Đề Xuất 4/2023 # Phát Huy Sức Mạnh Thời Đại Trong Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia # Top 13 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 4/2023 # Phát Huy Sức Mạnh Thời Đại Trong Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Phát Huy Sức Mạnh Thời Đại Trong Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(Chinhphu.vn) – Những tư duy, định hướng phát triển lĩnh vực quốc phòng, an ninh của Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế vừa phát huy được sức mạnh thời đại trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu chuyên đề “Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an tinh quốc gia” trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều 28/3, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu chuyên đề “Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia”.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận chỉ đạo về công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Đại tướng Tô Lâm cho biết qua 13 kỳ Đại hội Đảng, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, luôn được đề cập và bổ sung, phát triển từ nhận thức, tư duy đến đánh giá, dự báo tình hình, xác định mục tiêu, phương hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện.

Tư duy mới về an ninh quốc gia

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là Báo cáo Chính trị đã nêu những nhận thức mới, tư duy mới về vấn đề an ninh toàn cầu, an ninh phi truyền thống và an ninh quốc gia so với Đại hội XII.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay, Đại hội XIII của Đảng ta xác định: Vấn đề an ninh quốc gia cần được hiểu một cách toàn diện hơn, rộng hơn, sâu hơn, không chỉ có các vấn đề an ninh chính trị, quân sự truyền thống mà còn bao quát cả những vấn đề an ninh phi truyền thống, như: An ninh mạng; khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; an ninh tài chính – tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh môi trường, dịch bệnh; thậm chí cũng cần phải bàn đến “an ninh chính quyền”, “an ninh chế độ”…

Lần đầu tiên xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người” nhằm cụ thể hóa các tư tưởng lập hiến đã nêu trong Hiến pháp 2013 và trở thành các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước từ năm 2021 đến 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Như vậy, Đại hội XIII của Đảng đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và xây dựng, phát triển đất nước trường tồn, thịnh vượng. Đại hội XIII xác định: “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”, do vậy bảo vệ an ninh quốc gia cũng chính là bảo vệ cuộc sống của người dân.

Có thể khái quát: “An ninh con người là trạng thái người dân được sống ổn định, an toàn, không bị đe dọa bởi các nguy cơ xâm hại; bảo vệ an ninh con người là bảo đảm và thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm mọi người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”.

Giải pháp mới trong bảo vệ an ninh quốc gia

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Trong nước, dưới góc độ thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, đất nước ta đang đứng trước 3 thách thức lớn đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Đó là: Âm mưu, hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. Nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của Đảng, chế độ trước nhân dân ngày càng gia tăng. Nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến phức tạp.

Trong 3 thách thức nêu trên, Đại tướng Tô Lâm cho rằng “nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong” là nguy hiểm nhất.

Bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã tác động sâu sắc đến tư duy về sức mạnh, nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là sức mạnh tổng hợp quốc gia gồm 9 yếu tố cấu thành: Vị trí địa lý; nguồn tài nguyên thiên nhiên; khả năng sản xuất công nghiệp; dân số; lực lượng vũ trang; chí khí dân tộc; khả năng ngoại giao; năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ.

Vì thế, “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” phải được xem như một bộ phận quan trọng của “Chiến lược phát triển quốc gia” nằm trong tổng thể của “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc”. Trong sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng chặt chẽ giữa các quốc gia, cùng với những diễn biến phức tạp của nhiều vấn đề mang tính toàn cầu đã làm nảy sinh những nguy cơ chung đe dọa an ninh của tất cả các quốc gia trên thế giới như: Khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, khủng hoảng kinh tế, tài chính, năng lượng, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, dịch bệnh… làm phát sinh những nội dung mới trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Vì vậy, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát triển nhận thức, tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia trên các nội hàm.

Về tầm nhìn, Đại tướng Tô Lâm cho biết Đại hội XIII lần đầu tiên đưa ra tầm nhìn Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao  và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là tầm nhìn mới và xa hơn của Đảng so với Đại hội XII, trong đó có định hướng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đến năm 2030.

Như vậy, điểm mới về mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia ở đây là “Bảo vệ con người, an ninh con người” và “xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh” bằng các biện pháp mới hơn, mạnh hơn đó là “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại” để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia. Đại hội XIII đã bổ sung nội dung “Kết hợp với sức mạnh thời đại” để phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp nhằm bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia.

