Top 20 # Xem Nhiều Nhất Biện Pháp Giải Quyết Vấn Đề Việc Làm Ở Nước Ta Là Gì / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Photomarathonasia.com

Biện Pháp Giải Quyết Vấn Đề Việc Làm Ở Nước Ta Là Gì? / 2023

– Cấu tạo ra nhiều công ăn việc làm và có mức tiền lương tốt hơn để tại mỗi mức lương thu hút được nhiều lao động hơn.

– Tăng cường hoàn thiện các chương trình dạy nghề, đào tạo lại, tổ chức tốt thị trường lao động.

Đối với loại thất nghiệp chu kỳ:

– Cần áp dụng chính sách tài khoá, tiền tệ để làm gia tăng tổng cầu nhằm kích thích các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, theo đó thu hút được nhiều lao động.

– Để xảy ra một tình trạng thất nghiệp tràn lan sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội. Nền kinh tế sẽ phải từ bỏ những sản phẩm, dịch vụ mà những người công nhân bị thất nghiệp làm ra. Hơn nữa, đó còn là sự lãng phí to lớn nguồn nhân lực đang ở độ tuổi lao động và để tồn tại một lượng lớn người mất việc làm, để họ rơi vào tình cảnh nghèo khó sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Do đó, cần phải có những chính sách, kế hoạch bài bản hơn để ngăn ngừa nguy cơ nạn thất nghiệp tiếp tục lan rộng.

Những biện pháp khác

– Cắt giảm thuế tiêu thụ cũng giúp giảm gánh nặng chi tiêu cho người tiêu dùng với hy vọng rằng tổng cầu sẽ được duy trì ở mức khả dĩ, tác động tích cực ngược lại đến doanh nghiệp và do đó giảm thiểu được nạn sa thải nhân lực do sản xuất kinh doanh đình đốn.

– Thông qua các tổ chức công đoàn thuyết phục người lao động và chủ doanh nghiệp chấp nhận một mức cắt giảm trong tiền lương để duy trì số công ăn việc làm trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, biện pháp này cũng lại chỉ được áp dụng được ở những nơi có tổ chức công đoàn và vẫn còn hoạt động.

– Đào tạo nghề cho bà con ở nông thôn đặc biệt là con cái của họ, khi diện tích đất sản xuất của họ bị thu hồi thì có thể dể dàng chuyển sang làm những ngành nghề khác.

– Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động là nơi mà không những giải quyết được tình trạng thất nghiệp ở trong nước mà còn thu được nguồn ngoại tệ không nhỏ cho quốc gia.

– Chú trọng đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

– Hạn chế tăng dân số.

– Khuyến khích sử dụng lao động nữ.

– Tập trung phần vốn tín dụng từ quỹ quốc gia về việc làm với lãi xuất ưu đãi do các đối tượng trọng điểm vay theo dự án nhỏ để tự tạo việc làm cho bản thân gia đình và công cộng.

