Nhiệm Vụ Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

--- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Công Tác Đoàn Thanh Niên
 • Tìm Hiểu Về Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Xét Nghiệm Chức Năng Đông Máu Có Ý Nghĩa Gì Trong Y Học?
 • Các Xét Nghiệm Giúp Đánh Giá Khả Năng Đông Máu, Cầm Máu
 • Ý Nghĩa Của Xét Nghiệm Đông Máu
 • Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ra đời trong bối cảnh lịch sử hết sức đặc biệt. Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên, đặt ra vấn đề “… tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần thiết mà Đảng phải giải quyết”, chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

  • Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1936, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
  • Từ năm 1937 đến năm 1939, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
  • Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
  • Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
  • Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
  • Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
  • Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  2. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ

  Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931, Đoàn đã có 7 lần đổi tên để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ như sau:

  3. Mục đích lý tưởng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  4. Chức năng nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  4.1. Chức năng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Đoàn có 3 chức năng sau:

  Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

  Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh là tổ chức của thanh niên, vị thành niên.

  4.2. Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên

  Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên bao gồm 3 nhiệm vụ chính sau:

  Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

  Tổ chức hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

  Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế- xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các hội của thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

  5. Nhiệm vụ của Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Là một đoàn viên trong Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ sau:

  Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn.

  Gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

  Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

  Tóm lại, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với nguyên tắc tập trung dân chủ đã ngày càng cho thấy vai trò của mình bằng cách thực hiện các chức năng , nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để cống hiến cho Đảng cho nhà nước cho nhân dân ta.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Cơ Bản Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Là Gì?
 • Đồng Hồ Thông Minh Chính Hãng Giá Rẻ
 • Tìm Hiểu Về Đồng Hồ Thông Minh Smartwatch
 • 【 Tư Vấn 】Đồng Hồ Thông Minh Cho Trẻ Em Loại Nào Tốt Nhất
 • 21 Chức Năng Của Đồng Hồ Thông Minh Thay Thế Smartphone
 • Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Công Tác Đoàn, Phong Trào Thanh Niên Trường Học
 • Nhiệm Vụ Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Niên Trường Học Năm Học 2022
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Chấp Hành Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Bộ Công An
 • Sáu Bài Học Lý Luận Chính Trị Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh (Bài 5: Hệ Thống Chính Trị Ở Nước Ta), Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • Đoàn Thanh Niên Bệnh Viện Hn Việt Đức
 • Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội.

  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

  Chương I: Đoàn viên

  Chương II: Nguyên tắc cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn

  Chương III: Tổ chức cơ sở của Đoàn

  Chương IV: Đoàn Khối, Đoàn Ngành, Đoàn ở ngoài nước

  Chương V: Tổ chức Đoàn trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và Công An Nhân Dân Việt Nam

  Chương VI: Công tác kiểm tra của Đoàn và Ủy ban kiểm tra các cấp

  Chương VII: Khen thưởng và kỷ luật của Đoàn

  Chương VIII: Đoàn với các tổ chức Hội của thanh niên

  Chương IX: Đoàn đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

  Chương X: Tài chính của Đoàn

  Chương XI: Chấp hành điều lệ Đoàn

  – Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch và được một đoàn viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng giới thiệu và bảo đảm. Nếu là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì do tập thể chi đội giới thiệu. Nếu là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt

  5.- Đoàn viên được trao thẻ đoàn viên. Việc trao, quản lý và sử dụng thẻ đoàn viên; quản lý hồ sơ đoàn viên và thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:

  1.- Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

  2.- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban chấp hành do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra.

  1.- Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân.

  2.- Tổ chức cơ sở Đoàn được thành lập trong doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tổ chức cơ sở Đoàn có thể trực thuộc huyện Đoàn, tỉnh Đoàn hoặc Đoàn khối, Đoàn ngành tùy thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

  3.- Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết tập hợp thanh, thiếu nhi.

  3.- Tổ chức các hoạt động tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn; được sử dụng con dấu hợp pháp.

  1.- Đoàn khối được thành lập từ cấp huyện trở lên tương ứng với cơ cấu tổ chức của Đảng.

  – Đoàn ngành được thành lập ở cấp huyện, tỉnh và Trung ương khi tổ chức Đảng, chính quyền của các ngành đó lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ trên xuống đến cơ sở.

  2.- Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Đoàn khối, Đoàn ngành do Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp quyết định.

  1.- Tổ chức đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Quân đội nhân dân Việt

  CHƯƠNG VII

  1.- Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, tổ chức Đoàn, Hội, Đội và những người có công trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi đều được Đoàn xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng.

  CHƯƠNG VIII

  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội.

  Ban chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ theo Điều lệ Hội.

  CHƯƠNG IX

  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

  3.- Ban chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế – xã hội chăm lo, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

  Việc thu nộp đoàn phí do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định; đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Huyện
 • Đề Án Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Và Biên Chế Của Cơ Quan Huyện Đoàn Lâm Bình
 • Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Người Đoàn Viên Nên Biết
 • Bài 4: Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Đồng Hồ Định Vị Gps Cho Trẻ Em Chính Hãng
 • Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Công Tác Đoàn, Phong Trào Thanh Niên Trường Học
 • Nhiệm Vụ Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Niên Trường Học Năm Học 2022
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Chấp Hành Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Bộ Công An
 • Sáu Bài Học Lý Luận Chính Trị Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh (Bài 5: Hệ Thống Chính Trị Ở Nước Ta), Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • I. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Huyện đoàn

  1. Chức năng :

  Cơ quan Huyện đoàn có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của huyện; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Luật Thanh niên.

  2. Nhiệm vụ:

  – Nghiên cứu, đề xuất

  + Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện và chỉ đạo của Thành đoàn. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

  + Sơ kết, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

  – Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

  + Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn; nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

  +Tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội, Đội.

  Giúp Ban Thường vụ và thường trực Huyện đoàn quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy giao.

  II. Tổ chức bộ máy biên chế hiện tại của cơ quan Huyện đoàn: 06 biên chế

  – Vị trí Bí thư Huyện đoàn: 01 biên chế

  – Vị trí Phó Bí thư: 02 biên chế

  + Phụ trách Văn phòng, tổ chức, kiểm tra; phụ trách công tác Đoàn khối CNVC, LLVT; Đoàn thanh niên khối nông thôn; phụ trách công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn.

  + Phụ trách công tác Thanh thiếu nhi khối trường học (Đội TNTP Hồ Chí Minh và đoàn thanh niên khối trường THPT, TT GDTX).

  – Vị trí tham mưu tổng hợp: 03 biên chế

  + Tham mưu, tổng hợp công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; tổ chức, kiểm tra.

  + Tham mưu, tổng hợp công tác Đoàn khối nông thôn, CNVC, LLVT; công tác văn phòng.

  + Tham mưu tổng hợp công tác thanh thiếu nhi khối trường học; công tác tuyên truyền, giáo dục.

  Ad Min

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Án Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Và Biên Chế Của Cơ Quan Huyện Đoàn Lâm Bình
 • Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Người Đoàn Viên Nên Biết
 • Bài 4: Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Đồng Hồ Định Vị Gps Cho Trẻ Em Chính Hãng
 • Đồng Hồ Định Vị Baby Kid Có Gì Nổi Bật?đồng Hồ Thông Minh Trẻ Em Baby Kid Có Những Loại Nào?
 • Bài 4: Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Người Đoàn Viên Nên Biết
 • Đề Án Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Và Biên Chế Của Cơ Quan Huyện Đoàn Lâm Bình
 • Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Huyện
 • Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Công Tác Đoàn, Phong Trào Thanh Niên Trường Học
 • I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

  1.1. Quá trình hình thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  1.1.1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập tổ chức Đoàn

  – Nguyễn Ái Quốc đã tham gia hoạt động tích cực trong phong trào thanh niên, sáng lập các tổ chức thanh niên yêu nước để giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên.

