Thấm Nhuần Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Báo Chí Cách Mạng

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Thuật Ngữ Báo Chí
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hội Nhà Báo Việt Nam
 • Bản Chất Của Tiền Lương: – Bùi Tuấn Anh
 • Viên Uống Điều Trị Tiền Liệt Tuyến Blackmores Prostate Health Formula 60 Capsules
 • 5 Tính Năng Nổi Bật Của Máy Đếm Tiền Silicon 8 Plus
 • Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với báo chí. Là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công việc viết báo và làm báo. Người am hiểu sâu sâu sắc hoạt động báo chí, coi báo chí là một thứ vũ khí cách mạng sắc bén và đã sử dụng báo chí một cách tài tình để tuyên truyền cách mạng

   

  Bác Hồ nói chuyện với các nhà báo tháng 9/1960 (Nguồn: tuanbaovannghetphcm.vn).

   Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 1925 tờ báo Thanh niên do Hồ Chí Minh sáng lập, ra số đầu tiên đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua 94 năm đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết và đăng trên 2000 bài báo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, gần 300 bài thơ, 500 trang truyện và ký, sử dụng trên 174 bút danh khác nhau. Hồ Chí Minh đã đề cập đến toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội. Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản tư tưởng đặc biệt có giá trị, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng. Đó là tư tưởng, lý luận và kinh nghiệm thực tiễn rất phong phú, sâu sắc và toàn diện, độc đáo và sáng tạo về những vấn đề cơ bản của báo chí cách mạng. Bao gồm các quan điểm về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tính chất của báo chí cách mạng, về tính đảng, tính chiến đấu, tính nhân văn, về vai trò, nghĩa vụ, đạo đức, phong cách của người làm báo, về nghệ thuật để làm nên một tờ báo có giá trị.

  Nhận thức sâu sắc về báo chí với sự nghiệp cách mạng tại Đại hội lần thứ II Hội nhà báo Việt Nam tháng 4 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Báo chí của ta không để cho một số người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền, giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ. Báo chí cách mạng không có lợi ích gì khác, không có mục đích gì khác là phụng sự lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân và đông đảo quần chúng nhân dân lao động. Do đó, báo chí của ta thì cần phải phục vụ cho nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới.

  Về tính tư tưởng và tính chiến đấu của báo chí cách mạng, theo Hồ Chí Minh, tờ báo mà không có tính chiến đấu là tờ báo không có linh hồn. Một tờ báo chỉ nói những điều vô thưởng, vô phạt, những điều ngoài lề cuộc sống, những điều chẳng những không cổ vũ được mà còn làm bải hoải tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng thì tuyệt nhiên không phải là tờ báo cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, báo chí không phải là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể mà còn là vũ khí sắc bén chống lại mọi biểu hiện phản động, tiêu cực, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, của đất nước; báo chí là công cụ đấu tranh xã hội, đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. Báo chí cách mạng thể hiện tính chiến đấu ở các khía cạnh: tập trung lên án mạng mẽ kẻ thù, bóc trần cái xấu xa, thâm độc của kẻ thù và thức tỉnh toàn dân tộc đứng lên làm cách mạng, đứng lên kháng chiến kiến quốc. Tính chiến đấu của báo chí cách mạng còn thể hiện ở việc đề cao chính nghĩa cách mạng, đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm động viên quần chúng tự giác, tự nguyện tham gia cách mạng, đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Tính chiến đấu của báo chí cách mạng còn thể hiện ở việc tuyên truyền, giác ngộ quần chúng; biểu dương những cái hay, cái tốt; ngăn chặn, đấu tranh và đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực, cái lạc hậu. Tính chiến đấu còn thể hiện lập trường, tư tưởng, bản lĩnh, khí chất của người làm báo. Vì thế, Hồ Chí Minh coi nhà báo là một chiến sỹ trên mặt trận chính trị, tư tưởng. Tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam (năm 1962), Người chỉ rõ: ‘‘đối với những người viết báo chúng ta, báo chí là một mặt trận, cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng’’. Do vậy, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Người yêu cầu đội ngũ những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng. Cho nên, báo chí của chúng ta phải có đường lối chính trị đúng. Người thường xuyên nhấn mạnh mục đích viết báo phải bảo đảm tính nhân dân, tính phổ thông, tính đại chúng… người làm báo phải học cách nói của quần chúng, chớ nói như giảng sách; luôn dùng lời nói, ví dụ đơn giản, cụ thể, dễ hiểu; khi viết, khi nói phải làm thế nào cho ai cũng hiểu được, làm sao cho quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quan tâm đến lời kêu gọi của mình. Người thường nhắc nhở những người làm báo phải viết ngắn gọn, rõ ràng phù hợp với đông đảo quần chúng lao động, không nên viết dài dòng, lan man khó hiểu. Người căn dặn: ta làm cách mạng, ta nói và viết cho quần chúng nhân dân mà mọi người không hiểu ta nói cái gì, sao có thể gọi là cán bộ cách mạng được.

  Việc bảo đảm tính chân thực và tính đa dạng trong báo chí, Người căn dặn người làm báo phải bảo đảm nguyên tắc trung thực. Khi nêu gương người tốt, việc tốt phải viết giản dị và đúng sự thật, không nói sai sự thật, không được bịa ra,  không chỉ phản ánh một chiều, chỉ tuyên truyền cái tốt mà dấu diếm cái xấu. Nêu cái hay, cái tốt phải có chừng mực, chớ phóng đại, có thế nào nói thế ấy. Bộ đội và nhân dân ta cũng đủ nhiều cái hay để nêu lên, không cần phải bịa đặt ra. Phê bình thì phải phê bình một cách thật thà, chân thành, đúng đắn, chớ không nên để địch lợi dụng để nó đả kích, tuyên tuyền, Tính đa dạng của báo chí là sự phản ánh cuộc sống một cách toàn diện, sâu sắc, nhiều mặt, không hời hợt, phiến diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ‘‘Cần làm cho món ăn tinh thần được phong phú, không nên bắt mọi người chỉ được ăn một món thôi’’, cho nên báo chí phải đưa ra những thôn tin bổ ích, phản ánh khách quan, chân thực cuộc sống, xã hội. Những tính chất trên có mối quan hệ đan xen, tác động qua lại với nhau tạo nên một nét riêng sâu sắc của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng còn được thể hiện ở đạo đức người làm báo và phong cách viết báo. Hồ Chí Minh tự hào khi nhận ra mình là nhà báo. Người đặt nhà báo ngang với nhà cách mạng chuyên nghiệp. Bởi vì, nhà báo có các phẩm chất của nhà cách mạng và nhà cách mạng chuyên nghiệp đã hòa làm một với nhà báo – chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Do vậy, đạo đức báo chí Hồ Chí Minh còn thể hiện ở sự cầu thị khiêm nhường. Người yêu cầu các nhà báo phải có lập trường, tư tưởng vững chắc, không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt đặc biệt là trình độ chính trị; đồng thời phải hòa vào đời sống của quần chúng nhân dân để viết cho đúng với tâm trạng, nhu cầu và nguyện vọng của họ. Hồ Chí Minh khuyên các nhà báo: Nếu các bạn viết báo mà quần chúng, nhân dân hiểu, ham đọc, quần chúng nhân dân khen hay, thế là tiến bộ. Ngược lại quần chúng nhân dân chê là các bạn viết chưa thành công.

  Về kỹ năng viết báo, Hồ Chí Minh căn dặn các nhà báo, trước khi cầm bút phải đặt câu hỏi: ‘‘Vì ai mà mình viết? Mục đích viết để làm gì? Viết cho ai? Viết cho đại đa số Công – Nông – Binh. Viết để làm gì? Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình, để phục vụ quần chúng, thế thì viết cái gì trong vấn đề này cũng phải có lập trường vững vàng, ta, bạn, thù thì mới viết đúng. Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta. Đồng thời phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Về vấn đề này, ta có thể thấy rõ sự biến hóa và uyển chuyển của Hồ Chí Minh trước từng đối tượng, trong từng tình huống.

  Về hình thức diễn đạt, phương pháp thể hiện, cách trình bầy, kết cấu tác phẩm báo chí phải trong sáng, dễ hiểu và tránh cầu kỳ. Hồ Chí Minh căn dặn “Muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được, thì phải viết cho đúng trình độ người xem; viết rõ ràng, gọn gàng, chớ dùng chữ nhiều’’. Phải viết gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt, nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu, cụt đuôi, mà phải có đầu, có đuôi. Phải học tiếng nói của quần chúng, viết phải thiết thực. Hồ Chí Minh dạy các nhà báo cách viết rất cụ thể, tỉ mỉ, thiết thực. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Viết nên cẩn trọng, phải kiên trì và công phu ‘‘Viết xong rồi phải thế nào’’, ‘Viết rồi thì phải đọc đi, đọc lại, thấy cái gì thừa, câu nào, chữ nào thừa thì bỏ bớt đi, đọc đi, đọc lại 4,5 lần đã đủ chưa? Đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại. Phải nhờ một số đồng chí công, nông, binh đọc lại. Chỗ nào ngúc ngắc, chữ nào khó hiểu, họ nói ra cho thì phải chữa lại’’. Hồ Chí Minh còn lưu ý chúng ta chớ có tự ái cá nhân, cho rằng bài viết của mình là ‘‘tuyệt’’ rồi, tự ái, tự kiêu nó ngăn chặn con đường tiến bộ của chúng ta. Không chỉ với người viết báo Hồ Chí Minh còn nhắc nhở những người tham gia làm báo, ở các khâu, các bước đều phải có trách nhiệm với công việc của mình.

  Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, hiện nay cả nước ta đã có trên 800 cơ quan báo chí. Bắt đầu từ năm 1997, báo điện tử chính thức hòa mạng internet. Hơn 20 năm qua, báo điện tử đã phát triển mạnh mẽ, trở thành công cụ có hiệu quả trong việc thông tin tuyên truyền các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước tới nhân dân trong nước và quốc tế. Những con số này nói lên sự lớn mạnh của báo chí cách mạng sau 94 năm kể từ khi báo Thanh niên tời báo cách mạng đầu tiên ra đời. Báo chí không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn phản ánh kịp thời, phân tích, đánh giá đúng mức, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, các vấn đề thời sự trong nước và trên thế giới. Báo chí còn có trách nhiệm phản ánh các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt đạt hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; kịp thời đưa ra ánh sáng những vụ việc tham nhũng, lãng phí; đấu tranh không khoan nhượng với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, những âm mưu, thủ đoạn và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch… Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng luôn là cẩm nang thần kỳ cho đội ngũ những người làm báo, những người lính trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trực tiếp tham gia thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tiến trình hội nhập, quốc tế.

  Theo Dangcongsan.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kích Thích “2 Bán Cầu Não” Để Học Giỏi
 • Sự Khác Nhau Giữa Những Người Dùng Bán Cầu Não Trái Và Phải
 • Sự Khác Biệt Giữa Não Trái Và Não Phải
 • Một Số Tổ Hợp Phím Vô Cùng Hữu Ích Cho Bất Kì Ai Dùng Máy Tính
 • Caps Lock Là Gì? – Khi Nào Chúng Ta Nên Sử Dụng Cap Look?
 • Tìm Hiểu Vai Trò Của Báo Chí Và Chức Năng Của Báo Chí

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Công Dụng Của Các Phím Chức Năng Trên Bàn Phím Máy Tính Chạy Windows
 • Tiền Giấy (Paper Money) Là Gì? Các Loại Tiền Giấy
 • Chức Năng Của Tuyến Tiền Liệt Là Gì?
 • Tuyến Tiền Liệt Ở Nam Giới: Vị Trí, Chức Năng Và Cách Bệnh Tuyến Tiền Liệt
 • Chức Năng Của Tuyến Tiền Liệt
 • Hiện nay, báo chí đã và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong đời sống xã hội. Đây được xem là công cụ sắc bén để tuyên truyền đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, báo chí cũng là cầu nối, phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như nhu cầu cấp thiết của nhân dân.

  Về vai trò,báo chí đang ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn những nhân tố tích cực và nhiều điển hình tiên tiến trong sản xuất và chiến đấu, góp phần đưa kinh tế đất nước phát triển cùng với sự phát triển chung của thế giới. Báo chí là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và nhà quản lý, hoạch định chính sách giúp Nhà nước điều chỉnh những chủ trương, đường lối cho phù hợp với thực tiễn. Báo chí còn tham gia một cách đồng cảm trên mặt trận đấu tranh tham những, chống tiêu cực và tệ nạn xã hội.

  Báo chí ngày cảng khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội

  Đây được xem là kênh thông tin, thỏa mãn nhu cầu thông tin của xã hội. Xã hội càng hiện đại, việc phổ biến thông tin trên quy mô đại chúng càng trở nên quan trọng và vì vậy, sự phụ thuộc, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các phương tiện thông tin đại chúng và xã hội càng trở nên chặt chẽ. Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, vai trò tích cực của cộng đồng truyền thông đã thúc đẩy quá trình xã hội hóa các hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

  Báo chí cũng được xem là nhân tố, là phương tiện có sức mạnh đặc biệt to lớn trong việc định hướng nhận thức, hình thành dư luận xã hội. Báo chí là một lực lượng rất quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả của phản biện xã hội trong tiến trình xây dựng một xã hội thực sự dân chủ. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mỗi thông tin trên báo chí đều có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến vị thế, diện mạo của quốc gia, dân tộc.

  2. Chức năng của báo chí trong giai đoạn hiện nay

  Báo chí cách mạng Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng. Các nhà báo được xem là chiến sỹ xung kích trên mặt trận văn hóa – tư tưởng. Nhiệm vụ trọng yếu của báo chí chính là cung cấ p thông tin.

  Việc định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng thực chất là tuyên truyền và bảo vệ hệ tư tưởng của giai cấp công nhân. Báo chí Việt Nam là công cụ truyền thông của Đảng, vì thế, trước hết cần tuyên truyền và phổ biến chủ nghĩa Mác- Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

  Đồng thời, báo chí cũng là diễn đàn của nhân dân, phản ánh một cách trung thực tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

  Chức năng định hướng của báp chí chính là không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tính tự giác của quần chúng nhân dân, là phương tiện góp phần tạo nên nhận thức xã hội, định hướng tư tưởng và tạo lập dư luận xã hội theo đúng định hướng tuyên truyền của Đảng.

  Báo chí là bộ phận cấu thành của văn hóa nên nó trực tiếp góp phần phát triển, bảo tồn và giao lưu văn hóa.

