Đề Xuất 12/2022 # Ngành Tư Pháp Nỗ Lực Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ Được Giao / 2023 # Top 12 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Ngành Tư Pháp Nỗ Lực Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ Được Giao / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Ngành Tư Pháp Nỗ Lực Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ Được Giao / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cách đây 73 năm, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã ra tuyên cáo trước Quốc dân đồng bào, cũng như toàn thế giới, về việc thành lập Nội các Thống nhất quốc gia gồm 12 bộ, trong đó có Bộ Tư pháp do ông Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng.

Khẳng định vị thế của ngành Tư pháp

Trải qua những giai đoạn của lịch sử, ngành Tư pháp, với chức năng xuyên suốt là xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước về công tác pháp luật và các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, đã bám sát thực tiễn trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành và tổ chức thi hành những chính sách pháp luật quan trọng, xây dựng các thiết chế pháp luật, tư pháp phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Đặc biệt, trong thời kỳ Đổi mới, ngành Tư pháp đã và đang từng bước tích cực đổi mới tư duy chính trị – pháp lý trong việc nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các chiến lược quốc gia về pháp luật, tư pháp phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao tính dự báo và chất lượng của các chương trình lập pháp, lập quy theo các nhiệm kỳ của Quốc hội, Chính phủ, cũng như việc hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, nghề Tư pháp; vươn lên trở thành “cơ quan tham mưu” tin cậy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường hướng phát triển lĩnh vực pháp luật và tư pháp của đất nước thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế.

Ngành Tư pháp vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. (Ảnh: TH).

Cùng với đó, việc hoàn thiện tổ chức, thể chế quản lý các lĩnh vực và hoạt động của ngành Tư pháp theo lộ trình, định hướng trong các chiến lược quốc gia và chiến lược phát triển Ngành được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Chủ động và tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong lĩnh vực xây dựng và thi hành pháp luật. Xử lý có hiệu quả các vấn đề pháp lý trong hội nhập quốc tế, tham gia các điều ước quốc tế, các thiết chế pháp lý đa phương toàn cầu, như Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế, Tổ chức Luật phát triển quốc tế, Tổ chức tham vấn pháp luật Á – Phi…

Công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực; công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục có những chuyển biến rõ nét; việc xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh với bước đi và lộ trình phù hợp, đóng góp tích cực vào tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Công tác đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ pháp luật, tư pháp cũng đã được ngành Tư pháp đặc biệt chú trọng, đặt vào vị trí trung tâm vừa là khâu đột phá, vừa là nhiệm vụ chiến lược trong công tác của Ngành, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ pháp luật, tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh cho đất nước.

Đáng chú ý, thực hiện chủ trương xây dựng “Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả”, trong đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt quyết tâm rất cao trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với tổ chức thi hành pháp luật, với vai trò cơ quan tham mưu, lực lượng “chủ công”, Bộ, ngành Tư pháp coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, theo đó, công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều quy định bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp…

Những nỗ lực và thành tựu đạt được của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quí như: Năm 1995, ngành Tư pháp được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; năm 2010, đón nhận Huân chương Sao Vàng, năm 2015 được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất…

Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường 73 năm và nhất là so với những yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, hoạt động của ngành Tư pháp còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: Chưa tham mưu được một cách đầy đủ cho Chính phủ và Quốc hội giải pháp đồng bộ khắc phục tình trạng hệ thống pháp luật còn phức tạp, nhiều tầng nấc, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; pháp luật chậm đi vào cuộc sống, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật chưa cao; công tác thi hành án dân sự, hành chính vẫn còn tiềm ẩn yếu tố chưa bền vững; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực hành chính tư pháp chậm được đổi mới; việc xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý thực hiện còn khó khăn, lúng túng; chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác pháp luật, tư pháp còn hạn chế…

Tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế

Điểm lại những thành tựu chủ yếu của ngành Tư pháp trong 73 năm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định: “Các mặt công tác Tư pháp đã có sự trưởng thành vượt bậc, đang ngày càng thấm sâu vào từng việc làm thiết thực, giúp cho quốc kế, dân sinh; ngày càng gắn kết, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu pháp lý về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận”.

Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, ngành Tư pháp muốn mạnh lên phải xuất phát từ yếu tố con người. “Yếu tố con người trong sứ mệnh đưa ngành tư pháp mạnh lên, trong đó cần phát huy cao nhất khát vọng cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức ngành tư pháp”.

Nhấn mạnh bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước – thời kỳ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ trưởng Lê Thành Long nêu rõ, công tác Tư pháp ngày càng quan trọng hơn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp cần ý thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, tham gia tích cực và có hiệu quả hơn nữa vào việc thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng và chủ động đề xuất những giải pháp để kịp thời giải quyết những vấn đề mới, phức tạp của thực tiễn.

Trong nhiều nỗ lực thực hiện tốt thông điệp của Thủ tướng Chính phủ “xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp” và nhiệm vụ đưa ngành Tư pháp mạnh lên, với vai trò “gác cửa”, Bộ Tư pháp cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, một nhiệm vụ quan trọng nhất, cơ bản nhất của Chính phủ kiến tạo phát triển; tập trung xây dựng pháp luật, gắn với đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật có hiệu quả hơn.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp quyết tâm không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Tư pháp theo tấm gương của Bác Hồ, đề cao trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, thực hành phê và tự phê sâu sắc, thực chất, thực lòng theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn; kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc công tác Tư pháp của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân.

“Với truyền thống tốt đẹp vốn có của mình, chúng ta quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó vì sự phát triển của đất nước”, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định./.

Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Việc, Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ Được Giao Năm 2022 / 2023

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua 14 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để TP sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội đã thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đó là lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả, cả 36 đồng chí được lấy phiếu đều đạt mức tín nhiệm cao và tín nhiệm trên 80% trở lên, trong đó đạt từ 80 phiếu tín nhiệm cao là 11 đồng chí và các đồng chí có phiếu tín nhiệm thấp từ 10 đến 18 phiếu chỉ có 13 đồng chí.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng: Kết quả đó là sự khẳng định, sự ghi nhận, sự nỗ lực của từng đồng chí trên cương vị công tác của mình đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của thành phố qua nửa nhiệm kỳ; đó cũng là dịp để các đồng chí được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình, từ đó xây dựng kế hoạch để tiếp tục rèn luyện phẩm chất, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót để không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công việc trên cương vị công tác được giao.

Phiên chất vấn đã có 12 lượt đại biểu tham gia chất vấn. (Ảnh:TA)

HĐND thành phố Hà Nội cũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Điểm mới của chất vấn tại kỳ họp này là lựa chọn việc thông qua 2 nghị quyết mà nội dung đã được HĐND TP giám sát, giải trình gắn với việc chất vấn làm rõ vướng mắc, tồn tại, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nội dung HĐND TP đã giám sát. Và đây cũng là việc HĐND TP giám sát đến cùng vấn đề nhân dân quan tâm. Hai nội dung chất vấn đó là tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai và kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP.

Phiên chất vấn đã có 12 lượt đại biểu tham gia chất vấn. 1 Phó Chủ tịch UBND TP, 3 Giám đốc Sở, 3 Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm. Đại biểu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm. Người trả lời chất vấn rõ ràng, cụ thể, trong đó đặc biệt là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã nhận rõ trách nhiệm, nêu ra lộ trình và mốc thời gian giải quyết.

Trân trọng tiếp thu ý kiến của đại biểu và ý kiến của cử tri thông qua tổng hợp của Ủy ban MTTQ TP, tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu giải trình, báo cáo làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những tồn tại của UBND các cấp trong năm 2018, nhấn mạnh các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm của chính quyền các cấp, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và Nghị quyết HĐND TP với 13 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời mong muốn HĐND, UBND, MTTQ TP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong các hoạt động khảo sát, giám sát và đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh:TA)

Bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND TP trước cử tri, các vị đại biểu đã tham gia kỳ họp với tinh thần nghiêm túc, 102/102 đại biểu đã dự kỳ họp; các đại biểu đã tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm rất cao. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ, sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã tham dự kỳ họp với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, quyết liệt; thể hiện rõ quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội tại phiên khai mạc kỳ họp để không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019./.

