Đề Xuất 2/2023 # Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Xã Trên Địa Bàn Tỉnh Sơn La Hiện Nay # Top 5 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Xã Trên Địa Bàn Tỉnh Sơn La Hiện Nay # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Xã Trên Địa Bàn Tỉnh Sơn La Hiện Nay mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tin Cải cách hành chính

Lượt xem: 12875

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay

Cấp xã có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo và giữ vững ổn định chính trị – xã hội để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn; Kết luận số 64-KL/TW, Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” ; Nghị định 92/2010/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người  hoạt động không chuyên trách ở xã,…Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh.

    Tính đến ngày 30/6/2019, tổng số cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh 4.557 người, trong đó: Nữ 990 người chiếm 21,72%, đảng viên 4.020 người chiếm 88,21%, người dân tộc thiểu số 3.926 người chiếm 86,2%, trình độ văn hóa phổ thông 4.333 người chiếm 95%, trình độ chuyên môn trung cấp trở lên 4.382 người chiếm 96,16% (tăng 15,8% so với năm 2015); trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên 3.205 người chiếm 70,33% (tăng 26,65% so với năm 2015); trình độ tin học đã qua bồi dưỡng 3.440 người chiếm 75,49%; trình độ ngoại ngữ đã qua bồi dưỡng 1.219 người chiếm 27%.

    Nhìn chung, công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã, đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện, từ đó chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã từng bước được nâng lên, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã còn một số hạn chế, cụ thể: Cán bộ, công chức cấp xã chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên còn chiếm tỷ lệ 3,84%; năng lực lãnh đạo của một số cán bộ cấp xã, nhất là cán bộ chủ chốt còn nhiều hạn chế, thiếu năng động, chủ động giải quyết công việc; năng lực và kỹ năng hành chính, kỹ năng vận dụng các kiến thức đã được đào tạo, bồi dưỡng của một số cán bộ, công chức vào công việc cụ thể còn yếu; công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, công chức còn có mặt hạn chế, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ còn thấp; việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức ở một số nơi thực hiện chưa nghiêm,…      Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong giai đoạn tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:      Thứ nhất, đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển dụng và bố trí, sử dụng công chức cấp xã; sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn cán bộ cấp xã; đổi mới, quy trình lựa chọn, bầu cử cán bộ cấp xã.      Thứ hai, tăng cường, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đào tạo, bồi dưỡng phải theo quy hoạch, gắn với việc sử dụng; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng việc nâng cao kỹ năng hành chính, kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề cho cán bộ, công chức cấp xã.      Thứ ba, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức cấp xã; việc đánh giá phải đảm bảo nội dung, quy trình theo quy định, công khai, dân chủ với tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch; tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia giám sát, đánh giá và góp ý cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Gắn việc đánh giá với công tác bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức.       Thứ tư, tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ nhằm từng bước khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ địa phương. Việc thực hiện điều động, luân chuyển lãnh đạo các phòng, ban của huyện về giữ các chức danh chủ chốt ở các xã có tình hình phức tạp, yếu kém trong hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời luân chuyển cán bộ từ xã lên huyện nhằm kết hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã dự nguồn các chức danh chủ chốt ở cơ sở.       Thứ năm, Tăng cường công tác quản lý và tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vu, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức cấp xã. Nguồn: Sở Nội vụ

Thuận Châu họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng…

Thuận Châu tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn…

Thuận Châu: Nỗ lực phát triển xây dựng Chính phủ…

Thuận Châu hội nghị nâng cao chất lượng giải…

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, công chức,…

1

 2 

Mô Hình, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đoàn

Trong thời gian qua, hoạt động Đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và số lượng đoàn viên, thanh niên được nâng cao, các phong trào ngày càng được quan tâm, chú trọng và triển khai đều khắp các tổ chức Đoàn trong đó nổi bật như: biểu dương, tôn vinh gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; hiến máu nhân đạo; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai; các chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Hoa phượng đỏ”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã được quan tâm, chú trọng, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng…

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, song thực tế cho thấy chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn thời gian qua còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: công tác quản lý đoàn viên chưa chặt chẽ, việc triển khai, thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, việc duy trì sinh hoạt chi đoàn chưa thường xuyên, công tác đoàn vụ, đoàn tịch chưa đảm bảo, vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên còn nhiều hạn chế, cách thức và hình thức tổ chức buổi sinh hoạt chi đoàn thường thiếu hấp dẫn.

Từ thực trạng trên, để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn, từ đó khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên, gắn kết chia sẻ tình cảm, trách nhiệm trong đoàn viên khi tham gia tổ chức và các hoạt động phong trào, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có nhiều mô hình, giải pháp trong công tác xây dựng Đoàn:

* Giải pháp nâng cao chất lượng Chi đoàn thông qua hoạt động trải nghiệm; thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên bằng các hoạt động ngoài trời, dã ngoại của BCH Đoàn xã Nhị Hà, BCH Đoàn trường THPT Lê Duẩn: Thường xuyên tổ chức các hoạt động dã ngoại cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức một số hội nghị, Đại hội tại các di tích lịch sử; Đối với BCH Đoàn trường, xây dựng kế hoạch triển khai đến tất cả các Chi đoàn, mỗi tháng 01 lần các chi đoàn đồng loạt tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp tạo không khí đoàn kết và hình thành kỹ năng sống cho các em,…

Hình ảnh hoạt động ngoài giờ lên lớp

* Mô hình thành lập CLB theo sở thích của BCH Đoàn xã Lâm Sơn, Đoàn trường THPT Nguyễn Du: Tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tiếp cận và học tập thêm một số kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử, thực hành: CLB Tiếng anh, CLB văn học nghệ thuật, CLB lân sư rồng,…Thông qua các CLB sở thích nhằm tạo cho đoàn viên thanh niên một sân chơi giải trí lành mạnh, phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu giúp các em tự nhận ra giá trị của bản thân, tự trau dồi để phát triển một cách toàn diện.

