Top 11 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Hoạch / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Hoạch / 2023

A. Chức năng:

1. Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng các định mức: thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Nhà trường.

2. Tham mưu các giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, quản lý thu, chi tập trung; xây dựng các phương án quản lý, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

3. Tham mưu kế hoạch tăng các nguồn thu hợp pháp cho Nhà trường từ các nguồn kinh phí Nhà nước cấp, học phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ, dự án.

4. Tham mưu công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành.

B. Nhiệm vụ:

1. Công tác quy hoạch và kế hoạch tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng:

a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng dài hạn, ngắn hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt.

d. Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống văn bản chế độ chính sách, như: các quy chế, quy trình, quy định về công tác kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu nội bộ, hạch toán kế toán, thanh toán các khoản kinh phí và quản lý các nguồn thu; quy trình xuất nhập vật tư, văn phòng phẩm; quản lý văn bằng, chứng chỉ; quy trình quản lý và mua sắm tài sản, … và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng của Trường, phù hợp với các quy định chung và đặc điểm của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt .

Chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tăng quyền tự chủ cho các đơn vị; chi tiết hóa các chế độ chính sách, quy định cụ thể về nội dung và định mức thanh toán phù hợp với thực tế và chế độ, chính sách hiện hành.

e. Phối hợp xây dựng kế hoạch các kỳ thi của Trường và các kỳ thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao; thẩm định dự toán kinh phí của các kỳ thi này và triển khai thực hiện.

g. Chủ trì x ây dựng kế hoạch , lập dự trù, dự toán và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tài sản, thiết bị; cải tạo, sửa chữa nhỏ các công trình, nhà cửa .

h. Phối hợp với các đơn vị lập dự trù vật tư, văn phòng phẩm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức mua sắm, cấp phát cho các đơn vị.

2. Về công tác quản lý tài chính và tài sản:

a. Thực hiện nhiệm vụ là đơn vị dự toán cấp III thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện việc g iải ngân các nguồn kinh phí chi thường xuyên, kinh phí NCKH, nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí thực hiện đề tài điều tra cơ bản, kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào diện Hiệp định và do tỉnh Nghệ An gửi, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản.

b. Thực hiện việc thanh toán các chế độ về tiền lương, các khoản có tính chất lương, phụ cấp nghề, bảo hiểm, thai sản, ốm đau, độc hại, học bổng, trợ cấp xã hội,…cho cán bộ và người học và các khoản chi thường xuyên khác.

c. Công tác quản lý các nguồn thu

– Tổ chức thực hiện nguyên tắc mọi nguồn thu của Trường tập trung tại một đầu mối Phòng KH-TC và khai thác tốt các nguồn thu cho Trường, tăng tích lũy để đầu tư cho cơ sở vật chất của Nhà trường.

– Thực hiện rà soát, đối chiếu và tổ chức thu học phí của người học ở tất cả các bậc đào tạo, các hệ đào tạo của các khóa học trước khi ra Trường; các khoản thu các dịch vụ của Trường.

– Phối hợp ngân hàng thu học phí: Bố trí thu, đối chiếu ngày, tuần, tháng, quý, năm; quản lý nguồn thu từng ngân hàng và người học; quản lý hệ thống các tài khoản ngân hàng, luân chuyển nguồn vốn, kỳ gửi giữa các ngân hàng.

d. Thực hiện công tác quản lý, triển khai và hướng dẫn việc tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp và các hoạt động hợp tác quốc tế. Tổ chức việc cấp phát, quản lý kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, các hoạt động NCKH của người học theo dự toán kinh phí đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

e. Thực hiện công tác thu hồi công nợ trong và ngoài trường

– Kiểm soát chứng từ tạm ứng và thanh toán tạm ứng trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng đến thời hạn thanh toán.

g. Công tác thực hiện các nghĩa vụ thuế

– Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế, tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết toán các khoản thuế với Cục thuế Nghệ An.

– Thực hiện kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ viên chức Trường và khoản thuế TNCN vãng lai của hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn được Trường chi trả tiền công; tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết toán thuế TNCN với Cục thuế Nghệ An.

h. Công tác quyết toán, báo cáo tài chính

– Lập báo cáo quyết toán tài chính và thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm; thực hiện chỉnh lý theo kiến nghị của kiểm toán độc lập trình Hiệu trưởng phê duyệt gửi Bộ GD&ĐT để báo cáo theo quy định.

