Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Công Đoàn

--- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Công Đoàn Năm 2022 Và Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022 Của Công Đoàn Viện Ứng Dụng Công Nghệ
 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Bệnh Viện Và Hoạt Động Công Đoàn Năm 2022; Triển Khai Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022.
 • Công Đoàn Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang Tổ Chức Thành Công Đại Hội Nhiệm Kì 2022
 • Nhiệm Vụ Của Ban Chấp Hành Công Đoàn Các Cấp Là Gì?
 • Phân Công Công Tác Của Bch Công Đoàn Trường Đại Học Ngoại Ngữ
 • 1. Chức năng Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  2. Nhiệm vụ

  Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Tổ chức vận động đoàn viên thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của công dân và người lao động;

  Tham gia quản lý cơ quan, kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động cũng như nâng cao hiệu quả công tác. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật;

  Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; cử đại diện tham gia Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện.

  3. Cơ cấu tổ chức

  Ban chấp hành công đoàn: 7 đ/c

  Chủ tịch công đoàn: Đ/c Vũ Hoài Nam

  Phó chủ tịch: Đ/c Đỗ Thị Hải Quy

  Tổ thanh tra công đoàn: 3 đ/c

  Ủy ban kiểm tra công đoàn: 2 đ/c

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Huế
 • Thành Lập Tổ Công Đoàn Và Phân Công Nhiệm Vụ Đối Với Tổ Trưởng Công Đoàn
 • Công Đoàn Bộ Phận Là Gì? Chức Năng Và Nhiệm Vụ
 • Vai Trò Của Công Đoàn Cơ Sở Trong Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị Tại Đơn Vị
 • Nhiệm Vụ Của Chủ Tịch Công Đoàn Bộ Phận Và Tổ Trưởng Công Đoàn
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Ban Nữ Công

  --- Bài mới hơn ---

 • Nội Dung Và Phương Pháp Hoạt Động Của Ban Nữ Công Công Đoàn Cơ Sở
 • Kỹ Năng, Phương Pháp Hoạt Động Của Ban Nữ Công Cđcs
 • 14 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Công Tác Nữ Công Công Đoàn Năm 2022
 • Quy Chế Làm Việc Của Ban Nữ Công
 • Cong Tac Nu Cong Chuong Trinh Cong Tac Nu Cong Nam 2010 Doc
 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban nữ công Tổng Liên đoàn:

  Tổ chức nghiên cứu đường lối phụ vận của Đảng trong từng thời kỳ, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội phụ nữ toàn quốc, Nghị quyết của BCH, Đoàn chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

  Giúp Đoàn chủ tịch theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương, phương hướng công tác vận động lao động nữ.

  Tự tổ chức, tự kiểm tra hoặc phối hợp với các Ban của Tổng Liên đoàn kiểm tra việc thực hiện luật pháp, chính sách, chế độ đối với lao động nữ và trẻ em.

  Tham gia nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện các đề tài khoa học, các dự án trong và ngoài nước đối với lao động nữ và trẻ em.

  Tổ chức nghiên cứu, biên soạn các tài liệu giáo dục về giới, tài liệu hướng dẫn cán bộ nữ công, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban nữ công cấp dưới hoạt động.

  Tổ chức và hướng dẫn Ban nữ công các cấp tổng kết công tác nữ công định kỳ, tổng kết các phong trào thi đua trong lao động nữ.

  Tham gia các hoạt động của Ban nữ công Liên hiệp công đoàn thế giới và các hoạt động quốc tế khác theo đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban nữ công Liên đoàn lao động địa phương:

  Nghiên cứu quán triệt chủ trương công tác của Ban nữ công Tổng Liên đoàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nghị quyết của Hội phụ nữ đồng cấp.

  Giúp Ban thường vụ Liên đoàn lao động địa phương theo dõi, phối hợp các ngành, tổ chức, các Ban của Liên đoàn lao động địa phương kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, bà mẹ và trẻ em.

  Đề xuất với Ban thường vụ LĐLĐ địa phương, tham gia với cấp uỷ Đảng, chính quyền về chủ trương quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ nữ; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho lao động nữ.

  Bồi dưỡng cán bộ nữ công cho Công đoàn cấp dưới.

  Báo cáo định kỳ hàng năm Ban nữ công công đoàn cấp trên, Hội liên hiệp phụ nữ và Ban Thường vụ LĐLĐ cùng cấp về công tác nữ công.

  Tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích trong phong trào lao động nữ.

  Tham gia hoạt động quốc tế.

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban nữ công Công đoàn ngành Trung ương:

  Nghiên cứu vận dụng chủ trương công tác của Ban nữ công Tổng Liên đoàn, của Công đoàn ngành, nhiệm vụ chính trị của ngành.

