Đề Xuất 5/2022 # Tiểu Luận Quản Trị Học Chức Năng Hoạch Định Ở Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ # Top Like

Xem 9,702

Cập nhật nội dung chi tiết về Tiểu Luận Quản Trị Học Chức Năng Hoạch Định Ở Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ mới nhất ngày 21/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 9,702 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cơ Sở Lý Luận Của Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
 • Yêu Cầu Về Trình Độ Đối Với Trưởng Khoa Dược
 • Vinmec Thông Báo Tuyển Dụng Trưởng Khoa Dược Tại Vinmec Hạ Long, Vinmec Phú Quốc
 • Ví Dụ Minh Hoạ Về Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm
 • Đề Cương Học Phần Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án Và Các Tài Liệu Tmu
 • Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  MỤC LỤC

  A. LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………….. 3

  B. NỘI DUNG …………………………………………………………………………………… 5

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ……………………………………………………… 5

  I. Khái quát về hoạch định………………………………………………………………… 5

  1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………… 5

  2. Tác dụng của hoạch định ………………………………………………………………. 5

  3. Vai trò củ hoạch định ……………………………………………………………………. 5

  4. Các giai đoạn của hoạch định ………………………………………………………… 6

  5. .Phân loại hoạch định ……………………………………………………………………. 7

  II.

  Mục tiêu- nền tảng của hoạch định ……………………………………………… 8

  1. Khái niệm về sứ mạng và mục tiêu ………………………………………………… 8

  1.1

  Sứ mạng (Mission) : …………………………………………………………………… 8

  1.2

  Mục tiêu: …………………………………………………………………………………….. 8

  2. Các loại mục tiêu …………………………………………………………………………… 9

  3. Tầm quan trọng của mục tiêu ………………………………………………………. 10

  III. Cơ sở khoa học của hoạch định …………………………………………………. 10

  IV. Tiến trình hoạch định ……………………………………………………………….. 11

  V. Hoạch định chiến lược …………………………………………………………………. 14

  1. Hoạch định chiến lược …………………………………………………………………. 14

  2. Công cụ hỗ trợ cho hoạch định chiến lược ……………………………………. 15

  2.1

  Ma trận phát triển – BCG (Boston Consulting Group) ……………………. 15

  2.2

  Những chiến lược cạnh tranh tổng loại của M.Porter ……………………… 15

  2.3

  Ma trận SWOT…………………………………………………………………………… 16

  Page 1

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  3. Những nguyên tắc cần tuân thủ khi tiến hành hoạch định…………….. 16

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH CỦA CÁC

  DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY……………. 18

  I. Đôi nét về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam…………………………… 18

  1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………. 18

  2. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ …………………………………………… 19

  II.

  Thực trạng hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay ……… Error!

  Bookmark not defined.

  1

  Tình hình phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay

  Error! Bookmark not defined.

  2

  Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp phải

  hiện nay: ………………………………………………… Error! Bookmark not defined.

  III. Thực trạng của chức năng hoạch định trong các doanh nghiệp vừa

  và nhỏ…………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.

  IV.

  Thực trạng công tác hoạch định ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ… 24

  1. Hoạch định chiến lược …………………………………………………………………. 24

  2. Hoạch định nguồn nhân lực:………………………………………………………… 26

  3. Sự cần thiết phải hoạch định chiến lược trong các doanh nghiệp vừa

  và nhỏ hiện nay:………………………………………………………………………………… 27

  V. Đánh giá và giải pháp ………………………………………………………………….. 28

  1

  Đánh giá ……………………………………………………………………………………… 28

  2

  Một vài giải pháp: ……………………………………………………………………….. 29

  C. KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………. 31

  Page 2

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  A. LỜI MỞ ĐẦU

  Hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  nói riêng ngày càng quan trọng đối với quà trình phát triển của nền kinh tế

  của nước ta, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.

