Đề Xuất 3/2023 # Thực Hiện Đúng Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Ta # Top 6 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Thực Hiện Đúng Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Ta # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thực Hiện Đúng Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Ta mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CN. Lê Thị Thảo Ngọc

Viên chức Khoa Nhà nước và pháp luật

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới. Người đã sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từng bước giành độc lập, tự do. Sinh thời, Người rất coi trọng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Người gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của Đảng, là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng Cộng sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân, vừa phát huy sức mạnh của tập thể phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng đã đề ra.

1. Nguyên tắc tập trung dân chủ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngay từ khi thành lập Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, có vai trò trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng, tổ chức, sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của Đảng; quy định cơ cấu, hình thức tổ chức, thiết lập chế độ các cơ quan lãnh đạo, đồng thời xác lập nguyên tắc giải quyết các mối quan hệ trong nội bộ Đảng. Người khẳng định, Đảng phải là khối thống nhất ý chí và hành động: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người”[1].

Trong điều kiện Đảng cầm quyền ở nước ta, biểu hiện cụ thể của nguyên tắc tập trung dân chủ chính là nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung”[2]. Trong tổ chức và hoạt động cần phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách, bởi lẽ “một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Vì vậy, cần phải có nhiều người. Nhiều người thì nhiều kinh nghiệm. Người thì thấy rõ mặt này, người thì trông thấy rõ mặt khác của vấn đề đó. Góp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người, thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt. Mà có thấy rõ khắp mọi mặt, thì vấn đề ấy mới được giải quyết chu đáo, khỏi sai lầm”[3].

Tuy nhiên, khi đề cao quá mức tính dân chủ, tập thể trong lãnh đạo dễ dẫn đến tình trạng mất tập trung, loãng ý kiến; mỗi người đều đưa ra ý kiến và bảo vệ ý kiến của mình không lắng nghe ý kiến của tập thể, đặt nặng lợi ích cá nhân hơn lợi ích tập thể, hoặc những ý kiến đưa ra không theo đúng định hướng hoạt động của tập thể. Chính vì vậy cần phải thực hiện tập trung, phải có người phụ trách. Người phụ trách phải là người có đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cá nhân phụ trách nhằm tăng cường và phát huy trách nhiệm cá nhân nhưng phải đặt trong mối quan hệ với tập thể.

2. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trải qua hơn 90 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng ta luôn kiên định lựa chọn tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng. Qua các kỳ Đại hội, căn cứ vào tình hình thực tiễn, nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ không ngừng được bổ sung, phát triển và ngày càng hoàn thiện. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta đã thông qua Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nêu rõ: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Cụ thể hơn, tại Điều 9 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định:

“Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:

Một là, cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách (tuy cấp ủy cấp trên có quyền chỉ định nhưng không được quá 1/3 số lượng do Đại hội bầu).

Hai là, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội Đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội Đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ (gọi tắt là cấp ủy).

Ba là, cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình.

Bốn là, tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng; thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội Đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.

Năm là, nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội Đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số.

Sáu là, tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên”.

3. Đề xuất giải pháp đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện hiệu quả, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tác giả đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ. Bởi lẽ khi và chỉ khi hiểu đúng, hiểu đủ về nội hàm của nguyên tắc thì mới có thể thực hiện đúng, tránh được tình trạng không hiểu hoặc hiểu “nửa vời” dẫn đến những biến dạng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ như dân chủ hình thức, trong cuộc họp không đưa ra ý kiến nhưng ra ngoài lại bàn tán không đồng tình; hay dân chủ cực đoan, quá dựa dẫm vào dân chủ mà thiếu tính tập trung, không khai thác được sức mạnh của tập thể,…

Thứ hai, tăng cường hiện thực hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng thông qua các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quyết định, chính sách, chương trình hành động,… Đưa tập trung dân chủ không còn là “những câu chữ trên giấy” hay “những lời phát biểu lý thuyết” mà thực sự trở thành nguyên tắc cốt lõi, xương sống trong tổ chức và hoạt động của Đảng ta trên thực tế.

