Top 18 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Nhiệm Vụ Của Công Ty Bibica / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Công Tác Tổ Chức Của Công Ty Bibica / 2023

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

BÀI TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ HỌC

Đề tài:”Công tác tổ chức của công ty Bibica”

Thành viên nhóm thực hiện tiểu luận: 1. Nguyễn Thị Quỳnh (nhóm trƣởng) 2. Giang Thị Tam 3. Đặng Thế Sơn 4. Trƣơng Thị Tâm 5. Đỗ Thị Thanh 6. Nguyễn Thị Quỳnh 7. Nguyễn Ngọc Thạch 8. Trần Thị Sen 9. Lê Thị Thắm.

Nhóm 10

Page 1

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Nhóm 10

Page 2

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học

NỘI DUNG Phần 1: Cơ sở lý thuyết về chức năng tổ chức I. Khái niệm và vai trò của tổ chức 1. Khái niệm tổ chức 1.1. Khái niệm – Tổ chức theo tiếng Hy Lạp “Organon” nghĩa là “hài hòa”, đó là những hoạt động đem lại bản chất thích nghi với sự sống – Theo Harold Koontz: “Công tác tổ chức là việc nhóm gộp các hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu, là việc giao phó mỗi nhóm cho một người quản lí với quyền hạn cần thiết để giám sát nó, và là việc tạo điều kiện cho sựu liên kết ngang và dọc trong cơ cấu của tổ chức”. (“Những vấn đề cốt yếu của quản lý”, năm 1993, trang 267) Từ các quan điểm khác nhau, có thể rút ra khái niệm chung nhất nhƣ sau: Tổ chức là quá trình xác định các công việc cần phải làm và những ngƣời cần phải làm các công việc đó, định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bộ phận và cá nhân cũng nhƣ mối liên hệ giữa các bộ phận và cá nhân này trong khi tiến hành công việc , nhằm thiết lập một môi trƣờng thuận lợi cho hoạt động và đạt đến mục tiêu chung của tổ chức.  Tổ chức là: – Quy định các mối quan hệ chính thức giữa mọi thành viên và các nguồn lực để đạt mục tiêu. – Phân chia các nguồn lực ra thành các bộ phận và quy định các mối quan hệ về nhiệm vụ,quyền hạn để đạt mục tiêu. – Một quy trình hai mặt:một là phân chia tổ chức ra thành các bộ phận; hai là xác lập các mối quan hệ về quyền hạn giữa các bộ phận. Ví dụ: Trƣờng học là một tổ chức.

Nhóm 10

Page 3

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

1.2. Mục đích của tổ chức Mục đích của tổ chức là tạo nên một môi trƣờng nội bộ thuận lợi cho mỗi cá nhân, mỗi bộ phận phát huy đƣợc năng lực và nhiệt tình của mình, đóng góp tốt nhất vào việc hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức, cụ thể là: + Làm rõ nhiệm vụ cần phải tiến hành để đạt đƣợc mục tiêu. + Xây dựng bộ máy quản trị gọc nhẹ và có hiệu lực. + Xác định vị trí, vai trò của từng cá nhân trong tổ chức. + Xây dựng nề nếp văn hóa trong tổ chức. + Phát hiện và điều chỉnh kịp thời mọi hoạt động yếu kém trong tổ chức. + Phát huy sức mạnh của các nguồn tài nguyên vốn có của tổ chức. + Tạo thế và lực cho tổ chức thích ứng với sự thay đỏi của môi trƣờng. Cũng nhƣ mọi loại mục tiêu quản trị khác, mục tiêu của công tác tổ chức phải khoa học, khả thi, phải phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Khác với yêu cầu về các loại mục tiêu quản trị khác, yêu cầu đối với các mục tiêu về tổ chức là phải tuân thủ những quy luật khách quan đặc thù của công tác tổ chức. Ví dụ: Xây dựng và nâng cao, phát triển trƣờng học có mục đích để cho học sinh và sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao kiến thức, giúp đất nƣớc phát triển đi lên. 2. Vai trò của công tác tổ chức Tổ chức có 4 vai trò sau: * Tạo “nền móng” cho hoạt động của tổ chức nói chung và cho hoạt động quản trị nói riêng.Công tác hoạch định, lãnh đạo, kiểm soát đều phải dựa trên một cấu trúc tổ chức nhất định sao cho phù hợp và hiệu quả. * Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tổ chức, đặc biệt là nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kĩ thuật. Việc phân công lao động khoa học, phân quyền hợp lí và xác định tầm hạn quản trị phù hợp sẽ tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tốt nhất năng lực sở trƣờng của họ. Mặt khác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự mở rộng và đa dạng hóa tổ chức, nâng cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo cho đội ngũ các nhà quản trị.

Nhóm 10

Page 4

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

* Nếu công tác tổ chức không đƣợc thực hiện tốt sẽ gây ra nhiều khó khăn phức tạp cho công tác quản lí. Có khoảng 75% – 80% những vấn đề khó khăn, phức tạp trong công tác quản trị phải đƣợc xem xét giải quyết bắt đầu từ những nhƣợc điểm của công tác tổ chức. Hơn nữa, phần lớn những khuyết điểm mắc phải trong một tổ chức là do có sự coi thƣờng và vi phạm các quy luật của tổ chức. * Tạo ra văn hóa tổ chức – nền tảng của sự hợp tác giữa các thành viên trong tổ chức để nhằm đạt đƣợc mục tiêu chung của tổ chức. Ví dụ: Trong trƣờng học phải bầu ra những giáo viên giỏi làm hiệu trƣởng, hiệu phó, trƣởng khoa… để đƣa trƣờng học ngày càng đi lên. II. Cấu trúc của tổ chức. 1. Khái niệm và đặc điểm của cấu trúc tổ chức 1.1. Khái niệm – Cấu trúc (hay cơ cấu) tổ chức là một tập hợp bao gồm các bộ phận (đơn vị hay cá nhân) khác nhau, có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc nhau,đƣợc chuyên môn hóa theo những chức trách, nhiêm vụ và quyền hạn nhất định nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu chung đã đƣợc xác định. + Cơ cấu tổ chức cho phép sử dụng hợp lý các nguồn lực. + Cơ cấu tổ chức cho phép xác định rõ vị trí, vai trò của các đơn vị, cá nhân, cũng nhƣ mối liên hệ giữa các đơn vị và cá nhân này,hình thành các nhóm chính thức trong tổ chức. + Cơ cấu tổ chức phân định rõ các dòng thông tin,góp phần quan trọng trong việc ra các quyết định quản trị. 1.2. Đặc điểm của cấu trúc tổ chức – Tính tập trung:phản ánh mức độ tập trung (hay phân tán) quyền lực của tổ chức cho các cá nhân hay bộ phận. Ví dụ: nếu quyền lực trong tổ chức đƣợc tập trung chủ yếu cho một cá nhân thì tính tập trung của tổ chức là cao và ngƣợc lại.