  + Ngày 05/6/1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

  + Năm 1917, với nhiệt huyết của tuổi thanh niên, Người sáng lập “Nhóm những người Việt Nam yêu nước” tại Paris (Pháp), thành phần chủ yếu là thanh niên, mục đích chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chính trị chống thực dân Pháp ngay tại Pháp mà hoạt động tiêu biểu là gửi bản yêu sách 08 điểm đòi quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam. Dư luận Pháp coi đây là quả bom chính trị nổ ngay giữa Paris.

  + Tháng 7 năm 1920: Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. Từ đó Người quyết định đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga.

  + Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III.

  + Năm 1921, tại Paris (Pháp), Nguyễn Ái Quốc thành lập ra “Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa”, thành viên chủ yếu là thanh niên, mục đích đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, thông qua tổ chức này truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin đến các dân tộc thuộc địa. Đây chính là loại hình Quốc tế thanh niên thuộc địa theo quan điểm của Lênin mà Nguyễn Ái Quốc bước đầu bắt tay thực hiện.

  + Tháng 6/1924, Nguyễn Ái Quốc là đại diện ưu tú của các dân tộc bị áp bức, đại biểu chính thức tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V tại Matxcơva (Nga). Người đã đề nghị với Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản về việc thành lập “Nhóm châu Á” tại trường Đại học Phương Đông nhằm tạo điều kiện cho thanh niên, có cơ hội nghiên cứu tình hình, đặc điểm các nước thuộc địa phụ thuộc.

  + Tháng 7/1924, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Quốc tế thanh niên cộng sản lần thứ IV tại Matxcơva. Người đã chủ trì soạn thảo và trình bày tại Đại hội “Luận cương về thanh niên thuộc địa”. Trong đó nêu lên yêu cầu cấp bách phải tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên cách mạng và hình thành các đoàn thể thanh niên, tiến tới xây dựng các tổ chức Thanh niên cộng sản ở thuộc địa.

  + Tháng 12/1924, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc khẩn trương tìm hiểu tình hình, tìm cách tiếp cận và làm việc với nhóm thanh niên trong tổ chức Tâm Tâm xã. Người đã thẳng thắn nêu lên những thiếu sót trong nhận thức, hành động của nhóm này và tỏ ra sự khâm phục tinh thần yêu nước đối với các chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi. Dưới hình thức mở các lớp bồi dưỡng về Chủ nghĩa xã hội khoa học và học thuyết Mác – Lênin, Cách mạng tháng Mười Nga, Quốc tế Cộng sản… Nguyễn Ái Quốc đã tạo nên niềm tin mạnh mẽ cho số thanh niên yêu nước và đưa họ dần đến với chân lý cách mạng.

  + Tháng 02 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc tổ chức một nhóm thanh niên bí mật gồm 09 người (Lý Thụy, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lê Quảng Đạt, Lâm Đức Thụ, Vương Thúc Oánh, Lưu Quốc Long và Lâm Văn Dĩnh), tuy quy mô nhỏ nhưng có đầy đủ Chương trình, Điều lệ. Nhóm bí mật do Nguyễn Ái Quốc xây dựng là cái mầm non của một tổ chức Cộng sản mà Người đã ấp ủ bấy lâu. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển các tổ chức thanh niên cách mạng theo xu hướng Cộng sản cũng như sự ra đời của Đoàn Thanh niên cộng sản ở nước ta.

  + Tháng 6 năm 1925, “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” với nòng cốt là Cộng sản Đoàn đã chính thức tuyên bố thành lập và bắt đầu mở rộng các hoạt động, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong phong trào yêu nước của Nhân dân ta, đặc biệt là của thanh niên. Cơ quan ngôn luận của Hội là báo “Thanh niên”. Với mục đích truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam và chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đặt nền tảng đầu tiên để chuẩn bị cho sự ra đời tổ chức thanh niên sau này.

  – Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự ra đời tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản ở Việt Nam.

  Cuối năm 1925 đầu năm 1926, với tầm nhìn xa trông rộng, Nguyễn Ái Quốc cử đồng chí Hồ Tùng Mậu về Thái Lan để củng cố cơ sở cách mạng của bà con Việt kiều, đồng thời lựa chọn một số thiếu niên ưu tú là con em Việt kiều yêu nước đang học tại trường Hoa – Anh học hiệu (của một nhà yêu nước người Trung Quốc) bí mật đưa sang Quảng Châu đào tạo để chuẩn bị cho đội ngũ kế cận cách mạng sau này và chuẩn bị cho việc xây dựng Thanh niên cộng sản Đoàn ở trong nước. Trong đó có Lê Hữu Trọng (tức là Lý Tự Trọng) và một số thiếu niên tại quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh là:

  1) Lê Hữu Trọng (Bí danh: Lý Tự Trọng).

  2) Đinh Chương Long (Bí danh: Lý Văn Minh).

  3) Vương Thúc Thoại (Bí danh: Lý Thúc Chất).

  4) Hoàng Tự (Bí danh: Lý Anh Tự).

  5) Ngô Trí Thông (Bí danh: Lý Trí Thông).

  6) Ngô Hậu Đức (Bí danh: Lý Phương Đức).

  7) Nguyễn Sinh Thản (Bí danh: Lý Nam Thanh).

  8) Nguyễn Thị Tích (Bí danh: Lý Phương Thuận).

  Như vậy, bên cạnh việc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (tháng 6/1925) và năm sau (tháng 6/1926), nhóm thiếu nhi cộng sản An Nam gồm 08 em đầu tiên được bí mật tuyển chọn đưa sang Quảng Châu đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng trở thành 08 đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của Việt Nam, đã thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng và nhãn quan chính trị của Nguyễn Ái Quốc luôn nhìn nhận thế hệ trẻ là tương lai, là chủ nhân của đất nước, coi thanh niên là “rường cột” của nước nhà, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng Việt Nam.

  1.1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với việc thành lập tổ chức Đoàn

  * Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10/1930) đặt nền móng cho sự ra đời của Đoàn Thanh niên cộng sản

  – Hội nghị đã thông qua: “Án nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng”. Đặc biệt là thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. Trong Án nghị quyết có ghi: “Đảng phải thi hành ngay Án nghị quyết của Quốc tế cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính độc lập…”. “Đảng Cộng sản phải cần kíp công tác trong quần chúng thanh niên, phải lãnh đạo quần chúng thanh niên… Muốn vậy, chỉ có thể tổ chức ra một đoàn thể của thanh niên mới được”. “Trung ương, các xứ ủy, các tỉnh, thành, đặc ủy phải phái ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra Thanh niên cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tánh chất độc lập”.

  Ngày 20/4/1931, Nguyễn Ái Quốc gửi thư cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong đó, dòng đầu tiên của bức thư, Người nhắc nhở, phê bình: “đây là tôi phê bình về cuộc Hội nghị Xứ ủy Trung và Bắc”. Tiếp đó Nguyễn Ái Quốc nhắc nhở: “Ở Trung: tổ chức Đảng có trong 13 huyện và tỉnh. Nhưng chỉ có 03 huyện là có tổ chức thanh niên. Trong một huyện, thanh niên chỉ bằng một phần ba của Đảng, trong một huyện khác thì bằng một phần tư… Tổ chức ở Bắc thì yếu quá, trong một xứ công nghiệp như Bắc, chỉ có hai tỉnh là có công hội, bốn nơi có thanh niên. Tôi đề nghị:…trước tiên phải thống nhất tổ chức thanh niên và công hội và những tổ chức đó phải có sinh hoạt độc lập của mình”. Qua cao trào cách mạng 1930 – 1931, với những đóng góp to lớn của đoàn viên, thanh niên cả nước, Ban Chấp hành Quốc tế thanh niên cộng sản đã công nhận Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương là một bộ phận của Quốc tế thanh niên cộng sản.

  Theo đề nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một trong những ngày cuối của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ hai đã bàn và quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác vận động thanh niên) làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn hàng năm.

  1.2. Quá trình phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  1.2.1. Các tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ lịch sử

  – Từ 1931 – 1936: Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương.

  – Từ 1936 – 1939: Đoàn Thanh niên dân chủ Đông Dương.