Thực Trạng Lao Động Và Biện Pháp Cơ Bản Giải Quyết Việc Làm Ở Nước Ta / 2023

Lêi nãi ®Çu Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi VÊn ®Ò Lao ®éng-ViÖc lµm lu”n ®­îc coi lµ nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu trong c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ chÝnh s¸ch x· héi c¬ b¶n cña ®Êt n­íc nh”m môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng v× con ng­êi. Qóa tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, ®· mang l¹i nh÷ng kÕt qña rÊt quan träng ®­a n­íc ta b­íc sang mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, giai ®o¹n ®Èy m¹nh c”ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Song trong qóa tr×nh ®æi míi còng ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm gi¶m thÊt nghiÖp cho ng­êi lao ®éng. V× vËy, vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch. Trong bèi c¶nh hiÖn nay lùc l­îng lao ®éng ngµy mét t¨ng do qu¸ tr×nh gia t¨ng d©n sè. MÆt kh¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn còng lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu ®¸p øng sù nghiÖp c”ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa cho giai ®o¹n hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi Thùc tr¹ng cung lao ®éng trong n­íc vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n­íc ta Qua ®©y em xin c¶m ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c ®Õn thÇy Bïi D­¬ng H¶i ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy, c¸c c” chó, anh chÞ trong vô lao ®éng-ViÖc lµm thuéc bé Lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi ®· gióp ®ì tµi liÖu vµ nhiÒu ý kiÕn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy, ®Æc biÖt lµ anh NguyÔn V©n NghÜa vµ chó Vô phã Lª Quang Trung. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong sù chØ b¶o gãp ý cña c¸c thÇy c” gi¸o vµ b¹n ®äc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! phÇn I Néi dung cña Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ viÖc lµm giai ®o¹n 2001-2005 I. Néi dung ®Ò ra 1. Quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm – Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng lµ chÝnh s¸ch x· héi c¬ b¶n cho môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng, lµ h­íng ­u tiªn trong toµn bé c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ x· héi. Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, lµnh m¹nh x· héi, ®¸p øng yªu cÇu bøc xóc cña nh©n d©n. – Gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng cã kh¶ n¨ng lao ®éng, cã nhu cÇu lµm viÖc, ®Æc biÖt lµ thanh niªn, lao ®éng n÷, c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch x· héi, lao ®éng lµ ng­êi tµn tËt, lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi, mäi ngµnh, mäi cÊp vµ toµn x· héi. – Môc tiªu t¹o viÖc lµm ph¶i ®­îc cô thÓ ho¸ thµnh chØ tiªu t¹o viÖc lµm míi trong kÕ ho¹ch nhµ n­íc hµng n¨m vµ n¨m n¨m, trong c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc x· héi vµ ®¬n vÞ c¬ së; trong ®ã ph¶i khai th¸c vµ huy ®éng mäi tiÒm n¨ng, nguån lùc ®Ó ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn t­¬ng xøng nh”m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. 2. §Þnh h­íng cña ch­¬ng tr×nh – T¨ng chç lµm viÖc míi, t¨ng thêi gian sö dông lao ®éng; Ban hµnh, hoµn thiÖn vµ tæ chøc thùc hiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, c¬ chÕ ®ång bé nh”m ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó t¹o më viÖc lµm, ®Èy nhanh chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh nghÒ, c¬ cÊu lao ®éng; Hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng – viÖc lµm theo h­íng cã c¸c chÝnh s¸ch thÝch hîp t¹o c”ng b”ng vÒ c¬ héi vµ b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt cho mäi c”ng d©n, mäi doanh nghiÖp vµ nhµ ®Çu t­ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trong t×m vµ tù t¹o viÖc lµm, trong tiÕp cËn víi th”ng tin kinh tÕ, th”ng tin thÞ tr­êng…; x©y dùng chÝnh s¸ch b¶o hiÓm thÊt nghiÖp; Thùc hiÖn chÕ ®é x©y dùng, thÈm ®Þnh vµ kiÓm so¸t chØ tiªu sö dông lao ®éng vµ t¹o viÖc lµm míi. KÕt hîp hµi hoµ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi gi¶i quyÕt viÖc lµm. – T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng viÖc lµm; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh”m ®¸p øng yªu cÇu c”ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc trong bèi c¶nh c¸ch m¹ng khoa häc vµ c”ng nghÖ ph¸t triÓn nh¶y vät vµ xu thÕ toµn cÇu hãa kinh tÕ. – Ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng, t”n träng nguyªn t¾c vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng kh¸ch quan cña thÞ tr­êng lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy mÆt tÝch cùc, ®ång thêi kh¾c phôc, h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc; t¨ng c­êng vai trß cña Nhµ n­íc trong viÖc kiÓm so¸t vµ ®iÒu chØnh quan hÖ cung cÇu lao ®éng trªn thÞ tr­êng lao ®éng th”ng qua hÖ thèng luËt ph¸p nh”m ®¶m b¶o c”ng b”ng x· héi vµ trî gióp cho c¸c nhãm ®èi t­îng yÕu thÕ; Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng n”ng th”n; – T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng hç trî trùc tiÕp ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi thÊt nghiÖp, ng­êi thiÕu viÖc lµm. Ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng trung t©m dÞch vô viÖc lµm vµ th”ng tin thÞ tr­êng lao ®éng. Ph¸t triÓn viÖc lµm th”ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, c¸c ho¹t ®éng hç trî trùc tiÕp cña nhµ n­íc vµ xuÊt khÈu lao ®éng. – Ph¸t triÓn vµ më réng hîp t¸c quèc tÕ. Tranh thñ c¸c nguån lùc bªn ngoµi, thu hót ®Çu t­ vµ tham gia mét c¸ch chñ ®éng vµo ph©n c”ng lao ®éng quèc tÕ ®Ó liªn doanh, liªn kÕt t¹o më viÖc lµm. §Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. – X· héi ho¸ gi¶i quyÕt viÖc lµm. II . §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh So s¸nh víi môc tiªu ®Æt ra 1.1. Môc tiªu chung KÕ ho¹ch trong 5 n¨m c¶ n­íc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho kho¶ng 7-7,5 triÖu lao ®éng, mçi n¨m t¹o viÖc lµm cho 1,4-1,5 triÖu Lao ®éng; gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp khu vùc ®” thÞ xuèng d­íi 6% vµ n©ng tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë khu vùc n”ng th”n lªn 80% vµo n¨m 2005. 