Nhóm 10

Page 5

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

– Tính phức tạp: phản ánh số lƣợng các cấp, các khâu trong cấu trúc tổ chức. Nếu có nhiều cấp,nhiều khâu với nhiều mối quan hệ phức tạp, cấu trúc tổ chức có tính phức tạp cao và ngƣợc lại. – Tính tiêu chuẩn hóa: phản ánh mức độ ràng buộc các hoạt động,các hành vi của mỗi bộ phận và cá nhân, thông qua các chính sách, thủ tục, quy tắc hay các nội quy, quy chế… Nếu mức độ ràng buộc cao,tính tiêu chuẩn hóa cao sẽ tạo ra sức mạnh của tổ chức. Các chuẩn mực phải rõ ràng, ƣu thế, lƣợng hóa và đƣợc thể hiện bằng văn bản. 2. Các nguyên tắc cấu trúc tổ chức 2.1. Tương thích giữa hình thức và chức năng Khi thiết kế cấu trúc tổ chức, các bộ phận hay các đơn vị cấu thành đều phải nhằm thực hiện các chức năng, hay xuất phát từ việc thực hiện các chức năng. “Hình thức phải đi sau chức năng”. Trong tổ chức hoạt động kinh doanh, mỗi bộ phận (hay đơn vị) và cá nhân đều phải có sự tồn tại khách quan và cần thiết, do việc tham gia thực hiện các chức năng của tổ chức. Sự lựa chọn mô hình, sự phân công, phân quyền hay giao trách nhiệm cho các bộ phận, cá nhân… đều phải xuất phát từ việc thực hiện chức năng, thông qua việc thực hiện các mục tiêu đã xác định. 2.2. Tính thống nhất, chỉ huy Cấu trúc tổ chức đƣợc xác lập phải đảm bảo mỗi đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm báo cáo cho nhà quản trị trực tiếp của mình, đảm bảo sự chỉ huy mang tính thống nhất trong toàn tổ chức, tránh tình trạnh chồng chéo, mâu thuẫn. 2.3. Cân đối Tính cân đối thể hiện sự cân đối giữa quyền hành và trách nhiệm,cân đối về công việc giữa các đơn vị, cá nhân với nhau. Sự cân đối sẽ tạo ra sự ổn định, bền vững trong quá trình phát triển của tổ chức.

Nhóm 10

Page 6

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

2.4. Tin cậy Đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin đƣợc sử dụng trong tổ chức, nhờ đó đảm bảo tính thống nhất, ăn khớp về hoạt dộng giữa các bộ phận, cá nhân trong tổ chức cũng nhƣ tính chính xác của các quyết định quản trị đƣợc ban hành. 2.5. Linh hoạt Cấu trúc tổ chức phải có khả năng thích ứng,đối phó kịp thời với sự thay đổi của môi trƣờng bên trong cũng nhƣ bên ngoài của tổ chức. 2.6. Hiệu quả Cấu trúc tổ chức phải xây dựng trên nguyên tắc sử dụng chi phí đạt hiệu quả cao nhất (dựa trên tiêu chuẩn về mối tƣơng quan giữa chi phí dự định bỏ ra và kết quả thu về). 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức 3.1. Mục tiêu và chiến lược của tổ chức Cấu trúc tổ chức đƣợc xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu của tổ chức. Vì vậy,khi mục tiêu và chiến lƣợc của tổ chức thay đổi thì cấu trúc tổ chức tổ chức phải có sự thay đổi,điều chỉnh và hoàn thiện sao cho phù hợp và đáp ứng đƣợc yêu cầu của mục tiêu và chiến lƣợc. 3.2. Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Đây là cơ sở pháp lý, là căn cứ quan trọng để từng tổ chức thiết kế cấu trúc tổ chức để đảm bảo thực hiện tốt chức năng,nhiệm vụ của mình. Chẳng hạn, cấu trúc tổ chức của một doanh nghiệp kinh doanh chắc chắn sẽ phải có sự khác biệt với cấu trúc tổ chức của một trƣờng đại học do chức năng, nhiệm vụ của chúng là khác nhau… 3.3. Quy mô của tổ chức Quy mô tổ chức càng lớn, cấu trúc tổ chức càng phức tạp, bởi vì quy mô lớn đòi hỏi tổ chức phải có nhiều cấp, nhiều bộ phận, đơn vị nên tạo ra nhiều mối quan hệ phức tạp trong tổ chức.

