Top 15 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Autofit Tương Đương Với Thao Tác Nào Sau Đây / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Lệnh Insertnew Record Tương Đương Với Nút Lệnh Nào Sau Đây? / 2023

Chủ đề :

Môn học:

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Trong Access, muốn xóa một bảng ta chọn nút lệnh ?

Khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn xác định khóa chính, ta thực hiện: …. → Primary Key?

Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định tên trường, ta gõ tên trường tại cột nào?

Trong Access, có mấy chế độ làm việc với các đối tượng ?

Trong khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn chèn thêm một trường mới, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Để xác định kiểu dữ liệu của trường, ta xác định tên kiểu dữ liệu tại cột nào?

Trong Access, muốn tạo cấu trúc bảng theo cách tự thiết kế, ta chọn?

Để mở bảng ở chế độ trang trang thiết kế ta thực hiện như thế nào?

Trường nào có thể khai báo kiểu dữ liệu Auto number trong các trường sau đây?

Sau khi thiết kế xong bảng nếu ta không chỉ định khóa chính thì?

Để đi đến ô cuố cùng của bảng ở chế độ trang dữ liệu là nhấn phím nào?

Hãy chọn cách làm nào là hợp lí khi lọc ra những học sinh nam và là đoàn viên?

Trong Access để thực hiện chức năng tìm kiếm và thay thế ta thực hiện thế nào?

Để chèn một bản ghi mới vào bảng ta thực hiện thao tác gì?

Để thoát khỏi Access ta thực hiện thao tác nào?

Để xóa một trường của bảng ta chọn cách nào sau đây?

Khái niệm về Access?

Chọn phát biểu đúng sau đây?

Nuốn lọc những bản ghi theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc những bản ghi theo mẫu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Nút lệnh nào có công dụng thêm bản ghi mới vào bảng sau?

Lệnh InsertNew Record tương đương với nút lệnh nào sau đây?

Hãy cho biết ý nghĩa của nút lệnh , tương ứng với lệnh nào sau đây?

Để lọc theo ô dữ liệu ta chọn biểu tượng nào sau đây?

Biểu tượng X có chức năng gì?

Một ngôn ngữ lập trình có những thành phần cơ bản nào?

Trong Turbo Pascal, để thực hiện chương trình:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá USES dùng để

Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi chương trình:

Xác định giá trị của biểu thức: S = (250 div 100) + (150 mod 100) div 10

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?

Trong Pascal, để đưa dữ liệu ra màn hình ta sử dụng thủ tục:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để?

Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

Trong Pascal, biểu thức (57 div 13) bằng:

Trong Pascal, biểu thức (27 mod 4) bằng:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để

Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi :

Trong Turbo Pascal, xác định tên đúng trong các tên sau:

Hoạt Động Nào Sau Đây Là Chức Năng Của Nhân Tế Bào? / 2023

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Đường kính của 1 chu kỳ xoắn của ADN bằng:

Bào quan có chức năng cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào là

Trong giới Động vật, ngành động vật có mức độ tiến hoá cao nhất là:

Nước có đặc tính nào sau đây?

Nguyên tố đại lượng là nguyên tố có tỉ lệ bao nhiêu trong khối lượng chất sống của cơ thể?

Điểm giống nhau giữa prôtêin bậc 1, prôtêin bậc 2 và prôtêin bậc 3 là:

Tế bào nhân sơ không có đặc điểm nào?

Trong lục lạp, ngoài diệp lục tố và Enzim quang hợp, còn có chứa thành phần gì?

Giữa các nuclêôtit trên 2 mạch của phân tử AND có:

Trong phân tử ADN, liên kết hiđrô có tác dụng:

Đặc điểm cấu tạọ khác nhau của ARN và ADN?

Điều không đúng khi nói về phân tử ARN là:

tARN có chức năng gì?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đại lượng?

Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân sơ là:

Thành phần hoá học cấu tạo thành tế bào vi khuẩn là:

Trong dịch nhân của tế bào nhân thực có chứa:

Điêu nào sau đây Sai khi nói về nhân con là:

Trong tế bào vi khuẩn, ribôxôm thực hiện chức năng nào sau đây?

Hoạt động nào sau đây là chức năng của nhân tế bào?

Số lượng ti thể trong tế bào có đặc điểm:

Chất được chứa đựng trong lớp màng đôi của ti thể là:

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa ti thể và lục lạp là:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lục lạp?

Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là:

Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là:

Chất nào sau đây được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học C,H,O,N,P?

Cấu tạo của bộ máy Gôngi gồm:

Loại bào quan nào sau đây chỉ được bao bọc bởi một lớp màng đơn:

Giới sinh vật nào sau đây được cấu tạo bởi tế bào nhân sơ?

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ chứa các nguyên tố

Mọi cơ thể đều được cấu tạo bởi đơn vị cấu trúc cơ bản là

Trên màng sinh chất có chứa các dấu chuẩn”, dấu chuẩn” được cấu tạo bằng hợp chất nào?

Bào quan nào sau đây làm nhiệm vụ quang hợp?

Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào không có cấu trúc đa phân?

Năng lượng tồn tại chủ yếu trong tế bào là

Năng lượng củi khô chưa đốt

Bazo nito của phân tử ATP là

Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất là quá trình

Loại Arn Nào Sau Đây Có Chức Năng Vận Chuyển Axit Amin? / 2023

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng:

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp tử?

Loại ARN nào sau đây có chức năng vận chuyển axit amin?

Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3’XGA5′. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là

Đối tượng chủ yếu được Menden tiến hành thí nghiệm để tìm ra quy luật di truyền là

Bộ NST trong tế bào của người mắc hội chứng Đao có 47 chiếc NST đơn, được gọi là:

ác định kiểu hình ở đời con?

Mã di truyền có tính thoái hoá là hiện tượng

Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là

Đột biến điểm là đột biến

Ở đậu Hà lan bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14.

Cấu trúc Operon Lac ở vi khuẩn E. coli gồm các thành phần theo trật tự:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình?

Cho ngô hạt trắng giao phối với ngô hạt trắng thu được F1: 9/16 ngô hạt trắng: 6/16 ngô hạt vàng: 1/16 ngô hạt đỏ

Ở cà chua, A: quy định quả đỏ, a: quả vàng; B: quả tròn, B: quả bầu dục

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đột biến gen

Một NST có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG*HKM đã bị đột biến.

Thể tự đa bội là dạng đột biến làm tăng

Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:

Theo lí thuyết, phép lai P: AabbDd x AaBbDd, thu được đời con gồm

Gen đa hiệu là

Chiều cao thân ở một loài thực vật do 4 cặp gen nằm trên NST thường quy định

Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen hoàn toàn là

Một loài thực vật, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn

Tiến hành các phép lai thuận nghịch ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) thu được kết quả như sau

Alen A ở vi khuẩn chúng tôi bị đột biến thành alen a

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, xét các phát biểu nào sau đây:

Mạch 1 có 150 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch

Khi nào thì cụm gen cấu trúc (Z, Y, A) trong opêron Lac ở E. coli không hoạt động

Dịch mã là quá trình gì

Khi nói về thể đa bội, phát biểu nào sau đây là sai

sinh vật nhân thực, tâm động của nhiễm sắc thể

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng khởi động là nơi đảm nhận nhiệm vụ gì?

Hãy xác định kiểu gen của F1 và tần số trao đổi chéo f giữa các gen?

Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do yếu tố nào quy định?

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng một cặp A – T thì số liên kết hidro như thế nào?

Trong quá trình nhân đôi của ADN NST diễn ra trong pha

P: aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỷ lệ kiểu hình ở con lai: A – bbD – eeff là

Trong Nền Kinh Tế Hàng Hóa, Tiền Tệ Không Có Chức Năng Nào Sau Đây? / 2023

Câu hỏi:

Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không có chức năng nào sau đây?