  Giúp Ban thường vụ công đoàn ngành theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chủ trương công tác vận động lao động nữ.

  Tổ chức bồi dưỡng cán bộ nữ công trong hệ thống công đoàn ngành.

  Báo cáo định kỳ hàng năm Ban nữ công công đoàn cấp trên, Hội liên hiệp phụ nữ và Ban Thường vụ LĐLĐ cùng cấp về công tác nữ công.

  Tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích trong phong trào lao động nữ.

  Tham gia hoạt động quốc tế.

  Ban nữ công là ban tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ công đoàn cơ sở trong công tác vận động lao động nữ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ công đoàn cơ sở nên Ban nữ công chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ, BCH Công đoàn cơ sở về hoạt động nữ công.

  Ban nữ công nghiên cứu đề xuất với BCH Công đoàn cơ sở nội dung chương trình công tác vận động lao động nữ dựa trên cơ sở những chủ trương, chương trình hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở và nội dung công tác nữ của Ban nữ công Công đoàn cấp trên hướng dẫn.

  Ban nữ công giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ để kịp thời phản ánh những vướng mắc, kiến nghị của quần chúng với Công đoàn, chính quyền.

  Ban nữ công trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, động viên lao động nữ thực hiện những chuyên đề mang tính đặc thù của lao động nữ theo chức năng của Ban nữ công cơ sở. Đề xuất với Công đoàn cơ sở những chương trình nội dung sinh hoạt hưởng ứng các ngày kỷ niệm (8/3, 20/10) trong lao động nữ.

  Ban nữ công dự trù kinh phí hoạt động của Ban nữ công cơ sở theo chương trình công tác đã được Ban thường vụ duyệt.

  Ban nữ công chuẩn bị nội dung sinh hoạt nữ công cơ sở định kỳ theo quý, năm; đồng thời báo cáo với Công đoàn và Ban nữ công cấp trên kết quả hoạt động theo định kỳ; đề nghị Công đoàn cơ sở và cấp trên khen thưởng cá nhân, tập thể lao động nữ lao động tốt; chuẩn bị kế hoạch sơ, tổng kết công tác nữ công.

  Trong quan hệ với các ban quần chúng của Công đoàn cơ sở, Ban nữ công có mối quan hệ bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp thực hiện trong công tác.

  Nội dung hoạt động:

  • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ đối với lao động nữ;
  • Giáo dục về giới;
  • Tham mưu, phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi”, gắn nội dung phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong lao động nữ;
  • Thực hiện quyền đại diện cho lao động nữ;
  • Thực hiện công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em;
  • Hướng dẫn Tiểu ban nữ công bộ phận và tổ nhóm nữ công hoạt động.

  Hình thức hoạt động:

  • Hội nghị, họp, sinh hoạt định kỳ;
  • Mít tinh nhân những ngày kỷ niệm của phụ nữ (8/3; 20/10);
  • Toạ đàm trao đổi kinh nghiệm lao động, công tác, kinh nghiệm nuôi dạy con ngoan, giữ gìn hạnh phúc gia đình, làm kinh tế gia đình, v.v. . .
  • Tổ chức hội thảo chuyên đề về giới, về gia đình, các vấn đề kinh tế – xã hội có sự tham gia của các cơ quan chức năng với lao động nữ;
  • Tổ chức tham quan du lịch;
  • Tổ chức các câu lạc bộ nữ công theo sở thích v.v. . . .

  Phương pháp hoạt động:

  Hoạt động nữ công cũng chính là hoạt động của tổ chức Công đoàn mang tính chất giới, do vậy áp dụng phương pháp hoạt động quần chúng là chủ yếu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Cao Vai Trò, Trách Nhiệm Của Điều Dưỡng Và Hộ Sinh Trong Công Tác Chăm Sóc Sức Khỏe Người Bệnh
 • Công Việc Và Quy Định Nhiệm Vụ Của Nữ Hộ Sinh
 • Nhiệm Vụ Của Nữ Hộ Sinh Tại Trạm Y Tế
 • Nhiệm Vụ Chuyên Môn Của Nữ Hộ Sinh Là Gì?
 • Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Những Người Làm Công Tác Hộ Sinh
 • Công Tác Nữ Công Nhiệm Vụ Thường Xuyên Của Các Cấp Công Đoàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Tập Huấn Về Công Tác Nữ Công
 • Chức Năng Và Vai Trò Của Văn Phòng Công Chứng Là Gì?
 • Khái Niệm Chức Năng Của Văn Phòng Công Chứng
 • Văn Phòng Đại Diện Là Gì? Vpđd Có Chức Năng Gì ?
 • Khoa Xét Nghiệm – Chẩn Đoán Hình Ảnh
 • Nữ CNVCLĐ tham gia Hội thi cắm hoa chào mừng Đại hội Công đoàn TP. Cam Ranh

  Nữ CNVCLĐ tham gia Hội thi cắm hoa chào mừng Đại hội Công đoàn TP. Cam Ranh

  Công tác nữ công là một phần quan trọng trong hoạt động của Công đoàn các cấp. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI dành riêng chương VI với 2 Điều 35 và 36 quy định về công tác nữ công, trong đó xác định rõ: “Công tác nữ công là nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn mỗi cấp, nhằm phát huy vai trò và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật”.

