Top 3 # Xem Nhiều Nhất Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Photomarathonasia.com

Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Thời Kỳ Mới

Giáo dục chính trị (GDCT) là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; là một nội dung không thể thiếu của công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) trong quân đội; được tiến hành trong các nhà trường và ở các cơ quan, đơn vị; nhằm nâng cao nhận thức chính trị và xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho mọi quân nhân, bảo đảm cho quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong các tình huống.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) và Tổng cục Chính trị (TCCT), các nhà trường, cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung GDCT cho các đối tượng. Trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu chung về đào tạo cán bộ quân đội, các nhà trường đã cụ thể hoá, bổ sung, hoàn thiện nội dung về chính trị, tư tưởng trong mục tiêu đào tạo cho các đối tượng, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ, nhất là thực hiện chức vụ ban đầu của đối tượng đào tạo. Các nhà trường đã quan tâm đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV); tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các kết quả nghiên cứu KHXH&NV vào thực tiễn giảng dạy. Đội ngũ làm công tác giảng dạy KHXH&NV được quan tâm củng cố, kiện toàn; được cử đi đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường, đi thực tế ở các đơn vị để nâng cao trình độ học vấn cũng như hiểu biết thực tiễn hoạt động của bộ đội. Các đơn vị thực hiện có nền nếp chế độ tập huấn, bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên kiêm chức và cán bộ tuyên huấn, nhằm nâng cao năng lực thực hành GDCT theo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Nhờ đó, công tác GDCT đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội và đơn vị, cùng tư duy mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc…; đồng thời, tích cực đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, thù địch mưu toan phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng, v.v. Những hoạt động đó đã góp phần tạo nên sự thống nhất tư tưởng và hành động, sự đoàn kết, nhất trí trong toàn quân; góp phần tích cực vào việc xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, củng cố và tăng cường “trận địa” tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, ý đồ “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch, bồi dưỡng và phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, công tác GDCT trong quân đội vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục. Do chưa nhận thức thấu đáo vị trí, tầm quan trọng của công tác GDCT, nên cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy ở một số nhà trường, cơ quan, đơn vị chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Ở một số nhà trường vẫn còn tình trạng giáo viên lý luận phải giảng dạy nhiều bộ môn không đúng chuyên ngành đào tạo, thậm chí chưa được đào tạo sư phạm. Việc cập nhật, bổ sung kiến thức mới vào giảng dạy còn hạn chế, tính thuyết phục và tính chiến đấu chưa cao; sự trùng lặp về nội dung của một số bộ môn (nhất là những môn có sự giao thoa về kiến thức) chưa được khắc phục triệt để; tình trạng độc thoại trong truyền thụ kiến thức hoặc dạy “chay” còn phổ biến. Chất lượng giáo án và việc phê duyệt giáo án; phương pháp sư phạm của đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế. Việc quản lý, bồi dưỡng của cấp trên đối với cấp dưới ở các đơn vị chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp. Cùng với đó, cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm cho GDCT chưa được các nhà trường, cơ quan và đơn vị đầu tư đúng mức; giáo trình, tài liệu vừa thiếu, vừa không cập nhật… đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác này. Có thể nói rằng, việc chậm khắc phục những khâu yếu hiện nay của một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ quân đội về: trình độ lý luận, sự nhạy cảm chính trị, nhất là về phẩm chất, đạo đức, phong cách, lối sống trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường và các thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận của các thế lực thù địch… có một phần trách nhiệm của công tác GDCT trong các nhà trường, cơ quan và đơn vị quân đội.

Nguyên nhân của tình hình trên là do việc quán triệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác GDCT của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy một số nhà trường, cơ quan và đơn vị chưa sâu sắc; chưa có các chủ trương, biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số nhà trường, cơ quan và đơn vị chưa phát huy được vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ giảng dạy, quản lý và cơ quan tham mưu. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chậm được đổi mới; việc kiểm tra, đánh giá kết quả còn hình thức, chưa bảo đảm đúng thực chất… nên chưa động viên được tính tích cực, chủ động, sáng tạo cũng như ý thức, trách nhiệm của CBCS và học viên, v.v.

