Top 7 # Xem Nhiều Nhất Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Giải Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Trong Llvt Tỉnh Hiện Nay

Trong những năm qua, việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định bảo đảm an toàn của LLVT tỉnh được thực hiện tương đối nghiêm túc; ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, trong thời buổi cơ chế thị trường có sự tác động không nhỏ của các yếu tố bên ngoài, là nguyên nhân dẫn đến các vụ vi phạm kỷ luật trong LLVT tỉnh vẫn còn cao, tính chất, mức độ diễn biến phức tạp, phương thức ngày càng tinh vi. Ðối tượng vi phạm có cả sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ. Ðặc biệt, có vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ đến bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Từ tình hình trên, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thời gian tới đối với LLVT tỉnh. Cụ thể, thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho quân nhân: Phổ biến, giáo dục pháp luật và giáo dục kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ nhằm củng cố, tăng cường kỷ luật quân đội. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật quân đội. Trọng tâm việc quán triệt, giáo dục hướng vào thực hiện tốt Chỉ thị số 21 của Bộ Quốc phòng “Về việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong quân đội”; Chỉ thị 04/CT-BQP, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong QĐND Việt Nam”; đồng thời, kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong các cơ quan, đơn vị. Phát huy tốt vai trò của các cơ quan chức năng, vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật phù hợp với từng đối tượng, với tình hình và nhiệm vụ đơn vị để tạo nên một hợp lực tác động vào nhận thức, thái độ, hành vi quân nhân nhằm hạn chế và dứt điểm vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy ở đơn vị cơ sở: Hiệu lực lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp trong công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật chỉ được nâng cao khi đội ngũ cán bộ đảng viên của đơn vị nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu ở mọi lúc, mọi nơi trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Cấp ủy đảng các cấp phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, không bao che hoặc giảm nhẹ mức độ vi phạm khi có đảng viên, cán bộ mắc khuyết điểm. Người chỉ huy đơn vị phải gương mẫu về mọi mặt, có trình độ quản lý, chỉ huy đơn vị tốt, phải nắm vững và dựa chắc vào pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên trong tổ chức duy trì kỷ luật đơn vị. Chú trọng nâng cao trình độ quản lý về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống quân nhân, về năng lực chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật…

Giáo dục hình thành nhu cầu chấp hành kỷ luật cho bộ đội, hạn chế những mầm mống dẫn đến vi phạm kỷ luật: Một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm kỷ luật do cán bộ, chiến sỹ chưa xem việc chấp hành kỷ luật là một nhu cầu, một giá trị nhân cách và sự đòi hỏi tất yếu của ngời quân nhân cách mạng. Còn cán bộ, chiến sỹ đều cho rằng kỷ luật chỉ thuần túy là sự bắt buộc, áp đặt đối với mỗi cá nhân, từ đó chấp hành kỷ luật không tích cực, tự giác, thực hiện điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định một cách hình thức, chiếu lệ. Bởi vậy, muốn đạt được hiệu quả cao trong phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thì cần phải có nhiều nội dung, hình thức giáo dục để hình thành ở mỗi quân nhân nhu cầu thực sự trong rèn luyện kỷ luật tự giác, nghiêm minh.

Qua theo dõi một số đơn vị cơ sở trong thời gian qua, các cấp ủy và người chỉ huy đều có sự thống nhất cao ở biện pháp: muốn ngăn chặn có hiệu quả vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, phải tích cực ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật thông thường. Bởi vì, các hành vi vi phạm kỷ luật thông thường là “mầm mống” dẫn đến vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Đẩy mạnh xây dựng môi trường kỷ luật quân sự lành mạnh góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống kỷ luật nghiêm trọng: Xây dựng môi trường kỷ luật quân sự lành mạnh sẽ tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ được học tập, rèn luyện nâng cao ý thức tổ chức, chấp hành kỷ luật và phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong người quân nhân cách mạng; là cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy tổ chức giáo dục, quản lý, duy trì đơn vị chấp hành kỷ luật tự giác nghiêm minh…

