Đề Xuất 5/2022 # Tiểu Luận Tốt Nghiệp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Nông Dân Xã Chương Dương Trong Giai Đoạn Hiên Nay, Thực Trạng Và Giải Pháp # Top Like

Xem 12,672

Cập nhật nội dung chi tiết về Tiểu Luận Tốt Nghiệp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Nông Dân Xã Chương Dương Trong Giai Đoạn Hiên Nay, Thực Trạng Và Giải Pháp mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,672 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Sinh Hoạt Tổ Nhóm Chuyên Môn Của Tổ Toán Lý
 • Sinh Hoạt Chuyên Môn Trong Nhà Trường Phổ Thông
 • Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Thạnh Phú 3
 • Tiểu Luận Quy Hoạch Treo Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Đánh Giá Nguyên Nhân, Tồn Tại Trong Việc Thực Hiện Quy Hoạch Sử Dụng Đất
 • TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ

  LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  

  TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

  Trung cấp lý luận chính trị K14B09 huyện Thường Tín

  Đề tài: “Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Nông

  Dân Xã Chương Dương trong giai đoạn hiên nay,

  Thực Trạng Và Giải Pháp”

  Người thực hiện : Lê Văn Thảo

  Chủ Tịch Hội Nông Dân Xã

  Người hướng dẫn : GVC : Bùi Duy Tứ

  Phó trưởng khoa dân vận

  Thường Tín, tháng 9 năm 2011

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  MỤC LỤC

  Mở đầu ………………………………………………………………………

  1. Lý Do Chọn Đề Tài…………………………………………………………

  2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài…………………………………………………

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………………

  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên

  cứu……………………………………

  5. Kết cấu của tiểu luận………………………………………………………….

  Chương 1 : Cơ sở lý luận về nông dân và công tác vận động nông dân……

  1.1 Khái niệm về nông dân……………………………………………………….

  1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về nông dân và công tác

  vận động nông dân…………………………………………………………

  1.3 Yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân xã Chương

  Dương, thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm……………………………

  Chương 2 : Công Tác Vận Động Nông Dân Và Hoạt Động Của Hội Nông

  Dân Xã Chương Dương, Thực Trạng, Nguyên Nhân Và Kinh Nghiệm…….

  2.1 Đặc điểm tình hình xã Chương Dương……………………………………….

  2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội…………………………………………

  2.1.2 Tình hình tổ chức bộ máy cán bộ hội nông dân xã Chương Dương……….

  2.2 Thực trạng công tác vận động nông dân xã và hoạt động của hội nông dân

  xã Chương Dương………………………………………………………………

  2.2.1 Những kết quả đạt được và nguyên nhân…………………………………

  2.2.2 Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân…………………………………….

  2.3 Một số kinh nghiệm rút ra……………………………………………………

  Chương 3: Phương Hướng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng

  Hoạt Động Của Hội Nông Dân Xã Chương Dương Trong Những Năm Tới.

  Trang

  5

  5

  7

  7

  7

  8

  9

  9

  9

  12

  15

  15

  15

  16

  17

  19

  22

  23

  25

  25

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  2

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  3.1 Phương hướng và mục tiêu chủ yếu………………………………………….

  3.1.1 Phương hướng chung……………………………………………………….

  3.1.2 Một số mục tiêu chủ yếu……………………………………………………

  3.2 Một số giải pháp chính……………………………………………………….

  3.2.1 Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng……………………

  3.2.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ cho hội viên

  và nông dân………………………………………………………………………

  3.2.3 Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội nông dân xã………

  3.2.4 Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng đọi ngũ cán bộ

  hội

  3.2.5 Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền,

  mặt trận, và các đoàn thể nhân dân khác………………………………………

  Kết luận

  25

  26

  27

  27

  28

  28

  29

  29

  31

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  3

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  Ký hiệu chữ viết tắt

  HND : Hội nông dân

  CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – hiện đại hóa

  BCH : Ban chấp hành

  NQ/W : Nghị quyết trung ương

  TC/TW : Chỉ thị trung ương

  KL/TW : Kết luận trung ương

  XHCN : Xã hội chủ nghĩa

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  4

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  LỜI NÓI ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân

  Việt Nam, là thành viên của mặt trận tổ quốc Việt Nam. Nhìn lại 81 năm xây dựng

  và phát triển Hội nông dân luôn coi trọng công tác vận động nông dân sớm xây

  dựng khối liên minh Công – Nông. Khối liên minh công nông ngày càng được

  củng cố vững chắc, tạo thành đội quân hùng hậu của Cách Mạng, là một trong

  những nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong Cách Mạng tháng

  Tám ( 1945 ). Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,

  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN và trong công cuộc

  đổi mới đất nước.

