Thiết lập kế hoạch bán hàng cho từng giai đoạn để phù hợp với nhu cầu của khách  hàng.
  • Xây dựng và phát triển nguồn khách hàng, duy trì khách hàng cũ, mở rộng hệ thống khách hàng mới.
  • Liên hệ với các đối tác, gọi vốn đầu tư, liên doanh hoặc kết hợp kinh doanh để thúc đẩy doanh thu.
  • Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng một cách khoa học.

  Nhiệm vụ tài chính

  • Tư vấn tài chính cho doanh nghiệp để tối ưu dòng tiền, chi phí, quản trị,…
  • Nghiên cứu và định vị sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường để cố vấn với Ban Giám đốc về định hướng kinh doanh.
  • Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh nhằm đưa ra cách thức cải tiến phù hợp và đảm bảo tối ưu chi phí.

  Nhiệm vụ phát triển sản phẩm

  • Thiết lập quy trình sản xuất, tiếp thị và tiêu thị sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu sản phẩm của doanh nghiệp và của các đối thủ để có kế hoạch thúc đẩy tiêu thụ tốt nhất có thể.
  • Phát triển chất lượng và danh sách sản phẩm, dịch vụ của công ty.

  3. Mô tả công việc của phòng kinh doanh

  3.1. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh

  • Duy trì và thiết lập mới các mối quan hệ trong kinh doanh như khách hàng, đối tác, nhà cung cấp,… với kế hoạch công tác thường xuyên theo ngày, tuần, tháng.
  • Nắm rõ toàn bộ thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp và của đối thủ cạnh tranh để có cách tư vấn tối ưu, tăng khả năng chốt đơn với khách hàng.
  • Lưu trữ và báo cáo lại thông tin của khách hàng cho Trưởng nhóm kinh doanh.
  • Thiết lập hợp đồng với khách hàng và xin ý kiến từ Trưởng nhóm để làm các thủ tục cần thiết khác.
  • Quản lý các thủ tục và quy trình bán hàng theo hợp đồng, bao gồm xuất hóa đơn, quy trình giao hàng, kiểm tra chất lượng hàng được giao, thời gian hàng được giao.

  3.2. Mô tả công việc của trưởng nhóm kinh doanh

  • Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội nhân viên kinh doanh.
  • Giao chỉ tiêu, lên kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh cho các nhân viên.
  • Lên chiến lược tiếp cận khách hàng theo từng nhóm và phổ biến, đào tạo lại cho nhân viên.
  • Theo dõi quá trình chăm sóc khách hàng của từng nhân viên.
  • Duy trì và phát triển với khách hàng thông qua công tác ngày, tuần, tháng.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng và báo cáo lên cấp trên hoặc phối hợp cùng các phòng ban khác để xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả.
  • Lập kế hoạch tài chính, ngân quỹ gửi lên Trưởng phòng kinh doanh và Ban giám đốc.
  • Kiểm tra các thiết bị sử dụng trong hoạt động kinh doanh để yêu cầu bảo trì, thay mới khi cần thiết.

  3.3. Mô tả công việc của trưởng phòng kinh doanh

  • Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên và trưởng nhóm kinh doanh để đảm bảo mục tiêu doanh số và tăng trưởng.
  • Thiết lập kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh.
  • Báo cáo chi phí, doanh thu với Ban Giám đốc.
  • Thiết lập và phát triển mạng lưới khách hàng của doanh nghiệp.
  • Tối ưu quy trình bán hàng và kinh doanh.
  • Nghiên cứu và mở rộng thị trường kinh doanh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Lái Xe Suzuki Số Tự Động Hiệu Quả Và Chức Năng Của Nút O/d Off
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Lưu Trữ Đám Mây Onedrive
 • Outlook Dùng Để Làm Gì? Và Lợi Ích Thiết Thực Mang Lại
 • Bài 11. Định Dạng Trang In
 • Otg Là Gì? Cách Kết Nối & Chức Năng Usb Otg Chi Tiết 2022
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Mua Hàng Trong Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • 2.3.1 Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Mua Và Cung Ứng
 • Main Board Là Gì? Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Main Trong Máy Tính?
 • Main Máy Tính Là Gì? Thành Phần Chính Và Chức Năng Của Mainboard
 • Bo Mạch Chủ Là Gì? Chức Năng Và Cấu Tạo Của Mainboard
 • Chuc Nang, Nhiem Vu Truong Mam Non
 • Hầu hết các công ty lớn đều có phòng mua hàng. Thậm chí trong một số tổ chức chính phủ cũng có một bộ phận chuyên đảm nhận việc thu mua hoặc mua sắm các nguồn lực cần thiết phục vụ cho hoạt động của tổ chức.