Không hữu khuynh, che giấu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong đơn vị và kịp thời xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc xảy ra: Khi đơn vị xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; một mặt, lãnh đạo và chỉ huy đơn vị không vì thành tích mà che dấu không báo cáo kịp thời, trung thực với cấp trên; mặt khác, cần tập trung tìm biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng người, chủ động làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tình hình đơn vị. Tăng cường các biện pháp chế tài theo những quyết định, hướng dẫn của cấp trên. Đối với mỗi đảng viên còn phải thực hiện nghiêm túc 19 điều trong quy định của Bộ Chính trị và 10 điều trong quy định của Quân ủy Trung ương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung 5 chủ động trong công tác tư tưởng: Chú trọng bám sát thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, nhân viên để có hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm. Chú trọng dự báo sát tình hình, triển khai các biện pháp ngăn ngừa và phòng chống có hiệu quả những vi phạm xảy ra, tránh chủ quan, nóng vội hoặc coi nhẹ. Khi có các vụ việc xảy ra phải báo cáo kịp thời với cấp trên và tổ chức xử lý theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo bước chuyển biến vững chắc về thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân, phấn đấu không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường; không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, công tác và an toàn khi tham gia giao thông. Không có trường hợp uống rượu, bia trong các buổi trưa ngày làm việc, trong khi làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, học tập công tác; nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Vận dụng tốt phương pháp nêu gơng trong giáo dục, rèn luyện kỷ luật bộ đội. Không đơn thuần dừng ở việc biểu dương cá nhân, tập thể điển hình trong mỗi giai đoạn và từng tháng, năm, mà phải tiến hành “nuôi dưỡng” điển hình liên tục. Khắc phục mọi biểu hiện tư tưởng tự mãn, chủ quan, dừng lại, hoặc chỉ dựa vào truyền thống đã có để khuếch trương thành tích nhằm ganh đua, kìm hãm tập thể đơn vị bạn vươn lên bằng mình. Thực hiện phương pháp nêu gương luôn gắn với nhân rộng điển hình, kịp thời phổ biến rộng rãi những biện pháp hay trong phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đồng thời, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông, lực lượng tuyên truyền viên để việc phòng, chống hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng ở mỗi đơn vị trong LLVT tỉnh đạt được hiệu quả thiết thực.

Ðại tá NGUYỄN NHẬT NGA – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Bài Thu Hoạch Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Trong Quân Đội