Lực Lượng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Quảng Bình Tiếp Tục Phấn Đấu Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ Được Giao Trong Tình Hình Mới – Công An Tỉnh Quảng Bình / 2023

Phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Cảnh sát kinh tế CAND trong 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trên mọi mặt, tích cực bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, điều tra và xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nhà. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong việc tham mưu, kiến nghị các giải pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế – xã hội; làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác theo dõi, đôn đốc, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc giải quyết chậm tiến độ.

Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng Cảnh sát kinh tế luôn tỏ ra nhạy bén, chủ động tích cực nắm tình hình trên các tuyến, ngành hàng trọng điểm; đề ra nhiều phương án nhằm đấu tranh có hiệu quả tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, nhất là tập trung đấu tranh chống tội phạm buôn bán và vận chuyển hàng cấm, các loại hàng  không đảm bảo VSATTP, các loại linh kiện điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ…tại các địa bàn trọng điểm như tuyến Quốc lộ 1A, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong 06 tháng đầu năm 2018, toàn lực lượng đã phát hiện, điều tra và xử lý 71 vụ/66 đối tượng; tổng giá trị hàng hóa thu giữ và xử lý ước tính trên 4 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 474.100.000 đồng.

Song song với việc tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh các loại tội phạm kinh tế và tham nhũng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát kinh tế ngày càng trong sạch; việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới” đã được cấp ủy Đảng, chỉ huy đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Qua các đợt thi đua nhiều cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Cảnh sát kinh tế đã lập nhiều thành tích được các cấp ghi nhận và khen thưởng.

Tiếp tục phát huy những chiến công đã đạt được trong quá trình đấu tranh tội phạm kinh tế và tham nhũng, thời gian tới lực lượng Cảnh sát kinh tế – Công an Quảng Bình tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc về tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay đối với công tác đấu tranh chống tội phạm kinh tế và tham nhũng, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện trong những tháng cuối năm 2018. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho CBCS trong toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình những chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh về đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, như: Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4,5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; cơ cấu lại Doanh nghiệp Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; từ đó xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng.

2. Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an Trung ương và Thường vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi đôi với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Nâng cao chất lượng đội ngũ của lực lượng Cảnh sát kinh tế; đổi mới tư duy, nhận thức, nhận diện một cách đầy đủ về môi trường, đối tượng đấu tranh, phương thức thủ đoạn của tội phạm kinh tế và tham nhũng trong tình hình hiện nay; không ngừng học hỏi, trang bị những kiến thức chuyên môn, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào thực tiễn đấu tranh tội phạm kinh tế, tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

3. Tập trung lực lượng bám sát địa bàn, chủ động phát hiện những vụ việc phức tạp nổi lên trên các lĩnh vực kinh tế để kịp thời tham mưu cho Thường vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh, các ban, ngành địa phương những phương án đấu tranh, giải quyết triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi; đảm bảo yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, phân cấp mạnh cho Công an các huyện, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của Công an địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm xử lý nhanh chóng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng ngừa và đấu tranh, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng.

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh, đồng thời quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chính sách cán bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy phải thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, kịp thời động viên, tháo gỡ những vướng mắc trong tư tưởng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng điều tra viên có đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, tăng cường theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chương trình công tác, kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là giữ vững đoàn kết nội bộ. Quyết tâm xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát kinh tế “Vững về pháp luật; Giỏi về nghiệp vụ; Thông thạo về quản lý kinh tế; Nghiêm về kỷ luật, kỷ cương; Đẹp về đạo đức, lối sống”.

Đại tá Phạm Quang Du      

Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế

Ngành Bảo Hiểm Xã Hội Quyết Tâm Hoàn Thành Thắng Lợi Nhiệm Vụ Năm 2022 / 2023

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh. (Ảnh: A.Kiên )

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh: Nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân được đặt ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ ngành, cơ quan đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành BHXH, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 của Ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cùng với các Bộ, ngành, địa phương, trong năm vừa qua, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Những nỗ lực của Ngành được thể hiện đậm nét qua việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; mở rộng đối tượng tham gia; giải quyết tốt các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý cũng như các hoạt động nghiệp vụ; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hóa quản lý BHXH, BHYT.