  – Từ 1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.

  – Từ 1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam.

  – Từ 1956 – 1970: Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam.

  – Từ 1970 – 1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh.

  – Từ 1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

  1.2.2. Các kỳ Đại hội của Đoàn

  * Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần I.

  – Đại hội được tổ chức tại xã Cao Vân, Đại Từ, Thái Nguyên, thời gian từ ngày 07 đến ngày 14/02/1950. Hơn 400 đại biểu đã về dự.

  – Những phong trào tiêu biểu trong nhiệm kỳ Đại hội I.

  + Phong trào Tòng quân giết giặc lập công, tham gia dân quân du kích.

  + Phong trào Chống địch bắt lính.

  + Thi đua sản xuất trong nông nghiệp và công nghiệp.

  + Phong trào Thi đua lập công trong các lực lượng vũ trang và thanh niên xung phong.

  * Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ II.

  – Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956. Có 497 đại biểu về dự.

  – Những phong trào tiêu biểu của Đoàn trong nhiệm kỳ Đại hội II.

  + Đoàn tham gia công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  + Phong trào Đấu tranh chính trị, vũ trang của thanh niên miền Nam chống Mỹ, ngụy và bè lũ tay sai.

  * Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III.

  – Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961. Có 677 đại biểu đã về dự.

  – Những phong trào tiêu biểu trong nhiệm kỳ Đại hội III.

  + Phong trào “Thi đua vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” (1961 – 1965).

  + Phong trào “Ba sẵn sàng” của thanh niên miền Bắc.

  + Phong trào “Năm xung phong” của thanh niên miền Nam (1965 – 1975).

  + Phong trào “Quyết thắng” trong lực lượng vũ trang (năm 1965 – 1975; 1975 – 1980).

  + Phong trào Lao động tình nguyện xây dựng Tổ quốc và lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch trong khu vực sản xuất (1975 – 1980).

  + Phong trào Học tập trong các tầng lớp thanh niên, “xây dựng tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa” trong các trường học (1975 – 1980).

  + Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” (1978 – 1980).

  + Cuộc vận động “Ba mũi tấn công chống tiêu cực” và “Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng” (1978 – 1980).

  + Phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (1979 – 1980).

  * Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV.

  – Đại hội tổ chức tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980. Có 623 đại biểu về dự.

  – Những phong trào tiêu biểu trong nhiệm kỳ đại hội VI.

  + Ba chương trình hành động cách mạng (1982 – 1983):

  ·Chương trình Tuổi trẻ đẩy mạnh sản xuất lương thực.

  ·Chương trình Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm.

  ·Chương trình Tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên.

  + Năm chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ (1984 – 1987):

  ·Chương trình Tuổi trẻ học tập, rèn luyện xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

  ·Chương trình Tuổi trẻ xung kích đẩy mạnh sản xuất lương thực và phát triển nông nghiệp toàn diện.

  ·Chương trình Tuổi trẻ lao động sáng tạo, tiết kiệm và giải quyết việc làm cho thanh niên.

  ·Chương trình Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận cải tạo xã hội chủ nghĩa và phân phối lưu thông.

  * Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ V.

  – Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987. Có 750 đại biểu về dự.

  – Những phong trào tiêu biểu trong nhiệm kỳ Đại hội V.

  + Phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

  + Tuổi trẻ xung kích và sáng tạo trên mặt trận kinh tế, thực hiện thắng lợi ba chương trình mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

  + Tuổi trẻ đi đầu thực hiện các chính sách xã hội và đấu tranh cho công bằng xã hội.

  + Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận anh ninh, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

  + Tuổi trẻ học tập và tiến quân khoa học kĩ thuật.

  * Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ VI.

  – Đại hội tổ chức tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, từ ngày 15 đến ngày 18/10/1992. Có 797 đại biểu về dự.

  – Những phong trào tiêu biểu trong nhiệm kỳ đại hội VI.

  + Thực hiện bốn chương trình hành động:

  ·Chương trình Thanh niên làm kinh tế, tham gia giải quyết việc làm.

  ·Chương trình Thanh niên tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  ·Chương trình Xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng.

  + Phát động hai phong trào lớn “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” (tháng 2/1993).

  * Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ VII.

  – Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997. Có 899 đại biểu về dự.

  – Đại hội tiếp tục duy trì và phát triển nâng cao hai phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”.

  * Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ VIII.

  – Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 08 đến ngày 11/12/2002. Có 898 đại biểu về dự.

  – Đại hội VIII phát động phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”với các nội dung:

  + Thi đua học tập, tiến quân vào khoa học – công nghệ.

  + Thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo.

  + Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

  + Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

  * Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

  – Đại hội được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 21/12/2007. Có 1034 đại biểu về dự.

  – Các phong trào tiêu biểu trong nhiệm kỳ đại hội Đoàn IX:

  + Phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc:

  ·Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế –

  xã hội.

  ·Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

  ·Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

  ·Xung kích thực hiện cải cách hành chính.

  ·Xung kích trong hội nhập quốc tế.

  + Phong trào 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp:

  ·Đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ.

  ·Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và

  việc làm.

  ·Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.

  ·Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.

  * Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ X.

  – Đại hội được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 14/12/2012. Có 999 đại biểu về dự.

  – Đại hội tiếp tục kế thừa và phát triển phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” thành phong trào:

  + Phong trào Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

  ·Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

  ·Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

  ·Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  ·+ Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ.

  ·Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

  + Phong trào Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

  ·Đồng hành với thanh niên trong học tập.

  ·Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm.

  ·Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần.

  ·Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội.

  * Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

  – Đại hội được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 10 đến ngày 13/12/2017. Có 999 đại biểu về dự.

  – Toàn Đoàn triển khai 3 phong trào hành động cách mạng:

  + Phong trào Thanh niên tình nguyện.

  + Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo.

  + Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

  – Toàn Đoàn triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên:

  + Chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập.

  + Chương trình Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

  + Chương trình Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

  1.2.3. Những truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (tháng 12/2002) đã tổng kết những truyền thống vinh quang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam với các nội dung sau:

  Một là, truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực tinh thần vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử gần 90 năm qua.

  Hai là, truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo…để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thế hệ trẻ nước ta luôn nêu cao tinh thần hăng hái, sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là mới mẻ hay khó khăn.

  Ba là, truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn, Hội; đoàn kết gắn bó với Nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai. Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện vào nhau, đồng cảm và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại.

  Bốn là, truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ, chính trị văn hóa, khoa học, kỹ thuật, quản lý và quân sự… say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng. Học ở nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm người có ích cho xã hội, luôn được các thế hệ thanh niên phấn đấu, thực hiện ngày càng tốt hơn[5].

  II- KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

  2.1. Khái niệm

  Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI nêu rõ: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  2.2. Vị trí, vai trò

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các tập thể và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

  Vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong được thể hiện ở các mối quan hệ sau đây:

  2.2.1. Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng

  Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, đội quân xung kích cách mạng phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng.

  Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng. Đảng định hướng chính trị cho mọi hoạt động, nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đảng chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Đảng.

  Mối quan hệ giữa Đảng với Đoàn là mối liên hệ gắn bó chặt chẽ. “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”.

  2.2.2. Mối quan hệ của Đoàn với Nhà nước

  Tổ chức Đoàn chịu sự quản lý chung của Nhà nước đối với toàn xã hội; mọi hoạt động của Đoàn nằm trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên; thể chế hoá đường lối, chủ truơng của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hoá trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hằng năm của các cấp, các ngành.Nhà nước bảo đảm nguồn kinh phí, phương tiện làm việc và hoạt động cho Đoàn.

  Đoàn Thanh niên là chỗ dựa vững chắc, tham gia đóng góp xây dựng, bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên thanh niên xung phong, tình nguyện đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, thông qua hệ thống tổ chức đoàn các cấp từ trung ương đến cơ sở để đề cử những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của tuổi trẻ vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Đoàn vận động, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên trở thành những công dân tốt, gương mẫu, có ích cho xã hội; tích cực, tự giác thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đoàn tham gia giám sát, phản biện các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  Đối với các ban, ngành, tổ chức đoàn phối hợp, liên kết hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, dựa trên đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác thanh niên, tạo sức mạnh đồng bộ trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

  2.2.3. Mối quan hệ của Đoàn với các tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Đoàn tích cực, chủ động liên kết, phối hợp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp đoàn kết, giáo dục, phát huy và chăm lo cho thanh thiếu nhi.

