Đề Xuất 11/2022 # Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xiii Của Đảng, Vì Đất Nước V… / 2023 # Top 19 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xiii Của Đảng, Vì Đất Nước V… / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xiii Của Đảng, Vì Đất Nước V… / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đại hội quyết nghị: Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới nêu trong các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt đại hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết nêu rõ:

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm, chưa tạo được chuyển biến căn bản; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu còn bất cập. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một số mặt hạn chế. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa có lúc, có nơi chưa được quan tâm phát huy đầy đủ. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn một số hạn chế.

Mười năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 đã tạo những tiến bộ quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, kinh tế-xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước và còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được mục tiêu đề ra. Công cuộc đổi mới và tình hình quốc tế tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn cần phải tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là việc nhận thức, giải quyết đúng, hiệu quả các mối quan hệ lớn.

Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN 

Về tầm nhìn và định hướng phát triển, Nghị quyết nêu rõ:

Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy; có quyết tâm chính trị cao; dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của tình hình; chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống; nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; không ngừng gia tăng tiềm lực mọi mặt của quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và những thành quả phát triển đã đạt được; đưa đất nước vững bước tiến lên, phát triển nhanh và bền vững; quyết tâm thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quan điểm chỉ đạo là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu dự phiên bế mạc đại hội. Ảnh: ĐINH TRỌNG

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025:

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5-7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-5.000 USD; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng họp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỉ lệ đô thị hóa khoảng 45%; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.

Về xã hội, đến năm 2025, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%; tỉ lệ lao động qua đào tạo là 70%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2025 dưới 4%; tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5% hằng năm; có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 74,5 tuổi; tỉ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tối thiểu 80%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về môi trường, đến năm 2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95-100%, nông thôn là 93-95%; tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%; tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; giữ tỉ lệ che phủ rừng ổn định 42%.

Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết xác định:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường…, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế.

Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước.

Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển; quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng, lý luận; chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng.

Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn: Quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn, cần chú trọng hơn đến bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập, tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Nghị quyết nêu rõ:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiếu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.

Về các đột phá chiến lược, Nghị quyết nêu rõ:

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công-tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giả trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII căn cứ Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội, kết quả biểu quyết để hoàn chỉnh và chính thức ban hành.

Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khóa XII; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành. Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất Điều lệ trong toàn Đảng.

Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII. Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đồng ý đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIII để bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong các văn kiện Đại hội XIII.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

 Theo QĐND điện tử

Đảng Bộ Thành Phố Ninh Bình Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng / 2023

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, cán bộ và nhân dân thành phố Ninh Bình đã huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, xây dựng đô thị văn minh hiện đại, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, xứng đáng với vị thế là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa xã hội của tỉnh, phấn đấu trở thành thành phố du lịch trong tương lai.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế – xã hội

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Ninh Bình đã tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần đem lại nguồn thu cho thành phố và nâng cao đời sống người dân. Đảng bộ thành phố cũng đã tập trung lãnh đạo xây dựng một số khu công nghiệp như: khu công nghiệp Ninh Phúc, khu công nghiệp Phúc Sơn, làng nghề Ninh Phong với các loại hình sản xuất chủ yếu như may mặc, mộc, điện tử, bốc xếp hàng hóa…

