Nghị Định 41/cp Năm 1996 Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Tổ Chức Bộ Quốc Phòng

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định 41/cp Năm 1996 Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Quốc Phòng Do Chính Phủ Ban Hành
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ An Toàn, Bảo Hộ Lao Động Đơn Vị Cơ Sở Thuộc Bộ Quốc Phòng
 • Xây Dựng Nghị Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng
 • Đề Xuất Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

  CHÍNH PHỦ – Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; – Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; – Căn cứ vào Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH Điều 1

  Bộ Quốc phòng là cơ quan của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị, mà trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương và sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực Quốc phòng trong phạm vi cả nước; và tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý, chỉ huy quân đội nhân dân, dân quân tự vệ nhằm củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Điều 2

  Bộ Quốc phòng thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ qui định tại Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ và các nh iệ m vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

  Nghiên cứu, kiến nghị các nhu cầu quốc phòng cần huy đ ộ ng trong thời chiến tổng hợp vào kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân.

  2. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp l ệ nh, các văn bản pháp qui và các chính sách, chế đ ộ về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đ ộ i nhân dân, dân quân tự v ệ .

  Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn việc thực hi ệ n luật, pháp l ệ nh, các quyết định của Chủ tịch nước, của H ộ i đ ồ ng quốc phòng an ninh, các văn bản pháp qui của Chính phủ về lĩnh vực quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác quốc phòng các B ộ , cơ quan ngang B ộ , cơ quan thu ộ c Chính phủ và các địa phương

  13. Đào tạo, bổi dưỡng đôị ngũ sĩ quan, hạ sĩ quan chỉ huy, cán b ộ nhân viên chuyên môn – kỹ thuật quân sự, cán b ộ làm công tác quốc phòng ở các B ộ , các địa phương, các tổ chức chính trị – xã hôi và các tổ chức kinh tế. Sắp xếp, sử dụng và b ồ i dưỡng nâng cao năng lực hoạt đ ộ ng trong lĩnh vực quân sự đối với cán b ộ được huy đ ộ ng phục vụ quân đ ộ i.

  Điều 3

  1. Tổ chức Bộ Quốc phòng gồm:

  – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – kinh tế.

  – Cục Quản lý Khoa học – Công nghệ và Môi trường

  b) Các Quân khu, các cơ quan quân sự địa phương:

  – Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân khu Thủ đô.

  c) Các Quân chủng, Quân đoàn, Binh chủng:

  – Quân chủng Không quân, Quân chủng Phòng không, Quân chủng Hải quân.

  – Binh chủng Tăng – Thiết giáp, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Công binh, Binh chủng Thông tin, Binh chủng Hóa học.

  g) Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội, cơ quan thi hành án trong quân đội, các trại giam quân sự.

  i) Các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng và các đơn vị quân đội làm kinh tế kết hợp quốc phòng.

  k) Các đơn vị bộ đội thường trực khác theo qui định của pháp luật.

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ vào pháp luật và Nghị quyết của Đảng ủy quân sự Trung ương, qui định nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cụ thể của các tổ chức nói tại khoản 1 của điều này.

  2. Các Tòa án quân sự và các Viện kiểm sát quân sự được tổ chức trong quân đội theo qui định của Pháp luật.

  4. Việc thành lập, tách, nhập, giải thể Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Quân khu, Quân chủng, Quân đoàn, Binh chủng, Bộ đội Biên phòng thực hiện theo qui định riêng.

  5. Việc thành lập, tách, nhập, giải thể các đơn vị cấp sư đoàn và tương đương trở xuống, các Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng qui định.

  6. Việc thành lập, tách, nhập, giải thể các doanh nghiệp quốc phòng, các đơn vị quân đội làm kinh tế và các tổ chức sự nghiệp khác thuộc Bộ thực hiện theo qui định chung của Chính phủ.

  Điều 4

  Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng chỉ đạo, điều hành, giúp việc Bộ trưởng có các thứ trưởng.

  B ộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Quốc h ộ i, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực quốc phòng do Bộ phụ trách, phải báo cáo tình hình với Quốc h ộ i, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ theo đúng chế đ ộ qui định.

  Các thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các mặt công tác được phân công.

  Điều 5

  Nghị định này thay thế Nghị định số 06/CP ngày 29/1/1996 của Chính phủ và có hiệu lực từ ngày ban hành.