– Thực hiện 03 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tự kiểm tra tài chính nội bộ và công tác thanh tra tài chính nội bộ theo định kỳ.

– Thực hiện công tác báo cáo kế hoạch, tài chính định kỳ đột xuất theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Công tác khác

a. Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, tài sản, thiết bị

– Quản lý và cấp phát các phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại “Quy chế in và quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Vinh”.

– X ây dựng kế hoạch mua sắm , sửa chữa duy tu tài sản, thiết bị và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt ; chủ trì công tác mua sắm, nghiệm thu và bàn giao các loại tài sản, thiết bị.

– Chủ trì công tác tổng kiểm kê và thanh lý tài sản , trích khấu hao tài sản theo đúng quy định; thu hồi tài sản thanh lý về kho và tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện thanh lý tài sản.

b. Công tác tổ chức bộ máy kế toán

– Xây dựng kế hoạch phát triển bộ máy kế toán, kế hoạch ; hoàn thiện phần mềm kế toán Cyber, phần mềm quản lý tài sản, quản lý học phí và đăng ký học CMC; phối hợp với công ty phần mềm hoàn thiện phần mềm CMC.

– Chủ trì hướng dẫn các đơn vị ghi sổ theo dõi tài sản; hạch toán, ghi sổ các khoản thu – chi và kiểm tra việc hạch toán, thanh quyết toán các khoản thu – chi tại các đơn vị, các Trường trực thuộc; quy định các biểu mẫu, sổ sách áp dụng chung cho toàn Trường.

– Tổ chức việc kiểm tra, giám sát và kiến nghị Hiệu trưởng xử lý những vi phạm cụ thể theo quy định đối với công tác quản lý thu, chi các khoản kinh phí được Trường cấp hoặc được ủy quyền thu và để lại đơn vị sử dụng; công tác quản lý tài sản được giao tại các đơn vị thuộc Trường.

– Thực hiện công tác bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo đúng qui định; quản lý tài sản của Phòng được Nhà trường giao.

Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Phòng Kế Hoạch / 2023

2.1. Về công tác kế hoạch:

Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm; cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

2.2. Về công tác tài chính:

– Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở;

– Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định;

– Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thanh tra và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật;

– Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính của Quỹ phát triển KH&CN theo quy định hiện hành.

2.3. Về công tác tổng hợp:

Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở.

2.4. Về Hợp tác quốc tế:

– Quản lý và tham mưu thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Sở; Chủ trì phối hợp các phòng làm các thủ tục đón vào, đoàn ra về Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Sở;

– Tham mưu đề xuất các dự án Hợp tác KH&CN theo Nghị định thư và quản lý nhiệm vụ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.5. Về đầu tư phát triển KH&CN:

– Đề xuất các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.6. Nhiệm vụ quản lý KH&CN cấp huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện):

– Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;

– Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp huyện;

– Phối hợp hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

– Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2.7. Các nhiệm vụ khác:

– Quản lý cán bộ công chức, công vụ, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN đột xuất và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán / 2023

Việc làm Kế toán – Kiểm toán

1. Khái quát chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán trong doanh nghiệp

2. Tìm hiểu kỹ chức năng của phòng kế toán là gì?

– Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty về việc chế độ kế toán được thay đổi qua từng thời kỳ của hoạt động kinh doanh: Chế độ kế toán không phải là được quy định một lần và sử dụng mãi mãi, nó cũng sẽ có những lúc bị lạc hậu và không còn phù hợp với sự thay đổi của xã hội theo từng thời kỳ khác nhau. Khi có sự thay đổi thì phòng kế toán phải là những người biết đầu tiên trong công ty và sẽ tham mưu cho Ban lãnh đạo để họ biết và có hướng thực hiện sao cho đúng đắn nhất.

– Thực hiện những công việc chuyên về nghiệp vụ tài chính – kế toán theo đúng quy định: Phòng kế toán sẽ có trách nhiệm thực hiện đúng các nghiệp vụ kế toán để phản ánh các khoản chi phí và doanh thu của doanh nghiệp theo chế độ kế toán được áp dụng tại thời điểm hiện hành.

– Bằng cách thực hiện chức năng của mình thì phòng kế toán còn có trách nhiệm theo dõi và phản ánh sự vận động của nguồn vốn kinh doanh để cố vấn cho Ban lãnh đạo đưa ra những đề xuất hiệu quả nhất.

