Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Chức Năng Của Phòng Giáo Dục Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Photomarathonasia.com

Chức Năng Của Phòng Giáo Dục Trung Học

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thị Xã Từ Sơn

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Chức Năng, Nhiệm Vụ Bảo Tàng Tỉnh Lai Châu

Giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chỉ đạo công tác giáo dục trung học:

– Quản lý nhà nước về thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch và chất lượng giáo dục THCS, THPT, trung tâm KTTH-HN-DN.

– Quản lý nhà nước về nội dung chương trình, kế hoạch, chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên THCS, THPT, trung tâm KTTH-HN-DN.

Cụ thể về nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo các Phòng giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các trung tâm Kỹ thhuật tổng hợp – Hướng nghiệp – Dạy nghề thực hiện các qui định của Bộ và của tỉnh về nhiệm vụ năm học, về thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, dạy học theo mục tiêu đào tạo và các qui định về chuyên môn, giáo dục hướng nghiệp, lao động sản xuất trong và ngoài nhà trường.

b) Chủ trì phối hợp các phòng ban xây dựng kế hoạch, chỉ đạo kiểm tra thực hiện kế hoạch về công tác phổ cập giáo dục THCS; phổ cập bậc trung học; công tác thư viện, thiết bị trường học; công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên của cấp học.

c) Phối hợp với các ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế-xã hội trong công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng trường học đạt Chuẩn quốc gia. Tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của các ngành để giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT… trong bậc học.

Phối hợp với Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh để chỉ đạo các hoạt động đoàn, đội trong trường trung học. Thường trực công tác giáo dục môi trường của ngành.

d) Phối hợp tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các kì thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi học sinh giỏi; đánh giá chất lượng giáo dục của các trường, giáo viên THCS, THPT .

e) Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các qui định về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các trường THCS, THPT, TTKTTH-HN.

Các Chức Năng Của Các Nhà Tâm Lý Học Giáo Dục Là Gì? / Tâm Lý Học

Tiểu Luận Vai Trò Của Ý Thức Đạo Đức Trong Đời Sống Xã Hội

Tổng Quan Về Đạo Đức Kinh Doanh

Thuốc Ancan Có Tốt Không? Uống Thuốc Ancan Bao Nhiêu Lâu Mới Thấy Hiệu Quả

Uống Sản Phẩm Ancan Như Thế Nào Để Có Hiệu Quả Tốt Nhất

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Giáo Dục Phổ Thông

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Giáo Dục Thường Xuyên Và Chuyên Nghiệp

Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Gd&đt.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành Phố Hưng Yên

Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Giáo Dục

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Gd&đt Bảo Lâm

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục phổ thông

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Giáo dục phổ thông được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

a) Hướng dẫn các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc Sở về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, chế độ, chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo (đội ngũ, thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo), phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục, công tác phổ cập và các hoạt động giáo dục khác đối với các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

c) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình , nội dung giáo dục phổ thông, chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục bậc phổ thông.

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt.

c) H ướng dẫn , kiểm tra, đánh giá công tác tuyển sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ; công tác giáo dục hướng nghiệp , phân luồng học sinh từ trung học cơ sở.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tham gia quản lý ngân sách thực hiện kế hoạch dài hạn và hằng năm về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm của các phòng và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

d) Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý c ông tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm của Sở.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Giáo Dục Quốc Phòng Đối Với Câu Lạc Bộ Hàng Không Việt Nam

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Giám Đốc Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp

Để Hoạt Động Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp

Bàn Giao Chức Năng Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Nghề Nghiệp Đối Với Các Trường Cao Đẳng, Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Giáo Dục Mầm Non

Chức Năng Nhiệm Vụ Các Phòng Chuyên Môn Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Chức Năng, Nhiệm Vụ Văn Phòng Sở

Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Tôn Giáo

Chương Viii Chức Năng Điều Khiển

Ngôn Ngữ Và Tư Duy, Nhìn Từ Quan Điểm Sự Ra Đời Và Phát Triển Của Nhận Thức

Trang chủ1.8 Phòng Giáo dục Mầm non

Chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục Mầm non 

 

Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1. Chức năng

Giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Giúp Giám đốc sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực công tác giáo dục mầm non.