  Nhờ có liên minh với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân đã phát huy tinh

  thần Cách mạng và khả năng tiềm tàng đóng gớp phần to lớn vào những thắng lợi

  của Cách mạng, qua đó giai cấp nông dân cũng có nhiều biến đổi, trưởng thành : từ

  địa vị nô lệ, bị áp bức bóc lột đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ nông

  thôn, là lực lượng hùng hậu nhất trong khối liên minh Công – Nông – Trí thức, là

  nền tảng của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  Công cuộc đổi mới đất nước, sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành

  phần theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Những diễn biến phức tạp của tình hình

  thế giới trong những nặm qua đã tác động sâu sắc đến tình hình nông dân nước ta.

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội của

  Đảng đã đề ra mục tiêu vận động nông dân là: ” Xây dựng giai cấp Nông dân về

  mọi mặt để xứng đáng là một lực lượng cơ bản trong việc xây dựng nông thôn

  mới , góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa”. “Nghị quyết số

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  5

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  26/NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng tại kỳ hợp thứ 7 khoá 10 về nông

  nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra quan điểm mục tiêu ” Nông nghiệp, nông

  dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa,

  xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế

  – xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ

  gìn phát huy bản chất văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất

  nước” xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh Công nhân – Nông dân –

  Trí thức vững mạnh tạo nền tảng kinh tế – xã hội và chính trị vững chắc cho sự

  nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội

  chủ nghĩa. Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ Thành phố Hà Nội

  nhiệm kỳ 2010 – 2022 đã nêu ” tập trung củng cố kiện toàn xây dựng tổ chức nâng

  cao chất lượng nghiệp vụ công tác, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động sát

  với đời sống nông dân thủ đô để hội thực sự trở thành người bạn tin cậy, là chỗ

  dựa tinh thần của nông dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao

  trình độ mọi mặt cho nông dân thủ đô, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân

  với Đảng, chính quyền đề xuất tham gia xây dựng các chủ trương chính sách của

  thành phố về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chăm lo bảo vệ lợi ích chính

  đáng và xây dựng nông thôn mới “

  – Từ thực tế ở cơ sở đặt ra công tác vận động nông dân trong giai đoạn hiện nay

  để từng bước CNH-HĐH nông thôn và xây dựng nông thôn mới , quá trình chuyển

  đổi cơ chế quản lý trong nông nghiệp, theo nghị quyết 10 của bộ chính trị đã giải

  phóng sức sản suất ở nông thôn, phát huy tinh thần làm chủ, tiềm năng to lớn của

  nông dân, góp phần to lớn đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, giữ

  vững ổn định chính trị. Song, nhìn chung trình độ văn hóa, kỹ thuật còn thấp, năng

  suât lao động chưa cao, hiện nay còn nhiều vấn đề gây băn khoan cho nông dân

  như : giá cả thị trường tiêu thụ, chế biến sản phẩm và cung ứng vật tư.

  Hoạt động của HND ngày càng được củng cố về cả chính trị, tư tưởng và tổ

  chức, thực sự là chỗ dựa tinh thần bảo vệ và chăm lo mọi quyên lợi cho nông dân,

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  6

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  là nòng cốt cho việc xây dựng nông thôn mới để từng bước CNH-HĐH nông

  nghiệp nông thôn. Nhưng cũng còn nhiều mặt hạn chế như tỷ lệ tập hợp hội viên,

  nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt hội, kinh phí để tổ chức các phong trào, chế

  độ chính sách đối với cán bộ hội.

  – Là chủ tịch hội nông dân cơ sở, qua quá trình công tác của bản thân nên tôi

  chọn đề tài nâng cao chất lượng hoạt động của HND xã Chương Dương trong giai

  đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp. Làm tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp lý

  luận của mình.

  2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài.

   Mục tiêu:

  Trên cơ sở đánh giá thực trạng của HND xã Chương Dương, làm rõ những kết quả ,

  tồn tại hạn chế, nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm từ đó đề xuất giải pháp đẩy

  mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của HND xã Chương Dương trong những

  năm tới.

   Nhiệm vụ:

  – Làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về nông dân và công

  tác vận động nông dân.

  – Làm rõ đặc điểm tình hình và thực trạng công tác vận động của hội nông dân xã

  những năm qua.

  – Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của HND xã trong những

  năm tới.

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .

  – Đối tượng nghiên cứu : công tác vận động nông dân và hoạt động của hội nông

  dân

  – Phạm vi nghiên cứu : Công tác vận động nông dân và hoạt động của hội nông

  dân xã Chương Dương từ năm 2007 đến nay, phương hướng đến năm 2022.

  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  8

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÔNG DÂN VÀ CÔNG TÁC

  VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN.

  1.1, Khái Niệm Về Nông Dân

  Nông dân ở nước ta là những người lao động sống ở nông thôn nghề nghiệp

  chính là sản xuất nông nghiệp và nguồn sống chủ yếu dựa vào các sản phẩm từ

  nông nghiệp

  Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị của giai cấp nông dân Việt Nam,

  là thành viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

  1.2, Tư Tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về nông dân và công

  tác vận động nông dân.

  * Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân.

  Bác Hồ đã sớm nhận thấy cần tập hợp nông dân vào một tổ chức. Hồ Chí

  Minh khẳng định ” nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng

  minh rất trung thành của giai cấp công nhân “

  (

  1

  )

  . Tổng kết quá trình lãnh đạo Cách

  mạng, Hồ Chí Minh đã khẳng định : ” trải qua các thời kỳ Đảng đã nắm vững và

  giải quyết đúng đắn vấn đề nông dân, củng cố được liên minh Công – Nông. Đảng

  ta đã đấu tranh chống những xu hướng hữu khuynh và ” tả ” khuynh, đánh giá thấp

  vai trò của nông dân là quân chủ lực Cách mạng, là đồng minh chủ yếu và tin cậy

  nhất của giai cấp công nhân, là lực lượng cơ bản cùng với giai cấp công nhân xây

  dựng Chủ nghĩa xã hội “

  (

  2

  )

  1

  : Hồ Chí Minh toàn tập, NXB chính trị quốc gia năm 1995

  2

  : Hồ Chí Minh toàn tập, NXB chính trị quốc gia năm 1995

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  9

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  * Quan điểm của Đảng về nông dân và công tác vận động nông dân

  Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã đặt ra vấn đề xây dựng ngay tổ chức của giai

  cấp nông dân để tập hợp nông dân. Trong sách lược vắn tắt của Đảng đã ghi “Đảng

  phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo”

  “phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dây cày ( Công hội Hợp tác xã ) khỏi ở

  dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia” .

  (

  3

  )

  Trong chương trình tóm tắt của Đảng cũng đề ra nhiệm vụ ” Đảng phải tập

  hợp đa số quần chúng nông dân, chuẩn bị cách mạng thổ địa và lật đổ bọn địa chủ

  và phong kiến”

  Đảng ta và Hồ Chí Minh đã nhìn nhận đánh giá đúng bản chất cách mạng

  của giai cấp nông dân Việt Nam và vai trò của giai cấp nông dân trong cách mạng

  Đảng, Bác Hồ khẳng định vai trò to lớn của nông dân trong kháng chiến nông dân

  là lực lượng chủ lưc. Trong xây dựng nông dân là cơ bản, ngày nay nông dân là

  trung tâm nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới.

  Đảng, Bác Hồ luôn coi trọng công tác vận động nông dân và xây dựng khối

  liên minh Công – Nông – Trí thức. Ngay từ khi mới thành lập ,Đảng đã đề ra đường

  lối cách mạng đúng đắn với mục tiêu đầu tiên của cách mạng là ” Độc lập dân

  tộc,người cày có ruộng “, đáp ứng đúng yêu cầu nguyện vọng tha thiết của nông

  dân,nên đã dấy lên cao trào cách mạng của công nhân ,nông dân.

  Suốt quá trình cách mạng ,đường lối chính trị các chủ trương chính sách của

  Đảng đã đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng và lợi ích trước mắt, lợi ích lâu dài

  của giai cấp nông dân nên họ đã một lòng một dạ tin theo Đảng, liên minh chặt chẽ

  với giai cấp công nhân, đấu tranh cách mạng kiên cường dũng cảm. Thực tiễn lãnh

  đạo cách mạng chỉ ra rằng khi nào đường lối chủ trương của Đảng đáp ứng yêu

  cầu, nguyện vọng, lợi ích thiết thân của nông dân thì khi đó phong trào nông dân

  phát triển mạnh mẽ, cách mạng giành được nhiều thắng lợi chẳng hạn như chủ

  trương : ” Phá kho thóc của Nhật để cứu đói ” , giảm tô giảm tức, cải cách ruộng

  3

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  10

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  đất, chuyển đổi cơ chế quản lý nông nghiệp theo nghị quyết X của Đảng Ngược

  lại chủ trương nào, nơi nào , lúc nào lợi ích nguyện vọng của nông dân không được

  giải quyết tốt thì nơi đó , lúc đó không những tinh thần cách mạng của nông dân bị

  giảm mà phong trào cách mạng cũng khó khăn. Bác Hồ đã tổng kết : “kinh nghiệm

  của Đảng ta trong quá trình cách mạng đã chỉ rõ là nơi nào, lúc nào cán bộ ta giải

  quyết tốt lợi ích thiết thân của nông dân, nắm vững nguyên tắc liên minh công nông

  thì nơi đó, lúc đó cách mạng đều tiến mạnh.