– Ngoài ra sẽ cùng với các bộ phận khác tạo nên một cấu trúc bền vững trong doanh nghiệp, hỗ trợ nhau để đạt được hiệu suất công việc cao nhất: Mỗi bộ phận cùng chung sức đóng góp ý tưởng và thực hiện tốt các phần việc được giao thì sẽ khiến doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Đó là những chức năng chủ yếu của phòng kế toán, vậy thì hãy xem với những chức năng này thì phòng kế toán sẽ thực hiện nhiệm vụ gì trong doanh nghiệp, hãy đón đọc phần tiếp theo.

3. Nhiệm vụ phòng kế toán trong doanh nghiệp

3.1. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp

Trong một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thì các nghiệp vụ phát sinh thường xuyên được xảy ra, nhiệm vụ của kế toán đó là hạch toán những phát sinh ấy một cách kịp thời để chúng được theo dõi trong bảng cân đối kế toán. Với mỗi một doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực khác nhau thì sẽ có những nghiệp vụ đi kèm khác nhau, vậy hãy xem đó là những nghiệp vụ chủ yếu nào ở phần sau đây:

– Thực hiện kế toán tài sản cố định, nguyên vật liệu hay công cụ dụng cụ: Có nghĩa là kế toán sẽ thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh như mua bán, sửa chữa tài sản cố định sau đó sẽ ghi chép vào sổ kế toán để theo dõi và quản lý chúng.

– Thực hiện kế toán công nợ: Tài khoản công nợ sẽ được phản ánh vào tài khoản 331, tất cả những nghiệp vụ phát sinh hay phát sinh giảm thì kế toán cần hạch toán vào tài khoản này và phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán để được theo dõi và quản lý.

– Thực hiện kế toán doanh thu: Tài khoản để phản ánh doanh thu của doanh nghiệp sẽ được kế toán hạch toán vào tài khoản 511. Tất cả các khoản doanh thu thu được của doanh nghiệp kế toán sẽ phản ánh vào tài khoản này và cũng được ghi chép, theo dõi để quản lý sự biến động của chúng.

– Thực hiện nghiệp vụ kế toán chi phí: Chi phí bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí nhân công,… nói chung tất cả các chi phí được hình thành trong doanh nghiệp đều phải được hạch toán và ghi chép vào sổ kế toán.

3.2. Phối hợp với bộ phận khác lên kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Tuy rằng mỗi bộ phận, phòng ban đều có chức năng và nhiệm vụ riêng và được làm việc độc lập với nhau nhưng có nhiều mảng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban thì mới thu lại được hiệu quả cao.

Ngoài ra mỗi phòng ban sẽ những thế mạnh riêng khác nhau, việc phối hợp làm việc với nhau sẽ tạo ra hiệu ứng cực kỳ tốt cho việc đề xuất các ý tưởng xuất sắc cho mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

3.3. Tham gia và thực hiện công tác đầu tư tài chính của doanh nghiệp

Là bộ phận quản lý các luồng đi của dòng tiền trong doanh nghiệp, mọi phát sinh hay nguồn thu phòng kế toán là người rõ nhất. Và đây cũng sẽ là phòng có kinh nghiệm trong việc đầu tư tài chính hay là cho vay ngay tại đơn vị.

Với sự hiểu biết về nghiệp vụ thì phòng kế toán sẽ có những đánh giá về mức độ rủi ro chính xác cũng như xác định được cơ hội tiềm năng cho việc đầu tư tài chính của mình đang ở mức nào.

3.4. Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chế độ kế toán hiện hành

Từ những vốn kiến thức, sự hiểu biết của mình về nghiệp vụ kế toán, phòng kế toán sẽ có đủ tự tin để tham mưu cho ban lãnh đạo về việc chỉ đạo thực hiện việc chấp hành chế độ kế toán – tài chính của doanh nghiệp nói riêng và Nhà nước nói chung, cụ thể:

– Tham mưu, lập kế hoạch và kiểm tra cho kế hoạch chi tiêu làm sao để đảm bảo đúng các quy định về định mức của doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất.

– Xây dựng các quy định nội bộ về việc quản lý tài chính: Ra các quy định về việc chi thu, định mức cho hoạt động sản xuất,… để toàn doanh nghiệp áp dụng.

– Nghiên cứu và đề xuất với Ban lãnh đạo về các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh đảm bảo mọi người thực hiện tốt các quy định hiện hành và phù hợp đặc điểm và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.