  B ộ trưởng Bộ Quốc phòng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Phát Bài Hát Mtv Bộ Nhớ Ngoài Trên Máy Ar3600
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Trưởng Phòng Kiểm Tra Nội Bộ Thuộc Cục Thuế Về Việc Thanh Tra Nội Bộ Ngành Thuế
 • Hoạt Động Kiểm Soát Nội Bộ
 • Nhiệm Vụ Của Vụ Kiểm Toán Nội Bộ Đối Với Hoạt Động Kiểm Soát, Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Nhà Nước Là Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Nội Vụ
 • Cổng Ttđt Bộ Quốc Phòng Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Và Nhiệm Vụ Của Dược Sĩ Hạng 3
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Doanh Nghiệp Tư Nhân Theo Quy Định Hiện Hành.
 • Đặc Điểm Của Doanh Nghiệp Tư Nhân Và Quy Trình Thành Lập
 • F&b Là Gì? Cơ Cấu Tổ Chức Và Hoạt Động Của Bộ Phận F&b
 • Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Giáo Viên Mầm Non Trong Giáo Dục Trẻ – Trung Tâm Đất Việt
 • ( chúng tôi ) – Lực lượng Dân quân được tổ chức ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã). Lực lượng Tự vệ được tổ chức ở các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (gọi chung là cơ quan, tổ chức).

  Dân quân tỉnh Hưng Yên trong giờ huấn luyện. (Ảnh: Tư liệu).

  Dân quân tự vệ có lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi. Lực lượng nòng cốt gồm dân quân tự vệ bộ binh, phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hoá, y tế, dân quân tự vệ biển; dân quân tự vệ cơ động, tại chỗ và thường trực được tổ chức thành các trung đội, đại đội hoặc tiểu đoàn, được trang bị vũ khí thích hợp. Dân quân tự vệ được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo chương trình do Bộ Quốc phòng quy định.

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ huy cơ quan quân sự các cấp chỉ huy lực lượng Dân quân tự vệ theo quy định của Luật Quốc phòng. Hoạt động của dân quân tự vệ theo kế hoạch của người chỉ huy quân sự cấp xã và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ, chính quyền cơ sở.

  Trong thời bình, dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt có nhiệm vụ vừa lao động sản xuất, vừa đóng vai trò xung kích trong bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ và các sự cố nghiêm trọng khác; đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc. Ở biên giới, biển, đảo, dân quân tự vệ phối hợp với Bộ đội Biên phòng giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới của Tổ quốc.

  Dân quân huyện Hà Quảng (Cao Bằng) trong giờ huấn luyện. (Ảnh: Tư liệu).

  Trong thời chiến, dân quân tự vệ là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ địa phương, đơn vị theo kế hoạch tác chiến của khu vực phòng thủ. Dân quân tự vệ có trách nhiệm thực hiện phòng thủ dân sự trong thời bình và thời chiến theo qui định của pháp luật.

  Ngày nay, lực lượng dân quân tự vệ được phát triển cả về chất lượng, số lượng, biên chế trang bị. Tổ chức, biên chế tinh gọn hơn nhưng chất lượng tổng hợp của dân quân tự vệ được nâng cao, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Dân Quân Tự Vệ
 • Bảo Vệ Dân Phố Có Quyền Hạn Và Nghĩa Vụ Gì?
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ , Tổ Chức Của Bệnh Viện Đa Khoa Hạng Iii
 • Ngân Hàng Á Châu Acb
 • Bộ Quốc Phòng Công Bố Quyết Định Và Giao Nhiệm Vụ Cho Cơ Quan Kiểm Toán Bộ Quốc Phòng

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn Địa Vị Pháp Lí Và Chức Năng Nhiệm Vụ Của Cơ Quan Kiểm Toán Nhà Nước Trong Sự So Sánh Quốc Tế
 • Luận Văn Vai Trò Và Chức Năng Của Kiểm Toán Tài Chính Trong Nền Kinh Tế Việt Nam
 • Luận Văn Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Kiểm Toán Nhà Nước Tại Việt Nam
 • Quy Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Kho Bạc Nhà Nước Cấp Tỉnh
 • Kho Bạc Nhà Nước Cấp Tỉnh Sắp Xếp, Cơ Cấu Lại Tổ Chức Bộ Máy
 • Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Sâm, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định số 3046/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển Phòng Kiểm toán từ Cục Tài chính về Văn phòng Bộ Quốc phòng. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, việc điều chuyển hoàn thành trước ngày 31-8-2017.

  Theo báo cáo của Phòng Kiểm toán Bộ Quốc phòng, những năm qua, Phòng Kiểm toán Bộ Quốc phòng đã làm tốt chức năng tham mưu với trên về lĩnh vực kiểm toán. Trong thực hiện nhiệm vụ, Phòng Kiểm toán đã thực hiện kiểm toán các đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những sai sót, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán trong quân đội. Tổ chức phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để phổ biến, bồi dưỡng, nghiệp vụ kiểm toán cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán trong quân đội, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác khi được giao.

  Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác kiểm toán trong Bộ Quốc phòng còn một số hạn chế, như: Số lượng kiểm toán các đơn vị, doanh nghiệp, các chương trình dự án quan trọng còn ít; còn đối tượng, phạm vi, lĩnh vực cần kiểm toán bị để trống; kết quả kiểm tra đánh giá, chỉ đạo kiểm soát nội bộ cơ quan có mặt chưa cao…

  Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả công tác của Phòng Kiểm toán, Cục Tài chính trong suốt hơn 20 năm qua. Trong thời gian tới, để công tác kiểm toán trong Bộ Quốc phòng đạt được kết quả toàn diện, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng lại các nội dung về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biểu biên chế tổ chức của cơ quan kiểm toán Bộ Quốc phòng phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tổng hợp trình Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định và ban hành. Sau khi có quyết định của Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Quốc phòng triển khai cho cơ quan kiểm toán Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức thực hiện theo đúng pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng.

  Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhắc nhở mốc thời gian phải hoàn thành nhiệm vụ trên là trong năm 2022 để bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2022.

  Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT – ĐỨC ANH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Kiểm Toán Viên
 • Vai Trò Và Chức Năng Của Kiểm Toán Tài Chính Trong Nền Kinh Tế Việt Nam
 • Chức Năng Xác Minh Trong Công Tác Kiểm Toán
 • Vai Trò Của Kiểm Toán Độc Lập Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Có Sự Quản Lý Của Nhà Nước Ở Việt Nam
 • Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam
 • Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch: Làm Kinh Tế Là 1 Chức Năng Của Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Trao Đổi Di Truyền Ở Vi Khuẩn:
 • Dây Thần Kinh Tủy Là Gì? Cấu Tạo Và Chức Năng Của Dây Thần Kinh Tủy
 • Bệnh Liệt Dây Thần Kinh Số 4
 • Dây Thần Kinh Sọ Não Gồm Những Loại Nào?
 • Vai Trò, Vị Trí & Chức Năng Của Dãy Thần Kinh Số 8 Chi Tiết Nhất
 • Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết tại buổi làm với với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sáng 12-7, có 3 lãnh đạo Quân ủy Trung ương cho thấy lãnh đạo Quân ủy rất quan tâm đến các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế như thế nào, sắp tới ra sao….

  Chủ trương đúng đắn

  Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng”. Cụ thể, Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 khẳng định xây dựng lộ trình kế hoạch, sắp xếp doanh nghiệp trong lực lượng vũ trang, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh quốc phòng.

  Theo đó, quán triệt các quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, kết hợp xây dựng kinh tế phối hợp quốc phòng là một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng của quân đội.

  Mục tiêu quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là củng cố tiềm lực quốc phòng, gia tăng tiềm lực quốc gia, tự chủ công nghiệp quốc phòng, vũ khí khí tài quân đội, tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế quốc gia.

  Thực tiễn hơn 70 năm qua cho thấy, tham gia kinh tế là chức năng cơ bản của quân đội và thu được nhiều kết quả quan trọng.

  Những năm gần đây, quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xóa đỏi giảm nghèo, tham gia xây dựng các khu kinh tế quốc phòng. Hiện nay có 23 khu kinh tế thuộc các binh đoàn, quân khu với hàng triệu ha. Qua đó, tạo điều kiện cho hàng vạn hộ dân cư; hình thành thế chiến lược dọc tuyến biên giới…

  Trong sự nghiệp phát triển kinh tế, doanh nghiệp quân đội đổi mới để hội nhập hình thành nên những thương hiệu có uy tín trong cả nước và quốc tế như Viettel, Tân Cảng, Công ty Trực thăng, Ngân hàng Cổ phần Quân đội.

  “Nhiệm vụ kinh tế đã đang và sẽ là một chức năng, nhiệm vụ của quân đội, là quan điểm xuyên suốt trong xây dựng quân đội trong mọi thời kỳ” – Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định.

  Sẽ còn 17 doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước

  Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ sẽ triển khai và thực hiện nghiêm túc đề án sắp xếp lại và đổi mới các doanh nghiệp quân đội sau khi được Thủ tướng phê duyệt. Quan điểm nhất quán là kiên quyết cổ phần hóa, thoái vốn, giải tán các doanh nghiệp thương mại thuần túy, không hoặc ít có nhiệm vụ quốc phòng.

  Trước đây có 300 doanh nghiệp thì vừa qua đã sắp xếp còn 88 doanh nghiệp, sau đề án sẽ còn 17 doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước.

  Về các khu kinh tế quốc phòng, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục rà soát, có thể bàn giao đất quốc phòng chưa sử dụng cho các địa phương để khai thác phát triển kinh tế.