  (

  4

  )

  Trong công cuộc đổi mới, thực hiện CNH-HĐH đất nước, Đảng ta đã xác

  định trước hết là phải CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn. Xuất phát từ đường lối

  phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mới và yêu cầu nhiệm vụ của

  công cuộc CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn. Mục tiêu của công tác vận động

  nông dân là :

  Xây dựng giai cấp nông dân có trình độ nhất định về văn hóa, khoa học kỹ

  thuật phù hợp với nền sản xuất hàng hóa theo hướng CNH-HĐH thực hiện công

  nhân hóa, trí thức hóa nông dân, mọi người nông dân đều có việc làm với năng suất

  chất lượng hiệu quả ngày càng cao, có đời sống vật chất và tinh thần đáp ứng yêu

  cầu phát triển về thể lực và trí lực với lối sống văn minh tiến bộ, hạnh phúc gia

  đình gắn liền với tình làng nghĩa xóm, quyền lợi đi đôi với trách nhiệm nghĩa vụ,

  dân chủ đi đôi với kỷ cương phép nước, có ý thức xây dựng Đảng Cộng sản Việt

  Nam trong sạch vững mạnh, Xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

  Nam của dân, do dân và vì dân, có tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế,

  xứng đáng là lực lượng cơ bản đẻ thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn,

  xây dựng nông thôn mới và góp phần đắc lực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

  Nghị quyết số 26 hội nghị trung ương VII khóa X về “nông nghiệp nông dân nông

  thôn” đã nêu bốn quan điểm

  – Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp

  CNH-HĐH, xây dựng và bảo vệ tổ quốc là cơ cở và lực lượng quan trọng để phát

  4

  : Hồ Chí Minh toàn tập, NXB chính trị quốc gia năm 1996

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  11

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng; giữ gìn phát

  huy bản sắc dân tộc và bỏa vệ môi trường sinh thái của đất nước.

  – Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng

  bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Công nghiệp hóa, hiện đại

  hóa nông nghiệp nông thôn là nhiêm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công

  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp

  nông dân và nông thôn. Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng

  nông thôn mới gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị

  và quy hoạch là căn bản; phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then

  chốt.

  – Phát triển nông nghiệp nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

  của nông dân phải dựa trên cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp

  với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực để giải phóng và sử dụng có hiệu quả

  nguồn lực của xã hội, trước hết là lao động đất đai, rừng và biển; khai thác tốt các

  điều kiện thuân lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế cho lực lượng sản xuất trong

  nông nghiệp nông thôn; phát huy cao nội lực. đồng thời tăng mạnh đầu tư của nhà

  nước và xã hội. Ứng dụng nhanh các khoa học, công nghệ tiên tiến cho nông

  nghiệp nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí nông dân.

  – Giải quyết vấn đề nông nghiệp nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ

  thống chính trị và toàn xã hội. Trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ,

  tự lực, tự cường vươn lên của nông dân. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa

  thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động

  lực phát triển cho nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của

  nông dân.

  1.3 Yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân xã Chương

  Dương trong giai đoạn hiện nay.

  Thực hiện chủ trương của Đảng để tiến hành xây dựng nông thôn mới, từng

  bước công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  12

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng thu nhập từ công

  nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng thu nhập từ nông nghiệp. Nông dân xã Chương

  Dương chiếm 65% dân số và thu nhập chủ yếu vẫn từ sản xuất nông nghiệp và

  cũng là lực lượng lao động chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp, đóng góp phần lớn

  vào phát triển kinh tế của địa phương. Hoạt động của hội nông dân và phong trào

  nông dân có vai trò quan trọng trong phong trào thi đua lao động sản xuất thực

  hành tiết kiệm, tiếp thu khoa học ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất kinh doanh,

  nâng cao năng xuất, chất lượng, thực hiển chuyển đổi cơ cấu kinh tế , cây trồng vật

  nuôi, góp phần quan trong vào thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, giữ vững an

  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

  Song hoạt dộng của hội nông dân và phong trào nông dân xã Chương Dương

  còn gập nhiều khó khăn thách thức, mặt trái của nền kinh tế thi trường đã tác động

  sâu sắc đến đời sống của nhân dân, hộ gia đình trở thành đơn vị sản xuất tự chủ nên

  số hộ giàu tăng lên, số hộ nghèo giảm dần, đời sống vật chất tinh thần của nông dâ

  được cải thiện nhưng đang có sự chênh lệch ngày càng lớn về thu nhập. Trong

  nông dân có sự phân hóa giầu nghèo và khoảng cách giữa người giàu và người

  nghèo ngày càng xa. Giữa khó khăn thách thức đó đã tác động đến nông dân và

  công tác vận động nông dân.

  Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với mục tiêu “dân

  giàu , nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” xu thế hội nhập khu vực

  và thế giới đang đòi hỏi toàn Đảng toàn dân phấn đấu tiến kịp thời đại.

  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Chương Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2010-

  2015 đã đề ra mục tiêu là : “chuyển dịch cơ cấu kinh tế với phương trâm tăng tỷ

  trọng thu nhập từ công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trong về nông nghiệp dồn điền đổi

  thửa, xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững chất lượng cao, phát

  huy khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà

  nước. Phát huyvai trò vận động quần chúng của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

  nhân dân, tập trung xây dựng nông thôn mới.