  Hiện nay một số Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn cấp ngành đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2023. Để công tác nữ công liên tục được triển khai tốt và hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết đại hội công đoàn đề ra, các cấp công đoàn cần xác định công tác nữ công là nhiệm vụ thường xuyên để quan tâm chỉ đạo sâu sát ngay sau đại hội, mà việc trước hết là thành lập Ban nữ công quần chúng.

  Điều 36: Ban nữ công là ban tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ công đoàn cơ sở trong công tác vận động lao động nữ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ công đoàn cơ sở nên Ban nữ công chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ, BCH Công đoàn cơ sở về hoạt động nữ công.

  Tại Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chương 6 khoản 25.2 hướng dẫn về thành lập Ban nữ công quần chúng; số lượng thành viên; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

  1. Ban nữ công quần chúng được thành lập ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở, do ban chấp hành công đoàn cùng cấp quyết định thành lập và chỉ định các thành viên theo nhiệm kỳ của ban chấp hành cùng cấp. Đối với công đoàn cơ sở có dưới 10 nữ đoàn viên thì phân công một đồng chí trong ban chấp hành phụ trách công tác nữ công (không thành lập ban nữ công quần chúng).

  2. Ban nữ công quần chúng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ban chấp hành công đoàn cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ nữ công của ban nữ công cấp trên. Ban chấp hành công đoàn phân công một nữ ủy viên ban thường vụ, hoặc ủy viên ban chấp hành phụ trách ban nữ công, hoặc trực tiếp làm trưởng ban nữ công

  3. Số lượng thành viên ban nữ công quần chúng do ban chấp hành công đoàn cùng cấp quyết định nhung tối đa không vượt quá hai phần ba (2/3) số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cùng cấp. Cơ cấu ban nữ công quần chúng cấp trên trực tiếp cơ sở gồm đại diện một số ban nữ công cấp cơ sở và nữ cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên trực tiếp cơ sở.

  4. Nhiệm vụ, quyền hạn của ban nữ công quần chúng:

  – Tham mưu giúp ban chấp hành công đoàn cùng cấp xây dựng chương trình, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai công tác nữ công trong nhiệm kỳ và hàng năm.

  Thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng các cấp, thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ, là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đề ra, thực hiện có hiệu quả mục tiêu: Đoàn kết, vận động nữ CNVCLĐ phát huy tiềm năng, nội lực, nâng cao trình độ, năng lực, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội. Xây dựng người nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Xây dựng và phát triển ban, tổ nữ công công đoàn các cấp vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ, góp phần của tổ chức Công đoàn vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bình đẳng giới của tỉnh Khánh Hòa.

  Phương Chi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khách Sạn Sea Links Beach Mũi Né
 • Tài Liệu Bsc Phòng R&d
 • Nhân Viên R&d Là Gì? Chức Năng, Phân Loại Và Mô Tả Công Việc
 • Kết Quả Nổi Bật Trong Xây Dựng Chính Quy Công Tác Hậu Cần Ở Quân Chủng Hải Quân
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Nhà Văn Hóa Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 14 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Công Tác Nữ Công Công Đoàn Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Làm Việc Của Ban Nữ Công
 • Cong Tac Nu Cong Chuong Trinh Cong Tac Nu Cong Nam 2010 Doc
 • Ban Nữ Công Hoat Dong Cua Ban Nu Cong Doc
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Văn Phòng Hđnd & Ubnd Huyện
 • Về Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Giai Đoạn Điều Tra Các Vụ Án Hình Sự
 • Tổng Liên đoàn định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022 gửi tới các LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty thuộc Tổng Liên đoàn như sau:

  1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công.

  3. Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-TLĐ ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020); khen thưởng và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc theo Hướng dẫn số 1546/TLĐ ngày 04/10/2019 của Tổng Liên đoàn về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ.

  4. Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 28/02/2014 triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2022; Kế hoạch số 48/KH-TLĐ ngày 11/11/2016 triển khai chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ đến năm 2022; Kế hoạch số 12/KH-TLĐ ngày 30/3/2016 của Tổng Liên đoàn LĐVN thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2022-2020 (có hướng dẫn riêng).