Về quan điểm, để thực hiện được mục tiêu và tầm nhìn đã được Đảng nêu ra, Đại hội XIII xác định 5 quan điểm chỉ đạo đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Trong đó có quan điểm: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi… xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

Về phương hướng, trong nội dung phương hướng phát triển đất nước đến năm 2030, Đại hội XIII xác định phương hướng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị”.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, điều này khẳng định tư duy và định hướng xa hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó cũng nhấn mạnh nội dung “an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương” cho phù hợp với bối cảnh hiện nay đó là: Coi việc giữ vững an ninh quốc gia vừa là mục tiêu, giải pháp để phát triển bền vững đất nước; đồng thời thể hiện tư tưởng chỉ đạo phát triển để giữ vững an ninh, an ninh để phát triển, an ninh trong phát triển.

Về phạm vi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, Đại tướng Tô Lâm cho biết Đại hội XIII phát triển tư duy mới về phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ giới hạn trong phạm vi biên giới hành chính quốc gia, mà cần phải mở rộng nhằm bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia ở cả bên ngoài biên giới hành chính quốc gia. Phải chuyển từ tư duy thụ động, bó hẹp, khép kín, biệt lập sang tư duy chủ động, hợp tác và phát triển. Phải bảo vệ an ninh quốc gia từ xa, từ sớm, tạo vành đai an ninh từ ngoài lãnh thổ, biên giới hành chính quốc gia, bảo vệ an ninh không gian, vùng trời quốc gia, bảo vệ an ninh dưới lòng đất quốc gia.

Chính vì vậy, Đại hội XIII xác định: “Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến”.

Về kế sách bảo vệ an ninh quốc gia, văn kiện Đại hội XIII bên cạnh việc tiếp tục khẳng định vấn đề: “Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”, đồng thời nhấn mạnh: “Xác định chủ động phòng ngừa là chính”. Vì vậy, theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, bảo vệ an ninh quốc gia mang “tính phòng ngừa” rất cao, là sự kế thừa truyền thống, nghệ thuật cách mạng của dân tộc, của cha ông ta “giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Đồng thời, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, “khó dự báo”, nên để bảo đảm các mục tiêu phát triển, Đại hội XIII đã xác định phương hướng “Chủ động chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống”.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định điều này thể hiện tư duy trong bảo vệ an ninh quốc gia là luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, chủ động trong mọi tình huống, thể hiện “tính chiến đấu” thường xuyên, liên tục trong mọi hoàn cảnh (thời chiến và thời bình) vừa gắn chặt với xu thế hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Trong bảo vệ an ninh quốc gia, cần luôn chủ nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống; nắm tình hình từ khi mới khởi nguồn các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, chủ quyền và an ninh của đất nước.

Về phát triển tư duy về tiềm lực quốc phòng, an ninh, văn kiện Đại hội XIII đã nêu vấn đề này một cách đầy đủ, rõ nét, toàn diện hơn, đó là: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân”.

Đồng thời, tiếp tục kế thừa và phát triển tư duy về nguồn lực quốc phòng, an ninh trong văn kiện Đại hội XII với phương châm: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”, “Phát huy sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng”.

Văn kiện Đại hội XIII cụ thể hóa, bổ sung và phát triển đó là: “Có cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh…”.

“Đây là thể hiện tư duy mới tạo ra cơ chế mở để phát huy cao nhất các nguồn lực xã hội nhằm xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh vững mạnh hơn trong bối cảnh hiện nay”, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Về phát triển tư duy về kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, trên cơ sở tổng kết 35 năm đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (sửa đổi, bổ sung năm 2011) và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Văn kiện Đại hội XIII đã phát triển toàn diện nhận thức của Đảng ta về mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, xã hội, đối ngoại. Trong đó, nội dung “đối ngoại” được đặt cùng với “kinh tế, văn hóa, xã hội” khi kết hợp đã thể hiện được tư duy, yêu cầu đòi hỏi hiện nay để phù hợp với vị thế của Việt Nam cũng như xu thế hợp tác quốc tế.

Đại hội XIII cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, không chỉ kết hợp chặt chẽ mà còn phải “kết hợp hiệu quả”. Đại hội XIII khẳng định: “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả quan hệ giữa nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; trong từng địa phương, vùng, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận xét, điều này thể hiện tư duy, tầm nhìn vừa chiến lược, toàn diện, vừa cụ thể, thực tiễn để bảo đảm sự kết hợp có hiệu quả.