  Cụ thể, những năm qua, Bộ Quốc phòng đã giao hàng ngàn ha đất cho các địa phương phát triển kinh tế. Tại TP HCM, từ năm 2007-2017 đã 4 lần điều chỉnh bàn giao 98ha cho Bộ Giao thông vận tải, riêng 2022 giao 21ha. Từ 2004-2017 giao 10,5 ha đất cho TP mở rộng đường giao thông đô thị. Hiện nhận được công văn của TP đề nghị mở một số tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất như Tân Sơn, Hoàng Hoa Thám, Trần Quốc Hoàn.

  Đặc biệt, Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất bàn giao tiếp 14 ha cho Bộ GTVT mở rộng đường băng, sân ga phía Nam, thống nhất chủ trương giao 6,67ha cho TP để mở rộng đường.

  Bộ Quốc phòng sẽ xử lý nghiêm những sai phạm trong sử dụng đất quốc phòng và sai phạm trong tham gia làm kinh tế đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm” – ông Lịch nói

  Sẵn sàng thu hồi đất sân golf khi Chính phủ yêu cầu

  Đối với 2 sân golf Tân Sơn Nhất và Long Biên, ngay từ đầu năm Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo dừng toàn bộ các hoạt động xây dựng các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, biệt thự và Bộ Quốc phòng sẵn sàng thu hồi sân golf nếu chính phủ yêu cầu để mở rộng sân bay.

  Ở đây, Bộ Quốc phòng cũng đề nghị việc thu hồi phải đúng theo quy định pháp luật, theo quy hoạch Chính phủ và phải đáp ứng nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp đầu tư vào đó. Nếu đã thu hồi cũng không giao cho doanh nghiệp khác để tránh bị dị nghị lấy đất doanh nghiệp này giao cho doanh nghiệp khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Tổng Tham Mưu Là Cơ Quan Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • Đề Xuất Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Xây Dựng Nghị Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ An Toàn, Bảo Hộ Lao Động Đơn Vị Cơ Sở Thuộc Bộ Quốc Phòng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ (Phòng 9)

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Những Quân Binh Chủng Oai Hùng Của Quân Đội Việt Nam
 • Giữ Vững Và Phát Huy Bản Chất Cách Mạng Của Quân Đội Nhân Dân
 • Dbp1.6: Nhân Vật Kỳ Tài Rumsfeld Và Học Thuyết Của Ông Đã Làm Thay Đổi Quân Sự Mỹ Như Thế Nào?
 • Binh Chủng Liên Lạc
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Nhân Sự Của Ban Tổ Chức
 • 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ,

  Tham mưu giúp Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý VKS 2 cấp;

  Giúp việc cho Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp của tỉnh Hà Nam; Uỷ ban kiểm sát VKSND tỉnh Hà Nam trong công tác xét tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát Hà Nam;

  Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;

  Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề… bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của Ngành;

  Tham mưu, giúp việc về các công tác văn phòng của Ban cán sự Đảng và Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

  Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.

  2. Cơ cấu tổ chức

  Theo Quyết định số 30 ngày 22/12/1999 của Viện trưởng VKSND tối cao Phòng Tổ chức cán bộ thuộc VKSND tỉnh Hà Nam được thành lập từ ngày 01/01/2000; Tháng 5/2003 Phòng được sáp nhập với Bộ phận khiếu tố trở thành Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố; Tháng 4/2006 theo quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố được tách thành 2 phòng là Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng khiếu tố.

  Về cơ cấu tổ chức của Phòng hiện nay: Tổng biên chế: 3 đ/c

  KSV trung cấp: 2 đ/c

  Trưởng phòng: Đ/c Lê Thị Thu Thủy

  Phó phòng: Đ/c Lê Điện Biên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Ba Vì
 • Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thành Phố
 • Bài Tiểu Luận Về Công Ty Bibica
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ (Phòng 7)

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Tổ Chức Bộ Máy Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Vụ Tổ Chức Cán Bộ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Tổ Chức Cán Bộ
 • Thế Mạnh Của Cơ Cấu Tổ Chức Theo Chức Năng
 • 1. Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức của Phòng Tháng 4 năm 2006, theo Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao, Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố được tách thành 2 phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Khiếu tố. Về cơ cấu tổ chức của Phòng hiện nay gồm có 3 đồng chí: 02 đồng chí Kiểm sát viên trung cấp, 01 đồng chí cán bộ; 01 đồng chí Trưởng phòng; 01 đồng chí Phó trưởng phòng.

  Phòng kiếm sát xét Khiếu tố (Phòng 7)

  1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ,

  Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện KSND tỉnh theo dõi, quản lý, kiểm tra đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của VKS hai cấp.

  Tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, quy chế của ngành.

  Tham mưu giúp lãnh đạo Viện giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành; phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp rà soát, quản lý, báo cáo kết quả thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp theo Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư.