Mô hình CLB tiếng Anh theo sở thích

Mô hình chế độ * Một số mô hình, giải pháp trong rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú: “5 quản” của Đoàn Thanh niên Công an huyện Ninh Sơn, m ô hình đề ra tiêu chí, đánh giá công nhận đoàn viên ưu tú của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh…

Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Sự Tỉnh

Đồng thời, thông qua sinh hoạt chi bộ, cấp ủy nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến phản ánh của đảng viên, từ đó kịp thời đề ra biện pháp lãnh đạo đúng đắn, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua một số chi bộ trong Đảng bộ Quân sự và LLVT tỉnh chất lượng sinh hoạt còn có những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa thực sự chu đáo, xác định nội dung, biện pháp còn chung chung, dàn trải; trong sinh hoạt chưa phát huy hết tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên; việc kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ. Có bí thư chi bộ chưa dành nhiều thời gian đầu tư, suy nghĩ, tìm các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt; duy trì, điều hành sinh hoạt còn đơn giản, thiếu linh hoạt, chưa phát huy hết trí tuệ tập thể đảng viên; còn có những đảng viên nhận thức về sinh hoạt chưa sâu sắc… ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ.

Từ thực tế trên, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. Trước hết phải duy trì nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt của chi ủy, chi bộ, thực hiện nghiêm túc ngày Đảng trong Quân đội. Đề cao tinh thần trách nhiệm của chi ủy, bí thư, phó bí thư trong duy trì, thực hiện các chế độ, nền nếp sinh hoạt; theo quy định của Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt tháng một lần, chưa kể sinh hoạt đột xuất. Chi bộ sinh hoạt thường xuyên, đều đặn sẽ phát huy cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của đảng viên, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thi, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị; trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương được củng cố; đoàn kết, thống nhất nội bộ được tăng cường. Đổi mới nội dung, hình thức nghị quyết lãnh đạo của chi bộ theo hướng tập trung, ngắn gọn, sát đúng với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quân đội. Nhiệm vụ xác định phải rõ ràng, phù hợp; chỉ tiêu, biện pháp phải cụ thể, khả thi. Mỗi tháng chi bộ chỉ nên xác định một đến hai nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, không nên đề ra nhiều nội dung tràn lan, dàn trải. Trước lúc sinh hoạt phải chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ, trước hết là dự thảo nghị quyết của cấp ủy và phương pháp điều hành của bí thư. Có gợi ý thảo luận cởi mở để khuyến khích mọi đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến, phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, tập hợp được trí tuệ của tập thể. Cấp ủy và các cơ quan chuyên môn cấp trên có kế hoạch phân công cán bộ tham dự các buổi sinh hoạt của chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Nhân Đức

Ngành Giáo Dục Phú Thọ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Dân Chủ Trong Trường Học

Toàn ngành Giáo dục Phú Thọ hiện có 922 trường mầm non, phổ thông với trên 350 nghìn học sinh và gần 26 nghìn cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ).

Có thể khẳng định, trong những năm qua việc thực hiện dân chủ cơ sở trong trường học được triển khai đồng bộ; quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng và vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Kết quả việc thực hiện dân chủ đã tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ; bảo đảm quyền, lợi ích của đội ngũ CBNGNLĐ; nền nếp, kỷ cương học đường được duy trì, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bệnh thành tích, hình thức, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Hội nghị cán bộ, viên chức Trường THPT Hương Cần, năm học 2019-2020

Hội nghị người lao động Trường THPT Lâm Thao, năm học 2019-2020

Tuy nhiên, ở một số nhà trường, nhận thức của người đứng đầu và nhà giáo, người lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng thực hành dân chủ ở cơ sở còn hạn chế; việc công khai các nội dung để nhà giáo, người lao động được biết, nhất là về thu, chi tài chính chưa được tốt; vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở nhà trường còn hình thức,…

Để nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ, trong thời gian tới, các nhà trường cần:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với việc thực hiện dân chủ trong nhà trường, đảm bảo công tác dân chủ được thực hiện đúng pháp luật, hạn chế những biểu hiện xa rời dân chủ, lạm quyền, lộng quyền.

2. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBNGNLĐ về vai trò, tầm quan trọng cũng như các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hình thức dân chủ cơ sở, cụ thể:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc, quy định về quy chế phát ngôn, quy chế chi tiêu nội bộ, … Các quy định, quy chế này phải phù hợp với pháp luật của Nhà nước, với đặc điểm, tình hình hoạt động của nhà trường và được nhất trí thông qua bởi CBNGNLĐ trong trường.

Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức (đối với các trường công lập) dân chủ, thiết thực, bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và hội nghị người lao động (đối với các trường ngoài công lập) theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Lao động. Đồng thời, thường xuyên duy trì chế độ giao ban định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới; tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và các chế độ hội họp, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc (đối với các đơn vị ngoài công lập) theo quy định.

Thực hiện tốt việc công khai các nội dung để CBNGNLĐ, học sinh và nhân dân được biết (chất lượng đào tạo; các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; thu, chi tài chính,..).

4. Hiệu trưởng (các trường công lập) có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

5. Mỗi CBNGNLĐ phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phải là những tấm gương về thực hiện dân chủ.

6. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá, uốn nắn việc triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động tại nhà trường; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo, đề xuất lên cấp trên có thẩm quyền để xử lý đối với những trường hợp vi phạm dân chủ cơ sở theo quy định./.

Minh Tiến – CĐGD tỉnh Phú Thọ

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Xã Trên Địa Bàn Tỉnh Sơn La Hiện Nay trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!