Về tư duy về xây dựng lực lượng CAND, Đại hội XIII đã định hướng: “Xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

So với Đại hội XII, Đảng ta xác định chuyển từ trạng thái “từng bước hiện đại” sang “một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”, đồng thời xác định mục tiêu phấn đấu: “Đến năm 2030 xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

“Đây là tư duy rất mới trong việc định hướng xây dựng lực lượng CAND phù hợp với xu thế, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia cũng như tiềm lực của đất nước hiện nay. Đồng thời, để cụ thể hóa định hướng đó, Đại hội XIII cũng xác định lộ trình cụ thể: “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận định

Đại hội XIII còn xác định: “Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đủ mạnh, đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở”, đây là căn cứ, tiền đề quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở”, xây dựng Công an xã chính quy.

Ngoài ra, Đại hội XIII cũng thể hiện tư duy mới của Đảng trong xây dựng lực lượng Công an, Quân đội rất toàn diện, thực hiện quan tâm chăm lo thực thiện tốt chính sách đối với lực lượng vũ trang và chính sách hậu phương quân đội, công an.

Để xây dựng Công an, Quân đội hiện đại, Đại hội XIII xác định: “Tăng cường, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội”, trong đó nhấn mạnh yếu tố hiện đại, xác định rõ công nghiệp an ninh hiện đại. Như vậy, tư duy về xây dựng lực lượng QĐND, CAND được xác định với yêu cầu cao hơn.

Về tư duy mới về nghiên cứu, phát triển lý luận an ninh, tại Đại hội XII, vấn đề này chưa được đề cập. Đến Đại hội XIII, tư duy và thực tiễn nghệ thuật tổ chức bảo vệ an ninh quốc gia được xác định rõ hơn, Đảng đã khẳng định vị trí của lý luận “nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia được xác định và phát triển tầm cao hơn đó là “nghệ thuật an ninh xã hội”. Đây cũng là lần đầu tiên “nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia”, “nghệ thuật an ninh xã hội” chính thức được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng. Đồng thời, thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay cũng đặt ra những yêu cầu, định hướng nghiên cứu để phát triển, hoàn thiện hơn nữa lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia.

Một số nhiệm vụ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 51 ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết quan điểm chỉ đạo về các nhiệm vụ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới, nhấn mạnh an ninh quốc gia là sự vững mạnh, trường tồn của Đảng, sự ổn định, phát triển bền vững về mọi mặt của đất nước, XHCN. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

Bảo vệ an ninh quốc gia là tổng thể các biện pháp xây dựng, củng cố tiềm lực an ninh quốc gia, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Chủ động tiến công, tích cực phòng ngừa. Lấy phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính.

Bên cạnh đó, bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia và phải chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về an ninh phù hợp với tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc cũng như nhận diện, xử lý đúng đắn và vận dụng sáng tạo quan điểm về đối tượng, đối tác trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Phương châm chỉ đạo, theo Đại tướng Tô Lâm, đó là: “Phải đặt độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia-dân tộc là trên hết. Phải giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh quốc gia từ cơ sở, dưới sự chỉ huy, chỉ đạo của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương theo cơ chế thống nhất và phương châm 4 tại chỗ.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định quan điểm: “Điều tra, xử lý tội phạm phải kiên quyết, thận trọng, khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm, không để ra oan, sai”.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết có 9 nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội XIII của Đảng đưa ra với mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết các yếu tố tiềm ẩn phức tạp đối với an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh thông tin. Sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Nhiệm vụ quan trọng kế tiếp là xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Tăng cường hội nhập quốc tế về an ninh. Củng cố tiềm lực an ninh quốc gia.

Hải Liên

Phát Huy Sức Mạnh Tổng Hợp Trong Xây Dựng Và Bảo Vệ Không Gian Mạng An Toàn, Lành Mạnh