  Báo chí thực hiện chức năng giáo dục, truyền bá tư tưởng của Đảng đến cộng đồng

  Báo chí tham gia bồi đắp, hướng dẫn, nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân, đồng thời góp phần định hướng, điều chỉnh và cổ vũ xây dựng môi trường văn hóa mới. Chức năng giáo dục của báo chí trong xã hội hiện đại rất phong phú và đa dạng. Đó là giáo dục tư tưởng chính trị, trách nhiệm công dân giáo dục pháp luật, trao đổi kỹ năng sống, kinh nghiệm làm ăn,… cho cá nhân và cộng đồng; phổ biến kiến thức, các thành tựu khoa học mới, hướng dẫn áp dụng, chuyển giao công nghệ, tham gia cổ vũ, tổ chức thực hiện…

  Đây được đánh giá là chức năng quan trọng của báo chí. Trong xã hội hiện đại, thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng, chính thông qua sử dụng và giám sát thông tin nên báo chí thể hiện được chức năng giám sát và phản biện xã hội của mình. Chức năng này thể hiện quyền lực của báo chí trong đời sống xã hội. Giám sát xã hội của báo chí thực chất là thông qua tai mắt của nhân dân, giám sát bằng dư luận xã hội.

  Bên cạnh đó, báo chí còn mang chức năn giải trí, góp phần thỏa mãn nhu cầu giải trí, tiêu khiển của con người, Đây chính là lý do mà chức năng giải trí của báo chí hiện đại ngày càng được quan tâm và đề cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Chí Truyền Thông Thực Hiện Chức Năng Phản Biện, Dự Báo Và Giám Sát Phục Vụ Phát Triển Bền Vững
 • Luật Báo Chí 2022, Luật Số 103/2016/qh13 2022
 • Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí
 • Đạo Đức Của Nhà Báo Trong Quy Trình Sáng Tạo Tác Phẩm Báo Chí
 • Cục Báo Chí Quản Lý Cả Báo In Và Báo Điện Tử
 • Chức Năng Xã Hội Của Báo Chí

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Của Báo Chí Trong Đời Sống Xã Hội.
 • Trình Bày Một Số Chức Năng Cơ Bản Của Văn Học
 • Trình Bày Chức Năng Cơ Bản Của Văn Học
 • Giáo Dục Toàn Diện Cho Học Sinh: Thay Đổi Nhận Thức Và Hành Động
 • Tại Sao Cha Mẹ Phải Giáo Dục Con Cái
 • CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ Báo chí là loại hình hoạt động thông tin chính trị xã hội có những chức năng xã hội của mình. Chỉ có hiểu những chức năng xã hội của báo chí là gì; bao gồm những chức năng nào; được thực hiện bằng cách nào … thì mới có thể bàn đến nội dung của hoạt động báo chí. I. KHÁI NIỆM

  1. Thuật ngữ chức năng: – Theo từ điển tiếng Việt: Chức năng là: + Hoạt động, tác dụng bình thường hoặc đặc trưng của một cơ quan, một hệ cơ quan nào đó trong cơ thể. + Tác dụng, vai trò bình thường hoặc đặc trưng của một người nào đó, một cái gì đó. – Theo ngữ nghĩa: Chức năng – tiếng La tinh là Functio được hiểu là sự tổng hợp vị trí, vai trò và tác dụng của một đối tượng, của một hoạt động nào đó. Mỗi một đối tượng tồn tại và vận động, mỗi loại hình hoạt động đều nhằm thực hiện những chức năng nhất định nào đó. Chức năng quy định cả hình thức của hoạt động, cả chất lượng của hoạt động, cả đặc điểm của hoạt động. Muốn hiểu và đánh giá đúng được kết quả hoạt động phải đặt nó trong mối tương quan với nhiệm vụ – như là biểu hiện cụ thể của chức năng. Hiểu được chức năng thì mới hiểu được bản chất của đối tượng nghiên cứu, mới xác định được phương hướng và phương pháp hoạt động, và do đó mới có thể hoạt động một cách phù hợp và có hiệu quả. Hay nói cách khác – chức năng là nhiệm vụ mang tính bản chất, nhiệm vụ khách quan. Như vậy, chức năng không phải là sự áp đặt một cách chủ quan, mà nó tồn tại một cách khách quan trên cơ sở của những quy luật nội tại của loại hình hoạt động. 2. Chức năng xã hội của báo chí: – Từ thuật ngữ chức năng báo chí (đồng nghĩa với các thuật ngữ sứ mệnh; bổn phận vốn có của báo chí, cái báo chí sinh ra để làm), ta hiểu được vị trí, vai trò và tác dụng của báo chí trong đời sống xã hội. Sự ra đời và tồn tại của báo chí đã khẳng định một cách khách quan vị trí, vai trò và tác dụng của báo chí trong đời sống xã hội. Tổng hợp vị trí, vai trò và tác dụng của báo chí cũng chính là chức năng xã hội của báo chí. Toàn bộ hoạt động của con người (hoạt động có ý thức), trong đó có hoạt động báo chí luôn mang đặc điểm mục tiêu. Con người chỉ bắt tay vào hoạt động khi đã xác định được mục tiêu, dự định đạt được kết quả mong muốn. Đối với nhà báo – xác định mục tiêu hoạt động phải phù hợp với những chức năng xã hội của báo chí. Thiếu hiểu biết đầy đủ về chức năng báo chí hoạt động của nhà báo có thể sẽ mâu thuẫn với những chức năng vốn có của báo chí. Chức năng của báo chí được hình thành không phải là do sự áp đặt một cách chủ quan từ đâu đó hay từ ai đó, mà tồn tại một cách khách quan trên cơ sở những quy luật nội tại của báo chí. Nói về tính khách quan của những chức năng trên cơ sở của những quy luật nội tại của báo chí – C.Mác viết: “… muốn cho báo chí có thể hoàn thành sứ mệnh của mình thì trước hết cần phải không có áp lực nào từ bên ngoài vào, cần phải thừa nhận là báo chí có những quy luật nội tại của mình”. (C.Mác và Ph. Ăng-ghen Toàn tập; Tập 1, tr.227). Vậy những nhiệm vụ khách quan đó của báo chí là gì? Do có vị trí đặc biết trong hệ thống xã hội và có ảnh hưởng to lớn đến các mặt của đời sống xã hội, vai trò của báo chí không chỉ thể hiện trong số lượng các mối quan hệ, trong khối lượng và ý nghĩa của những thông tin về các lĩnh vực mà báo chí phản ánh, mà còn ở chất lượng của các mối qaun hệ đó, có nghĩa là mở rộng phạm vi chiếm lĩnh thực tế, chú ý tới các lĩnh vực mới, thu hút các đối tượng công chúng mới, thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu thông tin của công chúng … Do đó, nhận thức rõ nhiệm vụ khách quan (chức năng) của báo chí là rất phức tạp. Lý luận báo chí của chủ nghĩa Mác- Lê nin và thực tiẽn hoạt động của báo chí cách mạng đã cho thấy báo chí tác động tới xã hội theo nhiều khuynh hướng, thực hiện một số nhóm chức năng: Chức năng tư tưởng, chức năng quản lý – giám sát xã hội, chức năng khai sáng – giải trí, chức năng kinh doanh … II. NHÓM CHỨC NĂNG TƯ TƯỞNG – Hoạt động tư tưởng là hoạt động tác động vào thế giới tinh thần của con người hình thành hệ ý thức xã hội cho phù hợp với những mục tiêu đã xác định. Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng luôn coi trọng công tác tư tưởng, coi công tác tư tưởng là một trong số những công tác quan trọng nhất, song song với công tác tổ chức và công tác kiểm tra. Nội dung công tác tư tưởng của Đảng ta: – Truyền bá hệ tư tưởng. – Truyền bá Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng. Mục đích của công tác tư tưởng: – Để quần chúng nhân dân biến hệ tư tưởng của Đảng thành hệ tư tưởng của quần chúng nhân dân. – Để giác ngộ, nâng cao tính tự giác cho quần chúng nhân dân. – Để bồi dưỡng niềm tin, tình cảm cách mạng, cổ vũ hành động. Các loại hình của công tác tư tưởng: – Hoạt động lý luận (Quán triệt và phổ biến hệ tư tưởng; Tổng kết thực tiễn để hình thành đường lối chiến lược , chủ trương, chính sách). – Hoạt động tuyên truyền. – Hoạt động cổ động. (Khi đã có đường lối chiến lược, Chủ trương, chính sách … thì tuyên truyền và cổ động cho chúng). Các công cụ tư tưởng: – Hệ thống các trường lớp chính trị. – Sinh hoạt tư tưởng theo các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, tổ chức … – Đội ngũ báo cáo viên. – Bảo tàng, Triển lãm, Pa nô, Áp phích, Các đội tuyên truyền … – Văn học nghệ thuật. – Báo chí (bao gồm các loại hình) là công cụ đặc biệt quan trọng. Trong số các công cụ tư tưởng của Đảng thì báo chí đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chính vai trò, tác dụng của báo chí trong việc giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng đối với quần chúng nhân dân đã tạo thành nhóm chức năng tư tưởng của báo chí. Báo chí là công cụ tư tưởng quan trọng bởi lẽ báo chí hàng ngày hàng giờ thông qua hoạt động chuyển tải thông tin truyền bá hệ tư tưởng của Đảng vào quần chúng nhân dân, hướng tính tích cực xã hội của quần chúng nhân dân vào việc thực hiện những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra. Nhóm chức năng tư tưởng của báo chí bao gồm các thành tố: 1. Chức năng mục tiêu: – Lý luận báo chí cách mạng đã chỉ rõ ý nghĩa to lớn của báo chí trong việc hình thành đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân. Vai trò của báo chí cũng tăng nhanh đồng hành với sự phất triển của xã hội cùng với việc mở rộng quy mô của các hoạt động xã hội và thu hút quần chúng nhân dân tham gia vào các phong trào, các hoạt động xã hội. – Báo chí làm nhiệm vụ khách quan là chuyển tải thông tin một cách nhanh chóng, toàn diện và có định hướng. Cũng như mọi hoạt động khác của con người, hoạt động báo chí bao giờ cũng hướng tới những mục tiêu xác định. Mục tiêu của hoạt động báo chí là nâng cao tính tự giác cho đối tượng công chúng. (Tự giác là làm việc gì tự mình hiểu mà làm, không cần phải nhắc nhở, đốc thúc). Để nâng cao tính tự giác cho công chúng, báo chí phải nâng cao nhận thức và tự nhận thức cho họ. Nhận thức và tự nhận thức nằm trong mối quan hệ biện chứng. Nhận thức (là khả năng của con người phản ánh và tái hiện hiện thực vào tư duy) – là toàn bộ những tri thức về thế giới xung quanh: những quy luật, những hiện tượng, những khuynh hướng, những quá trình của đời sống xã hội. Còn tự nhận thức là hiểu được vị trí của mình trong thế giới, trong các mối quan hệ xã hội; hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc sống, hiểu được mục đích và yêu cầu, hiểu được cách thức để đạt được mục đích và thỏa mãn những nhu cầu ấy … Sự tự giác là kết quả của nhận thức và tự nhận thức. Tự giác là động lực mạnh mẽ của hành vi, nó quy định tính tích cực xã hội của con người. – Để thực hiện tốt chức năng mục tiêu – báo chí phải: + Giúp cho công chúng nhận thức thế giới khách quan một cách toàn diện, sâu sắc và đúng đắn. + Định hướng xã hội cho công chúng một cách toàn diện, đúng đúng đắn và khoa học. 2. Chức năng định hướng. Để nâng cao tính tự giác cho đối tượng công chúng đòi hỏi báo chí phải định hướng cho họ một cách toàn diện và đúng đắn. Định hướng xã hội – là tác động, giáo dục, giúp đỡ cho công chúng hiểu và đánh giá đúng các sự kiện, hiện tượng của đời sống xã hội để từ đó họ xác định được mục tiêu, khuynh hướng và đặc điểm hành vi của mình. Sự định hướng như vậy thể hiện ở các mặt: – Thứ nhất: Qua thông tin báo chí cung cấp giúp cho công chúng hiểu được cái gì đang diễn ra. Sự định hướng bắt đầu từ hiểu biết tất cả các sự kiện hàng ngày diễn ra trong thế giới xung quanh để tạo thành bức tranh toàn cảnh về thế giới khách quan của con người mà con người sống trong nó. Đối với báo chí, mô hình thông tin, hệ thống các khái niệm về cuộc sống là rất quan trọng. – Thứ hai: Qua việc cung cấp thông tin báo chí giúp cho công chúng xác định rõ được rằng trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể cần đạt tới cái gì, cả về trước mắt, cả về lâu dài từ quan điểm chính thống. – Thứ ba: Sự định hướng được thể hiện qua việc đánh giá các sự kiện, hiện tượng, các quá trình, các khuynh hướng, các nhân vật … (Đương nhiên là từ quan điểm chính thống). Sự đánh giá đó sẽ có sức thuyết phục, tác động mạnh mẽ tới đối tượng khi nó như là những kết luận được rút ra từ việc phân tích các sự kiện, hiện tượng, các quá trình, các khuynh hướng, các nhân vật … ấy của thực tiễn (từ quan điểm chính thống). – Thứ tư: Sự định hướng còn thể hiện ở việc phổ biến những giá trị, những chuẩn mực, những phương thức, phương pháp hoạt động … nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra và đạt được những kết qủa cao nhất trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Kết quả định hướng của báo chí đến mức nào phụ thuộc vào mức độ công khai các vấn đề của đời sống xã hội; vào sự dễ hiểu, cập nhật của thông tin; vào khả năng phản ánh và xem xét công khai, thẳng thắn các vấn đề của đời sống xã hội trên báo chí. Định hướng của báo chí trong thực tế có thể toàn diện, sâu sắc và đúng đắn; có thể toàn diện nhưng không sâu sắc và đúng đắn; và cũng có thể là rất yếu kém. Báo chí cách mạng – với bản chất giai cấp và vai trò lịch sử của mình – phải định hướng một cách sâu sắc, toàn diện và đúng đắn, hình thành ý thức khoa học và tiến bộ cho công chúng xã hội, làm sao để công chúng báo chí nhận thức đúng về thế giới xung quanh, hiểu được vị trí và vai trò của mình để lựa chọn thái độ và hành vi cho phù hợp. Định hướng xã hội toàn diện, sâu sắc, đúng đắn và khách quan sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động của công chúng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xã hội đã đề ra. Báo chí thực hiện chức năng mục tiêu, hình thành tính tự giác thông qua định hướng xã hội một cách toàn diện, sâu sắc, đúng đắn và khách quan – mang đặc điểm tổng hợp; có nghĩa là báo chí phải tác động tới các mặt của thế giới tinh thần, tới toàn bộ các bộ phận cấu thành của cấu trúc ý thức xã hội: Thế giới quan; Ý thức lịch sử, văn hóa và Dư luận xã hội. Thế giới quan: là quan niệm thành hệ thống về thế giới, về các hiện tượng tự nhiên và xã hội. TGQ thể hiện cả ở 2 phương diện: bức tranh thực tiễn về thế giới và mối quan hệ, quan điểm về thế giới. Hệ thống quan niệm này quy định lập trường, quan điểm, niềm tin, lý tưởng … của con người. TGQ là lăng kính mà thông qua đó con người nhận thức và đánh giá thế giới xung quanh, thẩm định các giá trị vật chất và tinh thần, bày tỏ thái độ trước các sự kiện, hiện tượng … của đời sống xã hội, xác định mục đích, phương hướng và đặc điểm của hành vi. TGQ là hạt nhân của cấu trúc ý thức xã hội, được hình thành là do cả một quá trình và nó bền vững, chậm thay đổi. Ý thức lịch sử, văn hóa: là thành tố thứ 2 của cấu trúc ý thức xã hội, nó đóng vai trò trung gian, truyền dẫn giữa TGQ và Dư luận xã hội (DLXH). Ý thức lịch sử, văn hóa là quan niệm của con người về lịch sử, về hiện tại trong mối quan hệ với quá khứ và tương lai. Để xem xét, thẩm định và đánh giá các sự kiện, hiện tượng của thực tiễn, con người phải hiểu và biết được lịch sử hình thành và vận động của thực tiễn, các mối quan hệ của thực tiễn với thời đại, với môi trường tự nhiên và xã hội … Bởi lẽ hiện tại như là quá trình vận động và phát triển của quá khứ, bị quy định bởi quá khứ và ảnh hưởng đến tương lai. Sự hình thành ý thức lịch sử, văn hóa do nhiều yếu tố: văn hóa truyền thống, kiến thức được trang bị bởi hệ thống nhà trường từ thấp đến cao, văn học nghệ thuật, các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền, kinh nghiệm sống … trong đó báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng do khả năng cung cấp thông tin nhanh, đa dạng và phong phú: phổ biến những tri thức, những kinh nghiệm, những giá trị lịch sử, thẩm định và cổ động cho những giá trị lịch sử, tạo môi trường cho sự hình thành ý thức lịch sử, văn hóa. Dư luận xã hội: là thành tố động nhât, linh hoạt nhất của ý thức xã hội. DLXH là phản ứng, thái độ của xã hội trước một sự kiện, hiện tượng, vấn đề … hay một nhân vật nào đó. Đối tượng của DLXH là toàn bộ các sự kiện, hiện tượng … của đời sống xã hội. Chủ thể của DLXH là các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các nhóm xã hội, các vùng hay địa phương … DLXH xem xét và đánh giá các sự kiện thường ngày của đời sống xã hội xuất phát từ mối liên hệ đối với chúng. DLXH có thể tiến bộ, có thể lạc hậu, có thể thúc đẩy, có thể kìm hãm sự tiếp thu cái mới, sự phát triển của xã hội. Các thành tố của ý thức xã hội nằm trong mối liên hệ chặt chẽ, vận động một cách linh hoạt dưới sự tác động của thực tiễn. 3. Chức năng giáo dục chính trị tư tưởng. Chức năng giáo dục chính trị tư tưởng của báo chí được thể hiện ở sự giáo dục, bao gồm giáo dục thường xuyên và giáo dục lại đối với công chúng báo chí. Giáo dục – là hoạt động nhằm hình thành ý thức ở đối tượng. Khi nhận được những thông tin (về quá khứ và hiện tại, về những quy luật vận động và phát triển của xã hội, về những giá trị và chuẩn mực của cuộc sống …) tạo ra sự thay đổi về chất trong mỗi con người. Nếu những thông tin tiếp nhận ấy là chân thực và khách quan thì quan điểm riêng được hình thành sẽ là tích cực (và ngược lại). Để đạt được hiệu quả giáo dục, báo chí khi truyền bá những thông tin về thực tiễn phải giúp cho công chúng hiểu biết được những quy luật, những sự kiện, hiện tượng, những quá trình của đời sống xã hội, phải quan tâm đến việc tạo ảnh hưởng tư tưởng mạnh mẽ tới họ, phải phối hợp và gắn với những giá trị, những chuẩn mực, những tư tưởng hiện hành, có nghĩa là gắn với chức năng mục tiêu của hoạt động thông tin, với toàn bộ các hình thức định hướng xã hội. Nội dung quan trọng nhất của giáo dục là hình thành tư duy kinh tế, giáo dục ý thức chính trị, ý thức lao động, ý thức đạo đức, ý thức luật pháp, tinh thần yêu nước … và đấu tranh chống lại những tư tưởng và những chuẩn mực đạo đức xa lạ. Hoạt động giáo dục trong báo chí góp phần tạo ra niềm tin của công chúng. Sự xuất hiện của niềm tin đối với báo chí – đó là kết quả của việc tiếp thu thông tin cá nhân, hình thành từ sự tin tưởng vào những phản ánh, phân tích và đánh giá, đề xuất, kiến nghị và kết luận của báo chí. Niềm tin đối với báo chí khác với đức tin trong tôn giáo. Đức tin trong tôn giáo là sự ngộ nhận thiếu bằng chứng … còn niềm tin đối với báo chí được hình thành từ báo chí và do báo chí – thông qua những bằng cớ xác thực của thực tiễn. (Thông qua kỹ năng phản ánh, phân tích, đánh giá các sự kiện, hiện tượng, các quá trình, các khuynh hướng … hàng ngày của báo chí). Do vậy, để hình thành niềm tin của công chúng, đòi hỏi báo chí phải sử dụng một cách linh hoạt và sáng tạo các phương pháp tái tạo thực tiễn trong các tác phẩm báo chí, vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo những đặc điểm, những quy luật của hoạt động tuyên truyền, cổ động và tổ chức mà nhờ những phương pháp này thực hiện một cách hiệu quả nhiệm vụ giáo dục của báo chí. – Tuyên truyền: là hoạt động truyền bá những tư tưởng nền tảng, quan điểm cơ bản của hệ tư tưởng của chế độ. Nội dung tuyên truyền cơ bản: + Tuyên truyền hệ tư tưởng. + Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. + Tuyên truyền các quan niệm khái quát về thời đại. + Tuyên truyền hình thành lối sống mới. – Cổ động: là hoạt động của báo chí để phổ biến những thông tin thời sự, tác động tích cực và có định hướng vào lập trường, thái độ, tình cảm … của công chúng. Bằng những thông tin phản ánh các sự kiện, hiện tượng hàng ngày về thực tiễn, cổ động được thể hiện trong những đánh giá rõ ràng nhằm hình thành nên mối quan hệ của công chúng với các sự kiện, hiện tượng ấy cho phù hợp với ý nghĩa của nó, định hướng hoạt động cho công chúng. – Tổ chức: Kết quả hoạt động tuyên truyền và cổ động của báo chí được phản ánh trong việc hình thành ý thức và tự ý thức ở công chúng, trong việc giáo dục ý thức, trong việc định hướng toàn diện, sâu sắc và đúng đắn (khoa học). Đó là bước đi đầu tiên, quan trọng của công tác tổ chức. Nó tạo điều kiện quan trọng và cần thiết cho tính tích cực trong các hoạt động xã hội của công chúng để chuyển sang bước thứ hai: tập hợp và hướng dẫn hoạt động của công chúng nhàm thực hiện những mục tiêu chung của xã hội trong từng giai đoạn xã hội cụ thể. Tuyên truyền, cổ động và tổ chức có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đan xen trong nhau, là điều kiện và tiền đề của nhau khó có thể phân định rạch ròi. III. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ – GIÁM SÁT XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ 1. Khái niệm. a). Quản lý – là sự tác động có ý thức, có hệ thống của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý nhằm đảm bảo cho khách thể quản lý hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện những mục tiêu đã đề ra. b). Quản lý xã hội – khách thể quản lý là những tổ chức, những đơn vị, những cơ quan, đoàn thể, những cá nhân thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, của cả xã hội nói chung. Xã hội bản thân nó là một thực thể cực kỳ đa dạng và phức tạp về số lượng và chất lượng của các bộ phận cấu thành, về vị trí của chúng trong hệ thống xã hội, về chức năng xã hội của chúng, về tính chất của sự tác động lẫn nhau giữa chúng với nhau và giữa chúng với thế giới xung quanh. Mỗi một khách thể đó lại thuộc về một lớp những hệ thống hỗn hợp (chủ thể quản lý) lớn hơn (bao gồm cả yếu tố con người và sự vật). c). Bản chất của hoạt động quản lý – Chủ thể quản lý tác động tới khách thể quản lý bằng thông tin dưới dạng các quyết định quản lý. Hoạt động quản lý do vậy luôn gắn với quá trình thu thập, xử lý thông tin để soạn thảo các quyết định quản lý và khi đã có quyết định quản lý thì phổ biến những quyết định quản lý ấy một cách nhanh chóng, đầy đủ … tới khách thể quản lý. Hoạt động quản lý là hoạt động mang tính chu kỳ. Bất kỳ một chu kỳ quản lý nào cũng bắt đầu từ việc thu thập, xử lý thông tin và kết thúc bằng việc thu nhận những thông tin và cũng là điểm bắt đầu của chu kỳ quản lý mới. Việc khởi thảo chiến lược quản lý (những mục tiêu và nhiệm vụ lâu dài), soạn thảo và lựa chọn các quyết định quản lý, tổ chức thực hiện các quyết định quản lý, điều chỉnh và kiểm tra, tổng kết và đánh giá … cũng xuất phát từ việc thu thập thông tin, xử lý những thông tin thu thập được và kết thúc bằng việc phổ biến những thông tin mới. Như vậy, quản lý xã hội không thể tách rời quá trình liên tục sản xuất và tái sản xuất thông tin.