  Đoàn Thanh niên là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – một liên minh chính trị rộng lớn, tập hợp, xây dựng lực lượng đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn là lực lượng phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể khác góp phần thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc. Tham gia xây dựng các cơ chế hoạt động trong quản lý giáo dục, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu nhi.

  2.2.4. Mối quan hệ của Đoàn với thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam

  Đối với thanh niên, Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; tạo ra môi trường hoạt động lành mạnh cho thanh niên; định hướng các hoạt động của thanh niên theo khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

  2.2.5. Mối quan hệ của Đoàn với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

  Đối với các tổ chức thanh niên Việt Nam, Đoàn là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam…

  2.3. Tính chất cơ bản 2.3.1. Tính chính trị

  Đối với thiếu niên nhi đồng, Đoàn là người phụ trách, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

  Đoàn cử đội ngũ cán bộ đoàn phụ trách công tác Đội; thành lập hệ thống tổ chức Hội đồng Đội các cấp có nhiệm vụ tổ chức, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của thiếu nhi ở mỗi cấp; tạo ra các sân chơi cho thiếu nhi, huy động lực lượng xã hội trong việc đầu tư, hỗ trợ cho Đội hoạt động.

  Đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là thành viên của hệ thống chính trị. Với tư cách là tổ chức quần chúng, Đoàn gần Đảng nhất, là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn đứng vững trên những quan điểm, lập trường tư tưởng của giai cấp công nhân, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình tổ chức và hoạt động của mình.

  2.3.2. Tính tiên tiến

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng làm mục tiêu phấn đấu của tổ chức mình là “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đảng trực tiếp lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đoàn là lực lượng xung kích đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

  Với tư cách là đội dự bị của Đảng, là người chủ tương lai của nước nhà, mỗi đoàn viên của Đoàn là những hạt nhân nòng cốt trong mọi sinh hoạt, công tác, hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào thanh thiếu nhi. Tính tiên tiến thể hiện trước hết ở tinh thần: Đâu Đảng, Tổ quốc cần thanh niên có; việc gì khó thanh niên làm.

  2.3.3. Tính quần chúng

  Tính tiên tiến thể hiện ở việc tiên phong, xung kích, tình nguyện, tự nguyện, tự giác trong tất cả các hoạt động của Đoàn, Hội, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn luôn đi đầu trong việc mới, trước mọi khó khăn gian khổ, trong những môi trường thử thách, đòi hỏi tính sáng tạo, đổi mới, trong những lĩnh vực khoa học, công nghệ mới.

  Tính tiên tiến còn thể hiện trong việc xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kế tục truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông; đấu tranh với các quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và dân tộc; bênh vực, bảo vệ chân lý, chống lại những thói hư tật xấu trong xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng; lãng phí; đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh thiếu nhi.

  Tính quần chúng của tổ chức Đoàn thể hiện trước hết là: ở đâu có thanh niên, ở đó có định hướng chính trị, giúp đỡ, tư vấn, đồng hành cùng thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức Đoàn quy tụ, đoàn kết tập hợp thanh niên không phân biệt giai cấp, tôn giáo, vùng miền. Đoàn là người gần gũi với thanh niên, là bạn của thanh niên, luôn đồng hành cùng với thanh niên trong mọi lĩnh vực cuộc sống.

  2.4. Chức năng cơ bản 2.4.1. Là đội dự bị tin cậy, đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Tính quần chúng rộng rãi của Đoàn Thanh niên được thể hiện thông qua những hoạt động công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu niên. Những hoạt động đó không chỉ lan tỏa đến những đoàn viên, hội viên mà còn ảnh hưởng đến cả những thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên, hội viên.

  Tính quần chúng còn được thể hiện ở chỗ Đoàn là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt, định hướng chính trị cho hoạt động của Hội.

  Đoàn Thanh niên là một trong những tổ chức quần chúng gần Đảng nhất. Với tư cách là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ những thanh niên tiên tiến, trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên, là nơi bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng.

  2.4.2. Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên

  Đoàn tuyên truyền giáo dục lý tưởng của Đảng, giới thiệu để thanh niên nhận thức và hiểu sâu sắc về Đảng, về tình hình nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ; cổ vũ và tập hợp đoàn viên thanh niên tích cực xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng; đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, đảng viên; giới thiệu những cán bộ, đoàn viên ưu tú tham gia vào các cơ quan cấp ủy Đảng, bổ sung đội ngũ cán bộ cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

  Đoàn là đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trong tất cả các mặt trận lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, làm công tác xã hội và bảo vệ Tổ quốc đều có vai trò đóng góp to lớn của thế hệ trẻ. Ở mọi nơi, mọi lĩnh vực, Đoàn Thanh niên đều tỏ rõ tính xung kích, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đi vào việc mới, việc khó, dám xả thân vì lý tưởng cách mạng.

  Là tổ chức chính trị – xã hội, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì thanh niên, Đoàn tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội; tổ chức các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động hướng tới mục tiêu đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến bộ của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước.

  Đoàn giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên thanh niên, từ đó giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, của Đoàn, của dân tộc, rèn luyện nên những cán bộ, đoàn viên trẻ tuổi có tâm huyết, có trình độ, bản lĩnh chính trị và sống có lý tưởng.

  2.4.3. Đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ

  Đoàn đưa tuổi trẻ vào rèn luyện trong môi trường tập thể có tổ chức, có kỷ luật. Chính từ môi trường hoạt động theo định hướng, có mục tiêu đã bồi dưỡng, rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trong các thời kỳ cách mạng, nhiều lớp thanh niên đã trưởng thành, trở thành các cán bộ khoa học, nhà quản lý, nhà giáo, văn nghệ sĩ, các doanh nhân ưu tú… đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Đoàn Thanh niên tạo ra một trường học thực tế bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, giúp thanh niên trở thành đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và giới thiệu đội viên ưu tú để kết nạp vào Đoàn.

  Đoàn tạo mọi điều kiện cần thiết, từng bước đáp ứng nhu cầu chính đáng về đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên giúp đoàn viên thực hiện tốt mọi quyền lợi và nghĩa vụ đảm bảo sự công bằng trong học tập, lao động trước pháp luật và công luận.

  2.4.4. Phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

  Đoàn có nhiệm vụ khuyến khích bảo vệ và phát huy những mặt tích cực của đoàn viên thanh niên giúp họ trưởng thành về mọi mặt. Đồng thời chống những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội góp phần bảo vệ nhân cách, sự phát triển về thể chất và tinh thần của đoàn viên thanh niên.

  Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai (tháng 3-1931), Đảng có những quyết định về công tác thanh niên và Đoàn được Đảng giao phụ trách thiếu nhi. Đó là xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và từ bản chất của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

  2.5. Hệ thống tổ chức và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2.5.1. Hệ thống tổ chức

  Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường; lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi.

  Chức năng phụ trách Đội được thể hiện qua việc quyết định phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp công tác Đội và phong trào thiếu nhi, đẩy mạnh xã hội hoá sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, huy động sức mạnh của xã hội chăm lo cho các em. Đoàn hướng dẫn, tạo điều kiện cho Đội hoạt động, đề cao vị trí xã hội của tổ chức Đội. Đoàn cử những đoàn viên, cán bộ đoàn có năng lực làm phụ trách Đội trong trường học và trên các địa bàn dân cư, ở các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp…

  Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quy định: hệ thống tổ chức của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh gồm 4 cấp:

  – Cấp Trung ương.

  – Cấp tỉnh và tương đương.

  2.5.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

  – Cấp huyện và tương đương.

  – Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này được thể hiện:

  Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra, giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra. Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành cấp nào do đại hội cấp đó quyết định theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Số lượng uỷ viên Ban Thường vụ không quá một phần ba (1/3) số lượng ủy viên Ban Chấp hành. Ở cấp Trung ương, số lượng Bí thư Trung ương Đoàn không quá một phần ba (1/3) số lượng ủy viên Ban Thường vụ.

  Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

  Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

  Đại hội, hội nghị của các cơ quan lãnh đạo của Đoàn chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên được triệu tập tham dự.

  3.1. Xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng

  Trường hợp thành viên được triệu tập theo cơ chế đại biểu thì phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu và thay mặt cho ít nhất hai phần ba (2/3) số tổ chức Đoàn trực thuộc tham dự. Quyết định của đại hội, hội nghị chỉ có giá trị khi được sự đồng ý của trên một phần hai (1/2) số thành viên có mặt.

  III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  – Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Toàn Đoàn tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2022 – 2030”.

  – Tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

  – Kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  – Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên.

  – Triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi.

  – Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

  – Nâng cao bản lĩnh chính trị của Đoàn, của cán bộ đoàn, đoàn viên. Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá. Triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.

  3.2. Xây dựng Đoàn về tổ chức

  – Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

  – Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

  – Chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên. Thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện hiệu quả chủ trương “1+2”, cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 01 năm tối thiểu có 02 tháng công tác tại cơ sở.

  – Nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong nâng cao chất lượng đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

  – Thực hiện tốt chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên.

  – Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đoàn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đoàn.

  3.3. Xây dựng Đoàn về hành động

  – Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, kiên trì thực hiện phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”.

  3.3.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

  – Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ đoàn.

  Nội dung đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đoàn là tổ chức các chương trình, các phong trào hành động cách mạng cổ vũ, phát huy thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI phát động triển khai 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên.

  – Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.

  – Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh.

  – Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

  3.3.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

  – Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

  – Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội.

  – Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học.

  – Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

  3.3.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

  – Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.

  – Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

  – Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

  – Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

  3.3.4. Đồng hành với thanh niên trong học tập

  – Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

  – Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

  – Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, các cuộc thi, hội nghị, phát triển các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động tập hợp, kết nối, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ.

  – Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học.

  3.3.5. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  – Cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.

  – Tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên trong học tập và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo.

  – Triển khai hiệu quả chương trình Thanh niên khởi nghiệp.

  – Tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

  – Hỗ trợ thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng tạo việc làm.

  3.3.6. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

  – Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn quản lý.

  – Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn để hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế.

  – Giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề, phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, công nghệ số, kỹ năng hội nhập.

  – Phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên.

  – Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên.

  – Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên.

  3.1. Xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng

  – Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn.

  III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  – Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Toàn Đoàn tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2022 – 2030”.

  – Tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

  – Kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  – Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên.

  – Triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi.

  – Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

  – Nâng cao bản lĩnh chính trị của Đoàn, của cán bộ đoàn, đoàn viên. Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá. Triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.

  3.2. Xây dựng Đoàn về tổ chức

  – Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

  – Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

  – Chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên. Thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện hiệu quả chủ trương “1+2”, cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 01 năm tối thiểu có 02 tháng công tác tại cơ sở.

  – Nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong nâng cao chất lượng đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

  – Thực hiện tốt chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên.

  – Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đoàn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đoàn.

  3.3. Xây dựng Đoàn về hành động

  – Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, kiên trì thực hiện phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”.

  3.3.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

  – Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ đoàn.

  Nội dung đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đoàn là tổ chức các chương trình, các phong trào hành động cách mạng cổ vũ, phát huy thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI phát động triển khai 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên.

  – Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.

  – Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh.

  – Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

  3.3.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

  – Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

  – Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội.

  – Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học.

  – Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

  3.3.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

  – Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.

  – Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

  – Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

  – Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

  3.3.4. Đồng hành với thanh niên trong học tập

  – Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

  – Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

  – Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, các cuộc thi, hội nghị, phát triển các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động tập hợp, kết nối, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ.

  – Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học.

  3.3.5. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  – Cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.

  – Tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên trong học tập và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo.

  – Triển khai hiệu quả chương trình Thanh niên khởi nghiệp.

  – Tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

  – Hỗ trợ thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng tạo việc làm.

  3.3.6. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

  – Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn quản lý.

  – Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn để hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế.

  – Giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề, phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, công nghệ số, kỹ năng hội nhập.

  – Phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên.

  – Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên.

  – Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên.

  – Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đồng Hồ Định Vị Gps Cho Trẻ Em Chính Hãng
 • Đồng Hồ Định Vị Baby Kid Có Gì Nổi Bật?đồng Hồ Thông Minh Trẻ Em Baby Kid Có Những Loại Nào?
 • Đồng Hồ Có Chức Năng Định Vị Của Hãng Nào Tốt Nhất?
 • Top 5 Đồng Hồ Điện Thoại Trẻ Em Giá Rẻ Có Chức Năng Định Vị Thông Minh
 • Đồng Hồ Thông Minh Trẻ Em Có Chức Năng Định Vị Chính Xác Nhất Năm 2022 * Wonlex
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Công Tác Đoàn Thanh Niên

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Xét Nghiệm Chức Năng Đông Máu Có Ý Nghĩa Gì Trong Y Học?
 • Các Xét Nghiệm Giúp Đánh Giá Khả Năng Đông Máu, Cầm Máu
 • Ý Nghĩa Của Xét Nghiệm Đông Máu
 • Khám Phá Công Nghệ Econavi Trong Điều Hòa Panasonic
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

  – Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên.

  – Phối hợp với các phòng ban, Khoa tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các lớp huấn luyện kỹ năng, các chương trình văn hóa thể thao nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách sinh viên.

  – Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền

   Triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Triển khai trong Đoàn viên thanh niên học tập các nghị quyết của Đoàn, Đảng, 6 bài học chính trị của Đoàn.

  Mục đích: Nâng cao ý thức trách nhiệm của Đoàn viên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu cho đoàn viên cũng như tinh thần tự hào với truyền thống tuổi trẻ Việt Nam.

  Một số hoạt động: Các buổi nói chuyện về chính trị, cuộc thi tìm hiểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

   Thực hiện công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học:

  Mục đích: Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối để cho đoàn viên, thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học.

  Một số hoạt động: Tổ chức các buổi hội thảo về nghiên cứu khoa học được tổ chức thường kỳ…

   Tổ chức các hoạt động văn thể:

  Mục đích: Tạo sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên, thanh niên. Thông qua các hoạt động văn thể, thể thao giúp cho Đoàn viên, thanh niên nâng cao phẩm chất, năng lực của mình về mọi mặt.

  Một số hoạt động: Giải bóng chuyền học sinh, sinh viên; giải Cầu lông, bóng bàn sinh viên hàng năm, Hội thi tiếng hát HSSV, Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên hàng năm, Hội thi Sinh viên thanh lịch, hội trại truyền thống 2 năm một lần.

   Triển khai các hoạt động xã hội – tình nguyện

  Mục đích: Nâng cao ý thức của Đoàn viên, thanh niên đối với bản thân và xã hội, qua đó không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

  Một số hoạt động: Chương trình Tiếp sức mùa thi hàng năm chương trình “Tình nguyện tại chỗ”…

  III. Trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân:

  Bí thư Đoàn trường là người đứng đầu cơ quan Đoàn trường, chủ trì công việc của Ban Chấp hành có trách nhiệm và quyền hạn:

  – Nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Chi bộ, của Quận Đoàn (Thành Đoàn), quán triệt trong Ban Chấp hành để vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

  – Đại diện cho tổ chức Đoàn quan hệ và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường, liên hệ với các khoa và cơ sở để tạo ra sự phối hợp chặt chẽ trong công tác Đoàn, công tác thanh niên, phong trào học sinh, sinh viên.

  – Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành, Đại hội đại biểu, chủ trì các kỳ họp của Ban Chấp hành.