Là một bộ phận trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung quan trọng của CTĐ,CTCT, công tác GDCT trong quân đội phải gắn liền với yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội và phải xuất phát từ chủ trương, phương hướng công tác tư tưởng, lý luận chung của toàn Đảng nhằm củng cố, tăng cường “trận địa” chính trị, tư tưởng của Đảng trong quân đội; góp phần xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trước yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, GDCT trong các nhà trường quân đội cần làm tốt trên cả hai phương diện: giáo dục KHXH&NV cho các đối tượng học viên theo chương trình quy định và làm tốt GDCT thường xuyên cho CBCS, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và học viên theo chương trình chung; GDCT ở các cơ quan và đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giáo dục cơ bản theo chương trình quy định cho các đối tượng và giáo dục thường xuyên thông qua các nhiệm vụ. Dù GDCT ở các nhà trường, cơ quan và đơn vị có đặc điểm khác nhau, nhưng để nâng cao chất lượng GDCT trong thời kỳ mới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy mỗi nhà trường, cơ quan, đơn vị đều cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các đơn vị đối với công tác GDCT. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các nhà trường, cơ quan và đơn vị phải thấu triệt mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác GDCT; nhận thức sâu sắc những quan điểm, định hướng tư tưởng của Đảng (nhất là kết luận của Bộ Chính trị/khoá X về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2/khoá VIII về giáo dục – đào tạo, Nghị quyết Trung ương 5/khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới), Nghị quyết số 86/ NQ-ĐUQSTW của ĐUQSTƯ về công tác giáo dục – đào tạo trong tình hình mới… Lãnh đạo, chỉ huy các nhà trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chương trình, nội dung giáo dục KHXH&NV theo các quyết định của BQP và TCCT (Quyết định số 64/2003/QĐ-BQP của BQP về tỉ lệ khối lượng kiến thức KHXH&NV cho các đối tượng đào tạo theo các cấp học, bậc học và quy định tổ chức khoa, tổ bộ môn KHXH&NV trong hệ thống nhà trường quân đội; các quyết định của TCCT số: 170/QĐ-CT, 911/QĐ-CT, 1010/QĐ-CT, 1565/QĐ-CT và 266/QĐ-CT… về chương trình KHXH&NV đào tạo cho các cấp học, bậc học). Trên cơ sở đó, phát huy trách nhiệm của các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác GDCT; gắn trách nhiệm của từng cấp ủy viên trong tổ chức, quản lý và tham gia công tác GDCT; khắc phục triệt để hiện tượng “giao khoán” việc GDCT cho các khoa lý luận, đội ngũ giáo viên, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị. Người chỉ huy các cấp phải chủ động, dân chủ bàn bạc với chính ủy, chính trị viên và chỉ đạo cơ quan chức năng, các khoa KHXH&NV xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch GDCT đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ và thống nhất.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý và cơ quan tham mưu GDCT. Trình độ lý luận, phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống của đội ngũ cán bộ giảng dạy, chỉ huy, quản lý có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành, phát triển nhân cách của học viên các nhà trường cũng như CBCS các đơn vị. Để nâng cao chất lượng công tác GDCT, các đơn vị, nhà trường phải có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho họ; đồng thời, yêu cầu mỗi người phải luôn tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, không ngừng hoàn thiện về nhân cách để làm gương cho bộ đội noi theo.

Nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên KHXH&NV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới, các học viện, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 85/2005/QĐ-BQP của Bộ trưởng BQP về kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo đến năm 2010. Trên cơ sở đó và căn cứ vào thực tiễn của từng trường, các cấp ủy thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, kiện toàn và phát triển nhà giáo; trong đó, cần quan tâm đúng mức đến giáo viên KHXH&NV có đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng ngày càng cao; khắc phục tình trạng giáo viên phải dạy nhiều môn, làm hạn chế chất lượng giáo dục – đào tạo. Các nhà trường phải tích cực thực hiện việc luân chuyển cán bộ giữa nhà trường với đơn vị, đảm bảo gắn GDCT với thực tiễn đơn vị, quân đội, đất nước; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý và tham mưu có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề của công tác GDCT trong tình hình mới.