  Hiệu quả của hoạt động quản lý do vậy bị quy định bới sự “nhiễu thông tin” và trình độ, năng lực của chủ thể quản lý. – Nhiễu thông tin – là những yếu tố bên ngoài tác động thường xuyên, liên tục (cả tác động tích cực, cả tác động tiêu cực) vào quá trình quản lý. Sự tác động như vậy rất đa dạng. Một số có tác động với cường độ yếu, tác động trong một thời gian ngắn. Số khác tác động yếu nhưng lại thường xuyên hoặc lâu dài không làm rối loạn nghiêm trọng cơ cấu và chức năng của cả hệ thống. Thông tin đầy đủ và kịp thời về những tác động “nhiễu” như vậy tạo điều kiện cho chủ thể quản lý ổn định hệ thống trong trường hợp “nhiễu” yếu và thời gian tác động ngắn, và thích ứng, thích nghi trong trường hợp tác động “nhiễu” thường xuyên hay lâu dài. Có những tác động “nhiễu” phá hoại cơ cấu quản lý và gây rối loạn các chức năng của cả hệ thống hay một số bộ phận cấu thành nào đó của hệ thống quản lý. Để khắc phục – chủ thể quản lý phải khôi phục cơ cấu chức năng nhằm ổn định hệ thống, duy trì hoạt động của hệ thống. Để làm được điều đó cần phải thu thập thông tin đầy đủ và chính x

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Bảo Tàng Tỉnh
 • Giáo Dục Học Sinh Thông Qua Bảo Tàng
 • Phát Huy Chức Năng Giáo Dục Của Bảo Tàng
 • Công Tác Giáo Dục Của Bảo Tàng
 • Chức Năng Văn Hóa Của Văn Học (Phạm Ngọc Hiền)
 • Chức Năng Của Báo Chí Truyền Hình

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngôn Ngữ Báo Chí Là Gì? Tính Chất Của Ngôn Ngữ Báo Chí
 • Các Loại Phong Cách Chức Năng Ngôn Ngữ Trong Văn Bản
 • Vai Trò Định Hướng Xã Hội Của Báo Chí
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Báo Chí Theo Quy Định Luật Báo Chí 2022
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Báo Chí Được Quy Định Như Thế Nào?
 • 1. Khái niệm về chức năng:

  Chức năng (tiếng Latinh: Functio – mục đích, công dụng, tác dụng) được hiểu là tổng hợp những vai trò và tác dụng của một hoạt động nào đó trong tự nhiên và xã hội.

  Ngày nay, hệ thống báo chí bao gồm nhiều loại hình: báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo internet. Truyền hình là một loại hình báo chí có lịch sử phát triển ngắn hơn so với các loại hình truyền thông khác. Ra đời đầu thế kỷ XX, vô tuyến truyền hình gắn bó chặt chẽ với khoa học kỹ thuật, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển của các phương tiện truyền thông. Xét vai trò của truyền hình như một tiểu hệ thống trong hệ thống báo chí nói riêng và hệ thống xã hội liên tục vận động và phát triển nói chung, truyền hình có những chức năng cơ bản như sau: chức năng thông tin, chức năng tư tưởng, chức tổ chức quản lý xã hội, chức năng phát triển khai sáng và giải trí, chức năng chỉ đạo giám sát xã hội.

  2. Các chức năng của báo chí truyền hình

  2.1 Chức năng thông tin

  Nhiệm vụ hàng đầu và cũng là lý do ra đời của báo chí là thông tin. Có thể nói, thông tin là chức năng khởi nguồn, chức năng cơ bản nhất của báo chí nói chung và của truyền hình nói riêng. Thông tin là nhu cầu sống của con người và xã hội. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng cao và do đó, báo chí nói chung và truyền hình nói riêng càng phải nỗ lực hơn nữa trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin cho xã hội. Truyền hình có những lợi thế nhất định so với các loại hình báo chí khác trong việc phản ánh thông tin.