  Phối hợp với phòng nghiệp vụ, VKS huyện, thành phố kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

  2. Cơ cấu tổ chức

  Tháng 4 năm 2006, theo Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao, Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố được tách thành 2 phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Khiếu tố.

  Về cơ cấu tổ chức của Phòng hiện nay gồm có 3 đồng chí: 02 đồng chí Kiểm sát viên trung cấp, 01 đồng chí cán bộ.

  1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ,

  Tham mưu giúp Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý VKS 2 cấp;

  Giúp việc cho Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp của tỉnh Hà Nam; Uỷ ban kiểm sát VKSND tỉnh Hà Nam trong công tác xét tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát Hà Nam;

  Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;

  Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề… bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của Ngành;

  Tham mưu, giúp việc về các công tác văn phòng của Ban cán sự Đảng và Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

  Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.

  2. Cơ cấu tổ chức

  Theo Quyết định số 30 ngày 22/12/1999 của Viện trưởng VKSND tối cao Phòng Tổ chức cán bộ thuộc VKSND tỉnh Hà Nam được thành lập từ ngày 01/01/2000; Tháng 5/2003 Phòng được sáp nhập với Bộ phận khiếu tố trở thành Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố; Tháng 4/2006 theo quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố được tách thành 2 phòng là Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng khiếu tố.

  Tổng biên chế: 3 đ/c

  KSV trung cấp: 1 đ/c

  Chuyên viên: 2 đ/c

  Trưởng phòng: Đ/c Phạm Tuyết Mai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Được Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào?
 • Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Đề Tài: Pháp Luật Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Tại Phú Yên
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Bộ Phận Buồng Phòng Là Gì? Chức Năng Của Bộ Phận Buồng Phòng Housekeeping

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Phận Buồng Phòng Khách Sạn
 • Đề Tài: Báo Cáo Thực Tập Bộ Phận Housekeeping Tại Khách Sạn, 9 Điểm!
 • Tải Bài Báo Cáo Thực Tập Ngành Dược Tại Công Ty Dược, Rất Hay, 9Đ
 • Công Tác Phân Tích Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Đô
 • Báo Cáo Tổng Hợp Tại Công Ty Cồ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc
 • Khái niệm bộ phận buồng phòng

  Bộ phận buồng phòng trong khách sạn là là một bộ phận nằm trong hệ thống khách sạn, có nhiệm vụ chính là luôn đảm bảo cho không gian phòng trong khách sạn được đảm bảo chất lượng. Các công việc chủ yếu mà bộ phận buồng phòng đảm nhiệm đó chính là dọn dẹp, giặt ủi, sắp xếp đồ đạc trong phòng gọn gàng, ngăn nắp.

  Để cho một phòng ngủ đảm bảo chất lượng, chúng phải luôn trong tình trạng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đúng theo tiêu chuẩn của mỗi khách sạn. Và đối với từng khách sạn cụ thể, đội ngũ nhân viên buồng phòng sẽ có những công việc cụ thể hơn. Bộ phận buồng phòng tiếng Anh được gọi là Housekeeping, đây là thuật ngữ quen thuộc đối với những bạn đã và đang học chuyên ngành khách sạn, nhà hàng.

  Bộ phận buồng phòng bao gồm các vị trí nào?

  – Nhân viên buồng phòng: Với công việc chủ yếu là dọn dẹp phòng sao cho sạch sẽ, ngăn nắp theo tiêu chuẩn của khách sạn. Song song với đó là kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, vật dụng trong phòng. Khi phát hiện có sự cố, cần liên hệ ngay với bộ phận bảo dưỡng để xử lý.

  – Nhân viên giặt ủi: Tiến hành giặt ủi các vật dụng trong phòng như gối, ga trải giường, chăn, rèm cửa, khăn tắm, quần áo,… Ngoài ra, khi khách hàng có yêu cầu giặt đồ cũng phải chịu trách nhiệm cho công việc này.

  – Nhân viên văn phòng: Phụ trách các công việc về làm thủ tục giấy tờ lưu trú đối với khách hàng, các giấy tờ, công việc hành chính của bộ phận buồng phòng.

  Chức năng của bộ phận buồng phòng trong khách sạn

  Công việc của bộ phận có thể nói là làm việc trong thầm lặng nhưng trực tiếp mang lại hiệu quả, sự hài lòng cho khách hàng rất tốt. Trên thực tế, bộ phận buồng phòng có vai trò chiếm đến 60% doanh thu của khách sạn. Vì vậy, điều này đủ cho chúng ta thấy vị trí, chức năng của bộ phận buồng phòng rất quan trọng.