Luật An ninh mạng quy định rõ chính sách của Nhà nước về an ninh mạng là nhằm xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Với chủ trương, chính sách của Nhà nước là nhất quán về xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đó, Luật An ninh mạng có sự ràng buộc các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, đưa thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước; không kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; không làm nhục, vu khống. Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng phải được xác lập, thực thi đầy đủ trên cơ sở pháp luật quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã luôn chủ động, khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham mưu với lãnh đạo đơn vị nhiều giải pháp đấu tranh với loại tội phạm này; vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, qua chuyên án, vụ án nhằm rút ra những bài học nghiệp vụ tốt nhiệm vụ công tác. Tuy nhiên, các đối tượng phản động chống đối và bọn tội phạm sử dụng công nghệ cao có trình độ, am hiểu nhất định về công nghệ thông tin, viễn thông, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng đổi mới, tinh vi nên gặp không ít khó khăn; trong khi đó, lực lượng phòng ngừa, đấu tranh hiện đang phân tán ở các đơn vị nghiệp vụ khác nhau; phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật đầu tư cho lực lượng này chưa có, sự hiểu biết, năng lực cán bộ, chiến sĩ chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế… việc quản lý về không gian mạng vẫn tồn tại nhiều kẻ hở, các đối tượng có thể lợi dụng để hoạt động phạm tội.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, chống thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng, xây dựng không gian mạng lành mạnh; Nhà nước ta cần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ không gian mạng quốc gia. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh mạng quốc gia với nòng cốt là lực lượng vũ trang.

Trước hết, Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh mạng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế và chính sách về an ninh mạng, phòng chống chiến tranh mạng phù hợp với xu thế phát triển, tạo môi trường không gian mạng lành mạnh, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong bảo vệ an ninh mạng và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện có, hoàn chỉnh bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng; đảm bảo thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang luôn được bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, phải đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về không gian mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Hai là, tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư cho công tác bảo đảm an ninh mạng. Nhà nước ưu tiên bảo đảm kinh phí cho an ninh mạng quốc gia; huy động mọi nguồn lực của hệ thống chính trị, toàn xã hội và tranh thủ nguồn lực quốc tế cho bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Tham gia các công ước, thỏa thuận quốc tế về bảo vệ không gian mạng, phòng, chống tội phạm mạng phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả, thiết thực các nghị định thư, thỏa thuận hợp tác về phòng, chống tội phạm mạng đã ký kết với các nước.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế có trình độ phát triển cao về công nghệ thông tin để đào tạo nguồn nhân lực, tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Bốn là, quản lý chặt chẽ các dịch vụ trên không gian mạng quốc gia cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên lãnh thổ Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền và tuân thủ pháp luật Việt Nam; đặt cơ quan đại diện và máy chủ dữ liệu người dùng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam ở trong nước theo yêu cầu của nhà nước Việt Nam.

Năm là, các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân, khi phát hiện thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền sẽ ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến và yêu cầu xóa bỏ, truy cập, xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng và chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Sáu là, cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người sử dụng Internet tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hoá, đủ năng lực nhận biết, phân biệt đúng, sai, thật, giả, tích cực đấu tranh, phê phán các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, độc hại trên không gian mạng.

Như vậy, với đặc tính không biên giới, không gian mạng có phạm vi ảnh hưởng toàn cầu và tác động đến toàn thế giới. Những nguy cơ từ không gian mạng gia tăng tỷ lệ thuận đối với sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong đời sống xã hội. Vì vậy, đảm bảo an ninh mạng đòi hỏi phải có giải pháp tổng thể, từ việc ban hành và thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, sự sáng tạo, tự chủ trong sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên không gian mạng bảo đảm an toàn, an ninh mạng của các doanh nghiệp đến ý thức tham gia xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh của mỗi người dân.

Chính phủ (2014), Nghị định số 25/2014/NĐ-CP – Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Đảm Bảo An Ninh Kinh Tế Trong Tình Hình Mới

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế (ANKT) trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; các Ủy ban của Quốc hội; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân…

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác bảo vệ ANQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 1998, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết về Chiến lược ANQG, lần đầu tiên Đảng ta hệ thống nhận diện những nguy cơ đe dọa ANQG và đề ra các chủ trương, giải pháp cơ bản chỉ đạo về bảo vệ ANQG. Qua tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược ANQG cho thấy: Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ANQG được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững độc lập, tự chủ, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước. Ổn định chính trị và môi trường an ninh, an toàn đã trở thành một trong những lợi thế, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, tạo lập vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong ANQG, ANKT được xác định là nền tảng, là nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội. Để tăng cường bảo đảm ANKT, Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành Chỉ thị số 12 ngày 05/01/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”. Qua 03 năm triển khai thực hiện chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng về bảo vệ ANKT, có nhiều vấn đề cần đánh giá, sơ kết để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức sơ kết, đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW; trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị…

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách; cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm ANKT. Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với công tác bảo đảm ANQG, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống… Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ ANKT; chịu trách nhiệm chính và trước hết xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực, địa phương mình. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cả hệ thống chính trị trong bảo vệ ANQG, bảo đảm ANKT… Xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ ANKT đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự trong sạch, liêm chính, bố trí hợp lý trên các địa bàn…/.