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  13

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  Với nhiệm vụ trên đòi hỏi hoạt động của hội nông dân và công tác vân động

  nông dân những năm tới cần phải đổi mới vươn lên ngang tầm nhiệm vụ. Để xứng

  đáng là nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới và là lực lượng chủ yếu

  thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  14

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  CHƯƠNG 2 : CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG

  CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ CHƯƠNG DƯƠNG, THỰC TRẠNG, NGUYÊN

  NHÂN VÀ KINH NGHIỆM .

  2.1 Đặc điểm tình hình xã Chương Dương

  2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội

  Xã Chương Dương nằm ở phía Đông huyện Thường Tín cách trung tâm huyện

  7 km về phía Đông. Phía Đông giáp sông Hồng và xã Tự Nhiên, phía Tây giáp xã

  Quất Động, phía Nam giáp xã Lê Lợi, phía Bắc giáp xã Thư Phú, Vân Tảo. Với

  tổng diwwnj tích tự nhiên 391,65 ha, dân số 4680 khẩu, 1050 hộ, có 925 hộ trực

  tiếp sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua mặc dù có nhiều khó khăn thách

  thức nhưng Đảng bộ và nhân dân xã đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các

  mục tiêu đề ra, kinh tế phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng

  tích cực, sản xuất nông nghiệp tăng cả về năng xuất và giá trị kinh tế trên một đơn

  vị canh tác, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được

  nâng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện

  tạo ra những điều kiện thuận lợi cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội.

  Mặc dù xã Chương Dương là xã nông thôn nhưng Đảng bộ và nông dân xã

  phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường cách mạng, chủ động sáng tạo phát huy

  tiền năng, lợi thế và nguồn lực của địa phương.

  Về phát tiển kinh tế nông nghiệp : Tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp theo

  hướng hàng hóa ổn định bền vững, tập trung chỉ đạo dồn điền đổi thửa, thực hiện

  chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh chăn

  nuôi theo hướng công nghiệp, xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm,

  thủy sản tập trung ra khỏi khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường.

  Về phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp : làm tốt công tác nâng cao tay

  nghề thêu ren truyền thống nâng cao hiệu quả hoạt động của các hộ sản xuất, tăng

  sức cạnh tranh của các sản phẩm, đảm bảo việc làm tăng thu nhập cho gia đình và

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  15

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  xã hội. Ngoài ra còn có nhiều nghành nghề như cơ khí, xây dựng và nhiều nghành

  nghề khác đang phát triển. Trong những năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới,

  nhân dân xã Chương Dương với bàn tay cần cù sáng tạo ý trí tự lực tự cường , khắc

  phục khó khăn kế thừa và phát huy kinh nghiệm và thành quả đạt được , đây là điều

  kiện thuận lợi để Chương Dương phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai.

  Chương Dương có hệ thống chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ địa phương

  đoàn kết, nhiệt tình, năng lực lãnh đạo, phát triển kinh tế và quản lý xã hội tốt, đây

  là yếu tố thuận lợi trong việc tổ chức và vận động nông dân tham gia xây dựng

  nông thôn mới.

  2.1.2 Tình hình tổ chức bộ máy cán bộ hội nông dân xã :

  Tổ chức bộ máy cán bộ Hội nông dân xã được kiện toàn từ xã đến các thôn

  khu dân cư, căn cứ điều lệ hội và số lượng hội viên trong xã ban chấp hành hội

  nông dân xã được kiện toàn 11 người. Ban thường vụ 3 người, 1 cán bộ chuyên

  trách làm chủ tịch hội , 1 phó chủ tịch và một ủy viên thường vụ, các ủy viên ban

  chấp hành được cơ cấu hợp lý.

  Trong đó :

  – Đảng viên có: 6 người

  – Trình độ học vấn:

  * Trình độ cao đẳng, đại học : 4 người

  * Trung cấp : 1 người

  * Cấp 3 : có 3 người

  * Cấp 2 : có 3 người

  – Trình độ chính trị :

  * Trung cấp lý luận : 2 người

  * Sơ cấp lý luận : 4 người

  Ban chấp hành các chi hội được kiện toàn từ 3 đến 5 người. Tổng só cán bộ

  Ban chấp hành các chi hội là 27 người.

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  16

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  Với đội ngũ cán bộ có trình độ nhiệt tình tâm huyết với phong trào đã tạo

  thuân lợi cho củng cố tổ chức cơ sở hội và vận động nông dân tính đến năm 2011

  hội nông dân xã đã thu hút tập hợp được 787 hội viên nông dân đtạ 85% so với hộ

  sản xuất nông nghiệp.

