Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Nhà Trường

--- Bài mới hơn ---

 • Tác Dụng Của Âm Nhạc Với Cuộc Sống
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Âm Nhạc
 • Những Tác Dụng Thần Kỳ Của Âm Nhạc Đối Với Sức Khỏe Con Người
 • Âm Nhạc Là Gì? Tác Dụng Của Âm Nhạc Trong Cuộc Sống
 • Chức Năng Sử Dụng Của “âm Nhạc Vua Chúa” Trong Thời Đại Không Có Vua Chúa
 • 1. Chức năng

  – Trường Bồi dưỡng Cán bộ (sau đây viết tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, phục vụ chức năng đào tạo, bồi dưỡng.

  – Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật, kiến thức về hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ (viết tắt là HTX, DNVVN), các kỹ năng quản lý kinh doanh cho cán bộ Liên minh HTX các cấp và cán bộ chủ chốt trong các HTX, DNVVN; nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng.

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn – Về xây dựng quy hoạch, kế hoạch

  Căn cứ vào quy hoạch chung của Liên minh HTX Việt Nam, Trường có nhiệm vụ lập kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về việc xây dựng, phát triển Trường phù hợp với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX các cấp và cán bộ chủ chốt HTX, trình Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

  – Về đào tạo, bồi dưỡng

  a. Căn cứ vào nhu cầu, yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của Liên minh HTX Việt Nam, Trường chủ động phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch – Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm thuộc nguồn ngân sách Nhà nước trình Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

  b. Xây dựng, biên soạn, chỉnh sửa các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn và triển khai các chương trình đáp ứng nhu cầu của các HTX, DNVVN.

  c. Tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kiến thức về HTX và các kiến thức bổ trợ khác cho cán bộ Liên minh HTX các cấp.

  d. Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong các HTX, DNVVN cho các cán bộ chủ chốt HTX, DNVVN.

  e. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về nghiệp vụ sư phạm và tư vấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, tư vấn thuộc Liên minh HTX các cấp.

  f. Cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho các học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

  g. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong khu vực HTX; nghiên cứu đề xuất phương hướng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu đặc thù của khu vực HTX.

  i. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng các đề án, dự án trong nước và quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng.

  k. Chủ trì, phối hợp tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng.

  Chủ trì hoặc tham gia triển khai các đề tài, dự án, các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và lĩnh vực quản lý, điều hành HTX, DNVVN.

  – Về hợp tác, tư vấn, cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và quản lý.

  a. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho các cá nhân, đơn vị trong khu vực HTX và các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu.

  b. Tư vấn, cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

  – Về tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí

  a. Được phép thành lập các bộ phận, đơn vị trực thuộc (các phòng, ban, khoa, trung tâm…) theo thẩm quyền.

  b. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm vào ngạch, nâng bậc lương, thôi việc, nghỉ hưu và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ viên chức và người lao động khác theo phân cấp của Liên minh HTX Việt Nam và quy định của pháp luật.

  c. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê và báo cáo về các hoạt động của Trường theo quy định.

  d. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí, cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam giao theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Các Thành Viên Tronghội Đồng Nhà Trường
 • Các Chức Năng Quản Lý Giáo Dục (Ths Lê Thị Mai Phương) Cac Chuc Nang Quan Ly Giao Duc Ppt
 • Chức Năng Của Kế Hoạch Hóa Trong Doanh Nghiệp
 • Xem Xét Kỷ Luật Cục Trưởng Cục Quản Lý Chất Lượng Mai Văn Trinh Và 12 Cán Bộ Của Bộ Gd&đt
 • Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Gd
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Chính Của Nhà Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Hệ Thống Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Tầm Quan Trọng Của Giáo Dục Âm Nhạc Trong Nuôi Dạy Trẻ Mầm Non
 • Nâng Cao Năng Lực Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp Trong Hội Nhập Khu Vực Asean
 • Chuyển Giao Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp Từ Bộ Gd
 • Chức Năng Nhiệm Vụ – Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên, Tin Học Ngoại Ngữ Ninh Bình
 • Trường PTDTBT THCS Suối Thầu có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  – Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt đông giáo dục khác của chương trình giáo dục phổ thông;

  – Quản lý giáo viên,cán bộ, nhân viên.

  – Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh tới trường, quản lý học sinh theo quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  – Thực hiện phổ cập giáo dục trong phạm quy cộng đồng.

  – Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

  – Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

  – Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

  – Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

  -Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  * Cơ cấu tổ chức của cơ quan

  Để hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, Trường PTDTBT THCS Suối Thầu đã sắp xếp tổ chức bộ máy làm việc của mình như sau:

  Trường PTDTBT THCS Suối Thầu có 01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng và 14 giáo viên, 01 nhân viên văn thư, 01 nhân viên thiết bị, 01 nhân viên thư viện, 01 bảo vệ.

  * Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị, cá nhân trong Trường:

  * Hiệu trưởng:

  – Chịu trách nhiệm quản lý toàn đơn vị về mọi mặt, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

  – Theo dõi, kiểm tra đôn đốc, uốn nắn công chức viên chức tromg nhà trường.

  – Theo dõi chỉ đạo và có biện pháp bảo quản, tu sữa cơ sở vật chất trong nhà trường.

  – Theo dõi và đề xuất với cấp trên về chế độ chính sách.

  – Thực hiện những quy định quản lý hành chính,tài chính, tài sản.

  * Phó hiệu trưởng:

  – Chịu trách nhiệm phân công chuyên môn và thời khóa biểu cho giáo viên, học sinh.

  – Quản lý hoạt động chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

  – Tổ chức dự giờ, kiểm tra học sinh, giáo án của giáo viên.

  * Tổng phụ trách Đội:

  – Chịu trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh rèn luyện kĩ năng công tác Đội.

  – Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn.

  * Văn thư:

  – Soạn thảo văn bản, biểu mẫu khi Ban Giám hiệu có yêu cầu.

  – Cập nhật tin tức, lưu trữ công văn đi, đến.

  – Quản lý các văn bằng tốt nghiệp THCS.

  – Báo cáo thống kê các biểu mẫu của đơn vị kịp thời chính xác.

  * Thư viện:

  – Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các đầu sách trong thư viện.

  – Bảo quản, sắp xếp sách báo gọn gàng, khoa học không để thất thoát.

  – Tổ chức việc cho đọc và mượn sách của giáo viên và học sinh theo đúng quy định của nhà trường.

  * Nhân viên Thiết bị:

  * Thiết bị:

  – Quản lý phòng thiết bị sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học, không để thất thoát, hư hỏng.

  – Chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm cho các tiết thực hành, sắp đặt các thiết bị phải khoa học, dễ lấy sử dụng.

  – Theo dõi sổ sách nhập thiết bị mới trong năm.

  – Theo dõi và vào sổ việc xuất cho mượn thiết bị.

  * Bảo vệ:

  – Chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản, cơ sở vật cất của nhà trường, không để tình trạng hư hỏng, mất cắp tài sản.

  – Ngăn chặn, phát hiện kịp thời những học sinh phá phách làm hư hỏng tài sản.

  – Báo cáo và tu sửa các tài sản bị hư hỏng.

  – Bảo quản, chăm sóc cây, hoa trong sân trường.

  * Bán trú:

  – Tạo ra một môi trường thân thiện, an toàn và nền nếp cho HS ở bán trú.

  – Quản lý cơ sở vật chất khu bán trú hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Quản Lý Giáo Dục
 • Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Là Nhiệm Vụ Của Cả Hệ Thống Chính Trị
 • Sự Tương Đồng Và Khác Biệt Giữa Thanh Tra Với Kiểm Tra Trong Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Về Thể Chế Phát Triển Giáo Dục Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Và Hội Nhập Quốc Tế
 • Về Vấn Đề Tính Khoa Học Của Triết Học, Một Hình Thái Ý Thức Xã Hội
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hành Chính Nhà Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Bảng Mô Tả Công Việc Giám Sát Nhà Hàng Khách Sạn
 • Bản Mô Tả Công Việc Giám Sát F&b Trong Khách Sạn
 • Đề Tài Mẫu: Vai Trò, Chức Năng Của Nhà Hàng Trong Hoạt Động Du Lịch
 • Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ Bai 1 Ppt
 • ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM “ĐĂNG KÝ” OR “SUBSCIREBE” KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Chức năng.

  – Thực hiện công tác tuyển dụng nhận sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chiến lược của công ty.

  – Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện quản lý nhân sự, đào tạo và tái đào tạo.

  – Tổ chức việc quản lý nhân sự toàn công ty.

  – Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

  – Chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, qui định, chỉ thị của Ban Giám đốc.

  – Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện.

  – Phục vụ các công tác hành chánh để BGĐ thuận tiện trong chỉ đạo – điều hành, phục vụ hành chánh để các bộ phận khác có điều kiện hoạt động tốt.

  – Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của Công ty, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công ty.

  – Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh – Nhân sự.

  2. Chức năng.

  – Thực hiện công tác tuyển dụng nhận sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chiến lược của công ty.

  – Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện quản lý nhân sự, đào tạo và tái đào tạo.

  – Tổ chức việc quản lý nhân sự toàn công ty.

  – Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

  – Chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, qui định, chỉ thị của Ban Giám đốc.

  – Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện.

  – Phục vụ các công tác hành chánh để BGĐ thuận tiện trong chỉ đạo – điều hành, phục vụ hành chánh để các bộ phận khác có điều kiện hoạt động tốt.

  – Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của Công ty, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công ty.

  – Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh – Nhân sự.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Cơ Quan Nhà Nước
 • Những Điều Cần Biết Khi Chọn Mua Mainboard
 • Bo Mạch Chủ Trên Máy Tính Là Gì?
 • Motherboard, Mainboard Là Gì Và Có Tác Dụng Gì?
 • Motherboard Là Gì? Chức Năng Của Bo Mạch Chủ Là Gì?
 • Nhà Văn Hóa, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Nhà Văn Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhận Diện Chức Năng Nhiệm Vụ Nhà Văn Hóa
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Quản Lý Văn Hóa Và Gia Đình
 • Quản Lý Nhà Văn Hóa Xã, Phường: Vướng Từ Cơ Chế
 • Mô Tả Công Việc, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phụ Bếp Nhà Hàng
 • Bỏ Khu Phố, Thay Vào Tổ Dân Phố
 • Nội dung

  Nhà văn hóa, chức năng nhiệm vụ của nhà văn hóa

  Nhà văn hóa (hay Trung tâm văn hóa) là nơi tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu giao lưu, hưởng thụ thông tin, trao đổi và sáng tạo văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân trong một địa bàn hay của một cộng đồng người cùng nghề nghiệp trong một đơn vị xã hội, một đoàn thể. Đây là loại hình thiết chế văn hóa mới xuất hiện ở nước ta vào những năm 1950, do du nhập từ Liên Xô (cũ) vào nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Nhà văn hóa xã An Bối, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình ra đời năm l956 là Nhà văn hóa đầu tiên ở nước ta. Sau giải phóng miền Nam, năm 1975, đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng Nhà văn hóa trở thành một thiết chế văn hóa trong cả nước. Ngày 30 tháng 6 năm 1976, Nhà văn hóa Trung ương (sau đổi tên là Trung tâm hướng d ẫn phương pháp câu lạc bộ) được thành lập; là cơ quan đầu ngành của hệ thống nhà văn hóa các cấp, với nhiệm vụ hướng dẫn phương pháp công tác, nghiên cứu lý luận, đúc kết kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa quần chúng và công tác Nhà văn hóa cả nước.

  Tính đến tháng 3 năm 1996, cả nước có 52 Nhà văn hóa trung tâm hoặc Trung tâm văn hóa cấp tỉnh, thành phố, 431 Nhà văn hóa cấp quận, huyện và hàng ngàn Nhà văn hóa, Câu lạc bộ cấp xã, thôn.

  Bên cạnh đó là mạng lưới hàng trăm Nhà văn hóa của công đoàn các cấp, công an, quân đội.

  Nhà văn hóa có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

  – Là công cụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, của chính quyền các cấp.

  – Là cơ quan tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa ngoài nhà trường, trong thời gian rỗi, phục vụ các nhu cầu đa dạng của xã hội, phổ biến kiến thức khoa học phổ thông: giữ gìn sức khỏe, nuôi dạy con, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao thẩm mỹ, quan hệ ứng xử trong xã hội, thông tin những thành tựu mới về khoa học, chính trị, tin học, những sáng kiến, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến…

  – Là nơi giao lưu, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân trong địa bàn (trong cộng đồng): chỉ đạo, hướng dẫn và bốc dưỡng nghiệp vụ, nghệ thuật cho phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở; khai thác, gạn lọc và phát huy di sản văn hóa truyền thống của địa phương…

  Nhà văn hóa là một thiết chế văn hóa đa năng dung hội được nhiều nội dung hoạt động của các loại thiết kế văn hóa khác như: Nhà thông tin, triển lãm, nhà hát, rạp chiếu bóng – vi deo, nhà thi đua TDTT, hội trường, trường học, thư viên,… Trong ngành văn hóa, Nhà văn hóa trực thuộc sự quản lý của cơ quan văn hóa các địa phương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Của Nhà Văn Hóa
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Mua Hàng
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Nhân Viên Bảo Vệ Trường Học
 • ..trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ::..
 • Nhà Hàng Là Gì? Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Nhà Hàng?

  --- Bài mới hơn ---

 • 6 Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Thời Kỳ Mới
 • Cổng Điện Tử Công An Tỉnh An Giang
 • Công Bố Quyết Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Tổ Chức Bộ Máy Của Cục Hậu Cần
 • Luật 73/2014/qh13 Công An Nhân Dân
 • Công An Phường Có Thẩm Quyền Như Thế Nào?
 • Khái niệm nhà hàng là gì?

  Một nhà hàng hoạt động bình thường, ổn định cần có sự phối hợp của nhiều bộ phận với nhau, từ khối vận hành, văn phòng, cấp quản lý, đầu bếp, nhân viên phục vụ, tiếp tân,… Trong đó, mỗi vị trí, đều có nhiệm vụ công việc khác nhau, phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với người đó.