Có thể nói, trong năm 2019, ngành BHXH đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh: Năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,2 triệu người; BHXH tự nguyện là 574 nghìn người; BH thất nghiệp là 13,43 triệu người; BHYT là 85,95 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số. Theo đó, cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về quỹ BHXH, quỹ BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu ước 368.181 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch cả năm.

Toàn Ngành đã giải quyết hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho khoảng 3,1 triệu người; 973.552 người hưởng trợ cấp 1 lần; 11.152.363 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khoảng 186 triệu lượt người; phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết 926.485 người hưởng chế độ BH thất nghiệp, 20.418 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, BHXH Việt Nam đã kịp thời giao kế hoạch thu, phát triển đối tượng và dự toán thu, chi năm 2019 cho BHXH các tỉnh trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán cho BHXH Việt Nam; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý và lập danh sách người tham gia BHYT được ngân sách đóng, hỗ trợ một phần mức đóng…

Những kết quả đạt được khá toàn diện đó chính là công sức, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống BHXH. Chúng ta đã tiếp tục giữ được khối đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống, và chính sự đoàn kết đó đã tạo ra sức mạnh nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để làm nên những kết quả ấn tượng – những con số biết nói vừa kể trên. Đó cũng chính là điều mà tôi thấy tâm đắc nhất.

Thưa Tổng Giám đốc, năm 2019 là năm đầu tiên ngành BHXH phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW. Tổng Giám đốc có đánh giá gì về kết quả phát triển BHXH tự nguyện của Ngành năm vừa qua?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh: Trong năm 2019, với sự nỗ lực lớn của ngành BHXH trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị – xã hội, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã đạt được kết quả vượt bậc.

Tính đến hết năm 2019, toàn quốc có 574.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 297.000 người so với năm 2018. Đây là con số ấn tượng, có sự gia tăng đột biến bởi chỉ tính riêng số người tăng mới trong năm 2019 đã gần gấp hai lần năm 2018 và bằng kết quả 10 năm thực hiện chính sách này từ năm 2008 đến năm 2018. Cụ thể, năm 2008, năm đầu tiên thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, toàn quốc mới chỉ có 6.000 người tham gia, đến hết năm 2018 con số này là 270.000 người.

Tuy nhiên, theo thống kê, hiện cả nước còn khoảng 30 triệu người chưa tham gia BHXH – đây là cơ hội để ngành BHXH tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc cũng như BHXH tự nguyện. Vì vậy, năm 2020 sẽ là năm bản lề quan trọng để đạt mục tiêu đầu tiên về BHXH tự nguyện trong Nghị quyết số 28-NQ/TW, bởi hiện số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc vận động người dân tham gia đang còn không ít khó khăn, thách thức do chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn với người lao động tự do có mức thu nhập thấp, bấp bênh trong khi thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu dài (20 năm). Bên cạnh đó, mức hỗ trợ của Nhà nước còn hạn chế…

Với định hướng chính trị thực hiện “BHXH toàn dân” theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW và dưới sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, thời gian tới, ngành BHXH sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt; chủ động phối hợp các bộ, ngành, đoàn thể… tăng cường công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện để nhiều người dân hiểu và đăng ký tham gia.

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Trong đó, đưa ra những giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức phù hợp, thân thiện hơn với từng người dân, hướng tới truyền thông trên mạng xã hội, nền tảng điện thoại, tin nhắn, đối thoại trực tiếp tại khu dân cư, nhà riêng…

Sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là cuộccách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra nhiều thử thách với các cơ quan quản lý. Thời gian qua,Chính phủ đã không ngừng có những giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử. Là một trong những đơn vị có nỗ lực lớn trong xây dựng Chính phủ điện tử, Tổng Giám đốc đánh giá thế nào về nội dung này?

Ngành sẽ mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, phấn đấu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có điểm thu BHXH tự nguyện; hướng dẫn, tập huấn chính sách BHXH tự nguyện cho các nhân viên đại lý thu, để lực lượng này phối hợp tuyên truyền, tư vấn đến từng người dân; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho BHXH cấp huyện và từng đại lý thu; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính; đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện…

Thưa Tổng Giám đốc, năm 2020 là năm thứ hai, tập trung toàn lực cho việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, đẩy mạnh việc thực hiện tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong các quy trình nghiệp vụ góp phần tích cực vào hoạt động của Cổng dịch vụ công quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. Xin bà cho biết, các giải pháp của BHXH Việt Nam để đáp ứng cho những mục tiêu hết sức quan trọng nói trên?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh: Thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, trong những năm gần đây, việc xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT là một nội dung công tác trọng yếu, được BHXH Việt Nam hết sức quan tâm.