GDCT còn được thực hiện qua các sinh hoạt chính trị hằng năm (học chính trị tại chức, quán triệt nghị quyết của Đảng…) của CBCS, công nhân viên quốc phòng. Do vậy, theo phân cấp, các cấp ủy phải lựa chọn kỹ lưỡng và bồi dưỡng chu đáo đội ngũ báo cáo viên, để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo các lớp học này có chất lượng, hiệu quả cao.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu GDCT trong các nhà trường, cơ quan và đơn vị phải là những người có trình độ chuyên môn vững, nhạy bén về chính trị, tham mưu đúng và trúng những vấn đề đang nổi lên để cấp ủy, người chỉ huy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác GDCT. Do đó, các cấp cần chú ý xây dựng đội ngũ này, bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng theo đúng yêu cầu đặt ra. Mặt khác, mỗi cán bộ tham mưu phải tự mình ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, khả năng chuyên môn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp GDCT. Các nhà trường, cơ quan và đơn vị phải tiếp tục đổi mới hệ thống giáo trình, tài liệu GDCT cho các đối tượng, đảm bảo tính lý luận, thực tiễn và cập nhật thông tin mới, phù hợp với đối tượng giáo dục. Nội dung GDCT phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực tiễn của đất nước, quân đội và đơn vị, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ chính trị đang đặt ra. Trong thời gian tới, nội dung GDCT cần phải chú ý đẩy mạnh việc tuyên truyền kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (năm 1991) của Đảng và 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới; góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 9 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Cùng với đó, công tác GDCT phải chủ động nghiên cứu, giải đáp những vướng mắc nảy sinh trong nhận thức tư tưởng của CBCS từ thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ quá trình xây dựng quân đội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, như: mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế với thực hiện đường lối kinh tế độc lập, tự chủ; phát triển kinh tế thị trường với đảm bảo công bằng xã hội và thực hiện tốt chính sách xã hội; phát triển kinh tế đi đôi với việc huy động nhân lực, vật lực của toàn xã hội cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tổ chức, biên chế, trang bị, cách đánh của ta để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của địch có sử dụng vũ khí công nghệ cao; vấn đề phòng, chống tham nhũng hiện nay, v.v.

Bên cạnh chương trình cơ bản, công tác GDCT phải tăng cường nội dung bổ trợ, cập nhật thông tin sát với từng đối tượng, từng thời điểm; tập trung quán triệt sâu sắc những nội dung mới theo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ĐUQSTƯ, hướng dẫn của TCCT về GDCT. Theo đó, các nhà trường, cơ quan và đơn vị phải thường xuyên giáo dục về tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, nhiệm vụ đơn vị và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Coi trọng giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước XHCN và lý tưởng chiến đấu của người quân nhân cách mạng; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh do cuộc sống đặt ra. Trong quá trình đó, cần chú ý vận dụng những thành tựu khoa học – công nghệ trong các lĩnh vực (nhất là công nghệ thông tin) vào công tác GDCT. Khắc phục triệt để những nhận thức cho rằng GDCT chỉ đơn thuần là đào tạo, huấn luyện chính trị, dẫn đến tách rời giữa học và hành, lý luận và thực tiễn. Bên cạnh các hình thức lên lớp, phải chú ý các hình thức sinh hoạt chính trị, thông báo chính trị – thời sự, ngày chính trị, văn hoá – tinh thần, các hoạt động giao lưu, thi tìm hiểu về các sự kiện chính trị, tìm hiểu pháp luật, truyền thống…; kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chính trị với các mặt huấn luyện khác, giáo dục với quản lý, rèn luyện bộ đội, giáo dục thông qua thực hiện các cuộc vận động, các ngày kỷ niệm… nhằm biến quá trình giáo dục thành “tự giáo dục” của mọi CBCS.

Bốn là, kiểm tra, đánh giá kết quả GDCT phải bảo đảm tính khách quan, khoa học. Việc làm đó sẽ tạo động lực khuyến khích cả người dạy và người học nâng cao chất lượng tất cả các khâu, các bước trong quy trình GDCT. Bởi vậy, các nhà trường, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8-9-2006 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 60/CT-TM ngày 25-12-2006 của Tổng Tham mưu trưởng về việc “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tại các cơ sở đào tạo trong quân đội”. Theo đó, việc đánh giá kết quả công tác GDCT phải đúng thực chất; kịp thời phát hiện, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và biểu dương những nhân tố tích cực trong quá trình GDCT. Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả GDCT, các nhà trường, cơ quan và đơn vị phải thường xuyên đổi mới cả hình thức và biện pháp, trong đó tập trung kiểm tra kết quả nhận thức lý luận gắn với kết quả thực hành chức trách, nhiệm vụ; để qua đó, đánh giá đúng thực chất trình độ lý luận, nhận thức chính trị, cũng như khả năng vận dụng vào quá trình hoạt động thực tiễn của mọi CBCS .