  Ngoài ra, nhà hàng tên tiếng Anh gọi là gì cũng là câu hỏi có không ít người đặt ra khi nghiên cứu khái niệm nhà hàng. Trong tiếng Anh, nhà hàng có tên là “Restaurant”. Một số loại hình nhà hàng khác với tên tiếng Anh các bạn có thể tham khảo như:

  – Buffet restaurant: Nhà hàng buffet

  – Cafeteria: Quán ăn tự phục vụ

  – Fast food restaurant: Nhà hàng thức ăn nhanh

  – Fine dining restaurant: Nhà hàng cao cấp

  – Ethnic restaurant: Nhà hàng dân tộc

  Chức năng và nhiệm vụ của nhà hàng là gì?

  Về chức năng, trong hệ thống nhà hàng khách sạn, nhà hàng là bộ phận kinh doanh quan trọng và không thể thiếu trong việc thu lợi nhuận. Nhờ vào các hoạt động kinh doanh thức ăn, đồ uống, phục vụ nhu cầu ăn uống của khách hàng giúp kích cầu trong tiêu dùng. Đây là hoạt động đóng vai trò quan trọng, đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng cũng như khách du lịch hiện nay.

  Ngoài các hoạt động trên, một số nhà hàng còn cung cấp một số các dịch vụ khác như: Tổ chức tiệc buffet, buffet hội thảo, tổ chức tiệc theo yêu cầu của khách hàng là tiệc cưới, sinh nhật, liên hoan, kỷ niệm, chúc mừng,…

  Còn về nhiệm vụ của nhà hàng, để có thể phục vụ khách hàng được tốt nhất, cần thực hiện những việc sau:

  – Chuẩn bị dụng cụ ăn uống đầy đủ, đúng quy cách, phù hợp tiêu chuẩn và yêu cầu bữa ăn mà khách hàng mong muốn.

  – Đáp ứng kịp thời, thường xuyên, chính xác nhu cầu mà khách hàng đặt ra và khu vực dành cho khách hàng chọn món.

  – Lên thực đơn bữa ăn theo yêu cầu hoặc đề xuất cho khách hàng chọn lựa.

  – Tổ chức phục vụ bữa ăn theo trình tự, đúng nghi thức phục vụ, thể hiện sự chuyên nghiệp và nâng cao uy tín, danh tiếng, thu hút được nhiều khách hàng hơn.

  – Sau bữa ăn, tổ chức thu dọn vệ sinh, sắp đặt lại trang thiết bị, dụng cụ bàn ăn cho gọn gàng. Sau đó, thực hiện đúng quy định giao nhận ca và giải quyết công việc còn lại, bảo đảm yêu cầu phục vụ khách hàng một cách liên tục, chất lượng cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Về Khu Di Tích Lịch Sử Địa Đạo Củ Chi
 • Thông Báo Cuộc Thi Tìm Hiểu Về Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Khu Dtls Địa Đạo Củ Chi
 • Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Hiện Tại Của Công Ty May 40
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Công Ty
 • Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Các Bộ Phận Trong Khách Sạn
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Cơ Quan Nhà Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hành Chính Nhà Nước
 • Xây Dựng Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Bảng Mô Tả Công Việc Giám Sát Nhà Hàng Khách Sạn
 • Bản Mô Tả Công Việc Giám Sát F&b Trong Khách Sạn
 • Đề Tài Mẫu: Vai Trò, Chức Năng Của Nhà Hàng Trong Hoạt Động Du Lịch
  • 1, Bản chất nhà nước ta hiện nay là gì ? Khác nhà nước trước đây như thế nào ?

   2, Tình huống: Đến ngày bầu cử Hội đồng nhân dân xã nhưng vì bận đi chợ xa nên bố mẹ em nhờ hàng xóm bỏ phiếu hộ

   a. Việc làm của bố mẹ em như vậy là đúng hay sai ? Vì sao

   b. Em có thể nói gì với bố mẹ về việc này

  • Nêu tên chức năng, nhiệm vụ của bốn loại cơ quan trong bộ máy nhà nước ta. Liên hệ với thực tế địa phương, đất nước

  • Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viết Nam quy định như thế nào về quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo?
  • Câu 1: Trình bày bản chất của Nhà nước ta? Để chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước em cần phải làm gì? (Lấy 4 ví dụ cụ thể)

   Câu 2: Cho tình huống sau:

   “Páo bị ốm, bố mẹ Páo không cho đi bệnh viện mà mời thầy mo đến chữa bệnh bằng bùa phép.

   Nhưng đã hơn bốn hôm rồi mà bệnh của Páo không thuyên giảm và lại có phần nặng thêm”

   A, Em có đồng tình với việc làm của bố mẹ bạn Páo không? Vì sao?