  Trước hết, truyền hình cũng như báo chí nói chung đều phải thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng lúc nhất, đảm bảo tính cập nhật, tính thời sự của thông tin. Trong thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay, cuộc cạnh tranh trong việc đưa tin của các loại hình báo chí ngày càng trở nên quyết liệt.Trên thực tế, cơ quan báo chí nào đưa tinh nhanh nhất về một sự kiến mới nhất, thu hút được sự quan tâm của công chúng, thì cơ quan báo chí đó giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh độc giả và bán báo. Truyền hình cũng tương tự, sự thành công và phát triển của truyền hình phụ thuộc vào số lượng người xem và số tiền mà họ bỏ ra để mua các kênh truyền hình. Truyền hình Việt Nam là một cơ quan truyền thông đại chúng, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, nhưng chức năng trên hết là thông tin, và yêu cầu của công chúng đòi hỏi thông tin phải nhanh chóng, chính xác, đảm bảo tính thời sự. Nhanh chóng và hợp thời là hai yếu tố làm nên giá trị thông tin báo chí. Nếu thông tinh nhanh và đảm bảo tính hợp thời sẽ đem lại khả năng tạo ra hiệu quả tác động của thông tin từ đó mà tăng hiệu quả của công tác tuyên truyền. Truyền hình có những lợi thế đặc biệt trong việc đưa tin nhanh chóng và hợp thời. Không giống như báo in, thông tin được phóng viên thu thập về cho dù có “nóng hổi” đến đâu đi chăng nữa thì có thể sẽ vẫn phải dành cho số báo ngày hôm sau, phải qua khâu in ấn rồi mới phát hành. Chính vì vậy mà cho dù trên báo in có chạy hàng tít “hot news” thì nó đã không còn “nóng”. Truyền hình hoàn toàn ngược lại, ngay lập tức nó có thể đưa đến cho công chúng những hình ảnh mới nhất, nóng nhất vừa quay từ hiện trường về và phát ngay lên sóng truyền hình nếu như đó là thông tin được toàn thể công chúng quan tâm. Những hình ảnh mới, chưa qua bàn dựng cắt gọt sẽ đưa đến cho công chúng những thông tin trung thực, sống động mà không loại hình báo chí nào theo kịp. Nếu báo in sử dụng từ ngữ, ảnh là phương tiện chính để truyền tải thông tin, với phát thanh là âm thanh thì truyền hình có khả năng truyền tải thông bằng cả âm thanh và hình ảnh ngay tại hiện trường. Yếu tố tác động chủ yếu đến công chúng là yếu tố nghe nhìn. Do vậy truyền hình tác động đến công chúng thông qua ngôn ngữ ở cấp độ xem. Điều này có thể nói lên độ trung thực rất cao của thông tin trên truyền hình. Lấy một ví dụ rất đơn giản đưa tin về một đám cháy ở một trung tâm thương mại lớn, những lời miêu tả cùng ảnh tĩnh trên báo in hay qua giọng đọc của phát thanh viên trên đài phát thanh sẽ không sống động bằng những hình ảnh lửa cháy cùng tiếng la hét của nhân dân ngay tại hiện trường trên màn ảnh nhỏ. Đó là một lợi thế và cũng chính là một đặc trưng bổi bật của truyền hình. Tuy vậy, thông tin trên truyền hình không thể xem lại và cho công chúng có thời gian suy nghĩ như báo in để họ hiểu sâu thông tin nên những hình ảnh trên truyền hình phải đặc biệt gây ấn tượng sâu sắc cho công chúng. Điều này đòi hỏi người phóng viên phải hết sức nhanh nhạy, nắm bắt thông tin và chọn được những góc quay hợp lý nhất sao cho những âm thanh và hình ảnh trên truyền hình sẽ ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của công chúng.

  Cuộc sống của con người hết sức phong phú và đa dạng nên việc đáp ứng nhu cầu thông tin trên sóng truyền hình cũng phải rất đa dạng và phong phú. Đời sống tinh thần của con người ngày càng phát triển, do đó không chấp nhận cách đưa tin đơn điệu, nghèo nàn. Điều này yêu cầu thông tin trên báo chí phải cực kỳ phong phú, phản ánh mọi mặt, mọi khía cạnh trong đời sống xã hội, đáp ứng một cách tối đa nhu cầu thông tin của công chúng. Trên thực tế, tờ báo cũng như kênh phát thanh truyền hình nào cung cấp được lượng thông tin lớn thì nó sẽ trở thành sự lựa chọn của số đông công chúng.

  Không những thông tin nhanh nhạy, phong phú đa dạng mà thông tin trên truyền hình phải đảm bảo tính trung thực, độ chính xác cao. Một trong những nguyên tắc của hoạt động báo chí và truyền thông đại chúng là bảo đảm tính khách quan và chân thật. Hoạt động của truyền hình cũng không nằm ngoài nguyên tắc đó. Do vậy, thông tin trên truyền hình phải trung thực. Không những thế thông tin đưa ra phải nhằm những mục đích nhất định. Điều này cũng đáp ứng một trong những yêu cầu của thông tin báo chí như Hồ Chủ tịch đã từng đề ra trong những nguyên tắc làm báo, đó là: viết cái gì, viết cho ai, viết để làm gì, viết như thế nào…

  Một yêu cầu khác mà thông tin trên báo chí phải hết sức lưu ý đó là thông tin phải phù hợp với hệ thống giá trị văn hoá và đạo lý của dân tộc, thông tin phù hợp với sự phát triển và phục vụ sự phát triển. Thông tin trên truyền hình cũng phải nhằm vào việc định hướng dư luận xã hội, định hướng thái độ, nhận thức và hành vi cho công chúng. Đây là yêu cầu xuyên suốt, bao trùm mọi hoạt động thông tin của truyền thông đại chúng nói chung và của truyền hình nói riêng. Do đó thông tin truyền hình phải đặc biệt chú ý đến những yêu cầu này để đáp ứng công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước.

  2.2 Chức năng tư tưởng:

  Công tác tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các chính đảng, các hệ thống xã hội cũng như các giai cấp nắm quyền lãnh đạo xã hội. Mục đích của công tác tư tưởng là nhằm tác động vào ý thức xã hội, hình thành một hệ thống tư tưởng thống trị với những định hướng nhất định. Đây chính là một phương thức để phát huy những quyền lực trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, tập hợp lực lượng quần chúng, phát huy được những tiềm năng to lớn của nhân dân nhằm xây dựng xã hội theo con đường đã định. Với khả năng tác động một cách rộng lớn, nhanh chóng và mạnh mẽ vào xã hội, hoạt động báo chí nói chung cũng như của truyền hình nói riêng có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong công tác tư tưởng. Các phương tiện truyền thông đại chúng tác động vào quần chúng, lôi kéo, tập hợp thuyết phục họ và tổ chức họ thành lực lượng cách mạng để thực hiện những mục tiêu cụ thể trong từng thời kỳ. Truyền hình với những lợi thế đặc biệt về âm thanh và hình ảnh có khả năng thể hiện một lượng thông tin lớn sinh động và cụ thể sẽ xây dựng một thế giới quan sinh động cho khán thính giả của truyền hình và có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục tư tưởng cho người xem.

  Thông tin trên truyền hình có tác động rất lớn đến nhận thức của người xem, từ đó quyết định hành vi của họ. Vì thế, thông tin phải hết sức khách quan, trung thực, thẳng thắn để đem đến cho khán giả nhận thức đúng đắn, phù hợp với đường lối của Đảng và Nhà nước. Báo chí nước ta hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nên mọi thông tin đều phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, cũng như nhu cầu tuyên truyền. Truyền hình luôn bám sát đời sống thực tiễn, tập trung phản ánh những điển hình trong xã hội, đồng thời phê phán những cái tiêu cực trong xã hội.

  Báo chí nói chung cũng như truyền hình nói riêng có vai trò rất lớn trong việc tạo ra dư luận xã hội. Dư luận xã hội là phản ứng, thái độ của xã hội đối với một sự kiện, hiện tượng vấn đề hoặc một nhân vật nào đó. Tính chất của dư luận xã hội phụ thuộc vào nội dung thông tin được phản ánh. Điều đó chứng tỏ nếu thông tin bị bóp méo hay xuyên tạc thì hậu quả sẽ rất lớn vì nó tạo ra dư luận xã hội không tốt mà không dễ gì dập tắt được. Có thể lấy một ví dụ rất đơn giản về việc dư luận được tạo ra từ những thông tin sai lệch do báo chí tung ra. Người dân nước Mỹ cũng như các nước đồng minh của Mỹ đã được xem rất nhiều hình ảnh những người lính Nam Tư ngược đãi người Coxovo, cảnh những người dân Coxovo sống sau hàng rào thép gai, hay những hố chôn người tập thể… Tất cả những hình ảnh dã man đó đã gây nên sự phẫn nộ của người dân, tạo nên làn sóng dư luận phản đối Nam Tư, tạo điều kiện cho Mỹ lấy cớ bảo vệ nhân quyền để tiến hành một cuộc chiến tranh khiến hàng ngàn người dân vô tội thiệt mạng vì bom đạn Mỹ. Sư thật là tất cả những hình ảnh đã được phát trên toàn nước Mỹ và thế giới đó đã được dàn dựng và nó đã gây nên cuộc chiến đẫm máu vô lý ở Nam Tư. Ví dụ này đã cho ta thấy tác động to lớn của báo chí, đặc biệt là truyền hình, trong việc tạo dư luận và định hướng dư luận.

  2.3 Chức năng tổ chức – quản lý xã hội

  2.4 Chức năng phát triển văn hoá và giải trí của truyền hình.

  Ngày nay, xem chương trình thời sự vào lúc 19 giờ sau mỗi bữa cơm là một thói quen của rất nhiều gia đình. Điều này cho thấy, truyền hình đã đi vào cuộc sống của từng gia đình, từng cá nhân và đã trở thành một nhu cầu giải trí không thể thiếu đối với họ. Đây là một trong những chức năng quan trọng không kém những chức năng của truyền hình đã đề cập ở trên. Ưu thế số một của truyền hình hiện nay đó là đáp ứng được một cách cao nhất nhu cầu thông tin giải trí cho khán giả xem truyền hình. Cuộc sống càng hiện đại, con người phải làm việc căng thằng thì nhu cầu giải trí càng cao. Truyền hình đã và đang là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay. Nhờ vào khoa học kĩ thuật – công nghệ ngày càng hiện đại, người dân có thể ngồi tại nhà và chọn lựa tất cả những kênh truyền hình mà họ yêu thích. Nếu như phát thanh mới chỉ dáp ứng được yêu cầu về mặt âm thanh thì truyền hình là cả âm thanh và hình ảnh. Ca nhạc, phim ảnh… tất cả những loại hình nghệ thuật đáp ứng nhu cầu giải trí và nâng cao kiến thức của con người đều có thể đáp ứng trên truyền hình. Đây là một ưu điểm đặc biệt mà không phải loại hình báo chí nào cũng có được. Chính vì vậy mà mặc dù xuất hiện sau các loại hình báo chí khác nhưng truyền hình đã nhanh chóng khẳng định được vị trí và có được một lượng khán giả đông đảo.

  Thông qua truyền hình, sự giao lưu văn hoá với các nước trong khu vực và trên thế giới đã trở nên dễ dàng hơn. Người xem có điều kiện mở rộng tầm mắt, cho dù ngồi ở nhà, họ vẫn được xem những hình ảnh mới nhất, sống động động nhất về nhiều nơi trên thế giới. Đây là một yếu tố quan trọng đối với việc phát triển văn hoá qua truyền hình.

  Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thế giới truyền thông hiện nay, truyền hình đang đáp ứng những dịch vụ tốt nhất nhằm kéo khán giả đến với truyền hình nhiều hơn nữa. Ở Việt Nam hiện nay, không chỉ có duy nhất Đài THVN mà còn nhiều đài địa phương cũng đang nỗ lực nâng cao chất lượng để có được thế mạnh cạnh tranh. Có thể thấy nhiều đài truyền hình địa phương có số người xem khá lớn, vượt ra ngoài phạm vi địa phương đó, như: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh vàTruyền hình Bình Dương… Báo chí nói chung cũng như truyền hình nói riêng hoạt động dưới sự bảo trợ của nhà nước xong không thể vì thế mà ỷ lại, không tự thân vận động phát triển. Truyền hình cũng như các loại hình báo chí khác cần phải tập trung nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng thông tin, âm thanh hình ảnh, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin của công chúng. Một điều quan trọng nữa đó là xuất phát từ yêu cầu khách quan của thời đại, trong điều kiện toàn cầu hoá truyền thông đại chúng như ngày nay, nếu truyền hình không tự cải tiến thì sẽ lạc hậu so với thế giới, dẫn đến mất đi khán giả.

  Ở nước ta hiện nay đang có khá nhiều loại hình truyền hình cạnh tranh với nhau như truyền hình kĩ thuật số, truyền hình vệ tinh… Các công ty về công nghệ truyền hình đang nỗ lực tìm mọi cách để giảm giá dịch vụ đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo thế cạnh tranh. Đó là một lợi thế, một môi trường tốt để truyền hình ngày càng phát triển hơn nữa. Và trong cuộc cạnh tranh đó thì quyền lợi thuộc về công chúng. Họ có nhiều sự lựa chọn hơn với gía dịch vụ rẻ hơn. Như vậy, bên cạnh sóng của đài THVN được phát miễn phí cho người dân, họ còn có thể lựa chọn thêm nhiều kênh truyền hình khác phù hợp với nhu cầu giải trí.

  Có thể nói, chức năng phát triển văn hoá, giải trí là một trong những chức năng quan trọng của truyền hình, là yếu tố có tính quyết định đến sự phát triển của truyền hình. Thông qua các chương trình truyền hình, khán giả vừa có điều kiện giải trí, vừa có điều kiện nâng cao kiến thức của mình về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.

  Có thể lấy ví dụ rất đơn giản về những chương trình trò chơi truyền hình vừa giúp khán giả giải trí, vừa cho họ có cơ hội học tập thêm như chương trình: “Ai là triệu phú” của Đài Truyền hình Việt Nam, “Vượt qua thử thách” của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, “Rồng vàng” của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh… đó là những chương trình trò chơi kiến thức đang thu hút được sự theo dõi của đông dảo khán giả xem truyền hình. Khán giả xem truyền hình không những có được cảm giác hồi hộp, căng thằng cùng với người chơi mà họ còn được cung cấp thêm rất nhiều kiến thức về các lĩnh vực trong đời sống văn hoá xã hội như: lịch sử, địa lí, khoa học, văn học, nghệ thuật…

  Bên cạnh đó còn rất nhiều những chương trình ca nhạc, phim truyện đặc sắc đáp ứng tối đa nhu cầu giải trí của công chúng. Truyền hình cũng là một trường học từ xa với rất nhiều những chương trình khoa học thường thức cung cấp kiến thức cho người xem trong mọi lĩnh vực. Hiện nay, Đài Truyền hình Việt Nam đã có những kênh chuyên biệt để tạo sự thuận lợi cho người xem. Kênh VTV 1 là chương trình thời sự, VTV 2 là kênh khoa học, giáo dục và kênh VTV 3 là kênh thể thao giải trí, thông tin kinh tế. Khán giả xem truyền hình có thể lựa chọn bất kì kênh truyền hình nào họ thích. Ngoài ra, với thời lượng phát sóng lớn, 12h/ngày, không kể các kênh truyền hình dịch vụ phát 24/24, khán giả đang ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn đối với truyền hình.