  – Chỉ đạo việc tổng kết các mặt công tác lớn của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, ký các nghị quyết và các văn bản quan trọng của Ban Chấp hành Đoàn trường.

  – Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua, xây dựng Đảng, tài chính.

  – Tổ chức quán triệt, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đoàn cấp trên, của Chi bộ trường và Ban Chấp hành Đoàn trường theo mảng hoạt động được phân công, kịp thời phát hiện, đề xuất với đồng chí Bí thư và Ban chấp hành Đoàn trường những vấn đề cần giải quyết.

  – Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành. Xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành, chỉ đạo thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

  – Giữ quan hệ phối hợp giữa tổ chức Đảng, đoàn thể với chuyên môn của Đoàn trường.

  – Chủ trì các kỳ họp giao ban các ban của Đoàn trường.

  – Thay mặt Thường trực, BCH Đoàn trường ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách và các văn bản được Bí thư ủy nhiệm.

  – Nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là đường lối, chính sách công tác thanh niên, nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên, của Đại hội Đoàn trường và thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tham gia có hiệu quả vào các quyết định của Ban Chấp hành Đoàn trường, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành về lĩnh vực và đơn vị mình phụ trách.

  – Được chất vấn và được trả lời về các công việc của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành.

  – Được thông tin về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nước, trong tỉnh, thành phố và trong trường.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Chức Năng Cơ Bản Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Là Gì?
 • Đồng Hồ Thông Minh Chính Hãng Giá Rẻ
 • Tìm Hiểu Về Đồng Hồ Thông Minh Smartwatch
 • 【 Tư Vấn 】Đồng Hồ Thông Minh Cho Trẻ Em Loại Nào Tốt Nhất
 • Chức Năng Cơ Bản Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Công Tác Đoàn Thanh Niên
 • Tìm Hiểu Về Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Xét Nghiệm Chức Năng Đông Máu Có Ý Nghĩa Gì Trong Y Học?
 • Các Xét Nghiệm Giúp Đánh Giá Khả Năng Đông Máu, Cầm Máu
 • Chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

  Thứ sáu – 18/12/2015 19:34

  Trả lời: Chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là:

  1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  – Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Được Đảng giao cho Đoàn trực tiếp giáo dục giúp đỡ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Vì vậy, Đoàn Thanh niên là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất.

  – Đoàn tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ Đảng viên, tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng, bồi dưỡng cán bộ bổ sung cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân.

  – Đoàn Thanh niên là đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Ngày nay, đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đoàn càng thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ của mình động viên đông đảo đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu vì sự nghiệp đổi mới của Đảng.

  2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của tuổi trẻ.

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội, là nơi để thanh niên có điều kiện để cống hiến, trưởng thành, là môi trường đoàn kết thân ái, mọi người có thể chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng, trên cơ sở đó giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Để làm tốt chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, Đoàn cần làm tốt một số việc sau:

  Một là:Tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị – xã hội, tổ chức các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động hướng vào mục tiêu tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên, vì sự tiến bộ của thanh niên.

  Hai là:Đa dạng hóa các hình thức giáo dục thanh niên, hướng cho thanh niên đến với những giá trị cao đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động làm theo lời Bác” gắn với việc triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho mỗi đoàn viên thanh niên, tuyên dương những điển hình, tập thể và cá nhân tiên tiến, đem đến cho tuổi trẻ ước mơ, hoài bão để khẳng định bản thân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Ba là:Nâng cao các phong trào hành động cách mạng, góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên. Hỗ trợ cho thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, giải quyết việc làm, tư vấn nghề nghiệp, tạo môi trường cho thanh niên phát huy tài năng của họ.

  Bốn là:Tổ chức cho thanh niên tích cực tham gia các chương trình kinh tế – xã hội, chủ động đảm nhận việc mới, việc khó. Đi đầu xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, bảo vệ môi trường thực hiện văn hóa giao thông, cổ vũ trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, miền núi.

  Tác giả bài viết: Hoàng Ngọc Sơn

  Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đồng Hồ Thông Minh Chính Hãng Giá Rẻ
 • Tìm Hiểu Về Đồng Hồ Thông Minh Smartwatch
 • 【 Tư Vấn 】Đồng Hồ Thông Minh Cho Trẻ Em Loại Nào Tốt Nhất
 • 21 Chức Năng Của Đồng Hồ Thông Minh Thay Thế Smartphone
 • Đồng Hồ Thông Minh Có Chức Năng Gì?
 • Truyền Thống Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tập Đoàn Bảo Việt: Phát Huy Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Trong Thực Hiện Nhiệm Vụ
 • Báo Cáo Phát Triển Bền Vững 2022
 • Các Đơn Vị Thành Viên Của Tập Đoàn Bảo Việt
 • Đảng Bộ Tập Đoàn Bảo Việt: Tiếp Tục Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Đảng
 • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Giữ Vững Vị Thế Tập Đoàn Tài Chính
 • CNHS. Huỳnh Thị Ánh Nguyệt

  Phòng Điều dưỡng – BV Từ Dũ

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của nước Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Mục đích, lý tưởng của Đoàn là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: ” Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

  Sự ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Sau khi dự Đại hội Quốc tế TNCS lần thứ IV (1924), đồng chí Nguyễn Ái Quốc sang Quảng Châu (Trung Quốc), quan hệ chặt chẽ với nhóm thanh niên yêu nước trong Tâm Tâm Xã. Tháng 6/1925, Việt Nam Thanh niên Cách Mạng Đồng chí Hội – tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức ra đời. Hội tích cực chăm lo chuẩn bị xây dựng Đoàn TNCS – tổ chức của thanh niên sau này. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử Cách mạng Việt Nam. Tháng 10/1930, Trung ương Đảng đề ra nghị quyết về công tác vận động thanh niên. Đến đầu năm 1931, các cơ sở Đoàn được xây dựng trên hầu hết khắp cả nước. Tuy nhiên, hệ thống tổ chức của Đoàn vẫn chưa được thống nhất và Đoàn chưa có sinh hoạt riêng.

  Từ thực tế đó, Hội nghị Trung ương Đảng lần II họp tại Sài Gòn từ ngày 20 đến ngày 26/03/1931 ra Nghị quyết về công tác thanh niên và xác định nhiệm vụ “cần kíp tổ chức ra Thanh niên Cộng sản Đoàn “. Vì thế, ngày 26/03/1931 được xem là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ở thời điểm này trên toàn quốc đã có nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên, một số địa phương đã hình thành hệ thống tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến tỉnh.

  Như vậy, quá trình hình thành tổ chức Đoàn TNCS ở Việt Nam gắn liền với vai trò sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 26/03 hàng năm trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quang vinh và của tuổi trẻ Việt Nam nói chung.

  Trải qua các thời kỳ lịch sử, từ khi thành lập Đoàn TNCS HCM đã có các tên gọi sau:

  – Từ 1931 đến 1937: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

  – Từ 1937 đến 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

  – Từ 1939 đến 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

  – Từ 1941 đến 1955: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Đông Dương.

  * Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết:

  + Ở Miền bắc:

  – Từ 1955 đến 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

  – Từ 1970 đến 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

  + Ở Miền nam:

  – Từ 1955 đến 1961: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

  – Từ 1962 đến 1973: Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Miền Nam.

  – Từ 1973 đến 1976: Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh.

  * Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng:

  – Từ 1976 đến 1977: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

  – Từ 1977 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  Qúa trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

  Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã phát huy được vai trò xung kích, với những gương đoàn viên hy sinh, chiến đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và là đội dự bị của Đảng.

