Đề Xuất 5/2022 # Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Cần Thơ Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn # Top Like

Xem 7,128

Cập nhật nội dung chi tiết về Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Cần Thơ Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 7,128 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Làm Việc Của Văn Phòng Tỉnh Ủy
 • Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình Dương
 • Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Bị Khởi Tố: ‘nợ’ Câu Trả Lời Về Trách Nhiệm Của Tỉnh Ủy Bình Dương
 • Nhà Khách Tỉnh Ủy Bình Dương “biến Mất”( Kỳ 2): Gần 3500M2 Đất “vàng” Chỉ Có 2 Đối Tác “mặn Mà” !
 • Câu 287.chức Năng Nào Sau Đây Không Thuộc Chức Năng Của Văn Phòng Tỉnh Ủy?
 • ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  X20

  Số: 44 /2005/QĐ-UB Cần Thơ , ngày 04 tháng 7 năm 2005

  QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

  và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa – Thông tin

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BVHTT-BNV ngày 21/01/2005 của liên bộ Bộ Văn hóa – Thông tin và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về văn hóa – thông tin ở địa phương;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin và Giám đốc Sở Nội vụ,

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực văn hóa – thông tin thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Văn hóa – Thông tin; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

  2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, quy hoạch phát triển ngành của Bộ Văn hóa – Thông tin.

  3. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý về lĩnh vực văn hóa, thông tin đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

  4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa, thông tin đã được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về văn hóa, thông tin.

  5.Về văn hóa quần chúng, thông tin cổ động, triển lãm:

  5.1. Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa, thông tin trên địa bàn thành phố theo quy chế mẫu của Bộ Văn hóa – Thông tin;

  5.2. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các lễ hội; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn thành phố;

  5.3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chịu trách nhiệm là đơn vị thường trực của “Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

  5.4. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin – cổ động, tuyên truyền, triển lãm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn thành phố;

  5.5. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, triển lãm tại địa phương; cấp giấy phép triển lãm theo quy định của Bộ Văn hóa – Thông tin.

  6. Về di sản văn hóa:

  6.1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

  6.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

  – Quyết định thành lập bảo tàng cấp thành phố, ban quản lý di tích; công nhận bảo tàng tư nhân; xếp hạng và hủy bỏ xếp hạng bảo tàng, di tích theo thẩm quyền;

  – Phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp thành phố;

  – Phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia sau khi có văn bản thẩm định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin;

  6.3. Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn thành phố;

  6.4. Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

  6.5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn thành phố;

  6.6. Chịu trách nhiệm thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp thành phố có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

  6.7. Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở địa phương theo quy định của pháp luật;

  6.8. Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi thành phố; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở địa phương thuộc Bảo tàng thành phố và sở hữu tư nhân.

  7. Về thư viện:

  7.1. Chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho Thư viện thành phố theo quy định;

  7.2. Hướng dẫn việc đăng ký và đăng ký hoạt động thư viện trong thành phố theo quy định của Bộ Văn hóa – Thông tin;

  7.3. Chỉ đạo các thư viện trong thành phố xây dựng quy chế tổ chức hoạt động theo quy chế mẫu của Bộ Văn hóa – Thông tin.

  8. Về nghệ thuật biểu diễn:

  8.1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố phương án sắp xếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa – Thông tin; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

  8.2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn phù hợp với quy định của Bộ Văn hóa – Thông tin; kiểm tra việc thực hiện quy chế và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền;

  8.3. Cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:

  + Đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật công lập, ngoài công lập thuộc địa phương;

  + Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện ở địa phương;

  + Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương.

  Giám đốc là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Sở.

  Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Sở.

  2. Cơ cấu tổ chức:

  a. Đơn vị quản lý nhà nước:

  + Văn phòng;

  + Thanh tra;

  + Phòng Quản lý nghiệp vụ văn hóa thông tin;

  + Phòng Xây dựng đời sống văn hóa.

  b. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

  + Trung tâm Văn hóa;

  + Thư viện thành phố;

  + Bảo tàng thành phố;

  + Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật;

  + Đoàn Cải lương Tây Đô;

  + Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp.

  3. Biên chế:

  – Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định số lượng biên chế hàng năm.

  – Việc bố trí cán bộ, công chức của Sở phải căn cứ vào nhu cầu, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.

  – Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phê duyệt, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan phù hợp với Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định hiện hành.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

  Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

  Nơi nhận: CHỦ TỊCH

  – VP Chính phủ

  – Bộ Nội vụ, Bộ VHTT

  – Bộ Tư pháp

  – chúng tôi TT.HĐND và chúng tôi TP (đã ký)

  – UBMTTQ TP và các đoàn thể

  – VP Thành ủy và các Ban của Đảng

  – Sở, Ban, ngành TP

  – TT. HĐND và UBND quận, huyện Võ Thanh Tòng

  – Lưu TTLT

  Поделитесь с Вашими друзьями:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Lập Hồ Sơ Và Nộp Lưu Trữ Ubnd Cấp Quận Của Thành Phố Hà Nội
 • “ban Cán Sự Đảng Ubnd Tỉnh Tập Trung Dân Chủ, Kiên Quyết Trong Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị”
 • Căn Cứ Luật Tổ Chức Chính Quyền Đp Hay Luật Tổ Chức Hđnd
 • Kết Quả 3 Năm Triển Khai Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương
 • Một Số Điểm Mới Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Cần Thơ Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100