Đề Xuất 12/2022 # Tăng Cường Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay / 2023 # Top 17 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Tăng Cường Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tăng Cường Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Những năm qua, Huyện ủy Nông Sơn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, thông qua việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; tư tưởng thống nhất, thể hiện ở sự đoàn kết nhất trí, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Những kết quả mà huyện Nông Sơn đã đạt được sau hơn 10 năm thành lập đã thể hiện rõ điều đó.

Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó có mặt trái, mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta nhấn mạnh: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Quán triệt và nhận thức sâu sắc tinh thần của Nghị quyết, Huyện ủy luôn xác định cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ cần thiết, trước mắt. Từ đó, Huyện ủy đã đề ra nhiều giải pháp, kiên quyết đấu tranh “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đồng thời xác định đây là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong từng tổ chức đảng, ở mỗi cán bộ, đảng viên. Trong tình hình hiện nay, để đạt được mục tiêu đó, Huyện ủy đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp:

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối tin tưởng đường lối, chủ trương của Đảng, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới. Đảng bộ phải là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; mỗi tổ chức đảng, đảng viên phải chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, thống nhất tư tưởng và hành động, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để làm tốt nhiệm vụ này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp phải tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách và các biện pháp quản lý hành chính, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Cùng với giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, cấp ủy và tổ chức đảng phải tập trung bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ “sáng” về phẩm chất, đạo đức; ” giỏi” về chuyên môn, có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều và làm có hiệu quả thực chất.

Hai là, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định của Đảng; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 29/3/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng… Để nâng cao năng lực lãnh đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng phải duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, đổi mới phong cách, phương pháp công tác; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng. Để nâng cao sức chiến đấu, mỗi cấp ủy viên, tổ chức đảng và đảng viên phải luôn coi trọng xây dựng tổ chức đảng về đạo đức, tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII). Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm với phương châm “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình. Tăng cường đoàn kết, thống nhất; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và hiệu lực, hiệu quả công tác đảng…

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Huyện ủy tập trung làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, nói đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp. Thực hiện tốt quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đồng thời, lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ. Quán triệt các quy định của Bộ Chính trị (khóa XII) về luân chuyển, điều động cán bộ, đánh giá cán bộ, cụ thể hóa quy định về tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp theo quy định. Xây dựng kế hoạch và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện phương châm ” Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm “, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong kiểm tra, giám sát phải lấy công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm; lấy Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị làm tiêu chí; lấy ý thức tự giác chấp hành Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm để quy chiếu khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, động cơ vi phạm… Công tác kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ, công tâm, khách quan; gắn kiểm tra tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát đảng viên và cấp ủy viên cùng cấp đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách, nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng nguyên tắc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, chú trọng và tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức quần chúng cũng như mọi cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Mặt khác, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần thể hiện rõ thái độ cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Các tin mới hơn: Các tin cũ hơn:

Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Trong Giai Đoạn Hiện Nay / 2023

(chiasekienthucnet)-Để tăng cường sức mạnh quốc phòng (SMQP), bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN trong tình hình mới, phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược. Trong tình hình hiện nay, theo chúng tôi, cần tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau đây:

Hai là, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước trong xây dựng nền QPTD. Theo đó, tiếp tục củng cố, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế vận hành của từng thành phần trong cơ chế; trong đó, chú trọng xác định rõ hơn mối quan hệ trong lãnh đạo, quản lý quốc phòng giữa cấp quân khu và địa phương. Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh các quân khu chủ động phối hợp, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh (thành phố) triển khai thực hiện công tác quốc phòng; thường xuyên bám sát địa phương nắm vững tình hình, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo kế hoạch đã được Tư lệnh quân khu phê duyệt.