  5. Thúc đẩy thành lập Ban Nữ công quần chúng theo chỉ tiêu cơ bản của Tổng Liên đoàn giao cho LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và đương tương năm 2022.

  6. Phối hợp kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chế độ, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chế độ thai sản…

  7. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, trong đó có phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

  8. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Tập trung truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tư vấn tiền hôn nhân cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; chú trọng khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ, phát triển mô hình “Sức khỏe của bạn” trong CNVCLĐ.

  9. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho con CNVCLĐ như: Biểu dương, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập; hỗ trợ học bổng, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; tiếp tục thực hiện mô hình ” Trại hè cho con CNVCLĐ”…; Quan tâm tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

  11. Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị theo Luật Bình đẳng giới, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp; phát hiện đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, điều kiện và tiêu chuẩn để tham gia cấp ủy các cấp và bổ sung tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp theo quy định.

  12. Nhân dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động Vì trẻ em (tháng 6), Tết Trung thu (15/8 âm lịch), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12), Tháng hành động quốc gia về dân số (tháng 12)… tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm cho lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ, đặc biệt tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020)

  13. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động nguồn lực giúp đỡ cho đối tượng là nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, hỗ trợ từ các nguồn quỹ vì nữ CNLĐ nghèo, quỹ trợ vốn, quỹ xoay vòng cho người lao động, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ Quốc gia giải quyết việc làm…; chú trọng bảo vệ việc làm bền vững cho nữ CNVCLĐ trước cách mạng công nghệ 4.0.

  14. Tăng cường phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội phụ nữ cùng cấp trong việc tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ, đặc biệt là: Công tác cán bộ nữ, giới thiệu điển hình xét giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam; triển khai lồng ghép các hoạt động của hội phụ nữ cùng cấp vào công tác nữ công theo tinh thần Thông báo Kết luận 22- KL/TW ngày 11/4/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình cụ thể hóa cho phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

  Ban Nữ công TLĐ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Năng, Phương Pháp Hoạt Động Của Ban Nữ Công Cđcs
 • Nội Dung Và Phương Pháp Hoạt Động Của Ban Nữ Công Công Đoàn Cơ Sở
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Ban Nữ Công
 • Nêu Cao Vai Trò, Trách Nhiệm Của Điều Dưỡng Và Hộ Sinh Trong Công Tác Chăm Sóc Sức Khỏe Người Bệnh
 • Công Việc Và Quy Định Nhiệm Vụ Của Nữ Hộ Sinh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Chấp Hành Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Bộ Công An

  --- Bài mới hơn ---

 • Sáu Bài Học Lý Luận Chính Trị Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh (Bài 5: Hệ Thống Chính Trị Ở Nước Ta), Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • Đoàn Thanh Niên Bệnh Viện Hn Việt Đức
 • Nhiệm Vụ Của Đoàn Thanh Niên ” Tài Liệu Miễn Phí Cho Giáo Viên, Học Sinh.
 • Một Số Giải Pháp Quản Lý Của Trung Ương Đoàn Nhằm Thực Hiện Tốt Chức Năng Cơ Bản Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Hiện Nay
 • Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Người Đoàn Viên
 • Tại Phần thứ Tư Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định:

  1- Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an

  Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an do Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an bầu ra, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; mà trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo là Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

  – Chức năng

  + Tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chủ trương, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Công an.

  + Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

  + Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

  – Nhiệm vụ

  + Quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác thanh niên; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh niên Bộ Công an và trong Công an nhân dân.

  + Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, dự án của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an trong các đơn vị trực thuộc Bộ; phối hợp với ban chấp hành các tỉnh, thành đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

  + Tổ chức các phong trào hành động cách mạng tạo môi trường, điều kiện tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên, thanh niên trong Công an nhân dân.

  + Định kỳ báo cáo, kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về tình hình, kết quả công tác đoàn, phong trào thanh niên Bộ Công an và thanh niên lực lượng Công an nhân dân về cơ chế, điều kiện tiến hành công tác thanh niên và chính sách đối với cán bộ đoàn trong lực lượng Công an nhân dân.

  + Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho cán bộ đoàn trong Công an nhân dân; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án để nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên trong Công an nhân dân.

  + Xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn và thực hiện công tác quản lý đoàn viên và tổ chức Đoàn trong phạm vi phụ trách.

  – Quyền hạn

  + Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an được sử dụng con dấu theo quy định.

  – Số lượng ủy viên ban chấp hành

  Số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an thực hiện theo quy định đối với đoàn cấp tỉnh tại điểm c, khoản 2, mục II, phần thứ Hai của Hướng dẫn này.