1.2. KÕt qu¶ thùc hiÖn 1.2.1. KÕt qu¶ chung + TÝnh tõ n¨m 2001 ®Õn hÕt 2004, c¶ n­íc ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 5,9 triÖu lao ®éng, ®¹t 78,7% so víi kÕ ho¹ch, b×nh qu©n mçi n¨m gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 1,475 triÖu ng­êi. Víi tèc ®é gi¶i quyÕt viÖc lµm nh­ hiÖn nay, n¨m 2005 chóng ta cã thÓ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho kho¶ng 1,6 triÖu ng­êi, n©ng tæng sè ng­êi ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm trong 5 n¨m lµ 7,5 triÖu ng­êi, ®¹t kÕ ho¹ch 5 n¨m ®Ò ra. + Tû lÖ thÊt nghiÖp khu vùc thµnh thÞ gi¶m râ rÖt, theo sè liÖu ®iÒu tra 1/7/2004, tû lÖ nµy ®· gi¶m tõ 6,28 n¨m 2001 xuèng cßn 5,6% n¨m 2004, gi¶m 0,68%, nÕu duy tr× nhÞp t¨ng tr­ëng kinh tÕ nh­ hiÖn nay vµ ®¶m b¶o kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Õn hÕt n¨m 2005, tû lÖ thÊt nghiÖp sÏ gi¶m xuèng cßn 5,4% ®¹t môc tiªu kÕ ho¹ch 5 n¨m ( d­íi 6%). + Tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng khu vùc n”ng th”n t¨ng 74,4% n¨m 2001 lªn 79,34% n¨m 2004, t¨ng 4,94%. Dù kiÕn ®Õn hÕt n¨m 2005 tû lÖ nµy v­ît trªn 80%, ®¹t môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra cña ch­¬ng tr×nh. 1.2.2. KÕt qu¶ cô thÓ * T¹o viÖc lµm trong n­íc Dù kiÕn trong giai ®o¹n 2001-2005, t¹o viÖc lµm trong n­íc ®¹t 7,21 triÖu ng­êi, trong ®ã: – Khu vùc n”ng-l©m ng­ nghiÖp trong 5 n¨m qua ®· thu hót thªm 4,320 triÖu lao ®éng, gãp phÇn æn ®Þnh viÖc lµm cho 24,51 triÖu lao ®éng. – Khu vùc c”ng nghiÖp, x©y dùng, tiÓu thñ c”ng nghiÖp thu hót thªm 1,538 triÖu lao ®éng, duy tr× t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho 7,35 triÖu lao ®éng,. – Khu vùc dÞch vô cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh 10,5 triÖu lao ®éng, t¨ng thªm 1,352 triÖu lao ®éng. C¬ cÊu lao ®éng ®· cã b­íc chuyÓn dÞch râ nÐt theo h­íng t¨ng lao ®éng trong lÜnh vùc c”ng nghiÖp, x©y dùng tõ 16,7% n¨m 2000 lªn 17,4% n¨m 2004, dù kiÕn ®¹t 19% vµo n¨m 2005; lao ®éng trong c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng tõ 22% n¨m 2000 lªn 24,7% n¨m 2004, dù kiÕn ®¹t 24-25% vµo n¨m 2005, lao ®éng khu vùc n”ng- l©m- ng­ nghiÖp gi¶m tõ 61,3% n¨m 2000 xuèng cßn 57,9% n¨m 2004 vµ dù kiÕn gi¶m xuèng cßn 56-57% vµo n¨m 2005. * T¹o viÖc lµm ngoµi n­íc Trong 4 n¨m 2001-2004 c¶ n­íc ®· ®­a ®­îc 22 v¹n lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi, dù kiÕn n¨m 2005 xuÊt khÈu lao ®éng cho 7 v¹n lao ®éng, ®­a tæng sè ng­êi ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi lªn 29 v¹n ng­êi. 2. Ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ viÖc lµm giai ®o¹n 2001-2005 2.1. C¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn n”ng nghiÖp vµ n”ng th”n – Nhµ n­íc ®· chØ ®¹o tËp trung th©m canh ®Êt n”ng nghiÖp, chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu”i, t¨ng n¨ng suÊt c©y trång vËt nu”i ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng vïng träng ®iÓm s¶n xuÊt n”ng nghiÖp hµng hãa, chó träng ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i, ®¶m b¶o viÖc lµm cho kho¶ng 22-22 triÖu lao ®éng – Ph©n bè l¹i lao ®éng vµ d©n c­, x©y dùng c¸c vïng kinh tÕ míi, khai th¸c c¸c vïng ®Êt trèng, ®åi nói träc, ph¸t triÓn trång rõng, c©y c”ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, chØ ®¹o vµ triÓn khai tèt ch­¬ng tr×nh trång 5 triÖu ha rõng vµ b¶o vÖ 10 triÖu ha rõng tù nhiªn ®Ó t¹o vµ æn ®Þnh viÖc lµm cho 4-5 triÖu lao ®éng. – §Çu t­, khai th¸c tiÒm n¨ng cña c¸c tØnh ®ång b”ng ®Ó ph¸t triÓn nu”i trång thuû s¶n, khai th¸c tiÒm n¨ng biÓn, më réng nghÒ ®¸nh b¾t ngoµi kh¬i, t¹o viÖc lµm vµ t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. §¶m b¶o viÖc lµm cho kho¶ng 2-3 triÖu lao ®éng; – §Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n”ng th”n nh­ thuû lîi, kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng, giao th”ng n”ng th”n, c¸c c”ng tr×nh phóc lîi nh”m t¨ng thêi gian sö dông lao ®éng. Nhê kÕt qu¶ ®Çu t­ nªn tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh n”ng l©m ng­ nghiÖp b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 5,1%, do vËy, trong c¶ giai ®o¹n 2001-2005 ®· æn ®Þnh viÖc lµm cho kho¶ng 25 triÖu ng­êi thu hót thªm 3,2 triÖu lao ®éng vµo lµm viÖc trong khu vùc. 2.2. C¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c”ng nghiÖp vµ dÞch vô – Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c”ng nghiÖp vµ dÞch vô ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. – Ch­¬ng tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c khu c”ng nghÖ cao, chñ yÕu ë c¸c vïng kinh tÕ ®éng lùc, c¸c ®” thÞ lín, thu hót lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh; – Ch­¬ng tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c trung t©m v¨n ho¸, thÓ thao, c¸c khu du lÞch; – C¸c ch­¬ng tr×nh, c”ng tr×nh träng ®iÓm kinh tÕ-x· héi cña Nhµ n­íc: §­êng Hå ChÝ Minh, thuû ®iÖn S¬n la, hãa dÇu Dung QuÊt, s©n bay, bÕn c¶ng… thu hót nhiÒu lao ®éng. Giai ®o¹n 2001-2005, tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ ngµnh c”ng nghiÖp-x©y dùng b×nh qu©n hµng n¨m 15,4%, ngµnh dÞch vô trªn 7,4%. §Õn n¨m 2005, khu vùc c”ng nghiÖp, x©y dùng æn ®Þnh viÖc lµm cho kho¶ng 7 triÖu lao ®éng, thu hót thªm 1,2triÖu; khu vùc dÞch vô cã trªn 11 triÖu ng­êi lao ®éng, thu hót thªm 1,4 triÖu lao ®éng. 2.3. C¸c ch­¬ng tr×nh më réng, ph¸t triÓn lµng nghÒ, x· nghÒ, phè nghÒ, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá Ho¹t ®éng ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c ch­¬ng tr×nh më réng, ph¸t triÓn lµng nghÒ t¹o viÖc lµm míi vµ viÖc lµm thªm cho trªn 20 v¹n lao ®éng; tõng b­íc rót dÇn lao ®éng n”ng th”n ra khái khu vùc n”ng nghiÖp. 3. C¸c ho¹t ®éng hç trî trùc tiÕp t¹o viÖc lµm vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng + Dù ¸n tæ chøc cho vay vèn theo c¸c dù ¸n nhá gi¶i quyÕt viÖc lµm th”ng qua Quü quèc gia vÒ viÖc lµm Quü quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm ®­îc h×nh thµnh tõ n¨m 1992 ®Õn n¨m 2005 ®· ®­îc nhµ n­íc cÊp kho¶ng 2.370 tû ®ång, trong ®ã 2.200 tû tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc. ¦íc tÝnh c¶ giai ®o¹n 2001-2005, Quü quèc gia hç trî viÖc lµm cho vay trªn 90 ngh×n dù ¸n víi tæng sè vèn 4.800 tû ®ång, hç trî t¹o viÖc lµm cho trªn 1,68 triÖu ng­êi. Cô thÓ: trªn 20 ngh×n dù ¸n sö dông tæng sè vèn míi 900 tû ®ång, thu hót 55 v¹n lao ®éng, trªn 70 ngh×n dù ¸n sö dông 3.900 tû ®ång tõ nguån vèn thu håi cho vay quay vßng, thu hót t¹o viÖc lµm cho trªn 1,13 triÖu lao ®éng. TÝnh b×nh qu©n, møc cho vay trªn mét lao ®éng kho¶ng 2,8 triÖu ®ång, ng­êi lao ®éng tù ®Çu t­ kho¶ng 5 triÖu ®ång, t¨ng møc ®Çu t­ trªn 1 chç lµm viÖc lªn 7,8 triÖu ®ång, cao h¬n thêi kú 1998-2000 kho¶ng 4 triÖu ®ång. Tuy nhiªn møc ®Çu t­ vÉn cßn thÊp so víi nhu cÇu ®· ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng viÖc lµm, thu nhËp ch­a cao; nguyªn nh©n chñ yÕu lµ nguån vèn cßn h¹n hÑp. Sè vèn khoanh nî cho c¸c dù ¸n bÞ rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng lµ 50 tû ®ång (b”ng 4,4% tæng nguån quü), xãa nî kho¶ng 4 tû ®ång; nguån quü dù phßng rñi ro h×nh thµnh tõ l·i cho vay kho¶ng trªn 100 tû ®ång, cã thÓ bï ®¾p cho nh÷ng rñi ro nµy. Nguån vèn cho vay tõ Quü quèc gia hç trî viÖc lµm ®· t¹o “có huých” kÝch thÝch d©n ®Çu t­ vèn t¹o viÖc lµm. Theo ­íc tÝnh tõ c¸c dù ¸n