  Sau bao nhiêu năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, các doanh nghiệp

  vừa và nhỏ ở Việt Nam đã có bước phát triển mạnh với số lượng tăng nhanh

  góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm làm cho

  nền kinh tế năng động và hiệu quả hơn, từng bước nâng cao thu nhập, cải

  thiện đời sống nhân dân. Việt Nam đã và đang thực hiện chính sách tự do hoá,

  cải cách kinh tế xã hội. Quá trình hội nhập đã có những tác động mạnh đến

  nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng, nhờ đó tạo

  môi trường kinh doanh thuận tiện giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất

  kinh doanh. Tuy nhiên do xuất phát từ quy mô nhỏ, vốn và nguồn lao động

  hạn chế, năng lực cạnh tranh thấp nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn gặp

  nhiều khó khăn trong việc hoạch định, vì vậy mà vẫn còn hàng ngàn doanh

  nghiệp rơi vào tình trạng biến mất trên thị trường. Công tác hoạch định có

  một vị trí quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ trong

  ngắn hạn mà còn cả trong dài hạn, vì vậy mà các doanh nghiệp cả doanh

  nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ đều cần chú trọng đến công tác hoạch

  định của doanh nghiệp. Thiếu tư duy chiến lược, thiếu khả năng hoạch định

  thì hoạt động kinh doanh sẽ không phát triển lâu bền. Việc nhận định công tác

  hoạch định của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  hiện nay là rất cần thiết, giúp chúng ta nắm bắt được thực trạng từ đó đưa ra

  những biện pháp kiến nghị để thực hiện tốt công tác hoạch định.

   Mục đích nghiên cứu:

   Khảo sát thực trạng công tác hoạch định của các doanh nghiệp vừa và

  nhỏ hiện nay

   Trên cơ sở phân tích thực trạng rút ra những tồn tại, nguyên nhân, từ đó

  đưa ra một số giải pháp.

  Page 3

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

   Đối tượng nghiên cứu:

   Công tác hoạch định của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện

  nay.

  Page 4

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  B. NỘI DUNG

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

  Khái quát về hoạch định

  I.

  Page 5

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Page 6

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Page 7

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

   Phân loại theo hình thức: ta có hoạch định chính sách, hoạch định thủ

  tục, hoạch định quy tắc, hoạch định chương trình, hoạch định ngân

  quỹ…

  II.

  Mục tiêu- nền tảng của hoạch định

  1. Khái niệm về sứ mạng và mục tiêu

  1.1 Sứ mạng (Mission): là bản tuyên bố về lý do tồn tại của tổ chức, sứ

  mạng mô tả khát vọng của một tổ chức, các giá trị và lý do thực hiện

  của một tổ chức. Một bản sứ mạng tốt sẽ là nền tảng quan trọng cho

  việc thiết lập các mục tiêu và kế hoạch một cách có hiệu quả.

  1.2 Mục tiêu: là những trạng thái hoặc những cột mốc mà tổ chức mong

  muốn đạt được trong thời gian nhất định. Mục tiêu là phương tiện để

  thực hiện sứ mạng của tổ chức.

   Muốn xác định mục tiêu hoạch định một cách đúng đắn, chúng ta cần

  căn cứ vào:

  – Chiến lược và sách lược kinh doanh đã lựa chọn

  – Khả năng của mỗi tổ chức

  – Hoàn cảnh khách quan bên ngoài tổ chức

  – Đòi hỏi của các quy luật (kinh tế, chính trị, xã hội,…) khách quan

   Phương pháp xác định mục tiêu: Có nhiều phương pháp xác định mục

  tiêu. Ở đây cần phải giải quyết ít nhất hai vấn đề: ai xác định và xác

  định như thế nào?