Nhóm 10

Page 7

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

3.4. Môi trường bên ngoài của tổ chức Trong điều kiện môi trƣờng bên ngoài ổn định,các yếu tố của môi trƣờng có thể dự đoán và dễ kiểm soát thì cấu trúc tổ chức có tính ổn định, ít phức tạp. Ngƣợc lại khi môi trƣờng có nhiều biến động,có nhiều yếu tố khó dự báo thì cấu trúc tổ chức tổ chức sẽ phức tạp hơn, đòi hỏi phải có sự linh hoạt cao hơn, nên việc lựa chọn một cấu trúc tổ chức hữu cơ là cần thiết. 3.5. Đặc điểm về kỹ thuật,công nghệ của tổ chức Trong tổ chức, kĩ thuật,công nghệ đƣợc sử dụng càng hiện đại bao nhiêu, thiết bị càng có xu hƣớng tự động hóa cao thì cấu trúc tổ chức càng đơn giản hơn. 3.6. Trình độ quản trị viên và trang thiết bị quản trị Với đội ngũ quản trị viên có trình độ, kinh nghiệm và kiến thức, thì trong cấu trúc tổ chức có thể giảm bớt đầu mối, các mối quan hệ,các bộ phận quản trị với nhau. Với trang thiết bị quản trị hiện đại, đầy đủ sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu công việc, vì thế mà cấu trúc tổ chức quản lí sẽ đơn giản hơn. 4. Các mô hình cấu trúc của tổ chức 4.1. Cấu trúc tổ chức đơn giản (cấu trúc trực tuyến) – Đặc điểm: + Quyền hành quản trị tập trung cao độ vào tay một ngƣời. + Có ít cấp quản trị trung gian, số lƣợng nhân viên không nhiều. +Mọi thông tin đều đƣợc tập trung về cho ngƣời quản lý cao nhất xử lý và mọi quyết định cũng phát ra từ đó. – Mô hình cấu trúc tổ chức đơn giản:

Tổng giám đốc

Giám đốc tuyến 1

Nhóm 10

Giám đốc tuyến 2

Giám đốc tuyến 3

Giám đốc tuyến 4

Page 8

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học – Ƣu điểm: + Gọn nhẹ, linh hoạt.

+ Chi phí quản lý thấp, có thể mang lại hiệu quả cao. + Kiểm soát và điều chỉnh dễ dàng, có thể hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng quan liêu giấy tờ. – Nhƣợc điểm: + Mỗi nhà quản trị phải làm nhiều công việc khác nhau cùng một lúc, hạn chế tính chuyên môn hóa. + Tình trạng quá tải đối với cấp quản trị. – Cấu trúc tổ chức đơn giản chỉ nên áp dụng đối với các tổ chức có quy mô nhỏ, tính chất hoạt động đơn giản. 4.2. Cấu trúc tổ chức chức năng – Đặc điểm: + Chia tổ chức thành các tuyến chức năng,mỗi tuyến là một bộ phận hay đơn vị đảm nhận thực hiện một hay một số chức năng, nhiệm vụ nào đó của tổ chức. Mỗi bộ phận này đƣợc đặt dƣới sự điều hành của một giám đốc chức năng. + Các hoạt động giống nhau hoặc gần giống nhau đƣợc tập trung lại trong một tuyến chức năng nhƣ hoạt động sản xuất, thƣơng mại, nhân sự, tài chính, marketing… – Mô hình cấu trúc tổ chức chức năng:

Tổng giám đốc

Giám đốc chức năng A

Nhóm 10

Giám đốc chức năng B

Giám đốc chức năng C

Giám đốc chức năng D

Page 9

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

– Ƣu điểm: + Phản ánh logic chức năng. + Tuân thủ nguyên tắc chuyên môn hóa công việc. + Nêu bật vai trò của các chức năng chủ yếu. + Đơn giản hóa việc đào tạo và huấn luyện nhân sự. + Dễ kiểm soát. – Nhƣợc điểm: + Chỉ có cấp quản trị cao nhất mới có trách nhiệm về lợi nhuận. + Tầm nhìn bị hạn chế. + Tính phối hợp kém giữa các bộ phận chức năng. + Tính hệ thống bị suy giảm. + Kém linh hoạt. – Cấu trúc tổ chức theo chức năng chỉ phát huy tác dụng trong hoạt động của tổ chức tƣơng đối ổn định với cơ cấu sản phẩm duy nhất hoặc hoạt động kinh doanh đòi hỏi trình độ chuyên môn hóa và sử dụng trang thiết bị chuyên dung công nghệ cao. Ngƣợc lại nó sẽ bộc lộ các nhƣợc điểm nếu môi trƣờng kinh doanh không ổn định hoặc kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm. 4.3. Cấu trúc tổ chức theo sản phẩm – Đặc điểm: + Chia tổ chức thành các “nhánh”, mỗi nhánh đảm nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh theo các loại hoặc nhóm sản phẩm nhất định. + Mỗi nhánh vẫn có thể sử dụng các bộ phận chức năng hoặc các chuyên gia chuyên môn tập hợp xung quanh các giám đốc bộ phận để hỗ trợ hay giúp việc. – Mô hình cấu trúc tổ chức theo sản phẩm:

Nhóm 10

Page 10

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học

Tổng giám đốc

Giám đốc sản phẩm A

Giám đốc sản phẩm B

Giám đốc sản phẩm C

Giám đốc sản phẩm D

– Ƣu điểm: + Hƣớng sự chú ý và nỗ lực vào tuyến sản phẩm. + Trách nhiệm lợi nhuận thuộc các nhà quản trị cấp dƣới. + Phối hợp tốt giữa các bộ phận,các nhóm trong tổ chức. + Rèn luyện kỹ năng tổng hợp cho các nhà quản trị. + Linh hoạt trong việc đa dạng hóa, có thể dễ dàng đổi mới và thích ứng với sự thay đổi của môi trƣờng. – Nhƣợc điểm: + Cần nhiều nhà quản trị tổng hợp. + Công việc có thể bị trùng lặp ở các bộ phận khác nhau dẫn tới chi phí và giá thành cao. + Khó kiểm soát. + Cạnh tranh nội bộ về nguồn lực. – Cấu trúc tổ chức theo sản phẩm thƣờng phát huy tác dụng khi môi trƣờng hoạt động của tổ chức có sự thay đổi hay nhiều biến động, có nhiều yếu tố nhấn mạnh đến khía cạnh kinh doanh hơn là việc đảm bảo yêu cầu kĩ thuật cao, hoặc khi tổ chức theo đuổi chiến lƣợc đa dạng hóa sản phẩm.