vay vèn ®­îc phª duyÖt, phÇn vèn ®èi øng do d©n bá ra gÊp 2 lÇn vèn hç trî cña Quü, nh­ vËy ­íc tÝnh trong 5 n¨m qua d©n ®· ®Çu t­ thªm kho¶ng 6.000 tû ®ång. Cã thÓ thÊy r”ng vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Çu t­ cho Quü quèc gia hç trî viÖc lµm tuy nhá (2.370 tû b”ng 0,55% vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña toµn x· héi trong 5 n¨m) song ®· cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn gi¶i quyÕt viÖc lµm, lµm æn ®Þnh c¶ mét lÜnh vùc x· héi bøc xóc. NÕu kh”ng cã c¸c ho¹t ®éng hç trî trùc tiÕp nµy, sè chç lµm viÖc cã thÓ chØ ®¹t 75-80% møc kÕ ho¹ch, tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng chØ ®¹t 60-65%. – Dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm Tæng nguån vèn ®Çu t­ cho 140 Trung t©m dÞch vô viÖc lµm tõ n¨m 1992 ®Õn nay lµ 74 tû ®ång. Tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2000 hÖ thèng nµy ®· t­ vÊn nghÒ vµ t­ vÊn ®µo t¹o cho gÇn 2 triÖu l­ît ng­êi, d¹y nghÒ g¾n víi viÖc lµm vµ bæ tóc nghÒ cho 80 v¹n ng­êi, giíi thiÖu viÖc lµm vµ cung øng lao ®éng cho 120 v¹n ng­êi. + Dù ¸n ®iÒu tra, thèng kª lao ®éng vµ x©y dùng hÖ thèng th”ng tin thÞ tr­êng lao ®éng Trong 5 n¨m, nhµ n­íc ®· dµnh 15 tû ®ång cho c”ng t¸c ®iÒu tra thèng kª t×nh h×nh lao ®éng viÖc lµm trong c¶ n­íc. Nhê ho¹t ®éng nµy c¸c th”ng tin vÒ biÕn ®éng lao ®éng, viÖc lµm, tû lÖ thÊt nghiÖp khu vùc ®” thÞ vµ tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë khu vùc n”ng th”n ®­îc n¨m b¾t kÞp thêi, gióp c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng nh”m ®¹t ®­îc môc tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. C¸c sè liÖu vÒ t×nh h×nh lao ®éng-viÖc lµm trong c¸c n¨m ®· kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ viÖc lµm trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng gi¶i quyÕt viÖc lµm trong c¶ n­íc, ®ång bé, thèng nhÊt vµ hiÖu qu¶. + Dù ¸n ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé lµm c”ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, viÖc lµm. C¶ giai ®o¹n 2001-2005, nhµ n­íc ®· dµnh 11,5 tû ®ång ®Ó tæ chøc tËp huÊn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m”n cña c¸n bé lµm c”ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm. Tæng sè c¸n bé ®­îc ®µo t¹o trong 5 n¨m qua tõ Trung ­íng ®Õn ®Þa ph­¬ng c¬ së lµ 67.300 ng­êi, trong ®ã cÊp tØnh thµnh phè lµ 6.000 l­ît ng­êi, cÊp quËn huyÖn vµ x· lµ 61.300 l­ît ng­êi. Th”ng qua c¸c líp tËp huÊn, c¸n bé ®­îc n©ng cao nhËn thøc vÒ ph¸p luËt lao ®éng, c¸c chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®Æc biÖt lµ c”ng t¸c qu¶n lý lao ®éng ë ®Þa ph­¬ng vµ c”ng t¸c tæ chøc, triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm. * C¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®­a lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi – Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ tham gia xuÊt khÈu lao ®éng; ®a d¹ng hãa h×nh thøc vµ ngµnh nghÒ ®­a lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. Xóc tiÕn m¹nh vÒ thÞ tr­êng lao ®éng ngoµi n­íc; cã chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i phï hîp víi c¸c n­íc vµ vïng l·nh thæ cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn nhiÒu lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt nam. – X©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®Çu t­ cho ®µo t¹o lao ®éng vÒ tay nghÒ, ngo¹i ng÷, kiÕn thøc ph¸p luËt phôc vô xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. §­a ®µo t¹o lao ®éng vµ chuyªn gia xuÊt khÈu vµo trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng, doanh nghiÖp. N©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o ngo¹i ng÷ trong tr­êng phæ th”ng. – Tæ chøc cho vay vèn xuÊt khÈu lao ®éng cho 1.000 ng­êi lao ®éng víi tæng sè vèn trªn 100 tû ®ång. Trong 5 n¨m xuÊt khÈu 26 v¹n lao ®éng vµ chuyªn gia. III. KÕt qu¶ thùc hiÖn – Giai ®o¹n võa qua nhµ n­íc ®· cã c¬ chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh ch­¬ng tr×nh thèng nhÊt trong toµn quèc. C”ng t¸c triÓn khai ®­îc c¸c cÊp chÝnh quyÒn, tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi h­ëng øng tham gia nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm cao. – C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn tæ chøc thùc hiÖn ®­îc ban hµnh kÞp thêi, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ, ®· t¹o sù th”ng tho¸ng trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c khu vùc, c¸c dù ¸n. – Nhµ n­íc ®· t¨ng c­êng nguån lùc cho ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh, hç trî kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n, nhÊt lµ dù ¸n cho vay vèn hç trî gi¶i quyÕt viÖc lµm. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng gi¶i quyÕt viÖc lµm trong thêi gian qua Thùc tr¹ng cung lao ®éng trong n­íc vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng Cung lao ®éng lµ tæng nguån søc lao ®éng do ng­êi lao ®éng tù nguyÖn ®em ra tham dù vµo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi tøc lµ tæng sè nh©n khÈu trong ®é tuæi lao ®éng, cã n¨ng lùc lao ®éng vµ sè nh©n khÈu kh”ng n”m trong ®é tuæi lao ®éng, nh­ng ®· chÝnh thøc tham gia vµo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. Bªn c¹nh ®ã, cung vÒ lao ®éng cßn ®­îc xem xÐt tõ gi¸c ®é chÊt l­îng søc lao ®éng. Trong ®ã tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é chuyªn m”n kü thuËt, kû luËt lao ®éng, thÓ lùc, søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng lµ nh÷ng yÕu tè chÝnh, quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña lo¹i hµng hãa ®Æc biÖt nµy. D­íi ®©y, chóng ta sÏ xem xÐt yÕu tè cung lao ®éng trªn thÞ tr­êng lao ®éng ViÖt Nam hiÖn nay tõ nh÷ng khÝa c¹nh trªn. I. Cung lao ®éng xÐt vÒ sè l­îng 1. Quy m” d©n sè vµ nguån lao ®éng HiÖn nay, ViÖt Nam lµ mét n­íc kÐm ph¸t triÓn, ®”ng d©n (xÕp thø 13 thÕ giíi vµ thø 2 §”ng Nam ¸, sau Indonesia) vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi thÊp. Thêi kú 1960-1989, tèc ®é t¨ng d©n sè ®¹t trªn 3%/n¨m; Thêi kú 1989-1999, ®¹t kho¶ng 1,86%/n¨m. Trong thêi gian 40 n¨m (1960-1999), d©n sè ®· t¨ng gÊp h¬n 2 lÇn, ®¹t 76,3 triÖu ng­êi vµo n¨m 1999. ¦íc tÝnh n¨m 2003 d©n sè n­íc ta ®¹t 80,7 triÖu ng­êi, trong ®ã n÷ chiÕm 50,8%; d©n sè thµnh thÞ lµ 20,5 triÖu ng­êi, chiÕm kho¶ng 25,4% d©n sè c¶ n­íc. T¨ng nhanh d©n sè ®· cã t¸c ®éng lín ®Õn nguån lao ®éng. N¨m 1996, cã tæng sè trªn 48,45 triÖu ng­êi tõ 15 tuæi trë lªn. §Õn n¨m 2003, t¨ng lªn 57,03 triÖu ng­êi, b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng thªm kho¶ng 1,2 triÖu ng­êi, víi tèc ®é t¨ng 2,53%/n¨m. D©n sè trong ®é tuæi theo nghÜa réng (15-64 tuæi), t¨ng kho¶ng 1,1 triÖu ng­êi/n¨m. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhê thùc hiÖn hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh d©n sè- kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh nªn tèc ®é t¨ng tr­ëng d©n sè b×nh qu©n cña n­íc ta ®· gi¶m dÇn. N¨m 1989 lµ 2,1%, n¨m 1999 lµ 1,7%, n¨m 2002 lµ 1,32%; vµ n¨m 2003, d©n sè n­íc ta chØ t¨ng 1,18%. KÕt qu¶ d©n sè ViÖt Nam ®ang chuyÓn dÇn tõ m” h×nh d©n sè trÎ sang m” h×nh d©n sè æn ®Þnh, víi tû lÖ d©n sè trªn 15 tuæi ngµy cµng t¨ng. Do tû lÖ sinh tù nhiªn ë n”ng th”n cao h¬n thµnh thÞ nªn tû lÖ d©n sè tõ ®ñ 15 tuæi trë lªn cã sù kh¸c biÖt lín gi÷a n”ng th”n vµ thµnh thÞ. Trong khi tû lÖ nµy cña thµnh thÞ ®¹t trªn 70% th× ë n”ng th”n chØ kho¶ng 61%. BiÓu 01: BiÕn ®éng d©n sè, nguån lao ®éng thêi kú 1996 – 2003 §¬n vÞ: triÖu ng­êi Nhãm tuæi N¨m 1996 N¨m 2003(*) Tæng sè C¬ cÊu (%) Tæng sè C¬ cÊu (%) D­íi 15 tuæi 24,71 33,77 23,67 29,33 Tõ 15-60 tuæi 42,28 57,80 50,65 62,77 Trªn 60 tuæi 6,17 8,43 6,38 7,90 Tæng sè 73,16 100 80,70 100 (*) ¦íc tÝnh n¨m 2003- Tæng côc Thèng kÕ Lùc l­îng lao ®éng chia theo Tû lÖ lùc l­îng lao ®éng theo nhãm tuæi 1996 nhãm tuæi n¨m 1996 Lùc l­îng lao ®éng chia theo nhãm Tû lÖ lùc l­îng lao ®éng theo nhãm tuæi 2003 tuæi n¨m 2003 2. Lùc l­îng lao ®éng TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 01/7/2003 lùc l­îng lao ®éng c¶ n­íc lµ 41.313 ngh×n ng­êi, so víi n¨m 1996 t¨ng 15,19% (35.865 ngh×n ng­êi). Trong giai ®o¹n 1996-2003, b×nh qu©n mçi n¨m lùc l­îng lao ®éng c¶ n­íc t¨ng thªm 778,3 ngh×n ng­êi, víi tèc ®é t¨ng 2,17%/n¨m. Quy m” lùc l­îng lao ®éng n÷ n¨m 2003 ®¹t 20.248 ngh×n ng­êi, n¨m 1996 chØ sè nµy lµ 18.151 ngh×n ng­êi. B×nh qu©n trong giai ®o¹n 1996-2003 t¨ng 299,57 ngh×n ng­êi, víi tèc ®é t¨ng 1,65%/n¨m; C¬ cÊu n÷ trong lùc l­îng lao ®éng cã xu h­íng gi¶m tõ 50,6% n¨m 1996 xuèng 49,01% n¨m 2003, b×nh qu©n gi¶m 0,23%/n¨m. Víi quy m” lùc l­îng lao ®éng nh­ hiÖn nay ViÖt Nam ®­îc coi lµ n­íc cã lùc l­îng lao ®éng lín. Kh”ng nh÷ng thÕ, lùc l­îng nµy cßn ®­îc bæ sung hµng n¨m víi tû lÖ cao. §iÒu ®ã ®­îc coi lµ lîi thÕ so s¸nh ®èi víi mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang trong thêi kú chuyÓn ®æi nh­ ë n­íc ta. Lîi thÕ thÓ hiÖn ë chç víi mét lùc l­îng hïng hËu vÒ sè l­îng nh­ vËy, ViÖt Nam tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng thiÕu lao ®éng trong thêi gian tr­íc m¾t. Bªn c¹nh ®ã, gi¸ c¶ søc lao ®éng còng ®­îc coi lµ t­¬ng ®èi rÎ so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. – Ph©n bè lùc l­îng lao ®éng theo khu vùc thµnh thÞ – n”ng th”n N¨m 1996, lùc l­îng lao ®éng thµnh thÞ lµ 6.838 ngh×n ng­êi, chiÕm 19,07%; n¨m 2003 ®¹t 10.014 ngh×n ng­êi, chiÕm 24,24%. B×nh qu©n hµng n¨m trong giai ®o¹n 1996-2003 t¨ng 453,7 ngh×n ng­êi, víi tèc ®é t¨ng 6,6%/n¨m. Trong khu vùc n”ng th”n, n¨m 2003 cã 31.299 ngh×n ng­êi, chiÕm 75,76% lùc l­îng lao ®éng cña c¶ n­íc; n¨m 1996 chØ sè nµy lµ 29.027 ngh×n ng­êi, chiÕm 80,93%. B×nh qu©n hµng n¨m trong giai ®o¹n 1996-2003 t¨ng 324,4 ngh×n ng­êi, tèc ®é b×nh qu©n 1,1%/n¨m. MÆc dï tèc ®é t¨ng cña lùc l­îng lao ®éng ë khu vùc thµnh thÞ nhanh h¬n nhiÒu (9,45 lÇn) so víi tèc ®é t¨ng lùc l­îng lao ®éng ë khu vùc n”ng th”n nh­ng lùc l­îng lao ®éng ë n”ng th”n vÉn chiÕm tû lÖ lín (gÊp 3,13 lÇn) g©y søc Ðp vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm ë khu vùc n”ng nghiÖp, n”ng th”n. Nh×n chung, sù ph©n bè lùc l­îng lao ®éng theo khu vùc thµnh thÞ -n”ng th”n ®ang diÔn ra theo h­íng tÝch cùc. Tû lÖ lùc l­îng lao ®éng ë n”ng th”n gi¶m tõ 80,93% n¨m 1996 xuèng 75,76% vµ tû lÖ nµy t¨ng ë khu vùc thµnh thÞ 19,07% n¨m 1996 lªn 24,24% n¨m 2003. BiÓu 03: Quy m”, c¬ cÊu lùc l­îng lao ®éng khu vùc thµnh thÞ – n”ng th”n giai ®o¹n 1996-2003 §¬n vÞ: ngh×n ng­êi N¨m Lùc l­îng lao ®éng C¬ cÊu lùc l­îng lao ®éng (%) Thµnh thÞ N”ng th”n C¶ n­íc Thµnh thÞ N”ng th”n C¶ n­íc 1996 6.838 29.027 35.865 19,07 80,93 100 1997 7.333 28.964 36.297 20,20 79,80 100 1998 7.650 29.757 37.407 20,45 79,55 100 1999 8.420 29.364 37.784 22,28 77,72 100 2000 8.725 29.915 38.640 22,58 77,42 100 2001 9.188 30.302 39.490 23,27 76,73 100 2002 9.704 31.012 40.716 23,83 76,17 100 2003 10.014 31.299 41.313 24,24 75,76 100 Nguån: §iÒu tra thùc tr¹ng lao ®éng – viÖc lµm 1996-2003 – Ph©n bè lùc l­îng lao ®éng theo vïng l·nh thæ Vïng §ång b”ng s”ng Hång vµ §ång b”ng s”ng Cöu Long cã quy m” lùc l­îng lao ®éng lªn tíi 18.182 ngh×n ng­êi (2003), chiÕm 44,01% lùc l­îng lao ®éng c¶ n­íc. C¸c vïng kh¸c nh­ §”ng B¾c vµ T©y Nguyªn chØ ë møc 1.304 ngh×n ng­êi vµ 2.212 ngh×n ng­êi, t­¬ng øng víi tû lÖ 3,16% vµ 5,35% lùc l­îng lao ®éng c¶ n­íc. BiÓu 04: Quy m”, c¬ cÊu lùc l­îng lao ®éng c¸c vïng l·nh thæ 2001,2003 §¬n vÞ: ngh×n ng­êi Vïng N¨m 2001 N¨m 2003 T¨ng/gi¶m (%) Tæng sè TûlÖ (%) Tæng sè TûlÖ (%) §ång b”ng s”ng Hång 9.034 22,88 9.242 22,37 2,3 §”ng B¾c 4.749 12,03 4.938 11,95 3,98 T©y B¾c 1.180 2,99 1.304 3,16 10,41 B¾c Trung Bé 4.869 12,33 5.007 12,12 2,83 Duyªn h¶I Nam Trung Bé 3.348 8,48 3.437 8,32 2,66 T©y Nguyªn 2.079 5,26 2.212 5,35 5,35 §”ng Nam Bé 5.806 14,70 6.233 15,09 7,37 §ång b”ng s”ng Cöu Long 8.425 21,33 8.940 21,64 6,11 C¶ n­íc 39.490 100 41.313 100 4,62 Nguån: §iÒu tra thùc tr¹ng lao ®éng – viÖc lµm 1996-2003 Sù ph©n bè lùc l­îng lao ®éng theo c¸c vïng kh”ng ®ång ®Òu. §ång b”ng s”ng Hång, §ång b”ng s”ng Cöu Long vµ §”ng Nam Bé lµ nh÷ng vïng cã lùc l­îng lao ®éng dåi dµo vµ ®ã còng chÝnh lµ nh÷ng vïng kinh tÕ träng ®iÓm cña c¶ n­íc cã thÕ m¹nh vÒ nguån nh©n lùc. Trong khi ®ã T©y B¾c vµ T©y Nguyªn cã tû träng thÊp vÒ lùc l­îng lao ®éng nh­ng cã ­u thÕ vÒ ®Êt ®ai vµ tµi nguyªn. – Lùc l­îng lao ®éng theo nhãm tuæi TÝnh chung cho c¶ n­íc, n¨m 2003 nhãm lùc l­îng lao ®éng trÎ (15-34) cã 19.896 ngh×n ng­êi, chiÕm 48,16% so víi tæng sè, nhãm lùc l­îng lao ®éng trung niªn (35-54) lµ 18.413 ngh×n ng­êi, chiÕm 44,57% so víi tæng sè vµ lùc l­îng lao ®éng cao tuæi (trªn 55) lµ 3.004 ngh×n ng­êi, chiÕm 7,27% so víi tæng sè. N¨m 1996 chØ sè nµy lµ: 20.022 ngh×n ng­êi vµ 55,83%; 12.766 ngh×n ng­êi vµ 35,59%; 3.077 ngh×n ng­êi vµ 8,58%. B×nh qu©n trong giai ®o¹n 1996-2003, lùc l­îng lao ®éng trÎ cña c¶ n­íc gi¶m 0,09%, víi møc gi¶m tuyÖt ®èi lµ 18 ngh×n ng­êi vµ tû lÖ chiÕm trong tæng sè gi¶m 1,09%; lùc l­îng lao ®éng cao tuæi gi¶m 0,35%, víi møc gi¶m tuyÖt ®èi 10,43 ngh×n ng­êi vµ tû lÖ chiÕm trong tæng sè gi¶m 0,18%; lùc l­îng lao ®éng trung niªn t¨ng 0,9% víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 806,7 ngh×n ng­êi vµ tû lÖ chiÕm trong tæng sè t¨ng 1,28%. Cã thÓ nhËn thÊy r”ng biÕn ®éng vÒ c¬ cÊu lùc l­îng c¶ n­íc chia thµnh 3 nhãm tuæi qua c¸c n¨m 1996-2003 ®· diÔn ra theo mét xu h­íng râ rÖt lµ: nhãm lùc l­îng lao ®éng trung niªn ngµy mét gia t¨ng c¶ vÒ t­¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi; nhãm lùc l­îng lao ®éng trÎ vµ lùc l­îng lao ®éng cao tuæi ngµy mét gi¶m, trong ®ã nhãm cao tuæi gi¶m nhanh h¬n. BiÓu 05: Quy m”, c¬ cÊu lùc l­îng lao ®éng theo nhãm tuæi §¬n vÞ: ngh×n ng­êi N¨m Nhãm tuæi cña LLL§ C¬ cÊu nhãm tuæi cña LLL§ (%) 15-34 35-54 Trªn 55 Tæng 15-34 35-54 Trªn 55 1996 20.022 12.766 3.077 100 55,83 35,59 8,58 1997 19.867 13.726 2.704 100 54,73 37,82 7,45 1998 19.669 15.080 2.658 100 52,58 40,32 7,10 1999 19.179 15.959 2.646 100 50,76 42,24 7,00 2000 19.335 16.716 2.589 100 50,04 43,26 6,70 2001 19.607 17.226 2.657 100 49,65 43,63 6,72 2002 20.215 17.761 2.740 100 49,65 43,62 6,73 2003 19.896 18.413 3.004 100 48,16 44,57 7,27 Nguån: §iÒu tra lao ®éng – viÖc lµm 1996-2003 MÆc dï cã xu h­íng gi¶m trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh­ng c¬ cÊu lùc l­îng lao ®éng trÎ n­íc ta vÉn ë møc cao (48,16%). Thùc tÕ cho thÊy, bªn c¹nh lîi thÕ vÒ thÓ chÊt, lao ®éng trÎ th­êng lµ líp ng­êi cã häc thøc, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ham hiÓu II. M” h×nh vÒ lao ®éng cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lµm KÕt qu¶ ­íc l­îng GDP cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lµm * Nguån sè liÖu: n¨m L(lao ®éng) GDP 1996 35.87 202715.4 1997 36.3 219270.2 1998 37.41 232007.3 1999 37.78 244127 2000 38.64 397611.1 2001 39.49 439349.9 2002 40.72 498623 2003 41.31 574813 * M” h×nh: * Xem xÐt tÝnh dõng cña c¸c chuçi trong m” h×nh: + Chuçi L: Dùa vµo kiÓm ®Þnh Dickey-Fuller ta thÊy : VËy chuçi L lµ chuçi dõng. +Chuçi GDP : Ta thÊy: VËy chuçi GDP lµ chuçi dõng. Së dÜ ta kiÓm ®Þnh tÝnh dõng cña chuçi v× nÕu x¶y ra hiÖn t­îng ®ång liªn kÕt th× c¸c kiÓm ®Þnh kh”ng cßn ý nghÜa thèng kª. ¦íc l­îng m” h×nh b”ng ph­¬ng ph¸p OLS: Dependent Variable: LOG(L) Method: Least Squares Date: 01/13/00 Time: 08:56 Sample: 1996 2003 Included observations: 8 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(GDP) 0.110065 0.011903 9.246718 0.0001 C 2.248646 0.151410 14.85140 0.0000 R-squared 0.934428 Mean dependent var 3.647922 Adjusted R-squared 0.923499 S.D. dependent var 0.051246 S.E. of regression 0.014174 Akaike info criterion -5.462506 Sum squared resid 0.001205 Schwarz criterion -5.442646 Log likelihood 23.85002 F-statistic 85.50180 Durbin-Watson stat 1.929346 Prob(F-statistic) 0.000090 * KÕt qu¶ ­íc l­îng: LOG(L) = 0.1100647147*LOG(GDP) + 2.248646194 t-statistic 9.246718 14.8514 µ¹¥ 0.0001 0.0000 Víi møc ý nghÜa µ=0.05 th× biÕn GDP chÊp nhËn khi ®­îc ®­a vµo m” h×nh. Ph©n tÝch ý nghÜa: Khi tæng s¶n phÈm quèc néi t¨ng 1% th× l­îng lao ®éng trong nÒn kinh tÕ t¨ng 9.246718%.T¸c ®éng cña biÕn GDP ®Õn biÕn L lµ cïng chiÒu, së dÜ nh­ vËy bëi v× GDP ®­îc ®o b”ng gi¸ trÞ gia t¨ng cña tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ. Khi lùc l­îng lao ®éng tham gia cµng ®”ng ®¶o th× gi¸ trÞ cña c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ còng gia t¨ng. H¹n chÕ cña m” h×nh chØ ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña GDP ®Õn L vµ cã thÓ ®­a ra dù b¸o trong ng¾n h¹n, khi dù b¸o cµng xa th× sai sè cµng lín nh­ng ®iÒu thuËn lîi cña m” h×nh ngoµi mÆt dù b¸o nguån lao ®éng trong thêi kú ng¾n h¹n ta cßn cã thÓ thÊy ®­îc møc sèng cña d©n c­ lµ cao hay thÊp th”ng qua tû lÖ GDP/L (tæng s¶n phÈm quèc néi b×nh qu©n ®Çu ng­êi), tû lÖ nµy cµng cao th× møc sèng cµng kh¸ gi¶… Nh­ng viÖc ®¸nh gi¸ nµy cã thÓ kh”ng chÝnh x¸c do sù ph©n phèi nguån thu nhËp gi÷a c¸c tÇng líp d©n c­ lµ kh”ng ®Òu, sù ph¶n ¸nh nµy chØ mang tÝnh chÊt t­¬ng ®èi mµ th”i. * Dù b¸o nguån lao ®éng trong giai ®o¹n 2006-2010: §Ó ®¶m b¸o tÝnh chÝnh x¸c t­¬ng ®èi trong viÖc dù b¸o m” h×nh ta cã thÓ dù b¸o chuçi GDP theo d·y thêi gian, råi dùa vµo kÕt qu¶ dù b¸o cña chuçi GDP ta sÏ dù b¸o chuçi L. + Dù b¸o chuçi GDP theo thêi gian Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 04/18/05 Time: 18:54 Sample: 1996 2003 Included observations: 8 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. @TREND 65201.90 9286.203 7.021374 0.0004 C 135358.0 38846.97 3.484389 0.0131 R-squared 0.891500 Mean dependent var 363564.6 Adjusted R-squared 0.873417 S.D. dependent var 169151.2 S.E. of regression 60181.47 Akaike info criterion 25.06043 Sum squared resid 2.17E+10 Schwarz criterion 25.08029 Log likelihood -98.24174 F-statistic 49.29969 Durbin-Watson stat 1.317692 Prob(F-statistic) 0.000417 * Dù b¸o nguån lao ®éng trong giai ®o¹n 2006-2010: YEAR GDP L 2004 722175.1 79486.2 2005 787377 86662.65 2006 852578.9 93839.1 2007 917780.8 101015.5 2008 982982.7 108192 2009 1048185 115368.4 2010 1113387 122544.9 PhÇn III Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n­íc ta I. C¬ chÕ, chÝnh s¸ch 1. TiÕp tôc tæ chøc nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch vÜ m” ®Õn t¨ng gi¶m viÖc lµm – Nghiªn cøu néi dung, thêi ®iÓm ban hµnh vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ,x· héi, v¨n ho¸, gi¸o dôc, khoa häc vµ c”ng nghÖ. – Tæ chøc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng cô thÓ ®Õn kh¶ n¨ng lµm t¨ng, gi¶m viÖc lµm. – §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh”m söa ®æi, bæ sung, ®iÒu chØnh chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ®¶m b¶o gi¶i quyÕt hµi hoµ mèi quan hÖ gi÷a môc tiªu kinh tÕ vµ môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm trong tõng giai ®o¹n. – Tæ chøc x©y dùng vµ thÈm ®Þnh chØ tiªu t¹o viÖc lµm míi vµ gi¶m chç lµm viÖc trong c¸c kÕ ho¹ch Nhµ n­íc, c¸c ch­¬ng tr×nh, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi – Tæ chøc x©y dùng vµ thÈm ®Þnh c¸c chØ tiªu vÒ sö dônglao ®éng vµ t¹o viÖc lµm míi trong kÕ ho¹ch Nhµ n­íc, c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp. – Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn chØ tiªu t¹o chç lµm viÖc míi; suÊt ®Çu t­ ®Ó t¹o mét chç lµm viÖc míi, sè chç lµm viÖc bÞ mÊt ®i trong tõng thêi kú, hµng n¨m vµ 5 n¨m ®èi víi tõng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh, dù ¸n. – Thu thËp, ph©n tÝch nhu cÇu lao ®éng cña c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc vµ diÔn biÕn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®èi víi c¸c kÕ ho¹ch Nhµ n­íc, ®èi víi tõng ch­¬ng tr×nh, dù ¸n, cËp nhËt chç lµm viÖc trèng vµ nhu cÇu vÒ lao ®éng, c¸c dÞch vô vÒ lao ®éng cña ng­êi sö dông lao ®éng; tÝnh to¸n vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh”m ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ lao ®éng cña nÒn kinh tÕ trong tõng thêi kú. – Cñng cè vµ hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng th”ng tin thÞ tr­êng lao ®éng ®Ó theo dâi vµ ®¸nh gi¸ diÔn biÕn cña thÞ tr­êng lao ®éng, n¾m sè lao ®éng ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ sè lao ®éng bÞ mÊt viÖc lµm hµng n¨m, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó xö lý. – Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®ång bé, nh”m thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo h­íng ph¸t huy néi lùc, t¨ng c­êng._.