  2.5. Chức năng chỉ đạo, giám sát xã hội.

  Báo chí tiền thân ra đời và phát triển từ khi xã hội chưa phân chia giai cấp. Từ khi xã hội phân chia thành giai cấp, Nhà nước ra đời và báo chí luôn luôn thuộc về một giai cấp, một lực lượng chính trị nhất định. Một công cụ lợi hại như báo chí, các giai cáp và lực lượng chính trị tìm mọi cách để chiếm giữ, thậm chí lũng đoạn. Này nay, báo chí còn là công cụ quan trọng của các tập đoàn kinh tế trong cuộc đấu tranh, cạnh tranh giành giật ảnh hưởng, chiếm lĩnh thị trường. Bởi vì, trong quá trình đấu tranh giành và giữ, cùng cố địa vị xã hội, các lực lượng chính trị sử dụng báo chí như một công cụ lợi hại, không chỉ để truyền bá tư tưởng, tuyên truyền ảnh hưởng mà quan trọng là chỉ đạo cuộc đấu tranh trong việc giành và giữ quyền lực chính trị của mình.

  Chức năng chỉ đạo của báo chí, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu của chủ thể quản lý, lãnh đạo nhằm thúc đẩy công việc theo mục tiêu đã đề ra, uốn nắn những lệnh lạc hay cổ vũ mọi người tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm trong từng thời gian.

  Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ta, sau khi đã đề ra chủ trương, chính sách thì vấn đề quan trọng là chỉ đạo thực hiện, để biến các chủ trương chính sách ấy thành hiện thực sinh động.

  Nhiệm vụ của báo chí là giải thích và giải đáp những vấn đề của cuộc sống, góp phần tháo gỡ và thúc đẩy tình hình phát triển. Trong cuộc sống hàng ngày có vô vàn những sự kiện xảy ra. Nhưng trong tình hình cụ thể, báo chí chọn sự kiện nào để thông tin, chọn vấn đề nào để phân tích là thể hiện hiện chức năng chỉ đạo của báo chí. Chọn sự kiện và vấn đề thời sự để thông tin và phân tích, nhưng nhìn nhận nó từ bình diện nào, với hệ thống chi tiết, ngôn từ giọng điệu như thế nào cũng thể hiện chức năng chỉ đạo. Chọn sự kiện đơn lẻ, tiêu biểu cho cái lạ và thổi phồng nó lên thành sự quan tâm của dư luận xã hội, đăng tải tràn lan những vụ án giật gân, săn đón các câu chuyện đời tư câu khách… đều là những biểu hiện làm giảm tính chỉ đạo của báo chí. Bảo đảm tính chỉ đạo của báo chí, đòi hỏi nhà báo có tầm nhìn xa và trên nền tảng tri thức, văn hoá rộng, vững chắc, phong phú, có tính nhân văn và trách nhiệm xã hội cao cả trước công chúng và lịch sử.

  Biểu hiện chức năng chỉ đạo của báo chí không giống sự chỉ đạo của các tổ chức Đảng hay các cơ quan quyền lực khác. Báo chí không có quyền lực như chính quyền, không được ra lệnh mà chỉ tác động vào dư luận xã hội, tác động vào nhận thức của nhân dân. Cho nên, báo chí chỉ đạo thông qua việc đăng tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua việc thông tin, thông qua thuyết phục là chủ yếu. Vai trò tư vấn thuyết phục, định hướng nhận thức thay đổi thái độ và hành vi, do đó hướng dẫn hoạt động thực tiễn được coi là vai trò chỉ đạo của báo chí.

  Giám sát là một trong các chức năng cơ bản của báo chí. Chức năng giám sát đựơc báo chí phương Tây tuyệt đối hoá thành quyền lực thứ tư, (ở Thuỵ Điển là quyền lực thứ ba) sau quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng lại giám sát cả ba quyền này. Do đó, trong xã hội tư bản, báo chí trở thành siêu quyền lực. Đảng ta quan niệm rằng, báo chí là vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà nước, là công cụ lợi hại trong cuộc đấu tranh phò chính trừ tà, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân.

  Trong Nghị quyết Trung ương 6 (khoá VIII) lần 2, Đảng ta xác định báo chí là một trong 4 hệ thống giám sát xã hội quan trọng.

  Đặc thù giám sát của báo chí là giám sát bằng dư luận xã hội, bằng tai mắt của nhân dân. đó là sự giám sát mọi nơi, mọi lúc.

  Do đó để báo chí làm tốt chức năng giám sát xã hội của mình, cần thiết chú ý một số vấn đề:

  – Tuyên truyền rộng khắp trong nhân dân về đường lối chủ trương chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước.

  – Nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân để họ thực sự có thể là người có năng lực làm chủ, tham gia tích cực các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội;

  – Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và mở rộng tiến trình dân chủ hoá đời sống xã hội, bảo đảm để mọi người và mọi tổ chức kinh tế – xã hội đều hoạt động theo pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương phép nước; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

  – Nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất chính trị, phẩm chất nghề nghiệp của người làm báo.

  Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát xã hội, một số người chủ yếu nhấn mạnh vai trò đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, phanh phui các vụ việc không lành mạnh ra công luận. Điều đó thể hiện sự bức xúc của dư luận xã hội trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, chức năng giám sát được hiểu bằng cả việc kịp thời biểu dương các hiện tượng tích cực, phát hiện cổ vũ nhân tố mới…

  Các chức năng xã hội của báo chí truyền hình quan hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau, khó có thể tách bóc từng chức năng trong hoạt động thực tiễn. Mỗi chức năng có vai trò của nó. Thông tin là chức năng tiền đề, vì các chức năng khác chỉ có thể được bảo đảm trên cơ sở làm tốt chức năng mang tính mục đích của hoạt động báo chí là xác lập hệ tư tưởng xã hội xã hội chủ nghĩa thống nhất trong toàn thể nhân dân. Chức năng chỉ đạo và giám sát bảo đảm cho báo chí hoạt động có hiệu quả trong từng thời gian, nhằm vào những mục tiêu cụ thể và kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc, khiếm khuyết, tạo ra sự vận hành nhịp nhàng, cân đối và hiệu quả của các tiểu hệ thống và cả hệ thống xã hội nói chung.

  Nhận thức về chức năng xã hội của báo chí truyền hình cũng có nghĩa là đồng thời nhận thức về vai trò xã hội của nhà báo truyền hình để không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện nhằm góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả tác động của báo chí. Muốn có một nền báo chí quốc gia mạnh, hoạt động có hiệu lực và mang lại hiệu quả xã hội cao nhất thiết phải có đội ngũ nhà báo mạnh. Tuy nhiên, có đội ngũ nhà báo giỏi, chưa hẳn đã có được nền báo chí mạnh. Điều đó còn phụ thuộc vào năng lực quản lý, phụ thuộc vào kỷ cương phép nước và môi trường pháp lý.

  Anh Kháng (theo Siêu Thị Điện Ảnh)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vai Trò Báo Chí Trong Đời Sống Xã Hội
 • Trách Nhiệm Của Báo Chí Với Đất Nước, Xã Hội
 • Phát Huy Hơn Nữa Vai Trò Báo Chí Trong Sự Nghiệp Đổi Mới
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Ngoại Giao
 • Báo Chí Có Vai Trò To Lớn Trong Thành Công Chung Của Công Tác Đối Ngoại
 • Đọc Chức Năng+ Nguyên Tắc Của Báo Chí

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Báo Chí
 • Cách Sử Dụng Bàn Phím Của Máy Tính
 • Chức Năng Của Các Nút F1
 • Đối Nội Là Gì Và Những Chính Sách Đối Nội
 • Chức Năng Cơ Bản Của Nhà Nước
 • c. Chức năng văn hoá và giải trí:

  Vị trí và vai trò của chức năng văn hóa giải trí:

  – Các sản phẩm truyền thông góp phần to lớn vào việc nâng cao dân trí và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc cũng như giao lưu, tiếp thu các tinh hoa văn hoá của các dân tộc trên thế giới, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, chấn hưng dân tộc.

  Quá trình phát triển văn hoá Việt Nam: Việt Nam có nền văn minh phát triển từ rất sớm, khoảng 10.000 năm văn minh thôn dã kéo dài. Nó có nhiều mặt tích cực và hạn chế.

  – Phương thức báo chí tham gia phát triển văn hoá:

  + Đại chúng hoá các giá trị văn hoá

  + Kích thích năng lực sáng tạo, giá trị mới của cộng đồng

  + Tiếp thu và biến đổi

  + báo chí phải trở thành bộ …., nhà báo trở thành nhà văn hoá. (?)

  + báo chí tham gia, giới thiệu, tổng kết kinh nghiệm.

  + Nhà báo cố gắng là nhà văn hoá, có phông văn hoá.

  – Giải trí đối với báo chí: giúp công chúng, tạo điều kiện cho công chúng sử dụng thời gian rỗi, cân bằng tâm sinh lý.

  + thông tin mới, hay …(văn nghệ)

  + trong bối cảnh kinh tế thị trường, nhu cầu giải trí càng lớn

  + truyền hình là kênh giải trí

  d. Chức năng giám sát và phản biện xã hội:

  – Với khả năng tổ chức, tập hợp lực lượng, báo chí tham gia quản lý để đảm bảo luồng thông tin hai chiều. Từ Đảng và Nhà nước đến dân và từ dân đến Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, Nhà nước có thể nắm bắt hiệu quả của những chính sách và từ đó chỉnh sửa, bổ sung và hiểu được tâm tư của người dân.

  – Phản biện xã hội là một phương thức mới trong xã hội ta, thể hiện 1 tư duy mới. Phản biện xã hội là nêu ra cái tiêu cực, không tốt để hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung. Phản biện xã hội là phản biện chủ trương, chính sách, pháp luật, nêu ra cái tốt, cái hay, chỉ ra sự bất cập. Việc giám sát là độc lập bởi nếu giám sát không độc lập thành đồng loã.

  – Yêu cầu:

  Điều kiện để tăng cường chức năng giám sát, phản biện xã hội của báo chí nói chung:

  + đặc thù phản biện, giám sát xã hội của báo chí: đây là giám sát phản biện của nhân dân, là tai mắt hay chính là sự giám sát của nhân dân. Do đó, tăng cường phản biện, giám sát là phát huy quyền làm chủ của người dân. Muốn giám sát và phản biện tốt, phải nâng cao dân trí, bởi dân trí là tiền đề của dân chủ.

  + bộ máy công quyền mạnh, thể chế nhà nước mạnh, hệ thống pháp luật phải minh bạch, rõ ràng. Phải có thể chế quyền lực minh bạch dân chủ. Cán bộ công quyền trong bộ máy phải có năng lực.

  – Yêu cầu đối với nhà báo:

  + chất lượng đối với nhà báo: phẩm chất, năng lực và điều kiện làm việc

  + Mọi thông tin báo chí phải phục vụ bảo vệ đất nước.

  – Đây là một loạt sản phẩm hàng hoá càng nhiều người dùng, gía trị trị sử dụng của nó càng cao (khác với các loại sản phẩm khác). Đặc điểm này phản ánh nó gắn liền với quần chúng, gắn liền với xã hội.

  – Yêu cầu:

  + Phải nhận thức được hoạt động kinh doanh vì công chúng

  + quan hệ công chúng sinh ra trong hoạt động báo chí truyền thông

  – Cac loại dịch vụ đều tính đến chiến lược phát triển.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top Phần Mềm Bẻ Khóa Wifi Cho Điện Thoại Dễ Dàng
 • Wifi Chìa Khóa Vạn Năng
 • Cách Phá Hack Mật Khẩu Wifi Đơn Giản
 • 4 Phần Mềm Bẻ Khóa Wifi Trên Laptop, Công Cụ Câu Trộm Wifi
 • Top Phần Mềm Bẻ Khóa Wifi Trên Điện Thoại
 • Các Chức Năng Cơ Bản Của Báo Chí

  --- Bài mới hơn ---

 • Ưu Điểm Và Hạn Chế Của Đồng Hồ Thông Minh (Smart Watch)
 • Xét Nghiệm Chức Năng Đông Cầm Máu.
 • Tổng Quan Các Rối Loạn Đông Máu
 • Tổng Quan Về Cầm Máu
 • Cảm Biến Econavi Trên Điều Hòa Panasonic Có Tác Dụng Gì?
 • 1. Phương pháp luận tiếp cận chức năng xã hội của báo chí:

  * Xem xét chức năng của báo chí cần xem xét các vấn đề:

  – Nghiên cứu chức năng xã hội của báo chí là nghiên cứu tính mục đích của hoạt động báo chí đối với các tiểu hệ thống xã hội và đối với hệ thống xã hội trong tổng thể.

  – Nghiên cứu tính chất phụ thuộc của báo chí vào đời sống xã hội, vào thiết chế chính trị, nhất là trong xã hội còn nhiều sự khác biệt về giai cấp lợi ích.

  2. Các chức năng cơ bản của báo chí:

  * Chức năng thông tin – giao tiếp:

  – Chức năng thông tin là chức năng quan trọng hàng đầu của báo chí.

  – Báo chí thực hiện chức năng thông tin – giao tiếp là nhằm thực hiện các chức năng khác. Mọi chức năng của báo chí đều được thực hiện thông qua con đường thông tin.

  – Có ba cách để tiếp cận:

  + Thông tin về những vấn đề thời sự, sự kiện.

  + Báo chí giải thích, giải đáp những sự kiện, những vấn đề thời sự đã và đang diễn ra.

  – Các mảng thông tin mà báo chí truyền tải:

  + Về chính trị – tư tưởng: Báo chí có năng lực to lớn trong việc phản ánh sự vận động của đời sống hiện thực, tác động vào đông đảo quần chúng nhằm tạo nên định hướng xã hội tích cực. Nhằm tác động vào ý thức xã hội, hình thành một hệ tư tưởng chính thống với những định hướng nhất định. Liên kết những thành viên riêng rẽ của xã hội thành khối thống nhất trên cơ sở một lập trường chính trị chung, thái độ trách nhiệm tích cực để xây dựng và bảo vệ đất nước.