Bài Thu Hoạch Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Yêu Cầu Và Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Tr, Bài Thu Hoạch Phòng, Chống Vi Phạm Kỷ Luật Trong Quân Đội, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Trong Quân Đội, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Quyen Trẻ Em,phong Chống Bạo Hành Và Xử Lý Vi Phạm Trong Cơ Sở Giáo Duc Mam Non, Kế Hoạch Phòng Chống Lụt Bão Trong Trường Học, Luật Phòng Chống Khủng Bố Trong Công An Nhân Dân, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Trong Ngành Y Tế, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng, Vi Phạm Luật Giao Thông Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng, Quyền Trẻ Em, Phòng Chống Bạo Hành Và Xử Lý Vi Phạm Về Quyền Trẻ Em Trong Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Phương án Quản Lý Bảo Vệ Phòng Chống Cháy Rừng Trồng Hết Thời Gian Kiến Thiết Cơ Bản, Vai Trò Trách Nhiệm Của Đoàn Viên Thanh Niên Trong Luật Phòng Chống Rượu Bia, Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Về Xử Lý Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Du Lịch, Vai Trò Trách Nhiệm Của Đoàn Viên Thanh Niên Trong Luật Phòng Chống Rượu Bia Với Tai Nạn Giao Thông, Những Mô Hình Sáng Kiến Của Tổ Chức Đoàn Trong Tuyên Truyền Phổ Biến Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu B, Những Mô Hình Sáng Kiến Của Tổ Chức Đoàn Trong Tuyên Truyền Phổ Biến Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu B, Bài Thu Hoạch Phong Cách Quần Chúng Gần Dân Tin Dân Trọng Dân Dựa Vào Dân Gắn Bó Với Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Trong Quân Đội, Xét Kỉ Luật Quân Nhân Vi Phạm Trong Tiểu Đội, Quy Định Về Phối Hợp Trong Công Tác Quản Lý Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Chuyên Đề Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Phát Huy Dân Chủ Trong Giai Đoạn Hiện Nay Giư Nghiem Kỷ Luat Quan Doi Xung Danh Bo Doi Cụ Ho, Luật Phòng Chống Tội Phạm, Luật Phòng Chống Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Tội Phạm Ma Túy, Luật Phòng Chống Tội Phạm Có Tổ Chức, Luật Phòng Chống Tội Phạm Mua Bán Người, Dàn ý Về Cuọc Sống Của Người Dân Tây Bắc Trong Tác Phẩm Cợ Chồng A Phủ, Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, Vãi Trò Sv Trong Phòng Chống Dbhb, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Luật Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, Phân Tích Giá Trị Hiện Thực Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, Phòng Chống Bạo Lực Học Đường, Xâm Hại Trẻ Em Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Luật Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Đoàn Kết Trong Phòng Chống Dịch Covid, Công Tác Cứu Hộ, Cứu Nạn, Huy Động Lực Lượng Trong Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích Trong Trường Mầm Non, Quy Trình Phòng Chống Dịch Trong Trường Học, Phân Tích Sức Sống Tiềm Tàng Của Nhân Vật Mị Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Việc Phòng Chống Covid19, 100 Câu Hỏi – Đáp Về Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19 Trong Các Cơ Sở Giáo Dục, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Trắc Nghiệm Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích Trong Trường Mầm Non, Vận Dụng Tư Tưởng Của Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Đại Đoàn Kết Dân Tộc Trong Công Tác Phòng Chống Dịc, Luật Phòng Chống Ma Túy Đã Được Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2008 Quy Định Các Hành Vi Nào Bị Nghiêm Cấm, 2 Nguyên Tắc Quan Trọng Nhất Trong Quản Trị Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán, Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Mức Độ An Toàn Phòng Chống Dịch Covid 19 Trong Trường Học, Tiêu Chí Đánh Giá Mức Độ An Toàn Phòng Chống Dịch Covid 19 Trong Trường Học, Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chính Minh Về Đại Đoàn Kết Dân Tộc Trong Phòng Chống Covid 19, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Tiểu Luận Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Đại Đoàn Kết Dân Tộc Trong Phòng Chống Covit1, Tiểu Luận Vân Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Đại Đoàn Kết Dân Tộc Trong Phòng Chống Covid , Tiểu Luận Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Đại Đoàn Kết Dân Tộc Trong Phòng Chống Covid, Chỉ Thị Về Việc Tăng Cường Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Trong Cơ Sở Giáo Dục, Quân Thủy Trong Lịch Sử Chống Ngoại Xâm, Quân Thủy Trong Lịch Sử Chống Ngoại Xâm Pdf, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Trong Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình, Báo Cáo Lực Lượng Chính Trị Nòng Cốt Trong Phòng Chóng Chiến Lược “diễn Biến Hòa Bình”, Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ Trong Sự Nghiệp Giải Phóng Dân Tộc, Nguyên Tắc Điều Chế Oxi Trong Phòng Thí Nghiệm, An Toàn Sinh Học Trong Phòng Xét Nghiệm, 4 Phương Trình Điều Chế Oxi Trong Phòng Thí Nghiệm, 3 Phương Trình Điều Chế Oxi Trong Phòng Thí Nghiệm, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Bài Thu Hoạch Modul 8 Lập Kế Hoạch Giáo Dục Trẻ Em Trong Nhóm Lớp Trong Các Cơ Sở Gdmn, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Phẩm Chất Bô Đội Cụ Hồ Trong Tình Hình Mới, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Cau Hoi Trac Nghiem Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam, Cau Hoi Trac Nghiem Quy Che Giao Duc Chinh Tri Trong Quan Doi Nhan Dan Va Dan Quan Tu Ve, Đề Thi Trách Nghiệm Quy Định 102 Đáp án Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Và Dân Quân Tự Vệ, Biện Pháp An Toàn Sinh Học Trong Phòng Thí Nghiệm, Phương Trình Không Điều Chế Oxi Trong Phòng Thí Nghiệm, Kỷ Luật Nghiêm Trọng Là Gì, Quy Phạm Chính Trị Trong Luật Quốc Tế, Trắc Nghiệm Hệ Thống Hoạch Định Trong Doanh Nghiệp, Bài Thu Hoạch Lập Kế Hoạch Giáo Dục Trẻ Em Trong Nhóm, Lớp Trong Các Cơ Sở Gdmn, Bài Thu Hoạch Vè Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Tình Hình Mới, Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Trồng Trọt, Luật Chăn Nuôi, Trong Bài Thi Trắc Nghiệm Khách Quan Có 10 Câu, Trong 1 Bài Thi Trắc Nghiệm Khách Quan, Trong Bài Thi Trắc Nghiệm Khách Quan Có 20 Câu, Quy Phạm Mệnh Lệnh Trong Luật Quốc Tế Là Gì, Quy Phạm Mệnh Lệnh Trong Luật Quốc Tế, Tiểu Luận Về Xử Lý Vi Phạm Trong Thu Chi Trong Trường Học, Tiểu Luận Về Xử Lý Vi Phạm Trong Thu Chi Trong Trươngf Học, Trắc Nghiệm Luật Trọng Tài Thương Mại, Vị Trí ý Nghĩa Tầm Quan Trọng Của Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Vị Trí, ý Nghĩa, Tầm Quan Trọng Của Việc Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Độ, Bài Thu Hoạch Xã Hội Học Trong Lãnh Đạo Quản Lý, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội, Câu Thơ Nay ở Trong Thơ Nên Có Thép / Nhà Thơ Cũng Phải Biết Xung Phong Trong Bài Th,