  Các yêu cầu cần thiết đối với nhân viên bộ phận buồng phòng

  1. Nắm rõ kiến thức cơ bản

  Mỗi nhân viên làm việc trong từng vị trí của bộ phận buồng phòng khách sạn đều phải nắm vững các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Hiểu rõ từng quy trình làm việc, các nguyên tắc cần chú ý. Mọi thao tác khi làm việc đều phải thể hiện sự chuyên nghiệp, theo đúng tiêu chuẩn của khách sạn.

  2. Có ý thức trong giữ gìn vệ sinh, cẩn thận

  Trong quá trình dọn dẹp cần đảm bảo mọi thứ được gọn gàng, sạch sẽ. Luôn cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến các vật dụng, thiết bị trong phòng, tránh làm hư hỏng, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.

  3. Có thái độ cởi mở, nhiệt tình

  Khi tiếp xúc với khách hàng nên tạo được ấn tượng, thể hiện thái độ cởi mở, nhiệt tình để tạo thiện cảm. Khi khách hàng có thắc mắc, hãy giải đáp một cách tường tận, đảm bảo khách hàng có tâm lý thoải mái nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Housekeeping Là Gì? Khám Phá Vai Trò, Công Việc Housekeeping
 • Sự Phát Triển Và Hình Thành Của Mô Hình Tcp/ip Là Gì?
 • Mô Hình Tcp/ip Là Gì? Chức Năng Các Tầng Trong Mô Hình Tcp/ip
 • Tìm Hiểu Cơ Bản Về Mô Hình Tcp/ip
 • Giao Thức Tcp/ip Là Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Giáo Dục Quốc Phòng Đối Với Câu Lạc Bộ Hàng Không Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Giáo Dục Phổ Thông
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Giáo Dục Thường Xuyên Và Chuyên Nghiệp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Gd&đt.
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành Phố Hưng Yên
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Giáo Dục
 • Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giáo dục Quốc phòng đối với câu lạc bộ Hàng không Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hoàng Thiên, tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giáo dục Quốc phòng đối với câu lạc bộ Hàng không Việt Nam được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

  (hoang.thien***@gmail.com)

   Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giáo dục Quốc phòng đối với câu lạc bộ Hàng không Việt Nam được quy định tại Điều 8 Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BQP như sau:

   Ban Giáo dục Quốc phòng là cơ quan chức năng, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi nghiệp vụ giáo dục quốc phòng đối với CLB Hàng không Việt Nam, có nhiệm vụ:

   1. Nắm chắc nội dung nhiệm vụ và quyền hạn của Quân chủng Phòng không-Không quân quy định tại Điều 7 Quy chế này, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân chủng hướng dẫn và theo dõi việc triển khai thực hiện nghiệp vụ giáo dục quốc phòng, giáo dục hướng nghiệp thông qua các hình thức hoạt động của CLB Hàng không Việt Nam.

   2. Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo CLB Hàng không Việt Nam và các cơ quan chức năng của Quân chủng Phòng không-Không quân, các tổ chức xã hội, chính quyền địa phương kịp thời đề xuất, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân chủng các biện pháp tổ chức xây dựng các CLB Hàng không phát triển bền vững; cùng cơ quan chức năng của Quân chủng giúp Bộ Tư lệnh Quân chủng tổ chức các giải thi đấu thể thao hàng không trong nước và quốc tế.

   3. Nghiên cứu, quán triệt và triển khai nội dung chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trung ương, của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không-Không để hướng dẫn nghiệp vụ giáo dục quốc phòng và theo dõi việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên ngành của CLB Hàng không Việt Nam.

   5. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và chuyên ngành của CLB Hàng không Việt Nam.

   Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Giám Đốc Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Để Hoạt Động Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Bàn Giao Chức Năng Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Nghề Nghiệp Đối Với Các Trường Cao Đẳng, Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp
 • Bàn Giao Chức Năng Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Nghề Nghiệp Giữa Bộ Gd&đt Và Bộ Lđtb&xh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Cán Bộ Sở Gd&đt
 • Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 • Binh Chủng Liên Lạc Tổ Chức Hội Nghị Quân Chính Năm 2022
 • Giáo Án Lịch Sử 7 Bài 20: Nước Đại Việt Thời Lê Sơ (1428
 • Xây Dựng Một Số Quân Binh Chủng Tiến Thẳng Lên Hiện Đại
 • Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Cán bộ

  Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

  c ) Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục và dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các phòng, các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) trực thuộc Sở .

  a) Quy hoạch các chức danh Giám đốc Sở , Phó Giám đốc Sở; thực hiện q uy hoạch , rà soát quy hoạch cấp trưởng, cấp phó các phòng, các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở.

  b) Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch trường, lớp các cấp học, bậc học, đề án vị trí việc làm công chức, viên chức và định mức biên chế do UBND tỉnh quy định, x ây dựng quy hoạch, kế hoạch biên chế công chức , số lượng viên chức làm việc hằng năm, dài hạn của cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá sau khi phê duyệt.