  + Về đời sống – xã hội: Sứ mạng của báo chí trước hết là để thỏa mãn nhu cầu thông tin trong đời sống xã hội, bởi nhờ thông tin mà con người tự nhiên mới có thể trở thành con người xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mỗi thông tin trên báo chí đều có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến vị thế, diện mạo của quốc gia, dân tộc. Vì thế, khi truyền tải thông tin về đời sống – xã hội lên báo chí, việc cân nhắc về nội dung là vô cùng quan trọng. Thông tin đời sống xã hội trên báo chí là một phần quan trọng giúp mọi người tăng tính cập nhật, hòa nhập trong cộng đồng. Bản chất sẽ tạo ra những áp lực xã hội nhất định trước một sự kiện, tạo những yếu tố tích cực để phát triển nhận thức, đánh giá chung của dư luận khi tiếp nhận những thông tin, sự kiện đó.

  + Về văn hóa – giải trí: Báo chí là kênh truyền bá, phổ biến một cách sinh động, hấp dẫn các loại hình và tác phẩm văn hóa – văn nghệ để nâng cao trình độ hiểu biết và đáp ứng nhu cầu văn hóa – giải trí của nhân dân.

  – Nguyên tắc truyền tải thông tin:

  + Đối với thông tin: Thông tin cần gắn với sự kiện có thật. Thông tin cần phải nhanh chóng, hợp thời. Phong phú, đa dạng và nhiều chiều. Thông tin phải phù hợp với các quy tắc, giá trị xã hội. Thông tin phải có tính công khai. Thông tin và có tính liên tục.

  + Đối với người truyền tải: Người truyền tải phải chân thực khách quan trong quá trình quyền tải thông tin. Với mỗi lĩnh vực thông tin thì người truyền tải cần có hiểu biết nhất định về lĩnh vực đó. Người truyền tải phải không ngừng tìm hiểu, học hỏi và rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao trình độ. Người truyền tải cần phải bao quát phản ánh, có cái nhiều nhiều chiều đối với mỗi vấn đề.

  * Chức năng tư tưởng:

  – Là khả năng báo chí tham gia vào quá trình tuyên truyền, quảng bá hệ tư tưởng, làm cho hệ tư tưởng này có thể lan truyền rộng rãi và chiếm ưu thế trong đời sống nhân dân. Báo chí thực chất và chủ yếu là cổ vũ, truyền bá, bảo vệ cho một hệ tư tưởng nhất định.

  – Để báo chí Việt Nam thực hiện tốt chức năng tư tưởng, việc quán triệt một số quan điểm chỉ đạo của Đảng về vấn đề này có ý nghĩa quan trọng. Chức năng tư tưởng là chức năng thể hiện tính mục đích, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động của báo chí.

  – Yêu cầu cơ bản của chức năng tư tưởng: Báo chí phải là lực lượng xung kích đi đầu và góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục lí tưởng XH; BC đi đầu và góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục hệ tư tưởng của Đảng; Gắn bó chặt chẽ với DLXH, thường xuyên và kịp thời phát hiện các nhân tố mới tích cực, kích thích năng lực sáng tạo của con người và cộng đồng; BC phải là binh chủng đi đầu, xung kích trong việc đấu tranh chống tham những, tiêu cực, bảo vệ hệ tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân về hệ thống chính trị.

  – Nói báo chí giáo dục tư tưởng thực chất là truyền bá tư tưởng của giai cấp cầm quyền.

  – Để thực hiện tốt chức năng này, nhà báo ko chỉ cần có kiến thức chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mà còn phải có niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng và sự nghiệp, nắm bắt kịp thời nguyện vọng của nhân dân.

  * Chức năng khai sáng, giải trí:

  – Các phương thức thực hiện cơ bản: Tham gia bảo tồn các hệ thống giá trị văn hóa thông qua giáo dục truyền thống; Cổ vũ, khích lệ năng lực sáng tạo giá trị mới, đồng thời truyền bá và nhân rộng nhân tố, giá trị mới, động viên tính tích cực xã hội của con người; Phê phán thói hư tật xấu, các biểu hiện bảo thủ, trị trệ, đấu tranh chống các hiện tượng phi văn hóa; Giao lưu văn hóa với các dân tộc, các cộng đồng trên thế giới.

  – Tạo điều kiện, tổ chức hướng dẫn công chúng sử dụng thời gian rỗi một cách hữu ích.

  – Hiện nay, các loại hình báo chí ở nước ta chưa chú trọng đến các chương trình trò chơi giải trí nói riêng và các dịch vụ XH nói chung.

  * Chức năng quản lí, giám sát và phản biện xã hội:

  – Bảo đảm thông tin hai chiều từ chủ thể và khách thể quản lí, đảm bảo các quyết định quản lí được thông suốt và thực thi trong thực tế.

  – Chức năng giám sát trong xã hội là kịp thời phát hiện những nơi làm đúng để biểu dương khích lệ và tổng kết kinh nghiệm, phát hiện những nơi trục trặc, làm sai để đấu tranh.

  – Điều kiện để thực hiện tốt chức năng giám sát xã hội của BC: Không ngững mở rộng tính công khai và dân chủ hóa đời sống xã hội; Nâng cao trình độ dân trí; Không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ trong bộ máy công quyền; Không ngừng hoàn thiện môi trường pháp lí, xây dựng nhà nước pháp quyền; Không ngừng nâng cao trình độ về mọi, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ báo chí truyền thông; Cần thống nhất nhận thức sử dụng báo chí như công cụ hữu ích hàng đầu trong việc mở rộng tính công khai và dân chủ hóa đời sống XH.

  – Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội tức là báo chí thể hiện tính độc lập tương đối của mình.

  * Chức năng kinh tế – dịch vụ:

  – Ngày nay, hoạt động trong nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, nên hình thành quan niệm đúng về sản phẩm báo phải là sản phẩm hàng hóa.

   

   

   

   

   

   

   

  Share this:

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Phần Mềm Hack Wifi Miễn Phí Trên Máy Tính Pc, Ios, Android
 • Não Trái – Não Phải: Lợi Ích Của Sự Cân Bằng
 • Bạn Đã Biết 6 Tính Năng Đặc Biệt Của Tai Nghe Airpod ?
 • Cpu Là Gì, Cpu Có Chức Năng Gì Đối Với Máy Tính?
 • Cpu Là Gì? Phân Loại, Cấu Tạo Và Chức Năng Của Cpu
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Báo Chí Theo Quy Định Luật Báo Chí 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Báo Chí Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Báo Chí Phản Biện Và… Phản Biện Báo Chí
 • 8 Tính Chất Của Ngôn Ngữ Báo Chí
 • Để Báo Chí Phát Huy Vai Trò Định Hướng Dư Luận Trong Kỷ Nguyên Số Hóa Và Bùng Nổ Mạng Xã Hội
 • Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Đinh Văn Thu: Báo Chí Phải Làm Tốt Chức Năng Định Hướng Dư Luận Xã Hội
 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí được quy định chi tiết tại Điều 4 Luật báo chí 2022, theo đó báo chí có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÁO CHÍ

  Kiến thức của bạn:

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí theo Luật báo chí 2022

  Kiến thức của Luật sư:

  Cơ sở pháp lý:

  Nội dung kiến thức: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí

  Khoản 1 Điều 2 Luật báo chí 2022 quy định:

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí được quy định tại Điều 4 Luật báo chí 2022, cụ thể như sau:

  Khoản 1 Điều 4 quy định về chức năng của báo chí như sau:

  Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân.

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí

  Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật báo chí 2022, báo chí có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  • Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân;
  • Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
  • Phản án và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân;
  • Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tien tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;
  • Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam;
  • Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

  Để được tư vấn chi tiết về Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn dân sự 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vai Trò Định Hướng Xã Hội Của Báo Chí
 • Các Loại Phong Cách Chức Năng Ngôn Ngữ Trong Văn Bản
 • Ngôn Ngữ Báo Chí Là Gì? Tính Chất Của Ngôn Ngữ Báo Chí
 • Chức Năng Của Báo Chí Truyền Hình
 • Vai Trò Báo Chí Trong Đời Sống Xã Hội
 • Tiểu Luận Hv Báo Chí Và Tuyên Truyền Đề Tài Chức Năng Xã Hội Của Báo Chí

  --- Bài mới hơn ---

 • Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Và Truyền Thông
 • Những Hình Thức Căn Bản Của Truyền Thông Giao Tiếp
 • Luận Văn: Kỹ Năng Giao Tiếp Của Học Sinh Trung Học, Hay, 9Đ
 • Vai Trò Của Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
 • Giao Tiếp Và Vai Trò Của Giao Tiếp Trong Quản Trị Kinh Doanh. Ứng Dụng Trong Thực Tê
 • Vũ Trần Nam Linh

  Lớp Truyền hình K31A2

  Bài tập Cơ sở lí luận báo chí

  Đề bài: Chức năng xã hội của báo chí.

  1/ Khái niệm chức năng?

  Theo từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam:

  1.1. Trong triết học, xã hội học, CN chỉ:

  a) Tác động của các đặc tính của một hệ thống khách thể đối với các

  hệ thống môi trường cùng nằm trong một hệ thống các quan hệ với khách

  thể đang xem xét một hệ thống các quan hệ nhất định (như CN giác quan,

  CN tiền tệ…).

  b) Kết quả đối với một hệ thống xã hội của một hiện tượng, sự kiện,

  yếu tố, thể chế xã hội có tác dụng góp phần vào sự vận hành, sự duy trì hệ

  thống xã hội đó. Định nghĩa này giả định rằng một hệ thống có một sự thống

  nhất nhất định, gọi là sự thống nhất CN.

  1.2. Trong ngôn ngữ học, CN chỉ:

  a) Nhiệm vụ, vai trò của các đơn vị ngôn ngữ hoặc của các yếu tố

  trong hệ thống ngôn ngữ, vd. CN khu biệt nghĩa của các âm vị, CN phân

  giới của các âm, CN hình thái học.

  b) Sự cụ thể hoá vai trò của một yếu tố ngôn ngữ trong lời nói cụ thể,

  vd. CN chủ ngữ, CN vị ngữ, CN định ngữ, vv.

  c) Vai trò của ngôn ngữ đối với xã hội như CN làm phương tiện giao

  tiếp và công cụ biểu hiện tư duy của con người.

  d) Tác dụng của ngôn từ cụ thể trong giao tiếp, vd. CN thông báo, CN

  cầu khiến, CN biểu cảm, vv.

  đ) Ngoài ra, cũng có một khuynh hướng ngữ pháp gọi là “ngữ pháp

  chức năng”.

  Nội dung cơng tác tư tưởng của Đảng ta:

  – Truyền bá hệ tư tưởng.

  – Truyền bá Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng.

  Mục đích của công tác tư tưởng:

  – Để quần chúng nhân dân biến hệ tư tưởng của Đảng thành hệ tư tưởng

  của quần chúng nhân dân.

  – Để giác ngộ, nâng cao tính tự giác cho quần chúng nhân dân.

  – Để bồi dưỡng niềm tin, tình cảm cách mạng, cổ vũ hành động.

  Các loại hình của công tác tư tưởng:

  – Hoạt động lý luận (Quán triệt và phổ biến hệ tư tưởng; Tổng kết thực

  tiễn để hình thành đường lối chiến lược, chủ trương, chính sách).

  – Hoạt động tuyên truyền.

  – Hoạt động cổ động.

  (Khi đã có đường lối chiến lược, chủ trương, chính sách … thì tuyên

  truyền và cổ động cho chúng).

  Các công cụ tư tưởng:

  – Hệ thống các trường lớp chính trị.

  – Sinh hoạt tư tưởng theo các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, tổ chức …

  – Đội ngũ báo cáo viên.

  – Bảo tàng, triển lãm, pa nô, áp phích, các đội tuyên truyền …

  – Văn học nghệ thuật.

  – Báo chí (bao gồm các loại hình) là công cụ đặc biệt quan trọng.

  Trong số các công cụ tư tưởng của Đảng thì báo chí đóng vai trị cực kỳ

  quan trọng. Chính vai trò, tác dụng của báo chí trong việc giáo dục chính trị,

  lãnh đạo tư tưởng đối với quần chúng nhân dân đã tạo thành nhóm chức

  năng tư tưởng của báo chí. Báo chí là công cụ tư tưởng quan trọng bởi lẽ báo

  chí hàng ngày hàng giờ thông qua hoạt động chuyển tải thông tin truyền bá

  hệ tư tưởng của Đảng vào quần chúng nhân dân, hướng tính tích cực xã hội

  của quần chúng nhân dân vào việc thực hiện những mục tiêu mà Đảng và

  Nhà nước đặt ra.

  Nhóm chức năng tư tưởng của báo chí bao gồm các thành tố:

  2.1.1. Chức năng mục tiêu:

  – Lý luận báo chí cách mạng đã chỉ rõ ý nghĩa to lớn của báo chí trong

  việc hình thành đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân. Vai trò của báo

  chí cũng tăng nhanh đồng hành với sự phất triển của xã hội cùng với việc

  mở rộng quy mô của các hoạt động xã hội và thu hút quần chúng nhân dân

  tham gia vào các phong trào, các hoạt động xã hội.

  – Báo chí làm nhiệm vụ khách quan là chuyển tải thông tin một cách

  nhanh chóng, toàn diện và có định hướng. Cũng như mọi hoạt động khác của

  con người, hoạt động báo chí bao giờ cũng hướng tới những mục tiêu xác

  định. Mục tiêu của hoạt động báo chí là nâng cao tính tự giác cho đối

  tượng công chúng. (Tự giác là làm việc gì tự mình hiểu mà làm, không cần

  phải nhắc nhở, đốc thúc). Để nâng cao tính tự giác cho công chúng, báo chí

  phải nâng cao nhận thức và tự nhận thức cho họ. Nhận thức và tự nhận

  thức nằm trong mối quan hệ biện chứng. Nhận thức (là khả năng của con

  người phản ánh và tái hiện hiện thực vào tư duy) – là toàn bộ những tri thức

  về thế giới xung quanh: những quy luật, những hiện tượng, những khuynh

  hướng, những quá trình của đời sống xã hội. Còn tự nhận thức là hiểu được

  vị trí của mình trong thế giới, trong các mối quan hệ xã hội; hiểu được mục

  đích, ý nghĩa của cuộc sống, hiểu được mục đích và yêu cầu, hiểu được cách

  thức để đạt được mục đích và thỏa mãn những nhu cầu ấy … Sự tự giác là

  kết quả của nhận thức và tự nhận thức. Tự giác là động lực mạnh mẽ của

  hành vi, nó quy định tính tích cực xã hội của con người.

  Để thực hiện tốt chức năng mục tiêu – báo chí phải:

  + Giúp cho công chúng nhận thức thế giới khách quan một cách toàn

  diện, sâu sắc và đúng đắn.