   B, Nếu là bạn của Páo em sẽ làm gì?

   Câu 3: Thế nào là di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể? Cho biết tên 2 di sản văn hoá vật thể, 2 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới?

   Câu 4: Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo? Bản thân em phải làm gì? Để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

  • vì sao nói nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một nhà nước của nhân dân,do nhân dân , vì nhân dân

   cảm ơn nhiều nha

   ai trả lời tớ vote 5 sao cho

  • Vì sao công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp, pháp luật???

  • Là 1 công dân của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam, em sẽ làm gì để thể hiện lòng tôn trọng của mình ?

   thanks !

  • Trông bộ máy nhà nước cơ quan nào là cơ quan quyền lực cao nhất? Vì sao?

   Các cậu giúp mình với

  • Câu hỏi: Cảm nhận của anh (chị) về một nhân vật, phong trào, sự kiện lịch sử hay những đổi thay có tính đột phá của Đà Nẵng, cho thấy sự lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trong 85 năm qua; đồng thời gợi ý một số đề xuất, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại (Người viết có thể chọn vấn đề nào mà mình tâm huyết nhất).
  • Bt1:Nhân dân, ủy ban nhân dân, hoạt động nhân dân, quốc hội, chính phủ là các cơ quan nhà nước. Em hãy đặt các từ vào ô cần thiết cho đúng

  • câu nói: Số cô có mẹ có cha

   Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông

   số cô có vợ có chồng

   sinh con đầu lòng không gái thì trai là của ai?

   nếu mẹ em tin vào mê tín dị đoan thì em sẽ làm gì để mẹ không tin vào hiện tượng đó nữa?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Khi Chọn Mua Mainboard
 • Bo Mạch Chủ Trên Máy Tính Là Gì?
 • Motherboard, Mainboard Là Gì Và Có Tác Dụng Gì?
 • Motherboard Là Gì? Chức Năng Của Bo Mạch Chủ Là Gì?
 • Mainboard Là Gì? Tìm Hiểu Kỹ Hơn Về Mainboard (Bo Mạch Chủ)
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Nhà Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Chức Năng Và Năng Lực Lãnh Đạo, Quản Lý Của Hiệu Trưởng Nhà Trường
 • Mục Tiêu Của Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Trả Lời Cho Câu Hỏi Giáo Dục Nghề Nghiệp Là Gì Chi Tiết Nhất
 • Đề Xuất Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Công Bố Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Chức năng, nhiệm vụ của Trường được quy định tại Quyết định số 505/QĐ- LĐTBXH ngày 09/4/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

  Chức năng

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng đào tạo giảng viên giáo dục nghề nghiệp trình độ sau đại học,đại học và cao đẳng; đào tạo nhân lực trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển kinh tế – xã hội.

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là đơn vị sự nghiệp công, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, con dấu (kể cả dấu nổi) và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định có nhiệm vụ:

  1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển Nhàtrường theo từng giai đoạn trình Bộ phê duyệt để thực hiện.

  2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hằng năm

  3. Đào tạo, đào tạo liên thông, bồi dưỡng nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp các trình độ:

  a) Đại học và cao đẳng sư phạm kỹ thuật.

  b) Đại học và cao đẳng kỹ thuật, công nghệ, kinh tế

  4. Đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Trường khi được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

  5. Đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa và nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp.

  6. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành.

  7. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà Trường.

  8. Tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và nhân viên quản lý, phục vụ; xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu độ tuổi và giới, đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định hiện hành.

  9. Tổ chức tuyển sinh và quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học; thực hiện chính sách xã hội đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội, ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  10. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức và cá nhân trong hoạt động đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên.

  11. Hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  12. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bổ sung nguồn tài chính

  cho Trường.

  13. Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Nhà trường.

  14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

  16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Giáo Dục Học 1
 • Giáo Dục Nghệ Thuật Với Phát Triển Con Người
 • Giáo Dục Thẩm Mỹ Thông Qua Hoạt Động Văn Hóa Nghệ Thuật
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Giáo Dục Mầm Non
 • Quản Lý Giáo Dục Trường Mầm Non
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ngân Hàng Nhà Nước Tỉnh Hưng Yên
 • Mã Số Ngân Hàng Acb Được Dùng Để Làm Gì?
 • Tổng Đài Ngân Hàng Acb 24/24
 • Ngân Hàng Acb Nợ Xấu Tăng Hơn 60% So Cuối Năm 2022
 • Số Hotline Tổng Đài Acb Là Gì? Các Chức Năng Của Tổng Đài Acb
 • (Theo Nghị định 96/2008/NĐ-CP, ngày 26/08/2008)

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và chức năng Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

  Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

  1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Ngân hàng Nhà nước đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực ngân hàng; dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

  3. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

  4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, công trình quan trọng thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

