Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Rừng Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Photomarathonasia.com

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp

Tìm Hiểu Về Keylogger Là Gì?

Tìm Hiểu Về Keylogger Và Cách Phòng Tránh

Keylogger Là Gì? Tác Hại Và Cách Phòng Tránh Hiệu Quả

Tìm Hiểu Về Keylogger Là Gì Và Cách Để Phòng Chống Keylogger?

Keylogger Là Gì? Tóm Tắt Về Keylogger

1. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

d) Hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

b) Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

c) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định pháp luật về thương mại;

đ) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế;

e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế;

g) Phối hợp vớ i các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm t r a công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

i) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

k) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh t ế thuộc thẩm quyền quản lý;

n) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

o) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu theo thẩm quyền;

q) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới;

r) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật hoặc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

3. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dâ n cấp tỉnh và cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương;

b) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế; thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

d) Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

đ) Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp, khu kinh tế; thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

4. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước khu công nghiệp, khu kinh tế thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

Máy In Đa Chức Năng In

Top 5 Máy In Đa Chức Năng Giá Tốt Nhất

Ý Nghĩa Các Ký Tự Trong Tên Máy In, Máy Photocopy

3 Chức Năng Quan Trọng Nhất Của Máy Photocopy Bạn Cần Biết

Giải Mã 25 Thông Số Kỹ Thuật Về Máy In, Máy Photocopy Trên Catalogue

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Tp.hcm

Sở Công Thương Quảng Ninh

Tin Tức/chức Năng, Nhiệm Vụ Của Sở Công Thương

Giới Thiệu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Sở Công Thương Thái Bình Tằng Tiếng Anh

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Sở Công Thương

Chức Năng Nhiệm Vụ Sở Công Thương

Chức năng và Nhiệm vụ của Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh theo quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02/2/2017 của UBND TP. HCM

Chức năng của ban quản lý an toàn thực phẩm

Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, sản xuất thực phẩm, bảo quản, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh đối với: chất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường các vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phân cấp của Bộ Y tế do Ban Quản lý an toàn thực phẩm thực hiện.

Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh đối với các loại ngũ cốc, thịt, sản phẩm từ thịt, thủy sản và những sản phẩm thủy sản; các loại rau, củ, quả và sản phẩm từ rau, củ, quả; trứng và những sản phẩm từ trứng; sữa tươi nguyên liệu; mật ong và sản phẩm từ mật ong; sản thực phẩm biến đổi gen; gia vị; muối; đường; chè; cacao; cà phê; hạt điều, tiêu; và các nông sản thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, vật liệu chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công quản lý cho Ban Quản lý thực hiện.

Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh đối với sản phẩm là các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến , dầu thực vật , sản phẩm chế biến: bột, tinh bột, bánh, kẹo, mứt, bao bì chứa đựng thuộc phạm vi quản lý Bộ Công Thương phân cấp do Ban Quản lý thực hiện.

Quản lý an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo sự phân cấp của Bộ Y tế.

Quản lý an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn do Ban Quản lý thực hiện.

Quản lý an toàn thực phẩm đối với chợ, siêu thị và cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa sản thực phẩm theo phân cấp Bộ Công Thương do Ban Quản lý thực hiện.

Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm

Xây dựng, trình UBND thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ATTP; chương trình, quy hoạch, đề án, dự án và kế hoạch dài hạn hàng năm về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Quản lý nhà nước về ATTP trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, sản xuất, bảo quản, vận chuyển, lưu thông, phân phối và kinh doanh đối với tất cả những loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, các chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc vào phạm vi quản lý về an toàn thực phẩm của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công Thương được phân công, phân cấp trừ sản xuất ban đầu như: chăn nuôi, trồng trọt, thu hái, đánh bắt, khai thác, các hoạt động kiểm soát giết mổ do ngành nông nghiệp quản lý, hoạt động kiểm tra phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, các chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ , vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm do Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý.

Tổ chức việc cấp, đình chỉ và thu hồi các loại giấy chứng nhận, xác nhận, tiếp nhận trong lĩnh vực ATTP cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và theo phân cấp Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã phân cấp cho Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục các sự cố về ATTP, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Tổ chức triển khai thực hiện những hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về kiểm nghiệm thực phẩm (thu thập, phân tích và kiểm nghiệm mẫu thực phẩm); hướng dẫn, giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Tham mưu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù thành phố; nghiên cứu đánh giá nguy cơ về ATTP.

Triển khai hoạt động tuyên truyền thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật về vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực an toàn thực phẩm ATTP. Thực hiện thẩm định những tiêu chuẩn kỹ thuật cấp cơ sở và tham gia xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn cấp nhà nước. Xây dựng hệ thống nghiên cứu phát triển và giám sát cảnh báo các nguy cơ về ATTP. Định hướng, phát triển cách thức ứng phó, xử lý đối với tình huống phát sinh trong việc sản xuất, kinh doanh ngành thực phẩm làm ảnh hưởng đến chất lượng an toàn thực phẩm.

Tham gia hợp tác với cơ quan trong và ngoài nước nghiên cứu về ATTP.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác an toàn thực phẩm đối với Phòng Y tế, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế & Hạ tầng thuộc UBND các quận – huyện.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về ATTP theo thẩm quyền trên địa bàn thành phố.

Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm , biên chế công chức, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong những đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban Quản lý ; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng , kỷ luật đối với công chức , viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo như quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo như quy định của pháp luật.

Nếu doanh nghiệp bạn có nhu cầu làm giấy phép ngành thực phẩm vui lòng liên hệ đến chúng tôi theo hotline 0918 828 875 (Mr Mạnh) – (028) 6682 7330 – 0909 228 783 (Ms Ngân) để được tư vấn và hỗ trợ.

FOSI đơn vị Dịch vụ chuyên làm giấy phép thực phẩm các loại: chứng nhận an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, công bố thực phẩm, giấy phép kinh doanh rượu, giấy đăng ký doanh nghiệp, CFS, HCCA, ISO, … Chúng tôi là đối tác đáng tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước.

Công Ty CP Dịch vụ Thực Phẩm Quốc Tế FOSI

Sở Công Thương Tphcm Công Bố Dịch Vụ Công Trực Tuyến

Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Bán Lẻ Hàng Hóa Công Ty Nước Ngoài Tại Sở Công Thương

Cán Bộ Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh “bẻ Cong” Pháp Luật?

Sở Công Thương Vĩnh Phúc

Chức Năng, Nhiệm Vụ Sở Công Thương

Xây Dựng Nghị Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng

Đề Xuất Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh

Bộ Tổng Tham Mưu Là Cơ Quan Gì?

Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch: Làm Kinh Tế Là 1 Chức Năng Của Quân Đội

Sự Trao Đổi Di Truyền Ở Vi Khuẩn:

Theo dự thảo tờ trình của Bộ Quốc phòng, Nghị định số 37/2008 được ban hành đã bao quát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (viết gọn là Ban Quản lý Lăng); xác định trách nhiệm của các tổ chức chuyên trách phối thuộc và tổ chức trực thuộc, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện Nghị định số 37/2008, hiện nay Ban Quản lý Lăng được bổ sung nhiều nhiệm vụ mới, mang tính chính trị đặc thù.

Cụ thể như thực hiện Thông báo số 328-TB/2010 của Ban Chấp hành Trung ương thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án”Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”, Quyết định số 2341/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án”Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới” tôn tạo, mở rộng Khu Di tích Đá Chông (K9, huyện Ba Vì, Hà Nội) thành địa điểm tham quan, học tập, giáo dục truyền thống cho nhân dân cả nước và khách quốc tế.

Do đó, Bộ Quốc phòng khẳng định cần ban hành nghị định mới thay thế Nghị định số 37/2008 để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Dự thảo nghị định cho biết, Ban Quản lý Lăng có thể trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các dự án quan trọng của Ban Quản lý Lăng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Tham gia thẩm định các đề án, dự án quan trọng về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch hướng dẫn, đón tiếp, tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, sinh hoạt văn hoá, chính trị tại Cụm Di tích lịch sử – văn hóa Ba Đình…

Trưởng ban Ban Quản lý Lăng là người đứng đầu Ban Quản lý Lăng, là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cán bộ cấp tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Ban Quản lý Lăng.

Thế Kha

Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ An Toàn, Bảo Hộ Lao Động Đơn Vị Cơ Sở Thuộc Bộ Quốc Phòng

Nghị Định 41/cp Năm 1996 Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Quốc Phòng Do Chính Phủ Ban Hành

Nghị Định 41/cp Năm 1996 Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Tổ Chức Bộ Quốc Phòng

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Phát Bài Hát Mtv Bộ Nhớ Ngoài Trên Máy Ar3600

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Trưởng Phòng Kiểm Tra Nội Bộ Thuộc Cục Thuế Về Việc Thanh Tra Nội Bộ Ngành Thuế

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Nam Định

Chức Năng Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Điều Nhà Quản Trị Cần Biết

Chức Năng Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Các Chức Năng Cơ Bản Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Chức Năng Của Quản Trị Nhân Sự Là Gì?

Quản Lý Nhân Sự Là Gì? Tại Sao Quản Lý Nhân Sự Lại Quan Trọng?

Ngày 8 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND qu y định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định .

Ngoài những chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan quản lý nhà nước, đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Ban Quản lý có một số chức năng, nhiệm vụ sau:

– H ướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh .

– Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư .

– Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp theo ủy quyền của UBND tỉnh ; thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp theo ủy quyền .

– Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được ; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội .

– Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp…

– Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh .

– C ấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp;

– Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

– Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong các khu công nghiệp theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương.

– Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong khu công nghiệp theo thẩm quyền, hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ;…

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Quản lý có cơ cấu tổ chức như sau: Văn phòng Ban, Phòng Quản lý Đầu tư , Phòng Quản lý Doanh nghiệp , Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường , Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng , Công ty phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp , Trung tâm tư vấn, hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Nam Định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định (Phong Lâm).

Quản Trị Kinh Doanh (P1: Là Gì)

Quản Trị Kinh Doanh Là Gì? Vai Trò Và Chức Năng Của Quản Trị Kinh Doanh

Quản Lý Vĩ Mô Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường

Luận Văn Đề Tài Mục Tiêu Và Chức Năng Quản Lý Kinh Tế Vĩ Mô Của Nhà Nước Và Một Số Giải Pháp Cơ Bản Nhằm Đổi Mới Và Tăng Cường Vai Trò Kinh Tế Của Nhà Nước

Khó Khăn Của Công Việc Quản Lý Kho

🌟 Home
🌟 Top