Việc phát triển cụm TTCN và làng nghề Ninh Phong là một trong những chủ trương của thành phố trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khi thành phố thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp để xây dựng cụm TTCN và làng nghề, nhiều hộ gia đình nơi đây đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang ngành nghề phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao và giải quyết việc làm cho người lao động. Hiện nay, cụm TTCN và làng nghề ở phường Ninh Phong đã thu hút trên 60 hộ gia đình và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng được Đảng bộ thành phố quan tâm chỉ đạo và ngày càng phát triển. Số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng nhanh. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã thu hút gần 700 doanh nghiệp tham gia kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch, khuyến khích đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất các khách sạn, nhà hàng, nâng cao chất lượng phục vụ. Toàn thành phố hiện có 130 khách sạn, nhà hàng, 12 trung tâm thương mại và siêu thị, 21 chợ, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân, bình quân mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách du lịch, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ thành phố Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Thành phố đã triển khai Đề án hỗ trợ mở rộng diện tích trồng lúa chất lượng cao, thực hiện tốt chính sách trồng cây vụ đông, xây dựng mô hình thí điểm sản xuất hoa cao cấp, rau an toàn ở xã Ninh Phúc, phường Ninh Sơn. Chỉ đạo các địa phương, xác định thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, từ đó có các biện pháp phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Cùng với việc lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thế mạnh của từng địa phương, tăng cường chuyển giao tiến bộ KHKT, hỗ trợ vốn vay ưu đãi… Hiện các xã còn nhiều diện tích đất nông nghiệp đã chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng cho giá trị thu nhập cao như trồng hoa, các loại rau màu, hành xuất khẩu…. Năm 2015, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 111 triệu đồng/ha/năm.

Với những giải pháp cụ thể và hướng đi đúng của thành phố đã góp phần đem lại nguồn thu và nâng cao đời sống người dân. Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 12%, vượt mục tiêu 10,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh trong điều kiện thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, đạt trên 9.800 tỷ đồng, tăng hơn 65% so với năm 2014. Thương mại, dịch vụ phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 6.320 tỷ đồng… Đến hết năm 2015, thành phố chỉ còn 149 hộ nghèo, bằng 0,43%, giảm 20 hộ so với cùng kỳ.

Xây dựng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

Để phát triển thành phố theo không gian đô thị của tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Hồng, Đảng bộ thành phố đã tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại II, hướng đến tiêu chí đô thị loại I. Theo đó, Thành ủy Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 05, ngày 26-10-2011 “Về xây dựng, phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II, hướng tới thành phố du lịch văn minh, hiện đại”, cùng với đó tiến hành những giải pháp cụ thể như đầu tư xây dựng một số công trình tạo điểm nhấn về phát triển đô thị, cải tạo và nâng cấp các tuyến đường nội thị, dự án kè bờ Đông sông Vân, hồ Máy Xay, hồ Biển Bạch, cầu Chà Là…

Đặc biệt, trong những năm qua, với vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc tích cực của người dân, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và doanh nghiệp, nhiều công trình phúc lợi đã được đầu tư xây dựng. Trong 2 năm (2012-2013), thành phố đã hỗ trợ trên 27 nghìn tấn xi măng, trị giá gần 30 tỷ đồng, nhân dân các xã, phường huy động ngày công, hiến đất, cùng với doanh nghiệp đóng góp trên 90 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, cống rãnh, vỉa hè, sân nhà văn hóa thôn, phố, góp phần tạo cảnh quan cho thành phố.

Hướng đến một thành phố văn minh, hiện đại, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố được tăng cường. Thành phố đã đầu tư trang bị xe ô tô bán tải cho các phường và chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Thực hiện tốt việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông… Đặc biệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02, ngày 4-9-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 78, ngày 7-9-2015 chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, phường tập trung triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Qua đó ý thức chấp hành của nhân dân đối với các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Đinh Văn Thứ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình cho biết: Với mục tiêu là phát triển thành phố Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I trước năm 2020, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng đã và đang tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với phát triển đô thị.

Theo đó, thành phố Ninh Bình tiếp tục ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vào các lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu trung tâm vui chơi giải trí, tiếp tục phát triển kinh tế hộ gia đình, hình thành một số khu phố, đường phố thương mại gắn với các tuyến đường văn minh đô thị. Bên cạnh đó, thành phố còn tập trung phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ các ngành nghề truyền thống, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, góp phần tạo thêm việc là, tăng thu nhập cho người lao động.

