Đề Xuất 2/2023 # Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Có Chuyển Biến Tích Cực # Top 8 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Có Chuyển Biến Tích Cực # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Có Chuyển Biến Tích Cực mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(QBĐT) – Theo số liệu báo cáo và đánh giá của Thanh tra tỉnh, kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Thể hiện trước hết, đó là các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động, công khai các nội quy, quy chế; công khai quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất; công khai tài chính; công khai về đấu thầu các công trình có nguồn vốn từ ngân sách; công khai công tác tiếp nhận, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và quản lý cán bộ; công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc, công khai các thủ tục hành chính… qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân tham gia quản lý, giám sát.

Cùng đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương tiếp tục xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời những quy định về chế độ định mức tiêu chuẩn như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế định mức tiêu chuẩn trang thiết bị và phương tiện làm việc, quy chế về quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng cơ bản…

Việc công khai, minh bạch nội quy, quy chế hoạt động được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện khá tốt.

Đến nay, toàn tỉnh có 21/21 cơ quan cấp tỉnh và 8/8 huyện, thành phố, thị xã (đạt tỷ lệ 100%) đã triển khai thực hiện và niêm yết công khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở cơ quan. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng Quy chế văn hóa công sở bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Các tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong tỉnh cũng đã xây dựng bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp bảo đảm đúng quy định và phù hợp với đặc thù từng ngành, nghề, lĩnh vực.

Về thực hiện các quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, đã thực hiện chuyển đổi được 56/160 công chức, viên chức theo kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tốt quy định này là Thanh tra tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố Đồng Hới…

Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập nhìn chung được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai kết quả kê khai năm 2014 theo đúng quy định.

Cụ thể, về kê khai tài sản, thu nhập đã có 62/62 đơn vị đầu mối đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; có 7.833/7.836 người thực hiện việc kê khai tài sản trong năm theo quy định (đạt 99,96%). Về thực hiện công khai kết quả kê khai tài sản thu nhập các cơ quan, đơn vị đã thực hiện công khai 7.833/7.833 số bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai (đạt tỷ lệ 100%). Trong đó, số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết 4.211 bản (chiếm tỷ lệ 53,76%), số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp 3.622 bản (chiếm tỷ lệ 46,24%).

Điều đáng nói là cho đến nay, sau khi các đơn vị kết thúc công khai bản kê khai tài sản thu nhập chưa có thông tin phản ánh hay đơn tố cáo nào về kết quả kê khai tài sản không trung thực, hoặc không kê khai của các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập cần yêu cầu giải trình, xác minh làm rõ.

Đ.T

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

Kết Quả Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Ngành Kttv

– Trong quý IV và năm 2019, Tổng cục đã thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu mua sắm thiết bị chuyên môn, thiết bị làm việc của các nhiệm vụ, dự án.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động, quy hoạch, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

– Việc thực hiện điều động, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ theo yêu cầu thực tế công việc và có sự trao đổi, thống nhất, đúng với năng lực, trình độ.

– Thực hiện đúng quy định về công tác lao động tiền lương, phụ cấp ưu đãi ngành, nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động các chế độ khác cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí ngân sách nhà nước.

– Công khai thu nhập của công chức, viên chức, người lao động.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ kiểm toán… theo quy định.

– Các tiêu chuẩn, định mức, sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán ca 3, thêm giờ, khen thưởng… đều được công khai, minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

– Không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tiếp khách, quà biếu, quà tặng, tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội.

– Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế làm việc, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo quy định, đảm bảo về thời gian, thủ tục; thực hiện công khai quy chế và quản lý chi theo Quy chế ban hành, hàng năm có sửa đổi và bổ sung kịp thời theo các chế độ của Nhà nước.

Trong Quý IV và năm 2019, công chức, viên chức trong toàn Tổng cụckhông có hiện tượng nhận quà tặng, nên không có nộp lại quà tặng trong cơ quan.

Tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục thực hiện nghiêm tinh thần Công văn số 1729/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hoá công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tài nguyên và Môi trường; triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 505-CV/BCSĐTNMT ngày 28/6/2019 của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường về một số việc cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Trong quý IV và năm 2019 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định.

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về minh bạch tài sản thu nhập tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 3 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ; năm 2018 tổng số đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản trong toàn Tổng cục là 876 người; số người đã thực hiện kê khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định là 876/876 người, tỷ lệ 100%. Về công khai bản kê khai, các đơn vị đều tổ chức công khai theo đúng quy định. Sau khi công khai không có trường hợp nào bị tố cáo hoặc phản ánh về vấn đề tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai cần phải xác minh kê khai tài sản, thu nhập không trung thực cần xử lý.

Trong quý IV và năm 2019, Tổng cục không có trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức của đơn vị nào để xảy ra hành vi tham nhũng.

Cập nhật, xử lý và phản hồi các thông tin, đồng thời công khai các văn bản, báo cáo, lịch công tác trên môi trường mạng; thực hiện phần mềm quản lý nhân sự, bảo hiểm xã hội, kế hoạch tài chính, kiểm soát tài liệu KTTV, môi trường.

Triển khai cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá công sở, Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý cũng như công tác chuyên môn. Thường xuyên quan tâm đẩy mạnh đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, quy trình xử lý công việc, giữa các đơn vị trực thuộc, giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhau và với tổ chức… để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công việc. 100% các đơn vị trong toàn Tổng cục áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý văn bản đi, đến; thực hiện tích hợp chữ ký số vào các phần mềm nghiệp vụ của Tổng cục.

100% các đơn vị của Tổng cục được thanh toán, trả lương, các loại phụ cấp, các chế độ chính sách qua tài khoản ATM, qua đó hạn chế được việc dùng tiền mặt, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

Bộ Công An: Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

6 tháng đầu năm 2015, Đảng ủy Công an Trung ương đã tiến hành tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Công an nhân dân. Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Công an đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015, Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ Công an nhân dân. Đồng thời đã ban hành các quy định cụ thể chế độ kiểm tra, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức; Quy định về đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an; Quy định về việc tham gia ý kiến và thẩm định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban hành và triển khai thí điểm Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân”.

Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Kết quả: Lãnh đạo Bộ đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; 95/95 Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ chiến sỹ. Tổng số cán bộ chiến sỹ trong diện phải kê khai là 145.564 người; số cán bộ chiến sỹ đã hoàn thành kê khai, công khai là 145.127 người; số cán bộ chiến sỹ chưa hoàn thành kê khai là 437 (có lý do khách quan). Số bản kê khai đã công khai là 145.126/145.127, đạt 99,99%; trong đó công khai theo hình thức niêm yết là 8.279 bản, công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 136.847 bản. Đồng chí Bộ trưởng là Ủy viên Bộ Chính trị công khai Bản kê khai theo Quy định số 165 QĐ/TW ngày 18-02-2013 của Bộ Chính trị.

Ninh Thuận: Thực Hiện Các Nhóm Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

Tháng 10/2019, Lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; trong đó, chú trọng một số giải pháp như công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chế độ định mức, tiêu chuẩn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đoàn công của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

Ngành thanh tra tiếp tục tiến hành 03 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và ban hành kết luận theo quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác 04 công chức, viên chức.

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, nghiên cứu, tham mưu xây dựng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống “tham nhũng vặt”.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động, đổi mới công nghệ quản lý; thực hiện sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý, khắc phục những sơ hở gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp, tránh để người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

Qua công tác thanh tra, phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu sai phạm về tham nhũng, kinh tế, xảy ra tại Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận; chuyển vụ việc sang Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết theo quy định; trong tháng, điều tra, truy tố, xét xử 02 vụ/04 bị can về tham nhũng, kinh tế.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Có Chuyển Biến Tích Cực trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!