Tham Gia Tích Cực Vào Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước là 1 trong 3 tập thể thuộc lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. “Đây là niềm vinh dự lớn lao cho toàn thể cán bộ công chức của Tổng cục DTNN, là sự ghi nhận và đánh giá của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Tổng cục An ninh II đối với quá trình chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào quá trình bảo vệ an ninh quốc gia”, TS. Phạm Phan Dũng

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao tặng Bằng khen cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước và một số tập thể

đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013

Là 1 trong 3 tập thể thuộc lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013, xin Tổng cục trưởng cho biết cảm tưởng sau khi nhận được phần thưởng này?

Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định trao Bằng khen cho Tổng cục DTNN trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đối với Tổng cục DTNN, đây là niềm vinh dự lớn lao cho toàn thể cán bộ công chức của Tổng cục DTNN; Là sự ghi nhận của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Tổng cục An ninh II đối với quá trình chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào quá trình bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong thời gian qua, ngành DTNN đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng bước vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Trong hoạt động của mình, Tổng cục DTNN đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành, góp phần thiết thực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Những lĩnh vực đó là gì thưa Tổng cục trưởng?

Tổng cục trưởng Phạm Phan Dũng: Đó là xây dựng nguồn lực hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG) ngày càng phát triển; Tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng; Đa dạng về chủng loại và ngày càng phục vụ có hiệu quả cho mục tiêu yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, phục vụ quốc phòng, an ninh; Tìm kiếm cứu nạn, công tác cứu trợ, hỗ trợ.

Phóng viên:Thưa Tổng cục trưởng, được biết,công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ công chức đối với người làm công tác dự trữ quốc gia được đặc biệt quan tâm. Xin Tổng cục trưởng chia sẻ đôi nét về vấn đề này?

Tổng cục trưởng Phạm Phan Dũng: Tổng cục DTNN đặc biệt quan tâm và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức nhận thức rõ việc bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ trong việc bố trí sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí, bộ phận thiết yếu cơ mật. Mỗi cán bộ, đảng viên do nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của”Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nên trong suy nghĩ và hành động đã có sự chuyến biến tích cực, tự giác, coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi, vì bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng chính là để bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình mình.

Thấu suốt quan điểm kinh tế kết hợp chặt chẽ với quốc phòng – an ninh, Tổng cục DTNN thường xuyên phối hợp với Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, đầu tư của Tổng cục An ninh II; Cục Kho Vận của Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật (Bộ Công An) nắm chắc tình hình địa bàn được phân công quản lý; phối hợp chặt chẽ và quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh kinh tế, trước hết là làm tốt công tác bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước trong đó tập trung vào các khâu: xây dựng chính sách và phân bổ nguồn lực DTQG. Đồng thời, đề xuất những vấn đề cần sự phối hợp, giúp đỡ của Tổng cục An ninh II, của Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật nhằm mục tiêu góp phần giữ vững an ninh kinh tế và ổn định trật tự xã hội. Chủ động ngăn chặn không để cán bộ, đảng viên biến chất về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Không để lọt những phần tử cơ hội, thoái hóa biến chất vào các cơ quan đơn vị của Tổng cục.

Phóng viên: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Tổng cục DTNN có gặp nhiều khó khăn không thưa Tổng cục trưởng?

Tổng cục trưởng Phạm Phan Dũng: Về thuận lợi, có thể khẳng định rằng, đến nay ngành DTQG đã hình thành được hệ thống cơ chế, chính sách quản lý DTQG đồng bộ, tạo điều kiện cho việc quản lý hàng DTQG trong lĩnh vực an ninh được đảm bảo, chặt chẽ. Cùng với sự tăng trưởng chung của lực lượng DTQG, quy mô DTQG trong lĩnh vực an ninh đã có bước phát triển và củng cố, hàng năm ngân sách bố trí cho lĩnh vực này ở mức hợp lý, góp phần đảm bảo nguồn lực DTQG khi có yêu cầu.