Bài Thu Hoạch Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Yêu Cầu Và Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Tr, Bài Thu Hoạch Phòng, Chống Vi Phạm Kỷ Luật Trong Quân Đội, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Trong Quân Đội, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Quyen Trẻ Em,phong Chống Bạo Hành Và Xử Lý Vi Phạm Trong Cơ Sở Giáo Duc Mam Non, Kế Hoạch Phòng Chống Lụt Bão Trong Trường Học, Luật Phòng Chống Khủng Bố Trong Công An Nhân Dân, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Trong Ngành Y Tế, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng, Vi Phạm Luật Giao Thông Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng, Quyền Trẻ Em, Phòng Chống Bạo Hành Và Xử Lý Vi Phạm Về Quyền Trẻ Em Trong Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Phương án Quản Lý Bảo Vệ Phòng Chống Cháy Rừng Trồng Hết Thời Gian Kiến Thiết Cơ Bản, Vai Trò Trách Nhiệm Của Đoàn Viên Thanh Niên Trong Luật Phòng Chống Rượu Bia, Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Về Xử Lý Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Du Lịch, Vai Trò Trách Nhiệm Của Đoàn Viên Thanh Niên Trong Luật Phòng Chống Rượu Bia Với Tai Nạn Giao Thông, Những Mô Hình Sáng Kiến Của Tổ Chức Đoàn Trong Tuyên Truyền Phổ Biến Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu B, Những Mô Hình Sáng Kiến Của Tổ Chức Đoàn Trong Tuyên Truyền Phổ Biến Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu B, Bài Thu Hoạch Phong Cách Quần Chúng Gần Dân Tin Dân Trọng Dân Dựa Vào Dân Gắn Bó Với Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Trong Quân Đội, Xét Kỉ Luật Quân Nhân Vi Phạm Trong Tiểu Đội, Quy Định Về Phối Hợp Trong Công Tác Quản Lý Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Chuyên Đề Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Phát Huy Dân Chủ Trong Giai Đoạn Hiện Nay Giư Nghiem Kỷ Luat Quan Doi Xung Danh Bo Doi Cụ Ho, Luật Phòng Chống Tội Phạm, Luật Phòng Chống Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Tội Phạm Ma Túy, Luật Phòng Chống Tội Phạm Có Tổ Chức, Luật Phòng Chống Tội Phạm Mua Bán Người, Dàn ý Về Cuọc Sống Của Người Dân Tây Bắc Trong Tác Phẩm Cợ Chồng A Phủ, Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, Vãi Trò Sv Trong Phòng Chống Dbhb, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Luật Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, Phân Tích Giá Trị Hiện Thực Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, Phòng Chống Bạo Lực Học Đường, Xâm Hại Trẻ Em Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Luật Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Đoàn Kết Trong Phòng Chống Dịch Covid, Công Tác Cứu Hộ, Cứu Nạn, Huy Động Lực Lượng Trong Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích Trong Trường Mầm Non, Quy Trình Phòng Chống Dịch Trong Trường Học, Phân Tích Sức Sống Tiềm Tàng Của Nhân Vật Mị Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Việc Phòng Chống Covid19, 100 Câu Hỏi – Đáp Về Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19 Trong Các Cơ Sở Giáo Dục, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Trắc Nghiệm Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm,

Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Trong Quân Đội

Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Phòng, Chống Vi Phạm Kỷ Luật Trong Quân Đội, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Yêu Cầu Và Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Tr, Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Luật Phòng Chống Tội Phạm Ma Túy, Luật Phòng Chống Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Tội Phạm, Quyen Trẻ Em,phong Chống Bạo Hành Và Xử Lý Vi Phạm Trong Cơ Sở Giáo Duc Mam Non, Luật Phòng Chống Tội Phạm Mua Bán Người, Luật Phòng Chống Tội Phạm Có Tổ Chức, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Luật Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, Luật Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Luật Phòng Chống Khủng Bố Trong Công An Nhân Dân, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Trong Ngành Y Tế, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Quyền Trẻ Em, Phòng Chống Bạo Hành Và Xử Lý Vi Phạm Về Quyền Trẻ Em Trong Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Phương án Quản Lý Bảo Vệ Phòng Chống Cháy Rừng Trồng Hết Thời Gian Kiến Thiết Cơ Bản, Vai Trò Trách Nhiệm Của Đoàn Viên Thanh Niên Trong Luật Phòng Chống Rượu Bia, Vai Trò Trách Nhiệm Của Đoàn Viên Thanh Niên Trong Luật Phòng Chống Rượu Bia Với Tai Nạn Giao Thông, Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Về Xử Lý Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Du Lịch, Những Mô Hình Sáng Kiến Của Tổ Chức Đoàn Trong Tuyên Truyền Phổ Biến Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu B, Những Mô Hình Sáng Kiến Của Tổ Chức Đoàn Trong Tuyên Truyền Phổ Biến Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu B, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng , Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Xét Kỉ Luật Quân Nhân Vi Phạm Trong Tiểu Đội, Chỉ Thị Số 48 Về Phòng Chống Tội Phạm, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tội Phạm, Báo Cáo Phòng Chống Tội Phạm, De An Phong Chong Toi Pham, Phòng Chống Tội Phạm Là Gì, Phòng Chống Vi Phạm, Phòng Chống Tội Phạm, Đấu Tranh Phòng Chống Tội Phạm Là Gì, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tội Phạm, Khái Niệm Phòng Chống Tội Phạm, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng, Chống Tội Phạm, Báo Cáo Các Đề án Của Chương Trình Phòng, Chống Tội Phạm, Báo Cáo Phòng Chống Tội Phạm Lừa Chiếm Đoạt Tài San, Nghị Quyết Số 09 Về Phòng Chống Tội Phạm, Báo Cáo Tham Luận Về Phòng Chống Tội Phạm, Nghị Quyết Phòng Chống Tội Phạm, Báo Cáo Phòng Chống Tội Phạm Năm 2011-2015 Tỉnh Kon Tum, Báo Cáo Tổng Kết Chương Trình Phòng Chống Tội Phạm Đến Năm 2020, Chỉ Đạo Tăng Cường Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Bảo Vệ Đại Hội Đảng, Dàn ý Về Cuọc Sống Của Người Dân Tây Bắc Trong Tác Phẩm Cợ Chồng A Phủ, Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Vãi Trò Sv Trong Phòng Chống Dbhb, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Báo Cáo Chương Trình Phòng, Chống Tội Phạm Giai Đoạn 2010-2015, Phân Tích Giá Trị Hiện Thực Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, Điều Luật Chống Tội Phạm Tin Học, Phòng Chống Bạo Lực Học Đường, Xâm Hại Trẻ Em Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Kế Hoạch Phòng Chống Lụt Bão Trong Trường Học, Công Tác Cứu Hộ, Cứu Nạn, Huy Động Lực Lượng Trong Phòng Chống Lụt Bão, Quy Trình Phòng Chống Dịch Trong Trường Học, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích Trong Trường Mầm Non, Báo Cáo Tổng Kết Chương Trình Mục Tiêu Phòng, Chống Tội Phạm Giai Đoạn 2011-2015, Phân Tích Sức Sống Tiềm Tàng Của Nhân Vật Mị Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, Luật Phòng Chống Ma Tuý Sửa Đổi, Luật Phòng Chống Lụt Bão, Dự án Luật Phòng Chống Ma Túy (sửa Đổi), Luật Phòng Chống Hối Lộ, Luật Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em, Luật Phòng Chống Mua Bán Phụ Nữ Trẻ Em, Bộ Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Ma Túy, Luật Phòng Chống Bão Lụt, Luật Phòng Chống Các Tệ Nạn Xã Hội, Hồ Sơ Dự án Luật Phòng Chống Ma Túy (sửa Đổi), Luật Về Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống, Luật Về Phòng Chống Các Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, 100 Câu Hỏi – Đáp Về Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19 Trong Các Cơ Sở Giáo Dục, Luật Phòng Chống Ma Túy 2008, Dự Thảo Luật Phòng Chống Ma Túy, Luật Phòng Chống Pháo Nổ, Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Tiền Giả, Dự Thảo Luật Phòng Chống Ma Túy Sửa Đổi, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Số 07, Luật Phòng Chống Ma Túy Mới Nhất, Luật Về Phòng Chống Rửa Tiền, Dự án Luật Phòng Chống Khủng Bố, Luật Phòng Chống Ma Túy 2014, Luật Phòng Chống Ma Túy 2013, Luật Phòng Chống Ma Túy Năm 2013, Luật Phòng Chống Ma Túy Năm 2000, Luật Phòng Chống Mê Tín Dị Đoan, Luật Phòng Chống Tham ô, Luật Phòng Chống Mua Bán Người,

Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Phòng, Chống Vi Phạm Kỷ Luật Trong Quân Đội, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Yêu Cầu Và Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Tr, Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Luật Phòng Chống Tội Phạm Ma Túy, Luật Phòng Chống Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Tội Phạm, Quyen Trẻ Em,phong Chống Bạo Hành Và Xử Lý Vi Phạm Trong Cơ Sở Giáo Duc Mam Non, Luật Phòng Chống Tội Phạm Mua Bán Người, Luật Phòng Chống Tội Phạm Có Tổ Chức, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Luật Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, Luật Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Luật Phòng Chống Khủng Bố Trong Công An Nhân Dân, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Trong Ngành Y Tế, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Quyền Trẻ Em, Phòng Chống Bạo Hành Và Xử Lý Vi Phạm Về Quyền Trẻ Em Trong Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Phương án Quản Lý Bảo Vệ Phòng Chống Cháy Rừng Trồng Hết Thời Gian Kiến Thiết Cơ Bản, Vai Trò Trách Nhiệm Của Đoàn Viên Thanh Niên Trong Luật Phòng Chống Rượu Bia, Vai Trò Trách Nhiệm Của Đoàn Viên Thanh Niên Trong Luật Phòng Chống Rượu Bia Với Tai Nạn Giao Thông, Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Về Xử Lý Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Du Lịch, Những Mô Hình Sáng Kiến Của Tổ Chức Đoàn Trong Tuyên Truyền Phổ Biến Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu B, Những Mô Hình Sáng Kiến Của Tổ Chức Đoàn Trong Tuyên Truyền Phổ Biến Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu B, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng , Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Xét Kỉ Luật Quân Nhân Vi Phạm Trong Tiểu Đội, Chỉ Thị Số 48 Về Phòng Chống Tội Phạm, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tội Phạm, Báo Cáo Phòng Chống Tội Phạm, De An Phong Chong Toi Pham, Phòng Chống Tội Phạm Là Gì, Phòng Chống Vi Phạm, Phòng Chống Tội Phạm, Đấu Tranh Phòng Chống Tội Phạm Là Gì, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tội Phạm, Khái Niệm Phòng Chống Tội Phạm, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng, Chống Tội Phạm, Báo Cáo Các Đề án Của Chương Trình Phòng, Chống Tội Phạm, Báo Cáo Phòng Chống Tội Phạm Lừa Chiếm Đoạt Tài San, Nghị Quyết Số 09 Về Phòng Chống Tội Phạm, Báo Cáo Tham Luận Về Phòng Chống Tội Phạm, Nghị Quyết Phòng Chống Tội Phạm, Báo Cáo Phòng Chống Tội Phạm Năm 2011-2015 Tỉnh Kon Tum, Báo Cáo Tổng Kết Chương Trình Phòng Chống Tội Phạm Đến Năm 2020,

Công Tác Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Trong Quân Đội Và Những Giải Pháp Tại Đơn Vị Cơ Sở

Quân đội là một thành tố của xã hội, một bộ phận cấu thành Nhà nước. Ngoài việc tham gia vào các hoạt động như các bộ phận, các lực lượng khác, quân đội còn hoạt động trong môi trường mang tính đặc thù, được tổ chức, quản lý chặt chẽ. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân với tư cách là công dân, không những có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, mà còn phải thực hiện nghiêm Điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội trên phương diện là quân nhân. Việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trên sẽ tác động trực tiếp tới toàn xã hội và quân đội, nhất là bản chất, truyền thống tốt đẹp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong quân đội ngày càng được chú trọng và đạt hiệu quả tích cực.

Mặc dù số lượng vụ việc và người phạm tội ít hơn so với tình hình chung của xã hội, song tình hình tội phạm trong quân đội còn diễn biến phức tạp, tăng giảm thất thường; không ít vụ tội phạm nghiêm trọng; cơ cấu tội phạm cũng đa dạng. Các vụ vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vẫn chiếm tỷ lệ cao (40% các vụ tội phạm). Về đối tượng phạm tội, có sự thay đổi về tỷ lệ các nhóm người phạm tội. Nếu như trước kia, hạ sĩ quan chiến sĩ thường chiếm tỷ lệ cao nhất trong số những người phạm tội, thì trong những năm gần đây, quân nhân chuyên nghiệp phạm tội chiếm tỷ lệ cao hơn. Điều đó cho thấy, vụ việc vi phạm pháp luật trong quân đội tuy có giảm nhưng chưa vững chắc, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội vẫn nghiêm trọng.