Đảng bộ cũng tăng cường hơn nữa công tác quy hoạch và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng để thành phố Ninh Bình hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I trong thời gian sớm nhất…

Đảng Bộ Evnnpt: Tăng Cường Các Giải Pháp Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Của Đảng / 2023

Để có được thành tích trên, những năm qua, đặc biệt là năm 2015, Đảng bộ EVNNPT đã tập trung lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng hội Đảng các cấp, bám sát các quy chế, quy định, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, thực hiện thắng lợi 35/35 mục tiêu đề ra. Trong đó, nổi bật là việc đảm bảo cung ứng đủ điện, liên tục và an toàn cho các địa phương phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng lớn, hầu hết các công trình trọng điểm, cấp bách đều được hoàn thành và đưa vào vận hành đúng tiến độ, với chất lượng cao; Chú trọng công tác nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo, điều hành, quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, năng suất lao động; Tạo môi trường làm việc thân thiện và nâng cao đời sống người lao động…

Đảng bộ EVNNPT cũng đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thông qua việc thực hiện tốt Nghị quyết trung ương 4 “Về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc đấu tranh, phê bình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong mỗi tổ chức cơ sở đảng và trong từng đảng viên. Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2015, Đảng bộ EVN NPT đã được cấp trên công nhận là tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng

Cùng với lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu SXKD, công tác xây dựng Đảng được Tổng công ty hết sức quan tâm, chú trọng và đây là nhiệm vụ then chốt xây dựng và củng cố tổ chức Đảng; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), khắc phục yếu kém, khuyết điểm, phấn đấu đạt trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém; trên 85% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu năm 2015, kết nạp được từ 75 – 80 đảng viên mới… Đặc biệt, là tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phối hợp phong trào thi đua LĐSX, văn hóa, thể thao, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, cải thiện đời sống CBCNVC, xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp và tích cực tham gia các chương trình xã hội từ thiện vì cộng đồng…

Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp điện cho nền kinh tế, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, Đảng bộ EVN NPT thực sự là hạt nhân lãnh đạo, xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia từng bước vững manh, trở thành một trong những đơn vị đầu về mọi mặt hoạt động, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của ngành Điện Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Thực Hiện Đồng Bộ Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trọng Tâm, Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp / 2023

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương hướng chung cho nhiệm kỳ đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ và hệ thống chính trị; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững; trọng tâm là phát triển mạnh mẽ dịch vụ du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế – xã hội… Nghị quyết đại hội cũng đã đề ra 31 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Sau đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của ngành, địa phương, đơn vị mình một các khoa học, cụ thể, sát với tình hình thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Trung Sơn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương hướng chung đó là: Chú trọng phát triển ngành kinh tế có thế mạnh là dịch vụ du lịch và thương mại; tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất các ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ, du lịch ước đạt 2.340 tỷ đồng; đón 2 triệu lượt khách; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm… Để đạt được mục tiêu trên, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, Đảng ủy, UBND phường đã cụ thể hóa, xây dựng các chương trình hành động phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là các giải pháp để tập trung lãnh đạo phát triển ngành dịch vụ, du lịch và thương mại. Theo đó, hàng năm trước mùa du lịch công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, nhất là nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ du khách; tăng cường tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, tạo sự phong phú về sản phẩm; thực hiện tốt các quy định và xây dựng môi trường du lịch lành mạnh; từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là văn hóa giao tiếp ứng xử đối với du khách; khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các hộ làm du lịch chủ động đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch.

Với việc cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII thông qua chương trình hành động với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, nhất là các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, sát với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và thành phố đã và đang được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh sẽ xây dựng và thực hiện 21 chương trình, đề án; trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sẽ xây dựng và thực hiện 14 chương trình, đề án. Đây sẽ là nền tảng để các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm xây dựng Sầm Sơn đến năm 2025 trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện và đạt tiêu chí đô thị loại II; là trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước.

Bài và ảnh: Duy Sơn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xiii Của Đảng, Vì Đất Nước V… / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!