Ba là, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh và đối ngoại trong xây dựng tiềm lực quốc phòng và đấu tranh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc XHCN. Về kết hợp kinh tế với quốc phòng, cần giải quyết tốt mối tương tác giữa lợi ích kinh tế, tăng trưởng kinh tế và bảo đảm QP-AN, bảo đảm mỗi bước phát triển KT-XH là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng. Kết hợp kinh tế với quốc phòng phải phù hợp với đặc điểm từng vùng lãnh thổ, từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương, đơn vị cơ sở; được thể hiện ngay từ trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án KT-XH. Đặc biệt, vùng biên giới đất liền của Tổ quốc, tăng cường đầu tư nhiều nguồn vốn hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng KT-XH gắn với tăng cường QP-AN, nhất là mạng đường giao thông, mạng thông tin liên lạc, bảo đảm y tế; điều chỉnh, bố trí lại dân cư ra sát biên giới; xây dựng, phát triển các trung tâm cụm xã, các khu kinh tế cửa khẩu; phát triển văn hoá-xã hội; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; xây dựng biên giới đoàn kết hữu nghị, hợp tác, phát triển ổn định lâu dài. Với vùng biển, đảo là nơi có tiềm năng kinh tế lớn, cũng là hướng phòng thủ chủ yếu của đất nước, cùng với việc phát triển các ngành kinh tế biển gắn với bảo đảm QP-AN, cần tập trung đầu tư phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững hệ thống các đảo, trước hết là các đảo có vị trí, điều kiện tự nhiên thuận lợi và nhiều tiềm năng để có bước đột phá về kinh tế biển, đảo. Quân đội nhân dân (QĐND) là lực lượng nòng cốt trong thực hiện kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, cần tận dụng thành tựu CNH, HĐH, phấn đấu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, có tiềm lực ngày càng mạnh, phù hợp với nền kinh tế đất nước; tập trung xây dựng các Khu kinh tế-quốc phòng, gắn với tăng cường tiềm lực, thế trận QP-AN ở những vị trí trọng yếu trên tuyến biên giới, ven biển của Tổ quốc; tích cực tham gia một số loại hình kinh tế biển, gắn với tăng cường QP-AN trên biển, đảo, như: khai thác, chế biến, nuôi trồng, xuất khẩu thuỷ, hải sản; đầu tư xây dựng các đội tàu công ích làm dịch vụ hậu cần nghề cá cho ngư dân kết hợp với bảo đảm QP-AN trên các vùng biển.

Kết hợp quốc phòng với an ninh cần được triển khai rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn trong thế trận chung bảo vệ Tổ quốc XHCN cả ở cấp vĩ mô và vi mô, trên phạm vi cả nước và từng địa phương, cơ sở, nhất là ở vùng xung yếu, trọng điểm về QP-AN của đất nước (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ), khu vực biên giới, thành phố lớn. QĐND và Công an nhân dân là hai lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng “thế trận lòng dân”; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện; phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Cùng với đó, cần tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, nâng tầm các quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, đa phương với các nước đối tác, đặc biệt là với các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước trong khối ASEAN và các nước lớn trên thế giới, góp phần tăng cường SMQP, sức mạnh của quân đội để bảo vệ đất nước tốt hơn, có khả năng răn đe, ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia.

Bốn là, xây dựng chiến lược quốc phòng phù hợp với yêu cầu tăng cường SMQP, bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Chiến lược Quốc phòng nhằm mục tiêu tăng cường hơn nữa SMQP, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc XHCN. Trong đó, ưu tiên xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trước hết là xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại (trong đó, có những lĩnh vực, bộ phận tiến thẳng lên hiện đại). Nội dung cơ bản hàng đầu là xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đủ khả năng, bản lĩnh đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, để làm tròn vai trò nòng cốt trong đấu tranh quốc phòng; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… và sẵn sàng đối phó thắng lợi với chiến tranh xâm lược địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, cần tăng cường các biện pháp phòng thủ trên các hướng, địa bàn chiến lược; tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện bộ đội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật ở tất cả các cấp, đầu tư có trọng điểm trong việc mua sắm, sản xuất một số loại vũ khí, trang bị hiện đại cho lực lượng Hải quân, Không quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

BVN (chiasekienthucnet)

Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay / 2023

Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bài Thu Hoạch Về Đoàn Kết Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Xây Dựng Đảng Trong Sach Vững Mạnh, Bản Đăng Ký Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Chuyên Đề Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Liên Hệ Bản Thân Về Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bai Thuyet Trinh Ve Thuc Hien Nghi Quyet So 15- Nq/tw Vef Xd Co So Dang Trong Sach Vung Manh, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Về Chính Trị Tư Tưởng Tổ Chức Và Đạo Đức, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luận Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Công Thức Lượng Giáây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Phân Tích Nội Dung Phấn Đấu Rèn Luyện Của Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay, Chỉ Thị Mà Đảng Và Nhân Dân Ta Đang Thực Hiện Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bản Đăng Ký Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Kế Hoạch Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bai Thu Hoach Ve Chu Nghia Mac Lenin Va Tu Tuong Ho Chi Minh Cua Dang Trong Giai Doan Hien Nay, Quan Điểm Cơ Bản Của Đảng Ta Về Phát Triển Kinh Tế Trong Giai Đoạn Hiện Nay Về, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2019, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mãnh Mạnh , Bản Đăng Ký Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Nội Dung Chủ Yếu Của Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Giai Đoạn Hiện Nay 1. Mục Tiêu : * Mục Tiêu T, Nội Dung Chủ Yếu Của Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Giai Đoạn Hiện Nay 1. Mục Tiêu : * Mục Tiêu T, Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Nhiệm Vụ Của Thư Ký Trong Giai Đoạn Thụ Lý Vụ án Dân Sự Sơ Thẩm, Giá Trị Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giá Trị Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giá Trị Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa Trong Giai Đoạn Hiện Na, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2020 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2020 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Tiểu Luận Giá Trị Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Giá Trị Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Giai Đoạn Mới Hiện Nay, Trình Bày Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Củ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Gia, Có Thể Thực Hiện Giải Pháp Nào Sau Đây Trong Mạch Dao Động Anten?, Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mạnh, Tinh Bay Nhiem Vu Giai Phap Chu Yeu Trong Linh Vuc Quoc Phong An Ninh, Phát Huy Dân Chủ Trong Giai Đoạn Hiện Nay Giư Nghiem Kỷ Luat Quan Doi Xung Danh Bo Doi Cụ Ho, Bài Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luan Chi Bộ Trong Sach Vưng Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thuyết Trình Về Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Cơ Quan Vững Mạnh, Tìm Hiểu Chủ Trương Và Kết Quả Thực Hiện Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Trong Giai Đoạn, Tìm Hiểu Chủ Trương Và Kết Quả Thực Hiện Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Trong Giai Đoạn, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Tuổi Trẻ Quân Đội Trong Tham Gia Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Vai Tro Lanh Dao Cua Chi Bo Trong Thuc Hien Nhiem Vhiệm Vu Chinh Tri Và Cong Tac Xay Dung Dang, Bao Cao Tham Luan Ve To Chuc Hoat Dong Cum Thi Duang Trong He Thong Cong Doan. Giai Phap, De Xuathco, Tiểu Luận Thực Trạng Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên, Bài Tham Luận Tuoir Trẻ Quân Đội Trong Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, 5 Tiêu Chuẩn Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện Trong QĐnd Việt Nam, Quan Niệm Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Trong Sạch Vững Manh Hiệu Quả, Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Gắn Với Phát Triển Kinh Tế Tri Thức, Tiểu Luận Quan Điểm Của Đảng Csvn Về Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Trong Giai, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Giải Bài Hỗn Hợp X Gờm Ankin Kế Tiếp Trong Cùng Dãy Đồng Đẳng . Dẫn 5,6 Lít Hỗn Hợp X Qua Bình Đựng, Bản Đăng Ký Những Công Việc Trọng Tâm Cần Tập Trung Giải Quyết Trong Năm 2017 Nhằm Tăng Cường Kỷ Luậ, Giai Phap Day Manh Phat Trien Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới,

Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bài Thu Hoạch Về Đoàn Kết Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Xây Dựng Đảng Trong Sach Vững Mạnh, Bản Đăng Ký Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Chuyên Đề Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Liên Hệ Bản Thân Về Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bai Thuyet Trinh Ve Thuc Hien Nghi Quyet So 15- Nq/tw Vef Xd Co So Dang Trong Sach Vung Manh, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Về Chính Trị Tư Tưởng Tổ Chức Và Đạo Đức, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luận Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Công Thức Lượng Giáây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Phân Tích Nội Dung Phấn Đấu Rèn Luyện Của Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay, Chỉ Thị Mà Đảng Và Nhân Dân Ta Đang Thực Hiện Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bản Đăng Ký Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Kế Hoạch Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bai Thu Hoach Ve Chu Nghia Mac Lenin Va Tu Tuong Ho Chi Minh Cua Dang Trong Giai Doan Hien Nay, Quan Điểm Cơ Bản Của Đảng Ta Về Phát Triển Kinh Tế Trong Giai Đoạn Hiện Nay Về, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2019, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh,

Thực Tiễn Kinh Nghiệm Nhìn Từ Góc Độ Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay (Kỳ Ii) / 2023

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) xác định giải pháp quan trọng trong phòng, chống tham nhũng (PCTN): “Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng”, Kết luận 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tiếp tục nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác PCTN, Luật PCTN năm 2005, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, thời gian qua, Đảng ủy BSR đã thường xuyên đưa nội dung tuyên truyền giáo dục công tác PCTN, lãng phí vào các kỳ sinh hoạt cấp ủy các cấp nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động đối với công tác PCTN và kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng cũng như phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, vai trò giám sát của các tổ chức chính trị – xã hội đối với công tác PCTN, lãng phí; thực hiện dân chủ, công khai trong phê bình và tự phê bình.