  Qua phân loại hằng năm có 5 chi hội vững mạnh, 1 chi hội khá, không có chi

  hội yếu kém. Hội nông dân xã đạt danh hiệu : tổ chức cơ sở hội vững mạnh cấp

  Thành phố từ năm 2007 đến năm 2011.

  Nhìn chung tình hình tổ chức bộ máy cán bộ hội nông dân xã Chương Dương

  thường xuyên được củng cố, hoạt động có hiệu quả tổ chức các phong tào cho nông

  dân, vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của

  Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và nhiệm vụ của hội, mục tiêu phát triển

  kinh tế của địa phương và chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần của hội viên,

  nông dân.

  2.2 Thực trạng công tác vận động nông dân và hoạt động của hội nông

  dân xã Chương Dương.

  Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, thực

  hiện đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam. Hội nông dân Việt Nam luôn

  là tổ chức trung tâm nòng cốt trong các phong trào xây dựng nông thôn mới.

  Mục đích của hội là : tập hợp đoàn kết nông dân vững mạnh về mọi mặt

  xứng đáng là lực lượng đồng minh tin cậy trong khối liên minh vững chắc Công –

  Nông – Trí, đảm bảo thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.

  Hội nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động,

  xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, nâng cao

  vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng,

  hợp pháp của hội viên nông dân.

  Phát huy truyền thống yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội tinh thần cách mạng,

  lao động sáng tạo, cần kiệm tự lực tự cường, đoàn kết của nông dân, tích cực và

  chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đẩy mạnh kinh tế

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  17

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  xã hội, xây dựng văn hóa, giữ vững quốc phòng an ninh góp phần thực hiện mục

  tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Chức năng của hội :

   Tập hợp vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ,

  tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

   Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, nhà nước và khối đại

  đoàn kết dân tộc.

   Chăm lo bảo vệ nguồn lợi và lợi ích chính đáng hợp pháp của nông dân, tổ

  chức hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

  Nhiệm vụ của hội nông dân Việt Nam :

   Tuyên truyền giáo dục cho hội viên nông dân hiểu biết đường lối của Đảng,

  chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chỉ thị của hội khơi dậy và phát

  huy truyền thống yêu nước, ý trí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao

  động sáng tạo của nông dân.

   Vận động, tập hợp và làm nòng cốt cho các phong trào nông dân phát triển

  kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, chăm lo đời sống vật chất tinh

  thần của hội viên nông dân.

   Các cấp hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị, thực hiện các

  chính sách pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của nhà nước

  ở nông thôn, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông

  nghiệp, tổ chức các hoạt động nhiệm vụ, tư vấn, hỗ trợ dạy nghề giúp nông

  dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

   Đoàn kết tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức hội, phát triển và nâng cao

  chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, đào tạo bồi

  dưỡng cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

   Tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia

  giám sát phản biện xã hội theo quy chế, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  18

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  của nông dân với Đảng và Nhà nước, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng,

  hợp pháp của hội viên nông dân, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giữ gìn

  đoàn kết trong nội bộ nông dân góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,

  giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống quan liêu tham nhũng,

  lãng phí và các tệ nạn xã hội.

   Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm đường lối của Đảng, tăng

  cường hợp tác trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng

  bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc

  tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

  2.2.1 Những kết quả đạt được và nguyên nhân

  Thực hiện chương trình công tác hội và nông dân. Dưới sự lãnh đạo cảu

  Đảng ủy xã Chương Dương và các chỉ tiêu thi đua của hội nông dân huyện Thường

  Tín từ năm 2007 đến năm 2011. HND xã Chương Dương đã bám sát nghị quyết

  cảu Đảng ủy, chương trình công tác và chỉ tiêu thi đua của hội nông dân huyện

  Thường Tín tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả sau.

  Công tác tuyên truyền giáo dục hội viên, nông dân các chủ trương, đường lối

  của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và điều lệ của hội được 30 buổi cho

  2100 lượt người tham gia.

  Trong đó :

  + Tuyên truyền nghị quyết của Đảng các cấp được 10 buổi cho

  750 lượt người.

  + Tuyên truyền nghị quyết của hội các cấp được 11 buổi cho 800

  lượt người.

  + Tuyên truyền phổ biến pháp luật được 9 buổi cho 550 lượt

  người.

  Thông qua tuyên truyền giáo dục hội viên đã nâng cao giác ngộ chính trị,

  tinh thần yêu nước cho nông dân, hướng họ tham gia hành động cách mạng, tham

  gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố tình làng nghĩa xóm, tinh

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  19

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong việc xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật

  tự trên địa bàn xã.