  • Cao trào đấu tranh những năm 1930 – 1931 – với đỉnh cao Xô Viết – Nghệ Tĩnh – là trận thử lửa đầu tiên đối với lớp đoàn viên, thanh niên cộng sản của Đoàn ta. Cũng trong trận thử lửa này, lịch sử đã để lại tấm gương oanh liệt của người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác” – câu nói đã trở thành phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam.
  • Trong phong trào đấu tranh chống bọn phản động, thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cải thiện đời sống của công nhân và lao động làm thuê, như: giảm giờ làm, tăng tiền lương tối thiểu, cấm cúp phạt bằng tiền, có chế độ nghỉ thai sản cho phụ nữ, ra sắc lệnh “ân xá” tù chính trị ở Đông Dương.
  • Trong cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, Thanh niên Việt Nam đã cùng toàn quân, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quyết tâm đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập”. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
  • Trong cuộc đấu tranh bảo vệ củng cố chính quyền cách mạng và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên hoạt động một cách công khai dưới chế độ mới và trưởng thành nhanh chóng về tư tưởng, tổ chức. Tháng 12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp của chủ tịch Hồ Chí Minh, với ý chí “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, thanh niên cả nước đã một lòng cùng toàn dân nêu cao tấm gương sáng ngời về tinh thần xả thân vì độc lập tự do, như Lê Gia Định – người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng và được truy tặng danh hiệu cao quý “Cảm tử quân số 1 của Thủ đô”. Tinh thần của anh cũng là khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ:

  “Không có việc gì khó

  Chỉ sợ lòng không bền

  Đào núi và lấp biển

  Quyết chí ắt làm nên”

  • Trong công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”, với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, đội tiên phong chiến đấu và chiến thắng. Đại thắng mùa xuân 1975 lại tô thắm thêm truyền thống của Đoàn.
  • Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục gánh vác sứ mệnh to lớn là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo đường lối đổi mới của Đảng, Đoàn phát động thanh niên phong trào “tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
  • Trong công cuộc đổi mới của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam đã “hành quân theo bước chân những người anh hùng”, “hành quân theo chân Bác”, tiếp bước cha anh đi đầu trong công cuộc đổi mới, 2 phong trào “thanh niên lập nghiệp”, “tuổi trẻ giữ nước” đã động viên hàng triệu đoàn viên thanh niên tham gia, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong lao động, chiến đấu, học tập, xây dựng cuộc sống mới.

   Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam 75 năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta: 10 huân chương kháng chiến, 13 huân chương lao động, 1 huân chương Độc lập, 3 huân chương Hồ Chí Minh, 1 huân chương Sao vàng và hàng trăm đoàn viên thanh niên được Nhà nước tặng danh hiệu anh hùng, trong đó Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Độc lập hạng Nhì, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đoàn.

  Truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  • Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và với chế độ XHCN.
  • Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo… để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó thực hiện tốt lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
  • Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn và Hội; đoàn kết gắn bó với nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai.
  • Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, quản lý và quân sự,…say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt và xây dựng cho mình những truyền thống tốt đẹp từ thực tiễn đấu tranh và hành động của Cách mạng, đó là:

  Từ năm 1975 khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Đoàn thanh niên bệnh viện đã luôn sát cánh, đồng hành cùng nhân dân cả nước, đồng nghiệp bệnh viện… chung tay bảo vệ đất nước, xây dựng và phát triển bệnh viện, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, dự phòng và điều trị bệnh cho nhân dân TP. HCM và cả nước. Đoàn TN bệnh viện Từ Dũ đã chứng minh được vai trò xung kích, năng động, sáng tạo trong lao động, học tập, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, là những phẩm chất quý báu của tuổi trẻ, của thanh niên Việt Nam.

  Đoàn thanh niên bệnh viện Từ Dũ đã liên tục là cơ sở Đoàn xuất sắc, dẫn đầu ngành y tế TP. HCM trong nhiều năm liền, nhiều năm liền được bằng khen của Trung Ương Đoàn TNCS HCM Ủy Ban Nhân dân TP. HCM , Thành đoàn TP. HCM, Sở Y tế, Đoàn thanh niên bệnh viện Từ Dũ cũng nhiều lần được xuất sắc 3 năm liền (năm 2004, 2007, 2011).

  Phát huy những truyền thống quý báu nêu trên, các thế hệ đoàn viên ở nước ta đã tiếp bước theo nhau góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt nhiều thắng lợi hết sức to lớn, những kỳ tích vẻ vang trong thế kỷ XX làm cho Tổ quốc XHCN của chúng ta có vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế, vững bước tiến vào thế kỷ XXI.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Để Công Đoàn Xứng Đáng Là Chỗ Dựa Tin Cậy Của Cán Bộ, Đoàn Viên Và Người Lao Động
 • Trực Tuyến Về Vai Trò Của Cán Bộ Đoàn Cơ Sở
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Ở Các Đơn Vị Trong Quân Đội
 • Kỹ Năng Cơ Bản Của Người Cán Bộ Đoàn
 • Quy Chế Cán Bộ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiện Nay Điều Kiện Để Làm Phó Bí Thư Đoàn Xã Là Gì ?
 • Gd Cd: Bộ Tài Liệu Nv Về Ct Chi Đoàn
 • Những Vấn Đề Cơ Bản Bch Chi Đoàn Cần Nắm
 • Gd Cd: Những Vấn Đề Cơ Bản Về Chi Đoàn Nhung Van De Co Ban Ve Chi Doan Doc
 • Thông Báo Phân Công Nhiệm Vụ Các Đồng Chí Trong Bch Chi Đoàn Thong Bao Phan Cong Nhiem Vu Cac Dong Chi Trong Bch Chi Doan Doc
 • – Căn cứ Điều lệ Đảng; 1- Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

  – Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X;

  – Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

  2- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương có trách nhiệm thực hiện Quyết định này..

  3- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

  2-

  TIÊU CHUẨN CÁN BỘ ĐOÀN

  Tiêu chuẩn chung

  Tiêu chuẩn cán bộ đoàn được cụ thể hoá theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) là:

  1- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  2- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

  3- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác được giao; trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc tham gia hoạt động phong trào thanh thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận.

  4- Có sức khoẻ tốt; ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận; tuổi cán bộ đoàn được quy định theo cương vị được giao và có thể hơn từ 1 đến 2 tuổi đê phù hợp với yêu cầu công tác cụ thể.

  Tiêu chuẩn Bí thư Trung ương Đoàn và Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

  a) Nắm vững và có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đoàn; có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Đoàn; có tư duy chiến lược về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; là cán bộ tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, có phong cách lãnh đạo, khả năng điều hành tốt công việc.

  b) Trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

  c) Giữ chức vụ lần đầu không quá 40 tuổi và giữ chức vụ không quá 42 tuổi.

  d) Đã kinh qua thực tiễn công tác một trong các cương vị:

  – Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương.

  – Bí thư, phó bí thư đoàn cấp tỉnh.

  – Trưởng, phó các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn.

  Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phải là tấm gương tiêu biểu trong Đoàn và đối với thanh niên cả nước; độ tuổi do cấp quản lý quyết định theo yêu cầu công tác.

  a) Nắm vững và có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đoàn; có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Đoàn; có phong cách lãnh đạo, khả năng điều hành tốt công việc.

  b) Trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

  c) Giữ chức vụ lần đầu không quá 37 tuổi và giữ chức vụ không quá 42 tuổi.

  Tiêu chuẩn Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh

  a) Nắm vững và có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đoàn; có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của đoàn tại địa phương; là cán bộ tiêu biểu trong lĩnh vực công tác của địa phương, đơn vị, có phong cách lãnh đạo, khả năng điều hành tốt công việc.

  b) Trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

  c) Giữ chức vụ lần đầu không quá 35 tuổi và giữ chức vụ không quá 40 tuổi. Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

  d) Đã kinh qua thực tiễn công tác một trong các cương vị:

  – Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  – Bí thư, phó bí thư đoàn cấp huyện.

  – Trưởng, phó các ban, đơn vị trực thuộc tỉnh, thành Đoàn.

  a) Nắm vững và có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đoàn; có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của đoàn tại địa phương; có phong cách lãnh đạo tốt.

  b) Trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

  c) Giữ chức vụ lần đầu không quá 33 tuổi và giữ chức vụ không quá 38 tuổi.

  Tiêu chuẩn cơ bản như phó bí thư nhưng giữ chức vụ lần đầu không quá 32 tuổi và giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

  Tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp huyện

  1- Trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tưọng chính sách có thể từ cao đẳng trở lên). Bí thư, phó bí thư có trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp trở lên.