Thứ ba, bản thân mỗi đảng viên cần phát huy hơn nữa tính gương mẫu, tiên phong, tự giác, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong hoạt động. Kiên quyết phản đối các hình thức dân chủ hình thức hoặc dân chủ cực đoan; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau.

Thứ tư, các cấp ủy đảng tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát, nghiêm túc phê bình hoặc có các biện pháp xử lý kỷ luật hợp lý các đảng viên không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ hoặc lợi dụng tập trung dân chủ vì mục đích không chính đáng.

Mỗi đảng viên là tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng. Chính vì vậy, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng ta luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; “thực sự là đạo đức, là văn minh”, mỗi đảng viên phải thật sự hiểu đúng bản chất và nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn trong công tác tổ chức và hoạt động./.

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 5, tr.553.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, t.5, tr.505.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, t.5, tr.504.

Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới

Ngày 5/7/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7 năm 2019.

Dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo, báo cáo viên các tỉnh, thành phố…

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị,…

Trong đó, Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Hệ thống hóa, phổ biến những thành tựu lý luận mà Ðảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.

Ðổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội. Trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của in-tơ-nét, mạng xã hội. Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,…

Đặc biệt, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin và làm rõ những khái niệm, lý giải nguyên nhân vì sao trong thời gian tới phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời nhận diện các thế lực thù địch, thông tin sai trái, cũng như phương thức thủ đoạn chống phá của những đối tượng này.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã phân tích làm rõ những kết quả, thành tựu và một số giải pháp, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chính trị; hệ thống hóa, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; nâng cao chất lượng học tập nghị quyết để làm và vận dụng vào thực tiễn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET), trong đó nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng hệ thống thông tin điện tử VCNET nhằm hỗ trợ quản lý điều hành công tác của ngành Tuyên giáo toàn quốc, tin học hóa hầu hết công việc hằng ngày, ứng dụng chữ ký số, chatbot thông minh… Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo còn là một mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái… Thông qua hệ thống, lãnh đạo và cán bộ ngành Tuyên giáo có thể truy cập đến tất cả các ứng dụng, một lần đăng nhập duy nhất cho tất cả các công việc, có khả năng tương tác qua web hoặc điện thoại thông minh (Android, iOS). Hệ thống sẽ giúp tiết kiệm thời gian giải quyết công việc và giảm thời gian luân chuyển văn bản và chi phí xử lý, lưu trữ văn bản.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí thông tin về “Ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959 – 23/7/2019): Thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng thông tin trong thời gian tới; đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo thông tin về các nội dung, đặc biệt là của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các báo cáo viên cần căn cứ vào mục đích, đối tượng tuyên truyền để truyền đạt thông tin từ nội dung các chuyên đề mà các đồng chí báo cáo viên đã thông tin tại Hội nghị lần này.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị trong tháng 7/2019, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Tuyên truyền về tình hình kinh tế – xã hội, đặc biệt là tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Tuyên truyền kết quả chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) và thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019). Tuyên truyền phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai…

Đấu Tranh Trên Không Gian Mạng – “Cuộc Chiến” Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng

Cảnh sát giao thông tiếp nhận phản ánh trường hợp vi phạm an toàn giao thông qua mạng xã hội. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Phản bác những thông tin xuyên tạc

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nhận định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng cũng thành lập Ban Chỉ đạo 35 các cấp, ban tuyên giáo, tuyên huấn đã xây dựng 160 nhóm, tài khoản facebook công khai và 30 trang fanpage. Mỗi tháng, các trang, nhóm trên mạng xã hội kịp thời đăng tải, chia sẻ từ 50.000 – 70.000 tin, bài viết, hình ảnh, video để tuyên truyền chủ trương của Đảng, các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện lớn, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, gắn với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của các địa phương… trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm đầu mối thiết kế đồ họa để tuyên truyền các nội dung ngắn gọn, sinh động (đã thiết kế 55 đồ họa phục vụ tuyên truyền).