Nhóm 10

Page 11

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học

4.4. Cấu trúc tổ chức theo khu vực địa lý – Đặc điểm: + Chia tổ chức thành các nhánh,mỗi nhánh đảm nhận thực hiện hoạt động của tổ chức theo từng khu vực địa lý. + Mỗi nhà quản trị đại diện ở khu vực chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm và dịch vụ theo một vùng địa lý cụ thể. – Mô hình cấu trúc tổ chức theo khu vực địa lý:

Tổng giám đốc

GĐ khu vực 1

GĐ khu vực 2

GĐ khu vực 3

GĐ khu vực 4

– Ƣu điểm: + Các nhà quản trị cấp thấp thấy rõ trách nhiệm của mình, giảm bớt phạm vi công việc phải điều hành trực tiếp của nhà quản trị cấp cao. + Chú ý đến những đặc điểm của thị trƣờng địa phƣơng. + Tận dụng tốt các lợi thế theo vùng. + Quan hệ tốt với các đại diện địa phƣơng. + Tiết kiệm thời gian đi lại của nhân viên. – Nhƣợc điểm: + Cần nhiều nhà quản trị tổng hợp. + Công việc có thể bị trùng lặp ở các khu vực khác nhau. + Phân tán nguồn lực. + Khó kiểm soát.

Nhóm 10

Page 12

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học

4.5. Cấu trúc tổ chức định hướng theo khách hàng – Đặc điểm: + Chia tổ chức thành các nhánh, mỗi nhánh đảm nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh nhằm phục vụ một đối tƣợng khách hàng nào đó. Ví dụ nhƣ các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ, chính phủ, ngƣời tiêu dùng trực tiếp… + Mỗi đơn vị khách hàng tập trung vào việc thỏa mãn nhu cầu của từng nhóm khách hàng chuyên biệt. – Mô hình cấu trúc tổ chức theo khách hàng:

Tổng giám đốc

GĐ khách hàng loại 1

GĐ khách hàng loại 2

GĐ khách hàng loại 3

GĐ khách hàng loại 4

– Ƣu điểm: + Tạo sự hiểu biết khách hàng tốt hơn, phục vụ các dạng khách hàng khác nhau. + Toàn bộ hoạt động của tổ chức hƣớng vào kết quả cuối cùng. + Rèn luyện kỹ năng tổng hợp cho các nhà quản trị. – Nhƣợc điểm: + Cần nhiều nhà quản trị tổng hợp. + Công việc có thể bị trùng lặp ở các bộ phận khách hàng khác nhau. + Khó kiểm soát. + Cạnh tranh nội bộ về nguồn lực.

Nhóm 10

Page 13

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

4.6. Cấu trúc tổ chức dạng ma trận – Đặc điểm: + Là cấu trúc kết hợp các cấu trúc tổ chức trên để tận dụng các ƣu điểm của mỗi loại và hạn chế tối đa những nhƣợc điểm của chúng. + Cấu trúc ma trận có 2 hệ thống chỉ huy cặp đôi(theo chức năng và theo sản phẩm hoặc theo khu vực địa lý, theo khách hàng), vì vậy tồn tại cùng lúc 2 tuyến chỉ đạo trực tuyến. – Mô hình cấu trúc tổ chức dạng ma trận:

Tổng giám đốc

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc nhân sự

Giám đốc tài chính

Giám đốc tiếp thị

GĐ ngành hàng A

GĐ ngành hàng B

– Ƣu điểm: + Cho phép tổ chức đạt đƣợc đồng thời nhiều mục đích. + Trách nhiệm của từng bộ phận đƣợc phân định rõ. + Phối hợp tốt giữa các bộ phận. + Rèn luyện kỹ năng tổng hợp cho các nhà quản trị.

Nhóm 10

Page 14

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học – Nhƣợc điểm:

+ Tồn tại song song hai tuyến chỉ đạo trực tuyến,dễ nảy sinh mâu thuẫn trong việc thực hiện mệnh lệnh. + Có sự tranh chấp quyền lực giữa các bộ phận. + Khó kiểm soát. 4.7. Cấu trúc tổ chức hỗn hợp – Đặc điểm: + Kết hợp logic các loại cấu trúc tổ chức để khai thác hiệu quả mọi nguồn lực trong tổ chức. + Có thể tận dụng các ƣu điểm và hạn chế những nhƣợc điểm của các cấu trúc kết hợp. – Mô hình cấu trúc tổ chức hỗn hợp:

Tổng giám đốc

PCT sản xuất

PCT kỹ thuật

PCT marketing

Tổng giám đốc sản phẩm nông nghiệp

Giám đốc khu vực I Nhóm 10

Giám đốc khu vực II

PCT tài chính

Tổng giám đốc sản phẩm công nghiệp

Giám đốc khu vực I

Giám đốc khu vực II Page 15

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

– Ƣu điểm: + Giải quyết đƣợc những tình huống phức tạp. + Cho phép chuyên môn hóa một số cấu trúc tổ chức. + Rèn luyện kỹ năng tổng hợp cho các nhà quản trị. – Nhƣợc điểm: + Cấu trúc tổ chức phức tạp. + Quyền lực và trách nhiệm của các nhà quản trị có thể bị trùng lặp nhau, tạo ra sự xung đột. + Khó kiểm soát. III. Phân quyền trong công tác tổ chức 1. Khái niệm và các hình thức phân quyền 1.1. Khái niệm Phân quyền là quá trình chuyển giao nhiệm vụ và quyền hạn cho bộ phận hay cá nhân trong tổ chức có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ đƣợc hiểu là những công việc hay những phần công việc mà các thành viên trong tổ chức phải thực hiện để đạt đƣợc mục tiêu. Quyền hạn đƣợc hiểu là quyền sử dụng các nguồn lực của tổ chức để thực hiện các nhiêm vụ. Trách nhiệm đƣợc hiểu là nghĩa vụ phải hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành đúng với yêu cầu của ngƣời giao. – Trong trƣờng hợp quyền hạn không đƣợc giao phó, ngƣời ta nói đến tập quyền. Tập quyền là quá trình thâu tóm quyền ra quyết định vào trong tay một ngƣời. – Trong mỗi tổ chức đều có sự phân quyền nào đó, nhƣng không có sự phân quyền tuyệt đối. – Quyền hạn đƣợc giao cho các chức vụ chứ không phải giao cho một cá nhân, nhƣng vì mỗi chức vụ do một cá nhân nắm giữ trong một thời gian nhất định, vì vậy quyền hạn luôn gắn liền với cá nhân.

Nhóm 10

Page 16

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

1.2. Các hình thức phân quyền – Phân quyền theo chức năng: Là hình thức phân quyền theo các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, chẳng hạn nhƣ sản xuất, cung ứng, marketing, nhân sự, tài chính… – Phân quyền theo chiến lƣợc: Là hình thức phân quyền cho các bậc trung gian phía dƣới để thực hiện các chiến lƣợc, chẳng hạn nhƣ xác định giá cả, chọn lựa đầu tƣ, đa dạng hóa sản phẩm,… 1.3. Sự cần thiết của phân quyền trong tổ chức – Nhà quản trị cơ sở gắn trực tiếp với các tình huống cụ thể hơn. – Việc trao quyền hạn tƣơng đối lớn sẽ khuyến khích phát triển các nhà quản tri chuyên nghiệp. – Khả năng thực hiên quyền tự quản nhiều hơn, vì vậy việc thực hiện công viêc nhanh hơn. – Đào tạo cấp dƣới, tạo điều kiện cho họ phát triển, từ đó động viên kích thích họ làm việc tốt hơn. – Giảm áp lực về công việc đối với các nhà quản trị cấp trên, tạo điều kiện cho họ tập trung vào các vấn đề chiến lƣợc. 2. Các yêu cầu khi phân quyền – Rộng rãi với cấp dƣới,tạo cơ hội cho họ tự thể hiện mình. – Sẵn sàng trao cho cấp dƣới những quyền hạn nhất định, kể cả quyền ra quyết định. – Tin tƣởng ở cấp dƣới. – Phải biết chấp nhận thất bại của cấp dƣới. – Biết cách tổ chức, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và sử dụng quyền hạn của cấp dƣới. 3. Quá trình phân quyền Bƣớc 1: xác định mục tiêu phân quyền. Bƣớc 2: tiến hành giao nhiệm vụ. Bƣớc 3: tiến hành giao quyền hạn cho ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ và chỉ rõ cho ngƣời đó thấy đƣợc trách nhiệm của mình.

Nhóm 10

Page 17

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Bƣớc 4: tiến hành kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm. 4. Tầm hạn quản trị 4.1. Khái niệm và phân loại * Khái niệm: Tầm hạn quản trị (hay còn gọi là tầm hạn kiểm soát) là khái niệm dùng để chỉ số lƣợng cấp dƣới mà một nhà quản trị có thể quản lý trực tiếp một cách có hiệu quả. Theo kinh nghiệm thực tế, tầm hạn quản trị tốt nhất cho một nhà quản trị bình thƣờng là từ 03 đến 10. * Phân loại: – Tầm hạn quản trị rộng. – Tầm hạn quản trị hẹp. 4.2. Các yếu tố xác định tầm hạn quản trị – Năng lực của nhà quản trị. – Mức độ ủy quyền của cấp trên cho cấp dƣới. – Trình độ cấp dƣới. – Tính chất kế hoạch của công việc. – Mức độ ổn định của công việc. – Kĩ thuật và phƣơng tiện truyền đạt thông tin. IV. Hệ thống tổ chức không chính thức 1. Đặc điểm và sự tồn tại khách quan của hệ thống tổ chức không chính thức 1.1. Khái niệm và đặc điểm * Khái niệm: Hệ thống tổ chức không chính thức là hệ thống tổ chức bao gồm các nhóm và các mối quan hệ không chính thức đƣợc hình thành một cách tự phát, tự nguyện, không theo kế hoạch và ý muốn của nhà quản trị. * Đặc điểm: – Có mục tiêu mang tính chất tự phát, do các thành viên trong nhóm tự đề ra. – Có kỷ luật nhóm, có thủ lĩnh nhóm. – Sự kiểm soát mang tính xã hội.

Nhóm 10

Page 18

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

– Có những yếu tố chống đối những đổi mới. 1.2. Sự tồn tại khách quan của hệ thống tổ chức không chính thức – Do nhu cầu về hội nhập của mỗi thành viên trong tổ chức. – Do nhu cầu đƣợc bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. – Do nhu cầu về trao đổi thông tin. – Do tình cảm cá nhân. 2. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu hệ thống tổ chức không chính thức – Hệ thống tổ chức chính thức có nhiều hạn chế. – Thông tin cần đƣợc truyền đạt nhanh chóng, chính xác và đầy đủ. – Hệ thống tổ chức chính thức và không chính thức có tác động qua lại, phụ thuộc, chi phối lẫn nhau, bổ sung cho nhau.

Nhóm 10

Page 19

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học

Phần 2: Cơ cấu tổ chức của một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở Việt Nam  Cơ cấu tổ chức của: Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam – Viện Dầu Khí Việt Nam

Ban Lãnh Đạo Hội Đồng Khoa Học Công Nghệ

Nhóm 10

Page 20

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Trưởng Công Ty / 2023

1. Kế toán trưởng là ai? Tại sao doanh nghiệp lại cần kế toán trưởng?

Kế toán trưởng hay còn gọi là kế toán quảng trị, là người được ủy thác nhận nhiệm vụ kế toán quản trị của một tổ chức, doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định tài chính của một tổ chức. Họ là người được bổ nhiệm làm trưởng phòng kế toán, quản lý bộ phận kế toán cũng như phụ trách quản lý tất cả các nhân viên kế toán của doanh nghiệp, cơ quan đó.