Qua theo dõi, nghiên cứu tổng hợp cho thấy, có nhiều nguyên nhân làm phát sinh tội phạm trong quân đội. Những nguyên nhân khách quan, bao gồm: sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường dẫn đến sự phân hoá giàu, nghèo, bất bình đẳng trong xã hội ngày càng nhiều; chính sách xã hội không điều tiết kịp trước những bất cập diễn ra trong đời sống hằng ngày, tạo ra những sơ hở trong quản lý, ảnh hưởng đến tư tưởng, lối sống của cán bộ, chiến sĩ; tệ nạn xã hội không những chưa được ngăn chặn mà còn có xu hướng gia tăng, trong đó ma tuý, cờ bạc đang nổi cộm như một vấn nạn của xã hội; mật độ phương tiện tham gia giao thông gia tăng nhanh, trong khi hạ tầng cơ sở về giao thông không phát triển kịp cũng là một trong những xuất phát điểm của vi phạm về giao thông; sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, bằng các hình thức lôi kéo, kích động, phá hoại đoàn kết nội bộ quân đội và đoàn kết quân dân; dùng tiền, vật chất để mua chuộc, lôi kéo quân nhân. Yếu tố chủ quan làm phát sinh tội phạm trong quân đội, là: cấp uỷ, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị quản lý, giáo dục bộ đội chưa tốt, chưa chú trọng đến công tác giáo dục pháp luật (GDPL), kỷ luật; nội dung giáo dục còn dàn trải, hình thức chưa phong phú, dẫn đến nhận thức, ý thức về pháp luật của một số quân nhân còn hạn chế; có trường hợp nhận thức được nhưng coi thường pháp luật, việc chấp hành kỷ luật có nơi thực hiện chưa nghiêm; công tác quản lý con người, phòng gian, bảo mật, quản lý vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, quản lý địa bàn được phân công của các đơn vị có nơi còn lơi lỏng, sơ hở; công tác kiểm tra, giám sát chấp hành luật pháp Nhà nước, kỷ luật quân đội của một số cấp còn thiếu thường xuyên, triệt để; tính răn đe, phòng ngừa trong hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật quân đội còn hạn chế; sự phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng của địa phương nơi đóng quân, có nơi chưa thực sự bền chặt, tạo kẽ hở cho tội phạm xuất hiện… Thực tế cho thấy, ở một số đơn vị, do cấp uỷ, chỉ huy quan tâm không đầy đủ đến việc duy trì các nguyên tắc, chế độ, thậm chí chủ quan, bỏ qua những dấu hiệu không bình thường của người làm công tác quản lý tài chính, tài sản, nên không phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vi phạm; khi có vụ việc xảy ra mới tập trung tìm cách tháo gỡ, giải quyết, nên hiệu quả phòng, chống không cao. Cá biệt có đơn vị, người chỉ huy nhận thức việc xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm còn khiên cưỡng, hữu khuynh, hoặc cố tình giấu giếm, không báo cáo lên cấp trên và các cơ quan chức năng vì sợ ảnh hưởng đến thành tích đơn vị. Cùng với đó, hoạt động của cơ quan chức năng trong quân đội còn chưa đủ mạnh; nhiều trường hợp phát hiện chậm, giải quyết chưa kịp thời, còn để lọt người, lọt tội…, làm hạn chế hiệu quả công tác phòng ngừa.

Từ thực trạng, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, theo tôi, để giảm thiểu tình hình tội phạm nói chung và tội phạm trong quân đội nói riêng, phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành cả trong và ngoài quân đội, từ trung ương đến cơ sở; trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, quản lý chặt chẽ, thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên về ý thức trách nhiệm quân nhân với giữ gìn bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Theo đó, cấp ủy đảng các cấp cần thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên về truyền thống của quân đội, có nhận thức đúng về tác hại của các tệ nạn xã hội làm giảm sút nghiêm trọng chất lượng, hiệu quả công tác, học tập; gây thiệt hại về kinh tế, sức khỏe, tâm lý và dẫn đến suy thoái về phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống người cán bộ, đảng viên, người quân nhân cách mạng. Vướng vào tệ nạn xã hội làm mất vị thế, uy tín, danh dự, truyền thống tốt đẹp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đồng thời làm giảm sút vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đối với gia đình và xã hội, tệ nạn xã hội gây thiệt hại về kinh tế, là “gánh nặng” cho gia đình; gây mất trật tự kỷ cương, an toàn xã hội.

Hai là, bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên ở các tổ chức đảng trong quân đội cũng đồng thời là người quân nhân, được bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn về đời sống vật chất và tinh thần theo quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, cấp ủy đảng các cấp ở các cơ quan, đơn vị trong quân đội cần phải quan tâm, chăm lo, bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn về đời sống vật chất theo quy định, chính sách hiện hành và tích cực, chủ động nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, đảng viên tùy theo điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, đảng viên phù hợp với từng lứa tuổi, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động sinh hoạt, vui chơi tập thể, nhất là các hoạt động trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ tạo sự hứng thú, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên nhằm hạn chế các vi phạm. Bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần sẽ làm cho các nhu cầu thiết yếu nhất của cán bộ, đảng viên được thỏa mãn, qua đó giúp cho họ không sa vào sự “cám dỗ” của các tệ nạn xã hội.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sức đề kháng,”miễn dịch” trước những cám dỗ của các tệ nạn xã hội. Công tác tư tưởng phải được thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình nhằm định hướng và giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên nảy sinh trong tổ chức đảng. Các cấp ủy đảng, tổ chức chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp khi đánh giá phân loại tư tưởng cán bộ, đảng viên cần phải cụ thể, khách quan, chính xác và thiết thực. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lý, sức khỏe của mọi cán bộ, đảng viên thông qua trực tiếp tiếp xúc, qua dư luận, các mối quan hệ. Thông qua thái độ, động cơ, hiệu quả công tác, kết quả huấn luyện, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên để kịp thời nắm bắt tư tưởng và có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn từ xa, không để những vi phạm nhỏ phát sinh thành những vụ việc lớn. Quan tâm động viên và giúp đỡ những cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để họ có tư tưởng, bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ của các tệ nạn xã hội. Thường xuyên chủ động định hướng nhận thức và tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những sự kiện dễ nảy sinh tiêu cực, tham gia các tệ nạn xã hội: các kỳ chung kết bóng đá thế giới, châu lục, khu vực, trong nước; các ngày lễ, hội, ngày Tết; các ngày nghỉ, kỳ nghỉ dài ngày. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với từng chức trách, nhiệm vụ được giao ở mọi điều kiện hoàn cảnh không gian, thời gian trong quá trình học tập, công tác, nhất là trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ thiếu sự quản lý trực tiếp của tổ chức và gia đình để luôn làm chủ được bản thân không bị lôi cuốn vào các tệ nạn xã hội. Thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên cá biệt, cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để chủ động nắm bắt tư tưởng và phối hợp với gia đình giải quyết kịp thời, triệt để khi có biểu hiện vi phạm các tệ nạn xã hội.