Ngành BHXH đã nỗ lực đưa ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ, hiện đại hóa quản lý, thể hiện qua việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành; hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được thống nhất trên phạm vi toàn quốc… Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp được 23 trong tổng số 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử là trên 47,7 triệu hồ sơ được giải quyết trực tuyến.

Hiện nay, BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị đã triển khai toàn bộ ứng dụng CNTT theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Trung tâm Ðiều hành hệ thống CNTT của ngành BHXH được triển khai xây dựng và vận hành hiệu quả là kết quả tổng hợp từ một thời gian dài hoạt động của hệ thống BHXH, đồng thời, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng CNTT…

BHXH Việt Nam đã tạo ra nhiều đột phá với những hoạt động phục vụ định hướng hiện đại hóa quản lý BHXH, BHYT được triển khai quyết liệt và có hiệu quả, như: Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH để số hóa tài liệu lưu trữ của ngành; phần mềm giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp; hệ thống một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ”; Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam là điểm truy cập duy nhất của BHXH Việt Nam trên môi trường Internet cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động, chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, tiếp nhận các yêu cầu giao dịch điện tử, khai thác thông tin, dữ liệu về BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân.

Ngành BHXH đã tạo lập xong cơ sở dữ liệu cho hộ gia đình tham gia BHYT với thông tin của 92,6 triệu dân tương ứng với 24,3 triệu hộ gia đình toàn quốc. Hệ thống thông tin giám định BHYT ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc hạn chế việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT…

PV: Xin trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc !

Đồng thời, Ngành BHXH cũng bước đầu xây dựng được hệ sinh thái 4.0 phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ: Dịch vụ tin nhắn (SMS); dịch vụ thanh toán trực tuyến; Ứng dụng BHXH trên thiết bị di động; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng (trả lời chính sách BHXH, BHYT tự động bằng trí tuệ nhân tạo, tăng tính tương tác cao với người tham gia; cung cấp đóng BHXH, BHYT bằng thanh toán điện tử nhằm phục vụ người dân tốt hơn); Thiết lập Fanpage truyền thông trên hệ thống mạng xã hội; cung cấp các dịch vụ công có thể lên cấp độ 4.

Ngành BHXH đã bước đầu hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính chất nền tảng về BHXH, đang thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý điều hành của Ngành. Toàn Ngành đang phấn đấu, trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước; các hệ thống đều được xây dựng liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Ngành BHXH trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Ngành BHXH đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa số lượng các thủ tục hành chính; giảm thời gian thực hiện thủ tục để hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ảnh: TL

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh: Bước sang năm 2020, ngay từ đầu năm, ngành BHXH đã xác định rõ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH cần tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt là các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Cụ thể, BHXH Việt Nam đặt ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020, trong đó, về công tác thu, chi và phát triển đối tượng, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện giao kế hoạch của năm cho BHXH các tỉnh, thành phố ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, bao phủ BHYT của địa phương.

Một là, tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, đề án, nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả: Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; kịp thời ban hành các kế hoạch để triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN năm 2020 và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; các Nghị định, văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đặc biệt là các quy định mới có hiệu lực thực hiện từ 01/01/2020.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng các giải pháp phấn đấu thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm là, kịp thời giao kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT năm 2020 ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị nợ, đọng, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

Sáu là, phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền, tập trung vào các nhóm đối tượng phát triển BHXH tự nguyện.

Bảy là, phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BH thất nghiệp; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020.

Tám là, tập trung quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 được Chính phủ giao; tăng cường nợ đọng BHXH, BHYT; rà soát, xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia.

Chín là, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện với người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.

Mười là, tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH.

Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nhất trí một lòng, sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, ngành BHXH sẽ tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2020./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Ngành Tư Pháp Nỗ Lực Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ Được Giao / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!