Kế toán trưởng có sẽ phụ trách tất các các nhân viên kế toán cấp dưới như kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng theo luật kế toán Việt Nam đó là mỗi công ty hoạt động đều cần phải có bộ máy kế toán, phải có kế toán nhân viên và kế toán trưởng. Nếu không có kế toán nhân viên và kế toán trưởng công ty đó sẽ phải thực hiện hợp động dịch vụ kế toán, kiểm toán với một công ty dịch vụ kế toán khác để thuê cho mình một kế toán trưởng. Nếu không, doanh nghiệp đó sẽ bị xử phạt vì vi phạm hành chính luật kế toán khi không tuân thủ các quy định kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, lập báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính, hay thuê dịch vụ kế toán từ bên ngoài, …

Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của kế toán trưởng không phải là lớn nhất trong doanh nghiệp tuy nhiên nó tác động không nhỏ đến sự phát triển cũng như quá trình hoạt động của tổ chức doanh nghiệp đó. Vị trí, vai trò của kế toán trưởng sẽ thay đổi tùy thuộc vào cơ cấu đặc điểm doanh nghiệp. Tuy không nắm quyền lực cao nhất những kế toán trưởng có vị trí quan trọng trong tổ chức, doanh nghiệp.

Kế toán trưởng sẽ chịu trách nhiệm cho những sắp xếp, phát triển và hoạt động của hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Họ là những người thiết kế các khung và báo cáo kiểm soát tài chính doanh nghiệp. Mục đích cơ bản của vị trí trưởng kế toán đó là hỗ trợ lãnh đạo tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu tổn thất. Sự phát triển của kế toán quản trị đã đưa ra một cách tiếp cận mới cho chức năng của kế toán. Mục tiêu chính của kế toán quản trị như sau:

– Lập kế hoạch và những hoạch định chính sách: Lập kế hoạch bao gồm dự báo trên cơ sở thông tin có sẵn, đặt mục tiêu; khung chính sách xác định các khóa học hành động thay thế và quyết định chương trình hoạt động.

– Diễn giải các thông tin kế toán cho cấp trên của mình: Trưởng kế toán sẽ thông báo, trình bày các thông tin về tài chính doanh nghiệp cho cấp quản lý cao hơn. Các thông tin này sẽ được trình bày một cách dễ hiểu, khoa học nhưng đầy đủ nhất để những nhà quản lý điều hành nắm vững được tình hình tài chính doanh nghiệp.

– Kiểm soát tài chính: với những công cụ kế toán, kiến thức, … cùng rất nhiều kỹ năng khác kế toán trưởng sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát tài chính doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn của mình. Đồng thời, kế toán trưởng cũng sẽ cung cấp các công cụ để kiểm soát và điều phối tổng thể các hoạt động kinh doanh.

– Quản lý ngân quỹ : bộ phận tài chính kế toán thiết lập chính sách quản lý ngân quỹ được áp dụng bởi tất cả những ai tiếp xúc với tiền mặt hoặc tiền mặt tương đương. Bao gồm trong quản lý ngân quỹ là những thứ như mức độ rủi ro có thể được giả định bởi công ty tại bất kỳ thời điểm nào. Các chức năng kho bạc thường được quản lý bởi trợ lý giám đốc tài chính trong khi giám đốc tài chính hoặc giám đốc tài chính xử lý các khía cạnh kế toán tài chính.

– Ngăn chặn các gian lận tài chính có thể xảy ra: kế toán trưởng nói riêng và các nhân viên kế toán nói chung có vai trò lớn trong việc ngăn chặn gian lận trong một tổ chức. Quản lý hàng đầu một mình không thể chiến thắng trong cuộc chiến chống gian lận. Tất cả các tay phải minh bạch, rõ ràng được trình bày đầy đủ, dễ hiểu nhất và điều này được hỗ trợ bởi đội ngũ kế toán trong đó có kế toán trưởng.

– Tuyển nhân dụng viên kế toán và tài chính : không nên tuyển nhân viên kế toán và tài chính cho bộ phận quản lý nhân sự vì có nhiều kiến thức chuyên môn mà những người trong nghề mới nắm được. Chính vì vậy, tuyển dụng nhân sự kế toán sẽ được trưởng phòng kế toán cũng như một số nhân viên trong bộ phận này thực hiện. Họ có thể có kỹ năng tuyển dụng, lựa chọn và ghi chép các công cụ, tuy nhiên, họ cũng cần phối hợp với bộ phận nhân sự để đảm bảo các khâu của quy trình tuyển dụng.

2. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng công ty là gì?

Kế toán trưởng có vai trò và nhiệm vụ rất quan trọng trong việc quản trị doanh nghiệp. Vậy vai trò và chức năng đó là gì?

2.1. Vai trò của kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng hay còn được gọi là kiểm soát viên, được coi là một quan trọng của bộ máy quản trị doanh nghiệp vì kế toán trưởng có trách nhiệm thu thập thông tin quan trọng, cả trong và ngoài công ty. Các chức năng của kế toán trưởng đó là:

– Kế toán trưởng sẽ nghiên cứu các báo cáo, số liệu kinh doanh, tài chính, … để so sánh hiệu suất với kế hoạch và tiêu chuẩn hoạt động và báo cáo và giải thích kết quả hoạt động cho tất cả các cấp quản lý và chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Chức năng này bao gồm xây dựng và quản lý chính sách kế toán và tổng hợp các hồ sơ thống kê và đăng lại đặc biệt theo yêu cầu.

– Giám sát và phối hợp chuẩn bị báo cáo cho các cơ quan Chính phủ.

