Đề Xuất 5/2022 # Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân # Top Like

Xem 12,573

Cập nhật nội dung chi tiết về Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,573 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tiếp Tục Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc
 • Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học
 • Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Thời Kỳ Đẩy Mạnh Cnh
 • Cần Có Giải Pháp Xây Dựng, Phát Triển Giai Cấp Công Nhân Trong Thời Kỳ Mới
 • Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa
 • Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng, là động lực chính của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, cơ sở xã hội chủ yếu của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay. Đặc biệt hiện nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò của giai cấp công nhân hết sức quan trọng. Đó là yêu cầu khách quan đối với giai cấp công nhân, nhằm bảo đảm cho giai cấp công nhân đảm đương là vị trí trung tâm của cách mạng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6 năm 1996) chỉ rõ: Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về mọi mặt, phát triển về số lượng, giác ngộ về giai cấp, nâng cao trình độ học vấn và tay nghề, có năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, có tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao làm nồng cốt trong việc xây dựng khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

  Giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo cách mạng và đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Vào giữa thế kỷ XIX, trên cơ sở phân tích sâu sắc nền kinh tế đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, C.Mác đã rút ra kết luận khoa học: Giai cấp công nhân là người lãnh đạo cách mạng thủ tiêu xã hội tư bản chủ nghĩa và xây dựng thành công xã hội XHCN.

  Là đại biểu cho phương thức sản xuất mới và lại là giai cấp tiên tiến, cách mạng nhất trong xã hội, giai cấp công nhân Việt Nam đảm nhận trọng trách lãnh đạo cách mạng, xây dựng một xã hội mới dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Tuy chiếm tỷ lệ nhỏ trong dân số, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam vẫn có đầy đủ điều kiện để lãnh đạo cách mạng và trong thực tế đã giữ vai trò ấy một cách xuất sắc.

  Ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế (tiêu biểu cho lực lượng sản xuất mới, triệt để cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao), giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng như trưởng thành trước giai cấp tư sản dân tộc, ra đời khi có sự khai thác đầu tiên của thực dân Pháp trên đất nước ta và gắn liền với nền kinh tế đó, có mối liên hệ tự nhiên, mật thiết với nông dân, sớm có Đảng trung thành với học thuyết Mác – Lênin lãnh đạo cho nên không bị chia rẽ về tư tưởng và tổ chức, đảm bảo cho vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân nước ta.

  Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN hiện nay giai cấp công nhân không chỉ là giai cấp lãnh đạo mà còn là lực lượng quan trọng đi đầu và trực tiếp tham gia quá trình chuyển đổi từ nền sản xuất thủ công nghiệp sang nền sản xuất có công nghệ hiện đại. Bởi vậy phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đồng thời với việc phát huy vai trò lãnh đạo và nòng cốt của giai cấp công nhân.

  Giai cấp công nhân là nền tảng của liên minh công – nông – trí thức và của khối đại đoàn kết dân tộc

  Xuất phát từ những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta coi liên minh công – nông – trí thức là một vấn đề chiến lược, là một điều kiện đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Nông dân lao động nước ta là lực lượng cách mạng rất đông đảo, nhưng giai cấp nông dân phải đí cùng với giai cấp công nhân và chịu sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thì mới có thể tự giải phóng và mới đi lên CNXH được. Mặt khác, giai cấp công nhân đánh giá đầy đủ vai trò cách mạng to lớn của nông dân lao động, luôn coi họ là người bạn đồng minh tự nhiên đáng tin cậy, cùng đoàn kết, giáo dục và lãnh đạo họ làm cách mạng.

  Trong xây dựng đất nước, giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức tạo thành nòng cốt của khối đoàn kết tòan dân tập hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất.

  Trong liên minh công – nông – trí thức, giai cấp công nhân giữ vị trí trung tâm để phát triển các mối quan hệ liên minh vững chắc về kinh tế và chính trị với nông dân; thúc đẩy giao lưu hàng hóa giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn, từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn, mở rộng thành phần công nhân trong lao động nông nghiệp. Giai cấp công nhân vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời động viên đội ngũ trí thức đem hết tâm huyết và tài năng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng xã hội mới.