Bốn là, cùng với giáo dục, nâng cao giác ngộ về luật pháp, việc quản lý con người bằng các biện pháp hành chính gắn với duy trì nghiêm nền nếp chính quy của đơn vị có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiều vụ án xảy ra thời gian qua, có một phần trách nhiệm không nhỏ của chỉ huy các cấp, nhất là người chỉ huy trực tiếp. Đó là các biểu hiện: buông lỏng các biện pháp duy trì kỷ luật của đơn vị, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ; sơ hở trong quản lý vật tư, tài chính; thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, tuần tra, bảo vệ,… thiếu thường xuyên, chặt chẽ; xử lý các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường trong đơn vị thiếu kiên quyết, không dứt điểm, dẫn đến vụ việc diễn ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng hơn;… Vì vậy, cùng với các biện pháp giáo dục, động viên nhằm nêu cao tính tự giác của quân nhân, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị một cách chặt chẽ, bảo đảm để đơn vị luôn an toàn, vật tư, tài chính không bị thất thoát. Quân nhân khi làm nhiệm vụ, nhất là đi công tác lẻ, đi phép hay tranh thủ,… cần có sự liên hệ thường xuyên và sự kiểm tra, giám sát của tổ chức. Cần tăng cường hiệu quả làm nhiệm vụ của lực lượng Kiểm soát quân sự, lực lượng Bảo vệ an ninh quân đội; thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an và các lực lượng an ninh khác, nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn nói chung, khu vực quân sự, quốc phòng nói riêng; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, điều chỉnh hành vi của quân nhân khi tham gia giao thông và sinh hoạt ngoài đơn vị. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm các chế độ công tác và quản lý bộ đội trong ngày, trong tuần; tăng cường công tác quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự, quản lý tài chính, tài sản; đặc biệt quan tâm tới những cán bộ, nhân viên có các biểu hiện bất thường trong công tác, sinh hoạt như: giàu lên nhanh chóng, có biểu hiện lối sống buông thả, quan hệ phức tạp…, nhất là những người có trách nhiệm trong việc quản lý tài sản, con dấu, tài liệu quan trọng của đơn vị.

Năm là, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm. Đây là biện pháp có ý nghĩa răn đe, giáo dục chung cho mọi cán bộ, đảng viên trong toàn quân đối với những vi phạm khi tham gia các tệ nạn xã hội. Theo đó, mọi vi phạm của cán bộ, đảng viên về các tệ nạn xã hội phải được điều tra, xác minh, kết luận, xử lý nghiêm minh, công khai, kịp thời, chính xác, đúng tính chất, mức độ vi phạm theo kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật của quân đội. Kết quả xử lý các vi phạm tệ nạn xã hội của cán bộ, đảng viên phải được thông báo công khai, rộng rãi trong cơ quan, đơn vị và toàn quân để nêu gương răn đe đối với những cán bộ, đảng viên khác. Cần chống bệnh thành tích, xử lý nội bộ, bao che, giấu giếm khuyết điểm trong xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội.

Ngoài những nội dung trên, để ngăn ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trong quân đội, công tác tuyển quân cần phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, không để lọt các đối tượng mắc tệ nạn xã hội hoặc phạm tội vào quân đội. Các đơn vị còn phải chú trọng quản lý tốt tài liệu, an ninh mạng; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị, nêu cao ý thức cảnh giác, phòng gian, bảo mật. Các cấp ủy đảng và chỉ huy các đơn vị quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng và chấp pháp trong quân đội lên một bước mới. Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị thực sự trong sạch, lành mạnh, tạo ra những “sân chơi” phù hợp với tuổi trẻ trong quân đội, từ đó thu hút quân nhân vào các hoạt động bổ ích, giàu chất nhân văn; giúp họ tránh xa các tệ nạn xã hội cũng như những cám dỗ về vật chất tầm thường, bởi đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến động cơ, hành vi phạm tội.

(Dương Minh Hùng)