– Bảo đảm tài chính đảm bảo cho các tài sản của doanh nghiệp thông qua nội bộ đầy đủ; kiểm soát và bảo hiểm thích hợp.

– Kế toán trưởng liên tục đánh giá các lực lượng kinh tế và xã hội và ảnh hưởng của chính phủ, và giải thích ảnh hưởng của họ đối với kinh doanh.

2.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán trưởng là gì?

– Việc cài đặt và giải thích tất cả các hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.

– Việc chuẩn bị và giải thích báo cáo tài chính và báo cáo của tập đoàn.

– Kiểm toán liên tục tất cả các tài khoản và hồ sơ của công ty bất cứ nơi nào.

– Việc tổng hợp chi phí phân phối.

– Việc tổng hợp chi phí sản xuất.

– Tổng hợp số lượng hàng tồn kho

– Chuẩn bị và giải thích tất cả các hồ sơ và báo cáo thống kê của tập đoàn.

– Với tư cách là kế toán trưởng, họ kết hợp với các cán bộ và trưởng phòng khác, về ngân sách hàng năm bao gồm tất cả các hoạt động của tập đoàn đệ trình lên Hội đồng quản trị trước khi bắt đầu năm tài chính.

– Sự xác nhận hiện tại là các tài sản của tập đoàn được bảo hiểm đúng và đầy đủ.

– Việc duy trì hồ sơ đầy đủ của các khoản chiếm dụng được ủy quyền và xác định rằng tất cả các khoản tiền được sử dụng theo đó được hạch toán đúng. Sự xác nhận hiện tại rằng các giao dịch tài chính được bao phủ trong biên bản của Hội đồng quản trị và ủy ban điều hành được thực hiện và ghi lại đúng cách.

– Duy trì hồ sơ đầy đủ của tất cả các hợp đồng và cho thuê.

– Thống kê, quản lý các giấy tờ thu chi của doanh nghiệp như: séc, giấy ghi nợ và các công cụ chuyển nhượng khác của công ty đã được ký bởi thủ quỹ hoặc các nhân viên khác như đã được ủy quyền bởi luật pháp của công ty hoặc thời gian hình thành đến thời gian được chỉ định bởi Hội đồng quản trị. Việc kiểm tra tất cả các lệnh bảo đảm cho việc rút chứng khoán khỏi kho tiền của tập đoàn và xác định rằng việc rút tiền đó được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định do Hội đồng quản trị thiết lập theo thời gian.

– Chuẩn bị hoặc phê duyệt các quy định hoặc thông lệ tiêu chuẩn, được yêu cầu để đảm bảo tuân thủ các mệnh lệnh của các quy định được ban hành bởi các cơ quan chính phủ hợp pháp.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ được chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì cùng những thông tin bổ ích về vị trí kế toán trưởng hay kế toán quản trị, kiểm soát viên tài chính này cho mình.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban Công Ty / 2023

1.1 Quản trị hành chính

– Tổ chức các cuộc họp, các sự kiện diễn ra trong và ngoài nước.

– Quản lý, lưu trữ công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu;

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, điều hành hoạt động của công ty; quản lý, sử dụng, điều hành hệ thống mạng thông tin của công ty.

– Đảm bảo an ninh trong phạm vi cơ quan.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo vệ, phòng chống tệ nạn xã hội và an toàn cháy nổ tại nơi làm việc.

1.2 Quản trị nhân lực

– Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đồng thời nghiên cứu đề xuất chính sách về nhân sự.

– Tham mưu, xây dựng Mô hình tổ chức của công ty phù hợp với nhu cầu, giai đoạn phát triển của công ty;

– Công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sử dụng, đãi ngộ, đánh giá nhân sự.

– Lưu, cập nhật, bảo mật hồ sơ cán bộ theo quy định. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác cán bộ.

– Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

II. Phòng Tài chính Kế toán

2.1. Công tác kế toán

– Tổ chức bộ máy kế toán trong toàn Công ty.

– Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, chế độ chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị phù hợp với các quy định hiện hành.

– Lập và gửi các Báo cáo tài chính cho đơn vị Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo này.

2.2. Công tác tài chính

– Lập kế hoạch tài chính của Công ty.

– Xây dựng kế hoạch và xác định nhu cầu vốn lưu động, huy động các nguồn vốn sẵn có đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tín dụng ngắn, trung và dài hạn.

– Xây dựng và trình duyệt phương án về thay đổi cơ cấu vốn, tài sản, điều hòa vốn giữa các đơn vị trực thuộc Công ty.

2.3. Công tác tín dụng

– Xây dựng kế hoạch huy động vốn trung, dài hạn, kế hoạch tín dụng vốn lưu động dưới các hình thức được pháp luật cho phép để huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

– Thực hiện các thủ tục đóng, mở tài khoản Công ty theo qui định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Thực hiện đàm phán, dự thảo các Hợp đồng tín dụng của Công ty.

III. Phòng Quản lý kỹ thuật – Công nghệ

3.1. Quản lý kỹ thuật – Chất lượng xây lắp

– Quản lý thiết kế các dự án: theo dõi, kiểm tra, thẩm tra đề cương khảo sát lập thiết kế cơ sở, các báo cáo chuyên ngành, thiết kế kỹ thuật, tổng tiến độ công trình, tổng mặt bằng và tiến độ hàng năm của các dự án.

– Quản lý khối lượng, tiến độ các Dự án: tổng hợp, kiểm tra biện pháp khối lượng trong tổng mức đầu tư, trong Tổng dự toán của các Dự án. Theo dõi thường xuyên quá trình thực hiện đến khi quyết toán công trình;

– Quản lý chất lượng: xây dựng và trình phê duyệt quy trình quản lý chất lượng các dự án theo đúng trình tự đầu tư, quy định quản lý chất lượng công trình.