  đ) C ử và quản lý cán bộ, công chức, viên chức giáo dục làm công tác hợp tác giáo dục ở nước ngoài theo quy định của UBND tỉnh.

  g ) Đầu mối tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, ngành học theo Chuẩn; báo cáo Bộ GDĐT, UBND tỉnh theo quy định.

  a) Ban hành chủ trương, chế độ, chính sách địa phương để phát triển đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục.

  d ) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và t ổ chức thực hiện theo thẩm quyền, phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh về thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho công chức, viên chức giáo dục.

  g) Tuyển chọn, cử đi học, tham gia quản lý việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Sở đi giảng dạy hoặc làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài và tiếp nhận về nước theo các chương trình, đề án học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước.

  6. Thực hiện dịch vụ công về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục

  Tham gia biên soạn tài liệu bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục theo kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
 • Bài 3. Tổ Chức Quân Đội Và Công An Nhân Dân Việt Nam
 • Công Tác Tổ Chức Của Công Ty Bibica
 • Tổ Chức Hoạt Động Của Quân Chủng Phòng Không
 • Nghị Định 41/cp Năm 1996 Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Quốc Phòng Do Chính Phủ Ban Hành

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ An Toàn, Bảo Hộ Lao Động Đơn Vị Cơ Sở Thuộc Bộ Quốc Phòng
 • Xây Dựng Nghị Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng
 • Đề Xuất Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • Bộ Tổng Tham Mưu Là Cơ Quan Gì?
 • VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

  CHÍNH PHỦ – Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; – Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; – Căn cứ vào Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH

  Bộ Quốc phòng là cơ quan của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị, mà trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương và sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực Quốc phòng trong phạm vi cả nước; và tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý, chỉ huy quân đội nhân dân, dân quân tự vệ nhằm củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Bộ Quốc phòng thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

  1. Xây dựng chiến lược quốc phòng, kế hoạch phòng thủ đất nước và các kế hoạch sử dụng nhân lực, bảo đảm ngân sách, phương tiện kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn; chủ trì phối hợp với các Bộ và hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các vấn đề nói trên.

  Nghiên cứu, kiến nghị các nhu cầu quốc phòng cần huy động trong thời chiến tổng hợp vào kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân.

  2. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản pháp qui và các chính sách, chế độ về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân, dân quân tự vệ.

  Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn việc thực hiện luật, pháp lệnh, các quyết định của Chủ tịch nước, của Hội đồng quốc phòng an ninh, các văn bản pháp qui của Chính phủ về lĩnh vực quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác quốc phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

  4. Thực hiện việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm: đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật.

  6. Chỉ đạo việc tổ chức, trang bị, huấn luyện và các hoạt động của dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên theo quy định của pháp luật.

  7. Chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban nhân dân các cấp xây dựng khu vực phòng thủ và các phương án xử lý tình huống; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; chỉ đạo các đơn vị quân đội và dân quân tự vệ chống địch tập kích và tham gia phòng chống các hoạt động phá hoại, gây rối, bạo loạn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc; quản lý việc bảo vệ bí mật Nhà nước về quốc phòng.

  8. Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng, phối hợp với các cơ quan Nhà nước tổ chức quản lý nội dung nghiên cứu khoa học, huy động lực lượng làm công tác khoa học công nghệ trong và ngoài quân đội để thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ quốc phòng.

  9. Chủ trì phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội và các địa phương thực hiện công tác giáo dục quốc phòng theo quy định của Chính phủ và tham gia vận động phong trào nhân dân thực hiện nghĩa vụ quốc phòng.

  10. Xây dựng và quản lý các cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị quân sự, các cơ sở quốc phòng kết hợp làm kinh tế trong các đơn vị quân đội nhân dân theo quy định của Chính phủ; xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, phối hợp với các cơ quan Nhà nước tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp phát huy nền công nghiệp của đất nước kết hợp với xây dựng công nghiệp quốc phòng và triển khai việc chuẩn bị động viên công nghiệp phục vụ yêu cầu khi có chiến tranh.

  12. Quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, chất nổ, vật liệu nổ trong quân đội và dân quân tự vệ; tham gia với Bộ Nội vụ quản lý việc trang bị vũ khí cho các tổ chức và cá nhân ngoài lực lượng vũ trang; phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước quản lý chất nổ, vật liệu nổ công nghiệp do các xí nghiệp quốc phòng sản xuất.

  13. Đào tạo, bổi dưỡng đôị ngũ sĩ quan, hạ sĩ quan chỉ huy, cán bộ nhân viên chuyên môn – kỹ thuật quân sự, cán bộ làm công tác quốc phòng ở các Bộ, các địa phương, các tổ chức chính trị – xã hôi và các tổ chức kinh tế. Sắp xếp, sử dụng và bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực quân sự đối với cán bộ được huy động phục vụ quân đội.

  16. Tổ chức và chỉ đạo công tác điều tra hình sự, công tác thi hành án và việc cải tạo, giam giữ phạm nhân thuộc thẩm quyền của các cơ quan pháp luật trong quân đội; phối hợp với các cơ quan hữu quan quản lý các tòa án quân sự, các Viện Kiểm sát quân sự về mặt tổ chức và hành chính quân sự theo quy định của pháp luật.

  17. Thực hiện việc thanh tra các cơ quan, tổ chức, công dân, kể cả người nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước và các quy định của Bộ Quốc phòng về lĩnh vực quốc phòng.

  1. Tổ chức Bộ Quốc phòng gồm:

  a) Các cơ quan Bộ Quốc phòng:

  – Bộ Tổng tham mưu.

  – Tổng cục Chính trị.

  – Tổng cục Hậu cần

  – Tổng cục Kỹ thuật

  – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – kinh tế.

  – Tổng cục Tình báo

  – Cục Tài chính

  – Cục Vật tư.

  – Cục Đối ngoại quân sự.

  – Cục Quản lý Khoa học – Công nghệ và Môi trường

  – Thanh tra

  – Văn phòng.

  b) Các Quân khu, các cơ quan quân sự địa phương:

  – Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân khu Thủ đô.

  – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị Bộ đôi địa phương.

  – Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị bộ đội địa phương.

  c) Các Quân chủng, Quân đoàn, Binh chủng:

  – Quân chủng Không quân, Quân chủng Phòng không, Quân chủng Hải quân.

  – Các quân đoàn.

  – Binh chủng Tăng – Thiết giáp, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Công binh, Binh chủng Thông tin, Binh chủng Hóa học.

  d) Bộ đội Biên phòng.

  e) Các học viện, nhà trường, các viện nghiên cứu, các trung tâm thông tin khoa học quân sự, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Báo Quân đội nhân dân.

  g) Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội, cơ quan thi hành án trong quân đội, các trại giam quân sự.

  h) Các bệnh viện quân đội

  i) Các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng và các đơn vị quân đội làm kinh tế kết hợp quốc phòng.

  k) Các đơn vị bộ đội thường trực khác theo quy định của pháp luật.

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ vào pháp luật và Nghị quyết của Đảng ủy quân sự Trung ương, quy định nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cụ thể của các tổ chức nói tại khoản 1 của điều này.

  2. Các Tòa án quân sự và các Viện kiểm sát quân sự được tổ chức trong quân đội theo quy định của Pháp luật.

  3. Việc thành lập, tách, nhập, giải thể các cơ quan Bộ Quốc phòng nói ở điểm a khoản 1 của Điều 3 (trừ Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị), các Học viện, Trường đại học, Viện nghiên cứu quân sự, Trường đào tạo sĩ quan quân đội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

  4. Việc thành lập, tách, nhập, giải thể Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Quân khu, Quân chủng, Quân đoàn, Binh chủng, Bộ đội Biên phòng thực hiện theo quy định riêng.

  5. Việc thành lập, tách, nhập, giải thể các đơn vị cấp sư đoàn và tương đương trở xuống, các Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

  6. Việc thành lập, tách, nhập, giải thể các doanh nghiệp quốc phòng, các đơn vị quân đội làm kinh tế và các tổ chức sự nghiệp khác thuộc Bộ thực hiện theo quy định chung của Chính phủ.

  Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng chỉ đạo, điều hành, giúp việc Bộ trưởng có các thứ trưởng.

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực quốc phòng do Bộ phụ trách, phải báo cáo tình hình với Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ theo đúng chế độ quy định.

  Các thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các mặt công tác được phân công.

  Nghị định này thay thế Nghị định số 06/CP ngày 29/1/1996 của Chính phủ và có hiệu lực từ ngày ban hành.

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định 41/cp Năm 1996 Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Tổ Chức Bộ Quốc Phòng
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Phát Bài Hát Mtv Bộ Nhớ Ngoài Trên Máy Ar3600
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Trưởng Phòng Kiểm Tra Nội Bộ Thuộc Cục Thuế Về Việc Thanh Tra Nội Bộ Ngành Thuế
 • Hoạt Động Kiểm Soát Nội Bộ
 • Nhiệm Vụ Của Vụ Kiểm Toán Nội Bộ Đối Với Hoạt Động Kiểm Soát, Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Nhà Nước Là Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×