   Đối với hoạch định chiến lược thì mục tiêu thường được người lãnh

  đạo cao nhất hay ban lãnh đạo cao nhất quyết định, còn hoạch định

  tác nghiệp thì mục tiêu do chính lãnh đạo của mỗi bộ phận chịu trách

  nhiệm

   Phương pháp xác định mục tiêu:

  + Phương pháp căn cứ vào nhiệm vụ được giao

  + Phương pháp tập thể thông qua quyết định mục tiêu

  + Phương pháp logic

  Page 8

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  sứ mạng, các báo cáo hằng năm hoặc lời tuyên bố đến cộng đồng

  hoặc các nhóm lợi ích khác nhau.

   Mục tiêu thật (real goals): là những mục tiêu mà tổ chức đó thực sự

  theo đuổi. Để biết được mục tiêu thật của một tổ chức chúng ta nên

  quan sát những gì mà các thành viên trong tổ chức đó đang làm và

  những gì mà tổ chức đó thực sự ưu tiên.

   Trong thực tế nhiều tổ chức có sự khác nhau giữa các mục tiêu thật

  và mục tiêu tuyên bố, thậm chí có sự đối lập nhau. Ví dụ: mục tiêu

  công bố trước cộng đồng là “bảo vệ môi trường” trong khi thực tế

  hoạt động của họ đang gây ra sự ô nhiễm môi trường trầm trọng.

  3. Tầm quan trọng của mục tiêu

   Giúp nhận dạng các ưu tiên: đây là vai trò hết sức quan trọng của mục

  tiêu.

   Hướng dẫn hành động: nhờ xác định mục tiêu mà hoạt động của các

  bộ phận và các cá nhân trong tổ chức được gắn kết với nhau và cùng

  hướng đến các kết quả quan trọng mà tổ chức mong muốn.

   Cơ sở cho các quyết định: nhờ xác định rõ mục tiêu mà các nhà quản

  trị biết được những gì mà tổ chức đó đang cố gắng đạt được.

   Tiêu chuẩn cho việc thực hiện: mục tiêu đóng vai trò là tiêu chuẩn cho

  việc thực hiện khi nó xác định cụ thể những kết quả sau cùng mà tổ

  chức muốn đạt được.

   Làm hấp dẫn các đối tượng hữu quan bên trong và bên ngoài tổ chức.

  III.Cơ sở khoa học của hoạch định

  Xác định đúng đắn những cơ sở khách quan cần thiết và tất yếu là một đòi

  hỏi khách quan trong công tác hoạch định. Cơ sở khoa học của hoạch định là

  những tiền đề phải có từ trước mà thiếu chúng công tác hoạch định sẽ không

  khoa học và sẽ là trở ngại cho việc tổ chức và thực hiện của công tác này

   Những cơ sở khoa học chủ yếu:

  + Mục tiêu và quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra

  Page 10

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  + Phân cấp về quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức

  + Đòi hỏi của các quy luật khách quan chi phối hoạt động quản trị

  trong lĩnh vực hoạch định

  IV.

  Tiến trình hoạch định

  Thực hiện một tiến trình hoạch định chặt chẽ là một yếu tố quan trọng

  làm cho hoạch định hữu hiệu. Có nhiều cách sắp xếp và trình bày các bước

  của tiến trình hoạch định, nhưng nhìn chung có 8 bước cơ bản như sau:

  Nhận thức

  cơ hội kinh

  doanh trên

  thị trường

  Lựa chọn

  phương án

  tối ưu

  Page 11

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Tiến trình của hoạch định

   Bước 1: Nhận thức một số cơ hội kinh doanh trên thị trường:

  Bước đầu của hoạch định là tìm hiểu cơ hội. Cơ hội có thể có trong hiện tại và

  tương lai. Do đó đòi hỏi nhà quản trị phải có cái nhìn toàn diện, chính xác về

  thị trường cạnh tranh, về nhu cầu khách hàng, về các điểm mạnh và điểm yếu,

  về mục đích cần đạt được trong tương lai.

  Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để nhà quản trị nhận thức

  khả năng và xác định những hoạt động cần được cải tiến, từ đó phân phối các

  nguồn lực một cách hiệu quả, đem lại sự thành công cho doanh nghiệp.