– Công tác bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường

3.2. Ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật – công nghệ:

Cập nhật các thông tin giới thiệu những công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đề xuất vào việc ứng dụng để phát triển sản xuất và đầu tư mới của Công ty;

3.3. Quản lý kỹ thuật công nghệ trong vận hành và khai thác Dự án

– Đôn đốc Tư vấn lập Quy trình vận hành của từng cụm thiết bị và toàn bộ Nhà máy, thẩm tra và trình lãnh đạo Công ty phê duyệt;

– Tham gia lập biện pháp sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, dự trù mua sắm vật tư phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng;

4.1. Công tác kế hoạch và báo cáo thống kê.

– Xây dựng Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và định hướng hoạt động của Công ty.

4.2. Công tác đấu thầu

– Lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu của các dự án.

– Trình duyệt Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu các gói thầu của các dự án theo phân cấp.

– Tham gia công tác đấu thầu, chọn thầu, thẩm định hồ sơ thầu theo chức năng chuyên môn của phòng.

4.3. Công tác hợp đồng kinh tế

– Chủ trì soạn thảo và trình phê duyệt các hợp đồng do Công ty ký kết và thực hiện.

– Tham gia đàm phán hợp đồng BOT, các phụ lục của hợp đồng BOT, PPA, Hợp đồng Tổng thầu, Tổng thầu EPC.

– Theo dõi việc thực hiện và thanh lý các hợp đồng kinh tế do Công ty ký kết và thực hiện.

4.4. Công tác dự toán

– Lập và trình duyệt dự toán chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty, các dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án.

– Thẩm tra định mức, đơn giá, Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, dự toán công trình do các Công ty dự án lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.5. Công tác thanh quyết toán

– Lập giá trị thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế do Công ty ký kết và thực hiện.

– Theo dõi và kiểm tra Hồ sơ giá trị thanh quyết toán, xác nhận giá trị thanh toán để giải ngân các khoản vốn do Công ty góp và vay cho các dự án.

V. Ban Chuẩn bị đầu tư dự án

– Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án;

– Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu các gói thầu phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án;

– Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các Dự án ;

– Chủ trì công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Dự án đầu tư, các nhà thầu tư vấn làm các công việc phục vụ cho việc lập dự án đầu tư và các công việc chuyên ngành khác;

– Trực tiếp giám sát, nghiệm thu công tác khảo sát lập Dự án đầu tư và các báo cáo chuyên ngành;

– Tổ chức thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các Dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Phối hợp với các phòng, ban chức năng trong công ty thương thảo, đàm phán và tổ chức ký kết các Hợp đồng phát triển dự án, Hợp đồng mua bán điện, Hợp đồng nhượng quyền….;

VI. Văn phòng đại diện Công ty tại Lào

– Phối hợp với các phòng, ban chức năng trong công ty thương thảo, đàm phán với Chính phủ Lào về Thỏa thuận cổ đông, Điều lệ công ty Dự án để thành lập công ty dự án;

– Thiết lập mối quan hệ với các cấp trung ương và địa phương, các Bộ, Ban, ngành và cơ quan hữu quan để tìm hướng đầu tư các dự án tại nước CHDCND Lào và các lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh của Công ty.

– Thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc theo uỷ quyền của Công ty, trực tiếp quan hệ với các cơ quan hữu quan để thương thảo, xin cấp phép xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, lao động… phục vụ cho công tác xây dựng các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty tại CHDCND Lào;

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Trong Công Ty / 2023

1. Phó giám đốc kỹ thuật là gì?

2. Chức năng nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật

Một số chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật:

Điều hành các phòng để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

Giám sát dự án và đưa ra quyết định và đề xuất về giải pháp, chiến lược,… với Hội đồng quản trị, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.

Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn. Đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.

Định hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty.

Phối hợp với Hội Đồng Quản trị để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.

Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.

Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.

Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu mà Công ty đề ra.

Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về dự án.

Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

Chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo đối với Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

Giám sát quản lý tài chính, chi tiêu trong công ty theo thẩm quyền được phép căn cứ vào Điều lệ.

3. Ví dụ thực tế về chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong Công ty xây dựng

Chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng:

Chủ trì lập biện pháp đấu thầu thi công công trình khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trực thuộc về công tác nghiệp vụ theo chức năng được giao để tổng hợp báo cáo kết quả đã kiểm tra xử lý trình Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty.

Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng sản phẩm.

Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thi nâng bậc công nhân hàng năm.

Biên soạn tài liệu về công nghệ kỹ thuật để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ công nhân viên.

Triển khai những tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng.

Tổ chức thực hiện các phương án kỹ thuật và khai thác có hiệu quả thiết bị kỹ thuật được trang bị, đảm bảo cho việc sản xuất tại các đơn vị đạt chất lượng tốt, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đúng quy trình, quy phạm.

Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật trong việc phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tổ chức sản xuất và phục vụ kinh doanh.

Quản lý thiết bị, theo dõi, trình duyệt phương án sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ và khi bị hư hỏng.

Quản lý lưu trữ, bảo quản hồ sơ và cung cấp tư liệu để phục vụ cho các hoạt động chung của toàn công ty.

Chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản nhà nước được giao theo quy định của pháp luật và của đơn vị.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kỹ thuật chất lượng, tiến độ thi công các công trình nhận thầu. Tham gia xử lý các vấn đề về kỹ thuật, khối lượng phát sinh trong thi công và kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các phòng thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động. Bảo vệ, vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức thi công các công trình của công ty cũng như các đơn vị trực thuộc.

Đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn hàng năm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc công ty.

Qua nội dung mô tả chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật, cùng ví dụ cụ thể trong Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng. Chắc hẳn, bạn cũng đã hiểu và nắm được công việc và quyền hạn cụ thể của vị trí công việc này. Để công tác tuyển dụng, quản lý chức danh phó giám đốc kỹ thuật được hiệu quả. Bạn có thể truy cập vào trang web: https://quantrinhansu-online.com/ để tham khảo đầy đủ thông tin hơn.