  2- Tham gia ban chấp hành lần đầu không quá 30 tuổi và giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

  3- Đã được rèn luyện trong phong trào thanh niên hoặc đã từng là cán bộ cấp xã bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở.

  Tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

  1- Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý 1uận chính trị sơ cấp.

  2- Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

  Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

  Tiêu chuẩn cán bộ đoàn trong trường học

  1- Đối với học sinh, sinh viên: Học lực từ loại khá trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị tương đương sơ cấp (trừ học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở).

  2- Đối với cán bộ, giáo viên: Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

  3- Đối với cán bộ đoàn tương đương cấp huyện: Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được áp dụng như Điều 10.

  Tiêu chuẩn cán bộ đoàn trong cơ quan, doanh nghiệp

  1- Đối với cơ quan: Trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

  2- Đối với doanh nghiệp: Trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên (riêng doanh nghiệp ngoài nhà nước có thể tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, đã được bôi dưỡng chương trình lý luận chính trị tương đương sơ cấp). Giữ chức vụ không quá 40 tuổi.

  3- Đối với cán bộ đoàn tương đương cấp tỉnh, cấp huyện, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được áp dụng như Điều 9, Điều 10.

  Tiêu chuẩn cán bộ đoàn trong Quân đội, Công an

  Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Xây dựng lực lượng – Bộ Công an xem xét quy định cụ thể về cơ cấu, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và độ tuổi của cán bộ đoàn, trong Quân đội, Công an.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Nhà Nước Một Thành Viên Công Trình Viettel Giai Đoạn 2007
 • Đề Tài Chiến Lược Kinh Doanh Của Tập Đoàn Viettel
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Chủ Yếu Của Viettel
 • Nâng Cao Vai Trò, Trách Nhiệm, Thẩm Quyền Của Trưởng Đoàn Thanh Tra
 • Cà Mau: Đổi Trưởng Đoàn Thanh Tra Vì Có Vợ Làm Ở Đơn Vị Được Thanh Tra
 • Tìm Hiểu Về Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Xét Nghiệm Chức Năng Đông Máu Có Ý Nghĩa Gì Trong Y Học?
 • Các Xét Nghiệm Giúp Đánh Giá Khả Năng Đông Máu, Cầm Máu
 • Ý Nghĩa Của Xét Nghiệm Đông Máu
 • Khám Phá Công Nghệ Econavi Trong Điều Hòa Panasonic
 • Điều Hòa Panasonic Inverter Econavi 1 Chiều Bán Sang Trọng Ts12Pkh
 • Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/03, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt. Một trong số đó là các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương cần cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

  Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta, đồng thời phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được sự chấp thuận của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22-25/03/1961 đã quyết định lấy ngày 26/03/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần 2) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm.

  Từ ngày 26/03/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

  • Từ 1931-1936: Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương.

  • Từ 1937-1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

  • Từ 11/1939-1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

  • Từ 05/1941-1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam.

  • Từ 25/10/1956-1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

  • Từ 02/1970-11/1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

  • Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

  Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

  2. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc:

  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, được thể hiện như sau:

  + Cấp cơ sở gồm Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở

  + Cấp Huyện và tương đương.

  + Cấp Tỉnh và tương đương.

  + Cấp Trung ương

  • Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

  • Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu các báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đại hội Đại biểu toàn quốc song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

  3. Chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  Đoàn có 3 chức năng:

  4. Vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.

  • Đối với Đảng: Đoàn là hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.
  • Đối với nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.
  • Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn giữ vai trò làm nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các thành viên khác của Hội.
  • Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

  5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn viên

  Nhiệm vụ của Đoàn viên:

  Quyền của đoàn viên:

  6. Các hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  • Mùa hè xanh: Mùa hè xanh là một hoạt động thường niên, do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, nhằm hướng sinh viên đến các hoạt động công ích xã hội, như: làm đường, làm cầu, xây nhà tình thương, tham gia xóa mù chữ và xóa mù tin học,… Hoạt động này được đông đảo sinh viên tham gia, và hầu hết các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam đều tham gia.

  • Ngoài chiến dịch Mùa hè xanh kể trên với lực lượng nòng cốt là sinh viên thì còn phải kể đến các chiến dịch sau nằm trong các hoạt động Hè tình nguyện diễn ra trong ba tháng 6,7,8 như:

  + Chiến dịch Hoa phượng đỏ dành cho giáo viên trẻ và học sinh trung học phổ thông.

  + Chương trình Tiếp sức mùa thi hỗ trợ phụ huynh và thí sinh các tỉnh về thành phố dự thi đại học cao đẳng.

  + Chiến dịch Hành quân xanh với sự tham gia của chiến sĩ lực lượng vũ trang.

  + Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng của thanh niên công nhân.

  Hà Nội-Amsterdam và một phiên họp Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Trải dọc theo chiều dài lịch sử, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vị thế, vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển đất nước. Với mỗi học sinh, được mang trên mình chiếc huy hiệu Đoàn là một niềm vinh dự lớn lao cùng với đó là trách nhiệm trở thành người Đoàn viên mẫu mực. Tìm hiểu về lịch sử và những kiến thức về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hiểu và chấp hành quy định của Đoàn cũng chính là biểu hiện chân thực nhất của lòng yêu nước.

  PV: Đặng Ngọc Minh – Văn 1619

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Công Tác Đoàn Thanh Niên
 • Nhiệm Vụ Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Chức Năng Cơ Bản Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Là Gì?
 • Đồng Hồ Thông Minh Chính Hãng Giá Rẻ
 • Tìm Hiểu Về Đồng Hồ Thông Minh Smartwatch
 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Công Tác Đoàn, Phong Trào Thanh Niên Trường Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Niên Trường Học Năm Học 2022
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Chấp Hành Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Bộ Công An
 • Sáu Bài Học Lý Luận Chính Trị Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh (Bài 5: Hệ Thống Chính Trị Ở Nước Ta), Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • Đoàn Thanh Niên Bệnh Viện Hn Việt Đức
 • Nhiệm Vụ Của Đoàn Thanh Niên ” Tài Liệu Miễn Phí Cho Giáo Viên, Học Sinh.
 • 11:04 02/07/2019 8460

  Hoạt động Hội, Đội Ngày 2/7, tại Quảng Nam, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2022 – 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022-2020.

  Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ thịch Hội Sinh viên VN, cho biết nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 – 2022 là đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện… Đồng thời, chú trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới. Đặc biệt, đề ra những hướng phát triển trong chương trình phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT trong những năm tới.

  Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 – 2022.

  Cụ thể là: đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện; chú trọng hoạt động tình nguyện thường xuyên trong học sinh trung học phổ thông; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của đội hình tình nguyện trong sinh viên.

  Đồng thời, tăng cường vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong phong trào thanh niên tình nguyện; triển khai có hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt,” “Học sinh 3 rèn luyện,” “Học sinh 3 tốt;” chú trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong trường học.

  Năm học 2022-2020, các cấp bộ Đoàn trong khối trường học phấn đấu vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 400.000 ý tưởng, sáng kiến; vận động ít nhất 170 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 20 dự án khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu ít nhất 40.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng trong đó có khoảng 25.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

  Hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thời gian qua tiếp tục có nhiều chuyển biến về chất lượng, thường xuyên được đổi mới nên thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia. Thông qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chất lượng học tập trong học sinh, sinh viên.

  Trong năm học 2022-2019, nhiều chương trình, hoạt động đã được các cấp bộ Đoàn trong khối trường học triển khai đạt kết quả nổi bật như hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; tổ chức các cuộc thi cấp tỉnh về sáng tạo khoa học dành cho học sinh, sinh viên; chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè…

  Nguồn TTXVN,BA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Huyện
 • Đề Án Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Và Biên Chế Của Cơ Quan Huyện Đoàn Lâm Bình
 • Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Người Đoàn Viên Nên Biết
 • Bài 4: Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100