  Việc dự đoán về khả năng xuất hiện cơ hội cũng rất quan trọng đối với doanh

  nghiệp, và đây cũng là bước để doanh nghiệp dự đoán những biến cố có thể

  xảy ra bên cạnh những cơ hội để kịp thời đưa ra những giải pháp xử lý phù

  hợp. Để có thể dự đoán cơ hội nhà quản trị đã tiến hành nghiên cứu thị trường

  với các vấn đề như: sản phẩm, cạnh tranh, nhu cầu khách hàng.

   Bước 2: Thiết lập các mục tiêu:

  Xác định mục tiêu trên cơ sở đánh giá các cơ hội và đe doạ của môi trường,

  các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, và với kết quả cụ thể cần đạt

  được ở những thời điểm cụ thể nhất định. Sau đó xác định công việc cần làm,

  khi nào sẽ bắt đầu thực hiện và khi nào kết thúc hoàn thành, nơi nào cần được

  chú trọng ưu tiên.

   Bước 3: Phát triển các tiền đề để hoạch định:

  Các tiền đề hoạch định: các dự báo, các giả thiết về môi trường, các chính

  sách cơ bản có thể áp dụng, các kế hoạch hiện có của công ty…Nhà quản trị

  cần đánh giá chính xác các tiền đề trên và dự đoán được sự biến động và phát

  triển của nó.

   Bước 4: Xác định các phương án:

  Page 12

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Page 13

  Môn Quản trị học

  V.

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Hoạch định chiến lược

  KHẢO SÁT TT

  ĐỂ XÁC ĐỊNH

  CƠ HỘI KD

  XÁC ĐỊNH

  CÁC PHƯƠNG

  ÁN TỐI ƯU

  XÁC ĐỊNH

  HỆ THỐNG

  MỤC TIÊU

  LƯỢNG HÓA

  BẰNG VIỆC

  HOẠCH ĐỊNH

  NGÂN QUỸ

  THỰC HIỆN

  CHIẾN LƯỢC

  KIỂM TRA VÀ

  ĐÁNH GIÁ

  1. Hoạch định chiến lược

   Hoạch định chiến lược: là quá trình ra những quyết định dài hạn, xác

  định ra con đường phát triển của công ty trong những khoảng thời gian

  nhất định, nhằm liên kết các nổ lực của công ty hướng tới mục tiêu.

   Đối với hoạch định hoạch định chiến lược các quản trị ở các doanh

  nghiệp lớn thường dùng một trong bốn chiến lược sau:

   Chiến lược ổn định: đặc tính là không có thay đổi nào đáng kể,

  vẫn phục vụ khách hàng ,cung cấp sản phẩm và dịch vụ như bình

  thường.

  Page 14

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

   Chiến lược phát triển: có thể được thực hiện bằng cách trực tiếp

  phát triển thị trường, liên kết sát nhập với các tổ chức khác.

   Chiến lược cắt giảm để tiết kiệm: khi nguồn lực bị hạn chế thì nhà

  quản trị sẽ giảm bớt kích thước hay tính đa dạng của những hoạt

  động tổ chức.

   Chiến lược phối hợp: là có thể theo đuổi một lúc hai, ba chiến

  lược trên.

  2. Công cụ hỗ trợ cho hoạch định chiến lược

  2.1 Ma trận phát triển – BCG (Boston Consulting Group)

  Ma trận phát triển được chia làm 4 ô chữ nhật, mỗi ô thể hiện một vị thế khác

  nhau của các đơn vị.

   Ô dấu hỏi (question marks).

   Ô ngôi sao (stars).

   Ô bò tiền (cash cow).

   Ô con chó (dogs).