Có thể thấy, hiện nay phổ biến nhất trên không gian mạng là lợi dụng vụ việc nhạy cảm, phức tạp, vấn đề dân tộc, tôn giáo để bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ khi diễn ra sự kiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xuyên tạc vùng đất Tây Nam bộ, vụ án Đồng Tâm, chương trình cải cách sách giáo khoa lớp 1 (tỷ lệ luồng dư luận tiêu cực có lúc lên đến 58,4%), phòng chống dịch Covid-19… Những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt đó nhằm làm suy giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân thiếu hiểu biết, khả năng nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội chưa cao, kể cả một số cán bộ, đảng viên có tư tưởng bất mãn, suy thoái, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí làm lu mờ vai trò của những đảng viên trung kiên, gây ra hoang mang, dao động, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước tình hình đó, các cấp ủy đảng đã chủ động tiến hành công tác nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, không lơ là, mất cảnh giác. Việc nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái được thực hiện lồng ghép vào việc dạy và học tập lý luận chính trị, thông qua các buổi báo cáo chuyên đề, mà phổ biến là thông qua các bài phản bác trực tiếp được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, trong đó, có những tác phẩm có tính chiến đấu cao, đã đánh đúng và trúng vào các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, các trang fanpage, nhóm, tài khoản facebook công khai đã đăng 250 bài viết đấu tranh, phản bác lại việc một số tài khoản đưa các thông tin giả, tin sai sự thật về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng. Phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Nam bộ và Cục Chính trị, Quân khu 9 báo cáo tài khoản phản động và một số tài khoản đăng nội dung có tính chất kích động, xuyên tạc. Khi có những vấn đề được dư luận quan tâm, các trang này sẽ cập nhật một cách nhanh chóng với nội dung chính thống để mọi người hiểu đúng bản chất sự việc, tránh sự mơ hồ, dẫn đến hành động sai.

Xử lý vi phạm qua mạng xã hội

Không chỉ đấu tranh phản bác những thông tin sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Sóc Trăng còn tăng cường nắm bắt và xử lý những vụ việc thông qua mạng xã hội. Theo số liệu thống kê từ Công an tỉnh, trong năm 2020 đã phát hiện 130 trường hợp chia sẻ, đăng tải thông tin xấu độc trên không gian mạng, qua đó xử lý hành chính 12 trường hợp.

Đáng nói nhất là thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật để “câu like” trên mạng xã hội. Hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang mà còn gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đã kiên quyết xử lý để răn đe, giáo dục. Điển hình là xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp ông T.T.N (huyện Châu Thành) về hành vi sử dụng tài khoản facebook đăng tải thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý; hay trường hợp của bà N.T.P, ông P.M.T (huyện Kế Sách) bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng vì sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang trong nhân dân…

Bên cạnh đó, tỉnh Sóc Trăng cũng kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý những vấn đề bức xúc được đưa lên mạng xã hội. Một trong những vụ việc nhân văn được nhân dân đồng tình là vào tháng 5-2020, trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip quay cảnh ông Danh Đa đánh đập tàn bạo con gái tên Danh Thị Nil (sinh năm 2014) xảy ra tại xã Lai Hòa (Vĩnh Châu). Theo đó, lãnh đạo UBND TX. Vĩnh Châu đã chỉ đạo khẩn cấp lãnh đạo UBND xã Lai Hòa xuống hiện trường ngăn cản, đưa nạn nhân đến bệnh viện. Công an TX. Vĩnh Châu cũng vào cuộc mời ông Danh Đa đến nhắc nhở, giáo dục, buộc cam kết không tái phạm. Chính quyền địa phương đề cao trách nhiệm tiếp tục quan tâm giúp đỡ cháu bé, giám sát người cha nếu còn hành vi bạo hành sẽ có biện pháp xử lý cứng rắn hơn.