  Giai cấp công nhân là cơ sở chính trị – xã hội của Đảng và Nhà nước

  Mỗi chính đảng đều có cơ sở chính trị – xã hội của mình, đó trước hết là lực lượng chính trị – xã hội mà chính đảng đó đại biểu. Điều quan trọng là lực lượng chính trị – xã hội đó giữ vai trò như thế nào trong quy luật phát triển xã hội, đối với các giai cấp, đội ngũ cũng như cộng đồng xã hội.

  Trong thời đại ngày nay, giai cấp công nhân là lực lượng trung tâm của thời đại, giai cấp công nhân là lực lượng chính trị – xã hội quyết định chiều hướng phát triển xã hội, theo quy luật phát triển của nhân loại.

  Cơ sở chính trị – xã hội của Đảng là giai cấp công nhân cũng có nghĩa Đảng cộng sản vừa là sản phẩm, vừa là đội tiên phong, là bộ phận tiên tiến nhất của giai cấp công nhân. Mặt khác, giai cấp công nhân với đội tiên phong của nó là Đảng cộng sản còn có một cơ sở chính trị – xã hội nữa là quốc gia, dân tộc, Tổ quốc.

  Giai cấp công nhân có nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chính quyền Nhà nước của mình, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước, không ngừng phấn đấu tăng năng suất lao động, tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng, góp phần vào việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

  Xây dựng giai cấp công nhân gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Giai cấp công nhân chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, chỉ trở thành giai cấp lãnh đạo khi giác ngộ sâu sắc về sứ mệnh lịch sử của giai cấp và chỉ khi giai cấp công nhân được tổ chức chặt chẽ, được dẫn dắt bởi một Đảng tiên phong trong sạch, vững mạnh.

  Xây dựng giai cấp công nhân gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tầm nhìn sâu rộng, tổ chức chặt chẽ nghiêm minh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo giỏi, có khả năng đề ra và chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đưa đất nước vượt qua mọi thử thách.

  Để làm cho Đảng trong sạch, Đảng cần loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, Đảng kết nạp những quần chúng ưu tú từ phong trào quần chúng vào tổ chức Đảng.

  Chú trọng tạo động lực cho giai cấp công nhân vươn lên đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, không ngừng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Động lực trực tiếp đối với công nhân là những lợi ích thiết thực về việc làm và các yêu cầu về văn hóa, xã hội. Đảng, Nhà nước, Công đoàn cần quan tâm thường xuyên và có những giải pháp cụ thể khắc phục hiện tượng thiếu việc làm, thu nhập thấp, ít được hưởng thụ văn hóa của công nhân.

  Trong giai đoạn mới, để nâng cao chất lượng giai cấp công nhân, điều trước hết là phải tổ chức tốt việc đào tạo nâng cao trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp, khả năng tiếp cận với công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến. Đồng thời nâng cao giác ngộ giai cấp, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, ý thức trách nhiệm cho công nhân, tạo thêm việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đúng pháp luật lao động, xây dựng cơ chế bảo đảm quyền của công dân trong từng doanh nghiệp, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa của công nhân, đẩy mạnh thi đua xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân, lao động.

  Xây dựng giai cấp công nhân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng trong thời kỳ phát triển mới

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng giai cấp công nhân là một điều kiện quyết định cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của giai cấp công nhân trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời gắn chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với công nhân lao động.

  Tòan thể Đảng viên có trách nhiệm xây dựng giai cấp công nhân và đẩy mạnh phong trào công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn – tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tích cực tham gia sinh hoạt công đoàn, gương mẫu thực hiện công tác công đoàn, thể hiện vai trò, trách nhiệm vận động công nhân của Đảng.

  Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm thực hiện tốt đường lối vận động công nhân của Đảng

  Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam. Công đoàn mang tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng.

  Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo tổ chức Công đoàn nhằm phát huy vai trò của Công đoàn. Công đoàn là sợi dây chuyền nối liền Đảng với quần chúng công nhân, lao động. Công đoàn là chổ dựa, là người cộng tác của Nhà nước.

  Công đoàn có nhiệm vụ vận động, tổ chức, tập hợp, giáo dục và xây dựng đội ngũ công nhân, lao động thành lực lượng cách mạng thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Thời Kỳ Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước
 • Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • 5 Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân
 • Xây Dựng Thế Trận Lòng Dân
 • Thế Trận Lòng Dân Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100