  Việc phân tích BCG giúp ích rất nhiều cho công tác hoạch định. Nó giúp các

  nhà quản trị xác định mục tiêu hoạt động trong từng thời kỳ phù hợp với đặc

  điểm hoạt động của từng đơn vị. Có 4 chiến lược từ ma trận BCG:

   Xây dựng (build)

   Duy trì (hold)

   Gặt hái (harvest)

   Loại bỏ (disverst)

  2.2 Những chiến lược cạnh tranh tổng loại của M.Porter

  Do giáo sư M. Peter của trường đại học Harward (Mỹ) đề xướng một

  phương pháp có thể thay thế cho ma trận phát triển vừa nêu trên. Nội dung

  chủ yếu 3 chiến lược tổng loại của giáo sư M. Perter được trình bày như

  sau:

  Page 15

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

   Hoạch định phải gắn liền với những yếu tố khác của hệ thống quản

  trị doanh nghiệp như hệ thống kiểm tra, hệ thống thông tin.

   Các quản trị viên tác nghiệp cần tham gia trực tiếp vào tiến trình

  hoạch định để họ có trách nhiệm và gắn bó với công việc mà học sẽ

  phải thực hiện sau này.

   Chức năng Hoạch định:

  Hoạch định là một trong bốn chức năng thiết yếu của một quản trị viên, đồng

  thời được coi là một chức năng ưu tiên hay là nền tảng của quản trị. Trong

  môi trường kinh doanh năng động hiện nay thì việc thực hiện hoạch định một

  cách hiệu quả càng trở nên quan trọng trong việc tạo nên sự thành công của

  doanh nghiệp.

  Page 17

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH CỦA CÁC

  DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  I.

  Đôi nét về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  1. Khái niệm

  Có nhiều quan niệm khác nhau về doanh nghiệp vừa và nhỏ, tuy nhiên đa

  phần các định nghĩa về doanh nghiệp vừa và nhỏ đều sử dụng số lượng lao

  động thường xuyên như là một tiêu chí ưu tiên ngoài ra còn sử dụng vốn, quy

  mô doanh thu…

  Doanh nghiệp nhỏ và vừa hay còn gọi là doanh nghiệp vừa và nhỏ: là những

  doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về mặt vốn, lao động hay doanh thu. Doanh

  nghiệp nhỏ và vừa có thể chia làm ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là

  doanh nghiệp siêu nhỏ (micro), doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa

  Quy mô

  Doanh

  Khu vực

  nghiệp siêu

  Doanh nghiệp nhỏ

  Doanh nghiệp vừa

  nhỏ

  Số lao động Tổng nguồn Số lao động Tổng

  vốn

  I.Nông

  lâm 10

  nghiệp

  vốn

  người 20 tỷ đồng Từ trên 10 Từ trên 20 tỷ Từ trên 200

  và trở xuống

  trở xuống

  nghiệp

  10

  và trở xuống

  trở xuống

  người

  10

  triệu đồng

  đến

  300 người

  đến đồng đến 100 người

  200 người

  triệu đồng

  đến

  300 người

  người 10 tỷ đồng Từ trên 10 Từ trên 10 tỷ Từ trên 50

  mại và dịch trở xuống

  vụ

  đến đồng đến 100 người

  người 20 tỷ đồng Từ trên 10 Từ trên 20 tỷ Từ trên 200

  xây dựng

  III.Thương

  người

  200 người

  thủy sản

  II.Công

  nguồn Số lao động

  trở xuống

  người

  đến đồng đến 50 người

  50 người

  Page 18

  triệu đồng

  đến

  100 người

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  2. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Ở mỗi nền kinh tế của mỗi quốc gia khác nhau thì vai trò của doanh nghiệp

  vừa và nhỏ cũng khác nhau:

   Giữa vai trò quan trọng trong nền kinh tế: các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  thường chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí áp đảo trong tổng số doanh nghiệp (Ở

  Việt Nam chỉ xét các doanh nghiệp có đăng ký thì tỷ lệ này là trên 95%).

  Vì thế đóng góp của họ vào tổng sản lượng và tạo việc làm là rất đáng kể.