Trách Nhiệm Của Nhà Nước Trong Vấn Đề Giải Quyết Việc Làm / 2023

· Trong cơ chế thị trường, nhà nước không can thiệp trực tiếp vào quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động (NLĐ) và quyền tự do tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động (NSDLĐ). Nhà nước không và không thể trực tiếp sắp xếp việc làm cho từng người lao động như trong thời kỳ bao cấp mà bằng các chính sách vĩ mô, nhà nước chỉ tạo ra những cơ hội, những đảm bảo về mặt pháp lý và thực tiễn để NLĐ tìm được việc làm. BLLĐ cũng chỉ sử dụng thuật ngữ “chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm” để xác định trách nhiệm giải quyết việc làm của nhà nước được quy định như sau:

· Thứ nhất, Nhà nước định ra chỉ tiêu việc làm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm và hàng năm. Chỉ tiêu việc làm mới có thể hiểu là số lao động mới cần tuyển thêm vào làm việc thường xuyên tại doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc mọi thành phần kinh tế do nhu cầu mới thành lập hoặc mở rộng thêm về quy mô và các mặt hoạt động, sắp xếp lại lao động. Có thể nói, định ra chỉ tiêu việc làm mới là bước đầu tiên trong chính sách giải quyết việc làm cho NLĐ. Dựa vào chỉ tiêu việc làm mới, nhà nước có thể đánh giá được cung – cầu của thị trường lao động. Từ đó, nhà nước có các kế hoạch phát triển kinh tế để tạo ra việc làm mới, đồng thời quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề để đảm bảo cầu đủ cho cung và cung đáp ứng được cầu.