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng. GDCT là một nội dung của CTĐ, CTCT, nên đó là trách nhiệm của mọi cấp, ngành và lực lượng. Theo đó, mọi cán bộ (chỉ huy tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật), mọi tổ chức (đảng, chỉ huy, tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân) cần chủ động lồng ghép các yêu cầu GDCT vào các hoạt động nghiệp vụ theo chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, theo chức năng của mỗi tổ chức; xem đó là biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với đó, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các nhà trường, cơ quan, đơn vị cần chú ý khai thác có hiệu quả hoạt động của bảo tàng, nhà văn hoá, thư viện, Phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật… cho mục tiêu GDCT. Bên cạnh việc phấn đấu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hoá, tinh thần của bộ đội, hoạt động của các thiết chế văn hoá ở các đơn vị quân đội cần chủ động hướng vào xây dựng cho mọi CBCS trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Sáu là, quan tâm đầu tư, nâng cấp và hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị GDCT. Một trong những nguyên nhân hạn chế chất lượng GDCT ở các nhà trường, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho GDCT. Nhiều đơn vị cơ sở không có đủ hội trường, bàn ghế, phòng học phục vụ cho học tập chính trị, nghe thời sự của CBCS; giáo trình, tài liệu phục vụ cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học (theo hướng tích cực) ở nhiều nhà trường không đáp ứng được yêu cầu của giáo viên, học viên; phương tiện trình – chiếu lạc hậu, thiếu thốn… Vì thế, các cấp, các ngành cần quan tâm đầu tư, đổi mới và hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ GDCT. Theo đó, cùng với sự quan tâm đầu tư của cấp trên, lãnh đạo, chỉ huy các nhà trường, cơ quan và đơn vị cần phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, chủ động khai thác nhiều nguồn lực để từng bước bổ sung, nâng cấp và hiện đại hoá trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, giáo trình, tài liệu… nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn cho công tác GDCT.

Thực hiện tốt những nội dung trên, làm cho chất lượng GDCT ở các nhà trường, cơ quan và đơn vị được nâng lên, là góp phần tích cực vào việc xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Trung tướng, PGS,TS. NGUYỄN TUẤN DŨNG

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chính Trị Ở Đơn Vị

Trung đoàn 263, Sư đoàn 367:

Công tác giáo dục chính trị (GDCT) nhằm bồi dưỡng, phát triển và hoàn thiện nhân cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác và năng lực hoạt động thực tiễn của người quân nhân. Thời gian qua, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 đã có nhiều giải pháp phù hợp và hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng GDCT, góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một buổi học tập chính trị tại Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 263.

Quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Thượng tá Võ Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 263, cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng GDCT ở đơn vị, trong đó chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị. Từ Đảng ủy Trung đoàn đến các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc thường xuyên bổ sung, kiện toàn tổ cán bộ giảng dạy chính trị, bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng tốt. Toàn Trung đoàn thành lập 5 tổ cán bộ giảng dạy chính trị và tổ chức học tập theo phân cấp thông qua các hình thức giáo dục cơ bản”.

Trung úy Phạm Huy Tuấn – Chính trị viên phó Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 263, cho biết: “Thông qua các đợt tập huấn, hội thi, hội thao do Trung đoàn và cấp trên tổ chức, chúng tôi được bồi dưỡng về nghiệp vụ hoạt động CTĐ, CTCT, cũng như trình độ, phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc truyền thụ kiến thức, thông tin, nội dung bài giảng đến với người học. Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ, kỹ năng trong giảng dạy chính trị ở Tiểu đoàn cũng được tiến hành thường xuyên theo phương châm: Cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, tổ trưởng tổ giáo viên bồi dưỡng các thành viên trong tổ qua các buổi thông qua giáo án, trao đổi, gặp gỡ góp ý riêng…”.