   Giữa vai trò ổn định nền kinh tế: ở phần lớn các nền kinh tế các doanh

  nghiệp vừa và nhỏ là những nhà thầu phụ cho các doanh nghiệp lớn. Sự

  điều chỉnh hợp đồng thầu phụ tại các thời điểm cho phép nền kinh tế có

  được sự ổn định. Vì thế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ được ví là thanh

  giảm sốc cho nền kinh tế.

   Làm cho nền kinh tế năng động: vì doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô

  nhỏ nên dễ điều chỉnh hoạt động.

   Tạo nên nghành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng: doanh nghiệp

  vừa và nhỏ thường xuyên chuyên môn hóa vào sản xuất một vài chi tiết

  được dùng để lắp ráp thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

   Là trụ cột của kinh tế địa phương: nếu như doanh nghiệp lớn thường đặt cơ

  sở ở những trung tâm kinh tế của đất nước, thì doanh nghiệp vừa và nhỏ

  lại có mặt ở khắp cả các địa phương và là người đóng góp quan trọng vào

  thu ngân sách, vào sản lượng và tạo công ăn việc làm ở địa phương.

  II.

  Thực trạng hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay

  1. Tình hình phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay

  Những năm qua các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển mạnh mẽ, chiếm hơn

  97% số doanh nghiệp cả nước. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò

  quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy

  động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xoá đối giảm nghèo ở địa

  phương, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp lớn, trong đó có

  lĩnh vực công nghệ hỗ trợ.

  Page 19

  Môn Quản trị học

  Nhóm 7

  GVHD: Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Tuy nhiên năm 2011, do tình hình kinh tế khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào

  liên tục tăng, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều, số doanh nghiệp vừa và

  nhỏ giải thể, ngừng hoạt động, phá sản tăng nhiều. Điều này đặt ra cho các bộ,

  ngành, địa phương cần có những giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, tạo

  điều kiện thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh để doanh nghiệp vừa và nhỏ

  phát triển bền vững.

  Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, năm 2011, cả nước có 77,548 doanh nghiệp

  đăng ký thành lập mới, giảm 7,2% so năm 2010. Có 53.972 doanh nghiệp giải

  thể, ngừng hoạt động, tăng 24,3% so với năm trước. Riêng 2 tháng đầu năm

  có 10.119 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 55.674 tỷ

  đồng; có 2.759 doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động; 2.763 doanh nghiệp bị

  thu hồi giấy phép hoạt động, hầu hết trong số này là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Theo Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VINASME) Cao

  Sĩ Liêm, hiện cả nước có gần 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm hơn 97%

  tổng số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo ra 45% đến 50% khối

  lượng hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, đóng góp 20% cho ngân sách nhà

  nước, thu hút 56% số lao động trong các doanh nghiệp. Đây là một trong

  những yếu tố đóng góp tích cực vào an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo bởi

  với tính linh hoạt, các doanh nghiệp này có thể đi vào tận các vùng, miền.

  2. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp phải

  hiện nay:

  Thuận lợi:

   Các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng khởi sự và hoạt động nhạy bén

  theo cơ chế thị trường do vốn ít, lao động không đòi hỏi chuyên môn cao,

  dễ hoạt động cũng như dễ rút lui khỏi lĩnh vực kinh doanh. Tổ chức quản

  lý của doanh nghiệp vừa và nhỏ rất gọn nhẹ, vì vậy khi gặp khó khăn nội

  bộ doanh nghiệp có thể dễ dàng bàn bạc đi đến thống nhất.

  Page 20

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top Phần Mềm Ghi Âm Cuộc Gọi Tự Động Cho Iphone
 • Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Điện Thoại Iphone
 • Mẹo Kiểm Tra Iphone 6S Plus Cũ Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Hướng Dẫn Kiểm Tra Iphone 6S Cũ Đơn Giản Và Chi Tiết Nhất
 • Quyền Hạn Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Trong Công Ty Cổ Phần
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tiểu Luận Quản Trị Học Chức Năng Hoạch Định Ở Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100