  Công tác củng cố tổ chức cơ sở hội là trọng tâm. Bám sát nghị quyết đại hội đại

  biểu hội nông dân xã, ban thường vụ, ban chấp hành ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xây

  dựng quy chế làm việc của BCH, hằng năm xây dựng chương trình công tác sát

  với tình hình cụ thể của xã nên công tác củng cố tổ chức hội được quan tâm và

  phát triển từ năm 2007 đến năm 2011 hội nông dân xã phát triển thêm được 350

  hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 787 hội viên, chiếm 85% so với hộ sản

  xuất nông nghiệp, chia ra :

  – Năm 2007 kếp nạp được 80 hội viên

  – Năm 2008 kếp nạp được 70 hội viên

  – Năm 2009 kếp nạp được 60 hội viên

  – Năm 2010 kếp nạp được 80 hội viên

  – Năm 2011 kếp nạp được 60 hội viên

  Tổ chức các phong trào thi đua của hội

  – Phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và

  làm giàu chính đáng, qua phát động thi đua hằng năm đã có 1500 lượt

  hộ gia đình đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

  + Cấp thành phố : 60 hộ

  + Cấp huyện : 150 hộ

  + Cấp cơ sở : 1290 hộ

  – Qua bình xét đã có 800 lượt hộ được công nhận là hộ sản xuất kinh

  doanh giỏi các cấp

  + Cấp thành phố : 12 lượt hộ

  + Cấp huyện : 180 lượt hộ

  + Cấp cơ sở : 608 lượt hộ

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  20

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  – Để giúp nông dân tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất,

  chăn nuôi, 5 năm qua hội nông dân xã đã phối hợp tổ chức được 12

  lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trong đó :

  + Phòng trừ dịch hại tổng hợp ( IPM ) được : 4 lớp

  + Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt : 1 lớp

  + Kỹ thuật chăn nuôi bà sinh sản : 2 lớp

  + Kỹ thuật chăn nuôi thủy sản : 5 lớp

  – Hội nông dân xã phối hợp với các nghành chức năng mở các lớp dạy

  nghề và nâng cao tay nghề cho nông dân :

  + Năm 2007 mở lớp mây tre đan cho 50 hội viên nông dân

  + Năm 2008 mở lớp nâng cao tay nghề thêu cho 50 hội viên nông

  dân

  + Năm 2009 mở lớp nâng cao tay nghề thêu cho 50 hội viên nông

  dân

  + Năm 2010 mở lớp nâng cao tay nghề thêu cho 50 hội viên nông

  dân

  + Năm 2011 mở lớp may công nghiệp cho 35 hội viên nông dân

  – Thực hiện chương trình trợ giúp nông dân vốn, vật tư sản xuất, hội

  nông dân cac thành lập các tổ tín chấp vay vốn với Ngân hàng nông nghiệp và

  Ngân hàng chính sách xã hội với số dư là 10,6 tỷ đồng cho 1320 lượt người vay.

  Ngoài ra còn thực hiện mua vật tư nông nghiệp với hình thức trả chậm với công ty

  cổ phần Hà Anh, thực hiện hàng năm được 300 tấn vật tư nông nghiệp các loại giúp

  nông dân chủ động vật tư để sản xuất nên năng suất cây trồng đạt hiệu quả cao.

  Từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên nông dân thi đua

  phát triển kinh tế, đời sống của hội viên nông dân được vươn lên, giúp nhau xóa đói

  giảm nghèo và tích cực tham gia xây dựng hội

  – Phong trào nông dân xây dựng gia đình văn hóa.

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  21

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  Thực hiện cuộc vận động ” toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu

  dân cư “. Hội nông dân xã đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân đẩy mạnh

  phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Hằng năm có 100% hộ gia

  đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét số hộ gia đình đạt gia đình

  văn hóa là 95%. Toàn xã có 2/3 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa.

  – Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh.

  Thực hiện chương trình phối hợp giữa hội nông dân với công an và quân sự, hội

  nông dân đã vận động hội viên nông dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ

  quốc. Ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông, tham gia phòng chống các tệ nạn xã

  hội, phòng chống ma túy, mại dâm, tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, tham gia

  thực hiện nền quốc phòng toàn dân. Động viên con em hội viên nông dân làm nghĩa

  vụ quân sự, trong 5 năm qua đã động viên và tiễn đưa 40 con em hội viên nông dân

  lên đường làm nghĩa vụ quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

  Đánh giá chung :

  5 năm qua hội nông dân xã đã tham gia tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát

  tiển kinh tế – xã hội của địa phương, đồng thời cũng hoàn thành các chỉ tiêu thi đua

  của hội nông dân huyện giao cho.

  Tuyên truyền giáo dục hội viên, nông dân chấp hành các chủ trương đường

  lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, củng cố tổ chức cơ sở hội, góp phần phát

  triển kinh tế xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã

  hội và tham gia xây dựng nông thôn mới để từng bước công nghiệp hóa – hiện đại

  hóa nông nghiệp nông thôn.

  Nguyên nhân, kết quả :

  – Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tạo điều

  kiện để hội nông dân xã hoạt động.

  – Phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tạo sức mạnh

  đoàn kết để vận động nông dân tham gia các phong trào của hội.