Ông A là giám đốc, ông S là phó giám đốc, chị M và anh Q là nhân viên, anh D là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Thấy vậy, ông S ép chị M dừng lại và chỉ đạo anh D đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh Q đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

Cán bộ sở X là anh A điều khiển xe ô tô của cơ quan đi sai làn đường nhưng được cảnh sát giao thông là anh B bỏ qua lỗi vi phạm. Sau đó, xe ô tô do anh A điều khiển đã va chạm với chị V đang lưu thông ngược đường một chiều khiến chị V bị ngã gãy chân. Nhận được tin báo, chồng chị là anh D tự ý bỏ cuộc họp giao ban tại Ủy ban nhân dân xã và đến hiện trường vụ tai nạn rồi đập vỡ gương xe ô tô của anh A. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm kỉ luật và dân sự?

Ông S là giám đốc; anh B, anh D, chị A là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng là việc tại công ty X. Anh D tố cáo việc anh B đe dọa chị A làm chị A đột ngột bỏ việc trốn đi biệt Vì thế, cán bộ cơ quan chức năng đến gặp ông S để xác minh sự việc. Cho rằng anh D cô tình hạ thấp uy tín của mình, ông S đã kí quyết định sa thải anh và phân công chị Q tạm thời đảm nhận phán việt của anh D. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

Chủ một cửa hàng thiết bị y tế là anh A đã nhờ chị N, chủ một đại lí thuốc tân dược, bán giúp một lô thuốc X không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu toàn bộ lô thuốc X nên chị N không thanh toán tiền cho anh A và còn khai báo anh A là chủ nhân của lô thuốc đó khiến cho anh A vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông B xử phạt. Biết sự việc này, chị G chia sẻ lên mạng xã hội. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật?

Bà A là giám đốc, anh D là kế toán và chị B là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vì tạm đình chỉ công tác của chị B sau ba lần chị nghỉ việc không có lí do nên bà A bị chị B cùng chồng là anh C liên tục nhắn tin đe dọa, Bức xúc, bà A cùng anh D bịa đặt thông tin chị B bị mất năng lực hành vi dân sự. Sau đó, bà A sử dụng lí do này để kí quyết định buộc thôi việc đối với chị B. Khi chị B yêu cầu anh D đính chính thông tin trên thì anh D đã từ chối đồng thời trì hoãn thanh toán các khoản phụ cấp của chị B. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

Qua giới thiệu của anh A, bà C vay được 1 triệu đồng của ông B. Quá hạn trả nợ nhưng bà C chưa thanh toán mà còn tránh mặt anh A và ông B. Vì vậy, ông B mua hàng của chị D, con gái bà C, nhưng không trả 1 triệu đồng để trừ vào khoản nợ mà bà C đã vay. Bức xúc do không đòi được tiền, chị D ném chất thải vào nhà ông B. Những ai sau đây vi phạm pháp luật dân sự?

Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện là anh M yêu cầu nhân viên là anh S khống chế và giữ khách hàng là anh Q tại nhQuá hạn trả nợ nhưng bà C chưa thanh toán mà còn tránh mặt anh A và ông B. Vì vậy, ông B mua hàng của chị D, con gái bà C, nhưng không trả 1 triệu đồng để trừ vào khoản nợ mà bà C đã vay. Bức xúc do không đòi được tiền, chị D ném chất thải vào nhà ông B. Những ai sau đây vi phạm pháp luật dân sự?

Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị N viết hộ chiếu bầu theo ý của mình, cụ M là người cao tuổi nhờ anh A bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh A lại nhờ chị T và được chị T đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ M thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị T đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ M theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi độc lập viết phiếu bầu, anh Q nhờ chị B và được chị B đồng ý bỏ giúp phiếu bầu của anh vào hòm phiếu. Anh Q vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?