  + Định hướng xã hội cho công chúng một cách toàn diện, đúng đúng

  đắn và khoa học.

  2.1.2. Chức năng định hướng.

  Để nâng cao tính tự giác cho đối tượng công chúng đòi hỏi báo chí phải

  định hướng cho họ một cách toàn diện và đúng đắn.

  Định hướng xã hội – là tác động, giáo dục, giúp đỡ cho công chúng

  hiểu và đánh giá đúng các sự kiện, hiện tượng của đời sống xã hội để từ

  đó họ xác định được mục tiêu, khuynh hướng và đặc điểm hành vi của

  mình.

  Sự định hướng như vậy thể hiện ở các mặt:

  – Thứ nhất: Qua thông tin báo chí cung cấp giúp cho công chúng hiểu

  được cái gì đang diễn ra. Sự định hướng bắt đầu từ hiểu biết tất cả các sự

  kiện hàng ngày diễn ra trong thế giới xung quanh để tạo thành bức tranh

  toàn cảnh về thế giới khách quan của con người mà con người sống trong

  nó. Đối với báo chí, mô hình thông tin, hệ thống các khái niệm về cuộc sống

  là rất quan trọng.

  – Thứ hai: Qua việc cung cấp thông tin báo chí giúp cho công chúng

  xác định rõ được rằng trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể cần đạt tới cái gì,

  cả về trước mắt, cả về lâu dài từ quan điểm chính thống.

  – Thứ ba: Sự định hướng được thể hiện qua việc đánh giá các sự kiện,

  hiện tượng, các quá trình, các khuynh hướng, các nhân vật … (Đương nhiên

  là từ quan điểm chính thống). Sự đánh giá đó sẽ có sức thuyết phục, tác

  động mạnh mẽ tới đối tượng khi nó như là những kết luận được rút ra từ việc

  phân tích các sự kiện, hiện tượng, các quá trình, các khuynh hướng, các nhân

  vật … ấy của thực tiễn (từ quan điểm chính thống).

  Thứ tư: Sự định hướng còn thể hiện ở việc phổ biến những giá trị,

  những chuẩn mực, những phương thức, phương pháp hoạt động … nhằm

  thực hiện những mục tiêu đề ra và đạt được những kết qủa cao nhất trong

  những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể.

  Kết quả định hướng của báo chí đến mức nào phụ thuộc vào mức độ công

  khai các vấn đề của đời sống xã hội; vào sự dễ hiểu, cập nhật của thông tin;

  vào khả năng phản ánh và xem xét công khai, thẳng thắn các vấn đề của đời

  sống xã hội trên báo chí.

  Định hướng của báo chí trong thực tế có thể toàn diện, sâu sắc và đúng

  đắn; có thể toàn diện nhưng không sâu sắc và đúng đắn; và cũng có thể là rất

  yếu kém. Báo chí cách mạng – với bản chất giai cấp và vai trò lịch sử của

  mình – phải định hướng một cách sâu sắc, toàn diện và đúng đắn, hình thành

  ý thức khoa học và tiến bộ cho công chúng xã hội, làm sao để công chúng

  báo chí nhận thức đúng về thế giới xung quanh, hiểu được vị trí và vai trò

  của mình để lựa chọn thái độ và hành vi cho phù hợp. Định hướng xã hội

  toàn diện, sâu sắc, đúng đắn và khách quan sẽ tác động trực tiếp tới hoạt

  động của công chúng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện

  các mục tiêu, nhiệm vụ xã hội đã đề ra.

  Báo chí thực hiện chức năng mục tiêu, hình thành tính tự giác thông qua

  định hướng xã hội một cách toàn diện, sâu sắc, đúng đắn và khách quan mang đặc điểm tổng hợp; có nghĩa là báo chí phải tác động tới các mặt của

  thế giới tinh thần, tới toàn bộ các bộ phận cấu thành của cấu trúc ý thức xã

  hội: Thế giới quan; Ý thức lịch sử, văn hóa và Dư luận xã hội.

  Thế giới quan: là quan niệm thành hệ thống về thế giới, về các hiện

  tượng tự nhiên và xã hội. TGQ thể hiện cả ở 2 phương diện: bức tranh thực

  tiễn về thế giới và mối quan hệ, quan điểm về thế giới. Hệ thống quan niệm

  này quy định lập trường, quan điểm, niềm tin, lý tưởng … của con người.

  TGQ là lăng kính mà thông qua đó con người nhận thức và đánh giá thế giới

  xung quanh, thẩm định các giá trị vật chất và tinh thần, bày tỏ thái độ trước

  các sự kiện, hiện tượng … của đời sống xã hội, xác định mục đích, phương

  hướng và đặc điểm của hành vi. TGQ là hạt nhân của cấu trúc ý thức xã hội,

  được hình thành là do cả một quá trình và nó bền vững, chậm thay đổi.

  Ý thức lịch sử, văn hóa: là thành tố thứ 2 của cấu trúc ý thức xã hội, nó

  đóng vai trị trung gian, truyền dẫn giữa TGQ và Dư luận xã hội (DLXH). Ý

  thức lịch sử, văn hóa là quan niệm của con người về lịch sử, về hiện tại trong

  mối quan hệ với quá khứ và tương lai. Để xem xét, thẩm định và đánh giá

  các sự kiện, hiện tượng của thực tiễn, con người phải hiểu và biết được lịch

  sử hình thành và vận động của thực tiễn, các mối quan hệ của thực tiễn với

  thời đại, với môi trường tự nhiên và xã hội … Bởi lẽ hiện tại như là quá trình

  vận động và phát triển của quá khứ, bị quy định bởi quá khứ và ảnh hưởng

  đến tương lai.

  Sự hình thành ý thức lịch sử, văn hóa do nhiều yếu tố: văn hóa truyền

  thống, kiến thức được trang bị bởi hệ thống nhà trường từ thấp đến cao, văn

  học nghệ thuật, các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền, kinh

  nghiệm sống … trong đó báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng do khả năng

  cung cấp thông tin nhanh, đa dạng và phong phú: phổ biến những tri thức,

  những kinh nghiệm, những giá trị lịch sử, thẩm định và cổ động cho những

  giá trị lịch sử, tạo môi trường cho sự hình thành ý thức lịch sử, văn hóa.

  Dư luận xã hội: là thành tố động nhât, linh hoạt nhất của ý thức xã hội.

  DLXH là phản ứng, thái độ của xã hội trước một sự kiện, hiện tượng, vấn đề

  … hay một nhân vật nào đó. Đối tượng của DLXH là toàn bộ các sự kiện,

  hiện tượng … của đời sống xã hội. Chủ thể của DLXH là các giai cấp, các

  tầng lớp, các dân tộc, các nhóm xã hội, các vùng hay địa phương … DLXH

  xem xét và đánh giá các sự kiện thường ngày của đời sống xã hội xuất phát

  từ mối liên hệ đối với chúng. DLXH có thể tiến bộ, có thể lạc hậu, có thể

  thúc đẩy, có thể kìm hãm sự tiếp thu cái mới, sự phát triển của xã hội.

  Các thành tố của ý thức xã hội nằm trong mối liên hệ chặt chẽ, vận

  động một cách linh hoạt dưới sự tác động của thực tiễn.

  2.1.3. Chức năng giáo dục chính trị tư tưởng

  Chức năng giáo dục chính trị tư tưởng của báo chí được thể hiện ở sự

  giáo dục, bao gồm giáo dục thường xuyên và giáo dục lại đối với công

  chúng báo chí.

  Giáo dục – là hoạt động nhằm hình thành ý thức ở đối tượng. Khi nhận

  được những thông tin (về quá khứ và hiện tại, về những quy luật vận động

  và phát triển của xã hội, về những giá trị và chuẩn mực của cuộc sống …) tạo

  ra sự thay đổi về chất trong mỗi con người. Nếu những thông tin tiếp nhận

  ấy là chân thực và khách quan thì quan điểm riêng được hình thành sẽ là tích

  cực (và ngược lại). Để đạt được hiệu quả giáo dục, báo chí khi truyền bá

  những thông tin về thực tiễn phải giúp cho công chúng hiểu biết được những

  quy luật, những sự kiện, hiện tượng, những quá trình của đời sống xã hội,

  phải quan tâm đến việc tạo ảnh hưởng tư tưởng mạnh mẽ tới họ, phải phối

  hợp và gắn với những giá trị, những chuẩn mực, những tư tưởng hiện hành,

  có nghĩa là gắn với chức năng mục tiêu của hoạt động thông tin, với toàn bộ

  các hình thức định hướng xã hội.

  Nội dung quan trọng nhất của giáo dục là hình thành tư duy kinh tế,

  giáo dục ý thức chính trị, ý thức lao động, ý thức đạo đức, ý thức luật pháp,

  tinh thần yêu nước … và đấu tranh chống lại những tư tưởng và những chuẩn

  mực đạo đức xa lạ.

  Hoạt động giáo dục trong báo chí góp phần tạo ra niềm tin của công

  chúng. Sự xuất hiện của niềm tin đối với báo chí – đó là kết quả của việc tiếp

  thu thông tin cá nhân, hình thành từ sự tin tưởng vào những phản ánh, phân

  tích và đánh giá, đề xuất, kiến nghị và kết luận của báo chí. Niềm tin đối với

  báo chí khác với đức tin trong tôn giáo. Đức tin trong tôn giáo là sự ngộ

  nhận thiếu bằng chứng … còn niềm tin đối với báo chí được hình thành từ

  báo chí và do báo chí – thông qua những bằng cớ xác thực của thực tiễn.

  (Thông qua kỹ năng phản ánh, phân tích, đánh giá các sự kiện, hiện tượng,

  các quá trình, các khuynh hướng … hàng ngày của báo chí). Do vậy, để hình

  thành niềm tin của công chúng, đòi hỏi báo chí phải sử dụng một cách linh

  hoạt và sáng tạo các phương pháp tái tạo thực tiễn trong các tác phẩm báo

  chí, vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo những đặc điểm, những quy

  luật của hoạt động tuyên truyền, cổ động và tổ chức mà nhờ những phương

  pháp này thực hiện một cách hiệu quả nhiệm vụ giáo dục của báo chí.

  – Tuyên truyền: là hoạt động truyền bá những tư tưởng nền tảng, quan

  điểm cơ bản của hệ tư tưởng của chế độ. Nội dung tuyên truyền cơ bản:

  + Tuyên truyền hệ tư tưởng.

  + Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  + Tuyên truyền các quan niệm khái quát về thời đại.

  + Tuyên truyền hình thành lối sống mới.

  – Cổ động: là hoạt động của báo chí để phổ biến những thông tin thời

  sự, tác động tích cực và có định hướng vào lập trường, thái độ, tình cảm …

  của công chúng. Bằng những thông tin phản ánh các sự kiện, hiện tượng

  hàng ngày về thực tiễn, cổ động được thể hiện trong những đánh giá rõ ràng

  nhằm hình thành nên mối quan hệ của công chúng với các sự kiện, hiện

  tượng ấy cho phù hợp với ý nghĩa của nó, định hướng hoạt động cho công

  chúng.

  – Tổ chức: Kết quả hoạt động tuyên truyền và cổ động của báo chí

  được phản ánh trong việc hình thành ý thức và tự ý thức ở công chúng, trong

  việc giáo dục ý thức, trong việc định hướng toàn diện, sâu sắc và đúng đắn

  (khoa học). Đó là bước đi đầu tiên, quan trọng của công tác tổ chức. Nó tạo

  điều kiện quan trọng và cần thiết cho tính tích cực trong các hoạt động xã

  hội của công chúng để chuyển sang bước thứ hai: tập hợp và hướng dẫn hoạt

  động của công chúng nhàm thực hiện những mục tiêu chung của xã hội

  trong từng giai đoạn xã hội cụ thể.

  Tuyên truyền, cổ động và tổ chức có mối liên hệ chặt chẽ với nhau,

  đan xen trong nhau, là điều kiện và tiền đề của nhau khó có thể phân định

  rạch ròi.

  2.2/ Chức năng quản lý, giám sát

  Bài báo làm ví dụ: Bài báo “Nứt đập thủy điện do sai sót tất cả các

  khâu” của nhà báo Trí Tín đăng trên tờ VnExpss ngày 22 tháng 3 năm

  2012.

  Báo chí thực hiện chức năng quản lý xã hội bằng việc cung cấp và duy

  trì dòng thông tin tuần hoàn trong cơ thể xã hội theo cả 2 chiều. Một mặt,

  với khả năng nhanh chóng, kịp thời, chính xác và rộng khắp, báo chí (gồm

  tất cả các loại hình: báo in; phát thanh; truyền hình; báo mạng điện tử) là

  những phương tiện có ưu thế tuyệt đối trong việc chuyển đến khách thể quản

  lý những thông tin dưới dạng các quyết định quản lý. Mặt khác, báo chí

  phản ánh thực trạng tình hình không chỉ của đối tượng quản lý một cách đa

  dạng, phong phú, chính xác và kịp thời … tới xã hội, tới chủ thể quản lý,

  giúp cho chủ thể quản lý có thêm những nguồn thông tin để soạn thảo và tổ

  chức thực hiện các quyết định quản lý.

  Với đặc điểm của hoạt động thông tin, báo chí có tác động trực tiếp tới

  từng bộ phận cấu thành của hệ thống xã hội, tời toàn xã hội. Nhưng sự tác

  động như vậy cũng có thể diễn ra theo 2 hướng:

  – Nếu báo chí phục vụ cho mục tiêu tiến bộ, thông tin báo chí chân thực

  và đúng đắn thì báo chí sẽ tác động tới các quá trình xã hội, thúc đẩy xã hội

  phát triển.

  – Nếu báo chí phục vụ cho những mục tiêu vụ lợi thì báo chí sẽ làm rối

  loạn hệ thống quản lý, sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội.

  Bởi lẽ thông tin tự thân nó không thể thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển

  của xã hội mà chỉ có thể thông qua những người chịu sự tác động của thông

  tin, và họ thể hiện sự tác động đó trong hành vi của mình, trong kỹ thuật và

  công nghệ mới, trong những hình thức quản lý mới đối với sản xuất, xã hội,

  tổ chức lao động …

  2.3/ Chức năng khai sáng, giải trí

  Bài báo “Lê Văn Tuấn với thể loại âm nhạc mới: CROR” của tác gỉa

  Thanh Kiều trên tờ Thể Thao & Văn Hóa ngày 19 tháng 7 năm 2010.