Trao đổi về vấn đề này tại hội thảo khoa học “Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”, đồng chí Lâm Tấn Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh từng nhấn mạnh: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Bộ Chính trị cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 35, từ đó khẳng định được sự quan trọng và cấp bách đối với nhiệm vụ này. Động cơ, mục đích của những kẻ xấu thì đã rõ, vấn đề quan trọng là nhận thức và hành động của mỗi người để phân biệt thật giả, đúng sai, tránh rơi vào cái bẫy ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch”.

PHƯỚC LIÊU

Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

1. Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Một là, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Công an nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu cơ bản và xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; đó cũng là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Công an nhân dân. Vì vậy, trong Bài nói tại buổi lễ thành lập Công an nhân dân vũ trang, Người khẳng định: “Thành lập được lực lượng Công an nhân dân vũ trang là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa bộ đội và công an. Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính” (1).  Vì thế, trong quá trình trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và Công an nhân dân luôn phải phục tùng vô điều kiện sự lãnh đạo, quản lý đó: “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân” (tập 7, tr.269). Theo đó, một mặt, phải tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân của Công an nhân dân; đồng thời, nội bộ phải chung sức, đồng lòng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo đúng lời dạy của Bác: “Đảng có lãnh đạo chính trị đúng, thì chuyên môn mới đúng. Công an nhân dân vũ trang, hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới”(2). Mặt khác, phải kiên quyết phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”, tách Công an khỏi sự lãnh đạo của Đảng ta, hoặc đối lập giữa lực lượng Công an với Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Hai là, Công an nhân dân là lực lượng công cụ bạo lực cách mạng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu Công an nhân dân quy định chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an. Vì thế, trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng chính trị, công cụ bạo lực sắc bén để chuyên chính với những lực lượng phản cách mạng. Vì vậy, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, tháng 1 năm 1956, Người nhấn mạnh: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc” (3). Cụ thể, Công an nhân dân có hai chức năng, nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, Công an nhân dân là công cụ bạo lực cách mạng sắc bén của Đảng, Nhà nước. Trong Bài nói tại lớp nghiên cứu khóa I  và lớp bổ túc khóa VI Trường Công an Trung ương, Người khẳng định: “Công an là một bộ máy để thực hiện chuyên chính dân chủ nhân dân, bảo vệ nền chuyên chính của nhân dân đối với các thế lực phản động khác. Muốn có dân chủ thật sự, phải chuyên chính thật sự, nếu không bọn xấu sẽ làm hại nhân dân. Muốn chuyên chính thật sự, phải thật sự dân chủ với nhân dân. Dân có mến, yêu, tin công an thì mới giúp công an chuyên chính với địch để tiến lên chủ nghĩa xã hội”(4). Theo đó, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Công an nhân dân là sử dụng bạo lực chuyên chính đối với các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ chính quyền – nền chuyên chính của nhân dân – tức nền chuyên chính vô sản trước kia và hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Trong Bài nói tại Trường Công an trung cấp khóa 2, Người giải thích rõ hơn: “Các chú, các cô phải biết chính quyền của chúng ta là chuyên chính dân chủ nhân dân. Đây là nhân dân chuyên chính để đàn áp bọn thực dân xâm lược và bọn tay sai chống lại chính quyền ấy. Vì quyền lợi chung của đa số nhân dân mà chúng ta chuyên chính với thiểu số bóc lột. Chính quyền của bọn tư bản thì là chính quyền chuyên chính của một thiểu số chống lại đa số” (5)…

Thứ hai, Công an nhân dân lực lượng bảo vệ nhân dân. Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ và chiến đấu vì nhân dân; do đó, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu của Công an. Chính vì vậy, trong bài Công an và nhân dân, đăng Báo Nhân dân, số 533, ngày 18-8-1955, Người chỉ rõ và yêu cầu Công an phải đoàn kết và dựa vào nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang đó: “Nhiệm vụ của Công an là: Bảo vệ nhân dân, giữ gìn trật tự trị an, tẩy trừ những kẻ gian tế. Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, Công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của nhân dân” (6). Không những vậy, “Bác dặn thêm mấy điểm: Công an và bộ đội phải cảnh giác, phải biết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch bên ngoài. Kẻ địch bên trong là bọn phản động, bọn phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; kẻ địch bên ngoài là bọn đế quốc, bọn xâm lược. Chống bọn xâm lược và bọn phá hoại là nhiệm vụ của quân đội, của công an nói riêng và toàn dân nói chung; là nhiệm vụ mà quân đội và công an phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành được tốt”(7)… 