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Niên Trường Học Năm Học 2022
 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Công Tác Đoàn, Phong Trào Thanh Niên Trường Học
 • Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Huyện
 • Đề Án Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Và Biên Chế Của Cơ Quan Huyện Đoàn Lâm Bình
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Keylogger Là Gì?
 • Tìm Hiểu Về Keylogger Và Cách Phòng Tránh
 • Keylogger Là Gì? Tác Hại Và Cách Phòng Tránh Hiệu Quả
 • Tìm Hiểu Về Keylogger Là Gì Và Cách Để Phòng Chống Keylogger?
 • Keylogger Là Gì? Tóm Tắt Về Keylogger
 • 1. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

  c) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

  d) Hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  b) Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

  c) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định pháp luật về thương mại;

  đ) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế;

  e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế;

  g) Phối hợp vớ i các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm t r a công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  i) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  k) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh t ế thuộc thẩm quyền quản lý;

  n) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  o) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu theo thẩm quyền;

  q) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới;

  r) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật hoặc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

  3. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dâ n cấp tỉnh và cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  a) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương;

  b) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế; thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  d) Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  đ) Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp, khu kinh tế; thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

  4. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước khu công nghiệp, khu kinh tế thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Máy In Đa Chức Năng In
 • Top 5 Máy In Đa Chức Năng Giá Tốt Nhất
 • Ý Nghĩa Các Ký Tự Trong Tên Máy In, Máy Photocopy
 • 3 Chức Năng Quan Trọng Nhất Của Máy Photocopy Bạn Cần Biết
 • Giải Mã 25 Thông Số Kỹ Thuật Về Máy In, Máy Photocopy Trên Catalogue
 • Nhiệm Vụ Của Ban Chấp Hành Công Đoàn Các Cấp Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Công Công Tác Của Bch Công Đoàn Trường Đại Học Ngoại Ngữ
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ban Thanh Tra Nhân Dân Và Trách Nhiệm Của Bch Công Đoàn Các Cấp
 • Phân Công Nhiệm Vụ Ban Chấp Hành Công Đoàn Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam Khóa V, Nhiệm Kỳ 2022
 • Thông Báo: Về Việc Phân Công Nhiệm Vụ Các Ủy Viên Ban Chấp Hành, Các Ban Công Tác Của Công Đoàn Trường Đhsp Hà Nội Khóa Xvi, Nhiệm Kỳ 2014
 • Cơ Cấu, Tổ Chức Của Ban Chấp Hành Công Đoàn ? Tổ Chức Ban Chấp Hành Công Đoàn Tại Doanh Nghiệp ?
 • Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang công tác tại phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vì mới tham gia vào tổ chức công đoàn cơ sở chưa được bao lâu, tôi có nghe đến cụm từ Ban chấp hành Công đoàn các cấp, nhưng không hiểu rõ nhiệm vụ của Ban chấp hành đó là gì trong tổ chức công đoàn. Chính vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

  Trần Anh Nguyên (nguyen_tran***@gmail.com)

   Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp được quy định tại Khoản 4 Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 như sau:

   a. Bầu các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.

   b. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình.

   c. Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn cấp trên.

   d. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động đối với Công đoàn cấp dưới.

   đ. Đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn hoạt động; hướng dẫn, giúp đỡ, can thiệp và bảo vệ cán bộ Công đoàn khi bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng; Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên hỗ trợ, giúp đỡ Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện quyền tổ chức và Lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

   e. Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức hoạt động Công đoàn cấp mình với cấp ủy đảng đồng cấp, Công đoàn cấp trên và thông báo cho Công đoàn cấp dưới.

   g. Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

   Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Đoàn Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang Tổ Chức Thành Công Đại Hội Nhiệm Kì 2022
 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Bệnh Viện Và Hoạt Động Công Đoàn Năm 2022; Triển Khai Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022.
 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Công Đoàn Năm 2022 Và Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022 Của Công Đoàn Viện Ứng Dụng Công Nghệ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Công Đoàn
 • Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Huế
 • Tổ Chức, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Công Đoàn Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Qđnd Việt Nam Có Các Quân Chủng Nào?
 • Tổ Chức Hoạt Động Của Quân Chủng Phòng Không
 • Công Tác Tổ Chức Của Công Ty Bibica
 • Bài 3. Tổ Chức Quân Đội Và Công An Nhân Dân Việt Nam
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
 • Kết quả

  Tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của công đoàn Việt Nam:

  * Khía cạnh pháp lý và xã hội : Nghiên cứu tổ chức công đoàn ở khía cạnh pháp lý và xã hội bao gồm việc giải đáp các nội dung như : công đoàn được thành lập từ đâu? sự thừa nhận công đoàn với tư cách là một hiện tượng xã hội, một thực thể pháp lý được dựa trên cơ sở nào? khả năng được xác định về phạm vi hoạt động ra sao? Quy mô của tổ chức như thế nào?…

  Đây là những vấn đề mà pháp luật phải chú trọng giải quyết. Vì vậy, việc thừa nhận công đoàn và thừa nhận cơ cấu tổ chức theo điều lệ công đoàn, xác định phạm vi hoạt động của công đoàn cũng như của các cấp, các bộ phận thuộc hệ thống tổ chức công đoàn trong mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức và cơ quan hữu quan là một nội dung quan trọng của sự điều chỉnh pháp luật. mặt khác, chính những quy định này của pháp luật lại là điều kiện cho sự tồn tại trước xã hội của công đoàn.

  * Về phương diện nội bộ : công đoàn được tổ chức theo điều lệ công đoàn. Trong điều lệ, phù hợp với chức năng của công đoàn, công đoàn sẽ xác định cho mình cơ cấu phù hợp như : cơ quan lãnh đạo công đoàn toàn quốc, cơ quan lãnh đạo công đoàn ngành, cơ quan lãnh đạo công đoàn địa phương, tổ chức công đoàn cơ sở. Toàn bộ hệ thống của công đoàn Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất về tư tưởng, về tổ chức và hoạt động trong việc thực hiện các chủ trương, biện pháp và phương pháp công tác công đoàn.

  Những cơ cấu và nguyên tắc tổ chức này là một điều kiện cực kỳ quan trọng và cần thiết cho hoạt động công đoàn trong lĩnh vực đại diện cho tập thể lao động mà pháp luật đã giành cho công đoàn ngay từ khi xác định vị trí của nó cũng như các phương diện hoạt động của công đoàn.

  b. Chức năng của công đoàn

  Chức năng của công đoàn biểu hiện một cách khái quát về phạm vi hoạt động, mục đích hoạt động và sự định hướng trong hoạt động của các cấp trong tổ chức công đoàn. các chức năng của công đoàn bao gồm :

  – Chức năng bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động.

  – Chức năng tổ chức giáo dục, vận động công nhân và người lao động;

  – Chức năng đại diện cho người lao động tham gia quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước.

  c. Nhiệm vụ của công đoàn

  Nhiệm vụ của công đoàn là toàn bộ những mục tiêu mà công đoàn cần đạt tới, là những vấn đề đặt ra mà công đoàn cần giải quyết. Thực hiện các nhiệm vụ đó chính là thực hiện các chức năng đã được xác định của công đoàn trong.

  một giai đoạn nhất định, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của giai đoạn ấy. Nhiệm vụ của công đoàn là yếu tố dễ biến động hơn so với chức năng. Mỗi nhiệm vụ cũng có thể có sự quan tâm ở các mức độ khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn nhất định.

  Trong giai đoạn hiện nay, công đoàn có những nhiệm vụ sau đây :

  – Tập hợp, giáo dục và tuyên truyền pháp luật để người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, của các cơ quan và các tổ chức. Từ đó tạo cho người lao động các phương thức xử sự phù hợp trong các mối quan hệ xã hội và pháp lý.

  – Thực hiện các quyền đã được pháp luật ghi nhận một cách có hiệu quả để bảo vệ và chăm lo đến lợi ích và đời sống của người lao động.

  – Tham gia các quan hệ trong nước và quốc tế nhằm xây dựng các mối quan hệ đối nội và đối ngoại rộng rãi, góp phần thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện tốt cho môi trường lao động xã hội.

  Những nhiệm vụ này đã được thể chế trong các văn bản pháp luật của Nhà nước và chi tiết hóa thành những nhiệm vụ trực tiếp của công đoàn trong quá trình hoạt động ở các công đoàn cơ sở. Song muốn quá trình hoạt động đó đạt được hiệu quả, công đoàn cần có những điều kiện nhất định bao gồm :

  – Quyền tự do công đoàn,

  – Tư cách pháp nhân

  – Quyền sở hữu tài sản,

  – Sự bảo trợ của Nhà nước và các đơn vị sử dụng lao động,

  – Các điều kiện khác.