Đổi mới hình thức, phương pháp

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, Trung đoàn tập trung giáo dục cho bộ đội nắm vững và nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của các cấp, về “đối tác”, “đối tượng” của cách mạng, đối tượng tác chiến của Bộ đội PK-KQ, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch… xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, yêu mến đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Đỗ Trung Hiếu – Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn, chia sẻ: “Quá trình thực hiện công tác GDCT tại đơn vị, Trung đoàn luôn kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên trong các nhiệm vụ; giáo dục truyền thống, thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động câu lạc bộ, văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động giao lưu kết nghĩa; gắn GDCT với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật bộ đội. Đặc biệt, Trung đoàn đã phát huy có hiệu quả hoạt động của “tổ truyền thanh nội bộ”, nhất là trong các dịp lễ kỷ niệm, ngày truyền thống; sử dụng các phương pháp trực quan thông qua hình ảnh, mô hình, minh họa, sử dụng băng đĩa hình, phim tài liệu bổ trợ theo từng nội dung”.

Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp trong giáo dục, chất lượng công tác GDCT của Trung đoàn 263 thời gian qua không ngừng được nâng lên và đi vào chiều sâu. Ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội ngày càng tốt hơn, tình hình chính trị đơn vị ổn định, trận địa tư tưởng được củng cố vững chắc, góp phần quan trọng để Trung đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: LÊ THANH BÌNH

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Trong Tình Hình Mới

(LSO) – Những năm qua, cấp ủy đảng các cấp đã chủ động triển khai tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Qua đó, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý chí vượt qua mọi khó khăn thách thức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là: đã chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; cán bộ, đảng viên nhận thức sâu hơn các quan điểm, chủ trương nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng của các cấp uỷ, cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị, mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực công tác có bước chuyển biến đáng kể, từng bước đáp ứng việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đó là:

Trước tác động tiêu cực của tình hình thế giới, của mặt trái kinh tế thị trường và những hạn chế của nền kinh tế – xã hội, đất nước, của tỉnh đã tác động đến một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân và nảy sinh những biểu hiện băn khoăn, lo lắng, quan điểm lập trường không vững vàng, có tâm trạng hoài nghi, ảnh hưởng tới tính đồng thuận của xã hội. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chậm đổi mới tư duy vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ và đảng viên ở một số địa bàn, đơn vị tư duy mới trong sản xuất, phát triển kinh tế còn hạn chế…

Một số cấp uỷ cơ sở chưa thật sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; chưa làm tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng; phương pháp học tập, quán triệt còn chậm đổi mới, có mặt hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực, chịu khó học tập rèn luyện, chấp hành không nghiêm việc học tập lý luận chính trị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có mặt chưa tích cực, tính chiến đấu chưa cao. Một bộ phận cán bộ tham mưu công tác chính trị, tư tưởng, cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị năng lực trình độ có mặt còn hạn chế.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa toàn diện; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành kỷ luật của Đảng có mặt chậm đổi mới. Các biện pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có lúc còn thiếu kịp thời, chưa kiên quyết.

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và dự báo tình hình có thời điểm, có mặt còn chậm, thiếu nhạy bén, thiếu chiều sâu, nên việc chỉ đạo, xử lý đạt hiệu quả chưa cao.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cần tiếp tục nhận thức sâu sắc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ và của toàn bộ hệ thống chính trị và của mỗi một cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ đảng, trước hết là đồng chí bí thư và thủ trưởng các cơ quan phải tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác tư tưởng. Mọi việc thành công hay không thành công trước hết phải bắt nguồn từ nhận thức tư tưởng, tư tưởng có thấm nhuần và thống nhất thì mới hành động đúng. Chính vì vậy, làm tốt công tác tư tưởng, tích cực nắm bắt, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc về tư tưởng, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị sẽ là yếu tố quyết định nhằm tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong toàn Đảng bộ.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt chẽ với phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà đang phải đối phó với những khó khăn, thách thức như hiện nay. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; làm chuyển biến nhận thức và tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên. Khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ và Nhân dân.

Trong tuyên truyền phải có những bài viết tốt, nêu gương người tốt, việc tốt, nhưng đặc biệt quan trọng là phải phê phán những việc làm sai phạm, những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu Nhân dân và doanh nghiệp; phê phán những tư tưởng lệch lạc, những thông tin sai sự thật. Đề cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin khách quan, trung thực, đúng định hướng. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa dạng hoá hình thức giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và trong xã hội. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sắp tới và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tạo chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong hệ thống chính trị, trong trường học và trong Nhân dân. Chi bộ, tổ chức cơ sở đảng phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò giám sát, góp ý kiến nhận xét của Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể Nhân dân về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập vào sinh hoạt đảng bộ, chi bộ một cách thường xuyên. Nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng; xây dựng phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu Nhân dân; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát Quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, thực hiện tốt nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về chính trị tư tưởng, vô trách nhiệm, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống. Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống có hiệu quả cuộc đấu tranh “Diễn biến hòa bình”, làm thất bại âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Xây dựng bộ máy tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức; xây dựng đội ngũ giáo viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Mọi việc thành công hay không thành công trước hết phải bắt nguồn từ nhận thức tư tưởng, tư tưởng có thấm nhuần và thống nhất thì mới hành động đúng. Chính vì vậy, làm tốt công tác tư tưởng, tích cực nắm bắt, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc về tư tưởng, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị sẽ là yếu tố quyết định nhằm tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong toàn Đảng bộ.

Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viêntrong trường mầm non………………………… A. ĐẶT VẤN ĐỀI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.Sự nghiệp giáo dục đào tạo luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt chú trọng và quan tâm hàng đầu trong đường lối chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Điều đó cũng đã khẳng định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ II BCH Trung ương Đảng khóa VIII Đảng đã khẳng định.“Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong giai đoạn đổi mới, Ban bí thư TW Đảng đã có Chỉ thị 40 – CT/TW ngày 15 thánh 6 năm 2004 về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết, là nhân tố có tính quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn hiện nay.Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,là nền tảng quan trong trong việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Vì vậy việc chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của nhà trường, của mỗi gia đình và của toàn xã hội. Trong đó Trường mầm non là môi trường thuận lợi nhất để trẻ phát triển một cách toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho trẻ. Bởi đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục. Muốn vậy, cần có đội ngũ nhà giáo đạt trình độ

chuẩn và trên chuẩn , giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, yêu nghề, mến trẻ , tập thể sư phạm nhà trường phải đoàn kết thống nhất, có tình thương yêu, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, luôn có ý thức phấn đấu , rèn luyện học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như năng lực công tác. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.1Trong những năm qua chất lượng đội ngũ giáo viên Ngành học mầm non Thị xã Bỉm Sơn nói chung và trường mầm non Ba Đình nói riêng đã có những chuyển biến rõ rệt cả về số lượng và chất lượng. Song trong thực tế hiện nay các trường mầm non trên địa bàn và đặc biệt là Trường mầm non Ba Đình có nhiều giáo viên trẻ mới vào ngành năng lực chuyên môn còn rất hạn chế, vì vậy viÖc vận dụng phương pháp giảng dạy chương trình giáo dục Mầm non non mới còn lúng túng, tác phong chưa linh hoạt nên ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường. Từ những lý do trên với trách nhiệm lớn lao của một người quản lý, đặc biệt bản thân tôi là Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách về chuyên môn. Do đó tụi luụn luôn trăn trở, suy nghĩ để nghiên cứu với mong muốn tìm ra những biện pháp tối ưu nhất để áp dụng xây dựng , bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững vàng về mọi mặt, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, mà tôi đã chọn đề tài ” Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non” làm đề tài nghiên cứu của mình trong năm học 2012 – 2013. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀI. CƠ SỞ LÝ LUẬN:Như chúng ta đã biết Ngành học Mầm non là bậc học đầu tiên là nền móng sơ khai của hệ thống giáo dục quốc dân. Song việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên lại càng quan trọng hơn, quyết định hơn, làm đòn bẩy để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Do đó việc xây dựng bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên với phương châm là yêu nghề mến trẻ và thực sự là người mẹ hiền thứ hai của trẻ. Để đạt được mục tiêu trên chúng ta phải xây dựng được một đội ngũ giáo viên vững mạnh, một đội ngũ cán bộ quản lý giỏi có như vậy với đáp ứng được yêu cầu của giáo dục hiện nay. Đó chính là tập thể sư phạm của nhà trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng vừa ” Hồng” vừa “chuyên” Tập thể sư phạm bao gồm cán bộ quản lý và giáo 2viên, trong đó giáo viên là lực lượng chủ yếu vì đó là người trực tiếp tổ chức quá trình giáo dục phải có những thành viên trong tập thể sư phạm gắn bó với nhau, phải có lý tưởng chung, tinh thần trách nhiệm chung trước thế hệ trẻ, với những tình cảm đẹp đẽ đó các cán bộ giáo viên động viên giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Ba Đình, ngày 20 tháng 4 năm 2013 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. Người viết Nguyễn Thị Vui