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Một là, về mục tiêu, nội dung xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tư duy nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và sự nghiệp xây dựng thế trận an ninh nhân. Từ những tổ chức vũ trang đầu tiên đến lực lượng Công an nhân dân ngày nay, lực lượng Công an luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Người khẳng định nội dung cơ bản của việc xây dựng Công an nhân dân phải được thể hiện ở việc xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người thường xuyên nhắc nhở phải: “Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội”. Bằng hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn hết sức phong phú, Hồ Chí Minh từng bước giáo dục, bồi dưỡng làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin ngày càng thấm sâu vào đời sống tinh thần của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, Người rất quan tâm đến việc chọn lựa, bồi dưỡng những “điển hình tiên tiến” trong các tầng lớp nhân dân lao động có tinh thần yêu nước, có giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai cấp sâu sắc để tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện họ trở thành những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng, những cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, những đảng viên trung kiên của Đảng. Vì vậy, Người yêu cầu Công an: “phải nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, luôn luôn cảnh giác, dũng cảm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân” (8).

Nội dung cơ bản xây dựng Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn được thể hiện ở việc xây dựng cho lực lượng Công an nhân dân có đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết giữa Công an và nhân dân, đoàn kết quốc tế tốt; có dân chủ tốt; có kỷ luật, tự giác, nghiêm minh; có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ; có ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Đồng thời, đó còn là việc chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mặt tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật, khoa học và nghệ thuật an ninh… Vì vậy, Người nhắc nhở Công an: “Phải thật sự đoàn kết, đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa công an với nhân dân. Phải kịp thời kiện toàn tổ chức và chỉnh đốn lề lối làm việc của các bộ phận công an để làm trọn nhiệm vụ mới”(9)…

Hai là, về phương thức xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân phải trải qua quá trình xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện của Đảng, của Nhà nước, của các tổ chức chính trị-xã hội, của nhân dân các dân tộc Việt Nam và trực tiếp là của các tổ chức, con người cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, thông qua công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, thông qua việc tiến hành tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an nhân dân và thông qua hoạt động thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ lực lượng Công an nhân dân cả trong thời chiến và thời bình. Muốn vậy, theo Người: “Các cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân phải ra sức trau dồi: Đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Tác phong phải thật khách quan, thiết thực, phải tăng cường công tác điều tra nghiên cứu tổng kết và trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành công an. Đối với những người có thành tích, phải khen thưởng, đối với những người mắc sai lầm thì phải phê bình, kiểm thảo giúp họ sửa chữa. Khi cần thiết thì phải thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng mức. Các cấp đảng bộ trong lực lượng Công an nhân dân phải rất coi trọng xây dựng đảng bộ và chi bộ “bốn tốt”, phải coi trọng công tác xây dựng Đoàn Thanh niên. Trong các cơ quan, phải thực hành dân chủ, thường xuyên phê bình nghiêm chỉnh và thật thà tự phê bình để giúp nhau tiến bộ. Các cô, các chú thi đua thực hiện những điểm nói trên, thì Công an nhân dân của ta sẽ là một lực lượng cách mạng vô địch”(10). 74 năm qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng của Người về Công an nhân dân, lực lượng Công an nhân dân luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đã cùng với nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên những chiến thắng vẻ vang, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã viết nên truyền thống tốt đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

3. Một số nội dung góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Với thực tiễn cách mạng, căn cứ tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của mỗi giai đoạn lịch sử Đảng, Nhà nước ta luôn định hướng những chủ trương, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân liên tục được bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và được khẳng định qua các kỳ Đại hội của Đảng. Như: Tại Đại hội lần thứ X của Đảng xác định: “Công an nhân dân phải thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy và tiến lên hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, thật sự là công cụ tin cậy, sắc bén của Đảng và Nhà nước”. Đại hội lần thứ XI, Đảng ta khẳng định “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao”. Đại hội lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định “ Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, an ninh”.

Thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển lực lượng 74 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, với mục đích đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đặc biệt cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp thường xuyên chú trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng…, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân làm mục tiêu hàng đầu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên…

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, toàn lực lượng Công an luôn nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sâu sắc, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai sâu rộng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đó là mệnh lệnh trái tim của mỗi cán bộ chiến sỹ Công an; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh – xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 – 2019). Đại tướng, chúng tôi Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an “Phát huy truyền thống Anh hùng, vẻ vang, quyết tâm chỉnh đốn, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” đồng chí nhấn mạnh: “…Tập trung điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, cho lực lượng trực tiếp chiến đấu. Rà soát khung tiêu chuẩn, tiêu chí để bố trí cán bộ ở từng cấp Công an theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị là “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Theo đó, tiếp tục giảm quân số ở cơ quan Bộ để tăng cường cho địa phương, giảm quân số ở cấp tỉnh, cấp huyện để tăng cường cho cấp xã, phường, thị trấn. Khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương bố trí Công an xã chính quy, đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp công tác theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường “tương tác” với nhân dân, sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong từng gia đình, từng thôn, xóm không để phát sinh thành tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở…”

Kế thừa thành tựu, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng lực lượng; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương đề ra trong các nghị quyết khóa XII; căn cứ các quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ Công an chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành từng bước bài bản, khoa học, khách quan trong nghiên cứu xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Đề án 106), với mục tiêu sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an nhân dân phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06-8-2018, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.*

Hiện nay các thế lực thù địch, phản động chống phá chúng ta với nhiều âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thâm độc, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”… Sự tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường trong hội nhập quốc tế ngày càng rõ… Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức và một số bức xúc trong xã hội có chiều hướng gia tăng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đời sống xã hội…Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần quan tâm một số vấn đề sau đây:

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân, nhất là kiên trì và phát triển quan điểm cơ bản, chủ trương nhất quán của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo phù hợp với đặc điểm, yêu cầu trong thời kỳ mới. Công an nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của mình…Chủ động đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, bảo vệ lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân của các thế lực thù địch…

Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác của các lực lượng, phát huy vai trò nhân dân cùng tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới… Phát huy vai trò, hiệu lực tổ chức, quản lý, điều hành của Nhà nước trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân coi đó là tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, các lực lượng và nhân dân…chú trọng vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, vai trò của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong tham gia xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh.

Phát huy vai trò của các tổ chức, con người trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là vai trò cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, vai trò của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ các cấp, không ngừng tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thường xuyên quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận, xác định rõ những yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Xây dựng và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Trong giai đoạn hiện nay cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Trong mỗi giai đoạn cần xác định rõ mục tiêu cho phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp với các loại hình đơn vị, đặc biệt mô hình công an cấp xã; thường xuyên theo dõi, tổng kết, kịp thời động viên, khen thưởng đúng người, đúng việc và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an nhân dân…./.

Chú thích:

(1) (2) (7) Hồ Chí Minh, Toàn tập,tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.153; tr.153; tr.154

(3) (6) Hồ Chí Minh, Toàn tập,Sđd, tập 10, tr.258; tr.83

(4)Hồ Chí Minh, Toàn tập,Sđd, tập 11, tr.598

(5)Hồ Chí Minh, Toàn tập,Sđd, tập 7, tr.269

(8) (9)Hồ Chí Minh, Toàn tập,Sđd, tập 15, tr.169; tr.169; tr.169-170.

*http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/An-ninh-quoc-phong/2018/53480/Bo-Cong-an-Xay-dung-bo-may-tinh-gon-hoat-dong-hieu.aspx

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thực Hiện Đúng Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Ta trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!