  5. Xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia, trình Chính phủ để trình Quốc hội; sử dụng lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ khác để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; trình Chính phủ đề án phát triển hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

  6. Cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác; quyết định giải thể, đổi tên và chấp thuận việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức tín dụng; hướng dẫn về các điều kiện thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

  7. Kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng; kiểm soátt tín dụng; xử lý các hành vi vi phạm luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.

  a) Quản lý các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

  b) Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước; kiểm soát dự trữ quốc tế;

  c) Xác định tỷ giá giữa Việt Nam đồng và ngoại tệ, tổ chức và phát triển thị trường ngoại tệ; xây dựng cơ chế tỷ giá trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  9. Về xây dựng cán cân thanh toán quốc tế:

  a) Thu thập, tổng hợp, lập dự báo và theo dõi việc thực hiện cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam; báo cáo tình hình thực hiện cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo quy định của pháp luật;

  b) Làm đầu mối cung cấp số liệu cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam cho các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

  10. Về quản lý việc vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng và cá nhân theo quy định của pháp luật:

  a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức khác thuộc khu vực công; giám sát, theo dõi việc vay, trả nợ nước ngoài của khu vực tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra việc bảo lãnh vay nước ngoài của các ngân hàng thương mại và của các tổ chức khác được phép cấp bảo lãnh vay nước ngoài theo quy định của pháp luật;

  c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  d) Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài hàng năm của các doanh nghiệp, tổ chức khác thuộc khu vực công và khu vực tư nhân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung tình hình về vay, trả nợ nước ngoài hàng năm của cả nước;

  đ) Hướng dẫn và tổ chức việc đăng ký các khoản vay nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức khác thuộc khu vực công và khu vực tư nhân (kể cả các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh);

  g) Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro từ nợ của khu vực doanh nghiệp;

  h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  11. Về quản lý cho vay và thu hồi nợ nước ngoài của Chính phủ, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng:

  a) Phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức, nguồn vốn, hình thức, đối tượng, cơ chế quản lý cho vay và thu hồi nợ nước ngoài của Chính phủ;

  b) Quy định điều kiện, đối tượng, hình thức và cơ chế quản lý cho vay, thu hồi nợ nước ngoài đối với người cư trú là tổ chức tín dụng;

  c) Quy định điều kiện, thủ tục, quy trình cấp phép và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép người cư trú là tổ chức kinh tế cho vay, thu hồi nợ nước ngoài;

  d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về cho vay và thu hồi nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  12. Về đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng :

  13. Đại diện cho nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các ngân hàng và tổ chức tiền tệ quốc tế theo uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ:

  a) Thực hiện chức năng thành viên tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư quốc tế (International Investment Bank – IIB), Ngân hàng Hợp tác kinh tế quốc tế (International Bank Por Economic Cooperation – IBEC);

  14. Về việc thực hiện các nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương:

  a) Tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền; thực hiện nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu huỷ tiền;

  b) Thực hiện tái cấp vốn để cung ứng tín dụng ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho nền kinh tế;

  c) Điều hành thị trường tiền tệ; thực hiện nghiệp vụ thị trường mở;

  d) Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng; quản lý nhà nước đối với hoạt động thanh toán; cung ứng dịch vụ thanh toán; tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích, mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  đ) Làm đại lý và thực hiện các dịch vụ ngân hàng cho Kho bạc Nhà nước;

  e) Tổ chức hệ thống thông tin và cung ứng dịch vụ thông tin ngân hàng; quản lý các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; phân tích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Việt Nam;

  g) Thực hiện các nghiệp vụ khác của Ngân hàng Trung ương.

  15. Quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật.

  16. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật; được sử dụng các khoản trích từ nguồn thu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về ngoại hối, tiền tệ và hoạt động ngân hàng để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

  17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.

  18. Tổ chức và chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật.

  19. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

  20. Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước:

  a) Xây dựng đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo thực hiện sau khi đề án được phê duyệt;

  b) Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng;

  c) Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm theo thẩm quyền các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khác thuộcphạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

  21. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của hội, tổ chức phi chính phủ trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của hội, tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật.

  22. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng thuộc thẩm quyền; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cửa quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

  23. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quyết định và chỉ đạo đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hoá công sở và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

  24. Quản lý ngạch công chức, viên chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngân hàng:

  a) Tổ chức thi nâng ngạch viên chức; ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch viên chức được phân công, phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật;

  b) Xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc lĩnh vực ngân hàng để Bộ Nội vụ ban hành.

  25. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, chế độ nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

  26. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế về tiền lương, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với đặc thù của Ngân hàng Nhà nước.