  Các điều kiện này, vừa mang tính chất pháp lý, vừa mang tính chất kinh tế – xã hội, có ý quan trọng đối với hoạt động của công đoàn, chi phối và quyết định quá trình thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

  ThS. Diệp Thành Nguyên

  QuanTri.vn Biên tập và hệ thống hóa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Vấn Đề Cơ Bản Của Công Đoàn Việt Nam
 • Khái Niệm Và Cơ Cấu Tổ Chức
 • Khái Niệm Tổ Chức Là Gì?
 • Tổ Chức Nhân Sự Hành Chính Nhà Nước
 • Hoạt Động Tín Dụng Đối Với Các Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Và Fintech
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảng Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Quản Lý Du Lịch
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nghiệp Vụ Dược
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Kinh Tế Thành Phố Hưng Yên
 • Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế
 • 1.1 Quản trị hành chính

  – Tổ chức các cuộc họp, các sự kiện diễn ra trong và ngoài nước.

  – Quản lý, lưu trữ công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu;

  – Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, điều hành hoạt động của công ty; quản lý, sử dụng, điều hành hệ thống mạng thông tin của công ty.

  – Đảm bảo an ninh trong phạm vi cơ quan.

  – Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo vệ, phòng chống tệ nạn xã hội và an toàn cháy nổ tại nơi làm việc.

  1.2 Quản trị nhân lực

  – Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đồng thời nghiên cứu đề xuất chính sách về nhân sự.

  – Tham mưu, xây dựng Mô hình tổ chức của công ty phù hợp với nhu cầu, giai đoạn phát triển của công ty;

  – Công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sử dụng, đãi ngộ, đánh giá nhân sự.

  – Lưu, cập nhật, bảo mật hồ sơ cán bộ theo quy định. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác cán bộ.

  – Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

  II. Phòng Tài chính Kế toán

  2.1. Công tác kế toán

  – Tổ chức bộ máy kế toán trong toàn Công ty.

  – Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, chế độ chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị phù hợp với các quy định hiện hành.

  – Lập và gửi các Báo cáo tài chính cho đơn vị Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo này.

  2.2. Công tác tài chính

  – Lập kế hoạch tài chính của Công ty.

  – Xây dựng kế hoạch và xác định nhu cầu vốn lưu động, huy động các nguồn vốn sẵn có đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

  – Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tín dụng ngắn, trung và dài hạn.

  – Xây dựng và trình duyệt phương án về thay đổi cơ cấu vốn, tài sản, điều hòa vốn giữa các đơn vị trực thuộc Công ty.

  2.3. Công tác tín dụng

  – Xây dựng kế hoạch huy động vốn trung, dài hạn, kế hoạch tín dụng vốn lưu động dưới các hình thức được pháp luật cho phép để huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

  – Thực hiện các thủ tục đóng, mở tài khoản Công ty theo qui định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  – Thực hiện đàm phán, dự thảo các Hợp đồng tín dụng của Công ty.

  III. Phòng Quản lý kỹ thuật – Công nghệ

  3.1. Quản lý kỹ thuật – Chất lượng xây lắp

  – Quản lý thiết kế các dự án: theo dõi, kiểm tra, thẩm tra đề cương khảo sát lập thiết kế cơ sở, các báo cáo chuyên ngành, thiết kế kỹ thuật, tổng tiến độ công trình, tổng mặt bằng và tiến độ hàng năm của các dự án.

  – Quản lý khối lượng, tiến độ các Dự án: tổng hợp, kiểm tra biện pháp khối lượng trong tổng mức đầu tư, trong Tổng dự toán của các Dự án. Theo dõi thường xuyên quá trình thực hiện đến khi quyết toán công trình;

  – Quản lý chất lượng: xây dựng và trình phê duyệt quy trình quản lý chất lượng các dự án theo đúng trình tự đầu tư, quy định quản lý chất lượng công trình.

  – Công tác bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường

  3.2. Ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật – công nghệ:

  Cập nhật các thông tin giới thiệu những công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đề xuất vào việc ứng dụng để phát triển sản xuất và đầu tư mới của Công ty;

  3.3. Quản lý kỹ thuật công nghệ trong vận hành và khai thác Dự án

  – Đôn đốc Tư vấn lập Quy trình vận hành của từng cụm thiết bị và toàn bộ Nhà máy, thẩm tra và trình lãnh đạo Công ty phê duyệt;

  – Tham gia lập biện pháp sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, dự trù mua sắm vật tư phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng;

  4.1. Công tác kế hoạch và báo cáo thống kê.

  – Xây dựng Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và định hướng hoạt động của Công ty.

  4.2. Công tác đấu thầu

  – Lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu của các dự án.

  – Trình duyệt Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu các gói thầu của các dự án theo phân cấp.

  – Tham gia công tác đấu thầu, chọn thầu, thẩm định hồ sơ thầu theo chức năng chuyên môn của phòng.

  4.3. Công tác hợp đồng kinh tế

  – Chủ trì soạn thảo và trình phê duyệt các hợp đồng do Công ty ký kết và thực hiện.