NMLD Dung Quất

Theo đó, các chi/đảng bộ trực thuộc, các ban chức năng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN; chủ động xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, đảng viên đơn vị mình thực hiện nội dung công tác PCTN.

Giao người đứng đầu cấp ủy đảng các cấp ủy trực thuộc, Trưởng các ban chức năng xác định nhiệm vụ tuyên truyền và triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thực hiện có trọng tâm, trọng điểm thông qua các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan; chủ động triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, đồng bộ làm cho cán bộ, người lao động hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật về PCTN; thực hiện nghiêm Quyết định số 509-QĐ/ĐU ngày 14/10/2013 về ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 510-HD/ĐU ngày 14/9/2013 về thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Người lao động BSR

Chấp hành Điều 36 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Đảng ủy BSR đã quán triệt đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các phòng/ban/đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập định kỳ hàng năm và trước khi thực hiện quy trình cán bộ.

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy BSR đã ban hành Quy chế quản lý cán bộ BSR tại Quyết định ngày 05/7/2018 để cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ, quản lý cán bộ của Đảng, Tập đoàn và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ đặt ra và tình hình thực tế của BSR nhằm đảm bảo tính thống nhất và trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ.

Trên cơ sở đó, quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và với mục tiêu xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật, cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo BSR có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục và kế thừa giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của BSR, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn, năm 2018 và tính đến 06 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy BSR đã lãnh đạo công tác cán bộ một cách toàn diện, công khai, minh bạch và đúng nguyên tắc tổ chức cán bộ của các khâu trong công tác quản lý cán bộ, nhờ đó, bộ máy tổ chức BSR đến nay đã và đang đạt được sự ổn định, bố trí đúng người, đúng việc và phát huy năng lực của từng cán bộ trên mỗi cương vị công tác, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tham mưu đề xuất, quản lý, điều hành, vận hành NMLD Dung Quất và kinh doanh thương mại.

Đảng ủy BSR đã nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác cán bộ trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Quá trình thực hiện chiến lược cán bộ tại BSR được tiến hành đồng thời với quá trình đổi mới bộ máy tổ chức các cấp, đã tạo sự chuyển biến đồng bộ về tổ chức và cán bộ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy các cấp. Việc cụ thể hóa đường lối cán bộ của Đảng ủy cấp trên ban hành đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng nguyên tắc, đúng quy trình về công tác tổ chức cán bộ. Các cấp ủy BSR luôn có nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Vì vậy, sự chỉ đạo thực hiện đối với công tác này của Đảng ủy BSR ngày càng chặt chẽ, có sự sàng lọc kỹ.

Với sự quan tâm đúng mức đến công tác này, ban hành hệ thống các quy định về chế độ, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty Cổ phần nhằm thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn, đội ngũ cán bộ lãnh đạo BSR đã phát huy được năng lực, kinh nghiệm quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đảng uỷ BSR đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Công tác cán bộ đều được đưa ra tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, phân tích thấu đáo về điều kiện, tiêu chuẩn đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, về năng lực công tác, yêu cầu công việc đặt ra cho từng đồng chí, về mối quan hệ công tác, chiều hướng phát triển và công hiến của đồng chí đó khi được bố trí công tác.

Công tác bổ nhiệm, luân chuyển từng vị trí công tác được thực hiện phù hợp với yêu cầu công tác cán bộ của Công ty trong từng giai đoạn. Tất cả cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đều đáp ứng được tiêu chuẩn bổ nhiệm quy định tại Quy chế quản lý cán bộ của Công ty và thực hiện đúng các quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Trong tình hình hiện nay, Đảng ủy BSR đặc biệt coi trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy BSR nhận diện rõ tính chất khó khăn, phức tạp của công cuộc đổi mới nói chung và sự phát triển của ngành Dầu khí nói riêng, thách thức chính sự lãnh đạo của Đảng. Tình hình đòi hỏi Đảng ủy BSR nhận thấy cần tăng cường công tác tư tưởng, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh mới có thể khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BSR lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy BSR thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức Đảng, tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương Đảng; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên đi nước ngoài (việc công, việc riêng), trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ (rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ), phối hợp với cấp ủy địa phương quản lý đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” có nguy cơ diễn ra tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất – công trình trọng điểm quốc gia, thường xuyên quán triệt, cập nhật các tình hình chính trị hiện nay qua các đợt nói chuyện chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên để cùng nhận diện rõ các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 170-NQ/ĐU ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc đổi mới, sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy BSR đã đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy, tái cơ cấu và có cơ chế vận hành hệ thống đồng bộ, khoa học. Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh phù hợp với sơ đồ bộ máy giai đoạn hiện nay.