  27. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
 • Quy Định Chức Năng, Quyền Hạn Của Ngân Hàng Nhà Nước
 • Các Mô Hình Ngân Hàng Trung Ương Và Lựa Chọn Phù Hợp Với Việt Nam
 • Nhiệm Vụ Và Chức Năng Của Ngân Hàng Trung Ương Liên Bang Nga
 • Download Chuong: Ngan Hang Trung Uong Va Chinh Sach Tien Te
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Đốc Là Gì? Về Ngành Nghề “hot” Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Quản Đốc Xưởng Là Gì? 5 Kỹ Năng Cần Có Của Một Quản Đốc Xưởng Giỏi
 • Tiếp Tục Xây Dựng Lực Lượng Phòng Không
 • Cục Kỹ Thuật Quân Chủng Phòng Không
 • Ủy Ban Quốc Phòng Và An Ninh Khảo Sát Nhiệm Vụ Quốc Phòng Tại Quân Chủng Phòng Không
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chỉ Đội, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Ban, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng R&d, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Tiểu Sửluận Về Chức Năng Tổ Chức Của Quản Lý, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Trưởng Sản Xuất, Chức Năng Nhiệm Vụ Chăm Sóc Khách Hàng, Quyết Định 791262 Chuc Nang Nhiem Vu Chi Bo Khu Pho, Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Nghị Định Chức Năng Nhiệm Vụ Bộ Công Thương, Luận Văn Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Nguyên Tắc Công Tác Tuyên Huấn, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Phân Tích Vị Trí Vai Trò Chức Năng Nhiệm Vụ Của Mật Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Yêu Cầu Thứ Nhất Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh M, Yêu Cầu Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng, Yêu Cầu Thứ Nhất Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh M, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Quản Lý Bếp ăn, Chức Năng Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Nhiệm Vụ Và Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ, Hãy Chứng Minh Mối Quan Hệ Giữa Cấu Tạo Và Chức Năng Của Da, . Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, . Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Từ Chức, Miễn Nhiệm Viên Chức, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Gioirvowis Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Đồn, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Gioirvowis Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Đồn, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi Với Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của, Trên Cương Vị Chức Trách Nhiệm Vụ Được Giao Đồng Chí Cần Làm Gì Để Cán Bộ Chiến Sỹ ở Cơ Quan Đơn Vị , Trên Cương Vị Chức Trách Nhiệm Vụ Được Giao Đồng Chí Cần Làm Gì Để Cán Bộ Chiến Sỹ ở Cơ Quan Đơn Vị, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị, Vai Trò Chức Năng Của Nhà Nước Trong Quản Lý Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, – Thực Hiện Đổi Mới Căn Bản Khi Thực Hiện Một Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Một Đơn Vị Trong Trường Đh., Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Quán Điểm Của Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Bản Chất Chức Năng Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Và Sự Vận Dụng, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác-lênin Về Bản Chất Chức Năng Của Xã Hội Chủ Nghĩa Và Sự Vận Dụng Của Đảng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Lien He Nhan Thuc, Trach Nhiem Cua Quan Nhan Ve Nhiem Vu Bao Ve An Toan, An Ninh Mang Trong Quan Doi, Liên Hệ Nhận Thức, Trách Nhiệm Cuả Quân Nhân Về Nhiệm Vụ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Công Văn Thông Tư Hướng Dẫn Việc Bổ Nhiệm, Bĩa Nhiệm Các Chức Danh Về Công An Xã, Liên Hệ Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Mạng, Thông Tư 39/2016/tt-bca Ngày 04/10/2016 Được Ban Hành Góp Phần Nâng Cao Hơn Nữa Trách Nhiệm Và Năng, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Báo Cáo Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức N, Báo Cáo Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức N, Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Phần Mềm Quản Lý Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Yếu Tố Quan Trọng Giúp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Bình Dương, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Liên He Ban Than Ve Nang Cao Trinh Do Nang Lúc Tác Phong Cong Tác Quan Nhan, Nâng Cao Trình Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Của Quân Nhân, Nâng Cao Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Quân Nhân, Nâng Cao Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Chuyen Đề Nâng Cao Trinh Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Bài Thu Hoạch Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Liên Hệ Bản Thân Về Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Nâng Cao Trình Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân; Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đ, Nâng Cao Trình Độn Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Độ, Nâng Cao Trình Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân; Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đ, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội, Nâng Cao Trình Độn Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Độ, Nang Cao Trinh Độ Năng Lực Phương Phap Tac Phong Quân Nhân Phân Đấu Xưng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thờ, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra,

  Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chỉ Đội, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Ban, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng R&d, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Tiểu Sửluận Về Chức Năng Tổ Chức Của Quản Lý, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Trưởng Sản Xuất, Chức Năng Nhiệm Vụ Chăm Sóc Khách Hàng, Quyết Định 791262 Chuc Nang Nhiem Vu Chi Bo Khu Pho, Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Nghị Định Chức Năng Nhiệm Vụ Bộ Công Thương, Luận Văn Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Nguyên Tắc Công Tác Tuyên Huấn, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Phân Tích Vị Trí Vai Trò Chức Năng Nhiệm Vụ Của Mật Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Yêu Cầu Thứ Nhất Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh M, Yêu Cầu Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng, Yêu Cầu Thứ Nhất Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh M, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Quản Lý Bếp ăn, Chức Năng Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Nhiệm Vụ Và Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ, Hãy Chứng Minh Mối Quan Hệ Giữa Cấu Tạo Và Chức Năng Của Da, . Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, . Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Từ Chức, Miễn Nhiệm Viên Chức, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Gioirvowis Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Đồn, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Gioirvowis Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Đồn, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi Với Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của, Trên Cương Vị Chức Trách Nhiệm Vụ Được Giao Đồng Chí Cần Làm Gì Để Cán Bộ Chiến Sỹ ở Cơ Quan Đơn Vị , Trên Cương Vị Chức Trách Nhiệm Vụ Được Giao Đồng Chí Cần Làm Gì Để Cán Bộ Chiến Sỹ ở Cơ Quan Đơn Vị,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Kh
 • Giới Thiệu Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Phòng Kế Hoạch
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Kế Hoạch
 • Tư Vấn Thiết Kế Nhà Máy, Phòng Sạch Thực Phẩm Chức Năng
 • Trách Nhiệm Của Nhà Thuốc Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Môn Thực Tập Thực Tế Tại Nhà Thuốc Thiên Ân
 • Báo Cáo Thực Tập Thực Tế Tại Nhà Thuốc Phước Lộc
 • Quy Định Về Tổ Chức, Quản Lý Và Hoạt Động Của Chuỗi Nhà Thuốc Gpp (Tt 03
 • Chức Năng Của Truyền Thông Khi Tổ Chức Sự Kiện
 • Tổ Chức Sự Kiện Là Gì? Bí Quyết Cho Một Sự Kiện Thành Công
 • Trách nhiệm của nhà thuốc được quy định tại khoản 2 Điều 47, Khoản 2 Điều 42 và Khoản 2 Điều 81 Luật dược 2022 như sau:

  – Phải có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược và chỉ được kinh doanh đúng loại hình cơ sở kinh doanh, phạm vi và địa Điểm kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược;

  – Bảo đảm duy trì các Điều kiện kinh doanh dược trong quá trình hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật này;

  – Thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại Điều 62 của Luật này;

  – Bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do lỗi của cơ sở theo quy định của pháp luật;

  – Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp bảo đảm cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa;

  – Báo cáo Bộ Y tế hoặc Sở Y tế và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động;

  – Thông báo, cập nhật danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

  – Niêm yết công khai Chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở kinh doanh;

  – Báo cáo hằng năm và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý về dược có thẩm quyền;

  – Tuân thủ quy định của Bộ Y tế trong việc mua, bán thuốc thuộc Danh Mục thuốc hạn chế bán lẻ;

  – Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ bằng đồng Việt Nam tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan quản lý có thẩm quyền và tuân thủ các quy định khác về quản lý giá thuốc;

  – Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo đúng Điều kiện ghi trên nhãn;

  – Ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng trong trường hợp bán lẻ thuốc không đựng trong bao bì ngoài của thuốc; trường hợp không có đơn thuốc đi kèm, phải ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng;

  – Chỉ được bán thuốc kê đơn tại cơ sở bán lẻ thuốc khi có đơn thuốc.

  – Bảo đảm Điều kiện pha chế thuốc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

  – Không được bán nguyên liệu làm thuốc, trừ dược liệu.

  Ngoài ra, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động sử dụng thuốc phải tổ chức và triển khai hoạt động dược lâm sàng theo nội dung quy định tại Điều 80 của Luật này.

  Người chịu trách nhiệm chuyên môn của nhà thuốc phải triển khai hoạt động dược lâm sàng theo nội dung quy định tại các khoản 2, 3 và 6 Điều 80 của Luật này cụ thể như sau:

  – Tư vấn, cung cấp thông tin về thuốc cho người mua, người sử dụng thuốc;

  – Tư vấn, trao đổi với người kê đơn trong trường hợp phát hiện việc kê đơn thuốc không hợp lý;

  – Tham gia theo dõi, giám sát phản ứng có hại của thuốc.

  Chính phủ quy định việc tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân.

  Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Tổ Hợp Phím Tắt Hữu Dụng Trên Bàn Phím Máy Tính
 • Những Điều Bạn Cần Phải Biết Về Tổ Hợp Phím Tắt Ctrl
 • Giới Thiệu Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Tổ Chức Huyện Ủy
 • Ban Tổ Chức Huyện Ủy
 • Trang Điện Tử Huyện Ủy Thăng Bình
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100