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  22

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  – Hoạt động của đội ngũ cán bộ hội từ ban chấp hành hội nông dân xã đến các

  chi hội thường xuyên được củng cố. Những cán bộ thực sự năng lực và tâm

  huyết với phong trào.

  – Mọi phong trào của hội đều thiết thực đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên

  nông dân, nên hội viên nông dân thiết tha với hội và chung sức xây dựng hội

  2.2.2 Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân

   Tồn tại, hạn chế :

  – Công tác tuyên truyền giáo dục hội viên nông dân chưa thường xuyên nên

  chuyển tải các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước,

  nhiệm vụ của hội đến hội viên nông dân còn hạn chế.

  – Nhận thức về vai trò trách nhiệm của một bộ phận cán bộ hội viên chưa cao,

  do đó khi tổ chức các phong trào của hội để vận động hội viên nông dân thực

  hiện còn thấp.

  – Công tác tổ chức, tập hợp nông dân vào hội còn chưa đạt với yêu cầu đề ra.

  Việc trợ giúp nông dân về khoa học kỹ thuật, giống, vốn, vật tư để sản xuất

  kinh doanh tăng thu nhập để từng bước xóa đói giảm nghèo còn chưa được nhiều

   Nguyên nhân :

  – Việc tổ chức các buổi sinh hoạt ở chi hội chưa thường xuyên, phối hợp với

  các tổ chức đoàn thể chưa chặt chẽ để cùng tuyên truyền vận động do đó các

  chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của hội

  được chuyển tải đến hội viên nông dân còn hạn chế

  – Do đội ngũ cán bộ hội thường xuyên thay đổi theo nhiệm kỳ của đại hội nên

  bộ máy của hội không ổn định.

  – Hoạt động của hội chưa thiết thực, chưa đáp ứng được với vai trò của hội

  nông dân trong giai đoạn hiện nay, nên việc phát triển của hội viên mới còn

  gập nhiều khó khăn.

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  23

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  – Các cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm và tạo điều kiện để hội

  nông dân hoạt động.

  2.3 Một số kinh nghiệm rút ra :

  – Thường xuyên chăm lo đến đội ngũ cán bộ hội cả về số lượng và chất lượng

  ” cán bộ nào, phong trào ấy ” chi hội nào cán bộ tâm huyết với phong trào

  thì chi hội ấy hoạt động có hiệu quả.

  – Nếu phối hợp tốt với các mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong hệ

  thống chính trị, đổi mới phương thức sinh hoạt hội, đa dạng hóa các hình

  thức để tập hợp nông dân vào hội thì việc tuyên truyền vận động nông dân

  thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ

  của hội được sâu rộng hơn.

  – Nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo tạo điều kiện để hội nông dân

  hoạt động thì nơi đó tổ chức các phong trào của hội rễ dàng hơn tổ chức của

  hội vững mạnh hơn.

  – Chỉ khi nào hoạt động của hội thiết thực, thiết thân, thì nông dân mới thiết

  tha vào hội chăm lo đến lợi ích chính đáng của nông dân, đến tâm tư nguyện

  vọng của nông dân, tổ chức nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông

  dân thì nông dân mới tin tưởng và ra sức củng cố xây dựng tổ chức hội.

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  24

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO

  CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ CHƯƠNG

  DƯƠNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI.

  3.1 Phương hướng – Mục tiêu chủ yếu

  3.1.1 Phương hướng chung

  – Chỉ thị 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh

  đạo của Đảng đổi với hoạt động của hội nông dân Việt Nam trong thời ký Công

  nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn khẳng định “tăng cường lãnh đạo,

  chỉ đạo việc xây dựng củng cố hội nông dân các câp vững mạnh về chính trị, tư

  tưởng và tổ chức để hội thực sự là lực lượng nòng cốt của phong trào nông dân

  xây dựng nông thôn mới, là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân là

  nhân tố quan trọng của khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân

  và tầng lớp trí thức, nền tảng chính trị vững chắc của chế độ ta”

  – Nghị quyết đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ XV “Hội nông dân

  thành phố tập trung củng cố kiện toàn, xây dựng tổ chức nâng cao chất lượng

  nghiệp vụ công tác, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động cho sát với đời sống

  nông dân thủ đô để hội thực sự trở thành người bạn tin cậy, là chỗ dựa tinh thần

  cảu nhà nông, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tạo điều kiện để nông dân

  Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Hoạt Động Của Hội Nông Dân Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Nông Dân Xã Chương Dương Trong Giai Đoạn Hiên Nay, Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Công Tác Hội Và Phong Trào Nông Dân Năm 2022
 • Luận Văn: Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai Tại Cấp Chính Quyền Cơ Sở
 • Luận Văn: Hòa Giải Trong Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Hot
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tiểu Luận Tốt Nghiệp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Nông Dân Xã Chương Dương Trong Giai Đoạn Hiên Nay, Thực Trạng Và Giải Pháp trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100