Trong quá tổ chức thực hiện, Đảng ủy BSR thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo phát huy chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, năng lực, sở trường công tác của từng cá nhân, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức quản lý, thường xuyên giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo Công ty và Người đại diện phần vốn của BSR tại các công ty con; thực hiện rà soát để tiếp tục hoàn thiện và không ngừng cải tiến/cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng đồng bộ, thống nhất nhằm đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy BSR.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, từ đó chúng ta có thể thấy, công tác cán bộ là cái gốc của công tác Đảng, vì cán bộ tốt hay xấu một phần quan trọng phụ thuộc vào công tác cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta những tư tưởng quý báu về đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Chính vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, trình độ, trí tuệ và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ “then chốt của then chốt” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy BSR luôn xác định rõ quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo với tầm nhìn phát triển về chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ BSR, bí thư cấp ủy và người đứng đầu các ban/đơn vị đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, kiểm soát nội bộ, đặc biệt ở những vị trí dễ phát sinh tiêu cực, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” bằng hệ thống các quy chế, quy định cụ thể, công khai, minh bạch và sự quán triệt tư tưởng đến từng cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị – xã hội.

Thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo phương châm xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, sàng lọc kỹ lưỡng thông qua Quy chế quản lý cán bộ tại BSR theo quy trình 5 bước hiện hành.

Thường xuyên cải cách chế độ chính sách, điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động, chú trọng công tác đào tạo cán bộ diện quy hoạch và cán bộ dự nguồn, bố trí, sắp xếp công việc theo từng chức danh phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực của cán bộ để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài.

Đảng ủy BSR luôn xác định muốn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phải tăng cường liên hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Chính vì vậy, Đảng ủy BSR luôn quán triệt toàn thể đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với nơ cư trú, tuyên truyền nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện trách nhiệm với địa phương, tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa.

Đồng thời, việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước là giải pháp quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trải qua 5 năm nhiệm kỳ Đại hội, một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tại Đảng bộ BSR, đó là:

Một là, ra sức xây dựng, củng cố và bảo vệ nền tảng chính trị vững chắc, nắm vững ngọn cờ tư tưởng Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để chỉ đạo hành động cách mạng của Đảng, giữ vững định hướng XHCN; đồng thời phải không ngừng đổi mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn vận hành sản xuất và kinh doanh thương mại các sản phẩm của NMLD Dung Quất.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng chi/đảng bộ trực thuộc; đặc biệt chú trọng sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả chống các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Ba là, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình trên tinh thần góp ý thẳng thắn cho đồng chí mình với tinh thần xây dựng, không mượn tự phê bình và phê bình để bôi nhọ, hạ thấp uy tín đồng chí mình, giữ gìn đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, công khai minh bạch; kiên trì, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững sự trong sạch của Đảng, Nhà nước là tiền đề và động lực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, tăng cường đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng và có chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nguồn có đủ phẩm chất, đạo đức, có trình độ, trí tuệ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ diện quy hoạch thật sự tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc, của Ngành lên trên hết, đoàn kết, tập hợp sức mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và Nhà nước; ngăn ngừa sự suy thoái, biến chất và loại bỏ những phần tử cơ hội, tham nhũng ra khỏi hàng ngũ của Đảng.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội, các tổ chức chính trị-xã hội.

Nhìn lại 5 kỳ Đại hội, với những giải pháp đặt ra nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết các kỳ Đại hội và chương trình công tác toàn khóa và hàng năm, Đảng ủy BSR ngày càng trưởng thành, nội bộ Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bên cạnh những thời cơ mới, vận hội mới, BSR đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp theo Quy định 69 của Bộ Chính trị càng phải được khẳng định, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng cần được nâng cao hơn bao giờ hết để xứng tầm với các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ BSR mà Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giao phó. Đảng ủy BSR xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó, quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại BSR, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, vững vàng trước mọi thử thách của giai đoạn cạnh tranh và hội nhập, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ BSR, góp phần xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững.

Huỳnh Mỹ Hạnh

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tăng Cường Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!