  – Tham gia đàm phán hợp đồng BOT, các phụ lục của hợp đồng BOT, PPA, Hợp đồng Tổng thầu, Tổng thầu EPC.

  – Theo dõi việc thực hiện và thanh lý các hợp đồng kinh tế do Công ty ký kết và thực hiện.

  4.4. Công tác dự toán

  – Lập và trình duyệt dự toán chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty, các dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án.

  – Thẩm tra định mức, đơn giá, Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, dự toán công trình do các Công ty dự án lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  4.5. Công tác thanh quyết toán

  – Lập giá trị thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế do Công ty ký kết và thực hiện.

  – Theo dõi và kiểm tra Hồ sơ giá trị thanh quyết toán, xác nhận giá trị thanh toán để giải ngân các khoản vốn do Công ty góp và vay cho các dự án.

  V. Ban Chuẩn bị đầu tư dự án

  – Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án;

  – Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu các gói thầu phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án;

  – Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các Dự án ;

  – Chủ trì công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Dự án đầu tư, các nhà thầu tư vấn làm các công việc phục vụ cho việc lập dự án đầu tư và các công việc chuyên ngành khác;

  – Trực tiếp giám sát, nghiệm thu công tác khảo sát lập Dự án đầu tư và các báo cáo chuyên ngành;

  – Tổ chức thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các Dự án đầu tư xây dựng công trình;

  – Phối hợp với các phòng, ban chức năng trong công ty thương thảo, đàm phán và tổ chức ký kết các Hợp đồng phát triển dự án, Hợp đồng mua bán điện, Hợp đồng nhượng quyền….;

  VI. Văn phòng đại diện Công ty tại Lào

  – Phối hợp với các phòng, ban chức năng trong công ty thương thảo, đàm phán với Chính phủ Lào về Thỏa thuận cổ đông, Điều lệ công ty Dự án để thành lập công ty dự án;

  – Thiết lập mối quan hệ với các cấp trung ương và địa phương, các Bộ, Ban, ngành và cơ quan hữu quan để tìm hướng đầu tư các dự án tại nước CHDCND Lào và các lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh của Công ty.

  – Thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc theo uỷ quyền của Công ty, trực tiếp quan hệ với các cơ quan hữu quan để thương thảo, xin cấp phép xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, lao động… phục vụ cho công tác xây dựng các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty tại CHDCND Lào;

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Các Phòng Ban Trong Công Ty Nào? Nhiệm Vụ Của Mỗi Phòng Ban?
 • Khối Các Phòng Ban, Bộ Phận Kinh Doanh
 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh
 • Cập Nhật Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh
 • 4.8.1 Bảng Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Bán Hàng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Của Công Đoàn Việt Nam
 • Vị Trí, Vai Trò, Chức Năng Của Công Đoàn Việt Nam
 • Tổ Chức Công Đoàn Và Công Nhân Lao Động Đóng Góp Rất Quan Trọng Đối Với Sự Phát Triển Của Tỉnh
 • Nhiệm Vụ Của Công Đoàn Là Gì?
 • Thực Hiện Các Chức Năng Của Công Đoàn Khi Việt Nam Gia Nhập Cptpp
 • CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

  (Quy định tại Điều 31 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013)

  a.Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

  b.Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thuộc ngành.

  c.Nghiên cứu tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội của ngành:

  -Nghiên cứu tham gia với bộ, ngành về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của ngành, gắn với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân lao động trong ngành.

  -Đại diện cho người lao động thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể ngành.

  -Phối hợp hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội phù hợp với đặc điểm ngành.

  d.Nghiên cứu đề xuất với Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về mô hình tổ chức; chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp thuộc công đoàn ngành; hướng dẫn chỉ đạo đại hội các công đoàn cấp dưới; thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp.

  đ. Hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cấp dưới:

  -Triển khai các chỉ thị, nghị quyết cửa công đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội công đoàn ngành trung ương.

  -Tham gia quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể.

  e.Chủ động phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn ngành địa phương thực hiện các nội dung: Chế độ, chính sách lao động ngành; tuyên truyền, giáo dục truyền thông ngành; phương hướng nhiệm vụ phát triển ngành; thành lập công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước cùng ngành.

  g.Chủ động phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo các công đoàn cơ sở của ngành đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

  h.Thực hiện công tác đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  i.Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Đoàn Bảo Vệ Người Lao Động Như Thế Nào?
 • Các Chức Năng Quản Lý Kinh Tế Của Nhà Nước
 • Chuyên Đề 1: Vai Trò, Chức Năng Của Nhà Nước Trong Quản Lý Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Ở Việt Nam
 • Quản Lý Nhà Nước Là Gì? Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước
 • Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×