4. Với những chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán thì quyền hạn của họ là gì?

– Đôn đốc và yêu cầu các cá nhân hay phòng ban khác trong doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về quản lý kế toán và tài chính: Để doanh nghiệp tồn tại và hoạt động ổn định, mọi nghiệp vụ phát sinh đều phải được thực hiện đúng theo quy định của doanh nghiệp cũng như Pháp luật đã đề ra. Không phải chỉ có phòng kế toán mới thực hiện theo yêu cầu đó làm mọi phòng ban khác cũng cần phải thực hiện theo quy định đã được áp dụng hiện hành. Và phòng kế toán sẽ phải có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở để các phòng ban khác thực hiện đúng yêu cầu.

– Với các vi phạm về quản lý tài chính hay kế toán tại doanh nghiệp thì bộ phận kế toán sẽ có quyền báo cáo và ra đề xuất ý kiến xử lý với ban lãnh đạo công ty.

Yêu cầu chung dành cho phòng kế toán

Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Phòng Thiết Kế / 2023

Thiết kế được hiểu là việc tạo ra các bản vẽ kỹ thuật, các đối tượng hoặc các mẫu hình ảnh sản phẩm. Có nhiều lĩnh vực thiết kế khác nhau như: thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc,… Mỗi một lĩnh vực khác nhau thiết kế sẽ mang ý nghĩa khác nhau. Nhưng nhìn chung đặc điểm của việc thiết kế là sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ để hình ảnh hóa các ý tưởng. Dựa trên các bản vẽ thiết kế mà các thông số kỹ thuật được thể hiện rõ ràng, đồng thời người thiết kế cũng truyền tải được thông điệp và ý tưởng của các đối tượng sản phẩm với người xem.

Có thể thấy rằng có rất nhiều lĩnh vực có phòng thiết kế. Đó có thể là các công ty đồ họa, công ty xây dựng, công ty nội thất, công ty quảng cáo… Các thành viên thuộc phòng thiết kế đều có kiến thức nền tảng vững chắc về thiết kế đồ họa và mỹ thuật. Trong doanh nghiệp, phòng thiết kế đảm đương các chức năng, nhiệm vụ nhất định để hoàn thành vai trò của họ trong việc đảm bảo hiệu quả của các dự án.

Vai trò của phòng thiết kế

Phòng thiết kế có vai trò giám sát các dự án thiết kế và sáng tạo khác nhau của công ty. Các thành viên thuộc phòng thiết kế phối hợp công việc với nhau để hình ảnh hóa các đối tượng trước khi đưa vào sản xuất hay thi công. Bằng các kỹ năng của mình, phòng thiết kế sẽ triển khai các ý tưởng thành những hình ảnh trực quan và sinh động nhất giúp người xem đưa ra quyết định sau cùng một cách dễ dàng. Nhờ có các thiết kế chi tiết như vậy mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được hiệu quả của các dự án.

Chức năng của phòng thiết kế

Nhiệm vụ của phòng thiết kế

1. Đưa ra kiến nghị, đề xuất để thể hiện các ý tưởng thiết kế thành các hình ảnh trực quan

Bằng năng lực và sự am hiểu về lĩnh vực thiết kế và kiến thức mỹ thuật, phòng thiết kế sẽ đưa ra các kiến nghị, sáng kiến để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo thành các hình ảnh cụ thể và trực quan nhất. Điều này đòi hỏi người quản lý bộ phận thiết kế phải có năng lực cốt lõi vững chắc. Họ am hiểu các nguyên tắc thiết kế và thông thạo các công cụ, phần mềm hỗ trợ thiết kế để đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất. Đó là những người có đầu óc sáng tạo tốt và khả năng tổ chức công việc hiệu quả.

2. Điều hành, tổ chức việc thực hiện công tác thiết kế

3. Truyền đạt và cung cấp thông tin dự án thiết kế rõ ràng, đầy đủ

4. Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thị trường và các phần mềm, chương trình thiết kế mới

Bên cạnh đó phòng thiết kế còn phải chủ động nghiên cứu, cập nhật các phần mềm, chương trình thiết kế mới để ứng dụng vào công tác thiết kế tại doanh nghiệp.

HRchannels – Great Solution. Great People!

HRchannels – Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

Hotline: 08. 3636. 1080

Email: sales@hrchannels.com / tuyendung@hrchannels.com

Website: www.hrchannels.com

Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

Nguồn ảnh: internet