2. Giúp Giám đốc sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục mầm non đã ban hành.

3. Giúp Giám đốc sở hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non theo phân cấp hiện hành.

4. Giúp Giám đốc sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non; theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình về giáo dục mầm non trong toàn tỉnh sau mỗi học kỳ, năm học và từng giai đoạn. Đề xuất, trình Giám đốc sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non.

5. Giúp Giám đốc sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non; công tác tuyển sinh giáo dục mầm non.

6. Giúp Giám đốc sở hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động giáo dục giữa gia đình – nhà trường – xã hội về giáo dục mầm non; chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục mầm non, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha, mẹ và cộng đồng.

7. Giúp Giám đốc sở hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra  công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

8. Giúp Giám đốc sở khai thác, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, hoạt động giáo dục; góp phần đổi mới phương pháp giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá ở mầm non.

9. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc sở phê duyệt.

10. Chủ trì giúp Giám đốc sở chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

11. Chủ trì phối hợp với Văn phòng giúp Giám đốc sở quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục mầm non của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

12. Chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính lựa chọn, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc bảo quản, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong các trường, lớp mầm non.

13. Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện, Phòng Tổ chức cán bộ quản lý các trường mầm non có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

14. Phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học giúp Giám đốc sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo công tác giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, an ninh; giáo dục dân tộc, y tế học đường trong các trường, lớp mầm non; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong các trường, lớp mầm non;

15. Phối hợp với Phòng Khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tham gia kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục mầm non.

16. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính chỉ đạo, xây dựng, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp; công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học; xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục mầm non.

17. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ giúp Giám đốc sở chỉ đạo, triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non;

18. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ đề xuất chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mầm non; kiểm tra việc thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non theo phân cấp hiện hành.

19. Phối hợp với Thanh tra sở thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, nhiệm vụ năm học đối với các trường mầm non, các phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

22. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc sở giao.

[Trở về]

Quản Lý Giáo Dục Mầm Non Và Những Lưu Ý

Quản Lý Trường Mầm Non Và Những Điều Cần Biết

Phòng Tổ Chức – Hành Chính

Vai Trò Của Gia Đình Trong Việc Hình Thành Và Giáo Dục Nhân Cách Con Người Việt Nam

Chức Năng Nhiệm Vụ Chính Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Trường

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Giáo Dục Thường Xuyên Và Chuyên Nghiệp

Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Gd&đt.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành Phố Hưng Yên

Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Giáo Dục

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Gd&đt Bảo Lâm

Khái Niệm, Đặc Điểm Và Bản Chất Của Quá Trình Giáo Dục

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

G iúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên ; công tác đào tạo giáo viên của các cơ sở đào tạo thuộc tỉnh; công tác tư vấn du học; công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục .

a ) Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục cấp văn bằng của giáo dục phổ thông, hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho đối tượng học theo hình thức giáo dục thường xuyên .

b) Kiểm tra, đánh giá các địa phương cấp huyện trong việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên và chất lượng giáo dục thường xuyên.

a) Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, đánh giá các quy chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

a ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên theo quy định của pháp luật ; quy chế thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của giáo dục phổ thông.

c) Q uản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện .

4. Quản lý trực tiếp Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh; các cơ sở giáo dục thường xuyên khác thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GDĐT theo quy định của pháp luật.

a) Cho phép mở, quản lý, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nư­ớc ngoài; cấp phép và quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật; quản lý các cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Hà Tĩnh.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Giáo Dục Phổ Thông

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Giáo Dục Quốc Phòng Đối Với Câu Lạc Bộ Hàng Không Việt Nam

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Giám Đốc Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp

Để Hoạt Động Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp

🌟 Home
🌟 Top