  Sự phát triển rộng khắp của các loại hình báo chí là tiền đề quan trọng

  để cung cấp thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết, văn hóa của công chúng,

  đồng thời thông qua báo chí xã hội hóa, đại chúng hóa những giá trị văn hóa

  tinh thần của nhân dân, giúp cho mọi thành viên trong xã hội có điều kiện bổ

  sung vốn tri thức, làm phong phú thêm đời sống tinh thần … của mình. Đây

  chính là điều kiện, là phương tiện để con người phát triển một cách toàn diện

  – mục đích cao cả của chế độ, mơ ước ngàn đời của nhân loại.

  việc viết một tác phẩm báo chí mà còn có thể đưa người đọc đến việc hiểu

  sai lệch vấn đề, thậm chí nắm bắt hoàn toàn sai thông tin. Ví dụ như tờ báo

  mạng chúng tôi chúng tôi chúng tôi 2sao.net.vn… Tất nhiên

  không phải bài báo nào của những tờ này cũng phạm phải những điều nêu

  trên nhưng càng ngày, những bài báo có chất lượng kém càng xuất hiện

  nhiều trên các tờ báo này.

  Để giải quyết các hạn chế, tiêu cực này, nhà nước cần có các chế tài

  xử phạt nghiêm ngặt hơn, các điều lệ trong Luật báo chí chặt chẽ hơn với

  những tờ báo, nhà báo viết các bài viết có chất lượng quá kém, làm sai lệch

  thông tin, ảnh hưởng xấu tới bộ mặt nền báo chí nói chung của Việt Nam.

  3.2/ Tích cực

  --- Bài cũ hơn ---

 • 50 Câu Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản Thông Dụng Hàng Ngày Bạn Nên Biết
 • Trắc Nghiệm Tiếng Anh Giao Tiếp Đáp Án Dịch Nghĩa Chi Tiết
 • Chức Năng Giao Tiếp Và Câu Đáp Lại
 • Tuần 8. Việt Bắc (Trích)
 • Tai Lieu Tong Hop Mon Ky Nang Giao Tiep
 • Báo Chí Phải Là Nơi Tập Hợp Quần Chúng, Định Hướng Tư Tưởng Và Dư Luận Xã Hội (*)

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Định Hướng Xã Hội Của Báo Chí – Từ Thực Tiễn “Cuộc Chiến” Phòng, Chống Dịch Covid 19
 • Báo Chí Trong Vai Trò Định Hướng Dư Luận Xã Hội
 • Hiểu Thêm Về Báo Chí Cách Mạng Việt Nam
 • Quảng Cáo Báo Chí Là Gì Và Những Điều Cần Biết
 • Ý Nghĩa Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Tiền Lương
 • Thưa các anh, chị, em phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn,

  Hôm nay, trong ngày vui kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, anh chị em phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh và báo chí Trung ương đóng trên địa bàn lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và xin chia sẻ niềm vui với các đồng chí. Chúc buổi gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thành công tốt đẹp.

  Thưa các đồng chí,

  Cách đây 91 năm, ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên, tờ báo cách mạng đầu tiên ở nước ta chính thức ra đời, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, báo chí nước ta không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Cùng với sự lớn mạnh của báo chí cả nước, những năm qua, báo chí Quảng Bình đã không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt.

  Toàn tỉnh hiện có 8 cơ quan báo chí, ngoài ra, có 2 cơ quan đại diện báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là Phân xã Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập; có 16 phóng viên thường trú các báo, 16 phóng viên có thông báo của cơ quan báo chí cử đến hoạt động trên địa bàn và 4 cộng tác viên có văn bản giới thiệu của cơ quan báo chí.

  Điều đáng ghi nhận là, đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác tốt; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, nỗ lực phấn đấu, miệt mài lao động sáng tạo, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương.

  Chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao, nội dung phong phú, đa dạng và bảo đảm tính thời sự, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  Các cơ quan báo chí đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

  Các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh và của Trung ương đã có sự đoàn kết thống nhất, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, đưa tin nhanh nhạy, phản ánh phong phú các diễn biến đời sống chính trị, kinh tế – xã hội; tích cực tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

  Đồng thời, coi trọng việc phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội tỉnh nhà.

  Thông qua báo chí và những người làm báo, nhân dân trong tỉnh đã được tham gia và đóng góp ý kiến, nguyện vọng, nhất là các vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng,… Qua đó, đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

  Thưa các đồng chí,

  Thời gian qua, tỉnh ta luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, phải hứng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai; gần đây nhất là sự cố môi trường biển nghiêm trọng dẫn đến tình trạng cá biển chết bất thường với số lượng lớn gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng xấu đã kích động, xúi giục và lôi kéo một số người dân tụ tập trái phép và có những hành động phá rối, gây cản trở giao thông, gây mất trật tự an toàn xã hội.

  Cùng thời điểm đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tích cực chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2022. Cùng với sự vào cuộc tích cực của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh và báo chí Trung ương đóng trên địa bàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường tuyên truyền, góp phần quan trọng trong việc định hướng nhận thức, tư tưởng và hành động, ổn định dư luận nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

  Toàn tỉnh bước vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2022-2021 với một khí thế và quyết tâm cao, đã thực hiện thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt gần 99%, đứng trong tốp dẫn đầu của cả nước. Báo chí Quảng Bình và các cơ quan, phóng viên báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thực sự là lực lượng quan trọng tham gia quản lý xã hội; là diễn đàn của nhân dân, là phương tiện để người dân thực hiện quyền làm chủ, trở thành cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân trong tỉnh.

  Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin biểu dương và cảm ơn những đóng góp tích cực, có hiệu quả của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà và các cơ quan, phóng viên báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

  Thưa các đồng chí,

  Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm nay đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2022-2021, kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đẩy mạnh tuyên truyền việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

  Tình hình trong nước, trong tỉnh bên cạnh những thuận lợi vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

  Trước tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra cho công tác tư tưởng – văn hóa nói chung, báo chí nói riêng những trọng trách hết sức vẻ vang, nhưng cũng rất nặng nề. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI) về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2022 đặc biệt nhấn mạnh: Báo chí phải góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân; góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng,…

  Để phát huy tốt vai trò, sức mạnh to lớn của báo chí trong giai đoạn mới, tôi xin lưu ý một số nội dung cơ bản sau:

  Thứ nhất, các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí, phóng viên báo Trung ương đóng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương; phát hiện, cổ vũ, động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tham gia tích cực và có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán những tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái, đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng thù địch của các thế lực phản động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

  Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền làm nổi bật những thành tựu to lớn của đất nước và của tỉnh sau 30 năm đổi mới. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn có tính động lực cho sự phát triển; các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là thế mạnh về du lịch, các giá trị văn hoá đặc sắc ở các vùng miền.

  Công tác tuyên truyền phải được thực hiện bằng hình thức phong phú, với mục tiêu tuyên truyền không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải chuyển hóa thành hành động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, chung tay quyết tâm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

  Thứ hai, các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động; quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà; tổ chức học tập, quán triệt Luật báo chí cho các nhà báo, hội viên; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức của người làm báo.

  Mục tiêu đặt ra là xây dựng được một nền báo chí trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Thứ ba, cần quán triệt quan điểm phát triển báo chí theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Các cơ quan báo chí cần thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát sự chỉ đạo, định hướng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh để xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền sát hợp; động viên, phát huy được nội lực, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có giá trị.

  Các cơ quan báo chí tăng cường sự đoàn kết, vững mạnh, trở thành nơi tập hợp, hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn. Tăng cường tập hợp hội viên, tạo cho báo chí Quảng Bình có một diện mạo mới, có bản sắc riêng và có vị thế xứng đáng trong báo chí ở khu vực miền Trung và cả nước.

  Thứ tư, chú trọng phát triển đi đôi với tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí đối với đời sống xã hội theo hướng bảo đảm cả về số lượng, chất lượng nội dung, công nghệ, sự hợp lý về loại hình báo chí, trong đó, có sự cân đối, hài hòa giữa báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử nhằm đáp ứng tốt nhất, đạt hiệu suất cao nhất, đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới.

  Báo chí cần tăng cường phát hiện, nhân rộng gương người tốt việc tốt; phải làm cho công chúng noi theo được cái tốt, cái thiện và đấu tranh không khoan nhượng với cái ác, cái xấu.

  Báo chí phải là nơi tập hợp quần chúng, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thông tin phải phong phú, đa dạng, hấp dẫn, mang tính thời sự, tính chiến đấu, tính phát hiện, tính sáng tạo.

  Cần năng động, sáng tạo, mạnh dạn hơn nữa, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tuyên truyền, giải thích, phân tích với nhân dân về những chủ trương lớn của tỉnh sắp triển khai thực hiện, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm mang tính động lực, đột phá để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

  Đặc biệt là, trong thời gian sắp tới, sau khi có sự chỉ đạo của Trung ương, báo chí cần nghiên cứu có phương pháp tuyên truyền phù hợp để tuyên truyền, giải thích cho nhân dân và định hướng dư luận xã hội về sự cố môi trường biển bảo đảm đúng định hướng, đúng sự chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm sự ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  Thưa các đồng chí,

  Báo chí cách mạng của chúng ta có bề dày truyền thống rất đáng tự hào, ngày nay đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tin tưởng rằng, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu có nhiều đóng góp quan trọng hơn, to lớn hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng đổi mới và phát triển.

  Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới đội ngũ những người làm báo, các đồng chí quản lý báo chí cùng toàn thể các đồng chí luôn mạnh khoẻ, giàu sức sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà giao phó. Chúc sự nghiệp báo chí tỉnh ta ngày càng phát triển.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Chí, Truyền Thông Và Nhiệm Vụ Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Đấu Tranh, Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch
 • Bài Học: Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí (Tiếp Theo)
 • Yêu Cầu Đặt Ra Với Báo Chí Trong Bối Cảnh Chuyển Đổi Số
 • Trọng Trách Của Báo Chí Và Truyền Thông Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Không Giống Người Lớn, Trẻ Em Dùng Cả Hai Bán Cầu Não Để Hiểu Ngôn Ngữ
 • Giáo Dục Với Chức Năng Tư Tưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Xương Khớp Phần 1: Chức Năng Của Xương
 • Thực Phẩm Chức Năng Xương Khớp Tốt Nhất Hiện Nay
 • Xương Cùng Có Chức Năng Gì?
 • Thực Phẩm Chức Năng Xương Khớp
 • Trình Bày Cấu Tạo Và Chức Năng Của Xương Dài
 • Do giáo dục tác động đến con người cho nên nó cũng có khả năng tác động đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến các quá trình xã hội mà con người là chủ thể. Những tác dụng của giáo dục đối với các quá trình xã hội xét về mặt xã hội học được gọi là những chức năng xã hội của giáo dục. Có 3 loại chức năng xã hội của giáo dục : Chức năng kinh tế – sản xuất, chức năng – chính trị xã hội và chức năng tư tưởng – văn hoá.

  Những chức năng này thể hiện vai trò của giáo dục đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội về tất cả các mặt.

  Chức năng tư tưởng-văn hóa Giáo dục không chỉ có ý nghĩa lớn lao trong lĩnh vưc sản xuất vật chất, mà còn là cơ sở để hình thành nền văn hóa tinh thần của dân tộc – Giáo dục có tác dụng to lớn đến việc xây dựng một hệ tư tưởng chi phối toàn xã hội . giáo dục Việt Nam có tác dụng vô cùng to lớn trong việc truyền bá hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng ý thức pháp quyền và ý thức đạo đức, xây dựng cho xã hội Việt Nam tư tưởng của chủ nghĩa Mác-lênin và tư tửởng Hồ Chí Minh – Giáo dục cũng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa, văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng một lối sống phổ biến cho toàn xã hội bằng con đường giáo dục nhà trường, giáo dục truyền thông – G iáo dục xây dựng một trình độ văn hoá cho toàn dân. Giáo dục Việt Nam xây dựng trình độ văn hóa cho toàn dân bằng một hệ thống giáo dục trên cơ sở khả năng và nhu cầu hiện tại cũng như xu hướng phát triển của tương lai của nền kinh tế và xã hội nước ta, đồng thời phù hợp với đặc điểm của truyền thống văn hóa của dân tộc và xu hướng phát triển của thời đại – Giáo dục góp phần phát triển tư tưởng văn hoá bằng cách phổ cập giáo dục phổ thông với trình độ ngày càng cao cho toàn xã hội. Với một nền giáo dục phổ thông tốt được phổ cập rộng rãi, sẽ nâng cao dân trí, làm xuất hiện và bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. -Giáo dục bồi dưỡng nhân tài cho đất nước bằng việc thành lập các trường chuyên, lớp chọn. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, góp phần làm phong phú thêm các giá trị văn hóa-xã hội thúc đẩy các quá trình xã hội phát triển – Trong sự phát triển hội nhập giáo dục là cầu nối giữa thế hệ trẻ với các nền văn hóa. Nhờ có giáo dục mà thế hệ trẻ biết được, lĩnh hội và phát huy có chọn lọc nền văn hóa của đất nước và các nền văn hóa khác. Giáo dục thúc đẩy xã hội phát triển. Trong xã hội ta hiện nay giáo dục được sử dụng như là một công cụ của chuyên chính vô sản để tuyên truyền phổ biến các đường lối chủ trương đổi mới của đất nước để giác ngộ quần chúng nhân dân giúp họ nhận thức đúng các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước từ đó họ có ý thức tự giác chấp hành và vân động mọi người thực hiện. Tóm lại: Sự nghiệp giáo dục-đào tạo có nhiệm vụ đào tạo các thế hệ công dân mới, đầy đủ tài năng, phẩm chất và bản lĩnh để đưa đất nước ra khỏi tình trạng nghèo nàn, tiến lên đuổi kịp trào lưu phát triển của thế giới. không thể thiết kế chiến lược con người nếu không đặt giáo dục vào đúng vị trí của nó trong đời sống xã hội hiện đại. Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương khóa 8 đã xác định: “Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại,…”

  Chu Văn Quý @ 23:35 10/03/2010

  Số lượt xem: 9375

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Vai Trò Của Giáo Dục Đối Với Sự Phát Triển Của Xã Hội
 • Khoa Học Giáo Dục Và Chức Năng Xã Hội Của Khoa Học Giáo Dục
 • Chức Năng Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Và Một Số Nhiệm Vụ Cơ Bản Thể Hiện Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Ta
 • Thực Hiện Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Trong Quá Trình Hội Nhập Quốc Tế
 • Bài 2: Các Chức Năng Cơ Bản Của Xã Hội Học
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100