  Chức năng của phòng mua hàng

  Nhiệm vụ của phòng mua hàng

  1. Phân tích nhu cầu mua hàng và năng lực nhà cung cấp

  Chiến lược mua hàng sẽ bắt đầu từ việc đánh giá hiệu quả hoạt động hiện tại của doanh nghiệp, cách sử dụng các nguồn lực và chi phí mua hàng của các bộ phận hoặc các nhóm chức năng công việc. Sau đó, phòng mua hàng sẽ xem xét quỹ đạo tăng trưởng dự kiến của doanh nghiệp để đưa ra kế hoạch mua hàng hiệu quả giúp hoạt động kinh doanh phát triển tốt hơn và góp phần tiết kiệm chi phí mua hàng.

  Đồng thời, phòng mua hàng sẽ phân tích thị trường nhà cung cấp để đánh giá đúng năng lực nhà cung cấp hiện tại và giá cả xem có đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp hay không. Họ sẽ so sánh nhiều nhà cung cấp, có thể có các nhà cung cấp thuộc quốc gia khác để lập ra một danh sách các nhà cung cấp phù hợp nhất.

  2. Quản lý và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp

  Các công ty lớn thường có một danh sách dài các nhà cung cấp thường xuyên trên sổ sách của họ. Vì vậy vai trò của phòng mua hàng chính là quản lý và duy trì các mối quan hệ này. Một khi hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp, phòng mua hàng có thể cùng họ chia sẻ kiến thức về sự thay đổi của thị trường, sản phẩm, công nghệ mới hoặc là các yếu tố khác giúp doanh nghiệp giữ được vị thế dẫn đầu trước đối thủ cạnh tranh.

  3. Mua hàng và kiểm soát hàng tồn kho

  Đối với doanh nghiệp sản xuất, phòng mua hàng phải đảm bảo có đủ số lượng nguyên vật liệu cũng như các nguồn lực cần thiết cho hoạt động sản xuất hàng hóa. Còn với các doanh nghiệp thương mại cần đảm bảo có đủ số lượng sản phẩm trên các quầy hàng hoặc trong kho để khiến khách hàng hài lòng.

  Kiểm soát tồn kho đóng vai trò rất quan trọng. Bởi vì, hết sản phẩm dự trữ có thể khiến doanh nghiệp đánh mất khách hàng vào tay đối thủ cạnh tranh. Còn dự trữ quá nhiều sẽ khiến doanh nghiệp ứ đọng vốn, chi phí lưu kho lớn, sản phẩm bị lỗi thời…

  Thông thường, phòng mua hàng sẽ có hệ thống kích hoạt đặt hàng khi lượng hàng tồn kho đạt đến một giá trị nhất định. Một kho hàng được đảm bảo về vấn đề dự trữ sẽ tạo điều kiện cho phòng mua hàng có thể kiểm tra độ chính xác các chủng loại hàng hóa, hóa đơn bán hàng và điều phối thời gian giao hàng thuận lợi hơn.

  4. Kiểm soát chất lượng

  Phòng mua hàng cần liên tục kiểm tra chất lượng, hiệu suất và đánh giá độ tin cậy của nhà cung cấp, tránh trường hợp họ rơi vào tình trạng tự mãn. Nhất là cần đảm bảo rằng, nhà cung cấp đang đáp ứng tốt các yêu cầu của doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với chiến lược mua hàng.

  Một số chỉ số giúp phòng mua hàng đánh giá nhà cung cấp thường thấy như: tỷ lệ sản phẩm giao đúng hạn, tỷ lệ sai hỏng sản phẩm, số lượng nhà cung cấp và số sản phẩm họ cung cấp, khả năng đáp ứng nguồn hàng. Các dữ liệu này sẽ giúp phòng mua hàng đánh giá hiệu quả chiến lược mua hàng và có điều chỉnh thích hợp.

  5. Đảm bảo việc tuân thủ các chính sách mua hàng của doanh nghiệp

  Phòng mua hàng cần đảm bảo rằng họ đang hoạt động đúng các chính sách mua hàng của doanh nghiệp. Cụ thể là trước khi tiến hành mua hàng, phòng mua hàng cần tính toán ngân sách và đảm bảo các mặt hàng được mua phù hợp với chính sách chung của doanh nghiệp.

  Nguồn ảnh: internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Mở Đầu. Đối Tượng, Chức Năng, Nhiệm Vụ Môn Học Chính Trị
 • Giáo Án Chính Trị Cao Đẳng Nghề
 • Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội
 • Vai Trò, Nhiệm Vụ Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tuyên Truyền, Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Về Quyền Làm Chủ
 • Vị Trí, Vai Trò, Nhiệm Vụ Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100