Đứng trước yêu cầu về bảo vệ an ninh trong tình hình mới, đòi hỏi mỗi cán bộ công chức của Tổng cục DTNN cần phát huy ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cũng như ý thức chấp hành, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan.

Phóng viên: Vậy với vai trò là người đứng đầu ngành DTQG, để tiếp tục đẩy mạnh “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và thực hiện có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, trong thời gian tới, ngành DTQG sẽ có kế hoạch gì thưa Tổng cục trưởng?

Tổng cục trưởng Phạm Phan Dũng: Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về các mặt phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, các văn bản, chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Công an về xây dựng “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh, phòng chống tội phạm để đóng góp chung vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới Tổng cục DTNN sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công An, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền về cơ chế chính sách, đề xuất việc bố trí nguồn lực dự trữ quốc gia tham gia có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công an trong tình hình mới.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) cùng Cục An ninh tài chính, tiền tệ và đầu tư (A84) – Bộ Công an

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Kỳ Chủng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Thiên Việt và Nguyễn Văn Kỳ Thành, Giám đốc chi nhánh chúng tôi của Công ty Thiên Việt để điều tra làm rõ hành vi kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ “chui”.

Như vậy, tính từ tháng 9/2014 đến nay, đã có 8 sàn vàng bị đánh sập, bao gồm VGX, Khải Thái, 24 Gold Duệ Bác, HGI, BBG, HLG, IMMS và Thiên Việt. Hầu hết các vụ việc đang được mở rộng điều tra, nên chưa có kết luận cuối cùng, song tổng số tiền mà 8 sàn vàng ảo huy động được ước tính lên đến hàng ngàn tỷ đồng, với ít nhất vài chục ngàn người sập bẫy. Cho đến nay, các nhà đầu tư chưa thể đòi được tiền, thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị phạt.

Theo Luật sư Trương Thanh Đức (Công ty Luật BSICO), khi kinh doanh vàng trên tài khoản, người chơi không được pháp luật bảo vệ. Trong trường hợp người chơi có ký các hợp đồng ủy thác, ranh giới hợp pháp cũng rất khó xác định. Điều quan trọng là, dù cơ quan chức năng có vào cuộc thì cũng rất khó thu hồi được tiền cho người chơi.

Hoạt động ngoài vòng pháp luật, lại có rất nhiều “chiêu” để thao túng giá, thao túng phần mềm giao dịch, nên điều dễ hiểu là 99% nhà đầu tư tham gia sàn đều “cháy” tài khoản. Tuy nhiên, do tỷ lệ đòn bẩy cao, kích thích tâm lý may rủi, nên cho đến nay, nhiều nhà đầu tư vẫn nhắm mắt lao vào các sàn vàng chui như những con nghiện cờ bạc.

Anh Hoàng Nam, một nhà đầu tư forex cho hay: “Cách đây một năm, nghe nhiều người môi giới ca ngợi sàn IronFX, tôi đã mở tài khoản đầu tư vào đây. Từ đầu năm 2015, tôi đã nhiều lần thực hiện lệnh rút tiền mà không được. Lên công ty hỏi thì được hướng dẫn phải rút tiền qua ngân hàng và gửi giấy tờ sang nước ngoài để duyệt, nhưng 3 tháng sau vẫn chưa thấy giải quyết. Cách đây mấy tháng, qua thông tin từ nước ngoài, tôi mới biết sàn này đã bị sập”.

Cũng theo nhà đầu tư này, không chỉ IronFX mà nhiều “nhà cái” ở nước ngoài bị phát hiện lừa đảo như: Youtradefx, Caesartrade… Xót tiền, nhiều nhóm nhà đầu tư đã hùn tiền cử một vài cá nhân sang tận nước ngoài để đòi tiền nhưng phải tay không ra về.

Ngay cả với các sàn đang tồn tại, thì chủ sàn cũng có nhiều mánh khóe móc tiền nhà đầu tư như: rớt mạng, giãn tỷ giá mua bán, báo lệnh lỗ trong lịch sử giao dịch dù nhà đầu tư đóng lệnh tại giá có lãi…

Lãnh đạo NHNN khuyến cáo, các sàn vàng dù hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, song về Việt Nam có thể trở thành bất hợp pháp. Người dân đầu tư vào đây cũng là trái phép và không được pháp luật bảo vệ, nguy cơ mất tiền rất cao.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phát Huy Sức Mạnh Thời Đại Trong Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!