· Thứ hai, Nhà nước có chính sách hỗ trợ tạo ra việc làm cho NLĐ. Để thực hiện chính sách này, Nhà nước đề ra hai giải pháp sau:

· Một là, hỗ trợ NLĐ để họ tự tạo việc làm, hỗ trợ NLĐ tìm kiếm việc làm trong nước hoặc nước ngoài và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ.

· Hai là, tạo điều kiện thuận lợi cho NSDLĐ phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo ra việc làm cho NLĐ bằng các biện pháp cụ thể.

· Thứ ba, Nhà nước lập chương trình việc làm và quỹ Quốc gia về việc làm để hỗ trợ tạo ra việc làm cho NLĐ.

· Chương trình việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định các chính sách giải quyết việc làm cho NLĐ. Theo quy định của pháp luật, chương trình việc làm chỉ được thực hiện ở địa phương (cấp tỉnh).

· Quỹ quốc gia về việc làm được thành lập để hỗ trợ cho vay ưu đãi tạo việc làm và thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

· Thứ tư, Nhà nước cho phép thành lập và phát triển hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm.

· Tổ chức dịch vụ việc làm có vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối giữa NLĐ và NSDLĐ, để vận hành thị trường hàng hóa sức lao động. Việc nhà nước cho phép thành lập và phát triển hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm là một trong những giải pháp “cung” gặp đúng “cầu”, góp phần giải quyết việc làm cho NLĐ.

Kỹ Năng Tư Duy Giải Quyết Vấn Đề Trong Việc Làm Hiệu Quả 100% / 2023

Kỹ năng giải quyết vấn đề là gì?

Theo các nhà tâm lý học, tư duy là dạng hoạt động trí não cao nhất của con người. Tư duy làm cái cốt lõi, tiền đề bên trong của hoạt động sáng tạo.

Trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày, nếu không có kỹ năng tư giải quyết việc làm thì bạn sẽ mãi đứng yên trên con đường sự nghiệp của mình mà không có những bước tiến, những đột phá để thăng tiến nhanh. Kỹ năng giải quyết vấn đề cũng chính là cách để bạn khẳng định khả năng và vị thế của mình trong xã hội. Tư duy giải quyết vấn đề sẽ tạo nên sự khác biệt, biết tối ưu hóa những lợi thế của loài người so với tất cả các sinh vật khác có mặt trên trái đất này.

Chính vì vậy, bất cứ ai cũng nên học tập, rèn luyện để nâng cao khả năng tư duy sáng tạo để có những biện pháp giải quyết vấn đề việc làm tốt nhất, đem lại hiệu quả cao nhất. Đừng bao giờ ngồi yên chờ mọi việc được giải quyết theo tự nhiên hoặc chờ người khác giải quyết mà hãy vận động trí óc của mình, suy nghĩ và tìm câu trả lời cho câu hỏi: làm thế nào để giải quyết công việc một cách nhanh nhất, tối ưu nhất. Đó cũng chính là những lúc bạn đang rèn luyện kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề.

Một số kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề hiệu quả 100%

Tập trung vào giải pháp

Theo kết quả nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng nếu bạn không tập trung vào vấn đề, bạn sẽ không thể nào tìm ra được giải pháp. Khi phân tích đề tìm giải pháp, bạn đừng bao giờ chỉ chú ý vào những hạn chế, khuyết điểm để đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề và ra quyết định. Hãy nhìn nhận, đánh giá cả những ưu điểm để tìm ra giải pháp kích thích được sự phát triển của ưu điểm.

Nhìn nhận vấn đề một cách trung lập

Chúng ta không nên coi vấn đề mình đang gặp phải là một rào cản, chướng ngại vật không thể vượt qua được mà hãy suy nghĩ đơn giản rằng có một yếu tố hay điều gì đó hoạt động không hiệu quả và bạn cần tìm một yếu tố khác thay thế vào nhờ kỹ năng quản lý công việc hiệu quả.

Bạn hãy thử tiếp cận vấn đề một cách trung lập với tư duy giải quyết vấn đề đúng đắn mà không so đo, tính toán quá nhiều, cũng tránh sự dao động do ý kiến đa chiều của những người xung quanh. Tuy nhiên, bạn cần phải lắng nghe ý kiến của họ để phân tích đúng sai và đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề việc làm của mình.

Lật ngược vấn đề

Thông thường chúng ta thường tư duy theo chiều thuận là chủ yếu, tức là từ vấn đề tư duy để đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề. Vì thế mà chúng ta có thể bỏ qua rất nhiều biện pháp khả thi khác. Hãy cố gắng thay đổi kỹ năng giải quyết vấn đề, nhìn nhận mọi thứ bằng cách lật ngược vấn về, đưa ra nhiều phương pháp và so sánh phương pháp với những gì bạn đã từng làm được. Có thể cách giải quyết đó có vẻ không mấy khả quan nhưng bạn sẽ có được một hướng tiếp cận mới độc đáo hơn, kích thích tư duy phát triển hơn nữa.

Sử dụng ngôn ngữ tích cực

Sử dụng những ngôn ngữ tích cực giúp cho não bộ của chúng ta được kích thích suy nghĩ theo hướng sáng tạo và khuyến khích. Vì vậy khi tư duy giải quyết vấn đề, chúng ta nên tránh những từ ngữ hạn chế và tiêu cực như “Sai lầm khi…”, “Tôi không cho rằng”, “Điều này không thể”…

Đơn giản hóa mọi việc

Chúng ta thường hay làm phức tạp mọi thứ hơn, làm mọi thứ trở nên rối loạn. Khi đó, chúng ta sẽ không thể tìm ra cách giải quyết hoặc cách giải quyết đưa ra không hiệu quả. Hãy cố gắng đơn giản hóa vấn đề cần giải quyết bằng cách loại bỏ những chi tiết vụn vặn và chúng ta sẽ tìm ra giải pháp đơn giản, rõ ràng và nhanh chóng nhờ kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên nghiệp.

Tư duy theo hướng mở

Cùng một vấn đề, bạn hãy nghĩ đến nhiều con đường để giải quyết nó để có nhiều lựa chọn hơn. Chắc chắn rằng khi có nhiều lựa chọn hay biện pháp giải quyết vấn đề việc làm sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

chúng tôi tự hào là trang web đi đầu trong việc cung cấp các khóa học giúp bạn có được kỹ năng tư duy logic tốt và hiệu quả để giải quyết tốt các vấn đề. Bạn chưa tự tin ở khả năng tư duy của mình, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và lựa chọn khóa học phù hợp. Mọi thông tin chi tiết về khóa học, xin anh chị vui lòng liên hệ theo:

SĐT: 093648 6633-02438 238 720 Email: nlptraining.vn@gmail.com Địa chỉ: 13 Nguyễn Chế Nghĩa, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội